Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere."

Transkript

1 Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger, regionen skal gennemføre i og på baggrund af de retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser, der blev vedtaget af Regions-MEDudvalget i februar Som det fremgår, er der tale om en generel drejebog. Drejebogen kan derfor tilrettes under hensyntagen til den konkrete situation drejebogen skal bruges i. 1. Drejebogen Formålet med denne drejebog er at sikre en lige behandling af de berørte medarbejdere ved omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer. Drejebogen følger de retningslinjer for omplacering og eventuel afsked af medarbejdere, som er aftalt i RMU. Drejebogen er udarbejdet som en generel drejebog. Drejebogen kan derfor tilrettes under hensyntagen til den konkrete situation drejebogen skal bruges i. Der kan f.eks. være situationer, hvor det er hensigtsmæssigt, at denne drejebogs fase 5, omplaceringssamtale, fase 6, undersøgelse af muligheder for omplacering inden for eget HMU område og i regionen i øvrigt og evt. fase 7, høring om afskedigelse slås sammen. Den tilrettede lokale drejebog, herunder tids- og procesplaner drøftes i det relevante MEDudvalg. I et bilag til drejebogen er beskrevet nogle mulige scenarier for besparelser og fusioner, inkl. fusioner på tværs af hospitaler/områder. 2. Forberedende ledelsesarbejde Ved besparelser og omstruktureringer skal ledelsen skaffe sig et ledelsesmæssigt overblik over handlemuligheder, herunder muligheder for omplaceringer inden for egen afdeling/lmuområde. Der er i denne fase ikke drøftelser med enkeltpersoner eller MED-system. Ledelsen skal overveje: a. Ny organisation i forhold til de fremtidige opgaver og funktioner. b. Hvordan skal den fremtidige sammensætning af personale være, herunder fremtidige krav

2 til kompetencer? c. Ved flytning af opgaver i forbindelse med omlægninger og/eller besparelser, overvejes om den/de medarbejdere, der i dag løser opgaven, skal følge opgaven. Er der vakante stillinger? Er der muligheder for frivillige ordninger? Er der muligheder for at konvertere budgetterede vikarmidler til faste stillinger? d. Hvilke kriterier skal der være for udvælgelse til omplacering? e. Der må ikke anvendes mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige f. Hvilke medarbejdere/medarbejdergrupper kan/skal tilbydes omplacering? Se i øvrigt RMU s retningslinjer. g. Hvilke støtteforanstaltninger skal der etableres? h. Hvordan er tidsplanen for implementering? i. Hvordan kommunikerer ledelsen med relevante parter? Hvor i forløbet er der evt. behov for tavshedspligt? 3. Information og inddragelse af medarbejdere Når de ledelsesmæssige forberedelser er afsluttet, giver ledelsen uopfordret - inden iværksættelse af omplaceringer information til MED-systemet om: a. Baggrund for besparelse/omstrukturering. b. RMU s vedtagne retningslinjer og procedure for omplacering og afskedigelse af de medarbejdere, som bliver berørt af besparelser eller omstruktureringer. c. De lokale MEDudvalg behandler ledelsens forslag til kriterier for udvælgelse af de medarbejdere, der skal løse de fremtidige opgaver og/eller kriterier for de medarbejdere, der forventes omplaceret eller afskediget. d. Antal af påtænkte omplaceringer/afskedigelser og den konkrete fremgangsmåde (tidsplan og udvælgelsesprocedure) ved den forestående personalereduktion, samt hvilke støtteforanstaltninger afdelingen/arbejdspladsen ønsker at benytte. Ledelsen skal sikre, at tillidsrepræsentanter for berørte medarbejdere er orienteret. Ledelsen giver tilsvarende information på personalemøder på arbejdspladsen. Hvis den planlagte personalereduktion peger på konkrete funktioner og dermed på konkrete medarbejdere, eller hvor det er tydeligt i forhold til opgavebortfald, at det er konkrete medarbejdere, der vil blive berørt, skal disse orienteres så tidligt som muligt i forløbet, f.eks. umiddelbart før personalemøde eller møde i MEDudvalget. 4. Indkaldelse til samtaler om evt. omplacering eller overførsel til anden stilling Lederen vurderer hvilke medarbejdere der skal indkaldes til samtale om påtænkt overførsel/omplacering/afsked i forhold til de områder, der berøres af personalereduktionen (mindsteindgrebs-princippet). Ledelsens vurdering sker med udgangspunkt i de i RMU vedtagne retningslinjer og evt. suppleret med retningslinjer og/eller kriterier fastlagt af HMU/LMU Inden, der tages konkrete skridt til indkaldelse til samtaler om evt. overførsel/omplacering eller afsked, skal lederen orientere de respektive tillidsrepræsentanter/faglige organisationer om, hvem der vil blive indkaldt og tidspunkter for afholdelse af samtaler. Formålet er at give mulighed for at tillidsrepræsentanten kan deltage, hvis medarbejderen ønsker dette. Ledelsen indkalder pr. brev de pågældende medarbejdere til en samtale med oplysning om baggrunden for samtalen og med opfordring til at tage en bisidder med.

3 Så vidt det overhovedet er muligt, skal indkaldelsesbrevet afleveres personligt af lederen. Samtalerne afvikles først med de medarbejdere, som tænkes tilbudt en anden stilling inden for egen afdeling/institutionen/arbejdsplads. Hvis medarbejderen tilkendegiver, at det ønsker den pågældende ikke, så kan tilbuddet om overførsel til denne stilling gives til en anden medarbejder. Lederen inddrager den lokale HR-afdeling med henblik på rådgivning vedrørende løn- og ansættelsesvilkår ved overførsel eller omplacering i henhold til regionale retningslinjer. 5. Omplaceringssamtale og partshøring om påtænkt afsked eller omplacering der medfører væsentlig stillingsændring. - Der afholdes som udgangspunkt ikke samtaler eller sendes breve op til fridag/ferie eller mærkedage. Under samtalen orienterer ledelsen medarbejderen om begrundelsen for, at han eller hun er udpeget til påtænkt overførsel/omplacering/afsked. a. Hvis der er muligheder for omplacering inden for eget LMU-område, tager ledelsen en drøftelse med medarbejderen om disse muligheder. b. Hvis omplaceringstilbuddet betyder en væsentlig stillingsændring, skal medarbejderen under hensyntagen til andre medarbejdere, som vil kunne tilbydes stillingen - have en rimelig tid til at overveje tilbuddet. c. Hvis det ikke er muligt at overføre eller omplacere medarbejderen inden for LMU-området, orienteres medarbejderen om, at overførsels- eller omplaceringsmuligheder inden for HMUområdet og i regionen i øvrigt vil blive afsøgt. Ledelsen giver medarbejderen en høringsskrivelse og udleverer pjecen: Omplacering og evt. afsked. (Dette vil i nogle tilfælde først ske i forbindelse med en partshøring se under pkt. 7) I forbindelse med samtalerne om omplacering udarbejder lederen et kort notat om eventuelt indgåede aftaler (f.eks. om omplacering, kurser eller andet). Notatet udleveres til medarbejderen. Det kan i nogle situationer være en god idé at aftale et opfølgende møde, hvor medarbejder og evt. bisidder mødes med ledelsen igen. 6. Undersøgelse af muligheder for omplacering inden for HMU-området og regionen i øvrigt inden opsigelse Hvis det ikke er muligt at omplacere en medarbejder inden for eget LMU-område, kontakter lederen den lokale HR-afdeling med oplysninger om de medarbejdere (navn, fødselsdato), hvor det skal undersøges, om der er mulighed for at omplacere indenfor HMU-området og regionen i øvrigt. Den lokale HR-afdeling kan tage kontakt til de pågældende medarbejdere med henblik på evt. at få præciseret medarbejdernes ønsker samt orientere om aktuelle muligheder hjælpeskema Det er vigtigt at dokumentere de særlige ønsker og begrænsninger, medarbejderen oplyser om. Den lokale ledelse og/eller den lokale HR afdeling skal undersøge de aktuelle muligheder for omplacering inden for eget HMU område og i regionen i øvrigt ved at gennemse oversigten over de ledige stillinger, der er opslået internt og/eller eksternt. Hvis der er mulighed for overførsel eller omplacering af en medarbejder, der endnu ikke er

4 meddelt afsked, så vil denne have en fortrinsret til en omplacering i forhold til medarbejdere, der er afskedigede men endnu ikke fratrådt. Hvis der er mulighed for overførsel eller omplacering, afholdes en samtale mellem ledelsen af den eventuelt kommende afdeling/arbejdsplads og medarbejderen. Hvis der er flere medarbejdere, der har fortrinsret til samme stilling, vælger ledelsen af afdelingen, hvem der skal indkaldes til samtale. Herefter vælger ledelsen, hvem der skal tilbydes stilling i afdelingen. Tillidsrepræsentanten orienteres om samtalen/samtalerne. 7. Høring om afskedigelse Hvis en medarbejder afviser et passende, relevant tilbud, eller afsøgning af muligheder for omplacering ikke giver resultat, fortsætter processen mhp. afskedigelse. Ledelsen (evt. med deltagelse af den lokale HR-afdeling) indkalder pr. brev den pågældende medarbejder til et møde med oplysning om baggrunden for mødet og med opfordring til at tage en bisidder med. Det kan lokalt aftales, at der ikke holdes møde før afsendelse af høringsbrev. På mødet orienterer ledelsen om begrundelsen for, at ledelsen påtænker at afskedige medarbejderen, og samtidig udleverer ledelsen en høringsskrivelse. I høringsskrivelsen redegøres for begrundelsen jf. begrundelse for omplacering/afsked - og kort for forsøget på omplacering inden for regionen. Umiddelbart inden afsendelse af afskedigelsesskrivelsen undersøger HR afdelingen, om der i høringsperioden internt er blevet opslået stillinger, der (nu) giver mulighed for en omplacering. Høringsperioden vil for de fleste faggrupper være ca. 2 uger, hvor det er muligt for medarbejderen at komme med bemærkninger til, at det netop er pågældende, som man påtænker at afskedige. Hvis ledelsen efter at have fået bemærkninger fastholder afskedigelsen, sender lederen opsigelsen, hvori begrundelsen gentages, og man forholder sig til eventuelle bemærkninger. I forbindelse med drøftelse af processen i HMU og eller LMU orienteres om at opsigelser sendes til e-boks. Medarbejderen fortsætter med sit arbejde i opsigelsesperioden, med mindre andet aftales. Fritagelse fra arbejdet i opsigelsesperioden kan kun ske efter godkendelse i direktionen. 8. Afsøgning af muligheder for omplacering i opsigelsesperioden 1. Medarbejdere, der ønsker sig omplaceret i henhold til retningslinjerne skal selv via og holde sig orienteret om ledige job i Region Midtjylland. HR afdelingen kan gøre en medarbejder opmærksom på en passende ledig stilling og opfordre medarbejderen til at søge denne. 2. Hvis der er et eller flere - ledige job, som medarbejderen mener, er relevant for den pågældende, kontakter medarbejderen sin HR afdeling og orienterer denne. 3. HR afdelingen orienterer den HR afdeling, som den ledige stilling hører under, om at der kommer en ansøgning fra en ansøger med fortrinsret.

5 4. Medarbejderen søger stillingen og gør opmærksom på sin fortrinsret. 5. Arbejdspladsen med den ledige stilling indkalder medarbejderen til samtale - se retningslinjerne. 6. Lønnen i den nye stilling aftales se retningslinjerne. 7. Hvis en medarbejder siger nej til et relevant tilbud om omplacering inddrages den relevante tillidsrepræsentant/faglige organisation. Et afslag på et relevant tilbud vil som regel indebære, at den pågældende ikke yderligere er omfattet af retningslinjerne om omplacering. 8. Der kan ske omplacering til en midlertidig stilling. Muligheden for en eventuel fornyet omplaceringsret efter udløbet af den tidsbegrænsede stilling, skal aftales inden tiltrædelsen. Medarbejderen orienteres om, at alle ledige stillinger i regionen bliver slået op på 9. Medarbejdere, der tilkendegiver, at de ikke ønsker sig omplaceret i opsigelsesperioden Hvis en medarbejder efter meddelelse om omplacering eller afsked tilkendegiver, at den pågældende ikke ønsker sig omplaceret til en eventuel ledig stilling i Region Midtjylland i henhold til retningslinjerne, skal denne tilkendegivelse være skriftlig og skal journaliseres på medarbejderens personalesag. Den relevante tillidsrepræsentant skal orienteres. 10. Støtte til medarbejderen i opsigelsesperioden Det er meget vigtigt, at ledelsen drager omsorg for medarbejderen i opsigelsesperioden, f.eks. ved at lederen eller andre har samtaler med medarbejderen vedrørende personlige, kollegiale og faglige problemstillinger i forbindelse med fratrædelse. Lederen fortsætter sammen med medarbejderen med at afsøge relevante omplaceringsmuligheder og overvejer, hvem der i øvrigt kan rådgive/støtte medarbejderen - tillidsrepræsentant, fagforening, A-kasse m.fl. 11. Støtteforanstaltninger Medarbejdere og ledere kan i hele forløbet få støtte fra deres nærmeste leder og den lokale HR afdeling i forhold til de problemer, som måtte opstå. Herudover har Koncern HR en række tilbud i forbindelse med gennemførelse af omstillings- og spareplaner.

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere