Kommende aktiviteter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommende aktiviteter:"

Transkript

1 S&*'* -" rhs' Postbes6rgetblad (8245ARC.) :is," Kommende aktiviteter: L6rdag den24. maj k Falck / Markedsdag (ndelukket) L6dag den 24. maj kl Unibank.Motorseilerkapsejlads.t Akrogent Lgrdag den 7. juni kl Pinsetref, (Sejsgrunden),(SMK) WiS'**.,r,,,*E+, Lordagden 14.juni ld.ll.50 Valdemarsdag,(Marieh6i kirke) Mandag den 23. juni kl SanktHans fest, (Sejsgrunden) LgrrJag den 9. august kl Grillfest, (Sejsgrunden) SMK - rtyt, udkommerfire gange ont dret og bliver sencltud til allc SMK's medlemmer.alle medlemmerkan.fd incllce g med i bladet. Dct kan va:re ris el.lerros, der er mdskenoget du gente vil k/be eller srclge,du har en god id6, det kan vcereen oplevelsepd s4en, eller et eller andet du vil indvie os andre i. Kontctktmip pd bladet. sd vi kan fd netopclit indlcegmed. Redaktor: Kire Hiigberg tlf Stenderenryger til tops)

2 SilkeborgMotorbidktub, Ahave Alle 9 c, 8600Silkeborg.Tlt'. tl6 tl} Kontortid hver tirsdag18.30til 19.30(Nov.dec.jan. Feb.er kontorctlrrlil<et) Bestyrelsen Bestvrelsens Arsberetnine S.M.K. Udvalg BenTinog Diesel Formand Benno Bechmann Tlf Nres{ormand / RedaktOr Kire Hrigberg Tlf Kasserer Arne Sommer Tlf Sekreter JetteThorson Tlf j Bestyrelsesmed.lem Erik Toft Nielsen Tlf t0 24 Bestyrelsesmedlem Erik Andersen Tlf l1 00 Bestyrelsesmedlem Per Nielsen Tlf. 86 8l 51 5t Erik Toft Nielsen Kattine/ndelukket Erik Toli Nielsen Brosanmrhejdet Arne Sornrrrer' PerNielsen Bygge og renot,ering BennoBechmann Arne Sommer Elik Andersen Lars P. Elmer Himmelbjerggrunden Erik Andersen Leif G. Th6gersen Sejsgrunden Per Nielsen Niels Just Kirsebrergrunden Kire Hrigberg Knud Jensen Fanebere JohnnyLauridsen Leif G. Thogersen ntentet (wt)w.s-m-k.dk) Henrik Toft Svarler' Blad Ktue Hcigbelg JetteTholson Bladet udkommer Primofeb. deadline15.ian. Primo maj. deacllinc15.april. Primoaug. deadlinel-5..juli. Primonov. deadlinc1.5.okt. Vigtig telefon nunrre: Alanncentralen Falck Silkeborg Politi Skanderborg Politi Vandforurening KontaktBeredskabsstationen Amts re gistrering af bdde Husk,afrnelding/urdring. Ring til BirtheSandgird Arhus Amt Geste regk tre ring af bdde SMK's kantir-re v/ Petel Thorrnann SMK's Kantine Opsyn ndelukket 2 Formanden har ordet tt6 tj l0 24 tt6 u l t tt2 Otrti2 t t 6 n t. s l- s l ll t 5 15 l B00B Br l t t lb 89 Formandsberetning: Efter sidste generalforsamlingblev der afholdt et konstitueringsmgdeden 18. marts hvor opgaverneblev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne,og der blev afholdt et udvalgsmodeden 2. april, med deltagelseaf alle udvalgsmedlemmer. flrets l6b er der holdt bestyrelsesmpder. Efter standerhejsningen den 7. april meldte SMK byg, at "sejshuset" var frerdigt og kunne benyttes af medlemmerneog det er blevet flittigt brugt siden. Den 8. juni blev "Sejshuset"ocielt indviet. En flot sommerdagdannederammen om en festlig og hyggelig dag, der fortsatte med spisning og teltbal til langt ud pi natten. SMK bygs medlemmer fik en stor tak for det arbejdede havde udf6rt, og den tak vil jeg gerne gentage,"sejshuset"er en succes. Den ll.maj blev den irlige markedsdagafholdt i ndelukket. Der var ca. 20 udstillere og pladsenvar dagen igennem velbesflgt. Et godt affangementsom gentagesigen i ir. Den 15.maj var der et m6de med Fritid og Kulturafdelingen pi Silkeborg Kommune, hvor SteenNielsen blev prresenteretsom den nye opsynsmandi ndelukket. De gr4nneomrider er overf6rt til ndelukket og har givet mulighed for yderligere ansrttelse af en opsynsmand/medhjaelper Mogens Olsen. Opsynsmendeneer blevet ansatmed en irsnorm, siledes at flrets arbejdstimerbliver fordelt med fi timer i vinterperioden og mange timer i forirs- og sommerperioden. Bommen ved slaebestedet har tidligere vreret aflist fra kl.19 til k1.7. Fremover aflises bommen ikke, da der ikke lrengerestilles krav fra Amtet om aflisning til sgsystemet. Pi vor foranledning vil der blive skiltet yderligere pi P-pladsen,at der ikke mi parkerestrailere. SMK overlager broen ved "De Smi Fisk" hvor den indgir i de broer der hgrer under Brosamarbejdetog fir bro nurnmer 12 a. den nye kioskbygning er der indrettet kontor til opsynsmendene.senesteoptagningstidspunkter den 15. november sifremt biden skal ligge pi den kommunale oplregningsplads. "Regatta 2002" fik en velforljent ros. SMKs klubhus, huset ved tanken og "Sejshuset"havde udsmykningsholdetpyntet flot, og ikke mindst udsmykningen af alle deltagendebide er en vasentlig del af Regattaen.SMK var sammenmed alle samarbejdsparlnerneomkring Regattaeninviteret til et mgde tirsdag den 4.marts, hvor emnet var, ideer til hvorfra fyverkeriet kan affyres til regatta 2005 og fremover. Problemet er opstiet pi grund af nye sikkerhedskravder vanskeligereat bruge Papirfabrikken. Der kom mange forslag frem og der arbejdes nu pi at finde den bedste lgsning, sfl f1'rverkeriet kan beholdespe havneomridet. Natten til den l3.oktober skete der som bekendt en ulykke p6 Borre SO,fra Politimestereni Silkeborg har vi modtagetet brev der lyder sflledes: Alle de af Mororbidsklubbens medlemmer, som deltog i redningsforsogetog den efterfglgende eftersggningi forbindelse med den tragiske ulykke pi Bone til den 13. oktober 2002, hvor 2 personerblev reddet og 2 personerdesvrerre druknede,da der i deresbfld, bedesmodtage min varmestetak for den velvillighed og alle udviste.

3 Jeg vil specielt geme sige tak for den vedvarendeog omfattende indsats, som klubbens medlemmer ydede i forbindelse med efters/gningen af de 2 druknede personeri timerne og dageneefter den ulykkelige hrendelse.med venlig hilsen. Den24. oktober havdesmk inviteret til et fellesmgde pi "Migen" med deltagelse af de klubber der bruger s/erne. Hjejleselskabethavde problemer med, at motorbide ligger sig pi Hjejlensplads og besetningenforladerbiden. Der har v&ret en episode, hvor Hjejlen sejledeind i Tranen, fordi Hjejlens plads var belagt afforladte bide. Der appellerestil bidejerne om at kontakte Hjejlekontoret for at sporge om det er OK at line pladsen. Pi SMKs vegne meddeltejeg, at der var problemer med kanoer og kajakker som n&sten altid ligger midt i ien. Roklubben og sejlklubben var enige i den kritik. Kajakklubben og kanoudlejernevil pitale overfor medlemmer og lejere at vise hensyn. Den 28. november var der et frellesm6dei brosamarbejdet.den dirlige start pi s&sonenblev beklaget, Arsagenvar at udvalget ikke havde fpling med broernes tilstand og de reparationsarbejderder var igangsat,dette blev meget bedre i lgbet af sommeren.tre broanlreger fornyet: Paradiset,som blev lavet noget for kort. Det er rettet, nu fremstir den som en fin bro, som vi hiber isen vil vare skinsom imod. Gisekrogen, yderstebro, broen er fin, men har desverre fiet en lidt uheldig vinkel siledes at en anllbsplads indenfor broen er giet tabt. Birks0. En flot anl/bsbro lige op til naturreservatetalling Vest. Denne bro blev forlrenget siledes, at der nu er god anlgbsmulighedfor alle bide. Der henstir endnu en aftale med fredningsnrevnetom at opstille en grill i land. forbindelse med brosyn er der udarbejdetbudget for det arbejde der skal udfgres i den kommende sreson.kontingentet blev pi baggrund heraf fastsattil kr. 75,00 pr. medlem. Brosamarbejdettager kontakt til den nye bestyrer pfl Himmelbjerggirden for at bevare den gode relation til grundejeren. Amtsridene har nedsatet brugerrid " om ikke-erhvervsmressigsejlads og anden ferdsel pi Gudenien med sidevandlpb og s6er fra Tprring til Randers".De tre Gudeniamter, Vejle, Viborg og Arhus har besluttet at oprette brugerridet for Gudenien i regi af Gudenflkomiteen,hvor motorbidsklubberne er repraesenteret. Skov-og Naturstyrelsen v/silkeborg Statsskovdistrikt,Tirnkommitden og A,rhus Aml, Natur og Miljg er i et samarbejdeved at planlreggeet afmrerket stisystem samt en felles informationstavle pi de offentlige ilrealer omkring Himmelbjerget. Vi har sarnmenmed de dvrige lodsejeregivet tilladelse til afmrerkning og skiltning, for vorl vedkommendepi Himmelbjerggrunden.Vi har sarnmenmed Amtet vreret pi grunden og udpeget hvor stien skal afmerkes og fiet det rndret siledes, at stien nu afmrerkesoppe i skoven, et godt stykke bag vore borde og brenkeog ikke som f6rst foreslietlangskantena[ sden. De klubaftener der har v&ret annoncereti programmet har ikke haft medlemmernes interesseidet kun meget fe er mpdt op. Bestyrelsenhar derfor besluttet ikke at srette klubaftener pi programmet i kommende efterir og vinter. stedetvil vi forsgge med grillaftener, hvor der er planlagt to den 9.augustog 20. september. Der har lrenge vreret problemer med nbgler og lise til klubhus og grunde, reklamationer og ikke passedehar vreret et dagligt problem i hpjsresonen. Det har endre og der er derfor bestilt et nyt lisesystem der bestir af Vingcard lise med plast-hulkort. Der isaettes af de nye l6se i lgbet af foriret. nformation om systemetog de nye plast-hulkort der skal erstattede nuvrerendenlgler udsendestil alle medlemmer sanunenmed flrsmrrkat, rnn. Beretninger fra de forskellige udvalg: Bladudvalget (Kire Hdgberg) Bladet ligner jo ikke ligefrem en telefonbog n6r det udkommer, det skyldes til dels de manglendeindlreg fra vores mange medlemmer.bladet skal jo ikke brereprag af en "enmandsher", si kommer der ikke flere indlreg til bladet, vil det blive en tynd kop te fremover. Bygge og renovering (Lars Elmer) Sidste irs store arbejde i vor regi var uden tvivl frerdiggprelseog indvielse af huset pi Sejsgrunden. efterfiret 2OO2stafiedevi op med fg,lgearbejderudvendigt, hegn mm. foriret vil disse arbejder blive fardiggjort, der kommer nyt tagpap pi skuret og i lgbet af sommerenforventer vi at kunne fi skuret malet indvendig. Pi Himmelbjerggrunden er der nu giort tiltag for opfg,relseaf en pergola pi grunden, siledes at de egentlige arbejder vil kunne stafie op til foriret. Der skal igen i ir lyde en stor tak til arbejdsholdetog gvrige der har ydet en indsats for gennemfgrelsenafvore aktiviteter. Tak for i flr og pi gensyntil foriret / Lars Elmer. EDB (Ole Seeberg) luge 32 - det var ugen op til regattaen- kunne vi se at der var et meget stort pfl hjemmesiden.der er sket en forbedring at mobiltelefon listen, si de der er tilmeldt listen nu har derespersonlige login med egen adgangskode. Det sidste nye er man pi sidernenu kan finde kort over s6emeog de faciliteter vi dagligt beny'tter.der sker opdatering afkortene, og det skulle gerne ende op med at man kan finde oplysninger og billeder af alle broeme i brosamarbejdet.det er ogsi muligt at finde smi historiske beretninger af forskellige stederi omridet. Afsnittet om sgerneer blevet til i Brosamarbejdetsnavn, med SMK som leverand6r af korlmateriale og et antal billeder. JensHjort fra Silkeborg Sejlklub har stiet for selve opbygningen af siderne,ligesom han ogsfl har leveret nogle afbillederne. Fra Ry Bidlaug er det Per Pedersender har suppleretmed nogle billeder. Yderligere findes der billeder taget af den meget dygtige lokale fotograf, J6rn Kjems. Da jeg efter nasten 5 ir som redaktpr af hjemmesidenpnsker at holde en pause,har jeg valgt at jeg i aften ikke til edb-udvalget.jeg hiber at medlemmerne, ogsi fremover til den nye redaktgr, vil komme med input, ris og ros til hjemmesiden. For kun med input fra medlemmerne,kan sideme blive rigtig sprendende.med venlig hilsen Ole Seeberg Frikadellekonkurrence (PeterJohansen) Med deltagelseaf 18 bide blev konkurrencen aflroldt den 17. augustpi Himmelbjerggrunden. Et godt alrangementmed 17 deltagereog 17 premier. Himmelbjerggrunden (Erik Toft Nielsen) Nir vejret tillader det kan byggeriet af en overdrekketpergola srettesi gang. Endvidere er der indk6bt materialer til byggeri af nye broer pi grunden, dette byggeri kan ogsi srettesi gang nir vejret er til det og den frivillige arbejdsstyrkeer klar. Det gamle kgleskab erstattesmed et nyt. Sejsgrunden (Palle Christiansen- Erik Toft Nielsen) )

4 Speedbidskursus,jeg har i alt haft 224 deltagere,fordelt pi hold i alt. Det giver et gennemsnitpi ca. 20 pi hvert hold, hvor vi har tjent 225,-pr. mand -benzin kaffe med mere. Speedbfldskursusi 2003, der en del der ringer og er interessereti et weekend kursus i stedetfor aftenskole,vi oplyser om AOF si der er begge muligheder. MVH. Palle Der er monteret en varmeautomatikog brugsanvisningbliver hrengtop. Til brug for bide der har en stgmedybgang er det planen at ligge en b6je ud. Foran huset fyldes der op med jord, hvorefter der planeresog sis grres.der er nu anskaffet nye borde og stole til ter:rassen. Kirsebrergrunden (Kire H<igberg) Der er blevet ryddet op pi grunden, tr&er er stynet sfl der er en vresentligbedre udsigt ud over s0en, samtidig er der opsat en 1000 liter tank til udskylning af toilettet si man ikke lrengerebehpver at pumpe vand op fra sgen. Kapsejladsudvalget (Johnny Lauridsen) Meddeler at der i 2002 er afviklet 2 kapsejladser,unibank cup den 25. maj, Albani cup den 14. september,begge sejladserforegik pi en trekantbanepi Julsg, med efterfglgende distancesejlads,som ogsi foregir pi Juls6. Vi har fiet flere med til sejladserne,derfor var efterirssejladsendelt op i 3 klasser, LM 2' LM 23 klassenhar derfor fiet sin egen pokal. distancesejladsen sejlesder ogsi om en pokal. gen en stor tak til Silkeborg Sejlklub for velvillig assistance,ved sejladserne. Derudover har der n&sten hver onsdag vreret aflioldt trreningssejladserfra Sejsgrunden,med flot deltagelse,hvis vejret tillod det. Kantineudvalget Erik Toft Nielsen/Palle Christiansen vi starledei foriret med udskiftning af alle brredderpi borde og banke i girden. Alle brredderer af tre, som kun skal vedligeholdesmed olie. Vi har fiet udskiftet k/leaggregat i kglerum, udskiftet ovn mm. efteriret gik vi i gang med at forberede en stgrre renovering afkgkkenet, der blev indhentet tilbud pi udskiftning af loftplader og gulvbelregning.dette pibegyndtes den 7. januar i ir med en komplet afmontering af alt i toilet, m.m. Som altid medfgrer en renovering mere arbejdeog stprre udgifter end lige piregnet, si ud over loft og gulv, skulle alle gulvaflgb udskiftes med en anden type, reoler skulle males, nye overskabemonteres,samt alt rensesog reng0res,el installation omforandres og lovligggres efter nuveerendekrav. Alt dette udf6res afprof. hindvrerkere. Efter 6-8 mands frivilliges arbejde i fire weekender,kunne vi den 30/l meddele at alt var frerdigt til tiden si Peter og co. Kunne komme i gang igen. den forlpbne periode har bestyrelsenfritaget Peter for udgifter til str6m samt forpagtningsafgift. Den samledepris pi renoveringener pi ca. kr ,Aktiviteter og forventninger til det nye ir: Under beretningerfra de forskellige udvalg er det nevnt hvilke aktiviteter der settes i gang, men der mangler en vesentlig ting som der skal gpres noget ved og det er vedligeholdelseafklubhuset i ndelukket. de sidstepar ir har der vreret talr om at klubhuset skulle males ferdig, men der er ikke sket mere. Nu trrengerklubhuset til en tagrensning,reparation af tagrenderog nedlbbsrbr,maling af vinduer og dbre, samt maling udvendig. Decemberhar Henly Knudsen og Peter Johansenaccepteretat ville vare formrend for projektet, opgaven er at fi materialer frem og arbejdet til at 6 glide, ikke at de ogsi selv skal udfgre arbejdet.det er derfor ngdvendigt endnu engangat appelleretil frivillig arbejdskraft,jeg beder derfor de medlemmer der kan og vil hjelpe om at melde sig til formendene si arbejdet kan planlreggesog komme i gang. Er arbejdskraftenikke tilstede mi vi overveje at bestille hindvrerkere og aflrolde de omkostninger det mi medf6re. Til slut rettes en tak til klubbens sponsorer,leverandgrer,restauratgrog personale, ikke mindst de der har stillet frivillig arbejdskraft til ridighed. Tak til bestyrelsenfor et godt samarbejdei det ir der er giet. Benno Bechmann formand Kapsejladsudvalget Der er i 2002 afviklet 2 kapsejladser,unibank cup den 25. maj, Albani cup den 14. september,beggesejladserforegik pi en trekantbanepi Julsg med efterfplgende distance sejladssom ogsi foregir pi Julsp. /i Vi har fiet flere med til seiladserne,derfor var efterdrsseiladsendelt op i 3 klasser, LM 2l LM 23 klassenhar derfor fiet sin egen pokal. distancesejladsen sejlesder ogsi om en pokal. gen en stor tak til Silkeborg Sejlklub for velvillig assistanceved sejladserne. Derudover har der nrestenhver onsdag,hvis vejret tillod det, veret afholdt trreningssejladserfra Sejsgrunden,med flot deltagelse. Johnny lrturidsen Tak til JensWiirtz - JprgenBjergaard- L. M., HaarupLise Caf6 - Specialbutikkenv/ PeterElbek - Bjarne Hjort, HaarupLynge Papir - Helles Auto- KarstenBjerregaard- Spisestedet ndelukketv/ - Farveog lak - Kai Geert- Sejs PeterThormann- Malermesterens Marinecenter- Skovgirds Oksekodsalg- Bilting - Anjas Blomster- Jysk - Nordea- FotexTorvet.

5 Referat fra ordin e r g eneralfo rs amling 7 / Dagsorden i henhold til foreningens vedtregter: 1. Valg af dirigent. 2. Forrnandens beretning vedrprende SMK., og de nedsatte udvalg. 3. Kassereren aflregger regnskab. 4. Kassereren fremlegger nreste irs budget. 5. ndkomne forslag: Bestyrelsen fremlaegger forslag til vedtagtsrendring lydene: $ 4 stk.8 opheves fra fu (pvrige forslag skal i skriftlig form, vere formanden i hrende, senest 8 dage fbr generalforsamlingen). Valg i henhold til lovene: 6. Valg af formand, pi valg er: 7. Yalg af 3 bestyrelsesmedlemmer, pi valg er: Benno Bechmann Palle Christiansen Kire Hrigberg Kristian Jensen ikke ikke Ad. 3. Kassereren, Arne Sommer, fremlagde og gennemgik regnskabet for 2002, som viste et overskud pi ,00 kr. Regnskabet blev godkendt. Ad. 4. Kassereren fremlagde nreste irs budget. Budgettet blev godkendt. Ad. 5. ndkomne forslag. Der var indkommet 3 skriftlige forslag. Dirigenten konstaterede at2 af forslagene, var for sent indkomne og kunne derfor ikke behandles. Besry'relsens forslag kom til skriftlig afstemning. Der var modtto stemme berettige medlemmer, og forslaget faldt med, 34 for,3 imod og 2 blanke. Da der ifglge vedtagterne, kraeves 2 tredjedeles flertal. Ad. 6. Valg af formand. Benno Bechmann blev genvalgt. Ad. 7. Yalg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Kire Hdgberg blev genvalgt, nyvalgt blev Erik Andersen og Per Nielsen, 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, pi valg er: 9. Valg af 2 revisorer, pi valg er; Allan Nygird Jens Wiirlz Andy Gren Karl Bramsen ikke Ad. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Jens Wiirlz blev genvalgt, nyvalgt blev Steen Jensen. Ad. 9. Valg af 2 revisorer. Andy Gren og Karl Bramsen blev genvalgt. Ad. t0. Valg af revisor suppleanter. Leif G. Thpgersen og Jytte Nielsen blev genvalgt. l0.valg af 2 revisor suppleanter, pi valg er: LValg af faneberer og suppleant, pi valg er: Valg af udvalgsformrend: l2.bygge og renoveringsudvalg, p[ valg er: Kapsejladsudvalg, pi valg er: EDB, nternet, Web-master, pi valg er: l3.eventuelt: Leif G. Thggersen Jytte Nielsen Johnny Lauridsen Leif G. Th6gersen Lars P. Elmer Johnny Lauridsen Ole Seeberg ikke Ad. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslag var Leif G. Hansen, som blev valgt til dirigent. Ad. 2. Formandens beretnins. Svend Age EnevoldsJn bad om ordet: det er dejligt at der sker si meget, nu mangler vi bare at fi at renoveret toiletterne i gavlen. Det vil blive taget op pi et kommende bestyrelsesmpde. Beretningen blev godkendt. 8 Ad. 11. Valg af faneberer og suppleant. Johnny Lauridsen og Leif G. Thggersen blev genvalgt. Ad. 12. Valg af udvalgsformrend. Bygge og renoveringsudvalg. Lars P. Elmer blev genvalgt Kapsejladsudvalg. Johnny Lauritsen blev genvalgt. EDB, nternet, Web-master. Henrik Toft Svaner blev nyvalst. Ad. 13. Eventuelt. Frank Nielsen fra Sejlklubben: Det er en forngjelse at vere med, det er en rigtig generalforsamling. Formanden fra Ry Leo Nielsen: Det er skont at vere med til jeres generalforsamling, jeg har lrert meget. Vi har meget til felles, som det helt nye er (Arhus og Vejle Amt har et brugenid) der er vi med og det er rigtig godt. Vi har en god fremtid med samarbejde. Formanden takkede pi SMK's vegne de afgiende bestl'relsesmedlemmer for et godt samarbejde og overrakte gaver i form af et par flasker og et emblem. Ogsi en tak til dirigenten for hans indsats og for god ro og orden. Palle Christiansen: Tak for de prene ord, og til bestyrelsen, tak for kanon samarbejde. Jette Thorsort

6 sj$eei?** & ils &rygrygenf4t i,,,,m t /':'\Sf:Rfit:t{:.j{:}r.l**r;t.r;.*i, TLr" S6 &4. && 14 &# r'ar]13i1'jl i? Sii,{1, r&k 8$ $ ACF&AAfl {}Nl/'5!RV!{:E l{*xj/sal* /^y rt\lt?. earit *{" #i1n/.n.}*ftte # i w3 ##Rru#ru. -t $KRnT}{tH# v#hft{&run$f.l' il J. *Tw$ nsmwwt,l WW &r{kk-[,ffnx] i w dk $dlkgs{}&# $PEil[,4LTKANSP{}RT KA# #KXW PFryW Knstanlshmlvmj #7 * Sfrfk*herE Ttf. #7 x*.$&* Vax &7X?,f gg.-&rue1s m Thors*t*{len 6 * Tlf" S6&36?33 vgf{t{rt$ruru trff*fi8rug.s EL-sHRV \{W f'r#ff*sl{{}v 6skks 2$ - 860'* #.ilbewrg \* y4y6t&aerar, f'{'tsflfi*, {tw6r$w}, Ah i El-ifls{ek*4e*t, ndekl, {GEev*r ul f"*f-$*&n**cl:' 8$trrffsi{. &$$i&*&cr6 ' NT&*H ELfr"Gg\fl d *srdiel?*,4, sfft - {.}gs*rshrb&*on xkal sikkrrt p& land * {br vinter*n t}st*, $,i*{sw" L!* udl ifiie*, wd #s TLW. s#*'fi#a fi{x - 9$ gi d3 t6 fsw#sb.*e 1,st{e{d8il&&bd.dk r#4* slttsk$efi4ss{ "* *r Stort udv*ig af ny* *g bnmgt* bade ffg xstcrer i mange *r vsfr$*{$ ff&f $ r 11 1$ $g MWW#,if$$*{'i&',0 Ant mse{$et vd w*dmmn a tr"a-d # KrdrtrN"g fabri"kat*r. Vi #iier(f i,\ 1ti i* {'{ gr'.tt,;t'.'i*rn *i3 l{r{nlc } &'lr,f,?.rt3dr* ij* lirfxllrridie. r:!, d,} pflr/$rds#4}&s{k$:tt9?4? r, ".u*.^u' +.,rr *H lrr!. Bove Broer._tr fup #tr l/i hsr *ltid *t gu&t tilhatd r:ar det dr*jer ntg *m ::ye b*d* cg $1otcrer. ell*r h d't (ig t;r!. *8f* W&W YSWflH S 'il Bfidebroer Flydebroer Bolvrerk Tlf f m\1 h t? n enr en o -{Y&JAt}Eh3YfiGLftA if.l*u$tfltvfij 14" 8W* frt r -Vi bygger pi kvalitet- Te_fiF0g\d fig2s 44 l1 l0 ll

7 ll t n./:.,t: ) -./,', {",t'\. ",,i=_,,\ '", *- \.,J cf,:y Lardag d. 7. iuni pa Sejsgrunden Kl konkurrence og underh. Grillen vil blive startet ca. kl K dans-musik-hyggelig vand kan ksbes pa pladsen. Sidst pa aftenen grillede polser. Msd op og var med til at gare pinsen til en fest. RybAdelau g-sej lklubben-si lkeborg Motorbidkl ub S{e:'/. *wm rnlo W Ny otiesuger er indkobr,. tr 4* ^ frl vrrkglgdsl. {d, dj.t_t& \ #v a*'d'tr Broderet stander kan nu k/bes pi marinekontoret, pris kr. 100,-. Maling af klubhuset Malearbejdet skal gerne i gang her i foriret og der mangles frivillig arbej dskraft. Henvendelse til Henry Knudsen tlf eller Peter Johansen tlf Valdemarsdag S.M.K. medlemmer mpd op i Alderslyst Kirke lgrdag d. 14. juni kl Vi marcherer en tur rundt i Alderslyst med vores fane, ca.l/2 time Retur til kirken sarnmen med andre foreninger & musik-korps. Silkeborg Mandskor, der har 75 irs jubilaum, underholder. Fanebaererne i S.M.K. - Johnny Lauridsen & Leif Thpgersen. (Vi beklager den.forkerte dato i drskalencleren) Tankanlegget Vi arbejder pi at fi seddelautomaten til at virke bedre end den nu. Olieselskabet sender en teknikker ud for at at problemet. Country Den Festival l3 august Gustepakke En gastepakke samt nummerplader kan lejes i vores kantine i klubhuset, det koster 200,- om ugen samt et depositum pi 500,-. Pakken bestir afen stander, hvor der er pitrykt SSB der stir for Silkeborg sgernes Brosamarbejdet, 3 der passer til SMK, Silkeborg sejlklub, og Ry Bidlaug. Mappen indeholder ogsi en del info sisom love og regler, vedtregter, sokort m.m. se moder man en bfld med denne stander, er det en gastesejler der har ret til at ferdes i hele sosystemet samt i de 3 klubber. Der afholdes speedbidskursus i Sejshuset: Lardagden 31/05 Sondag den 01/06 Had4' r rsimailb# r 3,-4.-6.juli pfr friluftsscenen i ndelukket Fra torsdag den 3. juli til den 5. juli er der HEDE RYTMER i ndelukket, hvor nogle afde st/rste danske og udenlandske solister og orkestre spiller tidens store hits. se

8 Standerhejsning MotorsejlereOpstart Si startertrreningssejladserneigen, som man har lest i bladet havde vi en vellykket sresonsidste 5r, det prlver vi igen i ir, si mgd op, og se om du ogsi kan blive bidt af denne spendendedisciplin, man lrerer at sette sine sejl, og lrerer sin bid bedre at kende, vi er ikke "proffer" selv, si ver ikke bange for at mode op. De mere vante er altid til hjrelp undervejs,mangler du en gast, er der ogsir mulighed for dette. Efter traeninger der briefing pi Sejsgrunden,hvor vi snakker hele forl/bet igennem, si alle forhibentlig har noget med hjem i bagagen,de si kan arbejde videre med. Traeningssejladserne starteronsdagden 7. maj, kl. 18,00fra Sejsgrunden. Derefteronsdagi de ulige uger. Unibank Motorkapsejladsden. 24. maj stafter med mgde i Akrogen kl. 10,00 Albani Motorkapsejlads den 20. sept. starler med mpde i Akrogen kl. 10,00 ii. tit lj.. \'$.- t4 mm t,'4 (,n. Henvendelse til Kapsejladsudvalget: JohnnyLauridsen:tlf tlf JgrgenHolst: Palle Christiansen:tlf. 86 8l l3' '{,d z;l.d\ :i M k w v,d"w*${irtm.d! lr- il,r!llr.{,iri,'( 1,1,1 t5

9 For katten hvor de slog AFHOLDT PGEFE5T d. 9/3 var der fastelavnsfest i klubben, synd forjer der ikke var med det var virkelig noget af en oplevelse. ir prgvede vi for at henge tondelneop ornmei girdhaven, og det tror vi bliver stedetfor fremtiden, for der kan man da vare nogenlundetprskoet. Vejret var noget ustabil men holdt sig dog naestent$ft. To hrengtop pyntet med balloner og fyldt med slik, det si godt ud, men si skulle i se b6rnenede bliver da mere og mere kreative for hvert ir, hvad der ikke var affeer, prinsesser, alkoholikere,klovner, pest,og micky mauser,ja vi kunneblive ved for 20b4rn var modt op og de var virkelig si flotte alle sammen. Da bornenevar blevet inddelt i store og smfl gik der gangi n, og der blev virkelig sliet til, si megetat igen si barnet sattesig pi r.... Langt om lrengegav tpnderneefter og karamellernerasledeud, si var der kamp om at fi flest mulige i lomrner, tasker og lignende. Endelig kunne vi komme ind i varmen, hvor bprnene fik sodavandog fastelavnsboller.nu kom vores st6rsteproblem, der var lovet nogle smi premier for udklrdning og der var kun 4 prremier og 20 flotte det blev en alkoholiker en gang pest en lille hvid fe og en klovn der fik praemierplus naturligvis konger og dronninger. En rigtig sjov og hyggelig eftermiddag. Tak til alle jer der gav en hind med. l6 Jens/Grethe. 56 hor vi igenen vellykketpigefestbogos. Vi msdteskl. t4-32 gladepiger,stortede medkaffe og eblekage. Snokken gik somsedvonliglivlig.,iitifr,efter kaffen blev de medbragtepakkerfordelt pd bordet, pakkelegen kunnebegynde,menhvodsketeder (olleslogseksere)vi havdevedenlejl fset terningerder kun var sekserepd (klovnjette) vi startede forfra. Efter pakkelegen bod vores "opvortere"os om of holdeen pouse, sd de kunnefd dekket bord til voresmiddog, nogle gik en lille i. )i:i:: tur, de dovne ',qf : rykkede ind ved sidenaf, for at fa lidt til ot skyllestemmebdndet med. stortedemeden velkomstdrink, Middogen til forcet fik vi Lakseterrrne m/ kry dderurtedressing,hovedretten bestodat Helstegt oksetyndstegfilet, en skonmiddag. Vi soglefrivilligetil at hjelpe til med ot ofviklepigefestentil neste dr. Bodil og Tngameldtesig frivillig.53 blev lattermusklernesat pd en hdrd prove, noglevar oppeog f orte,llehistorier, festenfortsotte, de sidsteforlod klubhuset k Der skete nogetheletiden, sd vi glemte rent foktisk of tokkevores"opvortere" for det store stykkearbeidede hqvde medos,plusdenstore t6lmodighed de udviste,sd der skalherfra lydeen stor tqk til Knud,Erik & Kdre. Jette Thorson. l7

10 Nurmere beskrivelseaf kommendeaktiviteter ;;':.:;: F&s gry Markedsdag flndelukket) Kom og handel,der srelgesalt fra nips, 61,pglser, bidudstyr, motorer, bide og meget mere. Som noget nyt kommer T.. Krydderier med i ir, hvor der er ca. 400 forskellige slagskrydderier samt omkring 70 forskellige slagsthe. Falck demonstrererbrandslukningsudstyrog for SMK's medlemmer. Mgd op med familie, venner og bekendte. " fe; 3: $ W M Y-rn v,,*4 :a ## s$$$ s$ w s1 :b!(j; d* "&* & x w: "h. ;.x :{S".:,{3 #$*? 4S *n\ i **rfyf 4 u* r:: r ' q;. \ & \e; &,,, b qq # rm {# Sb #-tr 5 tu -'{*: t*; i F r6c 'N d wi':* q K': M. t&n\b&*,$rs K M w#te,,:!! l {\a rr\ h r'u1 *d &J & ; s ; ew!& "ff'tr 84 sq sry il?ry.,-,t,, i i :,,::: ::::::: *ri q"rtqi ryi bd f.f"ed,:&j..:.:t&{: '::', :\$4,. rrt{xsl M s*i: ::a:.:,4.: t: #:. -: bi. te & a# qj & {dl.q # 'k fts 4d- {; t#b \ s * * 1#. gq *: w; e4x \. WzS sm &. Pinsetrref (Sejsgrunden) Afholdes i flr af SMK, alle SMK, RB og SSK medlemmer er velkommen, man kan valge at sejle dertil eller komme fra landsiden.der vil blive tendt grill, hvor man kan lregge sit medbragtek6d pi. Der kan kobes drikkevareri huset.senerevil der vreremusik og mulighed for at danse. W $qr., tu;, \ry vm.( &Ssry: r4w t',,&',,.-& "1gJ' $s{ ei:*i..1!., Motorsejler kapsejlads Formilet er at fi flere af vores medlemmer. der motorsejler, til at sejle mere med sejl. Vi serhvordanman setter sejlene,sejlertil forskellige vindretninger, gir over stag, hvordan man krydser og vigtigst af alt, vi traenerde mest almindeligeog vigtigste vigeregler.vi sejleri vore bide ellerjeres egne, som i Onsker.nteresseredegasterer ogsi velkomne. Ma %i"" - e\: # {0" f r q{$1 3 a 'idbu my* -s riw * }d :a:::aaa:aa::: S'".gr ft&e ws s g\\s # W i f f i [ { q T t * 6i q$ d "43 Xw&{#e&&ss Spk*s*e# ##d fer.s*, i" - -f6##"5rft4'$*r33 Nitzt'n'u{"{.i _''{?,' Valdemarsdag (flagdag) Vi m6der op og fplger vor fane sammenmed de andrefaner igennem byen. Vi slutter af i Alderslyst Kirke. r-i-." ^ W##&z&irw s####.3rs,, Sankt Hans fest (Sejsgrunden) Med bfll og hekse.her vil der vrere noget for bprn og voksne.der kan kgbes01,vand og P0lser. r&: {\ fq ro W$ M *"t* "tr ' ', t,rl= a...:.& ; qs qs ai,., ",M H {(_ 9t W ::::**, &. $ sl F 1a ;w qiq q :W' l8 4d E tj $ t4 x,,.:!... 1&. :: w C\e sjb"'tl;,,it S\X qr S" H (Jl li tus $ ; MW * a 4 "tr #-* ;;fi: e?.s i $ fis 'sf *e., f'*ixj tsturye$ g $$ d*,{,f t $ # *.$* r{#!'.,$t,ff*8,ff*x $ :* w fi$ 'Y' 41d,.&

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 20 FEB 2013 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Myrenyt juni /Juli 2011

Myrenyt juni /Juli 2011 Myrenyt juni /Juli 2011 Undskyld vi roder Som I måske nok har bemærket, så roder det en del i SFOén i denne tid. Det skyldes, at vi står over for store forandringer af vores lokaler. Efter sommerferien

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

0 Bid.e for folket og for bidfolket

0 Bid.e for folket og for bidfolket 'ts,.,s Postbes6rgetblad (824s ARC.) '{ Kommende aktiviteter:.."'-."*': "'*{,}il,,{: trft r Lgrdag den 11. maj k.09.00 Falck / markedsdagi ndelukketmed bl.a. salg af bidudstyr Lrudagden 18. maj k.13.00

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere