Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

2 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv forsikringsaktieselskab (PenSam Liv). Aftalen definerer det nærmere indhold af gruppelivsforsikringen, som omfatter alle FOA's medlemmer, herefter kaldet gruppemedlemmer. I enhver situation, hvor gruppelivsaftalen og forsikringsbetingelserne omhandler bestemmelser for ægteskab/ægtefælle, er disse også gældende for registreret partnerskab/registreret partner, medmindre gældende lovgivning er til hinder herfor. Forsikringsaftaleloven gælder i øvrigt for forsikringen, medmindre loven er fraveget ved gruppelivsaftalen eller forsikringsbetingelserne. 2 Indtræden Optagelse i gruppelivsforsikringen er betinget af medlemskab af FOA. Alle medlemmer af FOA under 65 år er obligatorisk forsikrede jf. dog 3. Gruppemedlemmerne er ejere af forsikringen. Alle gruppemedlemmer indtræder uanset helbredstilstand. Afgives der af forsikringstager, gruppemedlemmet eller andre berettigede urigtige oplysninger eller forties oplysninger, finder reglerne i forsikringsaftaleloven 4-10 anvendelse. 3 Ikrafttræden Forsikringen træder i kraft den kl Hovedsum Den forsikringssum, der forfalder ved gruppemedlemmets død, udbetales til gruppemedlemmets "nærmeste pårørende", medmindre andet er skriftligt aftalt mellem gruppemedlemmet og PenSam Liv. Ved et gruppemedlems "nærmeste pårørende" forstås gruppemedlemmets ægtefælle eller registreret partner, eller hvis en sådan ikke efterlades, *samlever, som ved dødsfaldet har fælles bopæl med gruppemedlemmet, og som enten har, venter eller har haft barn med gruppemedlemmet eller har levet sammen med gruppemedlemmet i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år før dødsfaldet, eller hvis en sådan ikke efterlades, livsarvinger (børn, børnebørn og disses afkom), eller hvis sådanne heller ikke forefindes, arvinger ifølge testamente eller øvrige arvinger efter arveloven jf. forsikringsaftaleloven. *Samlever indgår kun i "nærmeste pårørende", hvis begunstigelsen er foretaget den eller senere. Efterlader gruppemedlemmet sig ingen nærmeste pårørende, og er der ikke indsat særlig begunstigelse, finder der ingen udbetaling sted. 5 Børnesum Børnesummer udbetales til gruppemedlemmets børn under 21 år. Til børn henregnes foruden gruppemedlemmets egne børn i eller uden for ægteskab også stedbørn, for så vidt de er optaget til forsørgelse i gruppemedlemmets husstand. Sidestillet med stedbørn betragtes børn i samlivsforhold af over 2 års varighed, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

3 3 Parret har uafbrudt i de sidste 2 år forud for forsikringsbegivenheden haft fælles folkeregisternoteret adresse, og parret har uafbrudt i de sidste 2 år forud for forsikringsbegivenheden levet i ægteskabslignende forhold, uden at der i dette tidsrum har foreligget ægteskabshindring ifølge lovgivningen. 6 Undtagen risiko Under krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder dødsfaldsdækningen. Erhvervsministeriet træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt, og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes. Uden for dansk område dækker forsikringen ikke dødsfald, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. 7 Beskatningsforhold Præmier m.v. og ydelser til gruppemedlemmet og øvrige berettigede er omfattet af reglerne i Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven). 8 Forsikringens personlige karakter Rettigheder i henhold til forsikringen, herunder retten til udbetalinger fra selskabet, er såvel for gruppemedlemmet som øvrige berettigede strengt personlige. Over de rettigheder, som gruppemedlemmet eller øvrige berettigede måtte have i selskabet, kan der ikke rådes ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde. Rettighederne kan ikke gøres til genstand for nogen art af retsforfølgning fra kreditorernes side. Gruppemedlemmet og øvrige, der er berettiget til ydelser fra selskabet, er forpligtet til at afgive alle oplysninger, erklæringer, attester m.v., som af selskabet skønnes at være af betydning. Gruppemedlemmet og andre berettigede kan af selskabet afkræves samtykkeerklæring til indhentelse, opbevaring, registrering og videregivelse af oplysninger, såfremt sådant samtykke skønnes nødvendigt. 9 Præmie Præmien beregnes på det til enhver tid for PenSam Liv til Finanstilsynet anmeldte beregningsgrundlag. Forsikringstageren betaler udgifterne ved præmiens betaling. Ved for sen indbetaling af de enkelte præmier kan selskabet kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af selskabet. Ved manglende indbetaling af første præmie fastsætter selskabet de nærmere vilkår for forsikringens ikrafttræden. Ved manglende indbetaling af senere præmier kan selskabets ansvar bortfalde, når der er forløbet mere end 6 måneder fra forfaldsdagen, og selskabet har afgivet skriftligt påkrav med oplysning herom og med 14 dages frist for indbetaling.

4 4 10 Præmiefri dækning Såfremt et gruppemedlem i en periode er kontingentfritaget, og der som følge heraf ikke betales præmie til FOA Gruppeliv, vil gruppemedlemmet være præmiefri dækket i denne periode. 11 Bonus Bonus opgøres i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bonusregulativ for gruppelivsforsikring i PenSam Liv. Efter samråd med forsikringstageren træffer selskabet beslutning om anvendelsen af bonus. 12 Udtræden af gruppen Når et gruppemedlem ved udmeldelse af FOA udtræder af gruppelivsforsikringen, ophører dækningen straks ved medlemskabets ophør. Dækningen ophører endvidere ved udgangen af den måned, hvori gruppemedlemmet fylder 65 år, jf. dog 3. I tilfælde af gruppemedlemmets udtræden af forsikringsordningen vil forsikringen ikke have opnået nogen form for tilbagekøbsværdi. 13 Fortsættelsesforsikring Udtræder et gruppemedlem på grund af udmeldelse af FOA, kan den pågældende efter nærmere af selskabet fastsatte regler tegne fortsættelsesforsikring. Ret til fortsættelsesforsikring skal gøres gældende inden 2 måneder efter udtrædelse. 14 Anmeldelse og forældelse Anmeldelse af forsikringsbegivenheden foretages skriftligt til selskabet uden unødigt ophold. Krav om dækning på FOA gruppeliv forældes efter dansk rets regler om forældelse. 15 Udbetaling Ved begæring om udbetaling indleveres til selskabet sådan dokumentation, som selskabet finder fornøden. Udbetaling kan ikke finde sted, førend kravet er behørigt dokumenteret. 16 Opsigelse Gruppelivsaftalen kan opsiges af såvel forsikringstageren som af PenSam Liv med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Såfremt et af PenSam Liv anmeldt nyt beregningsgrundlag medfører højere grundlagsmæssig præmie for ordningen, er forsikringstageren berettiget til at opsige gruppelivsaftalen med 30 dages varsel, når opsigelsen finder sted inden 30 dage efter meddelelsen om forhøjelsen. 17 Tvister PenSam Liv er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager fra gruppemedlemmer og andre berettigede. Klageren skal forinden rette henvendelse til selskabet, og såvel klageren som selskabet kan lade klagen forelægge for selskabets bestyrelse. En af bestyrelsen truffen afgørelse kan af klageren indbringes for en voldgiftsret inden 3 måneder efter, at meddelelse om afgørelsen er afsendt fra selskabet. For voldgiftsretten afgøres sagen endeligt og bindende for parterne efter dansk ret og i øvrigt efter Regler for behandling af sager

5 5 ved Det danske Voldgiftsinstitut. Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Sager, som ikke afgøres ved voldgift, kan indbringes for domstolene. 18 Ændring af forsikringsbetingelser Selskabet kan ændre forsikringsbetingelserne med virkning for allerede tegnede og fremtidige forsikringer. PenSam Liv forsikringsaktieselskab Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere