Kommende aktiviteter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommende aktiviteter:"

Transkript

1 S&*'* -" rhs' Postbes6rgetblad (8245ARC.) :is," Kommende aktiviteter: L6rdag den24. maj k Falck / Markedsdag (ndelukket) L6dag den 24. maj kl Unibank.Motorseilerkapsejlads.t Akrogent Lgrdag den 7. juni kl Pinsetref, (Sejsgrunden),(SMK) WiS'**.,r,,,*E+, Lordagden 14.juni ld.ll.50 Valdemarsdag,(Marieh6i kirke) Mandag den 23. juni kl SanktHans fest, (Sejsgrunden) LgrrJag den 9. august kl Grillfest, (Sejsgrunden) SMK - rtyt, udkommerfire gange ont dret og bliver sencltud til allc SMK's medlemmer.alle medlemmerkan.fd incllce g med i bladet. Dct kan va:re ris el.lerros, der er mdskenoget du gente vil k/be eller srclge,du har en god id6, det kan vcereen oplevelsepd s4en, eller et eller andet du vil indvie os andre i. Kontctktmip pd bladet. sd vi kan fd netopclit indlcegmed. Redaktor: Kire Hiigberg tlf Stenderenryger til tops)

2 SilkeborgMotorbidktub, Ahave Alle 9 c, 8600Silkeborg.Tlt'. tl6 tl} Kontortid hver tirsdag18.30til 19.30(Nov.dec.jan. Feb.er kontorctlrrlil<et) Bestyrelsen Bestvrelsens Arsberetnine S.M.K. Udvalg BenTinog Diesel Formand Benno Bechmann Tlf Nres{ormand / RedaktOr Kire Hrigberg Tlf Kasserer Arne Sommer Tlf Sekreter JetteThorson Tlf j Bestyrelsesmed.lem Erik Toft Nielsen Tlf t0 24 Bestyrelsesmedlem Erik Andersen Tlf l1 00 Bestyrelsesmedlem Per Nielsen Tlf. 86 8l 51 5t Erik Toft Nielsen Kattine/ndelukket Erik Toli Nielsen Brosanmrhejdet Arne Sornrrrer' PerNielsen Bygge og renot,ering BennoBechmann Arne Sommer Elik Andersen Lars P. Elmer Himmelbjerggrunden Erik Andersen Leif G. Th6gersen Sejsgrunden Per Nielsen Niels Just Kirsebrergrunden Kire Hrigberg Knud Jensen Fanebere JohnnyLauridsen Leif G. Thogersen ntentet (wt)w.s-m-k.dk) Henrik Toft Svarler' Blad Ktue Hcigbelg JetteTholson Bladet udkommer Primofeb. deadline15.ian. Primo maj. deacllinc15.april. Primoaug. deadlinel-5..juli. Primonov. deadlinc1.5.okt. Vigtig telefon nunrre: Alanncentralen Falck Silkeborg Politi Skanderborg Politi Vandforurening KontaktBeredskabsstationen Amts re gistrering af bdde Husk,afrnelding/urdring. Ring til BirtheSandgird Arhus Amt Geste regk tre ring af bdde SMK's kantir-re v/ Petel Thorrnann SMK's Kantine Opsyn ndelukket 2 Formanden har ordet tt6 tj l0 24 tt6 u l t tt2 Otrti2 t t 6 n t. s l- s l ll t 5 15 l B00B Br l t t lb 89 Formandsberetning: Efter sidste generalforsamlingblev der afholdt et konstitueringsmgdeden 18. marts hvor opgaverneblev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne,og der blev afholdt et udvalgsmodeden 2. april, med deltagelseaf alle udvalgsmedlemmer. flrets l6b er der holdt bestyrelsesmpder. Efter standerhejsningen den 7. april meldte SMK byg, at "sejshuset" var frerdigt og kunne benyttes af medlemmerneog det er blevet flittigt brugt siden. Den 8. juni blev "Sejshuset"ocielt indviet. En flot sommerdagdannederammen om en festlig og hyggelig dag, der fortsatte med spisning og teltbal til langt ud pi natten. SMK bygs medlemmer fik en stor tak for det arbejdede havde udf6rt, og den tak vil jeg gerne gentage,"sejshuset"er en succes. Den ll.maj blev den irlige markedsdagafholdt i ndelukket. Der var ca. 20 udstillere og pladsenvar dagen igennem velbesflgt. Et godt affangementsom gentagesigen i ir. Den 15.maj var der et m6de med Fritid og Kulturafdelingen pi Silkeborg Kommune, hvor SteenNielsen blev prresenteretsom den nye opsynsmandi ndelukket. De gr4nneomrider er overf6rt til ndelukket og har givet mulighed for yderligere ansrttelse af en opsynsmand/medhjaelper Mogens Olsen. Opsynsmendeneer blevet ansatmed en irsnorm, siledes at flrets arbejdstimerbliver fordelt med fi timer i vinterperioden og mange timer i forirs- og sommerperioden. Bommen ved slaebestedet har tidligere vreret aflist fra kl.19 til k1.7. Fremover aflises bommen ikke, da der ikke lrengerestilles krav fra Amtet om aflisning til sgsystemet. Pi vor foranledning vil der blive skiltet yderligere pi P-pladsen,at der ikke mi parkerestrailere. SMK overlager broen ved "De Smi Fisk" hvor den indgir i de broer der hgrer under Brosamarbejdetog fir bro nurnmer 12 a. den nye kioskbygning er der indrettet kontor til opsynsmendene.senesteoptagningstidspunkter den 15. november sifremt biden skal ligge pi den kommunale oplregningsplads. "Regatta 2002" fik en velforljent ros. SMKs klubhus, huset ved tanken og "Sejshuset"havde udsmykningsholdetpyntet flot, og ikke mindst udsmykningen af alle deltagendebide er en vasentlig del af Regattaen.SMK var sammenmed alle samarbejdsparlnerneomkring Regattaeninviteret til et mgde tirsdag den 4.marts, hvor emnet var, ideer til hvorfra fyverkeriet kan affyres til regatta 2005 og fremover. Problemet er opstiet pi grund af nye sikkerhedskravder vanskeligereat bruge Papirfabrikken. Der kom mange forslag frem og der arbejdes nu pi at finde den bedste lgsning, sfl f1'rverkeriet kan beholdespe havneomridet. Natten til den l3.oktober skete der som bekendt en ulykke p6 Borre SO,fra Politimestereni Silkeborg har vi modtagetet brev der lyder sflledes: Alle de af Mororbidsklubbens medlemmer, som deltog i redningsforsogetog den efterfglgende eftersggningi forbindelse med den tragiske ulykke pi Bone til den 13. oktober 2002, hvor 2 personerblev reddet og 2 personerdesvrerre druknede,da der i deresbfld, bedesmodtage min varmestetak for den velvillighed og alle udviste.

3 Jeg vil specielt geme sige tak for den vedvarendeog omfattende indsats, som klubbens medlemmer ydede i forbindelse med efters/gningen af de 2 druknede personeri timerne og dageneefter den ulykkelige hrendelse.med venlig hilsen. Den24. oktober havdesmk inviteret til et fellesmgde pi "Migen" med deltagelse af de klubber der bruger s/erne. Hjejleselskabethavde problemer med, at motorbide ligger sig pi Hjejlensplads og besetningenforladerbiden. Der har v&ret en episode, hvor Hjejlen sejledeind i Tranen, fordi Hjejlens plads var belagt afforladte bide. Der appellerestil bidejerne om at kontakte Hjejlekontoret for at sporge om det er OK at line pladsen. Pi SMKs vegne meddeltejeg, at der var problemer med kanoer og kajakker som n&sten altid ligger midt i ien. Roklubben og sejlklubben var enige i den kritik. Kajakklubben og kanoudlejernevil pitale overfor medlemmer og lejere at vise hensyn. Den 28. november var der et frellesm6dei brosamarbejdet.den dirlige start pi s&sonenblev beklaget, Arsagenvar at udvalget ikke havde fpling med broernes tilstand og de reparationsarbejderder var igangsat,dette blev meget bedre i lgbet af sommeren.tre broanlreger fornyet: Paradiset,som blev lavet noget for kort. Det er rettet, nu fremstir den som en fin bro, som vi hiber isen vil vare skinsom imod. Gisekrogen, yderstebro, broen er fin, men har desverre fiet en lidt uheldig vinkel siledes at en anllbsplads indenfor broen er giet tabt. Birks0. En flot anl/bsbro lige op til naturreservatetalling Vest. Denne bro blev forlrenget siledes, at der nu er god anlgbsmulighedfor alle bide. Der henstir endnu en aftale med fredningsnrevnetom at opstille en grill i land. forbindelse med brosyn er der udarbejdetbudget for det arbejde der skal udfgres i den kommende sreson.kontingentet blev pi baggrund heraf fastsattil kr. 75,00 pr. medlem. Brosamarbejdettager kontakt til den nye bestyrer pfl Himmelbjerggirden for at bevare den gode relation til grundejeren. Amtsridene har nedsatet brugerrid " om ikke-erhvervsmressigsejlads og anden ferdsel pi Gudenien med sidevandlpb og s6er fra Tprring til Randers".De tre Gudeniamter, Vejle, Viborg og Arhus har besluttet at oprette brugerridet for Gudenien i regi af Gudenflkomiteen,hvor motorbidsklubberne er repraesenteret. Skov-og Naturstyrelsen v/silkeborg Statsskovdistrikt,Tirnkommitden og A,rhus Aml, Natur og Miljg er i et samarbejdeved at planlreggeet afmrerket stisystem samt en felles informationstavle pi de offentlige ilrealer omkring Himmelbjerget. Vi har sarnmenmed de dvrige lodsejeregivet tilladelse til afmrerkning og skiltning, for vorl vedkommendepi Himmelbjerggrunden.Vi har sarnmenmed Amtet vreret pi grunden og udpeget hvor stien skal afmerkes og fiet det rndret siledes, at stien nu afmrerkesoppe i skoven, et godt stykke bag vore borde og brenkeog ikke som f6rst foreslietlangskantena[ sden. De klubaftener der har v&ret annoncereti programmet har ikke haft medlemmernes interesseidet kun meget fe er mpdt op. Bestyrelsenhar derfor besluttet ikke at srette klubaftener pi programmet i kommende efterir og vinter. stedetvil vi forsgge med grillaftener, hvor der er planlagt to den 9.augustog 20. september. Der har lrenge vreret problemer med nbgler og lise til klubhus og grunde, reklamationer og ikke passedehar vreret et dagligt problem i hpjsresonen. Det har endre og der er derfor bestilt et nyt lisesystem der bestir af Vingcard lise med plast-hulkort. Der isaettes af de nye l6se i lgbet af foriret. nformation om systemetog de nye plast-hulkort der skal erstattede nuvrerendenlgler udsendestil alle medlemmer sanunenmed flrsmrrkat, rnn. Beretninger fra de forskellige udvalg: Bladudvalget (Kire Hdgberg) Bladet ligner jo ikke ligefrem en telefonbog n6r det udkommer, det skyldes til dels de manglendeindlreg fra vores mange medlemmer.bladet skal jo ikke brereprag af en "enmandsher", si kommer der ikke flere indlreg til bladet, vil det blive en tynd kop te fremover. Bygge og renovering (Lars Elmer) Sidste irs store arbejde i vor regi var uden tvivl frerdiggprelseog indvielse af huset pi Sejsgrunden. efterfiret 2OO2stafiedevi op med fg,lgearbejderudvendigt, hegn mm. foriret vil disse arbejder blive fardiggjort, der kommer nyt tagpap pi skuret og i lgbet af sommerenforventer vi at kunne fi skuret malet indvendig. Pi Himmelbjerggrunden er der nu giort tiltag for opfg,relseaf en pergola pi grunden, siledes at de egentlige arbejder vil kunne stafie op til foriret. Der skal igen i ir lyde en stor tak til arbejdsholdetog gvrige der har ydet en indsats for gennemfgrelsenafvore aktiviteter. Tak for i flr og pi gensyntil foriret / Lars Elmer. EDB (Ole Seeberg) luge 32 - det var ugen op til regattaen- kunne vi se at der var et meget stort pfl hjemmesiden.der er sket en forbedring at mobiltelefon listen, si de der er tilmeldt listen nu har derespersonlige login med egen adgangskode. Det sidste nye er man pi sidernenu kan finde kort over s6emeog de faciliteter vi dagligt beny'tter.der sker opdatering afkortene, og det skulle gerne ende op med at man kan finde oplysninger og billeder af alle broeme i brosamarbejdet.det er ogsi muligt at finde smi historiske beretninger af forskellige stederi omridet. Afsnittet om sgerneer blevet til i Brosamarbejdetsnavn, med SMK som leverand6r af korlmateriale og et antal billeder. JensHjort fra Silkeborg Sejlklub har stiet for selve opbygningen af siderne,ligesom han ogsfl har leveret nogle afbillederne. Fra Ry Bidlaug er det Per Pedersender har suppleretmed nogle billeder. Yderligere findes der billeder taget af den meget dygtige lokale fotograf, J6rn Kjems. Da jeg efter nasten 5 ir som redaktpr af hjemmesidenpnsker at holde en pause,har jeg valgt at jeg i aften ikke til edb-udvalget.jeg hiber at medlemmerne, ogsi fremover til den nye redaktgr, vil komme med input, ris og ros til hjemmesiden. For kun med input fra medlemmerne,kan sideme blive rigtig sprendende.med venlig hilsen Ole Seeberg Frikadellekonkurrence (PeterJohansen) Med deltagelseaf 18 bide blev konkurrencen aflroldt den 17. augustpi Himmelbjerggrunden. Et godt alrangementmed 17 deltagereog 17 premier. Himmelbjerggrunden (Erik Toft Nielsen) Nir vejret tillader det kan byggeriet af en overdrekketpergola srettesi gang. Endvidere er der indk6bt materialer til byggeri af nye broer pi grunden, dette byggeri kan ogsi srettesi gang nir vejret er til det og den frivillige arbejdsstyrkeer klar. Det gamle kgleskab erstattesmed et nyt. Sejsgrunden (Palle Christiansen- Erik Toft Nielsen) )

4 Speedbidskursus,jeg har i alt haft 224 deltagere,fordelt pi hold i alt. Det giver et gennemsnitpi ca. 20 pi hvert hold, hvor vi har tjent 225,-pr. mand -benzin kaffe med mere. Speedbfldskursusi 2003, der en del der ringer og er interessereti et weekend kursus i stedetfor aftenskole,vi oplyser om AOF si der er begge muligheder. MVH. Palle Der er monteret en varmeautomatikog brugsanvisningbliver hrengtop. Til brug for bide der har en stgmedybgang er det planen at ligge en b6je ud. Foran huset fyldes der op med jord, hvorefter der planeresog sis grres.der er nu anskaffet nye borde og stole til ter:rassen. Kirsebrergrunden (Kire H<igberg) Der er blevet ryddet op pi grunden, tr&er er stynet sfl der er en vresentligbedre udsigt ud over s0en, samtidig er der opsat en 1000 liter tank til udskylning af toilettet si man ikke lrengerebehpver at pumpe vand op fra sgen. Kapsejladsudvalget (Johnny Lauridsen) Meddeler at der i 2002 er afviklet 2 kapsejladser,unibank cup den 25. maj, Albani cup den 14. september,begge sejladserforegik pi en trekantbanepi Julsg, med efterfglgende distancesejlads,som ogsi foregir pi Juls6. Vi har fiet flere med til sejladserne,derfor var efterirssejladsendelt op i 3 klasser, LM 2' LM 23 klassenhar derfor fiet sin egen pokal. distancesejladsen sejlesder ogsi om en pokal. gen en stor tak til Silkeborg Sejlklub for velvillig assistance,ved sejladserne. Derudover har der n&sten hver onsdag vreret aflioldt trreningssejladserfra Sejsgrunden,med flot deltagelse,hvis vejret tillod det. Kantineudvalget Erik Toft Nielsen/Palle Christiansen vi starledei foriret med udskiftning af alle brredderpi borde og banke i girden. Alle brredderer af tre, som kun skal vedligeholdesmed olie. Vi har fiet udskiftet k/leaggregat i kglerum, udskiftet ovn mm. efteriret gik vi i gang med at forberede en stgrre renovering afkgkkenet, der blev indhentet tilbud pi udskiftning af loftplader og gulvbelregning.dette pibegyndtes den 7. januar i ir med en komplet afmontering af alt i toilet, m.m. Som altid medfgrer en renovering mere arbejdeog stprre udgifter end lige piregnet, si ud over loft og gulv, skulle alle gulvaflgb udskiftes med en anden type, reoler skulle males, nye overskabemonteres,samt alt rensesog reng0res,el installation omforandres og lovligggres efter nuveerendekrav. Alt dette udf6res afprof. hindvrerkere. Efter 6-8 mands frivilliges arbejde i fire weekender,kunne vi den 30/l meddele at alt var frerdigt til tiden si Peter og co. Kunne komme i gang igen. den forlpbne periode har bestyrelsenfritaget Peter for udgifter til str6m samt forpagtningsafgift. Den samledepris pi renoveringener pi ca. kr ,Aktiviteter og forventninger til det nye ir: Under beretningerfra de forskellige udvalg er det nevnt hvilke aktiviteter der settes i gang, men der mangler en vesentlig ting som der skal gpres noget ved og det er vedligeholdelseafklubhuset i ndelukket. de sidstepar ir har der vreret talr om at klubhuset skulle males ferdig, men der er ikke sket mere. Nu trrengerklubhuset til en tagrensning,reparation af tagrenderog nedlbbsrbr,maling af vinduer og dbre, samt maling udvendig. Decemberhar Henly Knudsen og Peter Johansenaccepteretat ville vare formrend for projektet, opgaven er at fi materialer frem og arbejdet til at 6 glide, ikke at de ogsi selv skal udfgre arbejdet.det er derfor ngdvendigt endnu engangat appelleretil frivillig arbejdskraft,jeg beder derfor de medlemmer der kan og vil hjelpe om at melde sig til formendene si arbejdet kan planlreggesog komme i gang. Er arbejdskraftenikke tilstede mi vi overveje at bestille hindvrerkere og aflrolde de omkostninger det mi medf6re. Til slut rettes en tak til klubbens sponsorer,leverandgrer,restauratgrog personale, ikke mindst de der har stillet frivillig arbejdskraft til ridighed. Tak til bestyrelsenfor et godt samarbejdei det ir der er giet. Benno Bechmann formand Kapsejladsudvalget Der er i 2002 afviklet 2 kapsejladser,unibank cup den 25. maj, Albani cup den 14. september,beggesejladserforegik pi en trekantbanepi Julsg med efterfplgende distance sejladssom ogsi foregir pi Julsp. /i Vi har fiet flere med til seiladserne,derfor var efterdrsseiladsendelt op i 3 klasser, LM 2l LM 23 klassenhar derfor fiet sin egen pokal. distancesejladsen sejlesder ogsi om en pokal. gen en stor tak til Silkeborg Sejlklub for velvillig assistanceved sejladserne. Derudover har der nrestenhver onsdag,hvis vejret tillod det, veret afholdt trreningssejladserfra Sejsgrunden,med flot deltagelse. Johnny lrturidsen Tak til JensWiirtz - JprgenBjergaard- L. M., HaarupLise Caf6 - Specialbutikkenv/ PeterElbek - Bjarne Hjort, HaarupLynge Papir - Helles Auto- KarstenBjerregaard- Spisestedet ndelukketv/ - Farveog lak - Kai Geert- Sejs PeterThormann- Malermesterens Marinecenter- Skovgirds Oksekodsalg- Bilting - Anjas Blomster- Jysk - Nordea- FotexTorvet.

5 Referat fra ordin e r g eneralfo rs amling 7 / Dagsorden i henhold til foreningens vedtregter: 1. Valg af dirigent. 2. Forrnandens beretning vedrprende SMK., og de nedsatte udvalg. 3. Kassereren aflregger regnskab. 4. Kassereren fremlegger nreste irs budget. 5. ndkomne forslag: Bestyrelsen fremlaegger forslag til vedtagtsrendring lydene: $ 4 stk.8 opheves fra fu (pvrige forslag skal i skriftlig form, vere formanden i hrende, senest 8 dage fbr generalforsamlingen). Valg i henhold til lovene: 6. Valg af formand, pi valg er: 7. Yalg af 3 bestyrelsesmedlemmer, pi valg er: Benno Bechmann Palle Christiansen Kire Hrigberg Kristian Jensen ikke ikke Ad. 3. Kassereren, Arne Sommer, fremlagde og gennemgik regnskabet for 2002, som viste et overskud pi ,00 kr. Regnskabet blev godkendt. Ad. 4. Kassereren fremlagde nreste irs budget. Budgettet blev godkendt. Ad. 5. ndkomne forslag. Der var indkommet 3 skriftlige forslag. Dirigenten konstaterede at2 af forslagene, var for sent indkomne og kunne derfor ikke behandles. Besry'relsens forslag kom til skriftlig afstemning. Der var modtto stemme berettige medlemmer, og forslaget faldt med, 34 for,3 imod og 2 blanke. Da der ifglge vedtagterne, kraeves 2 tredjedeles flertal. Ad. 6. Valg af formand. Benno Bechmann blev genvalgt. Ad. 7. Yalg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Kire Hdgberg blev genvalgt, nyvalgt blev Erik Andersen og Per Nielsen, 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, pi valg er: 9. Valg af 2 revisorer, pi valg er; Allan Nygird Jens Wiirlz Andy Gren Karl Bramsen ikke Ad. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Jens Wiirlz blev genvalgt, nyvalgt blev Steen Jensen. Ad. 9. Valg af 2 revisorer. Andy Gren og Karl Bramsen blev genvalgt. Ad. t0. Valg af revisor suppleanter. Leif G. Thpgersen og Jytte Nielsen blev genvalgt. l0.valg af 2 revisor suppleanter, pi valg er: LValg af faneberer og suppleant, pi valg er: Valg af udvalgsformrend: l2.bygge og renoveringsudvalg, p[ valg er: Kapsejladsudvalg, pi valg er: EDB, nternet, Web-master, pi valg er: l3.eventuelt: Leif G. Thggersen Jytte Nielsen Johnny Lauridsen Leif G. Th6gersen Lars P. Elmer Johnny Lauridsen Ole Seeberg ikke Ad. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslag var Leif G. Hansen, som blev valgt til dirigent. Ad. 2. Formandens beretnins. Svend Age EnevoldsJn bad om ordet: det er dejligt at der sker si meget, nu mangler vi bare at fi at renoveret toiletterne i gavlen. Det vil blive taget op pi et kommende bestyrelsesmpde. Beretningen blev godkendt. 8 Ad. 11. Valg af faneberer og suppleant. Johnny Lauridsen og Leif G. Thggersen blev genvalgt. Ad. 12. Valg af udvalgsformrend. Bygge og renoveringsudvalg. Lars P. Elmer blev genvalgt Kapsejladsudvalg. Johnny Lauritsen blev genvalgt. EDB, nternet, Web-master. Henrik Toft Svaner blev nyvalst. Ad. 13. Eventuelt. Frank Nielsen fra Sejlklubben: Det er en forngjelse at vere med, det er en rigtig generalforsamling. Formanden fra Ry Leo Nielsen: Det er skont at vere med til jeres generalforsamling, jeg har lrert meget. Vi har meget til felles, som det helt nye er (Arhus og Vejle Amt har et brugenid) der er vi med og det er rigtig godt. Vi har en god fremtid med samarbejde. Formanden takkede pi SMK's vegne de afgiende bestl'relsesmedlemmer for et godt samarbejde og overrakte gaver i form af et par flasker og et emblem. Ogsi en tak til dirigenten for hans indsats og for god ro og orden. Palle Christiansen: Tak for de prene ord, og til bestyrelsen, tak for kanon samarbejde. Jette Thorsort

6 sj$eei?** & ils &rygrygenf4t i,,,,m t /':'\Sf:Rfit:t{:.j{:}r.l**r;t.r;.*i, TLr" S6 &4. && 14 &# r'ar]13i1'jl i? Sii,{1, r&k 8$ $ ACF&AAfl {}Nl/'5!RV!{:E l{*xj/sal* /^y rt\lt?. earit *{" #i1n/.n.}*ftte # i w3 ##Rru#ru. -t $KRnT}{tH# v#hft{&run$f.l' il J. *Tw$ nsmwwt,l WW &r{kk-[,ffnx] i w dk $dlkgs{}&# $PEil[,4LTKANSP{}RT KA# #KXW PFryW Knstanlshmlvmj #7 * Sfrfk*herE Ttf. #7 x*.$&* Vax &7X?,f gg.-&rue1s m Thors*t*{len 6 * Tlf" S6&36?33 vgf{t{rt$ruru trff*fi8rug.s EL-sHRV \{W f'r#ff*sl{{}v 6skks 2$ - 860'* #.ilbewrg \* y4y6t&aerar, f'{'tsflfi*, {tw6r$w}, Ah i El-ifls{ek*4e*t, ndekl, {GEev*r ul f"*f-$*&n**cl:' 8$trrffsi{. &$$i&*&cr6 ' NT&*H ELfr"Gg\fl d *srdiel?*,4, sfft - {.}gs*rshrb&*on xkal sikkrrt p& land * {br vinter*n t}st*, $,i*{sw" L!* udl ifiie*, wd #s TLW. s#*'fi#a fi{x - 9$ gi d3 t6 fsw#sb.*e 1,st{e{d8il&&bd.dk r#4* slttsk$efi4ss{ "* *r Stort udv*ig af ny* *g bnmgt* bade ffg xstcrer i mange *r vsfr$*{$ ff&f $ r 11 1$ $g MWW#,if$$*{'i&',0 Ant mse{$et vd w*dmmn a tr"a-d # KrdrtrN"g fabri"kat*r. Vi #iier(f i,\ 1ti i* {'{ gr'.tt,;t'.'i*rn *i3 l{r{nlc } &'lr,f,?.rt3dr* ij* lirfxllrridie. r:!, d,} pflr/$rds#4}&s{k$:tt9?4? r, ".u*.^u' +.,rr *H lrr!. Bove Broer._tr fup #tr l/i hsr *ltid *t gu&t tilhatd r:ar det dr*jer ntg *m ::ye b*d* cg $1otcrer. ell*r h d't (ig t;r!. *8f* W&W YSWflH S 'il Bfidebroer Flydebroer Bolvrerk Tlf f m\1 h t? n enr en o -{Y&JAt}Eh3YfiGLftA if.l*u$tfltvfij 14" 8W* frt r -Vi bygger pi kvalitet- Te_fiF0g\d fig2s 44 l1 l0 ll

7 ll t n./:.,t: ) -./,', {",t'\. ",,i=_,,\ '", *- \.,J cf,:y Lardag d. 7. iuni pa Sejsgrunden Kl konkurrence og underh. Grillen vil blive startet ca. kl K dans-musik-hyggelig vand kan ksbes pa pladsen. Sidst pa aftenen grillede polser. Msd op og var med til at gare pinsen til en fest. RybAdelau g-sej lklubben-si lkeborg Motorbidkl ub S{e:'/. *wm rnlo W Ny otiesuger er indkobr,. tr 4* ^ frl vrrkglgdsl. {d, dj.t_t& \ #v a*'d'tr Broderet stander kan nu k/bes pi marinekontoret, pris kr. 100,-. Maling af klubhuset Malearbejdet skal gerne i gang her i foriret og der mangles frivillig arbej dskraft. Henvendelse til Henry Knudsen tlf eller Peter Johansen tlf Valdemarsdag S.M.K. medlemmer mpd op i Alderslyst Kirke lgrdag d. 14. juni kl Vi marcherer en tur rundt i Alderslyst med vores fane, ca.l/2 time Retur til kirken sarnmen med andre foreninger & musik-korps. Silkeborg Mandskor, der har 75 irs jubilaum, underholder. Fanebaererne i S.M.K. - Johnny Lauridsen & Leif Thpgersen. (Vi beklager den.forkerte dato i drskalencleren) Tankanlegget Vi arbejder pi at fi seddelautomaten til at virke bedre end den nu. Olieselskabet sender en teknikker ud for at at problemet. Country Den Festival l3 august Gustepakke En gastepakke samt nummerplader kan lejes i vores kantine i klubhuset, det koster 200,- om ugen samt et depositum pi 500,-. Pakken bestir afen stander, hvor der er pitrykt SSB der stir for Silkeborg sgernes Brosamarbejdet, 3 der passer til SMK, Silkeborg sejlklub, og Ry Bidlaug. Mappen indeholder ogsi en del info sisom love og regler, vedtregter, sokort m.m. se moder man en bfld med denne stander, er det en gastesejler der har ret til at ferdes i hele sosystemet samt i de 3 klubber. Der afholdes speedbidskursus i Sejshuset: Lardagden 31/05 Sondag den 01/06 Had4' r rsimailb# r 3,-4.-6.juli pfr friluftsscenen i ndelukket Fra torsdag den 3. juli til den 5. juli er der HEDE RYTMER i ndelukket, hvor nogle afde st/rste danske og udenlandske solister og orkestre spiller tidens store hits. se

8 Standerhejsning MotorsejlereOpstart Si startertrreningssejladserneigen, som man har lest i bladet havde vi en vellykket sresonsidste 5r, det prlver vi igen i ir, si mgd op, og se om du ogsi kan blive bidt af denne spendendedisciplin, man lrerer at sette sine sejl, og lrerer sin bid bedre at kende, vi er ikke "proffer" selv, si ver ikke bange for at mode op. De mere vante er altid til hjrelp undervejs,mangler du en gast, er der ogsir mulighed for dette. Efter traeninger der briefing pi Sejsgrunden,hvor vi snakker hele forl/bet igennem, si alle forhibentlig har noget med hjem i bagagen,de si kan arbejde videre med. Traeningssejladserne starteronsdagden 7. maj, kl. 18,00fra Sejsgrunden. Derefteronsdagi de ulige uger. Unibank Motorkapsejladsden. 24. maj stafter med mgde i Akrogen kl. 10,00 Albani Motorkapsejlads den 20. sept. starler med mpde i Akrogen kl. 10,00 ii. tit lj.. \'$.- t4 mm t,'4 (,n. Henvendelse til Kapsejladsudvalget: JohnnyLauridsen:tlf tlf JgrgenHolst: Palle Christiansen:tlf. 86 8l l3' '{,d z;l.d\ :i M k w v,d"w*${irtm.d! lr- il,r!llr.{,iri,'( 1,1,1 t5

9 For katten hvor de slog AFHOLDT PGEFE5T d. 9/3 var der fastelavnsfest i klubben, synd forjer der ikke var med det var virkelig noget af en oplevelse. ir prgvede vi for at henge tondelneop ornmei girdhaven, og det tror vi bliver stedetfor fremtiden, for der kan man da vare nogenlundetprskoet. Vejret var noget ustabil men holdt sig dog naestent$ft. To hrengtop pyntet med balloner og fyldt med slik, det si godt ud, men si skulle i se b6rnenede bliver da mere og mere kreative for hvert ir, hvad der ikke var affeer, prinsesser, alkoholikere,klovner, pest,og micky mauser,ja vi kunneblive ved for 20b4rn var modt op og de var virkelig si flotte alle sammen. Da bornenevar blevet inddelt i store og smfl gik der gangi n, og der blev virkelig sliet til, si megetat igen si barnet sattesig pi r.... Langt om lrengegav tpnderneefter og karamellernerasledeud, si var der kamp om at fi flest mulige i lomrner, tasker og lignende. Endelig kunne vi komme ind i varmen, hvor bprnene fik sodavandog fastelavnsboller.nu kom vores st6rsteproblem, der var lovet nogle smi premier for udklrdning og der var kun 4 prremier og 20 flotte det blev en alkoholiker en gang pest en lille hvid fe og en klovn der fik praemierplus naturligvis konger og dronninger. En rigtig sjov og hyggelig eftermiddag. Tak til alle jer der gav en hind med. l6 Jens/Grethe. 56 hor vi igenen vellykketpigefestbogos. Vi msdteskl. t4-32 gladepiger,stortede medkaffe og eblekage. Snokken gik somsedvonliglivlig.,iitifr,efter kaffen blev de medbragtepakkerfordelt pd bordet, pakkelegen kunnebegynde,menhvodsketeder (olleslogseksere)vi havdevedenlejl fset terningerder kun var sekserepd (klovnjette) vi startede forfra. Efter pakkelegen bod vores "opvortere"os om of holdeen pouse, sd de kunnefd dekket bord til voresmiddog, nogle gik en lille i. )i:i:: tur, de dovne ',qf : rykkede ind ved sidenaf, for at fa lidt til ot skyllestemmebdndet med. stortedemeden velkomstdrink, Middogen til forcet fik vi Lakseterrrne m/ kry dderurtedressing,hovedretten bestodat Helstegt oksetyndstegfilet, en skonmiddag. Vi soglefrivilligetil at hjelpe til med ot ofviklepigefestentil neste dr. Bodil og Tngameldtesig frivillig.53 blev lattermusklernesat pd en hdrd prove, noglevar oppeog f orte,llehistorier, festenfortsotte, de sidsteforlod klubhuset k Der skete nogetheletiden, sd vi glemte rent foktisk of tokkevores"opvortere" for det store stykkearbeidede hqvde medos,plusdenstore t6lmodighed de udviste,sd der skalherfra lydeen stor tqk til Knud,Erik & Kdre. Jette Thorson. l7

10 Nurmere beskrivelseaf kommendeaktiviteter ;;':.:;: F&s gry Markedsdag flndelukket) Kom og handel,der srelgesalt fra nips, 61,pglser, bidudstyr, motorer, bide og meget mere. Som noget nyt kommer T.. Krydderier med i ir, hvor der er ca. 400 forskellige slagskrydderier samt omkring 70 forskellige slagsthe. Falck demonstrererbrandslukningsudstyrog for SMK's medlemmer. Mgd op med familie, venner og bekendte. " fe; 3: $ W M Y-rn v,,*4 :a ## s$$$ s$ w s1 :b!(j; d* "&* & x w: "h. ;.x :{S".:,{3 #$*? 4S *n\ i **rfyf 4 u* r:: r ' q;. \ & \e; &,,, b qq # rm {# Sb #-tr 5 tu -'{*: t*; i F r6c 'N d wi':* q K': M. t&n\b&*,$rs K M w#te,,:!! l {\a rr\ h r'u1 *d &J & ; s ; ew!& "ff'tr 84 sq sry il?ry.,-,t,, i i :,,::: ::::::: *ri q"rtqi ryi bd f.f"ed,:&j..:.:t&{: '::', :\$4,. rrt{xsl M s*i: ::a:.:,4.: t: #:. -: bi. te & a# qj & {dl.q # 'k fts 4d- {; t#b \ s * * 1#. gq *: w; e4x \. WzS sm &. Pinsetrref (Sejsgrunden) Afholdes i flr af SMK, alle SMK, RB og SSK medlemmer er velkommen, man kan valge at sejle dertil eller komme fra landsiden.der vil blive tendt grill, hvor man kan lregge sit medbragtek6d pi. Der kan kobes drikkevareri huset.senerevil der vreremusik og mulighed for at danse. W $qr., tu;, \ry vm.( &Ssry: r4w t',,&',,.-& "1gJ' $s{ ei:*i..1!., Motorsejler kapsejlads Formilet er at fi flere af vores medlemmer. der motorsejler, til at sejle mere med sejl. Vi serhvordanman setter sejlene,sejlertil forskellige vindretninger, gir over stag, hvordan man krydser og vigtigst af alt, vi traenerde mest almindeligeog vigtigste vigeregler.vi sejleri vore bide ellerjeres egne, som i Onsker.nteresseredegasterer ogsi velkomne. Ma %i"" - e\: # {0" f r q{$1 3 a 'idbu my* -s riw * }d :a:::aaa:aa::: S'".gr ft&e ws s g\\s # W i f f i [ { q T t * 6i q$ d "43 Xw&{#e&&ss Spk*s*e# ##d fer.s*, i" - -f6##"5rft4'$*r33 Nitzt'n'u{"{.i _''{?,' Valdemarsdag (flagdag) Vi m6der op og fplger vor fane sammenmed de andrefaner igennem byen. Vi slutter af i Alderslyst Kirke. r-i-." ^ W##&z&irw s####.3rs,, Sankt Hans fest (Sejsgrunden) Med bfll og hekse.her vil der vrere noget for bprn og voksne.der kan kgbes01,vand og P0lser. r&: {\ fq ro W$ M *"t* "tr ' ', t,rl= a...:.& ; qs qs ai,., ",M H {(_ 9t W ::::**, &. $ sl F 1a ;w qiq q :W' l8 4d E tj $ t4 x,,.:!... 1&. :: w C\e sjb"'tl;,,it S\X qr S" H (Jl li tus $ ; MW * a 4 "tr #-* ;;fi: e?.s i $ fis 'sf *e., f'*ixj tsturye$ g $$ d*,{,f t $ # *.$* r{#!'.,$t,ff*8,ff*x $ :* w fi$ 'Y' 41d,.&

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter:

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter: , - Ti:'':-:, Ei--..,,,'Wdb., Kommende aktiviteter: Sondag den 25. februar kl. 14.00 Fastelavnsfestfor borni Indelukket. Husk! tilmelding til JensWtirtz pfl tlf. 86 85 13 25. wl;:ii' i}ffi{s *ilt*,fel*

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

100 års jubilæumstidsskrift

100 års jubilæumstidsskrift Silkeborg Motorbådklub 100 års jubilæumstidsskrift SMK 100 år. Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk 4 afsnit af jubilæumsskrift 1999-2009 SMK`S 100 ÅRS JUBILÆUMSFEST Fredag

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Formanden har ordet. Fjordfræseren december 2014. Side 2. Kære Medlemmer

Formanden har ordet. Fjordfræseren december 2014. Side 2. Kære Medlemmer Formanden har ordet Kære Medlemmer Endnu en fantastisk sommer er gået på hæld og efterårsaktiviteterne er på agendaen. Der er stadig gang i kajakklubben, men på et lavere blus. Nogle ror endnu men med

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dirigenten overtog generalforsamlingen og erklærede den lovlig indvarslet. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav herefter ordet til formanden.

Dirigenten overtog generalforsamlingen og erklærede den lovlig indvarslet. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav herefter ordet til formanden. 1 Generalforsamling i VMK torsdag, den 14. april 2011 120 medlemmer mødte op til VMK s årlige generalforsamling. På forhånd var medlemmerne orienteret om, at det var en meget vigtig aften, idet medlemmerne

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Tilstede: 5 fra bestyrelsen og 19 medlemmer. Præcis klokken 19.06 bød formanden de mange fremmødte velkommen til generalforsamlingen 2013.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990 1990 Sødring d. 14 april 1990 Møde hos Sv. Erik. Angående salg af grund skal vedtægter afleveres til den nye ejer, det kan ikke passe bestyrelsen skal lave nye vedtægter ved salg. Ang. vejføring til grund

Læs mere

Det går den rigtige vej!

Det går den rigtige vej! Nr1. 20 Årgang Februar 2016 Det går den rigtige vej! Nu skal kanonen snart bruges igen. Tursejlernyt : Udgiver Assens Tursejlerklub Næsvej 16. 5610 Assens Redaktionen. Peer Find Jensen. Tlf.21479603 E.Mail:peerfindjensen@godmail.dk

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund Sejl og Motorbådsklubben Grønsund www.groensund.dk Generalforsamling torsdag d.13.nov. 2014 kl.19.00, Stubbekøbing Referat 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere: Joachim Thede blev foreslået valgt. Joachim

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund.

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund. Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3 Fra d. 15/1-2016 - 15/2-2016. - 22/2-2016. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund. Referent: Maybritt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Dagsordenen ifølge vedtægterne. Referat under hvert punkt Referenter Inga og Philipp 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen Jørgensen,

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 18

Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 18 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade 21A Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 43 beboere, fordelt på 34 lejemål

Læs mere

Bestyrelsesmøde 22.02.2016

Bestyrelsesmøde 22.02.2016 Bestyrelsesmøde 22.02.2016 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Harald Jørgensen, John Trolle Fraværende: Ingen Referent:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub afholdt lørdag, den 11. april 2015 i klubbens lokaler kl. 14.30 med følgende dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Valg

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Deltagere: Lars, Kim, Rene, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne have læst det) a. Siden

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 Referat Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 1. a. Valg af dirigent: Henrik Kam blev valgt som dirigent. Oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, dels ved annoncering i Nordsjælland

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14.

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Punkterne følger dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Finn Aagaard blev valgt med akklamation. Finn takkede for valget og meddelte, at generalforsamlingen

Læs mere

Facit B1. Kryds &. bolle BI, FACIT. Find led. Han var gnaven. (3) Vi moder kl. 8:30. (3) Hallen har en tennisbane. (3) Per fik en flaske vin.

Facit B1. Kryds &. bolle BI, FACIT. Find led. Han var gnaven. (3) Vi moder kl. 8:30. (3) Hallen har en tennisbane. (3) Per fik en flaske vin. Kryds &. blle BI, FACIT Facit B1 Find led. Set blle (O) under verballed, kryds () under subjekt, g stregl under andre led. HUSKaL verballed er det sartlme sm udsagnsled, g subj ekt er det santme sm grundled.

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Som blev afiroldt onsdag den 11. septernber 2008, kl. i9.00 Amager Kulturpunkto loftet - Gresundsvej 4' 2. sal Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra 23 huse. Ikke tilstede: Repræsentanter fra hus nr. 14 og hus nr. 18. Formand Knud Jensen

Læs mere

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde. Generalforsamling d 12/3-16 i Viborg Flyveklub 23 deltagere Dirigent Christian Gravesen Formandens beretning ved Frank Nielsen Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Referat af ordinært afdelingsmøde i Folkebo, afdeling 2, afholdt tirsdag den 24. maj 2011, kl. 18.00 i Hjallese Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Henry Larsen blev valgt og konstaterede herefter

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 11. februar 2013, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Randers Sejlklub Stiftet 1877

Randers Sejlklub Stiftet 1877 Referat fra den. 28 okt. 2015 1. Forslag til dirigent Henrik Husum - valgt 2. Forslag til protokolfører Poul Larsen - valgt 3. Bestyrelsens beretning Indkaldelse til årets generalforsamling er i år foregået

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere