Studietur til Wisconsin 4-8 september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studietur til Wisconsin 4-8 september 2009"

Transkript

1 Studietur til Wisconsin 4-8 september 2009 Deltagere på turen: Projektleder Helle Madsen, Stjernholm maskinfabrik Mogens Madsen, Stjernholm Maskinfabrik Ingeniør Thomas Lodberg Vejrup, Stjernholm Maskinfabrik Ingeniør Magnus Jonsson, Opicon Dyrlæge Jens Anker Møller, Vinderup Borbjerg Haderup dyrlægerne Kvægbrugsrådgiver Jens Ole Christiansen, Bovi Consult Formål med studieturen til Wisconsin For deltagergruppen var hovedformålet med turen at undersøge muligheder for sandseparation af sand fra gylle i malkekvægsbesætninger og få klarlagt: fordele og ulemper ved sandseparation tekniske krav krav til sandtyper udfra maskinkrav Forskellige sandtypers funktion i sengebåsene mht. renhed efter separation slitage på udmugningsanlæg, Forskellige sandtypers påvirkning på køernes lemmer, klove og yver køernes renhed på især lemmer og klove og yver ved brug af forskellige sandtyper Hvorfor Wisconsin? Wisconsin er den stat i USA med den største mælkeproduktion og den største koncentration af kvægbesætninger. 135 besætninger har mere end 1000 køer/besætning, men samtidig er langt de fleste besætninger på køer. Dermed er der muligheder for at søge viden og udviklingstendenser i et erhverv, som fortsat er i kraftig udvikling, i dette område trods finanskrisen. Sand som liggemateriale har været anerkendt i USA i mere end 25 år, og med udviklingen fra bindestalde til løsdriftsstalde og samtidig en udvikling fra små til middelstore og virkelig store besætninger, har medført at sand nu anvendes i mere end 65 % af besætninger over 250 køer i Wisconsin iflg. Brad Williams, Williams Bedrock Bovines Inc., som er formand for en større mælkeproducentforening i Wisconsin. Udviklingen til store besætninger og større miljøkrav til gylleopbevaring samt et stort forbrug af sand, har medført, at interessen for sandseparation begyndte i netop dette område for ca. 15 år siden. I området findes der især to typer sandseparatorer, Parkinson (cyklontype) og Mc Lanaghan (sandvaskertype). Der var mulighed for at se begge typer under forskellige forhold og indenfor en rimelig afstand. 1

2 Besætningsbesøg Strutz farm var første besøg på turen. Farmen er familieejet og ejes nu af 5. generation. Besætningen blev for 15 år siden udvidet fra 120 malkekøer i bindestald til 300 køer i løsdrift. Siden er besætningen udvidet til i dag at være på 850 køer, og man er i gang med en yderligere udvidelse til 925 køer, som man har miljøtilladelse til. 15 ansatte medarbejdere, hovedsageligt spansktalende, men amerikanske afdelingsledere. Malkesystem Boumatic side by side. Ved malkning anvendes aldrig våde klude til rengøring af patter. Der anvendes et skummiddel og papir. Ved udvidelsen for 15 år siden, blev det samtidig besluttet at anvende sand som liggemateriale i køernes sengebåse. Men den yderligere udvidelse til 850 køer medførte problemer med store sandmængder i gyllelaguner og store omkostninger til at få det fjernet fra lagunerne og samtidig store omkostninger til køb af sand. Man havde fastholdt at anvende sand, da de sundhedsmæssige fordele ved sand i forhold til gummimadrasser eller halmsenge økonomisk stadig kunne forsvare anvendelsen af sand. Farmen investerede for 16 mdr. siden i en Parkson sandseparator. Det medførte en besparelse i sandforbruget på 85 %.. Inden valget af sandseparator type besøgte man mange farme med forskellige typer separatorer. Man var skeptisk over kornstørrelsen i de sandtyper, som separatorerne kan rense, da man, som i Danmark, hidtil havde anvendt sandtyper med meget lille kornstørrelse, af hensyn til slitage på køernes haser, yver og klove. Den sandtype der blev anvendt på Strutz Farmen, havde den største kornstørrelse bland de fire farme vi besøgte. I de ældste stalde forekom der hudafskrabninger på haser og forknæ. Umiddelbart kunne det skyldes sandkornsstørrelsen, men ved gennemgang af køerne i en ny stald fandtes ingen hudafskrabninger. Forskellen kunne skyldes, at der i den nye stald var cm sand i sengebåsene, mens der i de ældre stalde kun var mulighed for ca. 20 cm sand, og samtidig var sengen 5 10 cm smallere, hvilket medfører at køerne bevæger haserne henover liggematerialet oftere pga. for lidt plads i sengebåsen. Køerne var generelt mere beskidte på haser og underben end vi ser i DK, og det skyldes sandsynligvis kornstørrelsen. Der såes enkelte halte køer, men iflg. ejer, skyldtes det ikke sandkornsstørrelsen! Sandet fra separeres gyllen ved anvendelse af spildevand fra lagune. Spildevandet renses gennem et filter inden det anvendes i Sandseparatoren. Det rensede sand kan anvendes umiddelbart efter rensning, men man foretrækker at lade det ligge i 3 4 dage efter rensning inden det anvendes, da det dermed er mere tørt. På Strutz Farm var der ingen tvivl om, at sand er det bedste liggemateriale for kvæg, og at anvendelse af sandseparator reducerer ressourceforbruget væsentligt, samtidig med en positiv økonomisk besparelse til indkøb af sand, trods omkostninger til separering. Rosedale Farm var næste besøg. En imponerende farm med pt malkekøer i en staldbygning!. Næste staldbygning til endnu 4000 køer var under opførelse og tages i brug i Rosedale farmen ejes af et familiedynasti bestående af 3 familier. De driver foruden Rosedale Farmen også en farm med 6500 malkekøer, en farm med 2700 malkekøer og en avlsdyrs farm med ca. 150 køer. 55 ansatte og når udvidelsen er færdig, vil der totalt være 90 ansatte, også her hovedsageligt spansktalende medarbejdere. Malkesystem De Laval 90 pladsers malkekarrusel. Der monteres robotter i september til forberedelse og rengøring, samt påsætning af malkesæt. 4 ansatte malker 450 køer i timen, og der malkes 3 gange i døgnet. 2

3 Kalve flyttes til eksternt ejet kalvehotel og når kalvene er 5 mdr. gamle flyttes de til et kviehotel, også eksternt ejet, hvor de opholder sig til 6 8 uger før kælvning. Alle farmene anvender sand som liggemateriale, og på Rosedale har man investeret i et Mc Lanaghan anlæg. Et meget stort anlæg med forskellige separationskummer og et meget stort filtreringsanlæg for spildevand. Man var ikke helt tilfreds med driften af anlægget, og det var et omkostningstung anlæg både i indkøb og drift. Men indstillingen var også her, at sand er det bedste liggemateriale både komfort og sundhedsmæssigt, så man ville udnytte alle muligheder for at få separationen til at lykkes på et bedre økonomisk grundlag. Sandkornsstørrelsen var mindre end på Strutz Farm, men betydeligt større end den type der anvendes i DK. Ved besigtigelse af køerne bemærkede vi ingen hudafskrabninger. Ingen halte køer og køernes haser og underben var renere end på Strutz Farmen, men ikke på samme niveau som i DK. Larson Acres tredje besøg på turen med ca malkende køer, og i gang med nybyggeri af ny stald, så koantallet i april 2010 vil være på Der er i alt 34 medarbejdere inkl. familiemedlemmer til driften af kostalden samt 4000 acres areal som fortrinsvis bruges til grovfoder. Gården ejes og drives af familiedynastiet Larson, som består af 6 familier, og alle fra mindste barn til ældste pensionist deltager i den daglige drift Malkerstalden er en Boumatic side by side med 44 pladser, og alle køerne malkes 3 gange i døgnet. Mælken leveres til specialproduktion af pizzaost. Kalvene er opstaldet i 150 kalvehytter som er placeret indenfor i en tidligere kostald. Alt grovfoder vejes ind i siloen og vejes ud, når det forbruges til fuldfoder til køerne. Sandseparator af typen Mc Lanaghan, og her var anlægget ikke så kompliceret som på Rosedale farmen. En ung driftsleder havde det daglige ansvar for driften af sandseparatoren og for rensning i staldene. 96 % af sandet kunne separeres fra, dette er en meget høj udnyttelse. Sandkornsstørrelsen var den mindste af det vi så på de fire farme. Køerne var uden hudafskrabninger og ingen trykninger på haser og forknæ. Også på denne farm vil man fortsætte med sand i sengene uanset om man kunne separere sandet fra gyllen eller ej. Men indstillingen på denne farm var helt klart og tydelig defineret på mange opslag både på kontoret og rundt i produktionsanlægget: at man tager størst mulig hensyn til køernes naturlige adfærd og komfort, for kun på denne måde opnår man en stor og rentabel mælkeproduktion at man tager størst muligt hensyn til det lokalsamfund man er omgivet af, og støtter økonomisk forskellige institutioner og foreninger at livet er andet end køer og medarbejdere og familieskabet skal plejes. Konklusion på et godt teamwork er iflg. familien Larson: Team = together everyone achieves more! Williams Bedrock Bovines var sidste besøg på turen. Gården ejes af brødrene Brad og Jeff Williams, som overtog den efter forældrene, som var kørt økonomisk fast tilbage i 80érne. I 1993 byggede man den første løsdriftsstald med sand i sengebåsene. Da sandet gav problemer i en nybygget gyllelagune, ændrede man sengebåsene og lagde gummimadrasser i sengene. Men 3 år senere blev sengene igen ændret til sand, da sundhedsniveauet faldt voldsomt med meget store omkostninger til følge. Samtidig investerede man i en Parkson sandseparator, som nu har været anvendt i 5 år uden reparationer. På denne farm genbruges ca. 95 % af sandet. Man havde nu en nyudviklet sandseparator til afprøvning, som kunne separere sand med en mindre kornstørrelse. Maskinen var dog ikke færdig udviklet, da der det første år havde været mange reparationer. Men sandkornsstørrelsen var efter separation i denne maskine klart den mindste af det vi så 3

4 på turen. Jeff Williams lagde vægt på at sandkornsstørrelsen ikke måtte være for stor, men tillagde det endvidere stor betydning, at sandet blev separeret ved brug af rent vand. Denne besætning var den bedste vi så på turen. Meget rene køer, ingen hudafskrabninger og trykninger på haser og forknæ, og benene var meget rene. På denne farm var holdningen, at det ikke er forsvarligt at holde køer, med mindre der anvendes sand som liggemateriale i sengebåsene! Afslutning Besætningerne, som vi besøgte var udvalgt gennem søgning på internettet udelukkende ud fra kriteriet, at besætningerne skulle anvende sandseparator, og at det skulle være større besætninger for at kunne vurdere kapacitet og drift af maskinerne. Vi har kunnet konstatere at de væsentligste begrundelser for valg af sandseparatorer er: Køernes sundhed og komfort Hensyn til ressourceforbrug Hensyn til gylleopbevaringsfaciliteter Sandkornsstørrelsen har en mindre betydning i USA end her, da der ikke tages hensyn til slitage på mekaniske udmugningsanlæg, da disse ikke anvendes. Man renser gangarealerne med en lille læssemaskine med et frontmonteret halveret dæk som skraber. Gødningen skrabes i kanaler med specialsnegle som snegler gyllen til sandseparatoranlægget. Vi kunne konstatere, at for store sdandkorn kombineret med for små eller forkert indrettede sengebåse gav problemer med hudafskrabninger på haser og trykninger og hudafskrabninger på forknæ. Under danske forhold er vi nødt til at tage hensyn til mekaniske udmugningsanlæg, og dette nødvendiggør anvendelsen af sand med mindre kornstørrelse. Vi fik et rigtig godt udgangspunkt for at stille krav til udviklingen af en sandseparator til danske forhold, og er overbevist om, at om få år er en sandseparator et ligeså almindeligt udstyr på en malkekvægsbedrift, som en fuldfodervogn. En stor tak til deltagerne på turen for et stort engagement og lyst til at suge så meget sandviden med til Danmark som muligt, samt for gode faglige og positive diskussioner under hele turen! Jens Ole Christiansen Kvægbrugsrådgiver Bovi Consult. 4

5

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014 vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter Forfattere Redaktion Layout Grafik Foto Udgiver

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG FarmTest Kvæg nr. 78 2010 Billigt byggeri KVÆG Billigt byggeri FarmTest Kvæg nr. 78 juni 2010 Forfattere Claus Bertelsen, Peter S. Kristiansen og Rasmus Nielsen LRØ ByggeRådgivning, Horsens Review Mads

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

Den positive ånd er tilbage

Den positive ånd er tilbage Nr. 05 07. marts 2014 Den positive ånd er tilbage Særnummer KvægKongres 2014 Dette nummer af Kvæg Nyt indeholder udelukkende artikler relateret til KvægKongres 2014. Ambitiøse kvægbrugere og mange unge

Læs mere

Sundhed frem for medicin

Sundhed frem for medicin Mette Vaarst Sundhed frem for medicin Erfaringer med udfasning af antibiotika i økologiske malkekvægbesætninger Indhold Om denne bog...4 Første del Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 1) En stald fri

Læs mere

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors nyt fra { nr 04 DeCember 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Foto: elly Geverink Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6 VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter nr. 2 2013

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter nr. 2 2013 DeLaval Nyt Magasinet til alle danske mælkeproducenter nr. 2 2013 Læs blandt andet i dette nummer af DeLaval Nyt: Automatisk, økonomisk, ensartet og effektiv pattesprayning med DeLaval TSR 3 Sunde køer

Læs mere

Billigt byggeri. Erfaringer fra Irland. Rapport fra studietur til Irland

Billigt byggeri. Erfaringer fra Irland. Rapport fra studietur til Irland Billigt byggeri Erfaringer fra Irland Rapport fra studietur til Irland 20.-23. maj 2013 Forord Det danske kvægbrug er for alvor blevet ramt af den økonomiske krise. De seneste mælkepriser og kornpriser

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

ERFA-tur Holland august 2013

ERFA-tur Holland august 2013 ERFA-tur Holland august 2013 Deltagere: Knud Kirkegård, Ulrik Simonsen, Bo Mortensen, Jette Rytter Laursen, Annette Bøeg Thorman, Lene Bruun Siriwadhananuraks, Trine Jensen, Christian Raun Formål: Formålet

Læs mere

Vi er klar på motorvejen

Vi er klar på motorvejen Nr. 05 09. marts 2012 Vi er klar på motorvejen Kvægbruget er klar til at skaffe vækst og arbejdspladser gennem øget produktion. Men det kræver, at konkurrenceevnen styrkes. Konkurrenceevne skabes på mange

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Nyt fra bestyrelsen........................ 5 Peder V. Laustsen trækker ikke stikket ud endnu....................... 8 Hvad koster dårlige

Læs mere

{ nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4. februar 2013 avlsnyt

{ nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4. februar 2013 avlsnyt { nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4 35 47 57 februar 2013 avlsnyt 1 af formand Lars-inge gunnarsson Hovedkontor ebeltoftvej 16, 8960

Læs mere

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012 VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012 VIBORG GOLFKLUB FOR 2012 Revision 01 Dato 2013-05-18 Udarbejdet af Ole Riger-Kusk Kontrolleret af Egon Christensen Godkendt af Bestyrelsen FOR 2012 INDHOLD 1. Basisoplysninger

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Et samlet mål for dyrevelfærd?

Et samlet mål for dyrevelfærd? Et samlet mål for dyrevelfærd? Udfordringer ved at bruge aggregerede velfærdsmål til at finde ud af, hvordan dyrene har det i de danske husdyrbesætninger, belyses i denne artikel gennem velfærdsvurderinger

Læs mere

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft nyt Nr. 13 02. juli 2010 tema Lov om hold af malkekvæg Loven om hold af malkekvæg er færdig Lov om hold af malkekvæg er færdig og vedtaget. En sejr for den sunde fornuft, videnskaben, køerne og dansk kvægbrug.

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget

Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget - 1 - Fødevareøkonomisk Institut Afdelingen for Produktion og Teknologi Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget - Udredningsrapport til Justitsministeriet - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Forord. Kirsten Pedersen Due Redaktør

Forord. Kirsten Pedersen Due Redaktør Årsskrift 2011 Af Kirsten Pedersen Due, lærer og redaktør af årsskriftet Forord 2011 rinder ud og julen står for døren. Julen og det nye års komme giver altid en kærkommen lejlighed til at se tilbage

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Forside Aalborg Universitet 8. semester 2014 Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i - Belyst ved posterne mælke-, kraftfoder- og korn- samt grovfoderpris

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29

Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29 Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29 På generalforsamlingen deltog de syv bestyrelsesmedlemmer samt Flemming Saaby og Lene Jørgensen. Derudover

Læs mere

Fendt 200 og 300 serierne: Kompakte, alsidige og kraftfulde små specialister

Fendt 200 og 300 serierne: Kompakte, alsidige og kraftfulde små specialister Fendt 200 og 300 serierne: Kompakte, alsidige og kraftfulde små specialister LÆS ALT OM BRUGERNES ERFARINGER! 2 Stor kvalitet i lille format... Klassens største fleksibilitet! Det kan flere brugere skrive

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere