Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme"

Transkript

1 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi

2 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner mig og alle skabninger med Sin rigdom. 2. Spørgsmål: Hvad er din religion? Svar: Min religion er Islam, som er at underkaste sig og adlyde Allahs og Hans sendebuds ordrer med kærlighed, håb og frygt. 3. Spørgsmål: Hvordan kender du Allah? Svar: Jeg kender Ham gennem Hans tegn og skabelse ligesom dagen og natten; solen og månen; himlen og jorden, og alt hvad der er imellem dem. 4. Spørgsmål: Hvor er Allah? Svar: Allah er over himlene, ophøjet over Tronen og adskilt fra Sine skabninger. 5. Spørgsmål: Er Allah med os (personligt)? Svar: Allah er over Sin Almægtige Trone, men Han er med os gennem Sin Viden, Hørelse, Syn og andre attributter. Som Han sagde: Frygt ikke! Sandelig, Jeg er med jer hørende og seende. (20:46) 6. Spørgsmål: Hvem er Allahs venner? Svar: De mennesker, som er Allahs venner, er de pligtopfyldende og retfærdige, som frygter Ham meget, og som afholder sig fra alle slags synder og udfører alle slags gode gerninger, samt holder fast i Al-Qur`ân og Sunnah. 7. Spørgsmål: Hvordan tilbeder du Allah? Svar: Jeg tilbeder Allah på en sådan måde, at al min Ibâdah (tilbedelse) er tilegnet Ham alene. Jeg sætter ikke nogen ved Hans side i min tilbedelse. 8. Spørgsmål: Hvorfor sendte Allah Budbringere? Svar: Allah har sendt Budbringere, så de kan kalde menneskeheden til at tilbede Ham alene og ikke tilskrive Ham nogen partner, og for at menneskeheden ikke skulle have et påskud mod Allah. 9. Spørgsmål: Hvad er betydningen af Islam? Svar: Islam betyder underkastelse, lydighed mod Allah med Tawhîd.

3 10. Spørgsmål: Hvad er Islams søjler? Svar: 1. Trosbekendelsen, som skal komme fra hjertet (der er ingen gud undtagen Allah, og Muhammad er Allahs sendebud). 2. At opretholde Salât (de daglige bønner). 3. At betale Zakât (obligatorisk almisse). 4. At faste i måneden Ramadan. 5. Hajj (pilgrimsrejsen til Det Hellige Hus), hvis man har råd til rejsen. 11. Spørgsmål: Hvad er Imân (Tro)? Svar: Imân betyder at tro med hjertet, at bekende med tungen og at fuldføre handlingerne med kroppen. 12. Spørgsmål: Kan der være variationer i en persons Imân? Svar: Ved visse ord og gerninger forøges den, og ved andre ord og gerninger formindskes den. 13. Spørgsmål: Hvad menes der med forøgelse og formindskelse af Imân? Svar: Imân forøges ved at adlyde Allah og udføre gode gerninger, mens den formindskes ved at synde og udføre onde gerninger. 14. Spørgsmål: Hvad er Imâns søjler? Svar: Der er seks søjler, man skal tro på: 1. Allah 2. Hans Engle 3. Hans Budbringere 4. Hans Hellige Skrifter 5. Den sidste dag (Dommens Dag) 6. Guddommelig forudbestemmelse (Qadar), såvel det gode som det dårlige.

4 15. Spørgsmål: Hvad vil det sige, at Tro på Allah? Svar: Det at Tro på Allah er, at man skal tro på, at Allah er Den Eneste Skaber, Forsyneren, Forsørgeren og Den Eneste, Der råder over alle sager. Alt og alle er afhængige af Ham, men Han er ikke afhængig af nogen eller noget. Han er Den Eneste, Der er værdig at tilbede. Han har de Bedste Navne og De Mest Perfekte Egenskaber. 16. Spørgsmål: Hvem er Englene? Svar: Englene er skabt af lys. De er Allahs lydige tjenere, de gør det, som de bliver befalet, og er ikke i stand til at være ulydige; 17. Spørgsmål: Hvad menes der med Troen på De Hellige Skrifter og Budbringerne? Svar: Det betyder, at Allah har sendt Budbringere såsom Abraham, Noah, Moses, Jesus osv. (må Allahs velsignelser og fred være med dem)og har sendt Hellige Skrifter såsom Toraen, Bibelen, Davids Salmer osv. for at kalde menneskene til at tilbede Allah alene, uden at sammenligne Ham med noget. Han fuldendte Profetskabet med Muhammad (må Allahs velsignelser og fred være med ham) og ophævede alle de tidligere Bøger med Koranen. Derfor skal tilbedelsen ske ifølge Koranen og Profeten Muhammads Sunnah. 18. Spørgsmål: Hvad menes der med Troen på Den Sidste Dag? Svar: Troen på Den Sidste Dag betyder at tro på, at Allah har bestemt en tid for alle ting og en tid for denne verden. Han vil med sikkerhed oprejse de døde fra deres grave og stille alle til regnskab for alle deres gerninger i denne verden. På Genopstandelsens Dag vil belønninger og straffe blive fastsat. Alle vil blive retfærdigt belønnet eller straffet. 19. Spørgsmål: Hvad menes der med Troen på Guddommelig Forudbestemmelse (Qadar)? Svar: Troen på Guddommelig Forudbestemmelse betyder, at alle ting gode eller dårlige sker eller vil ske udfra, hvad Allah har bestemt. Han har skabt alle ting med passende proportioner. 20. Spørgsmål: Hvad er betydningen af "Der er ingen Gud undtagen Allah?" Svar: Det betyder, at der ingen sand guddommelighed er undtagen Allah alene, derved frasiger man sig alle falske guder og bekræfter erklæringen på, at Allah er den eneste sande Gud. 21. Spørgsmål: Hvad er betydningen af "Muhammad er Allahs Budbringer?"

5 Svar: Det betyder at fuldkommen underkaste sig Ham i det, som Han beordrede, og at undgå det, som Han forbød, og at tro på alle de ting, som Hinformerede os om (må Allahs velsignelser og fred være med ham). 22. Spørgsmål: Hvilke betingelser udgør Trosbekendelsens vilkår? Svar: Der er 7 betingelser ved Trosbekendelsen: 1. Viden, ophæver uvidenhed 2. Kendsgerninger (sikkerhed), ophæver tvivl 3. Oprigtighed og renhed i hensigten, ophæver Shirk (polyteisme) 4. Sandfærdighed, ophæver hykleri 5. Kærlighed og hengivenhed, ophæver ringeagtelsen af Allahs religion 6. Underkastelse, ophæver ulydighed 7. Accept, ophæver afvisning eller benægtelse. 23. Spørgsmål: Hvad er det mest betydningsfulde, som Allah har påbudt? Svar: Det mest betydningsfulde, som Allah har påbudt, er Tawhîd (Islamisk Monoteisme). 24. Spørgsmål: Hvad er Tawhîd (Islamisk Monoteisme)? Svar: Tawhîd betyder at erklære Allah som værende Den Eneste Gud, Der fortjener at blive tilbedt og stadfæste alle de Attributter, som Han eller Hans Profet (må Allahs velsignelser og fred være med ham) har beskrevet ham med. 25. Spørgsmål: Hvad er Tawhîds aspekter? Svar: Tawhîd har tre aspekter: 1. Tawhîd-ar-Rubûbiyah 2. Tawhîd-al-Ulûhiyah 3. Tawhîd-al-Asmâ was-sifât. 26. Spørgsmål: Hvad er Tawhîd-ar-Rubûbiyah? Svar: Det er at erklære Allah som værende Ene og Unik i Sit værk, såsom at

6 skabe, at forsørge, at give liv og forårsage død osv. 27. Spørgsmål: Hvad er Tawhîd-al-Ulûhiyah? Svar: Det er at erklære Allah som Den Eneste Gud, til Hvem al tilbedelse skal tilegnes såsom Salat (bønner), Zakat (obligatorisk almisse), Sawm (fasten), bønfald, løfter osv. 28. Spørgsmål: Hvad er Tawhîd-al-Asmâ was-sifât? Svar: Det er en bekræftelse af, samt tro på, samtlige Allahs Guddommelige Navne og Attributter på en måde, der passer Hans Majestæt, som nævnt i Koran og Sunnah. 29. Spørgsmål: Hvordan kan Ibâdah beskrives? Svar: Det er et omfattende ord, der indbefatter gerninger og udtryk, som Allah elsker og er tilfreds med, hvad enten de er åbenlyse eller skjulte. 30. Spørgsmål: Hvad er betingelserne for Ibâdah? Svar: Der er to betingelser for Ibâdah: 1. Oprigtighed til Allah 2. Lydighed mod Allahs Budbringer såsom at handle ifølge hans Sunnah. 31. Spørgsmål: Giv nogle eksempler på Ibâdah. Svar: Nogle eksempler på Ibâdah er bønnerne, den obligatoriske almisse, fasten, pilgrimsrejsen, frygten for Allah, at håbe på Hans barmhjertighed, at søge Hans hjælp samt andre tilbedelseshandlinger, som Allah har beordret og påbudt. 32. Spørgsmål: Hvad er det mest betydningsfulde, som Allah har forbudt? Svar: Det mest betydningsfulde, som Allah har forbudt, er Shirk (polyteisme). 33. Spørgsmål: Hvad er polyteisme? Svar: Det er at tro, at der er en eller flere, som deles med Allah i Hans handlinger, det vil sige at tilskrive Ham partnere eller sætte rivaler op mod Allah i Hans Attributter. 34. Spørgsmål: Hvad er polyteismens former? Svar: Der er tre former for polyteisme:

7 1. Den større polyteisme (Shirk Akbar) 2. Den mindre polyteisme (Shirk Asghar) 3. Den polyteisme, som ikke er iøjnefaldende (Shirk Khafi). 35. Spørgsmål: Hvad er den større polyteisme? Svar: Den større polyteisme er at hellige en hvilken som helst form for tilbedelse af andre end Allah. Allah vil hverken tilgive en, som dør under Shirk, eller acceptere hans gode gerninger, og han vil være trådt ud af Islam. 36. Spørgsmål: Hvad er den større polyteismes former? Svar: Der er fire former for større polyteisme: 1. Polyteismen i at bønfalde, dvs. at bede til andre end Allah 2. Polyteismen i intentioner, dvs. at formål og intentioner ikke er rettet mod Allah men rettet mod andre guddomme 3. Polyteismen i at adlyde, dvs. at adlyde enhver autoritet, der går imod Allahs ordrer 4. Polyteismen i at vise kærlighed, dvs. at vise de former for kærlighed til andre, som kun må vises til Allah. 37. Spørgsmål: Hvad er den mindre polyteisme? Svar: Den mindre polyteisme er Ar-Riyâ, der betyder tilbedelseshandlinger, som udføres for at opnå ros og berømmelse i stedet for at behage Allah. Men denne form for polyteisme gør ikke, at man træder ud af Islam. 38. Spørgsmål: Hvad er den ikke iøjnefaldende polyteisme? Svar: Den ikke iøjnefaldende polyteisme indebærer, at man er utilfreds med de tilstande, som Allah har bestemt. 39. Spørgsmål: Hvor findes beviset på den ikke iøjnefaldende polyteisme? Svar: Beviset på den ovennævnte Shirk er en udtalelse af Profeten (må Allahs velsignelser og fred være med ham): Den ikke iøjnefaldende polyteisme er mere skjult blandt denne nation end sporene fra en sort myre, der går over en sort sten på en mørk nat. (Musnad Ahmad) 40. Spørgsmål: Hvilke former for Kufr (vantroskab) er der?

8 Svar: Der er to former for Kufr: 1. Den større form for Kufr, som gør, at man træder ud af Islam 2. Den mindre form for Kufr, som ikke gør, at man træder ud af Islam: Det er Kufr af utaknemmelighed. 41. Spørgsmål: Hvad er den større Kufr`s former? Svar: Der er fem former for den større Kufr: 1. Kufr af benægtelse 2. Kufr af arrogance forbundet med genkendelse af sandheden 3. Kufr af tvivl 4. Kufr af ignoreren, ligegyldighed 5. Kufr af hykleri. 42. Spørgsmål: Hvor mange kategorier af hykleri er der, og hvad er de? Svar: Der er to kategorier af hykleri: 1. Hykleri i Troen 2. Hykleri i gerninger og handlinger. 43. Spørgsmål: Hvad er hykleri i Troen? Svar: Der er seks former for Hykleri i Troen: 1. Benægtelse af Sendebudet 2. Benægtelse af de ting, som Sendebudet blev sendt med 3. At hade sendebudet 4. At hade de ting, som Sendebudet blev sendt med 5. At fryde sig over at Islam vanæres (at skamme sig over Islam) 6. Uvilje mod Islams udbredelse. 44. Spørgsmål: Hvad er hykleri i gerninger og handlinger? Svar: Hykleri i gerninger og handlinger har fem former:

9 1. Når han taler, lyver han 2. Når han giver et løfte, bryder han det 3. Når han betros noget, forråder han 4. Når han diskuterer, opfører han sig amoralsk 5. Når han indgår i en pagt, begår han forræderiske og lumske handlinger. 45. Spørgsmål: Bliver gode gerninger accepteret (af Allah) gennem polyteismen? Svar: Aldrig! Ingen af gerningerne bliver accepteret, når de blandes med polyteisme. Allah siger: "Hvis de havde tilbedt (andre) ved siden af (Allah), ville alt det, de plejede at udøve, ikke være til nogen gavn for dem (6: 88); Sandelig! Allah tilgiver ikke, at der sættes nogen ved siden af Ham i tilbedelse, men Han tilgiver efter Hans behag andre synder end det (4 :116). 46. Spørgsmål: Hvilke ting ophæver Islam? Svar: Ti ting ophæver Islam: Polyteistisk tilbedelse At tro, at polyteister ikke er vantro, eller tvivle på deres vantroskab, eller holde fast på, at deres tro er gyldig. At sætte mellemled mellem sig selv og Allah, bønfalde dem, stole på dem og bede dem om at gå i forbøn på sine vegne At tro, at andres vejledning er mere perfekt end Profetens vejledning At hade noget af det, som Profeten blev sendt med At benægte Profetens religion eller latterliggøre dens belønning eller straf At udøve trolddom/magi/det okkulte At støtte polyteisterne mod Muslimerne At tro, at visse mennesker er undtaget fra at følge Sharî aen, ligesom Khidr var undtaget fra Moses love

10 At vende sig bort fra Allahs religion ved hverken at lære eller praktisere den. 47. Spørgsmål: Hvilke er de tre grundprincipper, som enhver Muslim skal lære? Svar: De tre grundprincipper: 1. At kende sin Rabb (Herren, Skaberen, Ham Som forsørger, og Ham i Hvis Hånd der er disposition over alle affærer) 2. At kende sin religion (Islam) 3. At kende sin Profet, Muhammad (må Allahs velsignelser og fred være med ham) 48. Spørgsmål: Hvad er Taghût? Svar: Alt det, som tilbedes, følges eller adlydes udenom Allah, er Taghût. 49. Spørgsmål: Hvor mange Taghût er der, og hvem er deres ledere? Svar: Der er mange, men der er fem ledere. 50. Spørgsmål: Hvem er Taghuts ledere? Svar: De er: 1. Satan, må Allah forbande ham 2. Enhver, der indvilliger i at blive tilbedt 3. En person, der kalder folket til at tilbede ham i stedet for Allah 4. En person, der påstår at kende Ghaib (det usete, det skjulte, det usynlige, det fraværende osv.) 5. Regenten, der regerer med andre love end dem, som er sendt ned af Allah.

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere