Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter"

Transkript

1 Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter Side 1 af 51

2 1. Executive Summary Forord Baggrund Markedsanalysen Metodevalg Opbygning af præsentationen Idrætscentre i Danmark Strukturen for centrene Særlige forhold Demografiske forhold generelt i Danmark Demografiske forhold på Bornholm Mobilitet Særlige forhold på Bornholm Definition af BSK s forretningsområder Kort projektbeskrivelse Hovedforretningsområder Definition af BSK s målgrupper Selvorganiserede idrætsudøvere Foreninger på Bornholm (de organiserede) Kommunens institutioner Turister på Bornholm Erhvervsvirksomheder og sport Tilskuere til event eller sportsbegivenhed Konkurrence i forhold til de øvrige idrætsfaciliteter og tilknyttede services på Bornholm Idrætsfacilitetsområdet Teater, underholdnings og koncertfaciliteter Indholdsmæssige potentialer for BSK Økonomi og drift Hovedkonklusioner Kilder... 3 Side 2 af 51

3 1. Executive Summary Nærværende markedsanalyse giver svaret på, hvorvidt der er grundlag for at etablere et sports- og kulturcenter på Bornholm, herefter kaldet BSK. Formålet med et sports- og kulturcenter på Bornholm er at supplere de eksisterende sportsfaciliteter på Bornholm, således at øen får et moderne center, der løfter standarden på Bornholm. Et center der kan være med til at udvikle foreningerne og idrætten, således at flere dyrker idræt og motion. Et center der kan give aktive tilbud til turister og erhvervsvirksomheder. Et center der kan være med til at hæve sundhedstilstanden. Det kommende BSK DGI-huse og haller anbefaler, at der etableres et større idrætscenter med svømmehal, motionscenter og udendørsanlæg eventuelt med mulighed for overnatning. Det er afgørende, at BSK differentierer sig ved at tilbyde faciliteter, der spiller sammen med et moderne og fremtidigt idrætsbillede. Eksempelvis kunstgræsbane, moderne bevægelsesrum, springfaciliteter til gymnastik, varmtvandsbassin og udendørs aktivitetsmuligheder. BSK kan supplere det eksisterende udbud af idræts- og motionsmuligheder ved at være et innovativt udviklingsorienteret center med moderne specialfaciliteter til foreningerne og attraktive tilbud til de selvorganiserede idrætsudøvere. BSK skal være i drift året rundt ved at have en mangfoldighed af indendørs- og udendørs aktiviteter, der kan tiltrække såvel borgere som turister. Et væsentligt element for BSK vil være at spille en rolle i forebyggelsesarbejdet. Dermed kan BSK være en vigtig samarbejdspartner for Bornholms Regionskommune. I forhold til erhvervsvirksomheder skal BSK skabe et virksomhedskoncept i form af firmaidræt, teambuilding mm. I samarbejde med Musikhuset og andre kulturinstitutioner, skal BSK være med til at øge udbuddet af kulturbegivenheder på Bornholm ved at rumme især større arrangementer. Side 3 af 51

4 Da befolkningsudviklingen på Bornholm viser en markant tendens med flere ældre, er det vigtigt, at der tages højde for denne målgruppe ved etablering af centeret. BSK s målgrupper er: Beboerne på Bornholm Foreningerne på Bornholm Kommunens institutioner Turisterne, herunder sportsturister Erhvervsvirksomheder og grupper Tilskuere Egentlig er borgerne på Bornholm rimelig godt dækket ind med hensyn til idrætsfaciliteter pr. borger. Når det alligevel vurderes, at der er økonomisk grundlag for BSK, skyldes det, at der ikke findes én større samlet idrætsfacilitet på Bornholm, og at der dermed findes et marked baseret på de ovenfor præsenterede målgrupper. Driften skal baseres på at stille faciliteter til rådighed for foreninger og andre kulturinstitutioner, samtidig med at BSK også selv etablerer tilbud til de identificerede målgrupper. Det er vigtigt, at BSK placeres direkte i forbindelse med eksisterende idrætsfaciliteter som svømmehal og idrætshal. Dels for at udnytte det eksisterende potentiale og dels ved tilføjelse af nye elementer (nybyggeri). Dette vil give en bred mangfoldighed af faciliteter og aktiviteter og dermed langt bedre indtjeningsmuligheder. Rønne vil være det mest oplagte sted at placere BSK, fordi Rønne har en række af eksisterende faciliteter i et nært afgrænset område, den største koncentration af borgere, ligger kystnært i forhold til turister og ikke mindst er Rønne i besiddelse af den rette infrastruktur. Næste skridt Det anbefales, at BSK med udgangspunkt i nærværende markedsanalyse, udarbejder en strategiplan, der skal sikre den nødvendige finansiering. Herefter bliver opgaven, at finde en kompetent daglig leder, der på baggrund af strategiplanen og en driftsorganisation kan markedsføre BSK i forhold til de enkelte målgrupper. Side 4 af 51

5 2. Forord 2.1. Baggrund Bestyrelsen i Bornholms Sports- og Kulturcenter (efterfølgende kaldet BSK) har, med økonomisk støtte fra Puljen af regionale udviklingsmidler, indstillet af Bornholms Vækstforum, besluttet at gennemføre en markedsanalyse vedrørende etablering af BSK. Markedsanalysen præsenteres i denne rapport og giver grundlag for at vurdere fremtidige muligheder for at opføre et BSK, som kan danne rammerne for sports- og kulturaktiviteter, af høj kvalitet, samt fungere som kraft- og udviklingscenter både lokalt, nationalt og internationalt. Rapporten er udarbejdet på foranledning af BSK. Markedsanalyse og rapport er udarbejdet af Per Nedergaard Rasmussen, Jakob Sander, Lars Steen Pedersen og Charlotte Hvid fra DGI-huse og haller. Idrætsbilledet i Danmark er ændret markant. Danskerne efterspørger idrætsmuligheder som aldrig før. Kort fortalt er ændringerne karakteriseret ved: At flere og flere dyrker idræt, og flere og flere gør det uden for idrætsforeningerne At væksten i idrætsdeltagelsen er båret af selvstændige og selvhjulpne voksne og ældre At mænd og kvinder er lige aktive At aktivitetsmønstret er blevet langt mere varieret og mangfoldigt At der blandt voksne kan konstateres en bevægelse væk fra aktiviteter, der dyrkes på hold og på faste tidspunkter, til aktiviteter, der kan dyrkes alene eller i mindre grupper og på selvvalgte tidspunkter At væksten i idrætsdeltagelsen er størst i aktiviteter, hvor den sundhedsmæssige og kropslige effekt er det primære Sammenfattende kan det konstateres, at der er en stadig stigende og stadig mere differentieret efterspørgsel efter tidssvarende idrætsfaciliteter. Især efter faciliteter af god kvalitet, og faciliteter der imødekommer kravene om fleksibilitet og åbenhed. Samtidig får idræt og motion en stadig stærkere placering i det forebyggende arbejde i sundhedssektoren. Side 5 af 51

6 2.2. Markedsanalysen Målet med analysen er dels at afdække behovet for et sports- og kulturcenter på Bornholm, herunder kundepotentialer og kundesegmenter, konkurrenter, samarbejdspartnere o.l. og dels at afdække økonomien og projektets bæredygtighed. Dette med henblik på de fremtidige beslutningsprocesser i BSK s bestyrelse. Nærværende markedsanalyse afdækker behovet og de økonomiske aspekter i forhold til BSK. Analysen leverer ikke et detaljeret anlægs- og driftsbudget. Et detaljeret anlægs- og driftsbudget må afvente, BSK s endelige beslutning om valg af strategi i forhold til placering, driftsform og endeligt indhold Metodevalg Præsentationen/rapporten er ikke videnskabelig. Det er en praktisk orienteret præsentation med elementer fra DGI-huse og hallers undersøgelse samt viden og ekspertudsagn fra diverse kilder. I forbindelse med udarbejdelse af markedsanalysen er der anvendt følgende kilder: 1. Borgerundersøgelse I perioden oktober 2009 gennemførte BSK en borgerundersøgelse. Målet med undersøgelsen var at tilvejebringe informationer om borgernes behov og ønsker på fritidsområdet med henblik på at give BSK det bedst mulige afsæt for planlægning og etablering af fremtidige aktiviteter. Resultatet af de berørte områder i borgerundersøgelsen kan ses i bilag 1. Rent praktisk blev der udsendt et brev med tilhørende password til 2120 borgere, fra år, i Bornholms Regionskommune. Passwordet gav adgang til Rambøll Management s webbaserede analyse værktøj Survey Xact. Spørgeskemaet bestod af 63 spørgsmål. Derudover havde borgerne mulighed for at komme med uddybende kommentarer og bemærkninger. 331 benyttede sig af muligheden. Det giver en svarprocent på 15,6, hvilket må betegnes som et tilfredsstillende resultat, da der ikke blev gennemført en rykker procedure. I skemaerne er der desuden fremkommet en række skriftlige bemærkninger og ideer. De mange svar viser en stor interesse blandt borgerne for at ytre sig. DGI-huse og haller vurderer, at undersøgelsens resultater er tilstrækkeligt til at give bestyrelsen for BSK relevant input til det videre arbejde. Side 6 af 51

7 2. Møde med bestyrelsen for BSK Mandag, den 19. oktober afholdt bestyrelsen og DGI-huse og haller møde for afstemning af forventninger til det kommende BSK. På mødet blev det konkluderet, at markedsanalysen skulle belyse følgende forretningsområder: - Fysiske rammer relateret til sport og bevægelse - Tilknyttede services (overnatning, bespisning, mødelokaler m.v.) - Idræts- og kulturevents Det er således disse 3 forretningsområder, der tages udgangspunkt i, når potentialet for det kommende BSK beskrives i præsentationen. Se notat fra mødet i bilag Erfaringer Analysearbejdet indbefatter en del erfaringer som DGI-huse og haller har oparbejdet i egne centre, det gælder DGI-husene i Århus og Vejle, de kommende DGI-huse i Aalborg og Herning, DGI-byen i København samt andre centre og haller som DGI-huse og haller har arbejdet med, herunder bl.a. Vejen Idrætscenter. 4. Telefoninterviews med halinspektører i 6 idrætshaller på Bornholm Der har været afholdt telefoninterviews med halinspektører i 6 idrætshaller på Bornholm for kortlægning af bl.a. benyttelsesgraden i hallerne. 5. Diverse kilder I forbindelse med markedsanalysen har DGI-huse og haller benyttet sig af en del kilde- og statistikmateriale. I præsentationen er der lavet noter på kilder og statistikker. En samlet liste over disse er at finde i afsnit Opbygning af præsentationen Præsentationen er opbygget som følger. Indledningen Afsnit 1 er en opsummering på analysens overordnede hovedkonklusioner. Afsnit 2 og 3 er indledningen til rapporten. Afsnit 2 behandler baggrunden for markedsundersøgelsen og valget af metoder. Afsnit 3 beskriver den valgte metode i forhold til det kommende BSK s placering på markedet af idrætsfaciliteter i Danmark. Side 7 af 51

8 Analysedelen Afsnit 4, 5, 6, og 7 er selve analysedelen af rapporten. Her behandles de demografiske forhold, hovedforretningsområderne for det kommende BSK, målgrupperne for BSK de konkurrencemæssige udfordringer for BSK og indtjeningsmulighederne. Sammenfatning og anbefalinger I afsnit 8, 9, 10 sammenfattes analysearbejdet. I afsnittene giver DGI-huse og haller bud på potentialer, økonomi, drift og anbefalinger i forhold til BSK. Henvisninger I afsnit 11 findes kildehenvisninger. Da bilagsmaterialet er meget omfattende, har vi valgt at samle dette i et appendiks til rapporten. Side 8 af 51

9 3. Idrætscentre i Danmark 3.1. Strukturen for centrene For at skabe et overblik over idrætsfaciliteter arbejder DGI-huse og haller med følgende kategorisering: A. Stort kongrescenter, som også fungerer som idrætsfacilitet. Som eksempler kan nævnes: Vingstedcentret, DGI-huset Vejle, Messecenter Herning. B. Større idrætscenter med svømmehal, motionscenter, udendørsanlæg som har mulighed for at tilbyde overnatning. Som eksempler på idrætscentre, i denne kategori, kan nævnes: Hedensted Idrætscenter, Vejen Idrætscenter og Vildbjerg Fritidscenter. C. Traditionel idrætshal og/eller svømmehal der samtidig servicerer udendørs idrætsanlæg. Denne type er den helt traditionelle idrætsfacilitet i Danmark. På Bornholm er der flere i denne kategori: Rønne Nord, Åkirkeby Hallen med flere. D. Haller der udelukkende servicerer indendørsbrugere, men har tilknyttet café. Det der adskiller denne kategori fra kategori C er, at der ikke er mulighed for at have drift hele året, da der ikke er tilknyttet udendørsanlæg. E. Aktivitetshuse, halve haller, skolehal m.v. uden nogen form for sekundære ydelser som for eksempel café. BSK s ambition er at placere sig i kategori B. Vores afdækning af idrætsfaciliteterne på Bornholm viser, at der ikke er centre i højere kategori end C. Dermed vil et kommende BSK tilføre idrætsfaciliteterne på Bornholm en ny kategori. 1 Centre i kategori B er kendetegnet ved at have en lang række faciliteter, der henvender sig til et større geografisk område. Disse centre har en professionel ledelse, der koordinerer, markedsfører og sælger ydelserne til flere forskellige målgrupper. Målgrupperne er typisk borgere, kommuner, turister og virksomheder. Afhængig af fokus og strategi vil den enkelte målgruppes andel af den samlede omsætning variere. 1 Se bilag 4, som er udarbejdet af Flemming T. Sørensen, foreningskonsulent i DGI Bornholm Side 9 af 51

10 Den største konkurrencemæssige fordel for de store centre er et omfattende udbud af faciliteter/aktiviteter. Dermed kan de store centre trække på et stort opland, der typisk indeholder flere lokale haller. Delkonklusion: Det betyder, for BSK, at det bliver centralt at få afdækket forretningsområder, målgrupper, indhold samt økonomiske indtjeningsmuligheder. I de følgende kapitler gennemføres en sådan afdækning ved at tage udgangspunkt i de muligheder de lokale forhold på Bornholm giver et center i kategori B. Side 10 af 51

11 4. Særlige forhold 4.1. Demografiske forhold generelt i Danmark En af de største udfordringer for BSK og øvrige centre i Danmark bliver udviklingen i befolkningens sammensætning. Det samlede danske befolkningstal ventes at toppe i 2041 med 5,84 mio. mennesker, hvilket er 6,70 % flere end i Det viser Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Figur 1: Indeks for udviklingen i folketallet i forskellige aldersgrupper En markant konsekvens af befolkningsudviklingen er en betydelig ændring i aldersstrukturen. Der kommer flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Antallet af borgere på 65 år og derover vokser med 78 % indtil 2042, hvor der vil være 1,52 mio. ældre mod i dag. Antallet af årige falder med 10,6 % fra 2,97 mio. til 2,66 mio. Der kan forventes større forskydninger i demografien Demografiske forhold på Bornholm Bornholm har indbyggere. Ifølge Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose vil indbyggertallet falde med ca personer til omkring ved slutningen af prognoseperioden. Det svarer til en tilbagegang på ca. 3,8 pct., som vil bringe Bornholms indbyggertal ned på et niveau, der ligger lidt over antallet i 1901 (hvor Bornholm havde indbyggere). Det er en noget mindre tilbagegang end sidste års prognose 2. 2 Befolkningsprognose , Bornholms Regionskommune Side 11 af 51

12 Samtidig må man forvente store aldersforskydninger i forhold til den nuværende befolkningssammensætning. Den største tilbagegang forventes i gruppen af lidt større børn (12-17-årige) samt deres forældre (30-49-årige) med pct., mens antallet af 1-11-årige børn kun vil falde med 5-10 pct. En tilsvarende begrænset tilbagegang forventes blandt de årige. Omvendt forventes antallet af årige at stige kraftigt, nemlig med ca personer ~ ca. 56 pct. i løbet af prognoseperioden. Også antallet af 90+-årige forventes at blive fordoblet. Generelt forventes gennemsnitsalderen i regionskommunen at stige fra 44,1 år i 2009 til 47,4 år i Indbyggertallet forventes at falde lige meget i byerne og landdistrikterne (ca. 3,8 pct.), men målt i forhold til bystørrelse forventes Rønne og de rene landdistrikter at bevare deres andel af øens indbyggere, mens de øvrige fire tidligere kommunecentre bliver styrket lidt, og de små byer tilsvarende svækkes lidt. Set i forhold til de fire skoledistrikter vil tilbagegangen i folketallet være nogenlunde jævnt fordelt, mens antallet af børn går mest tilbage i distrikterne Midt og Øst, og mindst i Nord. I store aldersgrupper kan man sige, at børnene (0-17 år) bor i Midt, de unge/yngre (18-39 år) i Vest, de midaldrende (40-64 år) i Nord og de ældre (65+ år) i Øst. Det gennemsnitlige beregnede antal personer i hver regionskommunen forventes at falde fra 2,03 i 2009 til 1,87 i Delkonklusion: BSK skal være opmærksom på, at der i årene frem til 2020 vil være et stort frafald af gruppen af: Unge (12 17 årige) Forældre (30 49 årige) Omvendt forventes der en stigning i de ældre årgange: årige + 90 årige Kort sagt: Gennemsnitsalderen forventes at stige fra 44,1 i år 2009 til 47,4 i år Samlet set vil Rønne bevare sin andel af øens indbyggere. Side 12 af 51

13 4.3. Mobilitet Ca. 45 % af borgerne på Bornholm kørte mindre end 3 kilometer til den seneste aktivitet. Ca. 80 af borgerne kørte mindre end 10 kilometer til den seneste aktivitet. Figur 2. Hvor mange kilometer var der til den seneste idræts-, sports- og motionsaktivitet du deltog i? Mobiliteten er ikke overraskende større, når bornholmerne deltager som tilskuer til sports eller kulturbegivenheder. Delkonklusion: Afstande har stor betydning ved valg af idræt-, sports og motionsaktivitet. Store centre (i B kategori) bør placeres, hvor befolkningstætheden er stor eller infrastrukturen tillader få minutters transport mellem bolig/arbejde og centret Særlige forhold på Bornholm Det er muligt at nå Bornholm på 35 minutter med fly (600 DKK tur/retur) og 150 minutter med bus/tog inklusiv færge (500 DKK tur/retur). Dermed bliver Bornholm et alternativ til Jylland, eksempelvis for sjællændere. For sydsvenskerne kan Bornholm være et alternativ til Sjælland. Enhver positiv ændring i transporttid og transportomkostning vil naturligvis være til gavn for BSK, men enhver negativ ændring i forholdende vil betyde det modsatte. Et eksempel på at transporttid og transportomkostninger betyder noget i danskernes valg af idræts- motions og eventoplevelse er, at mennesker deltog ved landstævnet på Bornholm mod normalt ca ved DGI s landsstævner øvrige steder i Danmark. Bornholms status som udkantskommune kan midlertidig bidrage med en række fordele. Herunder støtteordninger, politisk fokus, ekstraordinært lokalt engagement osv. Side 13 af 51

14 Delkonklusion: Det faktum at Bornholm er en ø har betydning for transporttid og -omkostning for ikke- bornholmerne. Det må forventes at få betydning for den samlede efterspørgsel. Side 14 af 51

15 5. Definition af BSK s forretningsområder 5.1. Kort projektbeskrivelse Bestyrelsen i BSK s vision med det kommende center er at skabe et sports- og kulturcenter, som dels kan danne rammerne for sports- og kulturaktiviteter og begivenheder af høj kvalitet, og dels fungere som kraft- og udviklingscenter både lokalt, nationalt og internationalt. Missionen er at bidrage til dækning af behovet for idræts- og kulturoplevelser på Bornholm, herunder at understøtte og tilbyde det bornholmske idræts-, forenings- og kulturliv optimale fysiske rammer. Som udgangspunkt har det været hensigten, at BSK skal udvikles i 3 faser i takt med at finansieringen falder på plads. 3 Fase 1: Ultimo 2009: Ultimo 2010: Fase 2: Ultimo 2013: Fase 3: Ultimo 2016 Kunstgræsbane med omklædningsrum. Friluftsgård etableret/renoveret. Moderne Idrættens Hus. Moderne og tidssvarende svømmehal, en multihal, overnatningsfaciliteter, restaurant, fitnesscenter samt indendørs skydebane. Legeland for børn. Evt. Idrætsefterskole i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner er etableret store idræts- og kulturevents afholdes om året. Øens sportsturisme understøttes og koordineres. Udover ovenstående arbejder bestyrelsen i BSK på at tilføje yderligere aktiviteter. Eksempelvis BMX bane, skøjtehal, squash m.v. Ovenstående har været udgangspunktet for DGI-huse og hallers arbejde med markedsanalysen og ansøgningen til Vækstforum. Gennem DGI-huse og hallers dialog med BSK, er BSK dog opmærksom på, at ovenstående skal justeres, efterhånden som beslutninger og grundlaget for BSK bliver klarlagt. 3 Materiale fra BSK 4 Nærværende rapport forholder sig ikke til behovet for uddannelsesinstitutioner i forbindelse med BSK Side 15 af 51

16 5.2. Hovedforretningsområder På baggrund af ovenstående faser, og mødet der blev afholdt den 19. oktober, mellem DGI-huse og haller samt bestyrelsen for BSK, kan der defineres tre overordnede forretningsområder, der tilsammen skal sikre driften for BSK. Se notat fra mødet i bilag 2. Fysiske rammer relateret til sport og bevægelse (de primære aktiviteter) De fysiske rammer består af en række faciliteter og bygninger, der tilsammen kommer til at udgøre BSK. Eksempler kan være hal, svømmehal, fodboldbaner, skydebane, fitness lokale, træningslokaler osv. De fysiske rammer kan yderligere inddeles i en række delforretningsområder. Eksempelvis kan fitnesslokaler og træningslokaler indeholde combat, spinning, step, body toning, gymnastik og mange andre aktiviteter. Større centre (jævnfør type B i afsnit 3) kan indeholde over 100 delforretningsområder. Udfordringen består i løbende at ændre i udbuddet af aktiviteter i takt med, at efterspørgslen ændrer sig. Tilknyttede services (støtte aktiviteter) De tilknyttede services er alt det, der ikke direkte har med sport og bevægelse at gøre. Fælles for de tilknyttede services er, at de medvirker til at sikre den gode oplevelse. Eksempler kan være reception, parkering, bespisning, mødelokaler, overnatning, sekretariatet inklusiv PR og markedsføring, regnskab, servicekoncept mv. De tilknyttede services var tidligere overset, men i takt med udviklingen af de store centre, er de blevet afgørende for succesen. Der findes centre, hvor de tilknyttede services i sig selv udgør attraktioner. Eksempelvis møde og konferencefaciliteterne i Vingsted og cafeen i Vejen Idrætscenter. Idræts- og kulturevents (øvrige aktiviteter) Her er der tale om aktiviteter, der finder sted på adhoc basis. Eksempler kan være koncerter, udstillinger, messer, årsmøder, mesterskaber osv. Fælles for idræts- og kulturevents er en lang planlægningshorisont og en fleksibel organisation. Side 16 af 51

17 6. Definition af BSK s målgrupper Med udgangspunkt i forretningsområderne har BSK følgende overordnede målgrupper. Beboerne på Bornholm eller de selvorganiserede. Eksempelvis en bruger der har købt et 10-turskort til et fitness center, eller 2 venner der spiller fodbold på et mål. Foreninger på Bornholm eller de organiserede. Eksempelvis gymnastik- eller skytteforeninger. Kommunens institutioner. Eksempelvis ungecenter, skoler, genoptræning eller forebyggelse i et samarbejde i forbindelse med et sundhedscenter. Turisterne, herunder sportsturister. Eksempelvis en familie, der bor til leje i et sommerhus, og besøger svømmebadet på en regnvejrsdag, en cykelrytter, der deltager i Bornholm Rundt eller en løber der deltager i Etape Bornholm. Erhvervsvirksomheder og grupper. Eksempelvis en gruppe af medarbejdere, der afholder møder og dyrker sport i en eller anden form og/eller kombination. Eller en brancheforening, der afholder årsmøde. Tilskuere (uden aktiv deltagelse) til event eller sportsbegivenhed. Det kan være tilskuere til en håndboldkamp eller en teaterforestilling. Ovenstående målgrupper kan illustreres som nedenstående: Figur 3. Illustration af målgruppernes vej til BSK Side 17 af 51

18 De større grupper af brugere (BtoB = Business to Business) og enkeltpersoner og familier (BtoC = Business to Consumer) stiller forskellige krav til BSK. Eksempelvis aftaler, krav til service, opfølgning osv. Målgrupperne vil i det følgende blive gennemgået med henblik på en vurdering af potentialerne for BSK Selvorganiserede idrætsudøvere Blandt de voksne bornholmere (over 16 år) dyrker 78 % idræt, sport og motion. Hver af de aktive bornholmere dyrker i gennemsnit 3,02 forskellige aktiviteter. Det bemærkes, at 22 % af de voksne borgere ikke dyrker idræt, sport og motion. 55 % af idræt, sport og motionsaktiviteterne dyrkes på egen hånd. De fire mest populære aktiviteter blandt voksne bornholmere er vandreture, jogging, løb, og styrketræning. Figur 4. De mest populære aktiviteter blandt borgerne på Bornholm. NB: Respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds, hvorfor % er over 100. Nedenstående figur viser de voksne borgeres motiver ved valg af idræt, sport og motion. Komme i bedre form er vigtigst for borgerne ved valg af idræt, sport og motion. I den forbindelse er det interessant, at afstanden anses som mindre vigtig. Side 18 af 51

19 Figur 5. Hvad er vigtigst for dig ved valg af idræt, sport og motion? NB: Respondenterne har haft flere afkrydsningsmuligheder, hvorfor % er over 100. Det skal være sjovt, fællesskab og møde nye mennesker anses som vigtigere end afstand og dyrke idræt på højt niveau. Dermed bliver udfordringen at give borgerne mulighed for at komme i form inden for nogle sociale rammer (sjov, fællesskab og møde nye mennesker). Figur 6. Hvor ofte dyrker du idræt, sport og motion i vinter- og sommerhalvåret? Det bemærkes, at næsten halvdelen af de voksne borgere, der dyrker idræt, motion og sport er aktive 2-3 gange om ugen. Mere end 90 % af de aktive borgere dyrker sport, idræt eller motion en eller flere gange om ugen. Ønsket om at dyrke idræt, sport og motion er tilsyneladende konstant sommer og vinter. Ikke overraskende foregår sommerens aktiviteter i højere grad udendørs i modsætning til vinterens indendørs aktiviteter. Side 19 af 51

20 Af borgerundersøgelsen fremgår det, at voksne bornholmere er interesseret i en række aktiviteter og ydelser afholdt af BSK. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at kun 10 % af respondenterne ikke ønsker at deltage i aktiviteter på BSK. Figur 7. Hvilke af følgende faciliteter vil være relevante for dig i forbindelse med Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK). Sæt gerne flere kryds NB: Respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds, hvorfor % er over 100. Ovenstående tabel vidner om, at der i forhold til indretningen af BSK er en række områder, som borgerne finder interessante: Udenomsarealer til udendørsaktiviteter Vand- og wellnesaktiviteter Fitnessaktiviteter såsom styrketræning, aerobic, spinning med mere. Sundhedsaktiviteter Delkonklusion: BSK skal tilstræbe, at få alle aktive bornholmere som brugere. Uanset om det drejer sig om borgere, der dyrker idræt, sport og motion meget ofte eller sjældent. BSK skal gøre en indsats for at tiltrække de selvorganiserede udøvere. Det kan eksempelvis ske ved at stille rammer og aktiviteter til rådighed. (Foredrag, løb, faciliteter, der understøtter de selvorganiserede). BSK skal tilrettelægge programmer med henblik på aktivering af de indbyggere, der ikke dyrker idræt, sport og motion (22 % af indbyggerne). Det kan ske i samarbejde med kommunen. Se desuden afsnit om institutioner i afsnit 6.3. Side 20 af 51

21 BSK skal desuden tilrettelægge udendørs aktiviteter, så borgerne fastholdes om sommeren. Traditionelt holder de lokale haller lukket om sommeren. BSK kan udfylde det hul gennem en række af aktiviteter m.v Foreninger på Bornholm (de organiserede) Som nævnt dyrker de aktive borgere på Bornholm i gennemsnit 3,02 forskellige aktiviteter. 33 % af disse aktiviteter dyrkes inden for rammerne af foreningerne. Figur 8: Hvor dyrker du din idræt, sport eller motion? Antallet af foreninger på Bornholm er ca. 270, hvoraf en stor del er relateret til idræt, sport og motion. Foreningerne vil altid være tæt knyttet til en specifik aktivitet. Derudover har foreningerne behov for møde- indsamlingsaktiviteter, depoter m.v. Der er omkring 125 idrætsforeninger på Bornholm. Foreningerne under de to hovedorganisationer DGI og DIF har omkring bornholmske medlemmer. Det svarer i tal til mere end en tredjedel af den bornholmske befolkning. 5 Foreningerne tilbyder idræt og motion til alle aldersgrupper. I borgerundersøgelsen har vi afdækket behov og ønsker for den voksne del af befolkningen over 16 år. Det potentiale som denne gruppe udgør for BSK, er beskrevet i det foregående afsnit. I dette afsnit vil derfor koncentrere os om børn og unges ønsker og behov. Idrætsdeltagelsen blandt børn og unge er højere end blandt de voksne. De seneste danske undersøgelser fra 2007 viser 6, at 84 % dyrker regelmæssig sport og motion. 90 % af børn og unge dyrker idræt i foreningerne. Dette betyder, at idrætsbilledet for børn og unge i høj grad kan aflæses i statistik over foreningsidrætten Danskernes motions- og sportsvaner Idrættens Analyseinstitut Maja Pilgaard Side 21 af 51

22 I følge DGI Bornholms medlemstal for 2008 (se bilag 8) ser tallene ud som følger: Figur 9: TOP 10 Mest dyrkede idrætter i DGI Bornholm blandt børn og unge mellem 0 18 år i 2008 Fodbold Gymnastik Svømning Badminton Håndbold Kampidræt Tennis Foreningsung.klubber Atletik Bordtennis Antal aktivitetsmedlemmer Det ses i figuren ovenfor, at børn og unge især dyrker de traditionelle idrætter som fodbold, gymnastik, svømning, badminton og håndbold. Dette kan verificeres af en landsdækkende undersøgelse 7, hvor det samme billede af idrætsdeltagelsen blandt børn og unge ses. Ole Sig, fritidskonsulent i Bornholms Regionskommune påpeger dog følgende: Der findes ikke lokale undersøgelser af, hvilke idrætsgrene, der dyrkes af hvor mange. Men det er min klare fornemmelse, at idrætsmønsteret på Bornholm er meget traditionelt. Det vil sige, at aktiviteter som gymnastik, fodbold, badminton, håndbold og svømning fylder meget. Derudover er der en mellemgruppe, som har en vis volumen - ofte båret af en ildsjæl. Disse aktiviteter svinger derfor også meget i niveau fra år til år. Det er f.eks. rulleskøjter, dans, atletik/løb, cykling, kampsport og så også de kommercielle fittnesscentre. 8 Med udgangspunkt i ovenstående er det vigtigt, at der i de bornholmske idrætsfaciliteter også tænkes i krav til de traditionelle idrætsaktiviteter, og at der ikke udelukkende tænkes i faciliteter, der kan honorere kravene til den fleksible og individuelle idræt. 7 Danskernes motions- og sportsvaner Idrættens Analyseinstitut Maja Pilgaard 8 Ole Sig, Fritidskonsulent i Bornholms Regionskommune Side 22 af 51

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 Vedtaget af Solrød Byråd august 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 HELHEDSPLANENS ORGANISERING... 3 METODE... 3 HELHEDSPLANENS

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

Strategi 2015: En situationsanalyse

Strategi 2015: En situationsanalyse Strategi 2015: En situationsanalyse Indhold 1. Forord................................... 03 2. Danskerne dyrker idræt som aldrig før efterspørgslen efter idræt................ 04 - Den stille Revolution

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Organisering og drift

Organisering og drift Organisering og drift ORGANISERING OG DRIFT Denne hvidbog er udarbejdet på opdrag af Lokale- og Anlægsfonden, maj 2012 af cand.mag. Troels Rasmussen i hans funktion som projektleder i DGI Huse og Haller.

Læs mere

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Foto: Jesper Friis Sørensen Indsatsområder - Fra vision til handling Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1 Foto: Jesper Friis Sørensen

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

Evaluering af Convention Bureau Bornholm

Evaluering af Convention Bureau Bornholm Evaluering af Convention Bureau Bornholm december 2013 2 Evaluering af projekt Erhvervsturismesekretariat Convention Bureau Bornholm Udarbejdet for Business Center Bornholm af Anja Bach-Jensen, Center

Læs mere

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015 EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER Rapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 1.1 Gymnastikkens rum 1.2 Gymnastik - idrætsdiciplin, bevægelse og leg 1.3 Tre forskellige gymnastikhaller 1.4 En evaluering

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag titute for Sports Studies Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard ÆTTENS LYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Ferie i Kystdanmark warum nicht?

Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Rapporten er udarbejdet af TNS Gallup på vegne af VisitDenmark, Videncenter for Kystturisme og Region Syddanmark. Undersøgelsen er delvist

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Startevaluering Udarbejdet til Af November 2010 Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner November 2010 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 1.1

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 38 Marts 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Colourbox Det med pengene Lad det være sagt med det samme. Jeg er gammel nok til at huske

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS Karsten Østerlund 2014:12 Social kapital i gymnastik og fitness En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere