PRAKTISK HJÆLP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2"

Transkript

1 2013 PRAKTISK HJÆLP

2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hvad er formålet med ydelsen Formålet med den praktiske hjælp er i samråd med dig at støtte og hjælpe med rengøring i hjemmet med udgangspunkt i at du bevarer / genvinder et fysisk eller psykisk funktionsniveau. Hvem er berettiget til ydelsen Hjælpen gives ud fra hjælp-tilselvhjælpsprincippet, hvilket betyder, at der ikke kan bevilliges hjælp til opgaver som husstanden selv kan løse. Der ydes hjælp til rengøring til borgere, der på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv eller meget vanskeligt kan udføre opgaven. Det er visitatorerne i Socialafdelingen, der vurderer, om borgernes behov berettiger til at modtage ydelsen og træffer afgørelse om den konkrete hjælp. Omfanget af den praktiske hjælp, som borgeren er berettiget til, vurderes ud fra en individuel faglig bedømmelse, og tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. I afgørelsen tages hensyn til om din situation kan bedres ved hjælp af genoptræning i henhold til Lov om social service 86 eller kan afhjælpes med hjælpemidler eller boligændringer med henblik på, at du selv kan varetage opgaven. Der kan tilbydes hjemmehjælp til praktisk bistand i de hjem, hvor pårørende hjælper borgeren med personlig pleje. Ved pårørende forstås en ægtefælle / samlever eller hjemmeboende børn. Det er en forudsætning for at tilbyde hjælp, at den pårørende varetager så mange opgaver i

3 hjemmet, at det reducerer husstandens muligheder for at føre en aktiv tilværelse. Hvad kan ydelsen indeholde Der kan ydes hjælp til vedligeholdende rengøring i de rum borgeren benytter dagligt som hovedregel: - Opholdsstue - Soveværelse - Køkken - Badeværelse - Nødvendigt gangområde Den praktiske hjælp kan omfatte følgende opgaver: - Støvsugning - Gulvvask - Afstøvning / aftørring - Opvask efter borger - Rengøring af badeværelse kan omfatte; Vaskekumme, bruseniche, toilet, pudse spejl, vaske gulv, tømme affaldsspand - Rengøring af køleskab - Udluftning - Målrettede pædagogiske opgaver - Indkøb. - Rengøring efter uheld f.eks. med urin / afføring. - Vanding af blomster. Hjælpen ydes som udgangspunkt i et areal på 65 m 2 hver 14. dag. Udover hjælpen til den grovere rengøring, har borgeren i forlængelse af den visiterede rengøring 15 minutter ekstra, som kan anvendes efter borgerens ønske. Betingelsen er, at opgaven skal kunne foregå arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Hvad vil ikke indgå i ydelsen Der indgår ikke hovedrengøring. Der indgår ikke udvendig vinduesvask. Der indgår ikke flytning af tunge møbler under rengøring. Der indgår ikke rengøring ved flytning og rengøring før og efter håndværkere. Der indgår ikke oprydning / rengøring under og efter gæstebesøg. Der indgår ikke pasning af og rengøring efter husdyr. Der indgår ikke malerarbejde, havearbejde og snerydning. Der indgår ikke fyring i fast brændselsfyr og brændeovn. Leverandøren stiller de nødvendige rengøringsartikler til rådighed. Borger skal selv have brugbar støvsuger.

4 Varighed og hyppighed Hjælpen tildeles midlertidigt eller varigt. Rengøringshjælpen ydes som udgangspunkt hver 14. dag i tidsrummet kl på hverdage. Kan borgeren bytte ydelser Borgeren har mulighed for fleksibel hjemmehjælp, dvs. mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. Valgfriheden består i, at der helt eller delvist kan fravælges en ydelse til fordel for en anden ydelse indenfor samme tidsramme. Aftalte ændringer skal noteres og skal underskrives af både borger og leverandørens personale. Når borgeren har fravalgt en ydelse, kan borgeren ikke efterfølgende kræve, at den bliver leveret. Det er vigtigt, at leverandørens medarbejder hele tiden vurderer, hvornår og i hvilken sammenhæng det er forsvarligt helt eller delvist at bytte en ydelse ud til fordel for andre ønsker. Hvis leverandørens personale er i tvivl, skal han / hun give den hjælp, som borgeren er tildelt i afgørelsen. Hvis borgeren gentagne gange fravælger en bestemt ydelse, giver dette Socialafdelingen anledning til at vurdere, om der skal ændres i den bevilligede hjælp. Kommunens kvalitetsmål Der går højst 4 uger fra henvendelsen vedrørende ansøgning om hjælp til visitator tager kontakt til borgeren for at aftale tid for hjemmebesøg. Den aftalte hjælp iværksættes senest 10 hverdage efter besøget. Efter visitationen modtager borgeren senest 5 hverdage efter hjemmebesøget en skriftlig afgørelse samt klagevejledning. Arbejdet i hjemmet tilstræbes organiseret således, at borgeren har den / de samme hjælpere.

5 Hvad orienteres borgeren om - Borgeren orienteres om på hvilke tidspunkter hjælperne kommer for at udføre de visiterede ydelser. - Når et planlagt besøg flyttes mere end en time orienteres borgeren. - At der kan forekomme flytning af planlagte besøg. Erstatningsbesøg vil blive givet indenfor 5 hverdage. - At der - efter forudgående aftale, som følge af helligdage, kan forekomme flytning af aftale om rengøring. - Leverandørens medarbejdere har tavshedspligt og bærer navneskilt med logo fra leverandør. - At, ved skift af leverandør er der løbende måned + 30 dages overlevering. Hvordan sikres opfyldelsen af kommunens kvalitetsmål Der foretages løbende borger tilfredsheds undersøgelser. Hjemmet som arbejdsplads Når du modtager hjælp, pleje eller støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø: Forventes det, at du accepterer de krav, som arbejdsmiljøloven stiller til indretning af hjemmet set i forhold til den bevilgede hjælp. Kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng eller lignende), og at dine pårørende flytter møbler, fjerner tæpper m.v. Skal der være oplyste og ubesværede adgangsforhold, herunder ryddet for sne. Skal evt. husdyr i hjemmet være lukket inde, når leverandøren kommer for at udføre den bevilligede hjælp. Forudsætter det i henhold til 12 i lob nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfrie miljøer, at der ikke ryges mens leverandøren opholder sig i borgerens hjem.

6 Hvad er Jammerbugt Kommunes rygepolitik Der må ikke ryges inden døre i Jammerbugt Kommunes bygninger og i kommunale transport biler. Det gælder også for arbejdspladser, der tillige udgør bolig for borgere, idet borgeren dog selv fastlægger rygepolitikken i sin egen bolig. Rygning er dog ikke tilladt, mens ansatte opholder sig i boligen. Der kan dispenseres for indretning af rygerum for brugere på følgende områder: Demensafsnit, aktivitetscentre / væresteder. Jammerbugt Kommune støtter rygere i bestræbelser på at blive røgfrie ved tilbud gennem Sundhedsafdelingen. Frit valg I henhold til lov om social service 91, stk. 4, har du mulighed for at vælge mellem de leverandører, der er godkendt af Jammerbugt Kommune til at udføre den hjælp, der er truffet afgørelse om. Formålet er, at du får indflydelse på, hvilken leverandør der skal udføre hjælpen. Hvis du både er bevilliget hjælp til personlig pleje og til praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge én leverandør til udførelse af personlig pleje, og en anden leverandør til udførelse af praktisk hjælp eller omvendt. Du kan finde information om de godkendte leverandører i deres informationsmateriale som du kan få hos kommunens visitatorer. Det er kommunen, som sørger for aftaler og afregninger med de godkendte leverandører. Hvis du ønsker at skifte leverandør af hjemmehjælp skal du kontakte kommunens visitatorer. Der er som hovedregel en måneds opsigelsesvarsel ved skift af leverandør. Indtil da vil du få hjælpen, derfra hvor du plejer.

7 Det er den kommunale myndighed som har ansvaret for din hjælp Hjemmehjælp skal i henhold til lov om social service 83 gives efter, hvad den enkelte har brug for, og det er fortsat kommunen der har ansvaret for, at du får den hjælp du har brug for. Afgørelsen om hjælp skal derfor træffes af en visitator, der er ansat i den kommunale myndighedsafdeling. Den kommunale myndighed laver ikke om på, hvor meget hjælp du kan få, hvis du vælger en privat leverandør. Leverandøren har dog pligt til at give visitator besked, hvis din situation ændrer sig og du får brug for mere eller mindre hjælp. Fleksibel hjemmehjælp I henhold til lov om social service 94, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Formålet er, at du og udfører sammen kan lave mere frie aftaler om hvilke opgaver, du ønsker udfører, skal løse. Det betyder, at du, som hjemmehjælpsmodtager, selv kan være med til at tilrettelægge, hvilke opgaver din hjemmehjælper skal løse for dig. Det kan være at du engang imellem får brug for at bytte dig til andre opgaver end dem, der er truffet afgørelse om. Hvis en opgave fravælges i forhold til en anden, er det personalets pligt at notere de aftalte fravigelser på et skema, og at du attesterer det. Hvis en pårørende for eksempel har støvsuget for dig, så kan du aftale med din hjemmehjælper, at han/hun bruger tiden på noget andet. Du kan som udgangspunkt selv bestemme hvilke opgaver, du ønsker at bytte dig til. Din mulighed for at bytte rundt på ydelserne gælder både den praktiske hjælp og den personlige hjælp. Du kan dog ikke bytte dig til personlig pleje, hvis du ikke i forvejen er visiteret til den type hjælp.

8 Omfanget af ydelserne skal svare til omfanget af den opgaver, du vælger fra. Hvis du ønsker at bytte ydelser, skal du drøfte det med din udfører. I den forbindelse kan du ikke klage over, at fravalgt hjælp ikke er blevet udført. Udfører skal ud fra et fagligt hensyn vurdere, om det vil være forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for noget andet. Herunder om det er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Hvis det viser sig, at du gennem længere perioder har byttet hjælpen til en bestemt type opgave væk, skal kommunens visitatorer i samarbejde med dig lave en ny vurdering af dine behov for hjælp. klagen skriver så udførligt som muligt, hvad du ønsker genbehandlet. Såfremt du ikke selv kan udforme en klage, kan du få hjælp til dette. Du skal indsende din klage til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Sagen bliver genvurderet af Socialafdelingen, hvorefter du vil få svar. Fastholdes afgørelsen indsender Jammerbugt Kommune klagen til det Sociale Nævn i Statsforvaltningen, Nordjylland. Klageadgang Såfremt du ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan du få din sag genbehandlet af Jammerbugt Kommune. Klagen skal indgives inden for 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen og kan være mundtlig eller skriftlig. Kommunen foretrækker en skriftlig klage, og det vil lette sagsbehandlingen, hvis du i

9 Noter Kvalitetsstandard 2013

10

11

12 Kontakt til visitator Socialafdelingen Borgervænget 12, 9460 Brovst Visitatorer Telefontider Mandag - fredag Postadresse Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere