Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse"

Transkript

1 Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

2 Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SEK(2010) 985 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i "hygiejnepakken" Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere DA DA

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Spørgsmål og svar Traditionelle fødevarer Kød og kødprodukter Mælk og mejeriprodukter Honning Frugt og grøntsager Ansvarsfraskrivelse: Dette arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene er ikke nødvendigvis udtryk for Kommissionens holdning. DA 2 DA

5 1. INDLEDNING Dette dokument skal danne grundlag for en bedre forståelse af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejneforordningerne og føre til bedre anvendelse af de pågældende bestemmelser i medlemsstaterne. Det bør understreges, at fleksibiliteten i hygiejneforordningerne ikke er begrænset til de i dette dokument nævnte områder. Det bør desuden bemærkes, at dette dokument kun dækker hygiejneforordningerne og ikke anden relevant lovgivning om f.eks. dyresundhedskrav, kontrol af restkoncentrationer og mærkning. De bør derfor kontakte de kompetente myndigheder for en fuld forståelse af de relevante bestemmelser, der gælder for Deres aktiviteter, inden for de forskellige områder. Fleksibilitetsbestemmelserne i hygiejneforordningerne giver mulighed for: at: i) give dispensation/indrømme undtagelser fra visse krav i bilagene til hygiejneforordningerne ii) foretage tilpasninger af visse krav i bilagene til hygiejneforordningerne at udelukke visse aktiviteter fra hygiejneforordningernes anvendelsesområde. For at kunne benytte sig af fleksibilitetsbestemmelserne skal medlemsstaterne som regel indføre nationale foranstaltninger. De ledende principper for anvendelsen af fleksibilitetsbestemmelser er nærhed og gennemsigtighed: ud fra princippet om gennemsigtighed skal Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes om ethvert udkast til nationale foranstaltninger ud fra nærhedsprincippet er medlemsstaterne bedst selv i stand til at finde løsninger, som passer til de lokale forhold. Disse retningslinjer skal anvendes sammen med følgende vejledninger i gennemførelsen af hygiejneforordningerne: Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 (generelle hygiejnekrav) Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 (specifikke hygiejnekrav for animalske produkter) Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne og en enklere gennemførelse af HACCP-principperne i visse fødevarevirksomheder. Der er i disse vejledninger gjort rede for terminologien i og reglerne for gennemførelsen af hygiejneforordningerne, herunder bestemmelserne om fleksibilitet. Vejledningerne er offentliggjort på GD SANCO's websted, jf. følgende link: DA 3 DA

6 Man bør desuden være særlig opmærksom på dokumentet om "Forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Retningslinjer for de kompetente myndigheder", der er udarbejdet sideløbende med dette dokument om ofte stillede spørgsmål. I nedenstående tabel finder man de specifikke tekniske udtryk, der er anvendt i dette dokument. Teknisk udtryk Betydning Hygiejneforordningerne Forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 EU's generelle hygiejnekrav De relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 EU's specifikke hygiejnekrav De relevante krav i forordning (EF) nr. 853/ SPØRGSMÅL OG SVAR 2.1. Traditionelle fødevarer Spørgsmål 1: "I mit land har vi en lang tradition for fremstilling af ost. Råvaren er fåremælk, og osten fremstilles på bedrifter i bjergområder. På grund af den traditionelle fremstillingsmetode (i fårehytter højt oppe i bjergene) er det vanskeligt ja, nærmest umuligt at opfylde EUbestemmelserne på de steder, der er tale om. Det er også vanskeligt helt at overholde bestemmelserne om transport af disse produkter fra bjergene til de lokale forretninger. Betyder det, at EU forbyder fremstillingen af de pågældende produkter?" SVAR: Nej, EU anerkender traditionelle fødevarer som en værdifuld og uerstattelig del af medlemsstaternes og dermed Den Europæiske Unions kulturarv. Derfor indeholder hygiejneforordningerne bestemmelser om fleksibilitet med særlig henblik på fremstillingen af denne type produkter, under forudsætning af at de er sikre. Se spørgsmål 8 med hensyn til reglerne for fremstilling af ost på bedriften. Spørgsmål 2: "Hvornår kan jeg betragte den fødevare, jeg fremstiller, som værende en fødevare med traditionelle karakteristika, og hvilke dispensationer kan der gives for en sådan fødevare?" SVAR: Fødevarer med traditionelle karakteristika er fødevarer, der er traditionelt fremstillet i medlemsstaterne, og som er: a) historisk anerkendt som traditionelle produkter eller b) fremstillet i henhold til en registreret teknisk reference til den traditionelle proces eller i henhold til traditionelle produktionsmetoder eller DA 4 DA

7 c) beskyttet som traditionelle fødevarer af EU-bestemmelser 1 eller en national, regional eller lokal lov. For denne type fødevarer giver EU-lovgivningen medlemsstaterne mulighed for at give dispensation fra: de generelle hygiejnekrav på steder, hvor sådanne produkter eksponeres for et miljø, der er nødvendigt for, at deres karakteristika kan udvikle sig (bl.a. vægge, lofter og døre, der ikke er glatte, vandtætte, ikke-absorberende eller af et korrosionsbestandigt materiale, og naturlige, geologiske vægge, lofter og gulve) rengørings- og desinficeringsforanstaltningerne vedrørende sådanne steder og den hyppighed, hvormed de gennemføres, for at tage hensyn til den særlige flora, der er forbundet med stedet kravene vedrørende den type materialer, som de redskaber og det udstyr, der anvendes specifikt til at tilberede, emballere og indpakke de pågældende produkter, er lavet af. Redskaber og udstyr skal konstant have en tilfredsstillende hygiejnestandard og skal regelmæssigt rengøres og desinficeres. Hvis Deres produkt opfylder ovennævnte krav og De ønsker at vide, hvordan fleksibiliteten anvendes i Deres land, bør De tage kontakt til den kompetente myndighed. Spørgsmål 3: "Gælder der yderligere fleksibilitet, hvis man anvender traditionelle produktionsmetoder?" SVAR: Ja. Hvis fødevarerne fremstilles traditionelt i medlemsstaterne og der er behov for at tilpasse andre krav end de i svaret på spørgsmål 2 omhandlede, giver EU-lovgivningen medlemsstaterne mulighed for at indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene i hygiejneforordningerne. Hvis Deres metode til fremstilling, forarbejdning eller distribution af fødevarer er traditionel og De ønsker at vide, hvordan fleksibiliteten anvendes i Deres land, bør De tage kontakt til den kompetente myndighed Kød og kødprodukter Spørgsmål 4: "Jeg har en slagterforretning. Jeg har fået besked om, at min forretning skal godkendes og overholde alle EU-bestemmelser. Kan De fortælle mig, hvilke krav jeg skal opfylde ifølge den pågældende lovgivning?" 1 Hvad angår fødevarer med traditionelle karakteristika, som beskyttes af EU-lovgivningen, vil garanterede traditionelle specialiteter, som er registreret efter forordning (EF) nr. 509/2006, samt beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, som er fremstillet traditionelt i henhold til forordning (EF) nr. 510/2006, eventuelt kunne komme i betragtning til de pågældende dispensationer. DA 5 DA

8 SVAR: Der er ingen definition af "slagterforretning" i hygiejneforordningerne. EU's hygiejnebestemmelser finder anvendelse, afhængigt af hvilke aktiviteter der rent faktisk udføres i virksomhederne. De skal for det første finde ud af, om De skal godkendes eller blot registreres. (Registrering sker ved, at De underretter den kompetente myndighed om Deres virksomhed/aktiviteter, og godkendelse ved, at De anmoder om godkendelse, og at den kompetente myndighed derefter aflægger besøg i forretningen og godkender den, inden De påbegynder aktiviteterne). Virksomheder, der går under betegnelsen "slagterforretninger", og som udelukkende leverer kød eller kødprodukter direkte til den endelige forbruger (og ikke slagter dyr), betragtes som detailvirksomheder. De skal derfor blot registreres. EU-lovgivningen kræver ikke godkendelse af sådanne forretninger. Medlemsstaterne kan dog kræve godkendelse på nationalt plan i overensstemmelse med deres nationale foranstaltninger. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. For det andet gælder der visse EU-krav for slagterforretninger. Det drejer sig om de generelle hygiejnekrav, herunder HACCP-procedurerne. Det bør erindres, at især i små forretninger kan HACCP-procedurerne iværksættes fleksibelt. Kommissionen og medlemsstaterne har i fællesskab udarbejdet en vejledning med henblik på at orientere om fleksibel iværksættelse af HACCP-procedurerne i fødevarevirksomheder, afhængigt af disses størrelse og aktiviteter. Vejledningen findes på webstedet for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere, jf. følgende link: Herudover har fødevaresektorerne i nogle medlemsstater udarbejdet nationale retningslinjer for god praksis, som de kompetente myndigheder har evalueret. Disse retningslinjer anvendes på frivillig basis og kan være et godt og praktisk redskab til gennemførelse af hygiejnekravene i fødevarevirksomheder. Alle nationale retningslinjer for god praksis sendes til et register, der forvaltes af Kommissionen. Registeret er offentliggjort på webstedet for Sundhed og Forbrugere på følgende adresse: Endelig kan medlemsstaterne anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende slagterforretningers opførelse, grundplan og udstyr. Spørgsmål 5: "Jeg har en bedrift med svin og kvæg. Jeg vil gerne kunne slagte dyr til min slagterforretning, der befinder sig på bedriften, producere kød og enkelte traditionelle kødprodukter og sælge disse produkter fra min forretning direkte til forbrugerne. Min bedrift har meget begrænset kapacitet, og alle mine produkter vil kun blive solgt i min forretning. Det er min opfattelse, at jeg kun skal overholde kravene til slagterforretninger. Har jeg ret?" DA 6 DA

9 SVAR: De skal overholde de krav, der gælder for slagterforretninger, jf. spørgsmål 4. Det er dog kun primærproduktion og detailvirksomhed, der ikke skal godkendes efter hygiejneforordningerne. Slagtning af dyr er ikke primærproduktion og kan ikke betragtes som detailvirksomhed. Slagtning på bedriften skal udføres under overholdelse af EU's relevante generelle hygiejnebestemmelser og EU's specifikke hygiejnebestemmelser om slagterier. Slagtefaciliteterne på bedriften skal godkendes af den kompetente myndighed. Uanset om slagtefaciliteterne befinder sig på bedriften eller ej, skal de altid godkendes af den kompetente myndighed og overholde kravene til slagterier, hvis slagtningen udføres af den, der driver slagterforretningen. Medlemsstaterne kan dog anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende faciliteternes opførelse, grundplan og udstyr. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. Spørgsmål 6: "Jeg har et slagteri med begrænset kapacitet samt en hertil knyttet opskæringsvirksomhed. Hidtil er slagteriet blevet godkendt af den kompetente myndighed efter de nationale bestemmelser. Jeg har af den kompetente myndighed fået besked om, at mit slagteri fra den 1. januar 2010 skal være godkendt efter forordning (EF) nr. 853/2004. Ellers vil jeg skulle indstille min virksomhed. Det er efter min mening urimeligt at forlange, at små virksomheder, der kun leverer kød på lokalt plan, skal overholde strenge EU-bestemmelser. Desuden synes jeg, at fødevarevirksomhedsledere bør have en frist til at efterleve EU-kravene." SVAR: Der er ikke nogen definition af små fødevarevirksomheder i EU's hygiejnelovgivning, og der gælder ingen specifikke krav udelukkende for dem. Den tilgang, medlemsstaterne blev enige om i 2004, går ud på, at alle virksomheder (herunder små slagterier og opskæringsvirksomheder) kan bringe fødevarer i omsætning i EU, forudsat at de er blevet godkendt efter hygiejneforordningerne. Der blev for virksomheder med begrænset kapacitet, som kun var godkendt efter den tidligere ordning med henblik på det nationale marked, fastsat en overgangsperiode på fire år til at efterleve EU-bestemmelserne. Denne overgangsperiode udløb den 31. december Fra den 1. januar 2010 skal fødevarevirksomheder overholde EU-bestemmelserne, bl.a. bestemmelserne om, at de skal godkendes af den kompetente myndighed som fastsat i hygiejneforordningerne. Medlemsstaterne kan imidlertid anvende fleksibilitetsbestemmelserne i hygiejneforordningerne og om nødvendigt tilpasse kravene i bilagene til hygiejneforordningerne til denne form for virksomhed f.eks. kravene vedrørende opførelse, grundplan og udstyr. Det betyder, at der kan være foretaget en vis tilpasning af kravene i form af nationale foranstaltninger, som er meddelt Kommissionen af de kompetente myndigheder, og som vil gøre det muligt for Dem fortsat at drive virksomhed. DA 7 DA

10 De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne bestemmelser i Deres land Mælk og mejeriprodukter Spørgsmål 7: "Jeg har en lille bedrift (10 køer) og vil gerne sælge (rå) mælk på bedriften og til en forretning i den nærliggende by. Hvilke krav skal jeg opfylde?" SVAR: Malkning og opbevaring af mælk på bedriften betragtes som primærproduktion, og rå mælk betragtes som et primærprodukt. Der kan derfor på visse betingelser gives dispensation fra EU-kravene. Direkte levering af rå mælk er ikke omfattet af EU-kravene, hvis der er tale om: (uforarbejdet) rå mælk, der leveres af landbrugeren, eller rå mælk, der leveres direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, og rå mælk, der leveres i små mængder. Hvis der er tale om rå mælk, som leveres i små mængder direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, som derefter leverer mælken direkte til den endelige forbruger, er de pågældende aktiviteter ikke omfattet af EU's generelle og specifikke hygiejnekrav. Der kræves ikke godkendelse. Der skal dog i medlemsstaterne være indført nationale foranstaltninger for disse aktiviteter. Hvis der ikke er indført nationale bestemmelser, eller hvis Deres aktivitet ikke opfylder de nationale bestemmelser, finder EU's generelle og specifikke hygiejnekrav anvendelse. Herudover skal rå mælk uden undtagelse komme fra kvæg, herunder bøfler, får og geder fra besætninger, som i overensstemmelse med EU-lovgivningen er officielt fri for kvægbrucellose, fåre- og gedebrucellose og kvægtuberkulose. Som landbruger bør De derfor finde ud af: om der i deres medlemsstat er indført nationale foranstaltninger for direkte levering af rå mælk hvad der betragtes som en lille mængde i Deres medlemsstat, og om De har ret til at benytte Den af denne mulighed hvilke bestemmelser der gælder i Deres medlemsstat. Spørgsmål 8: "Jeg har en bedrift med køer og fremstiller ost på bedriften. Jeg vil gerne sælge min ost på bedriften eller til den lokale forretning. Hvilke EU-bestemmelser om fødevarehygiejne skal jeg overholde?" DA 8 DA

11 SVAR: I princippet fremstilles ost ved forarbejdning af rå eller varmebehandlet mælk. Ost er derfor ikke et primærprodukt, heller ikke når den fremstilles på bedriften. Derfor skal osteproduktion på bedriften i princippet opfylde EU's relevante generelle og specifikke krav vedrørende fødevarehygiejne, og der kræves godkendelse. Men hvis der er tale om ost, som fremstilles og udelukkende sælges på bedriften eller på et lokalt marked (f.eks. ugentlige markeder eller landbomarkeder) direkte til den endelige forbruger, betragtes de pågældende aktiviteter som detailvirksomhed. I så fald finder kun de generelle hygiejnekrav anvendelse, og der kræves ikke godkendelse. Herudover kan medlemsstaterne anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende de pågældende faciliteters opførelse, grundplan og udstyr. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. Rå mælk til råmælksmejeriprodukter skal komme fra kvæg, herunder bøfler, får og geder fra besætninger, som i overensstemmelse med EU-lovgivningen er officielt fri for kvægbrucellose, fåre- og gedebrucellose og kvægtuberkulose. Men da der er undtagelser for råmælksost med en modningsperiode på over to måneder, bør De kontakte de kompetente myndigheder i Deres land Honning Spørgsmål 9: "Jeg er biavler og sælger honning af egen produktion til den endelige forbruger. Fremover vil jeg gerne levere honning til en virksomhed, der emballerer og leverer honning til forretninger i hele landet. Er der nogen forskel på de krav, jeg skal opfylde?" SVAR: Biavl og produktion af honning betragtes som primærproduktion, og honning betragtes som et primærprodukt. Der kan derfor på visse betingelser gives dispensation fra hygiejneforordningerne. Direkte levering af honning er ikke omfattet af hygiejneforordningerne, hvis der er tale om: honning, der leveres af producenten, eller honning, der leveres direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, som derefter leverer direkte til den endelige forbruger, og honning, der leveres i små mængder. Dette betyder, at hvis der er tale om honning, som fremstilles og udelukkende sælges på bedriften eller på et lokalt marked (f.eks. ugentlige markeder eller landbomarkeder) i små mængder direkte til den endelige forbruger, finder EU's generelle og specifikke hygiejnekrav ikke anvendelse, og der kræves ikke godkendelse. Der skal være indført nationale foranstaltninger i medlemsstaterne for disse aktiviteter. Hvis der ikke er indført nationale DA 9 DA

12 bestemmelser, og Deres aktiviteter ikke opfylder de nationale bestemmelser, finder EU's generelle hygiejnekrav anvendelse. De bør derfor finde ud af: om der i Deres medlemsstat er indført nationale foranstaltninger for direkte levering af honning hvad der i Deres medlemsstat betragtes som en lille mængde honning, og om De har ret til at anvende denne mulighed hvilke bestemmelser der gælder for Dem. Hvis de også ønsker at levere honning til en virksomhed, der emballerer honning (eventuelt efter blanding med anden honning), og derefter leverer den til detailforretninger, er situationen en anden. Da emballeringsvirksomheden ikke er en detailforretning, finder bestemmelserne om direkte levering af små mængder honning (se ovenfor) ikke anvendelse. EU's generelle hygiejnekrav finder anvendelse på Deres aktiviteter som leverandør af honning til en sådan virksomhed Frugt og grøntsager Spørgsmål 10: "Jeg går ture i skoven og samler blåbær og svampe. Dem vil jeg gerne sælge til forbrugerne på det lokale marked. Gælder der EU-hygiejnebestemmelser herfor?" SVAR: Indsamling af bær og svampe i naturen og transport heraf til det lokale marked betragtes som primærproduktion, og blåbær og svampe betragtes som primærprodukter. Der kan derfor på visse betingelser gives dispensation fra EU-kravene. Direkte levering af blåbær og svampe såvel som af anden frugt og grøntsager er ikke omfattet af hygiejneforordningerne, hvis der er tale om: (uforarbejdede) blåbær og svampe, der leveres af den, der har indsamlet dem, eller blåbær og svampe, der leveres direkte til den endelige forbruger eller den lokale forretning, og blåbær og svampe, der leveres i små mængder. Hvis der er tale om levering af primærprodukter fra producenten (i dette tilfælde den, der har indsamlet dem i naturen) i små mængder direkte til den endelige forbruger eller den lokale detailforretning, som derefter leverer dem direkte til den endelige forbruger, er de pågældende aktiviteter ikke omfattet af EU's generelle hygiejnekrav. Der skal være indført nationale foranstaltninger i medlemsstaterne for disse aktiviteter. Hvis der ikke er indført nationale bestemmelser, og Deres aktiviteter ikke opfylder de nationale bestemmelser, finder EU's generelle hygiejnekrav anvendelse. DA 10 DA

13 De bør derfor finde ud af: om der i Deres medlemsstat er indført nationale foranstaltninger med henblik på direkte levering af disse produkter hvad der i Deres medlemsstat betragtes som en lille mængde, og om De har ret til at anvende denne mulighed hvilke bestemmelser der gælder for Dem. Man bør være særlig opmærksom på, at der i nogle medlemsstater, ud over hygiejnebestemmelserne, kan være fastlagt bestemmelser om kvaliteten af disse produkter, ligesom der kan være krav om uddannelse for dem, der indsamler sådanne produkter og bringer dem i omsætning. Spørgsmål 11: "Jeg er en lille landbruger, der fremstiller saft og marmelade af frugt, jeg selv høster. Det vil jeg gerne sælge til forretningerne i mon region. Må jeg det?" SVAR: Hvis en bedrift bruger hele eller en del af sin høst (f.eks. æbler eller blommer) til at fremstille frugtsaft eller marmelade i egne lokaler med henblik på salg, overskrider bedriften grænsen for, hvad der kan betegnes som primærproduktion. Fremstilling af frugtsaft og marmelade må betragtes som en aktivitet, der finder sted efter primærproduktionen, og som derfor er omfattet af EU's relevante generelle hygiejnekrav. Medlemsstaterne kan dog anvende fleksibilitetsbestemmelserne og indføre nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse kravene vedrørende de pågældende faciliteters opførelse, grundplan og udstyr. De bør forhøre Dem hos den kompetente myndighed, om der findes sådanne nationale foranstaltninger i Deres land. DA 11 DA

14

15

16

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2005 (07.11) (OR. fr) 13808/05 LIMITE AGRILEG 160 CODEC 952 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc)

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig udg. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING af om mikrobiologiske

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 08.07.14 Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige krav

Læs mere

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 DA 19.05.2010 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00898 02.04.2012 Hygiejnevejledningen 2. april 2012 1. Indledning... 13 1.1 Regler om fødevarehygiejne... 13 1.2 Regler

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere