Kommende aktiviteter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommende aktiviteter:"

Transkript

1 S&*'* -" rhs' Postbes6rgetblad (8245ARC.) :is," Kommende aktiviteter: L6rdag den24. maj k Falck / Markedsdag (ndelukket) L6dag den 24. maj kl Unibank.Motorseilerkapsejlads.t Akrogent Lgrdag den 7. juni kl Pinsetref, (Sejsgrunden),(SMK) WiS'**.,r,,,*E+, Lordagden 14.juni ld.ll.50 Valdemarsdag,(Marieh6i kirke) Mandag den 23. juni kl SanktHans fest, (Sejsgrunden) LgrrJag den 9. august kl Grillfest, (Sejsgrunden) SMK - rtyt, udkommerfire gange ont dret og bliver sencltud til allc SMK's medlemmer.alle medlemmerkan.fd incllce g med i bladet. Dct kan va:re ris el.lerros, der er mdskenoget du gente vil k/be eller srclge,du har en god id6, det kan vcereen oplevelsepd s4en, eller et eller andet du vil indvie os andre i. Kontctktmip pd bladet. sd vi kan fd netopclit indlcegmed. Redaktor: Kire Hiigberg tlf Stenderenryger til tops)

2 SilkeborgMotorbidktub, Ahave Alle 9 c, 8600Silkeborg.Tlt'. tl6 tl} Kontortid hver tirsdag18.30til 19.30(Nov.dec.jan. Feb.er kontorctlrrlil<et) Bestyrelsen Bestvrelsens Arsberetnine S.M.K. Udvalg BenTinog Diesel Formand Benno Bechmann Tlf Nres{ormand / RedaktOr Kire Hrigberg Tlf Kasserer Arne Sommer Tlf Sekreter JetteThorson Tlf j Bestyrelsesmed.lem Erik Toft Nielsen Tlf t0 24 Bestyrelsesmedlem Erik Andersen Tlf l1 00 Bestyrelsesmedlem Per Nielsen Tlf. 86 8l 51 5t Erik Toft Nielsen Kattine/ndelukket Erik Toli Nielsen Brosanmrhejdet Arne Sornrrrer' PerNielsen Bygge og renot,ering BennoBechmann Arne Sommer Elik Andersen Lars P. Elmer Himmelbjerggrunden Erik Andersen Leif G. Th6gersen Sejsgrunden Per Nielsen Niels Just Kirsebrergrunden Kire Hrigberg Knud Jensen Fanebere JohnnyLauridsen Leif G. Thogersen ntentet (wt)w.s-m-k.dk) Henrik Toft Svarler' Blad Ktue Hcigbelg JetteTholson Bladet udkommer Primofeb. deadline15.ian. Primo maj. deacllinc15.april. Primoaug. deadlinel-5..juli. Primonov. deadlinc1.5.okt. Vigtig telefon nunrre: Alanncentralen Falck Silkeborg Politi Skanderborg Politi Vandforurening KontaktBeredskabsstationen Amts re gistrering af bdde Husk,afrnelding/urdring. Ring til BirtheSandgird Arhus Amt Geste regk tre ring af bdde SMK's kantir-re v/ Petel Thorrnann SMK's Kantine Opsyn ndelukket 2 Formanden har ordet tt6 tj l0 24 tt6 u l t tt2 Otrti2 t t 6 n t. s l- s l ll t 5 15 l B00B Br l t t lb 89 Formandsberetning: Efter sidste generalforsamlingblev der afholdt et konstitueringsmgdeden 18. marts hvor opgaverneblev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne,og der blev afholdt et udvalgsmodeden 2. april, med deltagelseaf alle udvalgsmedlemmer. flrets l6b er der holdt bestyrelsesmpder. Efter standerhejsningen den 7. april meldte SMK byg, at "sejshuset" var frerdigt og kunne benyttes af medlemmerneog det er blevet flittigt brugt siden. Den 8. juni blev "Sejshuset"ocielt indviet. En flot sommerdagdannederammen om en festlig og hyggelig dag, der fortsatte med spisning og teltbal til langt ud pi natten. SMK bygs medlemmer fik en stor tak for det arbejdede havde udf6rt, og den tak vil jeg gerne gentage,"sejshuset"er en succes. Den ll.maj blev den irlige markedsdagafholdt i ndelukket. Der var ca. 20 udstillere og pladsenvar dagen igennem velbesflgt. Et godt affangementsom gentagesigen i ir. Den 15.maj var der et m6de med Fritid og Kulturafdelingen pi Silkeborg Kommune, hvor SteenNielsen blev prresenteretsom den nye opsynsmandi ndelukket. De gr4nneomrider er overf6rt til ndelukket og har givet mulighed for yderligere ansrttelse af en opsynsmand/medhjaelper Mogens Olsen. Opsynsmendeneer blevet ansatmed en irsnorm, siledes at flrets arbejdstimerbliver fordelt med fi timer i vinterperioden og mange timer i forirs- og sommerperioden. Bommen ved slaebestedet har tidligere vreret aflist fra kl.19 til k1.7. Fremover aflises bommen ikke, da der ikke lrengerestilles krav fra Amtet om aflisning til sgsystemet. Pi vor foranledning vil der blive skiltet yderligere pi P-pladsen,at der ikke mi parkerestrailere. SMK overlager broen ved "De Smi Fisk" hvor den indgir i de broer der hgrer under Brosamarbejdetog fir bro nurnmer 12 a. den nye kioskbygning er der indrettet kontor til opsynsmendene.senesteoptagningstidspunkter den 15. november sifremt biden skal ligge pi den kommunale oplregningsplads. "Regatta 2002" fik en velforljent ros. SMKs klubhus, huset ved tanken og "Sejshuset"havde udsmykningsholdetpyntet flot, og ikke mindst udsmykningen af alle deltagendebide er en vasentlig del af Regattaen.SMK var sammenmed alle samarbejdsparlnerneomkring Regattaeninviteret til et mgde tirsdag den 4.marts, hvor emnet var, ideer til hvorfra fyverkeriet kan affyres til regatta 2005 og fremover. Problemet er opstiet pi grund af nye sikkerhedskravder vanskeligereat bruge Papirfabrikken. Der kom mange forslag frem og der arbejdes nu pi at finde den bedste lgsning, sfl f1'rverkeriet kan beholdespe havneomridet. Natten til den l3.oktober skete der som bekendt en ulykke p6 Borre SO,fra Politimestereni Silkeborg har vi modtagetet brev der lyder sflledes: Alle de af Mororbidsklubbens medlemmer, som deltog i redningsforsogetog den efterfglgende eftersggningi forbindelse med den tragiske ulykke pi Bone til den 13. oktober 2002, hvor 2 personerblev reddet og 2 personerdesvrerre druknede,da der i deresbfld, bedesmodtage min varmestetak for den velvillighed og alle udviste.

3 Jeg vil specielt geme sige tak for den vedvarendeog omfattende indsats, som klubbens medlemmer ydede i forbindelse med efters/gningen af de 2 druknede personeri timerne og dageneefter den ulykkelige hrendelse.med venlig hilsen. Den24. oktober havdesmk inviteret til et fellesmgde pi "Migen" med deltagelse af de klubber der bruger s/erne. Hjejleselskabethavde problemer med, at motorbide ligger sig pi Hjejlensplads og besetningenforladerbiden. Der har v&ret en episode, hvor Hjejlen sejledeind i Tranen, fordi Hjejlens plads var belagt afforladte bide. Der appellerestil bidejerne om at kontakte Hjejlekontoret for at sporge om det er OK at line pladsen. Pi SMKs vegne meddeltejeg, at der var problemer med kanoer og kajakker som n&sten altid ligger midt i ien. Roklubben og sejlklubben var enige i den kritik. Kajakklubben og kanoudlejernevil pitale overfor medlemmer og lejere at vise hensyn. Den 28. november var der et frellesm6dei brosamarbejdet.den dirlige start pi s&sonenblev beklaget, Arsagenvar at udvalget ikke havde fpling med broernes tilstand og de reparationsarbejderder var igangsat,dette blev meget bedre i lgbet af sommeren.tre broanlreger fornyet: Paradiset,som blev lavet noget for kort. Det er rettet, nu fremstir den som en fin bro, som vi hiber isen vil vare skinsom imod. Gisekrogen, yderstebro, broen er fin, men har desverre fiet en lidt uheldig vinkel siledes at en anllbsplads indenfor broen er giet tabt. Birks0. En flot anl/bsbro lige op til naturreservatetalling Vest. Denne bro blev forlrenget siledes, at der nu er god anlgbsmulighedfor alle bide. Der henstir endnu en aftale med fredningsnrevnetom at opstille en grill i land. forbindelse med brosyn er der udarbejdetbudget for det arbejde der skal udfgres i den kommende sreson.kontingentet blev pi baggrund heraf fastsattil kr. 75,00 pr. medlem. Brosamarbejdettager kontakt til den nye bestyrer pfl Himmelbjerggirden for at bevare den gode relation til grundejeren. Amtsridene har nedsatet brugerrid " om ikke-erhvervsmressigsejlads og anden ferdsel pi Gudenien med sidevandlpb og s6er fra Tprring til Randers".De tre Gudeniamter, Vejle, Viborg og Arhus har besluttet at oprette brugerridet for Gudenien i regi af Gudenflkomiteen,hvor motorbidsklubberne er repraesenteret. Skov-og Naturstyrelsen v/silkeborg Statsskovdistrikt,Tirnkommitden og A,rhus Aml, Natur og Miljg er i et samarbejdeved at planlreggeet afmrerket stisystem samt en felles informationstavle pi de offentlige ilrealer omkring Himmelbjerget. Vi har sarnmenmed de dvrige lodsejeregivet tilladelse til afmrerkning og skiltning, for vorl vedkommendepi Himmelbjerggrunden.Vi har sarnmenmed Amtet vreret pi grunden og udpeget hvor stien skal afmerkes og fiet det rndret siledes, at stien nu afmrerkesoppe i skoven, et godt stykke bag vore borde og brenkeog ikke som f6rst foreslietlangskantena[ sden. De klubaftener der har v&ret annoncereti programmet har ikke haft medlemmernes interesseidet kun meget fe er mpdt op. Bestyrelsenhar derfor besluttet ikke at srette klubaftener pi programmet i kommende efterir og vinter. stedetvil vi forsgge med grillaftener, hvor der er planlagt to den 9.augustog 20. september. Der har lrenge vreret problemer med nbgler og lise til klubhus og grunde, reklamationer og ikke passedehar vreret et dagligt problem i hpjsresonen. Det har endre og der er derfor bestilt et nyt lisesystem der bestir af Vingcard lise med plast-hulkort. Der isaettes af de nye l6se i lgbet af foriret. nformation om systemetog de nye plast-hulkort der skal erstattede nuvrerendenlgler udsendestil alle medlemmer sanunenmed flrsmrrkat, rnn. Beretninger fra de forskellige udvalg: Bladudvalget (Kire Hdgberg) Bladet ligner jo ikke ligefrem en telefonbog n6r det udkommer, det skyldes til dels de manglendeindlreg fra vores mange medlemmer.bladet skal jo ikke brereprag af en "enmandsher", si kommer der ikke flere indlreg til bladet, vil det blive en tynd kop te fremover. Bygge og renovering (Lars Elmer) Sidste irs store arbejde i vor regi var uden tvivl frerdiggprelseog indvielse af huset pi Sejsgrunden. efterfiret 2OO2stafiedevi op med fg,lgearbejderudvendigt, hegn mm. foriret vil disse arbejder blive fardiggjort, der kommer nyt tagpap pi skuret og i lgbet af sommerenforventer vi at kunne fi skuret malet indvendig. Pi Himmelbjerggrunden er der nu giort tiltag for opfg,relseaf en pergola pi grunden, siledes at de egentlige arbejder vil kunne stafie op til foriret. Der skal igen i ir lyde en stor tak til arbejdsholdetog gvrige der har ydet en indsats for gennemfgrelsenafvore aktiviteter. Tak for i flr og pi gensyntil foriret / Lars Elmer. EDB (Ole Seeberg) luge 32 - det var ugen op til regattaen- kunne vi se at der var et meget stort pfl hjemmesiden.der er sket en forbedring at mobiltelefon listen, si de der er tilmeldt listen nu har derespersonlige login med egen adgangskode. Det sidste nye er man pi sidernenu kan finde kort over s6emeog de faciliteter vi dagligt beny'tter.der sker opdatering afkortene, og det skulle gerne ende op med at man kan finde oplysninger og billeder af alle broeme i brosamarbejdet.det er ogsi muligt at finde smi historiske beretninger af forskellige stederi omridet. Afsnittet om sgerneer blevet til i Brosamarbejdetsnavn, med SMK som leverand6r af korlmateriale og et antal billeder. JensHjort fra Silkeborg Sejlklub har stiet for selve opbygningen af siderne,ligesom han ogsfl har leveret nogle afbillederne. Fra Ry Bidlaug er det Per Pedersender har suppleretmed nogle billeder. Yderligere findes der billeder taget af den meget dygtige lokale fotograf, J6rn Kjems. Da jeg efter nasten 5 ir som redaktpr af hjemmesidenpnsker at holde en pause,har jeg valgt at jeg i aften ikke til edb-udvalget.jeg hiber at medlemmerne, ogsi fremover til den nye redaktgr, vil komme med input, ris og ros til hjemmesiden. For kun med input fra medlemmerne,kan sideme blive rigtig sprendende.med venlig hilsen Ole Seeberg Frikadellekonkurrence (PeterJohansen) Med deltagelseaf 18 bide blev konkurrencen aflroldt den 17. augustpi Himmelbjerggrunden. Et godt alrangementmed 17 deltagereog 17 premier. Himmelbjerggrunden (Erik Toft Nielsen) Nir vejret tillader det kan byggeriet af en overdrekketpergola srettesi gang. Endvidere er der indk6bt materialer til byggeri af nye broer pi grunden, dette byggeri kan ogsi srettesi gang nir vejret er til det og den frivillige arbejdsstyrkeer klar. Det gamle kgleskab erstattesmed et nyt. Sejsgrunden (Palle Christiansen- Erik Toft Nielsen) )

4 Speedbidskursus,jeg har i alt haft 224 deltagere,fordelt pi hold i alt. Det giver et gennemsnitpi ca. 20 pi hvert hold, hvor vi har tjent 225,-pr. mand -benzin kaffe med mere. Speedbfldskursusi 2003, der en del der ringer og er interessereti et weekend kursus i stedetfor aftenskole,vi oplyser om AOF si der er begge muligheder. MVH. Palle Der er monteret en varmeautomatikog brugsanvisningbliver hrengtop. Til brug for bide der har en stgmedybgang er det planen at ligge en b6je ud. Foran huset fyldes der op med jord, hvorefter der planeresog sis grres.der er nu anskaffet nye borde og stole til ter:rassen. Kirsebrergrunden (Kire H<igberg) Der er blevet ryddet op pi grunden, tr&er er stynet sfl der er en vresentligbedre udsigt ud over s0en, samtidig er der opsat en 1000 liter tank til udskylning af toilettet si man ikke lrengerebehpver at pumpe vand op fra sgen. Kapsejladsudvalget (Johnny Lauridsen) Meddeler at der i 2002 er afviklet 2 kapsejladser,unibank cup den 25. maj, Albani cup den 14. september,begge sejladserforegik pi en trekantbanepi Julsg, med efterfglgende distancesejlads,som ogsi foregir pi Juls6. Vi har fiet flere med til sejladserne,derfor var efterirssejladsendelt op i 3 klasser, LM 2' LM 23 klassenhar derfor fiet sin egen pokal. distancesejladsen sejlesder ogsi om en pokal. gen en stor tak til Silkeborg Sejlklub for velvillig assistance,ved sejladserne. Derudover har der n&sten hver onsdag vreret aflioldt trreningssejladserfra Sejsgrunden,med flot deltagelse,hvis vejret tillod det. Kantineudvalget Erik Toft Nielsen/Palle Christiansen vi starledei foriret med udskiftning af alle brredderpi borde og banke i girden. Alle brredderer af tre, som kun skal vedligeholdesmed olie. Vi har fiet udskiftet k/leaggregat i kglerum, udskiftet ovn mm. efteriret gik vi i gang med at forberede en stgrre renovering afkgkkenet, der blev indhentet tilbud pi udskiftning af loftplader og gulvbelregning.dette pibegyndtes den 7. januar i ir med en komplet afmontering af alt i toilet, m.m. Som altid medfgrer en renovering mere arbejdeog stprre udgifter end lige piregnet, si ud over loft og gulv, skulle alle gulvaflgb udskiftes med en anden type, reoler skulle males, nye overskabemonteres,samt alt rensesog reng0res,el installation omforandres og lovligggres efter nuveerendekrav. Alt dette udf6res afprof. hindvrerkere. Efter 6-8 mands frivilliges arbejde i fire weekender,kunne vi den 30/l meddele at alt var frerdigt til tiden si Peter og co. Kunne komme i gang igen. den forlpbne periode har bestyrelsenfritaget Peter for udgifter til str6m samt forpagtningsafgift. Den samledepris pi renoveringener pi ca. kr ,Aktiviteter og forventninger til det nye ir: Under beretningerfra de forskellige udvalg er det nevnt hvilke aktiviteter der settes i gang, men der mangler en vesentlig ting som der skal gpres noget ved og det er vedligeholdelseafklubhuset i ndelukket. de sidstepar ir har der vreret talr om at klubhuset skulle males ferdig, men der er ikke sket mere. Nu trrengerklubhuset til en tagrensning,reparation af tagrenderog nedlbbsrbr,maling af vinduer og dbre, samt maling udvendig. Decemberhar Henly Knudsen og Peter Johansenaccepteretat ville vare formrend for projektet, opgaven er at fi materialer frem og arbejdet til at 6 glide, ikke at de ogsi selv skal udfgre arbejdet.det er derfor ngdvendigt endnu engangat appelleretil frivillig arbejdskraft,jeg beder derfor de medlemmer der kan og vil hjelpe om at melde sig til formendene si arbejdet kan planlreggesog komme i gang. Er arbejdskraftenikke tilstede mi vi overveje at bestille hindvrerkere og aflrolde de omkostninger det mi medf6re. Til slut rettes en tak til klubbens sponsorer,leverandgrer,restauratgrog personale, ikke mindst de der har stillet frivillig arbejdskraft til ridighed. Tak til bestyrelsenfor et godt samarbejdei det ir der er giet. Benno Bechmann formand Kapsejladsudvalget Der er i 2002 afviklet 2 kapsejladser,unibank cup den 25. maj, Albani cup den 14. september,beggesejladserforegik pi en trekantbanepi Julsg med efterfplgende distance sejladssom ogsi foregir pi Julsp. /i Vi har fiet flere med til seiladserne,derfor var efterdrsseiladsendelt op i 3 klasser, LM 2l LM 23 klassenhar derfor fiet sin egen pokal. distancesejladsen sejlesder ogsi om en pokal. gen en stor tak til Silkeborg Sejlklub for velvillig assistanceved sejladserne. Derudover har der nrestenhver onsdag,hvis vejret tillod det, veret afholdt trreningssejladserfra Sejsgrunden,med flot deltagelse. Johnny lrturidsen Tak til JensWiirtz - JprgenBjergaard- L. M., HaarupLise Caf6 - Specialbutikkenv/ PeterElbek - Bjarne Hjort, HaarupLynge Papir - Helles Auto- KarstenBjerregaard- Spisestedet ndelukketv/ - Farveog lak - Kai Geert- Sejs PeterThormann- Malermesterens Marinecenter- Skovgirds Oksekodsalg- Bilting - Anjas Blomster- Jysk - Nordea- FotexTorvet.

5 Referat fra ordin e r g eneralfo rs amling 7 / Dagsorden i henhold til foreningens vedtregter: 1. Valg af dirigent. 2. Forrnandens beretning vedrprende SMK., og de nedsatte udvalg. 3. Kassereren aflregger regnskab. 4. Kassereren fremlegger nreste irs budget. 5. ndkomne forslag: Bestyrelsen fremlaegger forslag til vedtagtsrendring lydene: $ 4 stk.8 opheves fra fu (pvrige forslag skal i skriftlig form, vere formanden i hrende, senest 8 dage fbr generalforsamlingen). Valg i henhold til lovene: 6. Valg af formand, pi valg er: 7. Yalg af 3 bestyrelsesmedlemmer, pi valg er: Benno Bechmann Palle Christiansen Kire Hrigberg Kristian Jensen ikke ikke Ad. 3. Kassereren, Arne Sommer, fremlagde og gennemgik regnskabet for 2002, som viste et overskud pi ,00 kr. Regnskabet blev godkendt. Ad. 4. Kassereren fremlagde nreste irs budget. Budgettet blev godkendt. Ad. 5. ndkomne forslag. Der var indkommet 3 skriftlige forslag. Dirigenten konstaterede at2 af forslagene, var for sent indkomne og kunne derfor ikke behandles. Besry'relsens forslag kom til skriftlig afstemning. Der var modtto stemme berettige medlemmer, og forslaget faldt med, 34 for,3 imod og 2 blanke. Da der ifglge vedtagterne, kraeves 2 tredjedeles flertal. Ad. 6. Valg af formand. Benno Bechmann blev genvalgt. Ad. 7. Yalg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Kire Hdgberg blev genvalgt, nyvalgt blev Erik Andersen og Per Nielsen, 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, pi valg er: 9. Valg af 2 revisorer, pi valg er; Allan Nygird Jens Wiirlz Andy Gren Karl Bramsen ikke Ad. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Jens Wiirlz blev genvalgt, nyvalgt blev Steen Jensen. Ad. 9. Valg af 2 revisorer. Andy Gren og Karl Bramsen blev genvalgt. Ad. t0. Valg af revisor suppleanter. Leif G. Thpgersen og Jytte Nielsen blev genvalgt. l0.valg af 2 revisor suppleanter, pi valg er: LValg af faneberer og suppleant, pi valg er: Valg af udvalgsformrend: l2.bygge og renoveringsudvalg, p[ valg er: Kapsejladsudvalg, pi valg er: EDB, nternet, Web-master, pi valg er: l3.eventuelt: Leif G. Thggersen Jytte Nielsen Johnny Lauridsen Leif G. Th6gersen Lars P. Elmer Johnny Lauridsen Ole Seeberg ikke Ad. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslag var Leif G. Hansen, som blev valgt til dirigent. Ad. 2. Formandens beretnins. Svend Age EnevoldsJn bad om ordet: det er dejligt at der sker si meget, nu mangler vi bare at fi at renoveret toiletterne i gavlen. Det vil blive taget op pi et kommende bestyrelsesmpde. Beretningen blev godkendt. 8 Ad. 11. Valg af faneberer og suppleant. Johnny Lauridsen og Leif G. Thggersen blev genvalgt. Ad. 12. Valg af udvalgsformrend. Bygge og renoveringsudvalg. Lars P. Elmer blev genvalgt Kapsejladsudvalg. Johnny Lauritsen blev genvalgt. EDB, nternet, Web-master. Henrik Toft Svaner blev nyvalst. Ad. 13. Eventuelt. Frank Nielsen fra Sejlklubben: Det er en forngjelse at vere med, det er en rigtig generalforsamling. Formanden fra Ry Leo Nielsen: Det er skont at vere med til jeres generalforsamling, jeg har lrert meget. Vi har meget til felles, som det helt nye er (Arhus og Vejle Amt har et brugenid) der er vi med og det er rigtig godt. Vi har en god fremtid med samarbejde. Formanden takkede pi SMK's vegne de afgiende bestl'relsesmedlemmer for et godt samarbejde og overrakte gaver i form af et par flasker og et emblem. Ogsi en tak til dirigenten for hans indsats og for god ro og orden. Palle Christiansen: Tak for de prene ord, og til bestyrelsen, tak for kanon samarbejde. Jette Thorsort

6 sj$eei?** & ils &rygrygenf4t i,,,,m t /':'\Sf:Rfit:t{:.j{:}r.l**r;t.r;.*i, TLr" S6 &4. && 14 &# r'ar]13i1'jl i? Sii,{1, r&k 8$ $ ACF&AAfl {}Nl/'5!RV!{:E l{*xj/sal* /^y rt\lt?. earit *{" #i1n/.n.}*ftte # i w3 ##Rru#ru. -t $KRnT}{tH# v#hft{&run$f.l' il J. *Tw$ nsmwwt,l WW &r{kk-[,ffnx] i w dk $dlkgs{}&# $PEil[,4LTKANSP{}RT KA# #KXW PFryW Knstanlshmlvmj #7 * Sfrfk*herE Ttf. #7 x*.$&* Vax &7X?,f gg.-&rue1s m Thors*t*{len 6 * Tlf" S6&36?33 vgf{t{rt$ruru trff*fi8rug.s EL-sHRV \{W f'r#ff*sl{{}v 6skks 2$ - 860'* #.ilbewrg \* y4y6t&aerar, f'{'tsflfi*, {tw6r$w}, Ah i El-ifls{ek*4e*t, ndekl, {GEev*r ul f"*f-$*&n**cl:' 8$trrffsi{. &$$i&*&cr6 ' NT&*H ELfr"Gg\fl d *srdiel?*,4, sfft - {.}gs*rshrb&*on xkal sikkrrt p& land * {br vinter*n t}st*, $,i*{sw" L!* udl ifiie*, wd #s TLW. s#*'fi#a fi{x - 9$ gi d3 t6 fsw#sb.*e 1,st{e{d8il&&bd.dk r#4* slttsk$efi4ss{ "* *r Stort udv*ig af ny* *g bnmgt* bade ffg xstcrer i mange *r vsfr$*{$ ff&f $ r 11 1$ $g MWW#,if$$*{'i&',0 Ant mse{$et vd w*dmmn a tr"a-d # KrdrtrN"g fabri"kat*r. Vi #iier(f i,\ 1ti i* {'{ gr'.tt,;t'.'i*rn *i3 l{r{nlc } &'lr,f,?.rt3dr* ij* lirfxllrridie. r:!, d,} pflr/$rds#4}&s{k$:tt9?4? r, ".u*.^u' +.,rr *H lrr!. Bove Broer._tr fup #tr l/i hsr *ltid *t gu&t tilhatd r:ar det dr*jer ntg *m ::ye b*d* cg $1otcrer. ell*r h d't (ig t;r!. *8f* W&W YSWflH S 'il Bfidebroer Flydebroer Bolvrerk Tlf f m\1 h t? n enr en o -{Y&JAt}Eh3YfiGLftA if.l*u$tfltvfij 14" 8W* frt r -Vi bygger pi kvalitet- Te_fiF0g\d fig2s 44 l1 l0 ll

7 ll t n./:.,t: ) -./,', {",t'\. ",,i=_,,\ '", *- \.,J cf,:y Lardag d. 7. iuni pa Sejsgrunden Kl konkurrence og underh. Grillen vil blive startet ca. kl K dans-musik-hyggelig vand kan ksbes pa pladsen. Sidst pa aftenen grillede polser. Msd op og var med til at gare pinsen til en fest. RybAdelau g-sej lklubben-si lkeborg Motorbidkl ub S{e:'/. *wm rnlo W Ny otiesuger er indkobr,. tr 4* ^ frl vrrkglgdsl. {d, dj.t_t& \ #v a*'d'tr Broderet stander kan nu k/bes pi marinekontoret, pris kr. 100,-. Maling af klubhuset Malearbejdet skal gerne i gang her i foriret og der mangles frivillig arbej dskraft. Henvendelse til Henry Knudsen tlf eller Peter Johansen tlf Valdemarsdag S.M.K. medlemmer mpd op i Alderslyst Kirke lgrdag d. 14. juni kl Vi marcherer en tur rundt i Alderslyst med vores fane, ca.l/2 time Retur til kirken sarnmen med andre foreninger & musik-korps. Silkeborg Mandskor, der har 75 irs jubilaum, underholder. Fanebaererne i S.M.K. - Johnny Lauridsen & Leif Thpgersen. (Vi beklager den.forkerte dato i drskalencleren) Tankanlegget Vi arbejder pi at fi seddelautomaten til at virke bedre end den nu. Olieselskabet sender en teknikker ud for at at problemet. Country Den Festival l3 august Gustepakke En gastepakke samt nummerplader kan lejes i vores kantine i klubhuset, det koster 200,- om ugen samt et depositum pi 500,-. Pakken bestir afen stander, hvor der er pitrykt SSB der stir for Silkeborg sgernes Brosamarbejdet, 3 der passer til SMK, Silkeborg sejlklub, og Ry Bidlaug. Mappen indeholder ogsi en del info sisom love og regler, vedtregter, sokort m.m. se moder man en bfld med denne stander, er det en gastesejler der har ret til at ferdes i hele sosystemet samt i de 3 klubber. Der afholdes speedbidskursus i Sejshuset: Lardagden 31/05 Sondag den 01/06 Had4' r rsimailb# r 3,-4.-6.juli pfr friluftsscenen i ndelukket Fra torsdag den 3. juli til den 5. juli er der HEDE RYTMER i ndelukket, hvor nogle afde st/rste danske og udenlandske solister og orkestre spiller tidens store hits. se

8 Standerhejsning MotorsejlereOpstart Si startertrreningssejladserneigen, som man har lest i bladet havde vi en vellykket sresonsidste 5r, det prlver vi igen i ir, si mgd op, og se om du ogsi kan blive bidt af denne spendendedisciplin, man lrerer at sette sine sejl, og lrerer sin bid bedre at kende, vi er ikke "proffer" selv, si ver ikke bange for at mode op. De mere vante er altid til hjrelp undervejs,mangler du en gast, er der ogsir mulighed for dette. Efter traeninger der briefing pi Sejsgrunden,hvor vi snakker hele forl/bet igennem, si alle forhibentlig har noget med hjem i bagagen,de si kan arbejde videre med. Traeningssejladserne starteronsdagden 7. maj, kl. 18,00fra Sejsgrunden. Derefteronsdagi de ulige uger. Unibank Motorkapsejladsden. 24. maj stafter med mgde i Akrogen kl. 10,00 Albani Motorkapsejlads den 20. sept. starler med mpde i Akrogen kl. 10,00 ii. tit lj.. \'$.- t4 mm t,'4 (,n. Henvendelse til Kapsejladsudvalget: JohnnyLauridsen:tlf tlf JgrgenHolst: Palle Christiansen:tlf. 86 8l l3' '{,d z;l.d\ :i M k w v,d"w*${irtm.d! lr- il,r!llr.{,iri,'( 1,1,1 t5

9 For katten hvor de slog AFHOLDT PGEFE5T d. 9/3 var der fastelavnsfest i klubben, synd forjer der ikke var med det var virkelig noget af en oplevelse. ir prgvede vi for at henge tondelneop ornmei girdhaven, og det tror vi bliver stedetfor fremtiden, for der kan man da vare nogenlundetprskoet. Vejret var noget ustabil men holdt sig dog naestent$ft. To hrengtop pyntet med balloner og fyldt med slik, det si godt ud, men si skulle i se b6rnenede bliver da mere og mere kreative for hvert ir, hvad der ikke var affeer, prinsesser, alkoholikere,klovner, pest,og micky mauser,ja vi kunneblive ved for 20b4rn var modt op og de var virkelig si flotte alle sammen. Da bornenevar blevet inddelt i store og smfl gik der gangi n, og der blev virkelig sliet til, si megetat igen si barnet sattesig pi r.... Langt om lrengegav tpnderneefter og karamellernerasledeud, si var der kamp om at fi flest mulige i lomrner, tasker og lignende. Endelig kunne vi komme ind i varmen, hvor bprnene fik sodavandog fastelavnsboller.nu kom vores st6rsteproblem, der var lovet nogle smi premier for udklrdning og der var kun 4 prremier og 20 flotte det blev en alkoholiker en gang pest en lille hvid fe og en klovn der fik praemierplus naturligvis konger og dronninger. En rigtig sjov og hyggelig eftermiddag. Tak til alle jer der gav en hind med. l6 Jens/Grethe. 56 hor vi igenen vellykketpigefestbogos. Vi msdteskl. t4-32 gladepiger,stortede medkaffe og eblekage. Snokken gik somsedvonliglivlig.,iitifr,efter kaffen blev de medbragtepakkerfordelt pd bordet, pakkelegen kunnebegynde,menhvodsketeder (olleslogseksere)vi havdevedenlejl fset terningerder kun var sekserepd (klovnjette) vi startede forfra. Efter pakkelegen bod vores "opvortere"os om of holdeen pouse, sd de kunnefd dekket bord til voresmiddog, nogle gik en lille i. )i:i:: tur, de dovne ',qf : rykkede ind ved sidenaf, for at fa lidt til ot skyllestemmebdndet med. stortedemeden velkomstdrink, Middogen til forcet fik vi Lakseterrrne m/ kry dderurtedressing,hovedretten bestodat Helstegt oksetyndstegfilet, en skonmiddag. Vi soglefrivilligetil at hjelpe til med ot ofviklepigefestentil neste dr. Bodil og Tngameldtesig frivillig.53 blev lattermusklernesat pd en hdrd prove, noglevar oppeog f orte,llehistorier, festenfortsotte, de sidsteforlod klubhuset k Der skete nogetheletiden, sd vi glemte rent foktisk of tokkevores"opvortere" for det store stykkearbeidede hqvde medos,plusdenstore t6lmodighed de udviste,sd der skalherfra lydeen stor tqk til Knud,Erik & Kdre. Jette Thorson. l7

10 Nurmere beskrivelseaf kommendeaktiviteter ;;':.:;: F&s gry Markedsdag flndelukket) Kom og handel,der srelgesalt fra nips, 61,pglser, bidudstyr, motorer, bide og meget mere. Som noget nyt kommer T.. Krydderier med i ir, hvor der er ca. 400 forskellige slagskrydderier samt omkring 70 forskellige slagsthe. Falck demonstrererbrandslukningsudstyrog for SMK's medlemmer. Mgd op med familie, venner og bekendte. " fe; 3: $ W M Y-rn v,,*4 :a ## s$$$ s$ w s1 :b!(j; d* "&* & x w: "h. ;.x :{S".:,{3 #$*? 4S *n\ i **rfyf 4 u* r:: r ' q;. \ & \e; &,,, b qq # rm {# Sb #-tr 5 tu -'{*: t*; i F r6c 'N d wi':* q K': M. t&n\b&*,$rs K M w#te,,:!! l {\a rr\ h r'u1 *d &J & ; s ; ew!& "ff'tr 84 sq sry il?ry.,-,t,, i i :,,::: ::::::: *ri q"rtqi ryi bd f.f"ed,:&j..:.:t&{: '::', :\$4,. rrt{xsl M s*i: ::a:.:,4.: t: #:. -: bi. te & a# qj & {dl.q # 'k fts 4d- {; t#b \ s * * 1#. gq *: w; e4x \. WzS sm &. Pinsetrref (Sejsgrunden) Afholdes i flr af SMK, alle SMK, RB og SSK medlemmer er velkommen, man kan valge at sejle dertil eller komme fra landsiden.der vil blive tendt grill, hvor man kan lregge sit medbragtek6d pi. Der kan kobes drikkevareri huset.senerevil der vreremusik og mulighed for at danse. W $qr., tu;, \ry vm.( &Ssry: r4w t',,&',,.-& "1gJ' $s{ ei:*i..1!., Motorsejler kapsejlads Formilet er at fi flere af vores medlemmer. der motorsejler, til at sejle mere med sejl. Vi serhvordanman setter sejlene,sejlertil forskellige vindretninger, gir over stag, hvordan man krydser og vigtigst af alt, vi traenerde mest almindeligeog vigtigste vigeregler.vi sejleri vore bide ellerjeres egne, som i Onsker.nteresseredegasterer ogsi velkomne. Ma %i"" - e\: # {0" f r q{$1 3 a 'idbu my* -s riw * }d :a:::aaa:aa::: S'".gr ft&e ws s g\\s # W i f f i [ { q T t * 6i q$ d "43 Xw&{#e&&ss Spk*s*e# ##d fer.s*, i" - -f6##"5rft4'$*r33 Nitzt'n'u{"{.i _''{?,' Valdemarsdag (flagdag) Vi m6der op og fplger vor fane sammenmed de andrefaner igennem byen. Vi slutter af i Alderslyst Kirke. r-i-." ^ W##&z&irw s####.3rs,, Sankt Hans fest (Sejsgrunden) Med bfll og hekse.her vil der vrere noget for bprn og voksne.der kan kgbes01,vand og P0lser. r&: {\ fq ro W$ M *"t* "tr ' ', t,rl= a...:.& ; qs qs ai,., ",M H {(_ 9t W ::::**, &. $ sl F 1a ;w qiq q :W' l8 4d E tj $ t4 x,,.:!... 1&. :: w C\e sjb"'tl;,,it S\X qr S" H (Jl li tus $ ; MW * a 4 "tr #-* ;;fi: e?.s i $ fis 'sf *e., f'*ixj tsturye$ g $$ d*,{,f t $ # *.$* r{#!'.,$t,ff*8,ff*x $ :* w fi$ 'Y' 41d,.&

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

Kommende aktiviteter:

Kommende aktiviteter: ii::- Kommende aktiviteter:.*to * l"yy-'qry1r:: i Lgrdag den L4. oktober kl. 19.00 Afriggerfesti Indelukket. Sgndag den22. oktober kl. 10.00 Standerstrygningi Indelukket. Fredag den L. december kl. 19.00

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August

$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August Postbesorget blad 57016, (82454RC). Nr.3/98 August $nft-nut,sdde for folftet og for hddfolfter Lsrdaq den B auqust gentagesidste drs succes, nemlig sejladsen for brugerne af Rosengdrdcentret. 6r afg6r

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 1 2012 20. årgang < Mon der kommer sne igen i år > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 kasserer@s-m-k.dk Næstformand

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 4 2010 18. årgang < På vej hjem efter en god weekend på vandet > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket >

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > 1 2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

2013 21. årgang < En super dag på bjerget >

2013 21. årgang < En super dag på bjerget > 4 2013 21. årgang < En super dag på bjerget > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus. c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl. 19.00 g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden >

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > SMK-Nyt Www.s-m-k.dk 3 2011 19. årgang < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 britex@email.dk Næstformand

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 Juni 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Foråret har været koldt i år, men mange både kom jo alligevel hurtigt i vandet. Vi har haft generalforsamling, hvor vi skulle

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Kære medlemmer D er er nu gået 9 måneder siden den sidste generalforsamling, og i dette nummer af Vind & Vejr er der en indkaldelse til generalforsamlingen i

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere