Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse"

Transkript

1 Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

2 Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SEK(2010) 985 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i "hygiejnepakken" Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere DA DA

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Spørgsmål og svar Traditionelle fødevarer Kød og kødprodukter Mælk og mejeriprodukter Honning Frugt og grøntsager Ansvarsfraskrivelse: Dette arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene er ikke nødvendigvis udtryk for Kommissionens holdning. DA 2 DA

5 1. INDLEDNING Dette dokument skal danne grundlag for en bedre forståelse af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejneforordningerne og føre til bedre anvendelse af de pågældende bestemmelser i medlemsstaterne. Det bør understreges, at fleksibiliteten i hygiejneforordningerne ikke er begrænset til de i dette dokument nævnte områder. Det bør desuden bemærkes, at dette dokument kun dækker hygiejneforordningerne og ikke anden relevant lovgivning om f.eks. dyresundhedskrav, kontrol af restkoncentrationer og mærkning. De bør derfor kontakte de kompetente myndigheder for en fuld forståelse af de relevante bestemmelser, der gælder for Deres aktiviteter, inden for de forskellige områder. Fleksibilitetsbestemmelserne i hygiejneforordningerne giver mulighed for: at: i) give dispensation/indrømme undtagelser fra visse krav i bilagene til hygiejneforordningerne ii) foretage tilpasninger af visse krav i bilagene til hygiejneforordningerne at udelukke visse aktiviteter fra hygiejneforordningernes anvendelsesområde. For at kunne benytte sig af fleksibilitetsbestemmelserne skal medlemsstaterne som regel indføre nationale foranstaltninger. De ledende principper for anvendelsen af fleksibilitetsbestemmelser er nærhed og gennemsigtighed: ud fra princippet om gennemsigtighed skal Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes om ethvert udkast til nationale foranstaltninger ud fra nærhedsprincippet er medlemsstaterne bedst selv i stand til at finde løsninger, som passer til de lokale forhold. Disse retningslinjer skal anvendes sammen med følgende vejledninger i gennemførelsen af hygiejneforordningerne: Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 (generelle hygiejnekrav) Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 (specifikke hygiejnekrav for animalske produkter) Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne og en enklere gennemførelse af HACCP-principperne i visse fødevarevirksomheder. Der er i disse vejledninger gjort rede for terminologien i og reglerne for gennemførelsen af hygiejneforordningerne, herunder bestemmelserne om fleksibilitet. Vejledningerne er offentliggjort på GD SANCO's websted, jf. følgende link: DA 3 DA

6 Man bør desuden være særlig opmærksom på dokumentet om "Forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Retningslinjer for de kompetente myndigheder", der er udarbejdet sideløbende med dette dokument om ofte stillede spørgsmål. I nedenstående tabel finder man de specifikke tekniske udtryk, der er anvendt i dette dokument. Teknisk udtryk Betydning Hygiejneforordningerne Forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 EU's generelle hygiejnekrav De relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 EU's specifikke hygiejnekrav De relevante krav i forordning (EF) nr. 853/ SPØRGSMÅL OG SVAR 2.1. Traditionelle fødevarer Spørgsmål 1: "I mit land har vi en lang tradition for fremstilling af ost. Råvaren er fåremælk, og osten fremstilles på bedrifter i bjergområder. På grund af den traditionelle fremstillingsmetode (i fårehytter højt oppe i bjergene) er det vanskeligt ja, nærmest umuligt at opfylde EUbestemmelserne på de steder, der er tale om. Det er også vanskeligt helt at overholde bestemmelserne om transport af disse produkter fra bjergene til de lokale forretninger. Betyder det, at EU forbyder fremstillingen af de pågældende produkter?" SVAR: Nej, EU anerkender traditionelle fødevarer som en værdifuld og uerstattelig del af medlemsstaternes og dermed Den Europæiske Unions kulturarv. Derfor indeholder hygiejneforordningerne bestemmelser om fleksibilitet med særlig henblik på fremstillingen af denne type produkter, under forudsætning af at de er sikre. Se spørgsmål 8 med hensyn til reglerne for fremstilling af ost på bedriften. Spørgsmål 2: "Hvornår kan jeg betragte den fødevare, jeg fremstiller, som værende en fødevare med traditionelle karakteristika, og hvilke dispensationer kan der gives for en sådan fødevare?" SVAR: Fødevarer med traditionelle karakteristika er fødevarer, der er traditionelt fremstillet i medlemsstaterne, og som er: a) historisk anerkendt som traditionelle produkter eller b) fremstillet i henhold til en registreret teknisk reference til den traditionelle proces eller i henhold til traditionelle produktionsmetoder eller DA 4 DA

7 c) beskyttet som traditionelle fødevarer af EU-bestemmelser 1 eller en national, regional eller lokal lov. For denne type fødevarer giver EU-lovgivningen medlemsstaterne mulighed for at give dispensation fra: de generelle hygiejnekrav på steder, hvor sådanne produkter eksponeres for et miljø, der er nødvendigt for, at deres karakteristika kan udvikle sig (bl.a. vægge, lofter og døre, der ikke er glatte, vandtætte, ikke-absorberende eller af et korrosionsbestandigt materiale, og naturlige, geologiske vægge, lofter og gulve) rengørings- og desinficeringsforanstaltningerne vedrørende sådanne steder og den hyppighed, hvormed de gennemføres, for at tage hensyn til den særlige flora, der er forbundet med stedet kravene vedrørende den type materialer, som de redskaber og det udstyr, der anvendes specifikt til at tilberede, emballere og indpakke de pågældende produkter, er lavet af. Redskaber og udstyr skal konstant have en tilfredsstillende hygiejnestandard og skal regelmæssigt rengøres og desinficeres. Hvis Deres produkt opfylder ovennævnte krav og De ønsker at vide, hvordan fleksibiliteten anvendes i Deres land, bør De tage kontakt til den kompetente myndighed. Spørgsmål 3: "Gælder der yderligere fleksibilitet, hvis man anvender traditionelle produktionsmetoder?" SVAR: Ja. Hvis fødevarerne fremstilles traditionelt i medlemsstaterne og der er behov for at tilpasse andre krav end de i svaret på spørgsmål 2 omhandlede, giver EU-lovgivningen medlemsstaterne mulighed for at indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene i hygiejneforordningerne. Hvis Deres metode til fremstilling, forarbejdning eller distribution af fødevarer er traditionel og De ønsker at vide, hvordan fleksibiliteten anvendes i Deres land, bør De tage kontakt til den kompetente myndighed Kød og kødprodukter Spørgsmål 4: "Jeg har en slagterforretning. Jeg har fået besked om, at min forretning skal godkendes og overholde alle EU-bestemmelser. Kan De fortælle mig, hvilke krav jeg skal opfylde ifølge den pågældende lovgivning?" 1 Hvad angår fødevarer med traditionelle karakteristika, som beskyttes af EU-lovgivningen, vil garanterede traditionelle specialiteter, som er registreret efter forordning (EF) nr. 509/2006, samt beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, som er fremstillet traditionelt i henhold til forordning (EF) nr. 510/2006, eventuelt kunne komme i betragtning til de pågældende dispensationer. DA 5 DA

8 SVAR: Der er ingen definition af "slagterforretning" i hygiejneforordningerne. EU's hygiejnebestemmelser finder anvendelse, afhængigt af hvilke aktiviteter der rent faktisk udføres i virksomhederne. De skal for det første finde ud af, om De skal godkendes eller blot registreres. (Registrering sker ved, at De underretter den kompetente myndighed om Deres virksomhed/aktiviteter, og godkendelse ved, at De anmoder om godkendelse, og at den kompetente myndighed derefter aflægger besøg i forretningen og godkender den, inden De påbegynder aktiviteterne). Virksomheder, der går under betegnelsen "slagterforretninger", og som udelukkende leverer kød eller kødprodukter direkte til den endelige forbruger (og ikke slagter dyr), betragtes som detailvirksomheder. De skal derfor blot registreres. EU-lovgivningen kræver ikke godkendelse af sådanne forretninger. Medlemsstaterne kan dog kræve godkendelse på nationalt plan i overensstemmelse med deres nationale foranstaltninger. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. For det andet gælder der visse EU-krav for slagterforretninger. Det drejer sig om de generelle hygiejnekrav, herunder HACCP-procedurerne. Det bør erindres, at især i små forretninger kan HACCP-procedurerne iværksættes fleksibelt. Kommissionen og medlemsstaterne har i fællesskab udarbejdet en vejledning med henblik på at orientere om fleksibel iværksættelse af HACCP-procedurerne i fødevarevirksomheder, afhængigt af disses størrelse og aktiviteter. Vejledningen findes på webstedet for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere, jf. følgende link: Herudover har fødevaresektorerne i nogle medlemsstater udarbejdet nationale retningslinjer for god praksis, som de kompetente myndigheder har evalueret. Disse retningslinjer anvendes på frivillig basis og kan være et godt og praktisk redskab til gennemførelse af hygiejnekravene i fødevarevirksomheder. Alle nationale retningslinjer for god praksis sendes til et register, der forvaltes af Kommissionen. Registeret er offentliggjort på webstedet for Sundhed og Forbrugere på følgende adresse: Endelig kan medlemsstaterne anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende slagterforretningers opførelse, grundplan og udstyr. Spørgsmål 5: "Jeg har en bedrift med svin og kvæg. Jeg vil gerne kunne slagte dyr til min slagterforretning, der befinder sig på bedriften, producere kød og enkelte traditionelle kødprodukter og sælge disse produkter fra min forretning direkte til forbrugerne. Min bedrift har meget begrænset kapacitet, og alle mine produkter vil kun blive solgt i min forretning. Det er min opfattelse, at jeg kun skal overholde kravene til slagterforretninger. Har jeg ret?" DA 6 DA

9 SVAR: De skal overholde de krav, der gælder for slagterforretninger, jf. spørgsmål 4. Det er dog kun primærproduktion og detailvirksomhed, der ikke skal godkendes efter hygiejneforordningerne. Slagtning af dyr er ikke primærproduktion og kan ikke betragtes som detailvirksomhed. Slagtning på bedriften skal udføres under overholdelse af EU's relevante generelle hygiejnebestemmelser og EU's specifikke hygiejnebestemmelser om slagterier. Slagtefaciliteterne på bedriften skal godkendes af den kompetente myndighed. Uanset om slagtefaciliteterne befinder sig på bedriften eller ej, skal de altid godkendes af den kompetente myndighed og overholde kravene til slagterier, hvis slagtningen udføres af den, der driver slagterforretningen. Medlemsstaterne kan dog anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende faciliteternes opførelse, grundplan og udstyr. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. Spørgsmål 6: "Jeg har et slagteri med begrænset kapacitet samt en hertil knyttet opskæringsvirksomhed. Hidtil er slagteriet blevet godkendt af den kompetente myndighed efter de nationale bestemmelser. Jeg har af den kompetente myndighed fået besked om, at mit slagteri fra den 1. januar 2010 skal være godkendt efter forordning (EF) nr. 853/2004. Ellers vil jeg skulle indstille min virksomhed. Det er efter min mening urimeligt at forlange, at små virksomheder, der kun leverer kød på lokalt plan, skal overholde strenge EU-bestemmelser. Desuden synes jeg, at fødevarevirksomhedsledere bør have en frist til at efterleve EU-kravene." SVAR: Der er ikke nogen definition af små fødevarevirksomheder i EU's hygiejnelovgivning, og der gælder ingen specifikke krav udelukkende for dem. Den tilgang, medlemsstaterne blev enige om i 2004, går ud på, at alle virksomheder (herunder små slagterier og opskæringsvirksomheder) kan bringe fødevarer i omsætning i EU, forudsat at de er blevet godkendt efter hygiejneforordningerne. Der blev for virksomheder med begrænset kapacitet, som kun var godkendt efter den tidligere ordning med henblik på det nationale marked, fastsat en overgangsperiode på fire år til at efterleve EU-bestemmelserne. Denne overgangsperiode udløb den 31. december Fra den 1. januar 2010 skal fødevarevirksomheder overholde EU-bestemmelserne, bl.a. bestemmelserne om, at de skal godkendes af den kompetente myndighed som fastsat i hygiejneforordningerne. Medlemsstaterne kan imidlertid anvende fleksibilitetsbestemmelserne i hygiejneforordningerne og om nødvendigt tilpasse kravene i bilagene til hygiejneforordningerne til denne form for virksomhed f.eks. kravene vedrørende opførelse, grundplan og udstyr. Det betyder, at der kan være foretaget en vis tilpasning af kravene i form af nationale foranstaltninger, som er meddelt Kommissionen af de kompetente myndigheder, og som vil gøre det muligt for Dem fortsat at drive virksomhed. DA 7 DA

10 De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne bestemmelser i Deres land Mælk og mejeriprodukter Spørgsmål 7: "Jeg har en lille bedrift (10 køer) og vil gerne sælge (rå) mælk på bedriften og til en forretning i den nærliggende by. Hvilke krav skal jeg opfylde?" SVAR: Malkning og opbevaring af mælk på bedriften betragtes som primærproduktion, og rå mælk betragtes som et primærprodukt. Der kan derfor på visse betingelser gives dispensation fra EU-kravene. Direkte levering af rå mælk er ikke omfattet af EU-kravene, hvis der er tale om: (uforarbejdet) rå mælk, der leveres af landbrugeren, eller rå mælk, der leveres direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, og rå mælk, der leveres i små mængder. Hvis der er tale om rå mælk, som leveres i små mængder direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, som derefter leverer mælken direkte til den endelige forbruger, er de pågældende aktiviteter ikke omfattet af EU's generelle og specifikke hygiejnekrav. Der kræves ikke godkendelse. Der skal dog i medlemsstaterne være indført nationale foranstaltninger for disse aktiviteter. Hvis der ikke er indført nationale bestemmelser, eller hvis Deres aktivitet ikke opfylder de nationale bestemmelser, finder EU's generelle og specifikke hygiejnekrav anvendelse. Herudover skal rå mælk uden undtagelse komme fra kvæg, herunder bøfler, får og geder fra besætninger, som i overensstemmelse med EU-lovgivningen er officielt fri for kvægbrucellose, fåre- og gedebrucellose og kvægtuberkulose. Som landbruger bør De derfor finde ud af: om der i deres medlemsstat er indført nationale foranstaltninger for direkte levering af rå mælk hvad der betragtes som en lille mængde i Deres medlemsstat, og om De har ret til at benytte Den af denne mulighed hvilke bestemmelser der gælder i Deres medlemsstat. Spørgsmål 8: "Jeg har en bedrift med køer og fremstiller ost på bedriften. Jeg vil gerne sælge min ost på bedriften eller til den lokale forretning. Hvilke EU-bestemmelser om fødevarehygiejne skal jeg overholde?" DA 8 DA

11 SVAR: I princippet fremstilles ost ved forarbejdning af rå eller varmebehandlet mælk. Ost er derfor ikke et primærprodukt, heller ikke når den fremstilles på bedriften. Derfor skal osteproduktion på bedriften i princippet opfylde EU's relevante generelle og specifikke krav vedrørende fødevarehygiejne, og der kræves godkendelse. Men hvis der er tale om ost, som fremstilles og udelukkende sælges på bedriften eller på et lokalt marked (f.eks. ugentlige markeder eller landbomarkeder) direkte til den endelige forbruger, betragtes de pågældende aktiviteter som detailvirksomhed. I så fald finder kun de generelle hygiejnekrav anvendelse, og der kræves ikke godkendelse. Herudover kan medlemsstaterne anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende de pågældende faciliteters opførelse, grundplan og udstyr. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. Rå mælk til råmælksmejeriprodukter skal komme fra kvæg, herunder bøfler, får og geder fra besætninger, som i overensstemmelse med EU-lovgivningen er officielt fri for kvægbrucellose, fåre- og gedebrucellose og kvægtuberkulose. Men da der er undtagelser for råmælksost med en modningsperiode på over to måneder, bør De kontakte de kompetente myndigheder i Deres land Honning Spørgsmål 9: "Jeg er biavler og sælger honning af egen produktion til den endelige forbruger. Fremover vil jeg gerne levere honning til en virksomhed, der emballerer og leverer honning til forretninger i hele landet. Er der nogen forskel på de krav, jeg skal opfylde?" SVAR: Biavl og produktion af honning betragtes som primærproduktion, og honning betragtes som et primærprodukt. Der kan derfor på visse betingelser gives dispensation fra hygiejneforordningerne. Direkte levering af honning er ikke omfattet af hygiejneforordningerne, hvis der er tale om: honning, der leveres af producenten, eller honning, der leveres direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, som derefter leverer direkte til den endelige forbruger, og honning, der leveres i små mængder. Dette betyder, at hvis der er tale om honning, som fremstilles og udelukkende sælges på bedriften eller på et lokalt marked (f.eks. ugentlige markeder eller landbomarkeder) i små mængder direkte til den endelige forbruger, finder EU's generelle og specifikke hygiejnekrav ikke anvendelse, og der kræves ikke godkendelse. Der skal være indført nationale foranstaltninger i medlemsstaterne for disse aktiviteter. Hvis der ikke er indført nationale DA 9 DA

12 bestemmelser, og Deres aktiviteter ikke opfylder de nationale bestemmelser, finder EU's generelle hygiejnekrav anvendelse. De bør derfor finde ud af: om der i Deres medlemsstat er indført nationale foranstaltninger for direkte levering af honning hvad der i Deres medlemsstat betragtes som en lille mængde honning, og om De har ret til at anvende denne mulighed hvilke bestemmelser der gælder for Dem. Hvis de også ønsker at levere honning til en virksomhed, der emballerer honning (eventuelt efter blanding med anden honning), og derefter leverer den til detailforretninger, er situationen en anden. Da emballeringsvirksomheden ikke er en detailforretning, finder bestemmelserne om direkte levering af små mængder honning (se ovenfor) ikke anvendelse. EU's generelle hygiejnekrav finder anvendelse på Deres aktiviteter som leverandør af honning til en sådan virksomhed Frugt og grøntsager Spørgsmål 10: "Jeg går ture i skoven og samler blåbær og svampe. Dem vil jeg gerne sælge til forbrugerne på det lokale marked. Gælder der EU-hygiejnebestemmelser herfor?" SVAR: Indsamling af bær og svampe i naturen og transport heraf til det lokale marked betragtes som primærproduktion, og blåbær og svampe betragtes som primærprodukter. Der kan derfor på visse betingelser gives dispensation fra EU-kravene. Direkte levering af blåbær og svampe såvel som af anden frugt og grøntsager er ikke omfattet af hygiejneforordningerne, hvis der er tale om: (uforarbejdede) blåbær og svampe, der leveres af den, der har indsamlet dem, eller blåbær og svampe, der leveres direkte til den endelige forbruger eller den lokale forretning, og blåbær og svampe, der leveres i små mængder. Hvis der er tale om levering af primærprodukter fra producenten (i dette tilfælde den, der har indsamlet dem i naturen) i små mængder direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, som derefter leverer dem direkte til den endelige forbruger, er de pågældende aktiviteter ikke omfattet af EU's generelle hygiejnekrav. Der skal være indført nationale foranstaltninger i medlemsstaterne for disse aktiviteter. Hvis der ikke er indført nationale bestemmelser, og Deres aktiviteter ikke opfylder de nationale bestemmelser, finder EU's generelle hygiejnekrav anvendelse. DA 10 DA

13 De bør derfor finde ud af: om der i Deres medlemsstat er indført nationale foranstaltninger med henblik på direkte levering af disse produkter hvad der i Deres medlemsstat betragtes som en lille mængde, og om De har ret til at anvende denne mulighed hvilke bestemmelser der gælder for Dem. Man bør være særlig opmærksom på, at der i nogle medlemsstater, ud over hygiejnebestemmelserne, kan være fastlagt bestemmelser om kvaliteten af disse produkter, ligesom der kan være krav om uddannelse for dem, der indsamler sådanne produkter og bringer dem i omsætning. Spørgsmål 11: "Jeg er en lille landbruger, der fremstiller saft og marmelade af frugt, jeg selv høster. Det vil jeg gerne sælge til forretningerne i mon region. Må jeg det?" SVAR: Hvis en bedrift bruger hele eller en del af sin høst (f.eks. æbler eller blommer) til at fremstille frugtsaft eller marmelade i egne lokaler med henblik på salg, overskrider bedriften grænsen for, hvad der kan betegnes som primærproduktion. Fremstilling af frugtsaft og marmelade må betragtes som en aktivitet, der finder sted efter primærproduktionen, og som derfor er omfattet af EU's relevante generelle hygiejnekrav. Medlemsstaterne kan dog anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende de pågældende faciliteters opførelse, grundplan og udstyr. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. DA 11 DA

14

15

16

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00784/Dep. sagsnr. 7598 Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc)

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig udg. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING af om mikrobiologiske

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere