Personlig pleje praktisk hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig pleje praktisk hjælp"

Transkript

1 Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål med hjælpen 4 Vurdering af borgerens behov 5 Mål med indsatsen 6 Hvem leverer hjælpen 6 Krav til dem der leverer hjælpen 7 Krav til borgeren 7 Samarbejde 8 Fleksibel hjemmehjælp 8 Hvad koster hjælpen 8 Hjælp, der kan bevilges 8 Personlig pleje 9 Personlig hjælp 9 Ernæring 10 Medicingivning 10 Rengøring 11 Tøjvask 11 Indkøb 12 Daglig husførelse 12 Afløsning 12 Midlertidigt ophold 13 Hverdagsrehabilitering 14 Lovgrundlag 15 Klagemuligheder 15 Klage over Lejre Komnunes serviceniveau 15 Borgerrådgiveren 15 Sådan søger du om hjælp 15 Krav til visitator 16 Tidsfrister 16 2

3 I Lejre Kommune vægtes god borgerservice og kvalitet i alle vores kerneydelser Kvalitetsstandarderne skal give borgerne en enkel og klar information om, hvilken hjælp borgeren kan forvente at få, samt hvilke krav og forventninger Lejre Kommune stiller til leverandørernes medarbejdere. Kvalitetsstandarden skal sikre, at borgerne får den hjælp, som er politisk vedtaget og kan anvende kvalitetsstandarderne som et udgangspunkt for en dialog med de medarbejdere, man er i kontakt med omkring praktisk hjælp og personlig pleje. Lejre kommune vil gennem en helhedsorienteret indsats, skabe mulighed for borgernes Aktiv deltagelse i hverdagen. I den helhedsorienterede indsats indgår også et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere om, at sikre borgernes evne til, at mestre eget liv. Lejre Kommune har fokus på forebyggelse og aktiv omsorg, og vil i højere grad tilskynde borgerne til selv at være en del af løsningen. Visionen i Center for Velfærd & Omsorg er Aktiv og sund hele livet. Med venlig hilsen Leif V. Nielsen Formand, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 3

4 Indledning Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal mindst, én gang om året, vedtage en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal formidle kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier i ældreplejen. Mål og værdier i Lejre Kommune Den hjælp som ydes fra Lejre Kommune har som primære mål, at gøre borgeren selvhjulpen. Er dette ikke muligt, vil indsatsen have sigte mod at gøre borgeren i stand til, at klare så mange opgaver som det er muligt. Det er målet i Lejre Kommune at tilbyde hjælp og støtte på en måde, der giver borgeren størst mulig selv- og medbestemmelse over eget liv. Når borgeren bevilges hjælp udarbejdes der et aftaleskema, som er vejledende for hjælpens omfang og rettet mod følgende mål og værdier: Bevilling af hjælp Formål med hjælpen Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv. Hjælpen skal gives og tilrettelægges i nært samarbejde med borgeren og støtte borgeren i at vedligeholde eller genvinde fysisk eller psykisk funktionsniveau eller afhjælpe særlige sociale problemer. Hjælpen skal tage højde for den enkelte borgers behov og muligheder for at klare sig selv. Den bevilgede hjælp har et rehabiliterende sigte, og tager hensyn til borgerens samlede ressourcer med henblik på, at borgeren bliver selvhjulpen. Formålet er rettet mod: 4 At møde borgeren med respekt og med afsæt i borgerens behov At yde hjælp og service i dialog og samarbejde med den enkelte borger At der er fleksibilitet i levering af ydelserne At borgeren i videst mulig omfang bliver inddraget i opgaveløsningen for at fastholde og/eller udvikle borgerens funktionsevne At efterstræbe helhed og omsorg i opgaveløsningen, så borgeren får en oplevelse af sammenhæng, ligeværd og tilfredsstillelse af individuelle behov At udføre hjælpen så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv At der bliver prioriteret aktiv og rehabiliterende indsats med fokus på, at borgeren modtager hjælp til selvhjælp At borgeren selv bliver i stand til at klare så mange opgaver som muligt At tilbyde nødvendig og tilstrækkelig hjælp til opgaver, som borgeren ikke selv kan klare At understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og borgeren kan alene få bevilget hjælp til opgaver, som hverken borgeren eller andre i husstanden kan udføre. Udgangspunktet for den hjælp der tilbydes i Lejre Kommune er, at borgeren skal have vanskeligt ved, eller ikke selv kunne, løse opgaverne.

5 Vurderingen af borgerens behov Alle afgørelser om hjælp omfattet af denne kvalitetsstandard, træffes i Lejre Kommune, ud fra en konkret, individuel vurdering udarbejdet af en visitator. Lejre Kommune er vidende om at svækkelse, sygdom og/eller handicap, har forskellige konsekvenser for forskellige borgere. I Lejre Kommune vurderes borgerens behov ud fra otte forskellige områder. Det handler om at vurdere niveauet i borgerens ressourcer, så borgeren kan vedligeholde og opretholde roller, aktiviteter og funktioner, der er nødvendig for familien, boligen og samspillet med omgivelserne. Det vil sige, at der er fokus på borgerens evne til at fortsætte sit hverdagsliv til trods for svækkelse, sygdom og/eller handicap. De otte områder, der bliver vurderet i funktionsvurderingen, er: Personlig pleje Spise og drikke Mobilitet Daglig husførelse Aktivitet Socialt samvær & netværk Mental og psykisk tilstand Sygdom/handicap Personlig hygiejne, bad, af- og påklædning og toiletbesøg Tilberedning og anretning af mad, samt indtagelse af mad og drikke Gangfunktion og forflytning Rengøring, tøjvask og indkøb Evnen til at gennemføre aktiviteter der giver mening for borgeren Evnen til at skabe og fastholde ønsket kontakt til andre Intellektuelle evner og psykisk tilstand Evnen til at tage vare på eget helbred/helbredsproblemer på trods af sygdom og handicap Funktionsvurderingen er gradueret i fem forskellige niveauer, som er med til at beskrive borgerens evne til at varetage forskellige opgaver samt behovet for hjælp. Funktionsniveau 0: Borgeren er selvstændig og har ikke behov for person assistance for at udføre aktiviteten Funktionsniveau 1: Borgeren er den aktive part, og kan med let person assistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part, og kan under forudsætning af moderat person assistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 3: Borgeren deltager, og kan under forudsætning af omfattende person assistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten, og har behov for fuldstændig person assistance I vurderingen vil der blive lagt vægt på: Hvad kan borgeren selv gøre? Er der en ægtefælle eller andre i hjemmet, som hjælper med nogle af opgaverne? Hvad kan borgeren gøre med støtte fra en medarbejder? Hvad kan borgeren gøre med et hjælpemiddel, træning eller anden indretning af sin bolig? At handicap, alder eller sygdom ikke i sig selv berettiger til hjælp 5

6 Mål med indsatsen På baggrund af funktionsvurderingen fastsættes et retningsgivende mål for indsatsen. Det retningsgivende mål vil angive, hvad der skal være toneangivende i leveringen af indsatsen til borgeren. Ved fastsættelsen af det retningsgivende mål vurderes det, om borgeren ved en målrettet indsats vil kunne forbedre sin funktionsevne eller funktionsniveau. Der skelnes mellem fire retningsgivende mål: At udrede: Handler om at undersøge nærmere, hvad der ligger til grund for borgerens funktionsnedsættelse At udvikle: At generhverve tabte eller udvikle nye funktioner At fastholde: At fastholde et funktionsniveau samt forhindre eller udsætte tab af funktionsniveau At lindre/understøtte: Hjælpen ydes med den hensigt at bevare borgerens livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse, sygdom eller handicap Når en borger ansøger om hjælp, vurderes det, om borgeren har mulighed for at udvikle sine færdigheder og dermed forblive aktiv og uafhængig af hjælp. Er denne mulighed til stede, er kommunens tilbud til borgeren træning eller hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem). Hverdagsrehabiliteringen varetages af kommunens ergoterapeuter og Lejre Kommune Frit Valg, og indeholder vejledning, guidning og træning, med henblik på at borgeren bliver i stand til selv at udføre opgaverne i hjemmet. Hvis borgeren har udviklingspotentiale, men ikke ønsker at tage imod hverdagsrehabilitering eller træning, bevilges der ikke hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp. Efter rehabiliterings/træningsforløbet vurderes det, om borgeren har behov for bevilling af kompenserende hjælp. Hvem leverer hjælpen Når borgeren har fået bevilget hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, vælger borgeren selv, om borgeren vil have hjælpen fra den kommunale leverandør, eller fra en privat leverandør godkendt af Lejre Kommune. Visitator informerer om de leverandører, borgeren kan vælge imellem, og udleverer informationsmateriale om leverandørerne. Information om de godkendte leverandører kan også findes på Lejre Kommunes hjemmeside (www.lejre.dk). Når borgeren har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen, bestiller Visitator hjælpen hos den pågældende leverandør. Derefter bliver borgeren kontaktet af en medarbejder fra leverandøren. Hvis borgeren ønsker at skifte leverandør, skal borgeren kontakte Visitation & Bestiller. Der kan skiftes leverandør med 14 dages varsel. Borgeren kan også vælge selv at udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af Lejre Kommune, og ansættes derefter i det antal timer borgeren er bevilget. Er borgeren bevilget hverdagsrehabilitering udføres den af Lejre Kommune Frit Valg (den kommunale leverandør). 6

7 Krav til dem der leverer hjælpen De forskellige leverandører skal yde den bedst mulige hjælp til borgeren. Hver især varetager de, og har ansvar for, fagspecifikke opgaver, som de tilstræber, at tilpasse borgerens hverdag. Der er krav om leverancesikkerhed, og de forskellige leverandører er forpligtet til at overholde følgende: At levere ydelser i overensstemmelse med det bevilgede At kontakte borgeren for aftale om startdato af hjælp seneste fem hverdage efter visitators afgørelse At kontakte borgeren, hvis den aftalte tid bliver ændret At kontakte borgeren, hvis det undtagelsesvist bliver nødvendigt at aftale en anden dag for udførelse Borgeren skal da tilbydes tilsvarende hjælp inden tre hverdage At der kommer så få forskellige medarbejdere i borgerens hjem som muligt At iværksætte akut/hurtig hjælp på visitators anmodning Lejre Kommune vil løbende følge op på at, den hjælp borgeren modtager, for at sikre at hjælpen svarer til borgerens behov, og at borgeren er tilfreds med hjælpen. Der føres løbende tilsyn med leverandørerne, og Lejre Kommunes visitatorer er til enhver tid berettiget til, at føre kontrol med, at der er overensstemmelse mellem leverede og bevilgede indsatser. Det er en forudsætning, at alle leverandører har de rette faglige kompetencer. Medarbejdere, som udfører personlig pleje, skal have en uddannelse, der mindst svarer til social- og sundhedshjælperuddannelsen, dog sådan, at en del af de uddannede medarbejdere har et uddannelsesniveau, der mindst svarer til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Leverandøren skal sikre sig at alle medarbejdere: Har korrekt påklædning, som indebærer legitimationskort med navn, billede og tilhørsforhold Har relevant faglig uddannelse i forhold til at udføre personlig pleje og/eller praktisk hjælp Kan gøre sig forståelig på dansk i skrift og tale Får relevant faglig vejledning til opgaver i hverdagen Er bekendt med tavshedspligten og har underskrevet en tavshedserklæring Er bekendt med Lejre Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau for relevante indsatser og at hjælpen udføres i overensstemmelse med disse Kan fremvise ren straffeattest. Leverandøren skal indhente straffeattest ved ansættelse af samtlige medarbejdere og ledere Krav til borgeren Borgerens muligheder for at forblive selvhjulpen og leve så selvstændigt en tilværelse som muligt er også afhængig af borgerens egen indsats. Det er derfor væsentligt at borgere, der modtager hjælp, er indstillet på at deltage aktivt, og er motiveret for at blive selvhjulpen igen. Når borgeren modtager hjælp i hjemmet, bliver hjemmet medarbejderens arbejdsplads. Det betyder, at hjemmet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden. Derfor kan det fx være nødvendigt at flytte på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i hjemmet, før borgeren kan modtage hjælp. Der er indført en rygepolitik for Lejre Kommune, og medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Lejre Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. 7

8 Samarbejde I Lejre Kommune lægger vi vægt på at have et godt samarbejde med borgeren og dennes pårørende. De pårørende er en vigtig ressource, og for den enkelte medarbejder kan samarbejdet med borgeren og de pårørende være værdifuldt. Det er dog en forudsætning for samarbejdet med de pårørende, at det sker med respekt for borgerens selvbestemmelsesret. Det vil sige, at det er borgeren, der afgør om, og i hvilket omfang, de pårørende og andre samarbejdspartnere informeres og inddrages. Fleksibel hjemmehjælp Hvis borgeren enkelte gange ønsker hjælp til andet end det, borgeren er bevilget, kan det aftales med leverandøren. Hjælpen skal kunne udføres indenfor den samme tid, som den bevilgede hjælp, og der skal tages hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø. Det er leverandørens ansvar, at borgeren ikke fravælger hjælp, som borgeren har brug for. Hvis borgeren gennem længere tid bytter opgaver, kan det være tegn på, at borgerens behov for hjælp har ændret sig. Lejre Kommune vil i så fald revurdere borgerens behov for hjælp. Hvad koster hjælpen Bevilget hjælp til personlig pleje & praktisk hjælp er gratis. Modtager borgeren praktisk hjælp, skal borgeren dog selv afholde udgifter til miljøvenlige rengøringsmidler, støvsuger (inkl. støvsugerposer), koste, spande osv. Modtager borgeren personlig pleje, skal borgeren selv afholde udgifter til sæbe, plejemidler, håndklæder, vaskeklude osv. Desuden skal borgeren selv betale for de dagligvarer, der bestilles via indkøbsordningen, og der er egenbetaling for madservice. De aktuelle takster kan findes på eller oplyses ved henvendelse til Visitation & Bestiller. Hjælp, der kan bevilges Borgere kan bevilges personlig pleje og praktisk hjælp, hvis de, på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Fælles for al hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp er, at hjælpen tilrettelægges, i tæt samarbejde med borgeren, og gives med respekt for borgerens ønsker. Hjælpen gives indenfor en ramme af selv- og medbestemmelse, hvor borgeren får mulighed for at bruge sine ressourcer. 8

9 Personlig pleje Opgaver i forbindelse med personlige pleje, som du helt, eller delvist, ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til de opgaver, som du kun vanskeligt, eller ikke selv, kan klare. At du kan leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Der ydes vejledning/støtte/hjælp til fx: Daglig personlig pleje Blive vasket og komme i bad Få vasket eller friseret hår Tage tøj på og af Komme på toilettet Hudpleje Hjælp til høreapparat, briller, støttestrømper, proteser mv. Forflytninger Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Fodpleje /klipning af negle på fødder (her henvises til fodterapeut) Frisørydelser Hjælpens omfang Personlig hjælp Hvad er formålet med hjælpen Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Du kan modtage personlig pleje hele døgnet afhængig af dine behov. Du kan modtage hjælp til hårvask og/eller bad en gang om ugen. Opgaver som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Der ydes vejledning/støtte/hjælp til fx: At strukturere hverdagen Læse breve og vigtige dokumenter Telefonopkald til fx pårørende eller læge Ledsagelse til læge- og sygehusbesøg, hvis der ikke er andre muligheder Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Ledsagelse til familiebesøg og lign. Kørsel med borger i bil Træning Ledsagelse til aktiviteter Hjælpens omfang Du kan modtage personlig hjælp i dagtimerne på hverdage Ernæring Opgaver i forbindelse med ernæring, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du trives og får en ernæringsrigtig kost At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. 9

10 Hvilke aktviteter indgår i hjælpen Hjælp til ernæring omfatter fx: Madervice med udbringning fra godkendt leverandør Tilberedning af morgenmad og kold mad inkl. mellemmåltider Opvarmning af tilberedt mad Hjælp til at spise og drikke Oprydning efter måltid Der kan leveres biret, smørrebrød eller lign. uden samtidig leve ring af hovedret, hvis borgeren dækker kørselsudgiften. Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Tilberedning af varm mad i dit hjem Opvask efter gæster Hjælpens omfang Du kan modtage hjælp til ernæring hele døgnet. De tilbud du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. Du kan få leveret ét eller flere af dagens måltider fra en af Lejre Kommunes godkendte leverandører, hvis du ikke selv er i stand til at lave mad. Maden er tilberedt efter de officielle anbefalinger for kost til ældre, og overholder den gældende fødevarelovgivning. Maden leveres som kølemad to gange om ugen i dagtimerne. Hvis du har særlige behov for fx diabetesmad eller mad i anden konsistens, kan du få tilbudt mad, der tager hensyn til dette. Du kan også få støtte og vejledning, hvis du fx vejer for lidt eller mangler appetit. Medicingivning At du får den nødvendige støtte til at følge lægens ordination. Hvad er formålet med hjælpen At du får den ordinerede medicin på de rigtige tidspunkter At medicinen administreres på en måde, der er overskuelig for dig At du udfører den del af opgaverne, du selv kan klare Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Medicingivning fra doseringsæske, dosisdispensering eller efter instruktion Hjælp til at få medicin ud af pakning Inhalationer, stikpille, lokalbehandling af hud, øjendrypning under vejledning af sygeplejerske Observere at du tager medicinen Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Der bevilges ikke hjælp til indtagelse af ikke-lægeordineret medicin Udlevering af medicin, der er doseret af andre end ansat sundhedspersonale eller apoteket Hjælpens omfang Du kan modtage hjælp til medicingivning hele døgnet. Rengøring Opgaver i forbindelse med rengøring, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. 10

11 Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare. At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. en ældrebolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré. Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Du kan få hjælp til rengøring af daglige opholdsrum svarende til Rengøring omfatter fx hjælp til: At støvsuge tæpper og gulve. Tørre støv af på flader i nå-højde, fx reoler, vindueskarme o.lign. Gøre rent i køkken og på badeværelse. Rengøring af indendørs hjælpemidler. Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hovedrengøring Større og tunge møbler samt større tæpper flyttes ikke Støvsugning af møbler Pasning og rengøring efter husdyr Vinduespudsning Rengøring efter gæster Aftørring af vandrette flader med mange genstande Afkalkning af brusehoved, vandhaner, toiletter og fliser Afrimning af køleskab og fryser Hjælpens omfang Du kan få hjælp til rengøring hver anden uge. Hjælpen leveres i dagtimerne på hverdage. Den hjælp du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan udføre. Tøjvask Opgaver i forbindelse med tøjvask, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Tøjvask er f.eks. hjælp til at: Sortere vasketøj Vask tøj i egen vaskemaskine Vask af tøj i fælles vaskerum Tørretumbling eller ophængning og nedtagning af tøj. Sammenlægning af tøj Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Rulning af tøj Strygning og små reparationer af tøj er ikke en del af ydelsen, men kan indgå som bytteydelser Gardinvask Vask af tøj for andre i husstanden Hjælpens omfang Du kan få hjælp til tøjvask en gang om ugen. Hjælpen leveres i dagtimerne på hverdage. Den hjælp du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan udføre. 11

12 Indkøb Opgaver i forbindelse med indkøb som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Indkøb er fx hjælp til: At skrive indkøbsseddel Bestille dagligvarer via indkøbsordning godkendt af Lejre Kommune Sætte varer på plads (udføres af den godkendte leverandør) Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hjemmehjælper eller privat hjælper køber ikke ind Afhentning af medicin på apotek eller udleveringssted Hjælpens omfang Du kan få hjælp til daglig husføerlse i dagtimerne på hverdage. Du kan få hjælp til indkøb hver uge eller hver 2. uge. Er du bevilget el-scooter eller handicapbil kan du ikke bevilges hjælp til indkøb. I indkøbsordningen bestiller du via telefonen eller internettet dine dagligvarer. Kan du ikke selv ringe, kan du få hjælp til at afgive din bestilling. Du får udleveret et katalog med en oversigt over de varer, som din leverandør kan levere. Når leverandøren har modtaget din bestilling, bliver varerne pakket og leveret på din bopæl to dage efter. Daglig husførelse Opgaver i forbindelse med den daglige husførelse, som du helt eller delvist ikke selv kan løse pga. nedsat funktionsevne. Hvad er formålet med hjælpen At du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare At du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hjælp til daglig husførelse kan fx være: Tømme postkasse Bære affald ud Vande blomster Almindelig oprydning Tørre spild op Rengøre toilet Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Bære brænde ind eller tænde op i brændeovn. Tømme postkasse hos de borgere, der er bevilget post til døren Hjælpens omfang Du kan få hjælp til daglig husføerlse i dagtimerne på hverdage 12

13 Afløsning Hvad er formålet med hjælpen Afløsning af ægtefælle, forældre eller nær pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Afløsning skal medvirke til: At den pårørende fortsat har kræfter til at passe det syge famliemedlem At personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan blive boende i eget hjem At borgere og pårørende fortsat kan magte tilværelsen i egen bolig At pårørende får mulighed for at kunne tage hjemmefra i perioder Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Opgaver omkring pasning af den pårørende, som det raske familiemedlem hidtil har sørget for Praktisk hjælp, som fx tøjvask og rengøring Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Fast vagt i hjemmet Hjælpens omfang? Midlertidigt ophold Afløsning leveres i hjemmet, tager udgangspunkt i Lejre Kommunes serviceniveau, og afhænger af en individuel vurdering af den syge borgers funktionsniveau, og den raske pårørendes belastningsgrad. Aflastning af ægtefælle, forældre eller nær pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Tilbud til borgere i Lejre Kommune, der kommer i en situation, hvor det ikke er muligt at yde den optimale pleje og omsorg i eget hjem Hvad er formålet med hjælpen Aflastning, sygepleje eller træning til borgere der, på grund af sygdom, ikke kan klare sig hjemme Træning i daglige færdigheder Rekreation efter en indlæggelse Aflastning af ægtefælle Hvis du pga. uhelbredelig sygdom har et behov for sygepleje og lindring, der ikke kan imødekommes i hjemmet Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hjælpens omfang? Døgnophold i en af kommunens midlertidige boliger Pleje og omsorg Nødkald Fast vagt Fast nattevagt Aflastning gives udenfor hjemmet i en af kommunes midlertidige boliger. Du skal betale en fast pris for mad og service i en midlertidig bolig. I 2013 er prisen kr. 128,- pr. døgn. 13

14 Hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem) Træning i daglige aktiviteter. Hvad er formålet med hjælpen At borgeren bliver i stand til at klare dagligdagens opgaver bedst muligt At hjælpen er målrettet og tager gangspunkt i det borgeren selv kan At borgeren involveres i tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen med afsæt i borgerens ønsker for fremtiden At der fagligt arbejdses med en rehabiliterende tilgang til indsatserne Hvilke aktiviteter indgår i hjælpen Hvilke aktiviteter indgår ikke i hjælpen Hjælpens omfang? Alle aktiviteter, der konkret retter sig mod den eller de hverdagsaktiviteter i hjemmet, som borgeren har svært ved at mestre, samt en del af de aktiviteter som borgeren ønsker at genoptage. Træningen foregår i borgerens hjem eller nærmiljø. Kognitiv og fysisk træning som rækker ud over den aktuelle hverdagsaktivitet. Du kan få bevilget hverdagsrehabilitering hele døgnet på hverdage. Indsatsen retter sig konkret mod den eller de hverdagsaktiviteter, der er sat mål for i samarbejdet med ergoterapeut. Som udgangspunkt gives ikke hverdagsrehabilitering i weekenden. Borgere der efterspørger hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp, kan ikke afslå tilbud om hverdagsrehabilitering, hvis det vurderes, at der er et træningspotentiale, i forhold til at blive helt eller delvis selvhjulpen. 14

15 Lovgrundlag Lovgrundlaget for alle indsatser beskrevet i denne standard er Lov om Social Service. 83, stk. 1 Personlig pleje og praktisk hjælp 44 Personlig pleje og afløsning vedrørende børn og unge 84, stk. 1 Afløsning og aflastning 84, stk. 2 Midlertidigt ophold 86, stk. 1 Hverdagsrehabilitering 88 Afgørelse 89 Aftaleskema 91 Frit leverandørvalg 94 Privat hjælper 94a Fleksibel hjemmehjælp 95 stk.2 Kontant tilskud 151c Tilsynspolitik Yderligere information: Klage over afgørelse på ansøgning om hjælp: Hvis du er utilfreds med den afgørelse, som Lejre Kommune har truffet, kan du klage over afgørelsen. Kommunen har herefter fire uger til at lave en genvurdering. Gives der medhold i klagen, får du besked inden fire uger efter klagens modtagelse. Får du delvis medhold i klagen, får du ligeledes besked, men så skal du inden fire uger meddele, om klagen fastholdes. Hvis kommunens afgørelse ikke ændres, videresendes klagen sammen med sagens akter, til Ankestyrelsen indenfor fire uger. Ankestyrelsen må kun ændre kommunens afgørelse, hvis kommunen har besluttet noget ulovligt eller åbenbart urimeligt. Klager over afgørelser truffet efter denne kvalitetsstandard skal stiles til: Klage over Lejre Kommunes serviceniveau Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej Hvalsø Klager over serviceniveauet, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af de indsatser, der ydes i kommunalt regi, skal rettes til Lejre Kommune, Visitation & Bestiller. Borgerrådgiveren Der er endvidere mulighed for, at borgeren kan klage til Lejre Kommunes borgerrådgiver, der specielt tager sig af klager over kommunens sagsbehandling, personalets opførsel eller af personalets udførelse af praktiske opgaver. Man kan også klage til borgerådgiveren, hvis man mener, at man er udsat for diskrimination. Borgerrådgiveren har følgende kontaktoplysninger: Lejre Kommune Borgerrådgiveren Lejrevej Lejre Tlf.:

16 Sådan søger du om hjælp Har du brug for at få råd og vejledning om, hvor og hvordan du søger om hjælp til indsatser beskrevet i denne standard, skal du kontakte Visitation & Bestiller i Lejre Kommune. Dine pårørende, praktiserende læge eller sygehuset kan også kontakte Visitation & Bestiller på dine vegne. Visitatorerne kan træffes på tlf. nr Mandag 9-13 Tirsdag 9-13 Onsdag Lukket Torsdag 9-15 Fredag 9-12 Ønsker du at søge om hjælp, vil visitator arrangere et besøg i dit hjem for, sammen med dig, at vurdere dit behov for hjælp. Du er altid velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til samtalen. Hvis du skal på ferie eller besøg i en anden kommune, kan Visitation & Bestiller hjælpe dig med at tage kontakt til den pågældende kommune, så du også kan få hjælp der. Krav til visitator Visitator har en relevant sundhedsfaglig baggrund som enten sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut, og har viden og erfaring indenfor området. Visitatorerne skal følge med i samfundsudviklingen, nye produkter, metoder, lovgivning mm og desuden deltage i faglige kurser, faglige netværk og arbejdsgrupper, for derved at sikre, at borgerne i Lejre Kommune får den bedst mulige sagsbehandling. Tidsfrister Målet er at visitator senest tre dage efter modtagelse af en ansøgning, har aftalt besøg i hjemmet og truffet afgørelse indenfor 14 dage. Borgeren skal skriftligt oplyses om, hvilken hjælp, der er bevilget, og får derfor sendt et brev, hvoraf det fremgår hvilken hjælp, der er bevilget. Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej Hvalsø Center for Velfærd & Omsorg, Hvalsø Rådhus

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere