Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)"

Transkript

1 EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden Sted: Deltagere: Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) Studiechef Jacob jensen Teknisk chef Christian Jansson It-medarbejder Leila Damkjær Pedersen (TR HK)(næstformand) Økonomimedarbejder Sanne Gamrath (TR HK) It-medarbejder Lone Petersen (AR for fællesadm. (- bygningsområdet) i Vejle og Odense) Teknisk servicemedarbejder Jens Peder Wojcik (AR for bygningsområdet i UCL) Teknisk servicemedarbejder Jørgen Markussen (TR 3F) Afbud: Sekretariatsbetjening: HR- og kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Personalekonsulent Bente Hammerich (ref.) DAGSORDENSPUNKTER Indhold 1. Besparelser på det studieadministrative område...2 side 1/5

2 side 2/5 1. Besparelser på det studieadministrative område Der er indkaldt til det andet ekstraordinære LSU/LAU møde i forbindelse med de besparelser, der skal gennemføres på det studieadministrative område. Besparelsens omfang af afledte konsekvenser for antal medarbejdere, der skal afskediges Allan Kjær Hansen orienterede om baggrunden for, at der er indkaldt til dette ekstraordinære møde. Det har vist sig, at der var en fejl i den beregning, som vi forelagde for udvalget sidst. Der er ikke tale om, at den samlede besparelse ændrer sig, men fordelingen er justeret. Ledelsen har besluttet at reduktionen i beskæftigelsen sker over to år med henholdsvis 6 årsværk i 2014 og forventet 6 årsværk i 2015 Allan Kjær Hansen beklager det uhensigtsmæssige forløb, der har været med at få fastlagt det eksakte grundlag for besparelserne, men er samtidig tilfreds med, at beregningerne samlet set peger i retning af en mindre reduktion end først vurderet. Der var en drøftelse om at fastholde det udmeldte med 8 årsværk til afskedigelse februar 2014 mod at man vil forsøge at finde besparelsen i 2015 ved naturlig afgang, nye opgaver og omplaceringer i UCL. Konklusion: Det blev taget til efterretning at processen med at reducere med de 6 årsværk i 2014 fortsætter, da vi har den nødvendige viden til at fastlægge dette niveau, men vi kan ikke fastlægge niveauet for 2015, så der kommer en udmelding, når der er en afklaring indenfor kort tid. Konklusionen bygger på de kendsgerninger, vi kender nu. Varsling af afskedigelse i større omfang Det har i processen været rejst, hvorvidt der er tale om et omfang i afskedigelserne, der gør, at man er omfattet af lov om varsling mv i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Forudsætningen herfor er, at omfanget skal være mindst 30 personer i virksomheder med mere end 300 medarbejdere og der er tale om afskedigelser inden for 30 dage. Der var enighed om, at loven ikke er aktuel, da afskedigelseskompetencen i UCL ligger hos rektor Erik Knudsen. Vilkår for medarbejdere i forbindelse med besparelser Den strategiske ledelse har godkendt et oplæg om initiativer i forbindelse med de kommende afskedigelser. Alle stillinger på det teknisk-administrative område fra 1. februar 2014 skal opslås uanset varighed. Perioden er ikke tidbegrænset, da der i nærmeste fremtid vil være flere sparerunder i administrationen, og der derfor igen vil være behov for opslag af alle ledige stillinger,

3 side 3/5 at der afsættes en pulje på kr. pr. opsagt medarbejder til kompetenceudvikling, Der udarbejdes en individuel vurdering. at HR og Kommunikation afholder samtaler med de afskedigede medarbejdere for afklaring af individuelle behov i forhold til kompetenceudvikling, at HR og Kommunikation fra juni 2014 tilbyder opsagte medarbejdere at få udarbejdet en kompetenceprofil, at HR og Kommunikation afholder kursus i udarbejdelse af CV og ansøgning for de opsagte medarbejdere, at opsagte medarbejdere kan bruge arbejdstid på at gå til jobsamtaler. Der er til dagsordenen indkommet et forslag om dette emne fra medarbejdersiden (Se bilag til referatet). Sanne Gamrath og Leila Pedersen redegjorde for forskellen på forslaget fra medarbejderne og på dét som var godkendt i Strategisk Ledelse: Drøftelse af de to modeller: Allan Kjær Hansen er enig i at det er en god ide med en samlet pulje, så rammen for den enkelte ikke virker begrænsende. HR og Kommunikation har opbygget kompetencer til at kunne tilbyde denne form for rådgivning i form af bl.a. en kompetenceafklaring derfor bør denne mulighed anvendes. Det vil være med til at frigøre midler til decideret kompetenceudvikling. Det vil i øvrigt ikke være de samme personer, som deltager i afskedsprocessen og rådgivningsprocessen. Leila Pedersen pointerer vigtigheden af, at beredskabet hurtigt går i gang hurtigt efter partshøringerne er afleveret. Der blev spurgt til det tidligere niveau, der er benyttet til den enkelte i afskedssituationer. Niveauet har ligget på de , men da skulle kompetenceafklaringen ske ved et eksternt firma. I de vedtagne vilkår, vil den del af det foregå via HR og Kommunikation. Denne opgave udgjorde en væsentlig del af udgiften i tidligere forløb. Konklusion: Udover de vilkår der er aftalt i Strategisk Ledelse, blev der enighed om følgende: Opsagte medarbejdere kan deltage i det foreslåede forløb ved HK - Fra fyret til hyret med HK-kvikstart - i arbejdstiden. Der er aftalt møder på HK hhv. den 7. februar og 12. februar hvor de opsagte medarbejdere på hhv. Jyllands- og Fynssiden kan deltage i arbejdstiden. Der kan via Worklife bevilges op til 5 coachingsessioner. For ikke-hk medlemmer og AC er gives der mulighed for at deltage i møder / forløb via deres a-kasse / fagforening. Aftales konkret med Jacob Jensen. Der må bruges arbejdstid til jobsøgning, skrivning af ansøgninger og jobsamtaler.

4 side 4/5 Evt. Leila Pedersen henstiller til at hvis der er afspadsering der nødvendigvis må udbetales, skal det ske inden de sidste 3 måneder af ansættelsen, da det kan få konsekvenser for udbetalingen af dagpenge. Jacob Jensen er opmærksom herpå og vil sørge for at evt. afregning sker tidligt i forløbet. Leila Pedersen pointerer vigtigheden af at have fokus på dem der er tilbage. Der er brug for at Jacob melder ud med tydelighed om hvilke kompetencer der er brug for fremadrettet. Jacob Jensen vil holde MUS når der er gået et par måneder med fokus på behovet for kompetencer. Er ved at afdække de fremtidige behov. Jf. procesplanen vil der blive inddraget en konsulent med det formål at tage hånd om de tilbageblevne og deres samarbejde fremover. På de to nævnte datoer 6. og 10. februar vil de også have mulighed for at tale med en krisepsykolog. Leila Pedersen henstiller at det endelige afskedsbrev sendes senest den 27. februar, i stedet for op til en weekend (den 28. februar). Jacob Jensen aftaler med TR erne hvorledes de endelige opsigelser skal afleveres. Efterskrift Efter LSU/LAU-mødet den 3. februar 2014 er der som forventet på mødet fremkommet mere præcise beregninger af besparelsens størrelse. Den gode nyhed er, at besparelsen på det studieadministrative område bliver væsentlig mindre end tidligere forventet. Det skyldes, at aktivitetsstigningen (flere STÅ) begrænser faldet i taxameter-indtægten. Det bliver derfor muligt at gennemføre besparelsen gennem kun én afskedigelsesrunde i 2014 i modsætning til de forventede to runder i 2014 og Allan Kjær Hansen håber, at det vil give bedre opstartsvilkår for medarbejderne i den Fælles Studieadministration. Nedenstående er en del af en nyhed, der bringes på mit.ucl.dk i løbet af torsdag den 6. februar Besparelsen på studieadministrationen bliver mindre Det har tidligere været meldt ud, at der skulle spares 13 mio. kroner på det studieadministrative område i perioden Det var planlagt til at ske ved at reducere med otte årsværk i 2014 og seks årsværk i 2015 i den netop samlede studieadministration. - Vi har gennemgået tallene på ny og det har vist sig, at faldet i indtægterne bliver mindre på grund af en stigning i aktiviteter (flere STÅ). Vi er samtidigt nået frem til, at studieadministrationens andel af besparelsen ikke skal være helt så stor. Studieadministrationens andel bliver i stedet 6,85 mio. kroner i perioden. Det betyder, at der skal reduceres med fem årsværk i 2014 og ingen i 2015 med den viden vi har i øjeblikket om UCL s kommende indtægter, udtaler Erik Knudsen. Analysearbejde sættes i gang

5 side 5/5 UCL s indtægter fra taxameter og andre tilskud er i 2017 ca. 17 mio. kroner lavere end for Det vil sige, at der vurderet på det nuværende grundlag vil være 523 mio. kroner at drive UCL for i 2017, hvor der i 2013 har været ca. 540 mio. kroner. Denne nedgang i indtægterne er lagt ind i budgetterne for de kommende år. - Udover den besparelse, som foregår på studieadministrationen, venter der nu en betydelig opgave med at analysere og beslutte, hvordan de øvrige besparelser konkret skal ske i de kommende år. Vi undersøger i første omgang i hvilket omfang vi kan effektivisere på det pædagogisk administrative område, siger Erik Knudsen. Analysearbejdet sættes nu i gang og forventes afsluttet senest 1. maj 2014.

6 Vilkår for opsagte medarbejdere i studieadministrationen 2014 For at behandle og sikre de medarbejdere, der er blevet afskediget fra UCL, de bedste vilkår for at komme styrket gennem deres situation forslås medarbejderrepræsentanterne i LSU, at de afskedigede medarbejdere tilbydes et afklarings forløb med ekstern udbyder. Alle eksperter og sund fornuft siger, at for at tilbyde og opnå det bedste for en afskediget medarbejder, er det svært at den enhed der afskediger også er dem der skal hjælpe den afskediget videre til nyt job. Formål: Den enkelte medarbejder kan få bearbejdet evt. frustrationer vedr. opsigelsen, få styrket sit selvværd og hurtigst muligt blive klar til at komme videre. Medarbejderen bliver bevidst om egne styrker, bliver bedre til at sætte mål og nå dem UCL sender et klart signal rundt i organisationen om, at vil drage omsorg for de ansatte fra start til slut - positiv omtale. Der er flere udbyder, som kan løses opgaven. Måske kan en kombination være en god løsning. HK HK kan tilbyde et afklaringsforløb fra fyret til hyret med HK kvikstart. Se vedhæftet Fredag den 7. februar reserveret møde med HK omhandlende de varslede medarbejder Vejle/Jelling. Onsdag den 12. februar reserveret møde med HK omhandlende de varslede medarbejder på fyn. Det er orientering/afklaringsmøde og hvor HK vil fortælle om hvad HK kan gøre. Det er gratis at deltage i HK s tilbud, dog skal der bevilges arbejdstid Anden udbyder Campus Vejle, IBC/A Kolding, Tietgens skolen Odense, Konsulentfirmaer m.m. kan også leverer opgaven. Det kunne f.eks. være et outplacementsforløb som beskreven nedenfor Indhold: Individuel samtale af ca. 1-1½ times varighed, med fokus på egen situation. Samtalerne bør sker umiddelbart efter opsigelse (uge 9/10).

7 En kursusdag samlet for alle de afskedigede medarbejder med bl.a. følgende indhold: Spilleregler på jobmarkedet Jobsøgning Hvad gør, at du kommer til samtale Introduktion til det skjulte jobmarked via professionel Network ing Jobsamtalen, kommunikation og personlig fremtoning Op til 3 individuelle coaching af ca. 1 times varighed. Her vil den enkelte medarbejder støttes og vejledes i at komme på arbejdsmarked igen. Ovennævnte kan foregå i arbejdstiden og på UCL s lokaltioner. Et sådan forløb koster Kr pr. medarbejder. Vi vil forslå at der afsættes en pulje på Kr i regnskabet for Uddannelse I forbindelse med outplacement/afklarings forløbet vil der opstå et behov for uddannelsen. Derfor afsættes der en pulje på Kr hvorfra de afskediet medarbejder kan søge. Der skal undersøges om der kan søges midler fra diverse fonde. Der er ikke taget højde for, at der vil kunne søges VEU og SVU godtgørelse afhængig af uddannelse og de berørte medarbejdere. Uddannelsen kan foregå såvel i opsigelsesperioden som bagefter. Som alternativ - Kombination Vi vil anbefale en kombination af HK s fra fyret til hyret med HK Kvikstart, kombineret med op til 3 individuelle coach samtaler af 1 til 1½ times varighed og hjælp til uddannelse. Vi anbefaler at der afsættes en pulje på hvoraf de tages af regnskabet 2013 og resten i Medarbejderrepræsentanterne i LSU-LAU ønsker disse vilkår behandlet på det ekstraordinære LSU LAU møde mandag den 3. februar 2014

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere