Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014"

Transkript

1 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden. Preben Rasmussen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmetæller og referent: Stemmetæller: Som stemmetællere blev Jane Kjeldgaard og Rane Sigsgaard foreslået og valgt. Referent: Som referent blev Ole E. Jensen foreslået og valgt Velkommen til generalforsamling no. 5 i Sakskøbing Motor- og Sejlbådsklub. Formanden fremlagde bestyrelsens Beretning. Året 2013 har været et meget spændende år for klubben og bestyrelsen. Dels at køre den daglige drift af klubben, med de udfordringer som det nu indebærer og ved siden af køre projektet ETABLERING AF ET FLYDENDE KLUBHUS I SAKSKØBING. Som er en konsekvens af, at vi på generalforsamlingen sidste år vedtog at købe færgen Omøsund. Den vil jeg senere i min beretning vende tilbage til. Bestyrelsen har i det år, som er gået, afholdt 8 bestyrelses møder hvor alt vedrørende klubben bliver planlagt. Vi får opdateret vores hjemmeside løbende, så vores medlemmer via denne kan få information om, hvad der sker i klubben m.m. Det er alt lige fra aktivitetsplaner for klubbens medlemmer, billeder fra sejlture og andre aktiviteter i løbet af året. Tak til alle for jeres bidrag til at gøre vores hjemmeside aktuel. Husk nu at bruge vores hjemmeside. En stor tak til Palle Tørnqvist vedligeholdelse og udviklingen af den flotte hjemmeside. Vi har i løbet af året nedsat følgende underudvalg: Byggeudvalg som har opgaven vedr. ombygning af færgen Omøsund: Udvalget består af Ole Bædkel, Ole Edlund Jensen og Palle Danielsen Udvalg vedrørende vores Havnefestival som vi har fælles med B.Frems venner: Udvalget består af Bent Jørgensen, Ole Edlund Jensen og Palle Danielsen Vi startede året 2013 med følgende aktiviteter: Februar måned: Fælles oprydning på havnen samt faskinepladserne efter vinteren, hvor mange af vores medlemmer deltog. Marts måned: Virksomhedsbesøg på Krenkerup bryggeri Det var en spændende rundvisning 26 personer deltog. Generalforsamling: Som nyvalgt til bestyrelsen kom Henrik Mortensen ind i bestyrelsen. Henrik Mortensen trak sig fra bestyrelsen af personlige årsager, ret kort tid efter vores generalforsamling. Så nu havde vi brug for vores 1. suppleant, Ole Bædkel, som nu kom ind i bestyrelsen. Ole Bædkel har siden været en del af bestyrelsen.

2 Møde med bådejerne ved faskinepladserne Stort fremmøde hvor bådejerne har mulighed for at betale bådplads samt at forny nøgler til slæbestedet. Udover dette drøftes alt, som er relevant for pladserne langs med faskinerne. April måned: Båd-isætningen hvor alt gik godt, bådejerne er flinke til at hjælpe hinanden Samme dag havde vi standerhejsning og fest om aftenen med et stort fremmøde. Juni måned: Havnefestival sammen med Frems venner: Vi fik lavet et godt program med en masse aktiviteter. Vi havde som noget nyt tivoli helt fra Sønderjylland. Et stort arbejde både med mange møder omkring planlægningen og afvikling af selve havnefestivalen En stor tak til B. Frems Venner for et godt samarbejde og sidst men ikke mindst til vores bådejere for jeres indsat i forbindelse med arrangementet. Henrik Mortensen sejlede med sin flotte båd C Karoline, turister ud og ind af fjorden med mange ombord hver gang han sejlede. En stor tak til Henrik. Overskuddet for hele havnefestivalen blev på ca kr. fordelt på to klubber Ca til hver forening. Guldborgsund Kommune støttede godt op om arrangementet med kr ,- Desværre er det ikke lykkedes at få den samme opbakning fra Guldborgsund kommune til arrangementet i Vi kunne få en underskudsgaranti på kr ,- Derfor har vi trukket os ud af samarbejdet med Frems venner I år, da vi mener,at der ikke vil være økonomi nok i arrangementet til to klubber. B. Frems venner laver et arrangement i båd-hallen, da denne var bestilt. Vi vil håbe for dem at de kan få et fornuftigt overskud. Sankt Hans aften med fælles spisning og flotillesejlads ind igennem fjorden til havnen, som var fyldt med tilskuere. August måned: Vores fælles tur til Nykøbing F blev aflyst, der var for få både, som havde meldt sig til. I stedet sejlede vi til Kragenæs for de både, som havde tilmeldt sig, og vi havde nogle hyggelige dage med spil m/m, samt kåring af en klubmester. Oktober måned: Vores både kom på land. Vi havde standernedtagning samt afriggerfest. December måned. Julefrokost Bestyrelsen sørgede for maden, og vi havde nogle hyggelige timer med rafling om jule pakker m.m. Tilbage til Omøsund færgen: Vi vedtog på generalforsamlingen sidste år at købe Omøsund-færgen. Ville det nu lykkedes for os at få et klubhus etableret på den gamle færge. Her tænkes specielt på tilladelser fra følgende: Skibstilsynet. Guldborgsund Kommune. Redningsberedskabet. Alt er lykkedes, og vi kan være stolte af, at vi nu er den første sejlklub i Danmark, som får et flydende klubhus bygget på en færge.

3 En stor tak til Lars Norit og hans medarbejdere, for et godt og veludført arbejde i forbindelse med etableringen af det klublokale som vi står i. Som underentreprenører er følgende: Allans Malerservice og Michaels Elservice. Vi er på nuværende ikke helt færdige med projektet, som I kan se, mangler der stadig en masse, inden at vi kan holde vores indvielse af vores nye flydende klubhus. Indvielsen skulle gerne finde sted en gang i maj måned. Vi mangler følgende: Terrasse på agterdækket. (Er med i vores eget projekt). Terrasse på øverste dæk. (Er med i vores eget projekt). Færdig indretning af forreste mødelokale (gulv mangler). Havnekontoret i styrehuset færdiggøres. Gang og toiletter færdiggøres, isoleres og males. Hele Omøsund færgen skal males både ud- og indvendigt. Inden længe er det så varmt, at vi kan begynde at male udvendig, så der bliver rigeligt af opgaver at tage fat på for vores medlemmer. Omkring økonomien: Køb af færgen: Vi har optaget et Lån på. Opførelse af klublokale, hele entreprisen Materialer i forbindelse med eget arbejde: Samlet pris ,00 kr ,00 kr ,50 kr ,50 kr. Vi har fået tilsagn om Fondsmidler fra L.A.G Guldborgsund: ,00 kr. Guldborgsund kommune har ydet tilskud til projektet på. 218,299,00 kr. Ialt ,00 kr. Vi har måtte oprette en midlertidig kassekredit på kr. 100,000,- Og det skyldes af vi ikke kan få udbetalt L.A.G. midlerne før arbejdet er færdigt og regningerne er betalt. Vi kan max søge om én á konto udbetaling af det bevilligede beløb. Derfor vil vi gerne havde bådejerne til at betale for jeres bådplads senest den 31/ Hvad skal der ske i år. 2014: Byggeriet vedrørende vores nye flydende klubhus skal laves færdigt. Officiel indvielse af vores nye flydende klubhus. Her er det vigtigt at, I jævnligt går ind på vores hjemmeside, hvor aktivitetskalenderen løbende vil blive opdateret. Som noget nyt arbejder bestyrelsen med afholdelse af en pålidelighedssejlads, som afholdes sidst i maj. Samtidig er vi klar over, at vores årlige fælles tur i august måned skal gå til en af øerne lige i nærheden, som f.eks. Fejø eller Femø. Herom hører i nærmere. Hermed vil jeg slutte min beretning. Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Kasserer Mogens V. Hansen gennemgik der udleverede regnskab for 2013 Resultatopgørelse for 2013: Budget 2013 Real 2013 Indtægter ialt kr kr. Udgifter ialt kr kr. Årets resultat kr kr. Status:

4 Aktiver i alt ,00 kr. Passiver i alt ,00 kr. Egenkapital ultimo ,00 kr. Egenkapital primo ,00 kr. Årets resultat ,00 kr. Egenkapital ultimo ,00 kr. Regnskabet for 2013 blev godkendt af Generalforsamlingen. 5. Indkomne forslag: Per Kaup og John Christiansen havde begge forslag til generalforsamlingen om beplantning med blomster på land. Da SMSK kun råder over "vandet", fra broen og ud, skal der forhandles med Guldborgsund Kommune om forskønnelser på land, oplyste Palle Danielsen. Det samme vil gælde John Christiansens forslag om indhegning af vinterpladsen. Den lejer klubben for et år ad gangen af Guldborgsund Kommune. Måske kan videoovervågning blive en løsning i stedet, oplyste formanden. John Jensen efterlyste ankerbøjer nordvest for Oreby. Vi vedtog, at som en særlig service for sejlerne i Sakskøbing Fjord har bestyrelsen besluttet at lægge to ankerbøjer ud i fjorden nordvest for Oreby Bro, således at klubbens medlemmer kan fortøje, uden at komme i konflikt med brugere af Sakskøbing Bådelaugs bøjer, hvortil medlemmer af Dansk Sejlunion har fortrinsret. 6. Fremlæggelse af budget og kontingent. Kasserer Mogens V. Hansen gennemgik det udleverede budget for Kontingent. Takstbladet for 2013 kører videre i 2014, det vil sige at der er ingen prisændringer i 2014 i forhold til Budget samt takstblad for 2014 blev taget til efterretning af Generalforsamlingen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Bestyrelsesmedlem. Ole Bædkel. Formand. Palle Danielsen. Begge blev genvalgt. Ikke på valg var: Næstformand. Ole E. Jensen. Kasserer. Mogens V. Hansen. Bestyrelsesmedlem. Bent Jørgensen. Valg af bestyrelsessuppleanter. På nyvalg er: Jane Kjeldgaard. Rane Sigsgaard. Valgt. Valgt. 8. Valg af revisorer. På valg er: Bent Hansen: Revisorsuppleant. På nyvalg var. Søren Brædder Genvalgt. Valgt

5 9. Eventuelt. Formanden havde ordret. Vi håber at den debat som der har været, vil være til gavn for klubben og dens fremtid. Velkommen til Jane som 1 suppleant og Rane som 2 suppleant. Velkommen til Revisor suppleant Søren Brædder. Tak til Guldborgsund kommune for et godt samarbejde. Tak til Sakskøbing Handelstand - facade rådet turistforeningen samt alle der på hver deres måde har bidraget til vores kommende klubhus. En stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Der har i den periode som ombygningen af færgen har stået på, været meget arbejde på færgen som skulle gøres, og alle i bestyrelsen har ydet en fantastisk indsats. En kæmpe tak til alle som har været med til at gøre SMSK til en forhåbentlig meget aktiv sejlklub. Tak til Preben Rasmussen for din måde at lede generalforsamlingen på. Til sidst syntes jeg vi skal råbe et trefoldigt hurra for klubben og tre med smæld. Generalforsamlingen blev herefter afsluttet. Referent: Ole E. Jensen Referat godkendt Dato Dirigent Preben Rasmussen

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

239 39. Årgang Juli 2014

239 39. Årgang Juli 2014 239 39. Årgang Juli 2014 ORGAN FOR 1 HUNDESTED ROKLUB Bestyrelsen i Hundested Roklub pr. 1. april 2014 Formand Christian Byskov, Vestergade 7 47938574 hundestedroklub@gmail.com Næstformand Tor Petersen,

Læs mere

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen.

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Mariager Sejlklub Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Eli Schrøder blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 20 FEB 2013 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Landsbylauget Fløng Sogn

Landsbylauget Fløng Sogn GENERALFORSAMLING 2015 Afholdt 27. maj 2015 kl. 19:00 21:45 i Fløng Forsamlingshus Fremmødt var 45 deltagere. Fra bestyrelsen var fremmødt: Søren E. Sørensen, formand Jeanette Ingemann, næstformand Kenth

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere