Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT Sted: Anholt Kro Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Start kl.: 20:15 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Jan Petersen - formand (A) Jytte Schmidt (F) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Torben Jensen (L) Valdemar Haumand (A) Hans Fisker Jensen (A) Inger K. Andersen (O) Jens Meilvang (I) Fraværende: Deltagere fra Anholt Borgerforening: Torben Jensen, Hans Fisker Jensen og Jens Meilvang I stedet for Torben Jensen deltog Berit Byskov (L) Jette Kusk Simonsen deltog fra forvaltningen Liselotte Arentz Sørensen Berit Rosendal Dennis Oht Agnethe Nørgaard Signe Hylby Poul Anker Boisen Sanne Klink Norddjurs Kommune

2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Boligsituation - tiltrækning af personale, Anholt Skole og Børnehave Brændstofforsyningen - status/orientering Kystsikring Offentlige toiletter i byen - status Fibernet til Anholt - status/orientering Hjemmeplejen - status/orientering Fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening Eventuelt Norddjurs Kommune

4 1. Boligsituation - tiltrækning af personale, Anholt Skole og Børnehave. Sagsgang: KA Åben sag Sagsfremstilling Ønske fra Anholt Skole og Børnehave om punkt på dagsordenen. Kirsten Østergaard Rasmussen og Jan Løvenholdt vil fremlægge punktet. Kirsten Østergaard Rasmussen har indsendt følgende beskrivelse af problemstilling. Problemet er faktisk et generelt problem på øen. I øjeblikket har skolen/børnehaven en pædagog ansat som har måttet sige boligen op p.g.a. for dyr husleje. Han betaler kr. pr. måned excl. Forbrug. Som han selv siger: Jeg betaler halvdelen af min løn i husleje. Der har tidligere været en ordning med, at de to boliger på Sønderstrandvej, som institutionen råder over var tjenesteboliger (den ene er det stadig) og således betalte de ansatte kun 15% af lønnen i husleje. Denne ordning blev ændret sidste efterår. Skolen/børnehaven risikerer nu, at deres pædagog flytter fra øen og at de ikke kan tiltrække en ny. I det hele taget kan de ikke tiltrække personale, hvis der ikke er boliger, hvilket de ved er et problem for både håndværkere, menighedsrådet og andre virksomheder på øen. Boliger på Anholt er dyre og i ringe stand. Der er mange huse til salg, men de er dyre og det er svært at få lov til at låne penge til køb og istandsættelse, når man flytter til en ø. Notat udarbejdet af jurist Bettina Broen Nielsen og cirkulære med lovreglerne og vurderingsrapporter er vedlagt. Bettina Broen Nielsen har oplyst, at pædagogen ikke betaler kr. i husleje, men derimod kr. og er varslet til 5.680, 11 kr. pr. 1. august

5 Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Kirsten Østergaard Rasmussen, souschef og afdelingsleder i anholt skole og børnehave og Jan Løvenholdt, formand for skolebestyrelsen deltog i behandlingen af punktet. Formand Jan Petersen orienterede om sagen. Der blev anført at boligerne på Anholt generelt er for dyre. Lovgivningen lægger nu op til at helårsboliger kan ændres til fritidsboliger. Ifølge Kirsten Østergaard Rasmussen er det et generelt problem, de dyre boligpriser og lejepriser gør at det er svært at skaffe nye medarbejdere til øen og at fastholde de ansatte. Ifølge formand Jan Petersen vil minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen gerne have dokumentation fra afslag på kreditforeningslån eller lån fra bank, fra nogen som ville kunne få et lån hvis de boede et andet sted, så vil han og ministeriet kunne arbejde videre med sagen, det kræver et skriftligt afslag. Kirsten Østergaard Rasmussen skal senere denne aften have møde med Bjarne Pedersen fra B45 hvor de også vil drøfte problemstillingen og se om det via den vej kan skaffes en løsning. Kirsten Østergaard Rasmussen mener ikke, at det vil kunne løses over lønnen, det vil kræve flere penge tilført til skolens og børnehavens budget. Det konkluderes, at vi er opmærksomme på at der er et konkret akut problem og samtidig med et generelt problem. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at beslutte, at boligerne i Anholt by skulle kunne ændres fra helårsstatus til fritidshusstatus. Måske snarere forsøge at lave en restriktion for Anholt by så boligerne i byen ikke bliver ændret til fritidshusstatus. Dette vil være det modsatte af hvad der måske vil blive taget beslutning om på fastlandet i Norddjurs Kommune. Det akutte problem på Anholt er en sag for forvaltningen for børn og unge. 2

6 Anholt Borgerforening skal få skaffet dokumentation for afslag på kreditforeningslån og eller banklån, og sende det til sekretæren for kontaktudvalget, derefter vil direktionssekretariatet tage kontakt til ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen. 3

7 2. Brændstofforsyningen - status/orientering. Sagsgang: KA Åben sag Sagsfremstilling Kurt Danielsen har opsagt hans aftale med Statoil pr. 31. december 2013, og han har oplyst, at hvis han ikke selv havde sagt op, ville han være blevet sagt op af Statoil omkring juli-august måned 2013, da Statoil har tilkendegivet, at de ikke vil eje noget mere, det være sig depoter, egne biler, tankstationer osv, alt bliver udliciteret. Som det er pt. sælges der for ca liter diesel om året, men elværket der kører på dieselmotorer aftaler ca liter om året, men dette stopper når elværket bliver koblet på vindmølleparken, som er ved at blive opført mellem Grenaa og Anholt. Der sælges ca liter til biler, sejlere, vognmanden og kystredningstjenesten og ca liter til oliefyr, men dette er dog for nedadgående, da mange gamle oliefyr bliver erstattet af varmepumper. Der sælges ca liter benzin om året til biler, knallerter, plæneklippere, motorsave, sejlere osv, dette salg ligger stabilt. Kurt Danielsen mener, at det ideelle vil være en stander med diesel og benzin til betalingskort på havnen. Statoil har i dag en forsyningsaftale med elværket, som udløber, når søkablet er etableret, da der jo så ikke vil være behov for diesel til elværket. Teknik og miljø har oplyst, at der tidligere har været 3 stk liters overjordiske tanke, men at de er blevet kasseret og taget ud af drift. Der er i stedet opstillet en nyere liters overjordisk tank som er blevet tryk- og tætningsprøvet. Ved tilsyn i 2010 indskærpede Norddjurs Kommune, at Statoil skulle overholde kravene i servicestationsbekendtgørelsen, og i den anledning har Statoil søgt om dispensation indtil brændstofsituationen på Anholt er helt afklaret. Omkostningen til etablering af nødvendigt udstyr til opfyldelse af kravene er iht. tilbud kr. I første omgang blev det givet dispensation til 1. marts 2013, men den 20. marts 2013 meddeler Norddjurs Kommune dispensation året ud. 4

8 Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Formand Jan Petersen orienterede om sagen. Det blev oplyst, at miljø- og teknikforvaltningen nok skal sørge for og vil være meget opmærksomme på, at Statoil rydder op efter sig. Det er Statoil der skal stå for betalingen for oprydningen. Kommunen ser det som en forsyningsforpligtigelse, og de anser Anholt havn som en forsyningshavn. 5

9 3. Kystsikring. Sagsgang: KA Åben sag Sagsfremstilling På mødet i miljø- og teknikudvalget den 28. maj 2013, vil nedenstående sagsfremstilling være på som et punkt. Sagen skal også til behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Miljø- og teknikudvalgets beslutning vil forelægge til kontaktudvalgets møde. En Teknikergruppe bestående af medarbejdere fra Norddjurs Kommune, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har haft til opgave at udarbejde et oplæg med realistiske løsningsforslag til en langsigtet løsning på kystbeskyttelsen på Anholt, ud fra 2 overordnede scenarier: 1. ej og campingplads forbliver på nuværende lokalitet 2. Vej- og campingplads flyttes til en anden lokalitet. Der har været nedsat en følgegruppe bestående af ledere og politikere i Norddjurs Kommune, Kystdirektoratet, Naturstyrelsen samt interessenter i området. Styregruppen behandlede på deres møde den 7. februar 2013, Teknikergruppens redegørelser. Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med scenarie 1. Det vil sige, at der arbejdes for etablering af kystbeskyttelse, som sikrer Nordstrandsvejs nuværende placering samt campingpladsens placering. Ud fra økonomiske betragtninger arbejdes der konkret for en løsning bestående af skråningsbeskyttelse, bølgebrydere samt sandfodring. I forhold til finansieringen af kystsikringen, besluttede følgegruppen at, det er Norddjurs Kommunes udgangspunkt, at staten skal søges om finansiering af kystsikringstiltagene. Udviklingsforvaltningen har siden arbejdet videre med projektet. Det har vist sig, at det ikke er muligt at indhente de fornødne tilladelser hos henholdsvis Kystdirektoratet og Naturstyrelsen uden at der foreligger et detailprojekt. Finansieringen skal søges hos staten på baggrund af detailprojekt og de fornødne tilladelser. Udviklingsforvaltningen har derfor indhentet tilbud hos ekstern rådgiver om detailprojektering. 6

10 Udgifterne til detailprojektering af kystbeskyttelse på Anholt udgør kr. Norddjurs Kommunes udlæg søges desuden finansieret hos staten. Udviklingsdirektøren indstiller, 1. at detailprojektering igangsættes, 2. at der meddeles anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløbet 2013 på kr., og 3. at udgiften finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Formand Jan Petersen orienterede om status på kystsikringen. Miljø- og teknikudvalget har på deres møde den 28. maj 2013 tiltrådt indstillingen. Der var enighed om, at vi skal holde fast i den kyst vi har. Vi vil have et aktstykke nu og helt bestemt i år og ikke over finansloven, så kan kommunen arbejde videre med kystsikring og detailprojektet skal igangsættes. Aktstykket kommer i det tidlige efterår, ca. august-oktober. 7

11 4. Offentlige toiletter i byen - status. Sagsgang: KA Åben sag Sagsfremstilling Anholt Borgerforening har ønsket en status på sagen med de offentlige toiletter i byen, herunder mulighed for en kontraktansættelse af den ansvarlige for at holde tilsyn og drift af toiletterne. Liselotte Arentz Sørensen har oplyst, at hun tilbage i marts måned forhørte sig hos Laust Hedegaard fra teknik og drift, om den fortsatte drift/tilsyn m.m. ved de offentlige toiletter, i forbindelse med at rengøringskonen havde opsagt stillingen og var fraflyttet øen. Laust Hedegaard tilkendegav, at han ville se på sagen, og lave jobopslag inden toiletterne skulle åbne, men er ikke vendt tilbage til borgerforeningen med hvad der er sket i sagen. Laust Hedegaard har den 17. maj 2013 oplyst til sekretæren for kontaktudvalget, at han har drøftet med Liselotte Arentz Sørensen hvorledes at driften af toiletterne skal foregå. Han er åben over for borgerforeningens ønske om udvidet åbningstid, blot det sker inden for den økonomiske ramme der er til stede i dag. Han er af den opfattelse, at hvis toiletterne skal driftes hele året, må borgerforeningen påtage sig opgaven, alene af den grund, at tilsyn med toiletterne og opgavens udførelse, er en tung sag for teknik og drift, navnlig i de perioder hvor der ikke er ret mange beboere på øen. Borgerforeningen har ikke ønsket at overtage driften. Han er villig til at udbyde opgaven, men tror ikke at det er muligt at få nogen til at byde på opgaven. Han har fået brugsuddeleren til at sætte et stillingsopslag op på den ledige stilling, der har været 2 henvendelser på jobbet, den ene var alligevel ikke interesseret da hun havde noget arbejde i forvejen, og den anden mente ikke lønnen var attraktiv nok, men lovede dog at vende tilbage. 8

12 Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Formand Jan Petersen orienterede om, at Laust Hedegaard har oplyst lige inden mødet, at der nu er ansat en person på 220 timers rengøring fordelt over hele året. 9

13 5. Fibernet til Anholt - status/orientering. Sagsgang: KA Åben sag Sagsfremstilling Borgerforeningens bestyrelse har ønsket dette punkt på dagsordenen, og har ønsket at der vil blive drøftet ideer til fremadrettet strategi. Helen Rosager fra udviklingsafdelingen har den 24. maj 2013 fået oplyst fra Jens Nybo Jensen fra Dong Energy, at i 2014, når Energinet fører et nyt elkabel fra transformerplatformen i vindmølleparken til øen Anholt, skulle der være blevet lovet, at der er et fiber i kablet. Men mere ved han ikke om sagen. Det er også blevet oplyst fra teknik og miljø, at der i denne uge, vil blive holdt et møde med 4 mobilselskaber om, hvordan vi får en bedre dækning i kommunen, og de vil i den forbindelse tage problematikken fra Anholt ind over mødet, og høre dem hvad de kan gøre ved det. Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Formand Jan Petersen orienterede om sagen. Problemet gør sig også gældende for mange andre steder i kommunen. Mødet med de 4 mobilselskaber førte ikke til nogen specifik hjælp for Anholt, men alle 4 mobilselskaber vil gerne, at de får orientering om hver gang der opstår et problem med dækningen på Anholt. Energinet har sidste år oplyst at rørføringen til Anholt vil være et kabel, hvor 1/3 del af røret vil være til et fiber. Primanet fungerer rigtig fint på fastlandet. Agnethe Nørgaard skal tage kontakt til Primanet og forelægge dem muligheden for at de måske kan komme ind over fiberen som bliver indlagt til Anholt i

14 6. Hjemmeplejen - status/orientering Sagsgang: KA Åben sag Sagsfremstilling På kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2013 var et punkt på dagsordenen med forslag til hjemmeplejens fremtidige betjening af Anholt. Sagen har tidligere været behandlet i voksen- og plejeudvalget for derefter at være sendt til høring i ældrerådet, handicaprådet og Anholt Borgerforening, herefter har sagen igen været behandlet i voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og sidst i kommunalbestyrelsen. Der har tidligere været en lokalaftale om aflønning men denne udløb ved udgangen af april Forvaltningen har udarbejdet tre overordnede forslag: Forslag 1 beskriver et serviceniveau, hvor borgerne på Anholt ikke stilles ringere end borgerne på fastlandet, og hvor der er taget højde for udfordringerne med arbejdsmiljøet. Forslag 2 beskriver et ændret serviceniveau, hvor borgernes mulighed for at få hjælp er reduceret til tidsrummet og Der vil være borgere, som ikke kan klare sig med denne hjælp, og har derfor behov for en rehabiliterende indsats eller at flytte til fastlandet. Dette forslag er blevet suppleret med forslag 2 a, som giver en mere fleksibel mulighed for hjælp i kortere eller længere perioder, og denne hjælp kan bestå af: 1. Velfærdsteknologiske løsninger 2. Midlertidigt ophold på plejecenter på fastlandet 3. Mulighed for at tilkalde personale uden for den almindelige normtid. 11

15 Men borgere som har brug for samtidig hjælp af to medarbejdere kan ikke serviceres på Anholt, men henvises til tilbud på fastlandet. Forslag 3 beskriver et døgndækket serviceniveau, der leveres af personale fra fastlandet. Der vil blive suppleret med virtuel sygepleje. Borgere, der har brug for omfattende og kompleks hjælp, vil kun vanskeligt kunne bo på øen. Der er foretaget en økonomisk vurdering af modellerne. I relation til model 2 a bemærker voksen- og plejeudvalget, at det er vigtigt, at der ved visitationen til ydelser fortsat lægges stor vægt på at sikre en fleksibel og individuel hjælp til de enkelte borgere på Anholt. Kommunalbestyrelsen godkender model 2 a, som er model 2 men med den tilføjelse at der gives mulighed for at yde hjælp udenfor tidsrummet kl og , og besluttede samtidig at der udarbejdes en status på betjeningen af Anholt efter 1 år, og at der udarbejdes en revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje i Norddjurs Kommune. Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Borgmester Jan Petersen orienterede om sagens status. Borgerforeningen er meget obs på, at nødkaldene virker, og at det er vigtigt at finde en fornuftig og ordentlig løsning på problemstillingerne, det samme gør sig gældende for lønforhandlingerne. Der var enighed om, at der skal køres med optimal sikkerhed og alt skal være i orden. 12

16 7. Fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening. Sagsgang: KA Åben sag Sagsfremstilling Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst forslag om fredning på Anholt i områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg. Fredningssagen, som skal behandles og eventuelt gennemføres af Fredningsnævnet (FN) for Midtjyllands Østlige del, blev rejst første gang i Fredningsnævnet fik dog ikke truffet afgørelsen indenfor to års fristen, hvorefter forslaget bortfaldt. Norddjurs Kommune er part i sagen som myndighed og grundejer, hvis interesse berøres af forslaget i forhold til naturforvaltning, planlægning, administration og fremtidig udvikling på øen. Forud for Fredningsnævnets behandling af forslaget skal der afholdes et offentligt møde, hvor de berørte parter har mulighed for at fremkomme med deres synspunkter. Fredningsnævnet har indkaldt til dette møde den 17. juni 2013 på Anholt. Inden mødet fremsendes Norddjurs Kommunes høringssvar til Fredningsnævnet. Størstedelen af Anholt er allerede i dag omfattet af fredninger. De eksisterende fredninger har primært til formål at status quo sikre områderne, således at naturinteresser, landskabsinteresser mv. sikres. En del af fredningerne sikrer desuden offentlighedens adgang. Det fremsatte fredningsforslag vedrører områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg. Forslaget vil hovedsagelig overlappe de to eksisterende fredninger, Nordbjerg- og Vesterklitfredningen samt Sønderbjergfredningen, men inddrager også ikke allerede fredede arealer vest og syd for havnen. Formålet med fredningsforslaget er at: Modernisere de to eksisterende fredninger, 13

17 Sikre at skrænten mellem Nordbjerg og havnen samt de nærmeste klitter syd for havnen holdes fri for bebyggelse, Fjerne mulighed for hotelbyggeri ved foden af Nordbjergskrænten og sommerhusbyggeri på Sønderbjergplateauet, Skabe grundlag for naturpleje på Sønderbjerg, således at hedelandskabet og udsigten fra Sønderbjergplateauet sikres, Etablere ny stiforbindelse mellem Havnebakken og Vesterklit samt sikre nogle eksisterende stiforløb, Sikre områdets landskabelige, geologiske- og naturmæssige kvaliteter, Sikre gunstig bevaringsstatus for områdets arter og naturtyper, Sikre og styre offentlighedens adgang og rekreative interesser i delområder. Kommunen kan blive pålagt, at betale 25% af erstatningen til de berørte lodsejere samt driftsudgifter til eventuelle plejeudgifter. Vedlagt er fredningsforslag og Norddjurs Kommunes forslag til høringssvar. Forvaltningen har foreslået følgende tilføjelse til høringssvar: Forslaget vil endvidere forhindre en eventuelt flytning af campingpladsen, såfremt dette måtte blive nødvendigt grundet fortsatte problemer med sikring af kysten ved den nuværende placering af campingpladsen. Forslaget vil derfor i værste fald kunne udelukke muligheden for en hensigtsmæssig placering af campingpladsen og dermed blive en væsentlig hindring for, at ganske mange turister kan få adgang til Anholts gode landskabsoplevelser. En langsigtet mulighed for at kunne disponere over arealet syd for havnen er derfor helt afgørende for at indkomst og omsætning kan sikres for lokalbefolkningen. 14

18 Kommunalbestyrelsen har på møde den 21. maj 2013 godkendt forslag til høringssvar med forvaltningen tilføjelse indarbejdet. SF foreslog en tilføjelse til høringsvar, som ikke blev godkendt af kommunalbestyrelsen, denne tilføjelse havde følgende ordlyd: At skrænterne mellem havnen og Nordbjerg fredes og at der indgås en frivillig aftale med lodsejerne om en trampesti på 150 m. (færdiggørelse af stien mellem Havnebakken og Vesterklit). Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Borgmester Jan Petersen orienterede om sagen og Norddjurs Kommunes høringssvar. Der ønskes en klarlægning af fredningsproceduren, som f.eks. hvad kan der ske på mødet den 17. juni 2013 på Anholt, kan hele forslaget afvises eller kan man ændre i fredningsforslaget på mødet, således at kun delelementer bliver afvist af fredningsforslaget. Forvaltningen anmodes om at lave et notat om fredningsproceduren. 15

19 8. Eventuelt. Sagsgang: KA Åben sag Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Borgmester Jan Petersen orienterede om en ny færgestøtte efter udligningsreformen, der måske kan give en større kommunal andel til Norddjurs Kommune. 16

20 Underskriftsside Jan Petersen - formand (A) Jytte Schmidt (F) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Valdemar Haumand (A) Benny Hammer (C) Hans Fisker Jensen (A) Inger K. Andersen (O) Jens Meilvang (I) 17

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : 11.50 (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl. 12.00) Slut kl. : 19.15 Medlemmer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere