Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse"

Transkript

1 Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

2 Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SEK(2010) 985 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i "hygiejnepakken" Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere DA DA

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Spørgsmål og svar Traditionelle fødevarer Kød og kødprodukter Mælk og mejeriprodukter Honning Frugt og grøntsager Ansvarsfraskrivelse: Dette arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene er ikke nødvendigvis udtryk for Kommissionens holdning. DA 2 DA

5 1. INDLEDNING Dette dokument skal danne grundlag for en bedre forståelse af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejneforordningerne og føre til bedre anvendelse af de pågældende bestemmelser i medlemsstaterne. Det bør understreges, at fleksibiliteten i hygiejneforordningerne ikke er begrænset til de i dette dokument nævnte områder. Det bør desuden bemærkes, at dette dokument kun dækker hygiejneforordningerne og ikke anden relevant lovgivning om f.eks. dyresundhedskrav, kontrol af restkoncentrationer og mærkning. De bør derfor kontakte de kompetente myndigheder for en fuld forståelse af de relevante bestemmelser, der gælder for Deres aktiviteter, inden for de forskellige områder. Fleksibilitetsbestemmelserne i hygiejneforordningerne giver mulighed for: at: i) give dispensation/indrømme undtagelser fra visse krav i bilagene til hygiejneforordningerne ii) foretage tilpasninger af visse krav i bilagene til hygiejneforordningerne at udelukke visse aktiviteter fra hygiejneforordningernes anvendelsesområde. For at kunne benytte sig af fleksibilitetsbestemmelserne skal medlemsstaterne som regel indføre nationale foranstaltninger. De ledende principper for anvendelsen af fleksibilitetsbestemmelser er nærhed og gennemsigtighed: ud fra princippet om gennemsigtighed skal Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes om ethvert udkast til nationale foranstaltninger ud fra nærhedsprincippet er medlemsstaterne bedst selv i stand til at finde løsninger, som passer til de lokale forhold. Disse retningslinjer skal anvendes sammen med følgende vejledninger i gennemførelsen af hygiejneforordningerne: Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 (generelle hygiejnekrav) Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 (specifikke hygiejnekrav for animalske produkter) Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne og en enklere gennemførelse af HACCP-principperne i visse fødevarevirksomheder. Der er i disse vejledninger gjort rede for terminologien i og reglerne for gennemførelsen af hygiejneforordningerne, herunder bestemmelserne om fleksibilitet. Vejledningerne er offentliggjort på GD SANCO's websted, jf. følgende link: DA 3 DA

6 Man bør desuden være særlig opmærksom på dokumentet om "Forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Retningslinjer for de kompetente myndigheder", der er udarbejdet sideløbende med dette dokument om ofte stillede spørgsmål. I nedenstående tabel finder man de specifikke tekniske udtryk, der er anvendt i dette dokument. Teknisk udtryk Betydning Hygiejneforordningerne Forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 EU's generelle hygiejnekrav De relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 EU's specifikke hygiejnekrav De relevante krav i forordning (EF) nr. 853/ SPØRGSMÅL OG SVAR 2.1. Traditionelle fødevarer Spørgsmål 1: "I mit land har vi en lang tradition for fremstilling af ost. Råvaren er fåremælk, og osten fremstilles på bedrifter i bjergområder. På grund af den traditionelle fremstillingsmetode (i fårehytter højt oppe i bjergene) er det vanskeligt ja, nærmest umuligt at opfylde EUbestemmelserne på de steder, der er tale om. Det er også vanskeligt helt at overholde bestemmelserne om transport af disse produkter fra bjergene til de lokale forretninger. Betyder det, at EU forbyder fremstillingen af de pågældende produkter?" SVAR: Nej, EU anerkender traditionelle fødevarer som en værdifuld og uerstattelig del af medlemsstaternes og dermed Den Europæiske Unions kulturarv. Derfor indeholder hygiejneforordningerne bestemmelser om fleksibilitet med særlig henblik på fremstillingen af denne type produkter, under forudsætning af at de er sikre. Se spørgsmål 8 med hensyn til reglerne for fremstilling af ost på bedriften. Spørgsmål 2: "Hvornår kan jeg betragte den fødevare, jeg fremstiller, som værende en fødevare med traditionelle karakteristika, og hvilke dispensationer kan der gives for en sådan fødevare?" SVAR: Fødevarer med traditionelle karakteristika er fødevarer, der er traditionelt fremstillet i medlemsstaterne, og som er: a) historisk anerkendt som traditionelle produkter eller b) fremstillet i henhold til en registreret teknisk reference til den traditionelle proces eller i henhold til traditionelle produktionsmetoder eller DA 4 DA

7 c) beskyttet som traditionelle fødevarer af EU-bestemmelser 1 eller en national, regional eller lokal lov. For denne type fødevarer giver EU-lovgivningen medlemsstaterne mulighed for at give dispensation fra: de generelle hygiejnekrav på steder, hvor sådanne produkter eksponeres for et miljø, der er nødvendigt for, at deres karakteristika kan udvikle sig (bl.a. vægge, lofter og døre, der ikke er glatte, vandtætte, ikke-absorberende eller af et korrosionsbestandigt materiale, og naturlige, geologiske vægge, lofter og gulve) rengørings- og desinficeringsforanstaltningerne vedrørende sådanne steder og den hyppighed, hvormed de gennemføres, for at tage hensyn til den særlige flora, der er forbundet med stedet kravene vedrørende den type materialer, som de redskaber og det udstyr, der anvendes specifikt til at tilberede, emballere og indpakke de pågældende produkter, er lavet af. Redskaber og udstyr skal konstant have en tilfredsstillende hygiejnestandard og skal regelmæssigt rengøres og desinficeres. Hvis Deres produkt opfylder ovennævnte krav og De ønsker at vide, hvordan fleksibiliteten anvendes i Deres land, bør De tage kontakt til den kompetente myndighed. Spørgsmål 3: "Gælder der yderligere fleksibilitet, hvis man anvender traditionelle produktionsmetoder?" SVAR: Ja. Hvis fødevarerne fremstilles traditionelt i medlemsstaterne og der er behov for at tilpasse andre krav end de i svaret på spørgsmål 2 omhandlede, giver EU-lovgivningen medlemsstaterne mulighed for at indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene i hygiejneforordningerne. Hvis Deres metode til fremstilling, forarbejdning eller distribution af fødevarer er traditionel og De ønsker at vide, hvordan fleksibiliteten anvendes i Deres land, bør De tage kontakt til den kompetente myndighed Kød og kødprodukter Spørgsmål 4: "Jeg har en slagterforretning. Jeg har fået besked om, at min forretning skal godkendes og overholde alle EU-bestemmelser. Kan De fortælle mig, hvilke krav jeg skal opfylde ifølge den pågældende lovgivning?" 1 Hvad angår fødevarer med traditionelle karakteristika, som beskyttes af EU-lovgivningen, vil garanterede traditionelle specialiteter, som er registreret efter forordning (EF) nr. 509/2006, samt beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, som er fremstillet traditionelt i henhold til forordning (EF) nr. 510/2006, eventuelt kunne komme i betragtning til de pågældende dispensationer. DA 5 DA

8 SVAR: Der er ingen definition af "slagterforretning" i hygiejneforordningerne. EU's hygiejnebestemmelser finder anvendelse, afhængigt af hvilke aktiviteter der rent faktisk udføres i virksomhederne. De skal for det første finde ud af, om De skal godkendes eller blot registreres. (Registrering sker ved, at De underretter den kompetente myndighed om Deres virksomhed/aktiviteter, og godkendelse ved, at De anmoder om godkendelse, og at den kompetente myndighed derefter aflægger besøg i forretningen og godkender den, inden De påbegynder aktiviteterne). Virksomheder, der går under betegnelsen "slagterforretninger", og som udelukkende leverer kød eller kødprodukter direkte til den endelige forbruger (og ikke slagter dyr), betragtes som detailvirksomheder. De skal derfor blot registreres. EU-lovgivningen kræver ikke godkendelse af sådanne forretninger. Medlemsstaterne kan dog kræve godkendelse på nationalt plan i overensstemmelse med deres nationale foranstaltninger. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. For det andet gælder der visse EU-krav for slagterforretninger. Det drejer sig om de generelle hygiejnekrav, herunder HACCP-procedurerne. Det bør erindres, at især i små forretninger kan HACCP-procedurerne iværksættes fleksibelt. Kommissionen og medlemsstaterne har i fællesskab udarbejdet en vejledning med henblik på at orientere om fleksibel iværksættelse af HACCP-procedurerne i fødevarevirksomheder, afhængigt af disses størrelse og aktiviteter. Vejledningen findes på webstedet for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere, jf. følgende link: Herudover har fødevaresektorerne i nogle medlemsstater udarbejdet nationale retningslinjer for god praksis, som de kompetente myndigheder har evalueret. Disse retningslinjer anvendes på frivillig basis og kan være et godt og praktisk redskab til gennemførelse af hygiejnekravene i fødevarevirksomheder. Alle nationale retningslinjer for god praksis sendes til et register, der forvaltes af Kommissionen. Registeret er offentliggjort på webstedet for Sundhed og Forbrugere på følgende adresse: Endelig kan medlemsstaterne anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende slagterforretningers opførelse, grundplan og udstyr. Spørgsmål 5: "Jeg har en bedrift med svin og kvæg. Jeg vil gerne kunne slagte dyr til min slagterforretning, der befinder sig på bedriften, producere kød og enkelte traditionelle kødprodukter og sælge disse produkter fra min forretning direkte til forbrugerne. Min bedrift har meget begrænset kapacitet, og alle mine produkter vil kun blive solgt i min forretning. Det er min opfattelse, at jeg kun skal overholde kravene til slagterforretninger. Har jeg ret?" DA 6 DA

9 SVAR: De skal overholde de krav, der gælder for slagterforretninger, jf. spørgsmål 4. Det er dog kun primærproduktion og detailvirksomhed, der ikke skal godkendes efter hygiejneforordningerne. Slagtning af dyr er ikke primærproduktion og kan ikke betragtes som detailvirksomhed. Slagtning på bedriften skal udføres under overholdelse af EU's relevante generelle hygiejnebestemmelser og EU's specifikke hygiejnebestemmelser om slagterier. Slagtefaciliteterne på bedriften skal godkendes af den kompetente myndighed. Uanset om slagtefaciliteterne befinder sig på bedriften eller ej, skal de altid godkendes af den kompetente myndighed og overholde kravene til slagterier, hvis slagtningen udføres af den, der driver slagterforretningen. Medlemsstaterne kan dog anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende faciliteternes opførelse, grundplan og udstyr. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. Spørgsmål 6: "Jeg har et slagteri med begrænset kapacitet samt en hertil knyttet opskæringsvirksomhed. Hidtil er slagteriet blevet godkendt af den kompetente myndighed efter de nationale bestemmelser. Jeg har af den kompetente myndighed fået besked om, at mit slagteri fra den 1. januar 2010 skal være godkendt efter forordning (EF) nr. 853/2004. Ellers vil jeg skulle indstille min virksomhed. Det er efter min mening urimeligt at forlange, at små virksomheder, der kun leverer kød på lokalt plan, skal overholde strenge EU-bestemmelser. Desuden synes jeg, at fødevarevirksomhedsledere bør have en frist til at efterleve EU-kravene." SVAR: Der er ikke nogen definition af små fødevarevirksomheder i EU's hygiejnelovgivning, og der gælder ingen specifikke krav udelukkende for dem. Den tilgang, medlemsstaterne blev enige om i 2004, går ud på, at alle virksomheder (herunder små slagterier og opskæringsvirksomheder) kan bringe fødevarer i omsætning i EU, forudsat at de er blevet godkendt efter hygiejneforordningerne. Der blev for virksomheder med begrænset kapacitet, som kun var godkendt efter den tidligere ordning med henblik på det nationale marked, fastsat en overgangsperiode på fire år til at efterleve EU-bestemmelserne. Denne overgangsperiode udløb den 31. december Fra den 1. januar 2010 skal fødevarevirksomheder overholde EU-bestemmelserne, bl.a. bestemmelserne om, at de skal godkendes af den kompetente myndighed som fastsat i hygiejneforordningerne. Medlemsstaterne kan imidlertid anvende fleksibilitetsbestemmelserne i hygiejneforordningerne og om nødvendigt tilpasse kravene i bilagene til hygiejneforordningerne til denne form for virksomhed f.eks. kravene vedrørende opførelse, grundplan og udstyr. Det betyder, at der kan være foretaget en vis tilpasning af kravene i form af nationale foranstaltninger, som er meddelt Kommissionen af de kompetente myndigheder, og som vil gøre det muligt for Dem fortsat at drive virksomhed. DA 7 DA

10 De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne bestemmelser i Deres land Mælk og mejeriprodukter Spørgsmål 7: "Jeg har en lille bedrift (10 køer) og vil gerne sælge (rå) mælk på bedriften og til en forretning i den nærliggende by. Hvilke krav skal jeg opfylde?" SVAR: Malkning og opbevaring af mælk på bedriften betragtes som primærproduktion, og rå mælk betragtes som et primærprodukt. Der kan derfor på visse betingelser gives dispensation fra EU-kravene. Direkte levering af rå mælk er ikke omfattet af EU-kravene, hvis der er tale om: (uforarbejdet) rå mælk, der leveres af landbrugeren, eller rå mælk, der leveres direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, og rå mælk, der leveres i små mængder. Hvis der er tale om rå mælk, som leveres i små mængder direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, som derefter leverer mælken direkte til den endelige forbruger, er de pågældende aktiviteter ikke omfattet af EU's generelle og specifikke hygiejnekrav. Der kræves ikke godkendelse. Der skal dog i medlemsstaterne være indført nationale foranstaltninger for disse aktiviteter. Hvis der ikke er indført nationale bestemmelser, eller hvis Deres aktivitet ikke opfylder de nationale bestemmelser, finder EU's generelle og specifikke hygiejnekrav anvendelse. Herudover skal rå mælk uden undtagelse komme fra kvæg, herunder bøfler, får og geder fra besætninger, som i overensstemmelse med EU-lovgivningen er officielt fri for kvægbrucellose, fåre- og gedebrucellose og kvægtuberkulose. Som landbruger bør De derfor finde ud af: om der i deres medlemsstat er indført nationale foranstaltninger for direkte levering af rå mælk hvad der betragtes som en lille mængde i Deres medlemsstat, og om De har ret til at benytte Den af denne mulighed hvilke bestemmelser der gælder i Deres medlemsstat. Spørgsmål 8: "Jeg har en bedrift med køer og fremstiller ost på bedriften. Jeg vil gerne sælge min ost på bedriften eller til den lokale forretning. Hvilke EU-bestemmelser om fødevarehygiejne skal jeg overholde?" DA 8 DA

11 SVAR: I princippet fremstilles ost ved forarbejdning af rå eller varmebehandlet mælk. Ost er derfor ikke et primærprodukt, heller ikke når den fremstilles på bedriften. Derfor skal osteproduktion på bedriften i princippet opfylde EU's relevante generelle og specifikke krav vedrørende fødevarehygiejne, og der kræves godkendelse. Men hvis der er tale om ost, som fremstilles og udelukkende sælges på bedriften eller på et lokalt marked (f.eks. ugentlige markeder eller landbomarkeder) direkte til den endelige forbruger, betragtes de pågældende aktiviteter som detailvirksomhed. I så fald finder kun de generelle hygiejnekrav anvendelse, og der kræves ikke godkendelse. Herudover kan medlemsstaterne anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende de pågældende faciliteters opførelse, grundplan og udstyr. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. Rå mælk til råmælksmejeriprodukter skal komme fra kvæg, herunder bøfler, får og geder fra besætninger, som i overensstemmelse med EU-lovgivningen er officielt fri for kvægbrucellose, fåre- og gedebrucellose og kvægtuberkulose. Men da der er undtagelser for råmælksost med en modningsperiode på over to måneder, bør De kontakte de kompetente myndigheder i Deres land Honning Spørgsmål 9: "Jeg er biavler og sælger honning af egen produktion til den endelige forbruger. Fremover vil jeg gerne levere honning til en virksomhed, der emballerer og leverer honning til forretninger i hele landet. Er der nogen forskel på de krav, jeg skal opfylde?" SVAR: Biavl og produktion af honning betragtes som primærproduktion, og honning betragtes som et primærprodukt. Der kan derfor på visse betingelser gives dispensation fra hygiejneforordningerne. Direkte levering af honning er ikke omfattet af hygiejneforordningerne, hvis der er tale om: honning, der leveres af producenten, eller honning, der leveres direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, som derefter leverer direkte til den endelige forbruger, og honning, der leveres i små mængder. Dette betyder, at hvis der er tale om honning, som fremstilles og udelukkende sælges på bedriften eller på et lokalt marked (f.eks. ugentlige markeder eller landbomarkeder) i små mængder direkte til den endelige forbruger, finder EU's generelle og specifikke hygiejnekrav ikke anvendelse, og der kræves ikke godkendelse. Der skal være indført nationale foranstaltninger i medlemsstaterne for disse aktiviteter. Hvis der ikke er indført nationale DA 9 DA

12 bestemmelser, og Deres aktiviteter ikke opfylder de nationale bestemmelser, finder EU's generelle hygiejnekrav anvendelse. De bør derfor finde ud af: om der i Deres medlemsstat er indført nationale foranstaltninger for direkte levering af honning hvad der i Deres medlemsstat betragtes som en lille mængde honning, og om De har ret til at anvende denne mulighed hvilke bestemmelser der gælder for Dem. Hvis de også ønsker at levere honning til en virksomhed, der emballerer honning (eventuelt efter blanding med anden honning), og derefter leverer den til detailforretninger, er situationen en anden. Da emballeringsvirksomheden ikke er en detailforretning, finder bestemmelserne om direkte levering af små mængder honning (se ovenfor) ikke anvendelse. EU's generelle hygiejnekrav finder anvendelse på Deres aktiviteter som leverandør af honning til en sådan virksomhed Frugt og grøntsager Spørgsmål 10: "Jeg går ture i skoven og samler blåbær og svampe. Dem vil jeg gerne sælge til forbrugerne på det lokale marked. Gælder der EU-hygiejnebestemmelser herfor?" SVAR: Indsamling af bær og svampe i naturen og transport heraf til det lokale marked betragtes som primærproduktion, og blåbær og svampe betragtes som primærprodukter. Der kan derfor på visse betingelser gives dispensation fra EU-kravene. Direkte levering af blåbær og svampe såvel som af anden frugt og grøntsager er ikke omfattet af hygiejneforordningerne, hvis der er tale om: (uforarbejdede) blåbær og svampe, der leveres af den, der har indsamlet dem, eller blåbær og svampe, der leveres direkte til den endelige forbruger eller den lokale forretning, og blåbær og svampe, der leveres i små mængder. Hvis der er tale om levering af primærprodukter fra producenten (i dette tilfælde den, der har indsamlet dem i naturen) i små mængder direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, som derefter leverer dem direkte til den endelige forbruger, er de pågældende aktiviteter ikke omfattet af EU's generelle hygiejnekrav. Der skal være indført nationale foranstaltninger i medlemsstaterne for disse aktiviteter. Hvis der ikke er indført nationale bestemmelser, og Deres aktiviteter ikke opfylder de nationale bestemmelser, finder EU's generelle hygiejnekrav anvendelse. DA 10 DA

13 De bør derfor finde ud af: om der i Deres medlemsstat er indført nationale foranstaltninger med henblik på direkte levering af disse produkter hvad der i Deres medlemsstat betragtes som en lille mængde, og om De har ret til at anvende denne mulighed hvilke bestemmelser der gælder for Dem. Man bør være særlig opmærksom på, at der i nogle medlemsstater, ud over hygiejnebestemmelserne, kan være fastlagt bestemmelser om kvaliteten af disse produkter, ligesom der kan være krav om uddannelse for dem, der indsamler sådanne produkter og bringer dem i omsætning. Spørgsmål 11: "Jeg er en lille landbruger, der fremstiller saft og marmelade af frugt, jeg selv høster. Det vil jeg gerne sælge til forretningerne i mon region. Må jeg det?" SVAR: Hvis en bedrift bruger hele eller en del af sin høst (f.eks. æbler eller blommer) til at fremstille frugtsaft eller marmelade i egne lokaler med henblik på salg, overskrider bedriften grænsen for, hvad der kan betegnes som primærproduktion. Fremstilling af frugtsaft og marmelade må betragtes som en aktivitet, der finder sted efter primærproduktionen, og som derfor er omfattet af EU's relevante generelle hygiejnekrav. Medlemsstaterne kan dog anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende de pågældende faciliteters opførelse, grundplan og udstyr. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. DA 11 DA

14

15

16

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr.

EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE Bruxelles, den 16. februar 2009 Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Dette

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SWD (2015) 79 [ ](2015) XXX ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ILLUSTRATIV VEJLEDNING OM BETINGELSER OG KONTROL VEDRØRENDE IMPORT OG TRANSIT AF VISSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed Nye Fødevarer Sundhed og fødevaresikkerhed Indledning Definition En ny fødevare eller novel food er en fødevare eller fødevareingrediens, som ikke eller stort set ikke blev anvendt som fødevarer i EU før

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter FORELØBIG 2003/0071(COD) 18. november 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere