Personlig pleje praktisk hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig pleje praktisk hjælp"

Transkript

1 Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål med hjælpen 4 Vurdering af borgerens behov 5 Mål med indsatsen 6 Hvem leverer hjælpen 6 Krav til dem der leverer hjælpen 7 Krav til borgeren 7 Samarbejde 8 Fleksibel hjemmehjælp 8 Hvad koster hjælpen 8 Hjælp, der kan bevilges 8 Personlig pleje 9 Personlig hjælp 9 Ernæring 10 Medicingivning 10 Rengøring 11 Tøjvask 11 Indkøb 12 Daglig husførelse 12 Afløsning 12 Midlertidigt ophold 13 Hverdagsrehabilitering 14 Lovgrundlag 15 Klagemuligheder 15 Klage over Lejre Komnunes serviceniveau 15 Borgerrådgiveren 15 Sådan søger du om hjælp 15 Krav til visitator 16 Tidsfrister 16 2

3 I Lejre Kommune vægtes god borgerservice og kvalitet i alle vores kerneydelser Kvalitetsstandarderne skal give borgerne en enkel og klar information om, hvilken hjælp borgeren kan forvente at få, samt hvilke krav og forventninger Lejre Kommune stiller til leverandørernes medarbejdere. Kvalitetsstandarden skal sikre, at borgerne får den hjælp, som er politisk vedtaget og kan anvende kvalitetsstandarderne som et udgangspunkt for en dialog med de medarbejdere, man er i kontakt med omkring praktisk hjælp og personlig pleje. Lejre kommune vil gennem en helhedsorienteret indsats, skabe mulighed for borgernes Aktiv deltagelse i hverdagen. I den helhedsorienterede indsats indgår også et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere om, at sikre borgernes evne til, at mestre eget liv. Lejre Kommune har fokus på forebyggelse og aktiv omsorg, og vil i højere grad tilskynde borgerne til selv at være en del af løsningen. Visionen i Center for Velfærd & Omsorg er Aktiv og sund hele livet. Med venlig hilsen Leif V. Nielsen Formand, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 3

4 Indledning Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal mindst, én gang om året, vedtage en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal formidle kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier i ældreplejen. Mål og værdier i Lejre Kommune Den hjælp som ydes fra Lejre Kommune har som primære mål, at gøre borgeren selvhjulpen. Er dette ikke muligt, vil indsatsen have sigte mod at gøre borgeren i stand til, at klare så mange opgaver som det er muligt. Det er målet i Lejre Kommune at tilbyde hjælp og støtte på en måde, der giver borgeren størst mulig selv- og medbestemmelse over eget liv. Når borgeren bevilges hjælp udarbejdes der et aftaleskema, som er vejledende for hjælpens omfang og rettet mod følgende mål og værdier: Bevilling af hjælp Formål med hjælpen Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv. Hjælpen skal gives og tilrettelægges i nært samarbejde med borgeren og støtte borgeren i at vedligeholde eller genvinde fysisk eller psykisk funktionsniveau eller afhjælpe særlige sociale problemer. Hjælpen skal tage højde for den enkelte borgers behov og muligheder for at klare sig selv. Den bevilgede hjælp har et rehabiliterende sigte, og tager hensyn til borgerens samlede ressourcer med henblik på, at borgeren bliver selvhjulpen. Formålet er rettet mod: 4 At møde borgeren med respekt og med afsæt i borgerens behov At yde hjælp og service i dialog og samarbejde med den enkelte borger At der er fleksibilitet i levering af ydelserne At borgeren i videst mulig omfang bliver inddraget i opgaveløsningen for at fastholde og/eller udvikle borgerens funktionsevne At efterstræbe helhed og omsorg i opgaveløsningen, så borgeren får en oplevelse af sammenhæng, ligeværd og tilfredsstillelse af individuelle behov At udføre hjælpen så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv At der bliver prioriteret aktiv og rehabiliterende indsats med fokus på, at borgeren modtager hjælp til selvhjælp At borgeren selv bliver i stand til at klare så mange opgaver som muligt At tilbyde nødvendig og tilstrækkelig hjælp til opgaver, som borgeren ikke selv kan klare At understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og borgeren kan alene få bevilget hjælp til opgaver, som hverken borgeren eller andre i husstanden kan udføre. Udgangspunktet for den hjælp der tilbydes i Lejre Kommune er, at borgeren skal have vanskeligt ved, eller ikke selv kunne, løse opgaverne.

5 Vurderingen af borgerens behov Alle afgørelser om hjælp omfattet af denne kvalitetsstandard, træffes i Lejre Kommune, ud fra en konkret, individuel vurdering udarbejdet af en visitator. Lejre Kommune er vidende om at svækkelse, sygdom og/eller handicap, har forskellige konsekvenser for forskellige borgere. I Lejre Kommune vurderes borgerens behov ud fra otte forskellige områder. Det handler om at vurdere niveauet i borgerens ressourcer, så borgeren kan vedligeholde og opretholde roller, aktiviteter og funktioner, der er nødvendig for familien, boligen og samspillet med omgivelserne. Det vil sige, at der er fokus på borgerens evne til at fortsætte sit hverdagsliv til trods for svækkelse, sygdom og/eller handicap. De otte områder, der bliver vurderet i funktionsvurderingen, er: Personlig pleje Spise og drikke Mobilitet Daglig husførelse Aktivitet Socialt samvær & netværk Mental og psykisk tilstand Sygdom/handicap Personlig hygiejne, bad, af- og påklædning og toiletbesøg Tilberedning og anretning af mad, samt indtagelse af mad og drikke Gangfunktion og forflytning Rengøring, tøjvask og indkøb Evnen til at gennemføre aktiviteter der giver mening for borgeren Evnen til at skabe og fastholde ønsket kontakt til andre Intellektuelle evner og psykisk tilstand Evnen til at tage vare på eget helbred/helbredsproblemer på trods af sygdom og handicap Funktionsvurderingen er gradueret i fem forskellige niveauer, som er med til at beskrive borgerens evne til at varetage forskellige opgaver samt behovet for hjælp. Funktionsniveau 0: Borgeren er selvstændig og har ikke behov for person assistance for at udføre aktiviteten Funktionsniveau 1: Borgeren er den aktive part, og kan med let person assistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part, og kan under forudsætning af moderat person assistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 3: Borgeren deltager, og kan under forudsætning af omfattende person assistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten, og har behov for fuldstændig person assistance I vurderingen vil der blive lagt vægt på: Hvad kan borgeren selv gøre? Er der en ægtefælle eller andre i hjemmet, som hjælper med nogle af opgaverne? Hvad kan borgeren gøre med støtte fra en medarbejder? Hvad kan borgeren gøre med et hjælpemiddel, træning eller anden indretning af sin bolig? At handicap, alder eller sygdom ikke i sig selv berettiger til hjælp 5

6 Mål med indsatsen På baggrund af funktionsvurderingen fastsættes et retningsgivende mål for indsatsen. Det retningsgivende mål vil angive, hvad der skal være toneangivende i leveringen af indsatsen til borgeren. Ved fastsættelsen af det retningsgivende mål vurderes det, om borgeren ved en målrettet indsats vil kunne forbedre sin funktionsevne eller funktionsniveau. Der skelnes mellem fire retningsgivende mål: At udrede: Handler om at undersøge nærmere, hvad der ligger til grund for borgerens funktionsnedsættelse At udvikle: At generhverve tabte eller udvikle nye funktioner At fastholde: At fastholde et funktionsniveau samt forhindre eller udsætte tab af funktionsniveau At lindre/understøtte: Hjælpen ydes med den hensigt at bevare borgerens livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse, sygdom eller handicap Når en borger ansøger om hjælp, vurderes det, om borgeren har mulighed for at udvikle sine færdigheder og dermed forblive aktiv og uafhængig af hjælp. Er denne mulighed til stede, er kommunens tilbud til borgeren træning eller hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem). Hverdagsrehabiliteringen varetages af kommunens ergoterapeuter og Lejre Kommune Frit Valg, og indeholder vejledning, guidning og træning, med henblik på at borgeren bliver i stand til selv at udføre opgaverne i hjemmet. Hvis borgeren har udviklingspotentiale, men ikke ønsker at tage imod hverdagsrehabilitering eller træning, bevilges der ikke hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp. Efter rehabiliterings/træningsforløbet vurderes det, om borgeren har behov for bevilling af kompenserende hjælp. Hvem leverer hjælpen Når borgeren har fået bevilget hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, vælger borgeren selv, om borgeren vil have hjælpen fra den kommunale leverandør, eller fra en privat leverandør godkendt af Lejre Kommune. Visitator informerer om de leverandører, borgeren kan vælge imellem, og udleverer informationsmateriale om leverandørerne. Information om de godkendte leverandører kan også findes på Lejre Kommunes hjemmeside (www.lejre.dk). Når borgeren har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen, bestiller Visitator hjælpen hos den pågældende leverandør. Derefter bliver borgeren kontaktet af en medarbejder fra leverandøren. Hvis borgeren ønsker at skifte leverandør, skal borgeren kontakte Visitation & Bestiller. Der kan skiftes leverandør med 14 dages varsel. Borgeren kan også vælge selv at udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af Lejre Kommune, og ansættes derefter i det antal timer borgeren er bevilget. Er borgeren bevilget hverdagsrehabilitering udføres den af Lejre Kommune Frit Valg (den kommunale leverandør). 6

7 Krav til dem der leverer hjælpen De forskellige leverandører skal yde den bedst mulige hjælp til borgeren. Hver især varetager de, og har ansvar for, fagspecifikke opgaver, som de tilstræber, at tilpasse borgerens hverdag. Der er krav om leverancesikkerhed, og de forskellige leverandører er forpligtet til at overholde følgende: At levere ydelser i overensstemmelse med det bevilgede At kontakte borgeren for aftale om startdato af hjælp seneste fem hverdage efter visitators afgørelse At kontakte borgeren, hvis den aftalte tid bliver ændret At kontakte borgeren, hvis det undtagelsesvist bliver nødvendigt at aftale en anden dag for udførelse Borgeren skal da tilbydes tilsvarende hjælp inden tre hverdage At der kommer så få forskellige medarbejdere i borgerens hjem som muligt At iværksætte akut/hurtig hjælp på visitators anmodning Lejre Kommune vil løbende følge op på at, den hjælp borgeren modtager, for at sikre at hjælpen svarer til borgerens behov, og at borgeren er tilfreds med hjælpen. Der føres løbende tilsyn med leverandørerne, og Lejre Kommunes visitatorer er til enhver tid berettiget til, at føre kontrol med, at der er overensstemmelse mellem leverede og bevilgede indsatser. Det er en forudsætning, at alle leverandører har de rette faglige kompetencer. Medarbejdere, som udfører personlig pleje, skal have en uddannelse, der mindst svarer til social- og sundhedshjælperuddannelsen, dog sådan, at en del af de uddannede medarbejdere har et uddannelsesniveau, der mindst svarer til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Leverandøren skal sikre sig at alle medarbejdere: Har korrekt påklædning, som indebærer legitimationskort med navn, billede og tilhørsforhold Har relevant faglig uddannelse i forhold til at udføre personlig pleje og/eller praktisk hjælp Kan gøre sig forståelig på dansk i skrift og tale Får relevant faglig vejledning til opgaver i hverdagen Er bekendt med tavshedspligten og har underskrevet en tavshedserklæring Er bekendt med Lejre Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau for relevante indsatser og at hjælpen udføres i overensstemmelse med disse Kan fremvise ren straffeattest. Leverandøren skal indhente straffeattest ved ansættelse af samtlige medarbejdere og ledere Krav til borgeren Borgerens muligheder for at forblive selvhjulpen og leve så selvstændigt en tilværelse som muligt er også afhængig af borgerens egen indsats. Det er derfor væsentligt at borgere, der modtager hjælp, er indstillet på at deltage aktivt, og er motiveret for at blive selvhjulpen igen. Når borgeren modtager hjælp i hjemmet, bliver hjemmet medarbejderens arbejdsplads. Det betyder, at hjemmet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden. Derfor kan det fx være nødvendigt at flytte på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i hjemmet, før borgeren kan modtage hjælp. Der er indført en rygepolitik for Lejre Kommune, og medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Lejre Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. 7

8 Samarbejde I Lejre Kommune lægger vi vægt på at have et godt samarbejde med borgeren og dennes pårørende. De pårørende er en vigtig ressource, og for den enkelte medarbejder kan samarbejdet med borgeren og de pårørende være værdifuldt. Det er dog en forudsætning for samarbejdet med de pårørende, at det sker med respekt for borgerens selvbestemmelsesret. Det vil sige, at det er borgeren, der afgør om, og i hvilket omfang, de pårørende og andre samarbejdspartnere informeres og inddrages. Fleksibel hjemmehjælp Hvis borgeren enkelte gange ønsker hjælp til andet end det, borgeren er bevilget, kan det aftales med leverandøren. Hjælpen skal kunne udføres indenfor den samme tid, som den bevilgede hjælp, og der skal tages hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø. Det er leverandørens ansvar, at borgeren ikke fravælger hjælp, som borgeren har brug for. Hvis borgeren gennem længere tid bytter opgaver, kan det være tegn på, at borgerens behov for hjælp har ændret sig. Lejre Kommune vil i så fald revurdere borgerens behov for hjælp. Hvad koster hjælpen Bevilget hjælp til personlig pleje & praktisk hjælp er gratis. Modtager borgeren praktisk hjælp, skal borgeren dog selv afholde udgifter til miljøvenlige rengøringsmidler, støvsuger (inkl. støvsugerposer), koste, spande osv. Modtager borgeren personlig pleje, skal borgeren selv afholde udgifter til sæbe, plejemidler, håndklæder, vaskeklude osv. Desuden skal borgeren selv betale for de dagligvarer, der bestilles via indkøbsordningen, og der er egenbetaling for madservice. De aktuelle takster kan findes på eller oplyses ved henvendelse til Visitation & Bestiller. Hjælp, der kan bevilges Borgere kan bevilges personlig pleje og praktisk hjælp, hvis de, på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Fælles for al hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp er, at hjælpen tilrettelægges, i tæt samarbejde med borgeren, og gives med respekt for borgerens ønsker. Hjælpen gives indenfor en ramme af selv- og medbestemmelse, hvor borgeren får mulighed for at bruge sine ressourcer. 8

9 Personlig pleje Opgaver i forbindelse med personlige pleje, som du helt, eller delvist, ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til de opgaver, som du kun vanskeligt, eller ikke selv, kan klare. At du kan leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Der ydes vejledning/støtte/hjælp til fx: Daglig personlig pleje Blive vasket og komme i bad Få vasket eller friseret hår Tage tøj på og af Komme på toilettet Hudpleje Hjælp til høreapparat, briller, støttestrømper, proteser mv. Forflytninger Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Fodpleje /klipning af negle på fødder (her henvises til fodterapeut) Frisørydelser Hjælpens omfang Personlig hjælp Hvad er formålet med hjælpen Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Du kan modtage personlig pleje hele døgnet afhængig af dine behov. Du kan modtage hjælp til hårvask og/eller bad en gang om ugen. Opgaver som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Der ydes vejledning/støtte/hjælp til fx: At strukturere hverdagen Læse breve og vigtige dokumenter Telefonopkald til fx pårørende eller læge Ledsagelse til læge- og sygehusbesøg, hvis der ikke er andre muligheder Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Ledsagelse til familiebesøg og lign. Kørsel med borger i bil Træning Ledsagelse til aktiviteter Hjælpens omfang Du kan modtage personlig hjælp i dagtimerne på hverdage Ernæring Opgaver i forbindelse med ernæring, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du trives og får en ernæringsrigtig kost At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. 9

10 Hvilke aktviteter indgår i hjælpen Hjælp til ernæring omfatter fx: Madervice med udbringning fra godkendt leverandør Tilberedning af morgenmad og kold mad inkl. mellemmåltider Opvarmning af tilberedt mad Hjælp til at spise og drikke Oprydning efter måltid Der kan leveres biret, smørrebrød eller lign. uden samtidig leve ring af hovedret, hvis borgeren dækker kørselsudgiften. Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Tilberedning af varm mad i dit hjem Opvask efter gæster Hjælpens omfang Du kan modtage hjælp til ernæring hele døgnet. De tilbud du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. Du kan få leveret ét eller flere af dagens måltider fra en af Lejre Kommunes godkendte leverandører, hvis du ikke selv er i stand til at lave mad. Maden er tilberedt efter de officielle anbefalinger for kost til ældre, og overholder den gældende fødevarelovgivning. Maden leveres som kølemad to gange om ugen i dagtimerne. Hvis du har særlige behov for fx diabetesmad eller mad i anden konsistens, kan du få tilbudt mad, der tager hensyn til dette. Du kan også få støtte og vejledning, hvis du fx vejer for lidt eller mangler appetit. Medicingivning At du får den nødvendige støtte til at følge lægens ordination. Hvad er formålet med hjælpen At du får den ordinerede medicin på de rigtige tidspunkter At medicinen administreres på en måde, der er overskuelig for dig At du udfører den del af opgaverne, du selv kan klare Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Medicingivning fra doseringsæske, dosisdispensering eller efter instruktion Hjælp til at få medicin ud af pakning Inhalationer, stikpille, lokalbehandling af hud, øjendrypning under vejledning af sygeplejerske Observere at du tager medicinen Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Der bevilges ikke hjælp til indtagelse af ikke-lægeordineret medicin Udlevering af medicin, der er doseret af andre end ansat sundhedspersonale eller apoteket Hjælpens omfang Du kan modtage hjælp til medicingivning hele døgnet. Rengøring Opgaver i forbindelse med rengøring, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. 10

11 Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare. At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. en ældrebolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré. Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Du kan få hjælp til rengøring af daglige opholdsrum svarende til Rengøring omfatter fx hjælp til: At støvsuge tæpper og gulve. Tørre støv af på flader i nå-højde, fx reoler, vindueskarme o.lign. Gøre rent i køkken og på badeværelse. Rengøring af indendørs hjælpemidler. Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hovedrengøring Større og tunge møbler samt større tæpper flyttes ikke Støvsugning af møbler Pasning og rengøring efter husdyr Vinduespudsning Rengøring efter gæster Aftørring af vandrette flader med mange genstande Afkalkning af brusehoved, vandhaner, toiletter og fliser Afrimning af køleskab og fryser Hjælpens omfang Du kan få hjælp til rengøring hver anden uge. Hjælpen leveres i dagtimerne på hverdage. Den hjælp du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan udføre. Tøjvask Opgaver i forbindelse med tøjvask, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Tøjvask er f.eks. hjælp til at: Sortere vasketøj Vask tøj i egen vaskemaskine Vask af tøj i fælles vaskerum Tørretumbling eller ophængning og nedtagning af tøj. Sammenlægning af tøj Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Rulning af tøj Strygning og små reparationer af tøj er ikke en del af ydelsen, men kan indgå som bytteydelser Gardinvask Vask af tøj for andre i husstanden Hjælpens omfang Du kan få hjælp til tøjvask en gang om ugen. Hjælpen leveres i dagtimerne på hverdage. Den hjælp du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan udføre. 11

12 Indkøb Opgaver i forbindelse med indkøb som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Indkøb er fx hjælp til: At skrive indkøbsseddel Bestille dagligvarer via indkøbsordning godkendt af Lejre Kommune Sætte varer på plads (udføres af den godkendte leverandør) Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hjemmehjælper eller privat hjælper køber ikke ind Afhentning af medicin på apotek eller udleveringssted Hjælpens omfang Du kan få hjælp til daglig husføerlse i dagtimerne på hverdage. Du kan få hjælp til indkøb hver uge eller hver 2. uge. Er du bevilget el-scooter eller handicapbil kan du ikke bevilges hjælp til indkøb. I indkøbsordningen bestiller du via telefonen eller internettet dine dagligvarer. Kan du ikke selv ringe, kan du få hjælp til at afgive din bestilling. Du får udleveret et katalog med en oversigt over de varer, som din leverandør kan levere. Når leverandøren har modtaget din bestilling, bliver varerne pakket og leveret på din bopæl to dage efter. Daglig husførelse Opgaver i forbindelse med den daglige husførelse, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hjælp til daglig husførelse kan fx være: Tømme postkasse Bære affald ud Vande blomster Almindelig oprydning Tørre spild op Rengøre toilet Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Bære brænde ind eller tænde op i brændeovn. Tømme postkasse hos de borgere, der er bevilget post til døren Hjælpens omfang Du kan få hjælp til daglig husføerlse i dagtimerne på hverdage 12

13 Afløsning Hvad er formålet med hjælpen Afløsning af ægtefælle, forældre eller nær pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Afløsning skal medvirke til: At den pårørende fortsat har kræfter til at passe det syge famliemedlem At personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan blive boende i eget hjem At borgere og pårørende fortsat kan magte tilværelsen i egen bolig At pårørende får mulighed for at kunne tage hjemmefra i perioder Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Opgaver omkring pasning af den pårørende, som det raske familiemedlem hidtil har sørget for Praktisk hjælp, som fx tøjvask og rengøring Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Fast vagt i hjemmet Hjælpens omfang? Midlertidigt ophold Afløsning leveres i hjemmet, tager udgangspunkt i Lejre Kommunes serviceniveau, og afhænger af en individuel vurdering af den syge borgers funktionsniveau, og den raske pårørendes belastningsgrad. Aflastning af ægtefælle, forældre eller nær pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Tilbud til borgere i Lejre Kommune, der kommer i en situation, hvor det ikke er muligt at yde den optimale pleje og omsorg i eget hjem Hvad er formålet med hjælpen Aflastning, sygepleje eller træning til borgere der, på grund af sygdom, ikke kan klare sig hjemme Træning i daglige færdigheder Rekreation efter en indlæggelse Aflastning af ægtefælle Hvis du pga. uhelbredelig sygdom har et behov for sygepleje og lindring, der ikke kan imødekommes i hjemmet Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hjælpens omfang? Døgnophold i en af kommunens midlertidige boliger Pleje og omsorg Nødkald Fast vagt Fast nattevagt Aflastning gives udenfor hjemmet i en af kommunes midlertidige boliger. Du skal betale en fast pris for mad og service i en midlertidig bolig. I 2013 er prisen kr. 128,- pr. døgn. 13

14 Hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem) Træning i daglige aktiviteter. Hvad er formålet med hjælpen At borgeren bliver i stand til at klare dagligdagens opgaver bedst muligt At hjælpen er målrettet og tager gangspunkt i det borgeren selv kan At borgeren involveres i tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen med afsæt i borgerens ønsker for fremtiden At der fagligt arbejdses med en rehabiliterende tilgang til indsatserne Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hjælpens omfang? Alle aktiviteter, der konkret retter sig mod den eller de hverdagsaktiviteter i hjemmet, som borgeren har svært ved at mestre, samt en del af de aktiviteter som borgeren ønsker at genoptage. Træningen foregår i borgerens hjem eller nærmiljø. Kognitiv og fysisk træning som rækker ud over den aktuelle hverdagsaktivitet. Du kan få bevilget hverdagsrehabilitering hele døgnet på hverdage. Indsatsen retter sig konkret mod den eller de hverdagsaktiviteter, der er sat mål for i samarbejdet med ergoterapeut. Som udgangspunkt gives ikke hverdagsrehabilitering i weekenden. Borgere der efterspørger hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp, kan ikke afslå tilbud om hverdagsrehabilitering, hvis det vurderes, at der er et træningspotentiale, i forhold til at blive helt eller delvis selvhjulpen. 14

15 Lovgrundlag Lovgrundlaget for alle indsatser beskrevet i denne standard er Lov om Social Service. 83, stk. 1 Personlig pleje og praktisk hjælp 44 Personlig pleje og afløsning vedrørende børn og unge 84, stk. 1 Afløsning og aflastning 84, stk. 2 Midlertidigt ophold 86, stk. 1 Hverdagsrehabilitering 88 Afgørelse 89 Aftaleskema 91 Frit leverandørvalg 94 Privat hjælper 94a Fleksibel hjemmehjælp 95 stk.2 Kontant tilskud 151c Tilsynspolitik Yderligere information: Klage over afgørelse på ansøgning om hjælp: Hvis du er utilfreds med den afgørelse, som Lejre Kommune har truffet, kan du klage over afgørelsen. Kommunen har herefter fire uger til at lave en genvurdering. Gives der medhold i klagen, får du besked inden fire uger efter klagens modtagelse. Får du delvis medhold i klagen, får du ligeledes besked, men så skal du inden fire uger meddele, om klagen fastholdes. Hvis kommunens afgørelse ikke ændres, videresendes klagen sammen med sagens akter, til Ankestyrelsen indenfor fire uger. Ankestyrelsen må kun ændre kommunens afgørelse, hvis kommunen har besluttet noget ulovligt eller åbenbart urimeligt. Klager over afgørelser truffet efter denne kvalitetsstandard skal stiles til: Klage over Lejre Kommunes serviceniveau Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej Hvalsø Klager over serviceniveauet, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af de indsatser, der ydes i kommunalt regi, skal rettes til Lejre Kommune, Visitation & Bestiller. Borgerrådgiveren Der er endvidere mulighed for, at borgeren kan klage til Lejre Kommunes borgerrådgiver, der specielt tager sig af klager over kommunens sagsbehandling, personalets opførsel eller af personalets udførelse af praktiske opgaver. Man kan også klage til borgerådgiveren, hvis man mener, at man er udsat for diskrimination. Borgerrådgiveren har følgende kontaktoplysninger: Lejre Kommune Borgerrådgiveren Lejrevej Lejre Tlf.:

16 Sådan søger du om hjælp Har du brug for at få råd og vejledning om, hvor og hvordan du søger om hjælp til indsatser beskrevet i denne standard, skal du kontakte Visitation & Bestiller i Lejre Kommune. Dine pårørende, praktiserende læge eller sygehuset kan også kontakte Visitation & Bestiller på dine vegne. Visitatorerne kan træffes på tlf. nr Mandag 9-13 Tirsdag 9-13 Onsdag Lukket Torsdag 9-15 Fredag 9-12 Ønsker du at søge om hjælp, vil visitator arrangere et besøg i dit hjem for, sammen med dig, at vurdere dit behov for hjælp. Du er altid velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til samtalen. Hvis du skal på ferie eller besøg i en anden kommune, kan Visitation & Bestiller hjælpe dig med at tage kontakt til den pågældende kommune, så du også kan få hjælp der. Krav til visitator Visitator har en relevant sundhedsfaglig baggrund som enten sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut, og har viden og erfaring indenfor området. Visitatorerne skal følge med i samfundsudviklingen, nye produkter, metoder, lovgivning mm og desuden deltage i faglige kurser, faglige netværk og arbejdsgrupper, for derved at sikre, at borgerne i Lejre Kommune får den bedst mulige sagsbehandling. Tidsfrister Målet er at visitator senest tre dage efter modtagelse af en ansøgning, har aftalt besøg i hjemmet og truffet afgørelse indenfor 14 dage. Borgeren skal skriftligt oplyses om, hvilken hjælp, der er bevilget, og får derfor sendt et brev, hvoraf det fremgår hvilken hjælp, der er bevilget. Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej Hvalsø Center for Velfærd & Omsorg, Hvalsø Rådhus

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere