Personlig pleje praktisk hjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig pleje praktisk hjælp"

Transkript

1 Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål med hjælpen 4 Vurdering af borgerens behov 5 Mål med indsatsen 6 Hvem leverer hjælpen 6 Krav til dem der leverer hjælpen 7 Krav til borgeren 7 Samarbejde 8 Fleksibel hjemmehjælp 8 Hvad koster hjælpen 8 Hjælp, der kan bevilges 8 Personlig pleje 9 Personlig hjælp 9 Ernæring 10 Medicingivning 10 Rengøring 11 Tøjvask 11 Indkøb 12 Daglig husførelse 12 Afløsning 12 Midlertidigt ophold 13 Hverdagsrehabilitering 14 Lovgrundlag 15 Klagemuligheder 15 Klage over Lejre Komnunes serviceniveau 15 Borgerrådgiveren 15 Sådan søger du om hjælp 15 Krav til visitator 16 Tidsfrister 16 2

3 I Lejre Kommune vægtes god borgerservice og kvalitet i alle vores kerneydelser Kvalitetsstandarderne skal give borgerne en enkel og klar information om, hvilken hjælp borgeren kan forvente at få, samt hvilke krav og forventninger Lejre Kommune stiller til leverandørernes medarbejdere. Kvalitetsstandarden skal sikre, at borgerne får den hjælp, som er politisk vedtaget og kan anvende kvalitetsstandarderne som et udgangspunkt for en dialog med de medarbejdere, man er i kontakt med omkring praktisk hjælp og personlig pleje. Lejre kommune vil gennem en helhedsorienteret indsats, skabe mulighed for borgernes Aktiv deltagelse i hverdagen. I den helhedsorienterede indsats indgår også et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere om, at sikre borgernes evne til, at mestre eget liv. Lejre Kommune har fokus på forebyggelse og aktiv omsorg, og vil i højere grad tilskynde borgerne til selv at være en del af løsningen. Visionen i Center for Velfærd & Omsorg er Aktiv og sund hele livet. Med venlig hilsen Leif V. Nielsen Formand, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 3

4 Indledning Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal mindst, én gang om året, vedtage en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal formidle kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier i ældreplejen. Mål og værdier i Lejre Kommune Den hjælp som ydes fra Lejre Kommune har som primære mål, at gøre borgeren selvhjulpen. Er dette ikke muligt, vil indsatsen have sigte mod at gøre borgeren i stand til, at klare så mange opgaver som det er muligt. Det er målet i Lejre Kommune at tilbyde hjælp og støtte på en måde, der giver borgeren størst mulig selv- og medbestemmelse over eget liv. Når borgeren bevilges hjælp udarbejdes der et aftaleskema, som er vejledende for hjælpens omfang og rettet mod følgende mål og værdier: Bevilling af hjælp Formål med hjælpen Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv. Hjælpen skal gives og tilrettelægges i nært samarbejde med borgeren og støtte borgeren i at vedligeholde eller genvinde fysisk eller psykisk funktionsniveau eller afhjælpe særlige sociale problemer. Hjælpen skal tage højde for den enkelte borgers behov og muligheder for at klare sig selv. Den bevilgede hjælp har et rehabiliterende sigte, og tager hensyn til borgerens samlede ressourcer med henblik på, at borgeren bliver selvhjulpen. Formålet er rettet mod: 4 At møde borgeren med respekt og med afsæt i borgerens behov At yde hjælp og service i dialog og samarbejde med den enkelte borger At der er fleksibilitet i levering af ydelserne At borgeren i videst mulig omfang bliver inddraget i opgaveløsningen for at fastholde og/eller udvikle borgerens funktionsevne At efterstræbe helhed og omsorg i opgaveløsningen, så borgeren får en oplevelse af sammenhæng, ligeværd og tilfredsstillelse af individuelle behov At udføre hjælpen så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv At der bliver prioriteret aktiv og rehabiliterende indsats med fokus på, at borgeren modtager hjælp til selvhjælp At borgeren selv bliver i stand til at klare så mange opgaver som muligt At tilbyde nødvendig og tilstrækkelig hjælp til opgaver, som borgeren ikke selv kan klare At understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og borgeren kan alene få bevilget hjælp til opgaver, som hverken borgeren eller andre i husstanden kan udføre. Udgangspunktet for den hjælp der tilbydes i Lejre Kommune er, at borgeren skal have vanskeligt ved, eller ikke selv kunne, løse opgaverne.

5 Vurderingen af borgerens behov Alle afgørelser om hjælp omfattet af denne kvalitetsstandard, træffes i Lejre Kommune, ud fra en konkret, individuel vurdering udarbejdet af en visitator. Lejre Kommune er vidende om at svækkelse, sygdom og/eller handicap, har forskellige konsekvenser for forskellige borgere. I Lejre Kommune vurderes borgerens behov ud fra otte forskellige områder. Det handler om at vurdere niveauet i borgerens ressourcer, så borgeren kan vedligeholde og opretholde roller, aktiviteter og funktioner, der er nødvendig for familien, boligen og samspillet med omgivelserne. Det vil sige, at der er fokus på borgerens evne til at fortsætte sit hverdagsliv til trods for svækkelse, sygdom og/eller handicap. De otte områder, der bliver vurderet i funktionsvurderingen, er: Personlig pleje Spise og drikke Mobilitet Daglig husførelse Aktivitet Socialt samvær & netværk Mental og psykisk tilstand Sygdom/handicap Personlig hygiejne, bad, af- og påklædning og toiletbesøg Tilberedning og anretning af mad, samt indtagelse af mad og drikke Gangfunktion og forflytning Rengøring, tøjvask og indkøb Evnen til at gennemføre aktiviteter der giver mening for borgeren Evnen til at skabe og fastholde ønsket kontakt til andre Intellektuelle evner og psykisk tilstand Evnen til at tage vare på eget helbred/helbredsproblemer på trods af sygdom og handicap Funktionsvurderingen er gradueret i fem forskellige niveauer, som er med til at beskrive borgerens evne til at varetage forskellige opgaver samt behovet for hjælp. Funktionsniveau 0: Borgeren er selvstændig og har ikke behov for person assistance for at udføre aktiviteten Funktionsniveau 1: Borgeren er den aktive part, og kan med let person assistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part, og kan under forudsætning af moderat person assistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 3: Borgeren deltager, og kan under forudsætning af omfattende person assistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten, og har behov for fuldstændig person assistance I vurderingen vil der blive lagt vægt på: Hvad kan borgeren selv gøre? Er der en ægtefælle eller andre i hjemmet, som hjælper med nogle af opgaverne? Hvad kan borgeren gøre med støtte fra en medarbejder? Hvad kan borgeren gøre med et hjælpemiddel, træning eller anden indretning af sin bolig? At handicap, alder eller sygdom ikke i sig selv berettiger til hjælp 5

6 Mål med indsatsen På baggrund af funktionsvurderingen fastsættes et retningsgivende mål for indsatsen. Det retningsgivende mål vil angive, hvad der skal være toneangivende i leveringen af indsatsen til borgeren. Ved fastsættelsen af det retningsgivende mål vurderes det, om borgeren ved en målrettet indsats vil kunne forbedre sin funktionsevne eller funktionsniveau. Der skelnes mellem fire retningsgivende mål: At udrede: Handler om at undersøge nærmere, hvad der ligger til grund for borgerens funktionsnedsættelse At udvikle: At generhverve tabte eller udvikle nye funktioner At fastholde: At fastholde et funktionsniveau samt forhindre eller udsætte tab af funktionsniveau At lindre/understøtte: Hjælpen ydes med den hensigt at bevare borgerens livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse, sygdom eller handicap Når en borger ansøger om hjælp, vurderes det, om borgeren har mulighed for at udvikle sine færdigheder og dermed forblive aktiv og uafhængig af hjælp. Er denne mulighed til stede, er kommunens tilbud til borgeren træning eller hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem). Hverdagsrehabiliteringen varetages af kommunens ergoterapeuter og Lejre Kommune Frit Valg, og indeholder vejledning, guidning og træning, med henblik på at borgeren bliver i stand til selv at udføre opgaverne i hjemmet. Hvis borgeren har udviklingspotentiale, men ikke ønsker at tage imod hverdagsrehabilitering eller træning, bevilges der ikke hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp. Efter rehabiliterings/træningsforløbet vurderes det, om borgeren har behov for bevilling af kompenserende hjælp. Hvem leverer hjælpen Når borgeren har fået bevilget hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, vælger borgeren selv, om borgeren vil have hjælpen fra den kommunale leverandør, eller fra en privat leverandør godkendt af Lejre Kommune. Visitator informerer om de leverandører, borgeren kan vælge imellem, og udleverer informationsmateriale om leverandørerne. Information om de godkendte leverandører kan også findes på Lejre Kommunes hjemmeside (www.lejre.dk). Når borgeren har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen, bestiller Visitator hjælpen hos den pågældende leverandør. Derefter bliver borgeren kontaktet af en medarbejder fra leverandøren. Hvis borgeren ønsker at skifte leverandør, skal borgeren kontakte Visitation & Bestiller. Der kan skiftes leverandør med 14 dages varsel. Borgeren kan også vælge selv at udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af Lejre Kommune, og ansættes derefter i det antal timer borgeren er bevilget. Er borgeren bevilget hverdagsrehabilitering udføres den af Lejre Kommune Frit Valg (den kommunale leverandør). 6

7 Krav til dem der leverer hjælpen De forskellige leverandører skal yde den bedst mulige hjælp til borgeren. Hver især varetager de, og har ansvar for, fagspecifikke opgaver, som de tilstræber, at tilpasse borgerens hverdag. Der er krav om leverancesikkerhed, og de forskellige leverandører er forpligtet til at overholde følgende: At levere ydelser i overensstemmelse med det bevilgede At kontakte borgeren for aftale om startdato af hjælp seneste fem hverdage efter visitators afgørelse At kontakte borgeren, hvis den aftalte tid bliver ændret At kontakte borgeren, hvis det undtagelsesvist bliver nødvendigt at aftale en anden dag for udførelse Borgeren skal da tilbydes tilsvarende hjælp inden tre hverdage At der kommer så få forskellige medarbejdere i borgerens hjem som muligt At iværksætte akut/hurtig hjælp på visitators anmodning Lejre Kommune vil løbende følge op på at, den hjælp borgeren modtager, for at sikre at hjælpen svarer til borgerens behov, og at borgeren er tilfreds med hjælpen. Der føres løbende tilsyn med leverandørerne, og Lejre Kommunes visitatorer er til enhver tid berettiget til, at føre kontrol med, at der er overensstemmelse mellem leverede og bevilgede indsatser. Det er en forudsætning, at alle leverandører har de rette faglige kompetencer. Medarbejdere, som udfører personlig pleje, skal have en uddannelse, der mindst svarer til social- og sundhedshjælperuddannelsen, dog sådan, at en del af de uddannede medarbejdere har et uddannelsesniveau, der mindst svarer til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Leverandøren skal sikre sig at alle medarbejdere: Har korrekt påklædning, som indebærer legitimationskort med navn, billede og tilhørsforhold Har relevant faglig uddannelse i forhold til at udføre personlig pleje og/eller praktisk hjælp Kan gøre sig forståelig på dansk i skrift og tale Får relevant faglig vejledning til opgaver i hverdagen Er bekendt med tavshedspligten og har underskrevet en tavshedserklæring Er bekendt med Lejre Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau for relevante indsatser og at hjælpen udføres i overensstemmelse med disse Kan fremvise ren straffeattest. Leverandøren skal indhente straffeattest ved ansættelse af samtlige medarbejdere og ledere Krav til borgeren Borgerens muligheder for at forblive selvhjulpen og leve så selvstændigt en tilværelse som muligt er også afhængig af borgerens egen indsats. Det er derfor væsentligt at borgere, der modtager hjælp, er indstillet på at deltage aktivt, og er motiveret for at blive selvhjulpen igen. Når borgeren modtager hjælp i hjemmet, bliver hjemmet medarbejderens arbejdsplads. Det betyder, at hjemmet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden. Derfor kan det fx være nødvendigt at flytte på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i hjemmet, før borgeren kan modtage hjælp. Der er indført en rygepolitik for Lejre Kommune, og medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Lejre Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. 7

8 Samarbejde I Lejre Kommune lægger vi vægt på at have et godt samarbejde med borgeren og dennes pårørende. De pårørende er en vigtig ressource, og for den enkelte medarbejder kan samarbejdet med borgeren og de pårørende være værdifuldt. Det er dog en forudsætning for samarbejdet med de pårørende, at det sker med respekt for borgerens selvbestemmelsesret. Det vil sige, at det er borgeren, der afgør om, og i hvilket omfang, de pårørende og andre samarbejdspartnere informeres og inddrages. Fleksibel hjemmehjælp Hvis borgeren enkelte gange ønsker hjælp til andet end det, borgeren er bevilget, kan det aftales med leverandøren. Hjælpen skal kunne udføres indenfor den samme tid, som den bevilgede hjælp, og der skal tages hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø. Det er leverandørens ansvar, at borgeren ikke fravælger hjælp, som borgeren har brug for. Hvis borgeren gennem længere tid bytter opgaver, kan det være tegn på, at borgerens behov for hjælp har ændret sig. Lejre Kommune vil i så fald revurdere borgerens behov for hjælp. Hvad koster hjælpen Bevilget hjælp til personlig pleje & praktisk hjælp er gratis. Modtager borgeren praktisk hjælp, skal borgeren dog selv afholde udgifter til miljøvenlige rengøringsmidler, støvsuger (inkl. støvsugerposer), koste, spande osv. Modtager borgeren personlig pleje, skal borgeren selv afholde udgifter til sæbe, plejemidler, håndklæder, vaskeklude osv. Desuden skal borgeren selv betale for de dagligvarer, der bestilles via indkøbsordningen, og der er egenbetaling for madservice. De aktuelle takster kan findes på eller oplyses ved henvendelse til Visitation & Bestiller. Hjælp, der kan bevilges Borgere kan bevilges personlig pleje og praktisk hjælp, hvis de, på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Fælles for al hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp er, at hjælpen tilrettelægges, i tæt samarbejde med borgeren, og gives med respekt for borgerens ønsker. Hjælpen gives indenfor en ramme af selv- og medbestemmelse, hvor borgeren får mulighed for at bruge sine ressourcer. 8

9 Personlig pleje Opgaver i forbindelse med personlige pleje, som du helt, eller delvist, ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til de opgaver, som du kun vanskeligt, eller ikke selv, kan klare. At du kan leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Der ydes vejledning/støtte/hjælp til fx: Daglig personlig pleje Blive vasket og komme i bad Få vasket eller friseret hår Tage tøj på og af Komme på toilettet Hudpleje Hjælp til høreapparat, briller, støttestrømper, proteser mv. Forflytninger Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Fodpleje /klipning af negle på fødder (her henvises til fodterapeut) Frisørydelser Hjælpens omfang Personlig hjælp Hvad er formålet med hjælpen Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Du kan modtage personlig pleje hele døgnet afhængig af dine behov. Du kan modtage hjælp til hårvask og/eller bad en gang om ugen. Opgaver som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Der ydes vejledning/støtte/hjælp til fx: At strukturere hverdagen Læse breve og vigtige dokumenter Telefonopkald til fx pårørende eller læge Ledsagelse til læge- og sygehusbesøg, hvis der ikke er andre muligheder Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Ledsagelse til familiebesøg og lign. Kørsel med borger i bil Træning Ledsagelse til aktiviteter Hjælpens omfang Du kan modtage personlig hjælp i dagtimerne på hverdage Ernæring Opgaver i forbindelse med ernæring, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du trives og får en ernæringsrigtig kost At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. 9

10 Hvilke aktviteter indgår i hjælpen Hjælp til ernæring omfatter fx: Madervice med udbringning fra godkendt leverandør Tilberedning af morgenmad og kold mad inkl. mellemmåltider Opvarmning af tilberedt mad Hjælp til at spise og drikke Oprydning efter måltid Der kan leveres biret, smørrebrød eller lign. uden samtidig leve ring af hovedret, hvis borgeren dækker kørselsudgiften. Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Tilberedning af varm mad i dit hjem Opvask efter gæster Hjælpens omfang Du kan modtage hjælp til ernæring hele døgnet. De tilbud du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. Du kan få leveret ét eller flere af dagens måltider fra en af Lejre Kommunes godkendte leverandører, hvis du ikke selv er i stand til at lave mad. Maden er tilberedt efter de officielle anbefalinger for kost til ældre, og overholder den gældende fødevarelovgivning. Maden leveres som kølemad to gange om ugen i dagtimerne. Hvis du har særlige behov for fx diabetesmad eller mad i anden konsistens, kan du få tilbudt mad, der tager hensyn til dette. Du kan også få støtte og vejledning, hvis du fx vejer for lidt eller mangler appetit. Medicingivning At du får den nødvendige støtte til at følge lægens ordination. Hvad er formålet med hjælpen At du får den ordinerede medicin på de rigtige tidspunkter At medicinen administreres på en måde, der er overskuelig for dig At du udfører den del af opgaverne, du selv kan klare Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Medicingivning fra doseringsæske, dosisdispensering eller efter instruktion Hjælp til at få medicin ud af pakning Inhalationer, stikpille, lokalbehandling af hud, øjendrypning under vejledning af sygeplejerske Observere at du tager medicinen Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Der bevilges ikke hjælp til indtagelse af ikke-lægeordineret medicin Udlevering af medicin, der er doseret af andre end ansat sundhedspersonale eller apoteket Hjælpens omfang Du kan modtage hjælp til medicingivning hele døgnet. Rengøring Opgaver i forbindelse med rengøring, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. 10

11 Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare. At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. en ældrebolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré. Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Du kan få hjælp til rengøring af daglige opholdsrum svarende til Rengøring omfatter fx hjælp til: At støvsuge tæpper og gulve. Tørre støv af på flader i nå-højde, fx reoler, vindueskarme o.lign. Gøre rent i køkken og på badeværelse. Rengøring af indendørs hjælpemidler. Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hovedrengøring Større og tunge møbler samt større tæpper flyttes ikke Støvsugning af møbler Pasning og rengøring efter husdyr Vinduespudsning Rengøring efter gæster Aftørring af vandrette flader med mange genstande Afkalkning af brusehoved, vandhaner, toiletter og fliser Afrimning af køleskab og fryser Hjælpens omfang Du kan få hjælp til rengøring hver anden uge. Hjælpen leveres i dagtimerne på hverdage. Den hjælp du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan udføre. Tøjvask Opgaver i forbindelse med tøjvask, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Tøjvask er f.eks. hjælp til at: Sortere vasketøj Vask tøj i egen vaskemaskine Vask af tøj i fælles vaskerum Tørretumbling eller ophængning og nedtagning af tøj. Sammenlægning af tøj Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Rulning af tøj Strygning og små reparationer af tøj er ikke en del af ydelsen, men kan indgå som bytteydelser Gardinvask Vask af tøj for andre i husstanden Hjælpens omfang Du kan få hjælp til tøjvask en gang om ugen. Hjælpen leveres i dagtimerne på hverdage. Den hjælp du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan udføre. 11

12 Indkøb Opgaver i forbindelse med indkøb som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Indkøb er fx hjælp til: At skrive indkøbsseddel Bestille dagligvarer via indkøbsordning godkendt af Lejre Kommune Sætte varer på plads (udføres af den godkendte leverandør) Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hjemmehjælper eller privat hjælper køber ikke ind Afhentning af medicin på apotek eller udleveringssted Hjælpens omfang Du kan få hjælp til daglig husføerlse i dagtimerne på hverdage. Du kan få hjælp til indkøb hver uge eller hver 2. uge. Er du bevilget el-scooter eller handicapbil kan du ikke bevilges hjælp til indkøb. I indkøbsordningen bestiller du via telefonen eller internettet dine dagligvarer. Kan du ikke selv ringe, kan du få hjælp til at afgive din bestilling. Du får udleveret et katalog med en oversigt over de varer, som din leverandør kan levere. Når leverandøren har modtaget din bestilling, bliver varerne pakket og leveret på din bopæl to dage efter. Daglig husførelse Opgaver i forbindelse med den daglige husførelse, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hjælp til daglig husførelse kan fx være: Tømme postkasse Bære affald ud Vande blomster Almindelig oprydning Tørre spild op Rengøre toilet Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Bære brænde ind eller tænde op i brændeovn. Tømme postkasse hos de borgere, der er bevilget post til døren Hjælpens omfang Du kan få hjælp til daglig husføerlse i dagtimerne på hverdage 12

13 Afløsning Hvad er formålet med hjælpen Afløsning af ægtefælle, forældre eller nær pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Afløsning skal medvirke til: At den pårørende fortsat har kræfter til at passe det syge famliemedlem At personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan blive boende i eget hjem At borgere og pårørende fortsat kan magte tilværelsen i egen bolig At pårørende får mulighed for at kunne tage hjemmefra i perioder Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Opgaver omkring pasning af den pårørende, som det raske familiemedlem hidtil har sørget for Praktisk hjælp, som fx tøjvask og rengøring Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Fast vagt i hjemmet Hjælpens omfang? Midlertidigt ophold Afløsning leveres i hjemmet, tager udgangspunkt i Lejre Kommunes serviceniveau, og afhænger af en individuel vurdering af den syge borgers funktionsniveau, og den raske pårørendes belastningsgrad. Aflastning af ægtefælle, forældre eller nær pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Tilbud til borgere i Lejre Kommune, der kommer i en situation, hvor det ikke er muligt at yde den optimale pleje og omsorg i eget hjem Hvad er formålet med hjælpen Aflastning, sygepleje eller træning til borgere der, på grund af sygdom, ikke kan klare sig hjemme Træning i daglige færdigheder Rekreation efter en indlæggelse Aflastning af ægtefælle Hvis du pga. uhelbredelig sygdom har et behov for sygepleje og lindring, der ikke kan imødekommes i hjemmet Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hjælpens omfang? Døgnophold i en af kommunens midlertidige boliger Pleje og omsorg Nødkald Fast vagt Fast nattevagt Aflastning gives udenfor hjemmet i en af kommunes midlertidige boliger. Du skal betale en fast pris for mad og service i en midlertidig bolig. I 2013 er prisen kr. 128,- pr. døgn. 13

14 Hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem) Træning i daglige aktiviteter. Hvad er formålet med hjælpen At borgeren bliver i stand til at klare dagligdagens opgaver bedst muligt At hjælpen er målrettet og tager gangspunkt i det borgeren selv kan At borgeren involveres i tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen med afsæt i borgerens ønsker for fremtiden At der fagligt arbejdses med en rehabiliterende tilgang til indsatserne Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hjælpens omfang? Alle aktiviteter, der konkret retter sig mod den eller de hverdagsaktiviteter i hjemmet, som borgeren har svært ved at mestre, samt en del af de aktiviteter som borgeren ønsker at genoptage. Træningen foregår i borgerens hjem eller nærmiljø. Kognitiv og fysisk træning som rækker ud over den aktuelle hverdagsaktivitet. Du kan få bevilget hverdagsrehabilitering hele døgnet på hverdage. Indsatsen retter sig konkret mod den eller de hverdagsaktiviteter, der er sat mål for i samarbejdet med ergoterapeut. Som udgangspunkt gives ikke hverdagsrehabilitering i weekenden. Borgere der efterspørger hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp, kan ikke afslå tilbud om hverdagsrehabilitering, hvis det vurderes, at der er et træningspotentiale, i forhold til at blive helt eller delvis selvhjulpen. 14

15 Lovgrundlag Lovgrundlaget for alle indsatser beskrevet i denne standard er Lov om Social Service. 83, stk. 1 Personlig pleje og praktisk hjælp 44 Personlig pleje og afløsning vedrørende børn og unge 84, stk. 1 Afløsning og aflastning 84, stk. 2 Midlertidigt ophold 86, stk. 1 Hverdagsrehabilitering 88 Afgørelse 89 Aftaleskema 91 Frit leverandørvalg 94 Privat hjælper 94a Fleksibel hjemmehjælp 95 stk.2 Kontant tilskud 151c Tilsynspolitik Yderligere information: Klage over afgørelse på ansøgning om hjælp: Hvis du er utilfreds med den afgørelse, som Lejre Kommune har truffet, kan du klage over afgørelsen. Kommunen har herefter fire uger til at lave en genvurdering. Gives der medhold i klagen, får du besked inden fire uger efter klagens modtagelse. Får du delvis medhold i klagen, får du ligeledes besked, men så skal du inden fire uger meddele, om klagen fastholdes. Hvis kommunens afgørelse ikke ændres, videresendes klagen sammen med sagens akter, til Ankestyrelsen indenfor fire uger. Ankestyrelsen må kun ændre kommunens afgørelse, hvis kommunen har besluttet noget ulovligt eller åbenbart urimeligt. Klager over afgørelser truffet efter denne kvalitetsstandard skal stiles til: Klage over Lejre Kommunes serviceniveau Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej Hvalsø Klager over serviceniveauet, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af de indsatser, der ydes i kommunalt regi, skal rettes til Lejre Kommune, Visitation & Bestiller. Borgerrådgiveren Der er endvidere mulighed for, at borgeren kan klage til Lejre Kommunes borgerrådgiver, der specielt tager sig af klager over kommunens sagsbehandling, personalets opførsel eller af personalets udførelse af praktiske opgaver. Man kan også klage til borgerådgiveren, hvis man mener, at man er udsat for diskrimination. Borgerrådgiveren har følgende kontaktoplysninger: Lejre Kommune Borgerrådgiveren Lejrevej Lejre Tlf.:

16 Sådan søger du om hjælp Har du brug for at få råd og vejledning om, hvor og hvordan du søger om hjælp til indsatser beskrevet i denne standard, skal du kontakte Visitation & Bestiller i Lejre Kommune. Dine pårørende, praktiserende læge eller sygehuset kan også kontakte Visitation & Bestiller på dine vegne. Visitatorerne kan træffes på tlf. nr Mandag 9-13 Tirsdag 9-13 Onsdag Lukket Torsdag 9-15 Fredag 9-12 Ønsker du at søge om hjælp, vil visitator arrangere et besøg i dit hjem for, sammen med dig, at vurdere dit behov for hjælp. Du er altid velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til samtalen. Hvis du skal på ferie eller besøg i en anden kommune, kan Visitation & Bestiller hjælpe dig med at tage kontakt til den pågældende kommune, så du også kan få hjælp der. Krav til visitator Visitator har en relevant sundhedsfaglig baggrund som enten sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut, og har viden og erfaring indenfor området. Visitatorerne skal følge med i samfundsudviklingen, nye produkter, metoder, lovgivning mm og desuden deltage i faglige kurser, faglige netværk og arbejdsgrupper, for derved at sikre, at borgerne i Lejre Kommune får den bedst mulige sagsbehandling. Tidsfrister Målet er at visitator senest tre dage efter modtagelse af en ansøgning, har aftalt besøg i hjemmet og truffet afgørelse indenfor 14 dage. Borgeren skal skriftligt oplyses om, hvilken hjælp, der er bevilget, og får derfor sendt et brev, hvoraf det fremgår hvilken hjælp, der er bevilget. Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej Hvalsø Center for Velfærd & Omsorg, Hvalsø Rådhus

Personlig pleje praktisk hjælp. Kvalitetsstandarder

Personlig pleje praktisk hjælp. Kvalitetsstandarder Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP KVALITETSSTANDARD

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP KVALITETSSTANDARD PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP KVALITETSSTANDARD Forord Fra formanden Udvalget for Social, Sundhed og Ældre. Indledning Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal mindst, én gang om året, vedtage en kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere