Energikoncept Sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energikoncept 2030. Sammenfatning"

Transkript

1 Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker

2 Indhold 1 Resumé Baggrund Danmark i et vinddomineret energisystem Om analyserne og resultaterne Rammevilkår politisk og markedsmæssigt Den politiske vision for Danmarks energiforsyning De markedsmæssige rammebetingelser Systemdesign der styrker forsyningssikkerhed med energitjenester Danmarks styrkepositioner til at realisere den politiske vision Vindkraft som konkurrencedygtig energiressource Fleksibel produktion af VE-brændstoffer fra bio, affald og vind Konceptløsninger til et effektivt vedvarende VE-energisystem Generelt Et muligt omstillingsforløb under hensyn til samfundsøkonomi Optimering af systemets energieffektivitet Europæiske 1-års vind-/soltidsserier vurderes i systemdesign Nye principper for drift af elnettet i samspil med det øvrige energisystem Systemydelser fra fleksibelt elforbrug Integration mellem nye lokale VE-gasnet og det overordnede gasnet Perspektiv i øget højtemperatur integration i energisystemet Højtemperatur varmepumper til industri/service Integration af højtemperatur varme i Power-to-gas Omkostningseffektiv styring af energisystem til nye koncepter Robusthed over for ændringer i omgivelsesbetingelser Fra forskning og udvikling til implementering...17 Rapporten kan downloades på: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7 Fredericia Tlf Maj 215 2

3 1. Resumé 1.1 Baggrund Danmark i en region med store vindkraftpotentialer Brutto energi (PJ) 8 Dette notat er en sammenfatning af rapporten Energikoncept 23 1, der præsenterer Energinet.dk s analyse af systemløsninger i et energisystem med store mængder vindkraft. Formålet er at vurdere, om nye systemmæssige tiltag kan gøre et vindkraftdomineret energisystem mere omkostningseffektivt og konkurrencedygtigt med en fossilbaseret reference. Arbejdet tager afsæt i energiforligsanalyserne, som er udarbejdet af Energistyrelsen med input fra blandt andre Energinet.dk 2. Her er analyseret fire fremtidsscenarier for Danmark med forskellige mængder vindkraft og biomasse/affald og et fossilt referencescenarie. I alle scenarier forventes markant øgede mængder vindkraft i forhold til i dag jf. Figur 1. Også i det fossile referencescenarie, hvor hovedfokus er lavest mulige omkostninger, når der også bruges fossile brændsler. I vindscenariet er der udbygget med en mængde vindkraft, således at vind og sol, sammen med en mængde biomasse/affald svarende til det nationale potentiale, kan forsyne Danmark. Dette scenarie bliver i energiforligsanalyserne vurderet til at være den retning, som har den højeste brændselsforsyningssikkerhed. Danmark er med sin placering i Nordsøregionen omgivet af flere lande, der har adgang til store vindressourcer Vind Bio Bio+ 25 Brint Fossil ref. Fossilt Bio Sol Vind 1 Energikoncept 23-rapporten er tilgængelig på 2 Energiforligsanalyserne udgør en samling af rapporter fra Energistyrelsen, maj 214. Herunder samlede scenarier for energisystemet og rapporter med analyser af el, gas, varme og biomasse. Ifølge link: Figur 1: Øverst, brutto energiforbrug i Energistyrelsens scenarier for 25. Nederst: VE-styrkepositioner i EU, kilde: EU e-highway,

4 En del af disse ressourcer er allerede i dag ved at blive realiseret. Nordtyskland forventer inden for 1 år at nå op på ca. 34 GW, hvor Danmark til sammenligning i dag har knap 5 GW og i 225 forventes at have ca. 7 GW. Uanset om der er dansk eller europæisk investering i vindkraft i dette område, vil det påvirke elmarkedet i og omkring Danmark. En tilpasning af det danske energisystem til et vindkraftdomineret elmarked vil derfor være hensigtsmæssig uafhængig af udbygningsniveauet af dansk vindkraft. Energiforligsanalyserne vurderer, at vindscenariet i 25 er ca. 8 pct. dyrere end en fossil reference. Isoleret set bliver vindkraft specielt landvind vurderet til at være blandt de mest omkostningseffektive energiressourcer til elproduktion. Men når andelen af vindkraft i energisystemet stiger, kan integrationen af vindkraften gøre de samlede systemomkostninger dyrere. Særligt er omkostninger til elkapacitet som backup for vindkraften, forstærkning af elinfrastruktur og balancering af elsystemet medvirkende til at gøre vindscenariet med meget store mængder vindkraft dyrere end et fossilt referencescenarie. Systemtiltag, der kan reducere disse omkostninger, er derfor centrale. Vindscenariet (og brintscenariet) er karakteriseret ved at have et meget lavt forbrug af brændselsressourcer og en langt mere fluktuerende forsyning af primær energi. Dette er en ny og anderledes måde at drive et samlet energisystem på i forhold til både et fossilt- og et biomassebaseret energisystem, som begge er relativt brændselstunge. Jo mere omkostningseffektivt de vedvarende, fluktuerende energiressourcer kan integreres i et samlet forsyningssikkert energisystem, jo billigere bliver de vedvarende, brændselslette energiscenarier. Energinet.dk vurderer, at der stadig kan realiseres mange lærings- og effektiviseringsgevinster i denne type scenarie. 1.2 Om analyserne og resultaterne Der er analyseret et omstillingsforløb, hvor el og varme er fossilfri i 235. Derudover er der analyseret en række alternative forløb. Herunder et forløb, hvor fossil olie udfases af energisystemet frem mod 235. I dette forløb anvendes fortsat en hvis mængde naturgas til spidslast elproduktion. Der er i alle forløb lagt vægt på at opnå konkurrencedygtig forsyning med energitjenester, set i forhold til en fossil reference Samlet set vurderer Energinet.dk, at en række systemmæssige tiltag, som nærmere uddybes i rapporten, kan gøre vindscenariet mere omkostningseffektivt, således at det som helhed langsigtet er konkurrencedygtigt med en fossil reference. De beskrevne tiltag kan i særlig grad reducere omkostninger i et scenarie med store mængder fluktuerende el produceret i eller omkring Danmark. Det vurderes desuden, at indsatserne også vil reducere omkostningerne (om end i mindre grad), hvis Danmark vælger en retning med en mere begrænset udbygning af vindkraft og i stedet anvender større mængder af importeret biomasse eller fastholder brugen af en mindre mængde fossile brændsler. Der er således som helhed tale om no regrets indsatser, som gør Danmark klar til et muligt senere valg af vindscenariet og klar til en international udvikling med store mængder vindkraft i regionen. Indsatsområderne er kort sammenfattet. 4

5 Fokus på tiltag der reducerer risikotillæg for energitjenester Ved et konkurrencedygtigt energisystem baseret på vedvarende energi forstås her, at energisystemet kan levere energitjenester til en omkostning, som er konkurrencedygtig med en fossil reference. Det vil sige, omkostningen for slutbrugeren af energitjenesteydelsen (opvarmning, lys, transport, køling, procesvarme osv.) indgår i en mere overordnet vurdering af systemets forsyningssikkerhed 3. Hvis systemet gøres mere robust over for fluktuerende ressourcepriser, bliver omkostninger til risikoafdækning mindre, og bidrager således til samlet set billigere energitjenesteydelser. Tiltag, der styrker energisystemets robusthed, introduceres derfor i analysen. Samspillet mellem energisystemerne el, varme, gas og flydende brændstoffer giver en øget fleksibilitet, og valg af løsninger påvirker i høj grad robustheden over for markedets fluktuerende ressourcepriser. Energieffektiv systemintegration reducerer behov for den dyreste havvind Rapporten peger på system-effektivitetstiltag, der potentielt ville kunne reducere det samlede behov for vindenergi med pct. i forhold til et traditionelt vindscenarie, uden at bruge yderligere biomasse. Den reduktion af vindkraft kan komme fra de sidste (og dyreste) af havmølleparkerne. Desuden peger 3 Den overordnede forsyningssikkerhed defineres her som Sandsynligheden for at der er energitjenester til rådighed til konkurrencedygtige priser, når de efterspørges af forbrugeren uden at Danmark bringes i et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold til andre lande. "Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark", Energistyrelsen, 21. rapporten på, at der kunne være et større potentiale for billig landvind end energiscenariernes grænse ved 3.5 MW, hvilket kan reducere behovet for havvind yderligere. Samlet set bidrager energieffektiviseringer og bedre udnyttelse af vindressourcerne i Danmark til færre nødvendige investeringer i relativt dyr offshore vind. Mindre backup-kapacitet ved samarbejde på tværs af landegrænser og energisystemer Infrastruktur og markedsintegration over længere afstande kan udnytte, at vinden altid blæser et eller andet sted og at spidslastforbruget sjældent forekommer samtidigt overalt. Der er gennemført en relativt omfattende analyse af 1 års europæiske vind-/soltidsserier samt forbrugstidsserier. Denne viden er sammenholdt med scenarieanalyser for både Danmark og vores nabolande i 235/25-scenarierne. Der er analyseret forsyningssikkerhed i kortere og længere perioder med lav produktion af vind/sol, både i Danmark og i Nordeuropa. Analysen peger på en kombination af fleksibelt elforbrug, der især kan levere spidslast over minutter og timer, og international markedsintegration over afstande på mere end 5 km som kan levere over flere dage. Disse løsninger har potentiale til at reducere behovet for at betale for backup-kapacitet (termiske kraftværker) med pct. i forhold til en klassisk tilgang med spidslastkapacitet. Fleksibelt forbrug kan give en mere effektiv udnyttelse af elnettet I eltransmissionssystemet anvendes i dag netreserve (N-1) som design- og driftskriterie. Det vil sige, at der skal være reserveka- 5

6 pacitet i nettet, så der kan håndteres udfald af største enhed (fx en transmissionsforbindelse eller en elproduktionsenhed). Der er analyseret et koncept med fokus på det lange sigt, hvor det fleksible elforbrug anvendes som netreserve, der kan kobles af, når behovet opstår. Nyt fleksibelt elforbrug vil således kunne forøge den samlede udnyttelsesgrad af nettet og dermed langsigtet reducere behov for investeringer i netkapacitet. Billigere integration af grønne gasser ved samspil mellem forskellige typer gasnet Energiforligsanalyserne peger på, at gassystemet og VE-gas 4 kan være et vigtigt virkemiddel til at sikre forsyningssikkerhed og indpasning af energi fra biomasse og el fra vind og sol. Men det fremhæves også, at netop omkostningen til opgradering af VE-gas til naturgaskvalitet (SNG) kan være forholdsvis bekostelig. Der er derfor overordnet vurderet en række perspektiver for, hvordan lokale gasnet med VE-gas (biogas, syntesegas og H2) og det overordnede gasnet i højere grad kan integreres, så der opnås forsyningssikkerhed, samtidig med at omkostningerne til opgradering begrænses. Der er behov for yderligere analyse af disse tiltag. Højtemperatur spildvarme skal udnyttes effektivt En række af de konverteringsprocesser, som potentielt bringes i spil i energisystemet de kommende årtier, afgiver eller kan optage varme ved høj temperatur. Det drejer sig om blandt andet Power-to-gas, termisk, brændstofkatalyse. En anvendelse af denne højtemperatur varme direkte til lavtemperatur fjernvarme medfører et markant energispild, da energien i varmen kan udnyttes i et yderligere trin, før det bruges til fjernvarme. Der er analyseret på udnyttelse af denne højtemperatur varme til industriel procesvarme. Der er endvidere analyseret på systemløsninger, hvor Power-to-gas styres fleksibelt i forhold til udnyttelse af denne varme. Forskning, udvikling, demonstration (FUD) og implementering Hovedparten af de beskrevne tiltag har fokus på det lidt længere sigt og kræver en indsats med FUD for at kunne realiseres i energisystemet. Det er derfor en forudsætning, at tiltagene gradvist modnes over et antal år, inden de realiseres i større skala. Men en række teknologier er i dag modne til udrulning, særligt inden for el til varmeproduktion (varmepumper), og det er vigtigt, at rammerne understøtter realisering af disse teknologiers potentiale. Indretning af markedsrammerne, så disse teknologiers potentiale realiseres, er afgørende for en effektiv omstilling. 4 VE-gas er defineret som gas, der er produceret uden brug af fossile ressourcer, på samme måde som el fra vindkraft er produceret uden brug af fossile kilder. 6

7 2. Rammevilkår politisk og markedsmæssigt 2.1 Den politiske vision for Danmarks energiforsyning Danmark har en politisk bredt forankret vision om at omstille energisystemet til vedvarende energi. Visionen har et langt sigt, hvor en fuldstændig omstilling forventes gennemført frem mod 25. I el- og varmesektoren forventes meget store andele af vedvarende energi allerede inden for de kommende 1-2 år. Det er et politisk ønske, at Danmark gennemfører omstillingen omkostningseffektivt, således at der fastholdes en energiforsyning, som tilstræber at være konkurrencedygtig med en fossil reference. I denne rapport evalueres energisystemet både ud fra den samlede systemomkostning, og i hvilket omfang der kan sikres en konkurrencedygtig omkostning på de enkelte typer af energitjenester. Energitjenester defineres her som slutproduktet af energiydelsen, det vil sige opvarmning af bygninger, transport, belysning, procesvarme osv. De centrale ønsker fra politisk prioritering er således: Konkurrencedygtig forsyning med energitjenester 5. Høj forsyningssikkerhed i energisystemet og sikker adgang til energiressourcer. Uafhængighed af fossile brændsler og omlægning til bæredygtige vedvarende energiressourcer. 5 Begrebet energitjenester defineres her som slutproduktet af det, som energien anvendes til, det vil sige opvarmning, transportarbejde, lys, køling, procesvarme osv. Energistyrelsen har med input fra blandt andet Energinet.dk opstillet fire langsigtede scenarier for et vedvarende energibaseret energisystem og et fossilt referencescenarie. De fire scenarier har forskellige grader af biomasseforbrug, hvor vindscenariet er karakteriseret ved, at der anvendes en mængde biomasse/bioaffald på niveau med de danske ressourcer (i alt ca. 26 PJ). 2.2 De markedsmæssige rammebetingelser Danmark er et lille land med en åben økonomi og en stærk energi-infrastruktur til omgivende lande. Den internationale udvikling er derfor en central forudsætning. I analysen er antaget IEA WEO New policies som centralt skøn for brændselsog CO 2 -priser. Som det fremgår af Figur 2, er realiserede brændselspriser (historisk) typisk relativt fluktuerende. Fremskrivningen skal ses som et centralt middelværdiskøn, og der kan forventes fluktuationer, også i årene fremover. En robusthed over for brændselspris-fluktuationer er således en væsentlig egenskab for det samlede energisystem. Tilsvarende er det centralt med robusthed over for forskellige scenarier for den omstilling, som landene omkring Danmark måtte vælge og dermed elprisen i Danmarks nabo-områder. Der er gennemført følsomhedsanalyser med alternative brændsels- og CO 2 -priser fra IEA New Policies og Current Policies og analyser af forskellige scenarier for landene omkring Danmark, jf. Figur 2. 7

8 $/barrel 15 Historisk oliepris DKK/GJ 1 Fremskrivning, brændselspris inkl. CO Naturgas Kul Current policy Current policy New policy New policy 45 ppm 45 ppm Figur 2: Til venstre historiske oliepriser og til højre IEA s forventede brændselspriser (IEA WEO-scenarier). 2.3 Systemdesign der styrker forsyningssikkerhed med energitjenester I takt med at el udgør en relativt større andel af energiforsyningen, bliver en helhedsorienteret analyse af forsyningssikkerheden af stigende betydning. Den overordnede forsyningssikkerhed defineres i denne sammenhæng som: Sandsynligheden for at der er energitjenester til rådighed til konkurrencedygtige priser, når de efterspørges af forbrugeren uden at Danmark bringes i et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold til andre lande. 6 Som en del af forsyningssikkerhedsberegningen indgår her systemets evne til at udvise robusthed over for variationer i vind/sol, brændsels- og CO 2 -priser, udlandets elpriser, ny teknologi, nye behov for nye brændstoftyper til transport osv., jf. Figur 3. Ved et traditionelt (fossiltbaseret) energisystem vil ændringer i ressourceprisen slå relativt direkte igennem på omkostningen for energitjenester. Det vil typisk være muligt at risikoafdække denne usikkerhed ved at prissikre energiressourcen for en længere periode. Den prissikrede omkostning til energitjenesten vil derfor (forenklet) være forventet omkostning på energitjenesten plus tillæg for prissikring (risikoafdækning). I analysen introduceres faktorer (β-faktorer), der angiver, i hvilket omfang en ændring i ressourceprisen på inputsiden af energisystemet (jf. Figur 3) påvirker omkostningen på energitjenesten på outputsiden (kovarians). En β-faktor på angiver, at omkostningen til energitjenesten ikke påvirkes af ændringer i ressourceprisen, og en faktor på 1 angiver, at ændringer i omkostningen til energiressourcen slår udæmpet igennem på omkostningen til energitjenesten 7. (Et klassisk eksempel på høj β-faktor er her Danmarks energisystem før oliekrisen). Ved at sikre en høj dæmpning i energisystemet kan β-faktorerne minimeres, hvorved usikkerhedsleddet og dermed den sikrede energipris reduceres. Eksempelvis kombination af (kraftvarme/varmepumpe/varmelager) giver en høj afkobling mellem elpris og produceret varmepris. Analyser viser, at en effektiv infrastruktur og energieffektiv systemintegration mellem energibærere i form af el, varme og gas inklusive adgang til de respektive energilagre i energisystemerne i høj grad kan være med til at sikre en sådan robusthed og dæmpning. Det vurderes, at en række systemmæssige tiltag kan styrke denne dæmpning og dermed den overordnede forsyningssikkerhed, hvorved energisystemets evne til at sikre energitjenester til konkurrencedygtige priser styrkes. Tiltagets omkostning skal ses i forhold til alternativ omkostning ved finansiel risikoafdækning (hedging). 6 Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark, Energistyrelsen, Energitjeneste omkostning (Risikoafdækket) = Energitjeneste omkostning (forventet) + β x Tillæg Prissikring (ressource). 8

9 Energi-ressource Bæredygtige ressourcer Energi-system Integreret energisystem robust og effektivt Energi-tjeneste Minimerede, stabile omkostninger Import el El-system Export el Vind Sol Biomasse Naturgas Olie Kul Osv. Vind Sol Bølge Bio, affald Kul Naturgas Bio Ethanol Gas Anaerob Elektrolyse Fjern- og blokvarme systemer Gaskatalyse Gas-systemer (metan/syntesegas/h2) Varme-pumper Termisk Varmep. Kedel EV/PHEV ICE/FC El-proces lys, it, køl Proces-varme Bygn. opvarmn. Vej-transport Bane-transport Opvarmning Procesvarme Køling Lys, it Transport Olie Gaslagre Sø-transport Importolie Flydende brændstoffer (Benzin, Diesel, Metanol, DME etc.) Fly-transport Figur 3: Værdikæde fra ressource til energitjeneste. Se endvidere bilagsfigur B1 med samlet oversigt over værdikæde og et muligt omstillingsforløb. 2.4 Danmarks styrkepositioner til at realisere den politiske vision Danmark har en række styrkepositioner til at realisere et energisystem, som kombinerer omkostningseffektivitet med en fuldstændig omlægning til vedvarende energiforsyning. Som særligt centrale styrkepositioner kan blandt andet nævnes: Gode vindkraftarealer med relativt lav LCOE 8 (landvind, offshore, kystnær). Store bioaffalds- og residualressourcer fra landbrug og fødevareindustri. Energisystem med god national og international energi-infrastruktur (el, varme, gas). Samlet set har Danmark en række vigtige komparative fordele for et vind/bioaffald energisystem Vindkraft som konkurrencedygtig energiressource Set i forhold til cost of energy eksklusive integration og balancering forventes vindkraft på længere sigt at være en relativt konkurrencedygtig ressource til elproduktion 9. Det er samtidig en brændselsfri ressource, og der er dermed en relativt høj sikkerhed om produktionspris. Det vurderes derfor at være afgørende, at integrationsomkostninger til vindkraft bringes ned på et niveau, så vindkraften er 8 LCOE: Levelised Cost Of Energy=Samlede omkostninger for (CAPEX+OPEX) for energiproduktion, men eksklusive integration i energisystemet. 9 Technology data for energy plants, Energistyrelsen og Energinet.dk, maj 212 med enkelte revisioner oktober 213 og januar 214 og februar 215. DKK/MWh Elproduktionsomkostning fra VE Elproduktion (TWh/år) Kul-KV (interval) Landvind (høj udbygnings scenarie) Offshore og kystnær vind. Dybde under 35 m Offshore vind. Dybde over 35 m (Elforbrug 213, 235 og 25) konkurrencedygtig inklusive systemindpasning og sikring af stabil/sikker leverance af energitjenester. Analyser af potentialer for vindkraft på land indikerer, at en væsentlig del af det langsigtede udbygningsbehov vil kunne realiseres på land og til en væsentlig lavere omkostning end offshore vindkraft. Forskellige grader af udbygning er analyse- Sol Bølgekraft Bio-KV Figur 4: Langsigtede samfundsøkonomiske omkostninger inklusive investering (LRAC) i 23 for elproduktion. Omkostningsniveau for kul-kv er angivet for IEA New/Current policy og 45 PPM. Barmarks anlæg for sol er ikke vist på figur. Klimakommissionen har tidligere angivet 25 TWh som et eksempel på potentiale. 9

10 DKK/GJ Træ, flis Halm Gylle Energiafgrøder Elektrolyse (power-to-gas) 6 Affald Forbrug af brændstof 2 (gas + flydende) Brændstof produktion (PJ) som VE-gas Figur 5: Langsigtede gennemsnitsomkostninger inkl. investering (LRAC i 23) og potentiale fra DK-ressourcer til VE-gasproduktion (potentiale/omkostningskurve). Omkostning er vist for den ikke rensede og opgraderede VE-gas. Nederst i figuren er vist brændstofforbrug i 213 og scenarie for 235 og 25. Gasolie + CO 2 (235 pris) Naturgas + CO 2 (235 pris) ret, herunder både simpel repowering og sanering af vindmølleparker og større eller mindre grad af nyanlagte vindmølleparker. Omkostningerne ved produktion af vindkraften vokser markant ved stigende mængder udbygning af vindkraft, jf. Figur 4. En høj energieffektivitet kombineret med høj fleksibilitet i anvendelsen af el er derfor også afgørende for den samlede konkurrencedygtighed Fleksibel produktion af VE-brændstoffer fra bio, affald og vind Generelt er en effektiv elektrificering af energitjenester et bærende initiativ for at sikre omkostningseffektivitet i vindscenariet. Men en række energitjenester vil fortsat kræve adgang til brændstoffer. Eksempelvis tung transport, fly og søtransport, visse former af højtemperatur industriel procesvarme, spidslast kraftværker Der er adgang til meget store mængder brændstofproduktion fra Power-to-gas, jf. Figur 5. Ved en tænkt ekstra udbygning med 22 GW vindkraft og Power-to-gas vil det nuværende forbrug af brændstof kunne produceres. Men denne Power-to-gas produktion er typisk dyrere end produktionen af brændstoffer fra bioaffaldsressourcer, og de fleste biobrændstoffer kræver adgang til en kulstofkilde (CO 2 -kilde). Danmark har relativt store mængder biomasse og bioaffald, som kan indgå i energiproduktionen. Men set i forhold til det nuværende forbrug af brændstof rækker de nuværende bioressourcer ikke til biobrændstofproduktion, der tilnærmelsesvis kan dække behovet for flydende brændstoffer i dag, jf. Figur 5. Dertil kommer, at Danmark i dag anvender biomassen til andre formål, herunder varmeproduktion som ikke vedrører brændstofproduktion. Som det fremgår af Figur 5, er der kun en begrænset mængde billige bio- og affaldsressourcer til rådighed i Danmark. Det vurderes derfor at være centralt for konkurrencedygtigheden gradvist at få omlagt biomasse og affald, der i dag anvendes til opvarmningsformål (varmekedler med ingen eller lav elproduktion) til brændstofproduktion. Dette er en proces, som involverer affaldshåndtering, og omlægningen skal forventeligt ske over en længere årrække. Tilsvarende er det afgørende at afkoble brændstofforbruget fra energitjenester, der kan elektrificeres. Figur 5 indikerer et bud på en reduktion af brændstofforbruget fra 213 frem til 235 og 25 ved effektiv elektrificering og udnyttelse af overskudsvarme til opvarmning og procesvarme. Med denne omlægning af energiforsyningen bliver de tilbageværende brændstofafhængige energitjenester i højere grad konkurrencedygtige med fossile løsninger, pris for fossile brændstoffer inklusive CO 2 sammenholdt med vedvarende energibaserede brændstoffer. Det vurderes at være nødvendigt at tilpasse de nuværende rammebetingelser for, at selskabsøkonomiske rammer i højere grad understøtter denne omstilling. I figuren er omkostningen til VE-gas, som er produceret fra biomasse- og el, angivet. En yderligere konvertering af VE-gassen til flydende brændstoffer i transportsektoren kan være relevant afhængig af transportaktiviteten. 1

11 3. Konceptløsninger til et effektivt vedvarende energisystem 3.1 Generelt Scenarieanalyser af et vindscenarie viser, at selv med en høj energieffektivitet vil det være nødvendigt at udbygge vindkraften således, at vindproduktionen bliver 3-5 gange så stor som i dag. Udfordringer i forhold til elinfrastrukturkapacitet, spidslast elkapacitet, elbalancering og indpasning af vindkraft osv. forøges markant i de kommende årtier. Nye typer af løsninger (koncepter), som imødekommer disse udfordringer omkostningseffektivt, er derfor centrale at identificere, både af hensyn til strategi for systemudvikling (FUD) og systemplanlægning af el- og gasinfrastruktur. Koncepterne lægger i særlig grad vægt på at reducere systemomkostningerne: Minimering af omkostninger til spidslast elkapacitet. Øget udnyttelse af elnettet (transmission/distribution). Minimering af omkostninger til elsystembalancering og systemydelser. Integration af biomasse- og VE-el til fleksibel produktion af brændstoffer Integration af energisystemet på tværs af energibærerne så der indbygges stabilitet i hele forsyningskæden over for ressourcepriser (lave β-faktorer). Omkostningseffektiv styring af det samlede energisystem. En række koncepter, der er lagt til grund ved systemdesign, er beskrevet i de næste afsnit og nærmere uddybet i srapporten. 3.2 Et muligt omstillingsforløb under hensyn til samfundsøkonomi Der er gennemført en analyse af et muligt omstillingsforløb frem mod 225, 235 og 25, som imødekommer de politiske visioner inklusive regeringens mål for 235. I denne samfundsøkonomiske analyse indgår de koncepter til omkostningseffektiv integration af vindkraften, som nærmere uddybes i afsnittene Vurderingen er behæftet med usikkerhed, men det overordnede billede er, at både vindkraft og fleksibelt elforbrug udbygges således, at der gradvist integreres stigende mængder af vindkraften i opvarmning, procesvarme og transportsektoren, jf. figur 6. Ved et hensigtsmæssigt energisystemdesign vurderes det, at de fleste typer af energitjenester i 235 kan frembringes fra vedvarende energi til omkostninger, som ligger på niveau med en fossil reference. I denne vurdering antages en teknologiudvikling svarende til teknologikatalogets forudsætninger. Det antages endvidere, at energisystemet integreres effektivt, således at energikonverteringsanlæg har god markedsadgang for hoved- og biprodukter og derved opretholder et hensigtsmæssigt antal driftstimer. Spidslast elkapacitet, højtemperatur procesvarme og tung transport er de energitjenester, som er sværest at få konkurrencedygtige med en fossil reference. Naturgas vedbliver under perioden at være et omkostningseffektivt brændstof. Brug af naturgas i visse af disse anvendelser og som buffer og backup i samspil med VE-gas kan være hensigtsmæssigt. 11

12 PJ/år 25 2 Elsystemet Gasystemet Fjernvarme produktion (ab værk) Individuel opvarmning (netto) Industriel procesvarme (netto) Transportarbejde (netto) Nu Nu Nu Nu Nu Nu Vind, sol, Biomasse/affald Naturgas Olie/kul VE-gas/biofuels Fjern- eller overskudsvarme El Figur 6: Et muligt samfundsøkonomisk effektivt omstillingsforløb. Se endvidere bilagsfigur med samlet oversigt over energisystemet. Vindscenariet udviser en høj robusthed over for eksterne rammebetingelser som brændselspriser og CO Optimering af systemets energieffektivitet Produktion af VE-el og produktion af biobrændstoffer har en stigende omkostningskurve, jf. Figur 4. Det er derfor centralt, at energisystemet har en god energieffektivitet i hele værdikæden. En stor del af energitabene (målt som energikvalitet) sker i forbindelse med energikonverteringen, og fokus på energieffektive konverteringsprocesser er centralt for den samlede systemomkostning, jf. Figur 7, der viser energieffektivitet ved konvertering. Ved en stigende andel af teknologier med lav konverteringseffektivitet, se højre side, øges behovet for anvendelse af dyrere vindkraftressourcer i vindscenariet. I systemdesign er der lagt vægt på at reducere de konverteringer, som har høje energitab, og som samtidig kan realiseres omkostningseffektivt. Tiltag til at øge energieffektiviteten: Omstilling af kedler i opvarmning til varmepumper. Højtemperatur varmepumper i industriprocesvarme. Minimere biomasse- og affald som grundlastvarme og kraftvarme. Forsyningssikkerhed sikres ved spidslastværker og samspil med udlandet. Udnyttelse af højtemperatur procesvarme fra termisk af biomasse og biofuelproduktion ved Power-to-gas-system og til procesvarme. Minimere opgradering af VE-gas ved at have lokale net med VE-gas i samspil med gas af naturgaskvalitet i overordnet net. Udvikling i energitab i det samlede system fremgår af Figur 7. Systemets elforbrug bliver herved ved fuld omstilling til vedvarende energi på ca. 6 TWh, hvilket er ca. 2 pct. lavere end et klassisk vindscenarie. Herved ligger behovet for vindkraft (land og offshore) samlet på ca. 5 TWh. Hvis der prioriteres en væsentlig udbygning af landvind, så kan vindkraften realiseres uden at anvende de relativt dyrere arealer på dybt vand, jf. Figur Europæiske 1-års vind-/ soltidsserier vurderes i systemdesign Vindkraft og sol får en meget central rolle i vindscenariet. Et energisystem, der samlet set er robust (lav β-faktor) over for vindkraftens fluktuationer både i normalår og i mere afvigende år, er vigtigt i forhold til den samlede forsyningssikkerhed. Som grundlag for vurdering af disse forhold er der foretaget en analyse af danske og europæiske vind-/soltidsserier over en 1-årig statistisk periode. Denne analyse er sammenkørt med scenarieanalyser for både Danmark og vores nabolande i 235/25-scenarierne. Der er blandt andet analyseret forsyningssikkerhed i kortere og længere perioder med lav produktion af vind/sol, både i Danmark og i Nordeuropa. Analysen peger på, at fleksibelt elforbrug kan være effektivt til at håndtere udfordringer med hurtige ændringer i vindproduktion (ramper) som regulerkraftydelser og som afbrydeligt forbrug i særlige vind-/solsvage perioder i Danmark på op til 12 timer. Men 12

13 Exergi effektivitet i pct Exergitab TWh Elektrolyse (SOEC) Gaskraftværk (CC) Biomasse ristefyring (halm ) Varmekedel Elvarme/ patron Bil forbrændingsmotor Term. el/fv. prod. 213 Individuel opv. Procesvarme Brændstof prod. 235 Transport Varmepumpmotor Elbils- (batteri til hjul) 25 El-net FV-net Figur 7: Til venstre teknologivirkningsgrad (exergi), til højre beregnede exergi-tab i scenarie med høj energieffektivitet *1) Effektivitet ved varme vist som Carnot virkningsgrad og en enhed fjernvarme er 25 pct. værdi i forhold til el og brændstof. ved vindsvage perioder på mere end 12 timer er adgang til fleksibelt elforbrug minimalt, og der er behov for andre virkemidler, jf. Figur 8. Her er adgang til effekt fra kraftværker og udlandsforbindelser centralt for forsyningssikkerheden. Der er analyseret adgang til effekt fra udlandet i perioder, hvor Danmark er særligt presset. GW Analysen viser, at områder med lidt større afstand til Danmark (over 5 km) mest effektivt kan bidrage med effekt i disse særlige perioder. Herunder blandt andet Norge og Storbritannien. Analyserne viser, at disse områder har overskud af effekt i de særlige perioder, hvor Danmark er kapacitetsmæssigt under pres t 3t 6t 12t 1dg 3dg 1uge 1md 3mdr 1 år Systemanalyser viser, at energisystemet i samspil med internationale forbindelser samlet set kan lagre den nødvendige energi til at balancere variationer fra både vindkraft og sol for scenarier i både 225, 235 og 25. Jf. figur 1 og figur 11 der viser brug af udlandsforbindelser til balancering og adgang til lager i energisystemet Nye principper for drift af elnettet i samspil med det øvrige energisystem I eltransmissionssystemet anvendes i dag netreserve som designkriterie. Det vil sige, at der skal være reservekapacitet i nettet, så der kan håndteres et udfald af største enhed (fx en transmissionsforbindelse eller en elproduktionsenhed). Der er blevet analyseret et koncept, hvor det fleksible elforbrug anvendes som netreserve. Potentiel effektlevering fra V2G 1 på det helt lange sigt. Elbiler (inkl. plugin hybrid) FV varmepumper Ind. varmepumper Proces-varme Klassisk elforbrug Behov for regulerbar kraftværkskapacitet Sol&vind Klassisk afkbl. Proces afkbl. Ind. VP afkbl. FV VP afkbl. Elbil afkbl. Elbil V2G Figur 8: Figuren viser i scenarie 235 det maksimale behov for residual produktion af el (elforbrug minus vind/sol produktion) ved forskellige periodelængder. Beregningen er baseret på 1-års vind/sol tidsserievariation. Positiv del af søjler viser elforbruget og negativ del viser vind/sol og afbrydeligt forbrug. Det resulterende behov for kapacitet er vist med sort linje. 1 V2G=Vehicle to grid (systemløsning hvor elkøretøj kan reversere ladning og levere effekt til net). 13

14 Eludveksling 235 Danmark og udland Eludveksling (MWh/h) 6. Akkumuleret udveksling (GWh) Udlands udveksling (MW) Akkumuleret (GWh) 2,3 TWh Gaslagre (11 TWh metan-gas) vist som el input ved Power-to-gas Udlandsforbindelser årlig akkumuleret energi (scenarie 235, 2,3 TWh) Fjernvarme med ekstra sæconlagre Fjernvarme med lager Individuel varmepumpe El- og plugin hybridbiler (scenarie 235),1 TWh el Figur 1: Eludveksling over udlandsforbindelser i 235. Figur 11: Lagerkapaciteter i energisystemet 235 vist som areal. MW el i Vind og Sol Fleksibelt forbrug Figur 9: Det fleksible forbrug pr. time og geografisk placering i stationer analyseres som mulig netreserve i elnettet, hvorved udnyttelsesgraden kan øges. Herved kan udnyttelsen af transmissionsnettet forøges. Netanalyser med en specialudgave af netanalyseværktøjet Power- World peger foreløbigt på, at dette koncept kan forøge udnyttelsen af eltransmissionssystemet og dermed reducere omkostningerne til udbygning af systemet på det lange sigt. Energinet.dk vil i det videre arbejde med perspektivering af Netudviklingsplanen analysere koncepter for øget udnyttelse af elnettet. 3.6 Systemydelser fra fleksibelt elforbrug Analyser viser, at der ved en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig omstilling vil være relativt store mængder fleksibelt elforbrug frem mod 225/235. Der er analyseret behov for regulerkraftydelser i 5-minutters intervaller ved de stigende mængder fluktuerende el fra vind og sol. Disse er sammen- 14

15 Hydrogen Fuld opgradering (CH4) Power to Gas H2 tank Industri Biofuel Power to Gas Biogasanlæg Industri Termisk overordnede gasnet Power to Gas Termisk Power to Gas Industri Biofuel Biogasanlæg Industri Lager Syntesegas (H2+CO) Lokalt biogasnet (CH4+CO2) Figur 12: Principper for samspil mellem lokale VE-gasnet (biogas, syntesegas, H2) og det overordnede gasnet. holdt med tilgængeligt, hurtigt regulerbart elforbrug. Analysen for 235 viser, at fleksibelt forbrug i mere end 95 pct. af tiden principielt vil kunne levere en nødvendig regulerkraftkapacitet til balancering inden for driftstimen. Markedsløsninger, der realiserer dele af dette potentiale, vil være centrale i forhold til tilpasning af markedsmodeller til disse ressourcer. 3.7 Integration mellem nye lokale VE-gasnet og det overordnede gasnet Energiforligsanalyserne pointerer, at gassystemet og VE-gas kan være et vigtigt virkemiddel til at sikre forsyningssikkerhed og indpasning af energi fra biomasse og VE-el fra vind/sol. Men det fremhæves også, at netop omkostningen til opgradering af VEgas til naturgaskvalitet (SNG) kan være forholdsvis bekostelig. Der er derfor vurderet en række perspektiver for, hvordan lokale gasnet med VE-gas (biogas, syntesegas og H2) og det overordnede gasnet i højere grad kan integreres, således at der opnås forsyningssikkerhed ved backup fra det overordnede gasnet, samtidig med at omkostninger til opgradering begrænses, jf. Figur 12. Der er behov for et styrket samarbejde mellem gas-tso og -DSO er for at sammentænke og analysere forskellige typer af løsninger og håndtere krav til gaskvalitet på lokale net. 3.8 Perspektiv i øget højtemperatur integration i energisystemet Højtemperatur varmepumper til industri/service En række nye teknologier kan forventes at øge behovet for en effektiv højtemperatur integration i energisystemet. Analyser viser, at højtemperatur integration er væsentligt for den samlede systemeffektivitet, jf. endvidere Figur 7. Procesvarme til industri og service produceres i dag primært ved olie eller naturgas. Enkelte industrier anvender i stigende grad biomassekedler. Teknologi til højtemperatur varmeproduktion fra varmepumper er inden for de senere år blevet kommercielt tilgængelig. Der er analyseret potentiale for højtemperatur varmepumper i industrien. Foreløbige vurderinger indikerer, at en væsentlig del af den industrielle procesvarme kan leveres fra varmepumper, der agerer i et samspil med elsystemet og potentielt også fjernvarmesystemet Integration af højtemperatur varme i Power-to-gas Termisk og brændstofkatalyse producerer overskudsvarme ved temperaturer typisk over 35 grader. Nye typer elektrolyse (SOEC) kan fleksibelt optage/afgive varme, afhængigt af driftstilstand. Herved åbnes for nye muligheder for effektiv brug af højtemperatur varme. En direkte anvendelse af denne højtemperatur varme til fjernvarme vil være forbundet med væsentlige energitab (tab af energikvalitet), og analysen viser, at energiressourcebehovet og den samlede systemomkostning kan reduceres ved effektivt at integrere højtemperatur varme i energisystemet. 3.9 Omkostningseffektiv styring af energisystem til nye koncepter Grundlaget (fysisk) for den nødvendige fleksibilitet i energisystemet vurderes at være til stede, jf. Figur 1 og Figur

16 PJ/år 25 2 Elsystemet Gasystemet Fjernvarme produktion (ab værk) Individuel opvarmning (netto) Industriel procesvarme (netto) Transportarbejde (netto) I dag Med Med olie I dag Med olie I dag Med olie I dag Med olie I dag Med olie I dag olie Vind, sol, Biomasse/affald Naturgas Olie/kul VE-gas/biofuels Fjern- eller overskudsvarme El Figur 13: Scenarier for energisystemet i 235 ved forskellige omstillingsforløb. 1) Med om fossilfri el- og varme, 2) men fortsat en del biomasse i el og fv og 3) Ved omlægning til energisystem uden olie og minimeret biomasse i el og fv. En del af VE-gassen anvendes direkte i brændstofproduktion. Se energistrøms-diagrammer i bilag. En forudsætning for at aktivere den fleksibilitet, der er tilgængelig i energisystemet, kan være markedsløsninger, hvor både el, varme og gas varierer i pris ned på forbrugerniveau. Markeder med realtidspris kan udgøre en stor styrke, men også en styringsmæssig udfordring i forhold til systemstabilitet. En styrket viden om samspil mellem markedsmodeller for både el, gas og varme og den underliggende dynamik i energisystemet er afgørende for fastholdelse af stabilitet i det samlede energisystem og systemsikkerhed. 3.1 Robusthed over for ændringer i omgivelsesbetingelser For at vurdere robusthed af tiltag i energisystemet er der gennemført en række følsomhedsanalyser af systemet frem mod 235. Det er analyseret, hvordan ændringer i udlandets rammebetingelser påvirker systemudviklingen, givet at markedet sikrer en samfundsøkonomisk effektiv omstilling. Herunder er vurderet et grønt og et blåt omgivelsesscenarie og omstilling med/uden i 235 omkring fossilfrihed i el og fjernvarme. For udlandet er scenarierne baseret på ENTSO-E visionerne 1 og 4 for Europa. De beskrive systemtiltag vurderes at være robuste overfor udvikling i udlandets rammebetingelser. Der er i denne forbindelse også analyseret et scenarie, hvor fossil olieforbrug udfases af det danske energisystem frem mod 235. Dette medfører behov for en stor produktion af biobrændstoffer fra termisk i samspil med Power-to- Gas. For at realisere denne omstilling er der behov for primært at allokere biomasse og affald til brændstoffer og i langt mindre grad til varme og el. I dette scenarie er der samtidig en højere andel af landvind og solceller og en højere andel af el- og hybridbiler, dog således at elbilerne først indfases i takt med at de forventes konkurrencedygtige, jf. data fra Alternative drivmidler til transportsektoren. Forbruget af naturgas øges i dette scenarie, hvor olie er udfaset i 235, fra ca. 4 PJ til 8 PJ naturgas. Men da olien samtidig udfases af energisystemet, reduceres den samlede CO 2 -udledning fra ca. 14 mio. ton i 235 referencescenariet til ca. 6 mio ton CO 2. Økonomisk er denne tilgang sammenlignelig med referencescenariet under antagelse af udvikling i brændselspriser, jf. IEA New Policies scenariet og teknologidata forudsætninger. Konkurrencedygtigheden af dette scenarie afhænger af at: Der er adgang til at udnytte overskudsvarme fra brændstofprocesser til industriel procesvarme, som input til Power-togas og som fjernvarme. Det vil sige, hvis dette varmemarked er udfyldt af etablerede anlæg, så bliver økonomien dårligere. Gassystemet integreres med disse processer sådan, at syntesegassen indgår i et marked, jf. flow-figur i Bilag og Figur 12. Billige bio-restprodukter og affald ikke er allokeret til anden side. (jf. Figur 5). At teknologien til biofuel produktion udvikles jf. teknologidata forudsætninger. Aktiviteterne med systemintegreret brændstofproduktion kan potentielt ske i områder, hvor der i dag er kraftværks- og affaldsforbrænding. 16

17 4. Fra forskning og udvikling til implementering Analyserne peger på, at en høj energieffektivitet og fleksibilitet i energisystemet er centralt for at gøre et energisystem med store mængder vindkraft konkurrencedygtigt med en fossil reference. En del af de bærende energieffektive løsninger i fremtidens energisystem er i dag markedsmodne og kan implementeres i stort omfang, eksempelvis varmepumper til varmeproduktion. Men en række af de potentielle, fremtidige løsninger kræver en indsats med forskning, udvikling og demonstration (FUD) for at blive modne til udrulning i større skala. Figur 14 illustrerer indikativt modenhed og energieffektivitet i forskellige centrale konverteringsteknologier. Figuren indikerer, hvilke løsninger der er klar til at implementere, eller som alternativt kræver FUD. Som det fremgår af Figur 14, er teknologier til elektrificering af opvarmning i dag relativt markedsmodne. Det er vigtigt, at rammebetingelserne understøtter, at disse teknologier realiseres i det omfang, det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. En forudsætning for at realisere en effektiv drift af teknologierne er styring og marked. De danske forskningsprogrammer understøtter udvikling af nye komponenter og løsninger i et vedvarende energisystem og udvikling af styringsløsninger. Energinet.dk vil prioritere vidensdeling mellem systemanalyser, der gennemføres i Energinet.dk og specifikke forskningsmiljøer på universiteter, og understøtte, at Danmark globalt fastholder en stærk position på området. Energi-effektivitet Forske/udvikle Demonstrere Implementere Power-to-gas høj-temp. Brint til transport Bio/affald Elbil Power-to-gas lav-temp. Procesvarmepumpe Teknologisk modenhed Fjernvarme varmepumper Bio-KV Individuelle varmepumper Elvarme Bio-kedel (FV og individuel) Reducere Figur 14: Indikativ illustration af energiteknologiers modenhed og energieffektivitet. 17

18 Bilag 214 Import el Transit El-system Export el Sol Kul og Bio KV og kedler Gas Elektrolyse Varme-pumper og elpatroner El-proces lys, it, køl Vind Fjern- og blokvarme systemer HT-VP. Procesvarme Bølge Bio, affald Kul Ethanol Anaerob Gaskatalyse Termisk Varmep. Kedel EV/PHEV FM/FC Bygn opvarmn. Vej-transport Naturgas Gassystemer (metan/syntesegas/h2) Banetransport Transit Sø-transport Olie Gaslagre Fly-transport Flydende brændstoffer fossile/ve (Benzin, Diesel, Ethanol etc.) 235 Import el Transit El-system Sol Bio +bio-kedler Gas Elektrolyse Varmepumper El-proces lys, it, køl Vind Fjern- og varmesystemer Højtemp HT-VP. Procesvarme Bio, affald Ethanol Anaerob Gaskatalyse Termisk Varmep. Kedel EV/PHEV FM/FC Bygn opvarmn. Vej - transport Naturgas Gassystemer (metan/syntesegas/h2) inkl. lokale systemer Banetransport Olie Gaslagre Bioplast Transit Søtransport Flytransport Flydende brændstoffer fossile/ve (Benzin, Diesel, Ethanol, Metanol, DME etc.) Energistrømme i scenarier for 214, 235 og 25. Pile med energistrømme er indikativt skaleret. Der henvises til baggrundsdata for en mere præcis beskrivelse af energistrømme. 18

19 235 Import el Transit El-system Export el Sol Bio Gas Elektrolyse Varmepumper El-proces lys, it, køl Vind Højtemp Fjern- og blokvarme systemer HT-VP. Procesvarme Bio, affald Varmep. Kedel Bygn opvarmn. EV/PHEV FM/FC Vejtransport Ethanol Anaerob Gaskatalyse Termisk Banetransport Bioplast Naturgas Gas-systemer (metan/syntesegas/h2) inkl. lokale systemer Gaslagre Transit Søtransport Flytransport Flydende brændstoffer fossile/ve (Benzin, Diesel, Metanol, DME etc.) 235 fossil olie i energisystemet 25 Import el Transit El-system Export el Sol Bio Gas Elektrolyse Varmepumper El-proces lys, it, køl Vind Bølge Fjern- og varmesystemer Højtemp HT-VP. Procesvarme Bio, affald Ethanol Anaerob Gaskatalyse Termisk Varmep. Kedel EV/PHEV FM/FC Bygn opvarmn. Vejtransport Banetransport Naturgas Olie Gassystemer (metan/syntesegas/h2) inkl. lokale systemer Gaslagre Bioplast Flydende brændstoffer fossile/ve (Benzin, Diesel, Metanol, DME etc.) Søtransport Flytransport 19

20 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7 Fredericia Tlf Vi forbinder energi og mennesker

Energikoncept 2035 Sammenfatning. En analyse af langsigtede tiltag der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem

Energikoncept 2035 Sammenfatning. En analyse af langsigtede tiltag der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Energikoncept 2035 Sammenfatning En analyse af langsigtede tiltag der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere

Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i energisystemet

Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i energisystemet Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Anders Bavnhøj Hansen, Chefkonsulent, MSc Energinet.dk, afdeling for energianalyse Energiforligs-analyserne viser flere retninger

Læs mere

Samspillet mellem energisystemerne

Samspillet mellem energisystemerne Samspillet mellem energisystemerne IDA konference om optimering af fremtidens energisystemer 8. oktober 2014 Solar A/S Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Systemudvikling og elmarked E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Affaldets rolle i fremtidens energisystem 15. maj 2014 Vestforbrænding Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Udvikling, Forskning og miljø abh@energinet.dk

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

El- og gas systemerne

El- og gas systemerne El- og gas systemerne IDA Energi konference 2015-02-05, Markedet for energi og ressourcer i Nordeuropa Anders Bavnhøj Hansen, E-mail: abh@energinet.dk Chefkonsulent, MSc Energianalyse, Energinet.dk Norden

Læs mere

Samspil mellem energisystemerne

Samspil mellem energisystemerne Samspil mellem energisystemerne Energiforsk konference 2014-06-18 Anders Bavnhøj Hansen (abh@energinet.dk) Energinet.dk Forskning & Miljø 1 Energiforligs-analyserne viser flere retninger Brutto brændsels-forbrug

Læs mere

Sammentænkning af energisystemerne

Sammentænkning af energisystemerne Sammentænkning af energisystemerne Konference om energilagring Gigantium Aalborg, 11. oktober 2016 Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsleder, Forskning og Udvikling, Energinet.dk Dok: 14/24552-18 11. okt. 2016

Læs mere

Gassystemets gevinst for samfundet i Indhold. 1. Indledning. 12. november 2015 BDO/DGR. 1. Indledning Resumé af resultater...

Gassystemets gevinst for samfundet i Indhold. 1. Indledning. 12. november 2015 BDO/DGR. 1. Indledning Resumé af resultater... Gassystemets gevinst for samfundet i 2035 12. november 2015 BDO/DGR Indhold 1. Indledning... 1 2. Resumé af resultater... 2 3. Beregningssituationer... 3 3.1 Uden gassystemets muligheder... 4 4. Analyseresultater...

Læs mere

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Økonomiseminar 2016 Rune Duban Grandal, rdg@energinet.dk Energianalytiker Afdeling for forskning og udvikling Energinet.dk 2016-11-17 Gasperspektiver

Læs mere

Perspektiver for VE-gas i energisystemet

Perspektiver for VE-gas i energisystemet Perspektiver for VE-gas i energisystemet Temadag om VE-gasser og gasnettet Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Chefkonsulent, Strategisk Planlægning Energinet.dk 5. okt. 2011 5.10.2011 1

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Indpasning af vedvarende energi

Indpasning af vedvarende energi Indpasning af vedvarende energi Energiteknisk Gruppe Rasmus Munch Sørensen Energianalytiker rms@energinet.dk Agenda - Energinet.hvad-for-en-fisk? - Hvorfor grøn omstilling? Og hva koster ed? - Analyser

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk 1 Oversigt Lidt om Energinet.dk Udfordringerne i fremtidens energisystem Mulige løsninger 2 Om Energinet.dk

Læs mere

Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030

Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030 Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030 Konference om avanceret energilagring 2016 Teknologisk Institut 2016-12-01 Anders Bavnhøj Hansen, ABH@Energinet.dk Chefingeniør Forskning

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Politisk konsensus om 2050 2035: El og varme baseres på VE Hvad er fossilfrihed? 1. Danmark

Læs mere

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Net temadag Fremtidens elsystemer Bjarne Brendstrup, Energinet.dk Vejen mod 100 pct. vedvarende energi i 2050 Mål om 100 pct. vedvarende energi i 2050 kan

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Den grønne omstilling. Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse

Den grønne omstilling. Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse Den grønne omstilling Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse loa@energinet.dk Klimaaftalen er i hus! Klimaet er reddet (?) Agenda 1. Kort om Energinet.dk 2. Energisystemet historisk 3. Status:

Læs mere

2. September 2010. Bilag 1. Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet. Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11

2. September 2010. Bilag 1. Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet. Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11 Bilag 1 Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet 2. September 2010 Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11 Bilag 1: forudsætning, metode og afgrænsninger... 3 1.1 Forudsætninger og metode... 3 1.1.1 Energitjenester...

Læs mere

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem Alternative drivmidler og fremtidens Temamøde i Energistyrelsen om alternative drivmidler til transport Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Strategisk Planlægning Energinet.dk 15. dec. 2011

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvor stor en del af Danmarks faktiske bruttoenergiforbrug udgjorde

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien

Læs mere

Energikoncept 2030. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.

Energikoncept 2030. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet. Energikoncept 2030 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk April 2015 Dok. 13/81109-30 2/118 Indhold Resumé og læsevejledning... 5

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Kan vi flyve på vind? Energinet.dk 1

Kan vi flyve på vind? Energinet.dk 1 Kan vi flyve på vind? 05-11-2016 Energinet.dk 1 outline Introduktion Energinet.dk Velkommen til organisk kemi biofuel byggesten Gaslager Mega Mega lager Kan vi få det til at ske? 2 Om Energinet.dk 05-11-2016

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Sammenhæng mellem transportsektoren og det samlede energisystem

Sammenhæng mellem transportsektoren og det samlede energisystem Sammenhæng mellem transportsektoren og det samlede energisystem 28. august 2012 Anders Bavnhøj Hansen Strategisk planlægning, Energinet.dk Email: abh@energinet.dk 28.08.2012/abh Sammenhæng mellem transportsektoren

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

IDA Energi Østjylland. Find os på

IDA Energi Østjylland. Find os på IDA Energi Østjylland Find os på Lidt om IDA Energi Østjylland Vi er frivillige energientusiaster, der laver arrangementer så som: Besøg på Barsebäck, Affaldvarme, Studstrupværket, Horsens og Bånlev biogasanlæg,

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Hotel Koldingfjord 11 oktober 2013 Danmarks første fjernvarmeanlæg Kilde: Dansk Fjernvarme i 50 år 2 Kommunens lossepladser var ved at være

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Årets Energikonference 2015

Årets Energikonference 2015 Årets Energikonference 2015 Naturgasforsyning, grønne gasser og energilagring i et fremtidsperspektiv Thea Larsen, adm. direktør 1 De danske energimålsætninger Fossil uafhængighed i 2050 2015 status i

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Hvilken rolle kan termisk forgasning spille i fremtidens energiforsyning

Hvilken rolle kan termisk forgasning spille i fremtidens energiforsyning Hvilken rolle kan termisk forgasning spille i AgroTech seminar om termisk forgasning i Danmark 17.11.215 Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, MSc Energinet.dk, afdeling for Energianalyse E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Foreningen for danske biogasanlæg Økonomiseminar Hotel Legoland, Billund 5 december 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Projektet Støttet

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Vedrørende Dato: 24. Aug. 2011 Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan for 50 vedvarende energi i Region

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

ENERGI 2050 Udviklingsspor for VISION 2050 energisystemet

ENERGI 2050 Udviklingsspor for VISION 2050 energisystemet for r o p s s g n li k i v Ud t energisysteme Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk september 2010 Dok.løbenr. 41538/10, sag 10/3378

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

ANVENDELSEN AF BIOMASSE TIL VE-GAS PRODUKTION OG EL. INTEGRATION I DET DANSKE ENERGISYSTEM

ANVENDELSEN AF BIOMASSE TIL VE-GAS PRODUKTION OG EL. INTEGRATION I DET DANSKE ENERGISYSTEM ANVENDELSEN AF BIOMASSE TIL VE-GAS PRODUKTION OG EL. INTEGRATION I DET DANSKE ENERGISYSTEM Workshop om strategi for termisk forgasning DTU Risø 2017-04-27 Anders Bavnhøj Hansen, ABH@Energinet.dk Chefingeniør

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden Professor Systemanalyseafdelingen To store udfordringer Klimaændringer Forsyningssikkerhed To store udfordringer Klimaændringer Forsyningssikkerhed

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvornår sagde det danske folketing nej til atomkraft? 1979 1985 1986

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

DANMARK 2025, 2035 OG 2050

DANMARK 2025, 2035 OG 2050 DANMARK 225, 235 OG 25 STATUSNOTAT November 214 1/12 1. Indledning... 3 2. Energinet.dk's hovedkonklusioner... 4 3. Analyseresultater på vindsporet... 7 3.1 Elproduktionen... 8 3.2 Varmeproduktionen...

Læs mere

Det Fremtidige Energisystem

Det Fremtidige Energisystem Det Fremtidige Energisystem - Gassens Rolle Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Hovedbudskab Danmark er i stand til at indfri målsætningen om at blive uafhængig af fossile brændsler inden

Læs mere

Kan vi have et VE-baseret energisystem uden biogas?

Kan vi have et VE-baseret energisystem uden biogas? Kan vi have et VE-baseret energisystem uden biogas? Biogas økonomiseminar 8/12 2014 Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Energinet.dk rms@energinet.dk 1 Om Energinet.dk 09-12-2014 Energinet.dk 2 Energinet.dk's

Læs mere

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda 1. Energiscenarier 2. Kommunernes rolle i energiomstillingen 3. Lyndiagnose

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem

Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, Center for Life Cycle Engineering Seminar om termisk forgasning i Danmark Tirsdag den

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere