DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt"

Transkript

1 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl ) Slut kl. : Medlemmer Deltog Deltagere fra forvaltningen Deltog Niels Erik Iversen formand (A) X Jette Kusk Simonsen, Fuldmægtig X Mads Nikolajsen (F) X Benny Hammer (C) X Deltagere fra Anholt Borgerforening Deltog Pia Bjerregaard (A) X Liselotte Sørensen X Bjarne Pedersen (V) Afbud* Jesper Heilskov X Hans Jørgen Hitz (L) Afbud* Jette Hansen X Bent Andersen (O) Afbud Martin Lennert X Signe Hylby X Helge Carlsen X Kurt Danielsen X I stedet for Bjarne Pedersen deltager Hans Erik Husum I stedet for Hans Jørgen Hitz deltager Olaf Krogh Madsen Jesper Heilskov deltog i besigtigelserne, men ikke til selve mødet ved fyret. Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse. 1. Kystsikring Lokalplan 158 (havnen) Fredning Det blå flag på Anholt Beskæring af beplantning langs private fællesveje Færgen og besejlingsaftale Handicaptilgængelighed Tandklinikken Orientering fra øens arbejdsgrupper Eventuelt Norddjurs Kommune

3 1. Kystsikring. Borgerforeningens bestyrelse ønsker en drøftelse af kystsikringen langs Nordstrandsvej og campingpladsen. Den 17. januar 2008 foretog miljø- og teknikudvalget en besigtigelse af forholdene omkring erosion af kysten nordøst for Anholt Havn. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at det primært netop er Nordstrandsvej og campingspladsen, der er truet af havets erosion af kysten. Efter besigtigelsen blev der afholdt møde med Anholt Borgerforening og Anholt Camping. Begge parter havde et stort ønske om at sikre kysten nord for Anholt Havn mod havets erosion. Kystdirektoratet har vurderet, at kyststrækningen nordøst for Anholt Havn er truet af yderligere erosion, og der er behov for kystbeskyttelse på den konkrete strækning, hvis Nordstrandsvej og campingpladsen skal sikres. Ifølge kystbeskyttelsesloven er det den enkelte grundejers eget ansvar og udgift at beskytte sin ejendom mod havets påvirkning. I den konkrete sag kan det konstateres, at ingen af grundejerne, der opnår kystbeskyttelse ved foranstaltningen, og som derfor kan pålægges bidragspligt i henhold til kystbeskyttelsesloven, ønsker eller har mulighed for at bidrage økonomisk til den kystbeskyttelse, der anbefales af kystdirektoratet. Miljø- og teknikudvalget har på mødet den 19. februar 2008 besluttet, at de berørte grundejere informeres om, at sagen om kystbeskyttelse ikke fremmes, og der iværksættes en undersøgelse af muligheden for at flytte Nordstrandsvej og campingpladsen. Hvorvidt sådan en løsning rent teknisk og lovgivningsmæssigt er realistisk kan ikke umiddelbart afgøres. Henrik Knut-Wintherfeldt fra Grundejerforeningen deltager i punktets behandling. Henrik Knut-Wiatherfeldt havde meldt afbud. 1

4 Kontaktudvalget for Anholt besigtigede området langs Nordstrandsvej og campingpladsen. Ved nedsivningsanlægget er der i løbet af det sidste år yderligere eroderet 3-4 meter og længere henne ad kysten er der ca. eroderet yderligere 8 meter på et år. Liselotte Sørensen fortalte, at der er sendt et brev til kommunen vedrørende en forundersøgelse / analyse af hvad kystsikringen vil koste og hvad der skal ske. Denne afdækning vil koste ca kr. og kommunen er i brevet blevet forespurgt om de vil være med til at betale. Der er desuden kommet et brev fra Statsforvaltningen Midtjylland om en henvendelse / anke fra en privat mand fra Anholt angående kystsikringen. Niels Erik Iversen oplyste, at begge breve bliver behandlet af miljø- og teknikudvalget. Liselotte Sørensen oplyste, at vejen udenom ikke vil være en mulighed, at anvende i stedet for Nordstrandsvej, da denne vej ikke er lavet så den kan bruges i større grad, den er ikke så bred, så der kan komme gående og cyklende forbi bilerne der kører. Miljø- og teknikudvalget ville undersøge om der ville være mulighed for at flytte Nordstrandsvej, men der er endnu ikke kommet noget resultat, kontaktudvalget vil rykke for et resultat af undersøgelsen. Olaf Krogh Madsen synes at det er et vigtigt spørgsmål, det er vores egne medarbejdere der skal undersøge det og bedømme vejsituationen. Benny Hammer stillede spørgsmålstegn ved om vores egne medarbejdere selv kan klare en sådan undersøgelse. Liselotte Sørensen udtalte, at det er 2 analyser der skal laves, en om vejen og en om kystsikringen. Hun synes det er frustrerende, at vi ikke får rykket os, det kan hurtigt blive for sent. Niels Erik Iversen oplyste, at en sådan sag tager tid. Olaf Krogh Madsen fortalte, at det er lodsejerne der skal betale kystsikringen, og at vi ikke selv har nogen medarbejdere der kan forestå en undersøgelse om kystsikringen. Liselotte Sørensen oplyste, at Anholt Borgerforening og Anholt Grundejerforening gerne vil skyde lidt penge ind i undersøgelsen om kystsikringen, de har mulighed for ca. at finansiere kr. fra hver forening. 2

5 Sagen blev taget til efterretning med de faldende bemærkninger. Samtidig lægges der op til, at undersøgelsen om flytning af Nordstrandsvej bliver færdiggjort hurtigst muligt og at miljø- og teknikudvalget behandler sagen om undersøgelse af kystsikring. 3

6 2. Lokalplan 158 (havnen). Grenaa Byråd vedtog den 9. september 2003 lokalplan nr. 158 for Anholt Havn. Lokalplanen fastlægger rammer for de fremtidige udviklingsmuligheder for Anholt Havn og de tilstødende, endnu ubebyggede havnearealer. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af erhvervsbyggeri på havnearealerne. Lokalplanen fastsætter de nærmere retningslinier for byggeriet. Lokalplan 158 er i skrivelse af 9. november 2007 indbragt for Naturklagenævnet af Anholt Borgerforening og Anholt Grundejerforening. Borgerforeningens bestyrelse ønsker at vide, om der er planer om, at lave en ny lokalplan for det område som er udtaget af lokalplan 158. Niels Erik Iversen oplyste, at der ikke er planer om forslag til ny lokalplan og at punktet/sagen hænger sammen med fredningssagen, vi har pt. ingen handlemuligheder. Liselotte Sørensen stillede spørgsmål til, om det skal forstås således, at hele lokalplanen ikke er godkendt. Niels Erik Iversen oplyste hertil, at lokalplanen er godkendt og del 1,2,4 og 5 er gældende, men så længe fredningssagen er i gang kan der ikke laves ny lokalplan da et lille område af del 3 er omfattet af fredningssagen. Delområde 3 er udtaget af lokalplanen. Sagen er taget til efterretning med de bemærkninger der er indkommet på mødet. Sagen sendes til miljø- og teknikudvalget til orientering. 4

7 3. Fredning. I januar 2008 er et fredningsforslag vedrørende Anholt, Norddjurs Kommune blevet udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening../. Notat om fredning på Anholt er vedlagt dagsordenen, notatet er udarbejdet af miljø- og teknikforvaltningen. Borgerforeningens bestyrelsen vil gerne høre om hvordan Norddjurs Kommune stiller sig til det nye omfattende fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening. På Anholt er det bestyrelsens opfattelse, at et flertal er bekymrede for forslaget som kan risikere at stoppe Anholts fremtidige udvikling. Dog er der bred opbakning til, at sikre bla. øens skråninger mod byggeri af enhver art../. Kommentarer til fredningsforslaget fra Peter Meedom../. Kommentarer til fredningsforslaget fra Steffen Kjeldgaard + 2 tilhørende bilag. Niels Erik Iversen oplyste om, at sagen ikke har været behandlet i Norddjurs Kommune endnu, man afventer at Fredningsnævnet offentliggør fredningsforslaget. Over 98% af Anholt vil være fredet hvis fredningsforslaget går igennem. Niels Erik Iversens personlige holdning er, at der skal være en udvikling på Anholt og det vil være svært når 98% er fredet. Benny Hammer er af den holdning, at med dette fredningsforslag går man for langt. Mads Nikolajsen deler ikke skepsisen over fredningsforslaget, han synes det er godt med et vandrehjem ved radarstationen. Mads Nikolajsen sagde desuden, at borgerforeningen skal være præcise med hvad de er uenige med i fredningsforslaget. Hans Erik Husum er enig i modstanden mod fredningsforslaget, der er gået meget vidt i forvejen, hans holdning er at der skal være hotol og vandrehjem på Anholt, der skal flere turister til øen. Olaf Krogh Madsen vil hellere planlægge sig ud af ændringer i stedet for fredningsforslaget. Liselotte Sørensen fortalte at fredningsforslaget er blevet drøftet på øen, og de finder det underligt at Danmarks Naturfredningsforening ikke har henvendt sig på øen inden fredningsforslaget var lavet. Der er mange restriktioner i forvejen, som dækker området. Lise Lotte Sørensen sagde desuden, 5

8 at klitten ved havnen er unik, og skal fortsat være uberørt, men bagved nuværende bebyggelse på havnen må der gerne laves små forretninger som ikke skæmmer. Borgerforeningens bestyrelse vil gerne have fredet skråningen, men ikke de flade landskaber bagved. Borgerforeningens bestyrelse vil gerne have lempet visse steder i de nuværende fredninger, f.eks. ridning langs stranden, jolle isættes ved vandkanten, dette er 2 eksempler på at det er for restriktivt. Benny Hammer synes, at området er meget styret i forvejen, da der både findes fredskovsregler, skovbyggelinier og strandbeskyttelseslinier. Hans Erik Husum sagde, at området Anholt jo er et kulturlandskab, og hvordan skal et sådant så være?, hvad skal det ligne?, ved ikke umiddelbart hvem der skal bestemme. Mads Nikolajsen kunne ønske, at kommunen laver en oversigt over konsekvenserne ved det nye fredningsforslag, f.eks. hvad der forsvinder af byggemuligheder hvis forslaget går igennem. Martin Lennert ser helst, at de forskellige landskabstyper bevares til gavn for skoler m.v. Olaf Krogh Madsen sagde at en liste over konsekvenser vil blive lavet klar til miljø- og teknikudvalgets behandling. Der skal undersøges hvor og hvad er muligt, vi skal ikke se på begrænsninger men muligheder. Jette Hansen mener at naturpleje også er at naturen er tilgængelig, stierne skal være tilgængelige, det er det som gør det hele unikt. Liselotte Sørensen fortalte, at det offentlige møde med Fredningsnævnet skulle være fastlagt til engang i juni. Mads Nikolajsen tror på, at der vil være mulighed for at få ændret / moderniseret de nuværende fredninger. Liselotte Sørensen ser gerne plejepligt på visse områder, men ikke hvor der f.eks. yngler sjældne fuglearter. Hertil kunne man have inddraget lokalviden på området. Sagen blev taget til efterretning med de bemærkninger der er indkommet på mødet. Sagen sendes til miljø- og teknikudvalget til orientering. 6

9 4. Det blå flag på Anholt. Norddjurs Kommune får blå flag ved otte strande og 3 lystbådehavne i sommeren 2008, men to strande, hvoraf Anholt er den ene, må undvære Friluftsrådets blå kvalitetsstempel i år på grund af overskridelser på målekravene ved målinger foretaget sidste sommer. På Anholt er der overskridelser af kravværdierne for E-coli bakterier med ni procent mod de tilladte 56 procent. Kirsten Bjerg fra Norddjurs Kommunes udviklingsafdeling har været til møde på Anholt den april 2008 og hun har lavet følgende notat om det blå flag: Friluftsrådet bestemmer suverænt, og det er ikke muligt at påklage afgørelsen. Der er udtaget 11 badevandsprøver på Anholt i Højst 5% af prøverne må overskride grænseværdierne. Når en prøve ud af 11 ikke er i orden, er overskridelsen 9%. For at opnå et resultat, skulle der have været taget 20 prøver. (Den prøve, der ikke var i orden er udtaget den 9 august, og det ville ikke være realistisk at udtage 9 prøver i august måned for at nå op på 20 og dermed (måske) få Blå Flag). Det kan oplyses, at lovgivningen omkring udtagelse af prøver er ændret, således at der i 2008 skal udtages 20 prøver i løbet af sæsonen, så der er god mulighed for at få Blå Flag igen til næste år. Borgerforeningens bestyrelse ønsker en drøftelse af, hvad der kan gøre for at Anholt får generhvervet det blå flag. I den samme forbindelse gør borgerforeningen også opmærksom på, at telefonboksene er fjernet på Anholt, specielt den på Anholt Havn er et problem at undvære. Borgerforeningens bestyrelse har hørt at Grenaa Havn A/S ikke ønsker, at bidrage med strøm til telefonboksen, så Anholt står nu uden en nødtelefon på havneområdet. Dette er noget problematisk, idet ikke alle mobiltelefonabonnementer virker på øen, hvad de fleste først finder ud af ved ankomst. SOK har enkelte gange oplevet at starte en eftersøgning, fordi folk ikke har meddelt de pårørende at de er ankommet til havnen. 7

10 Det kan i øvrigt oplyses, at Blå Flag kampagnen har opstillet nogle krav til en strands sikkerhedsfaciliteter, herunder skal der bla. være en (nød)telefon på eller i nærheden af stranden. Niels Erik Iversen synes, at det er dårligt for hele kommunen, at der ikke er blå flag på Anholt. I 2008 skal der tages flere målinger og det giver bedre muligheder. Hvad der gør forureningen vides ikke. Målingerne bliver taget hvor der bades mest. Helge Carlsen oplyste, at der førhen blev lavet prøver 2 steder én gang om ugen. Benny Hammer fortalte at der er faste regler for hvordan målingerne bliver taget. Mads Nikolajsen synes, at havnen skal opfordres til at være med til at betale til telefonboksen. Niels Erik Iversen synes, at vi skal være mere skarpe på LAG, miljø- og teknikforvaltningen skal undersøge om vi kan søge midler hertil. Benny Hammer mener, at der måske også er muligheder for at søge Trygfonden. Helge Carlsen oplyste, at det er et problem i dag, at der ingen telefon er, da SOK enkelte gange har måttet starte en eftersøgning. Niels Erik Iversen sagde, at TDC ikke vil bibeholde telefonboksen, da den bliver brugt for lidt. Liselotte Sørensen mente ikke, at en nødtelefon kan bruges, for på den kan man ikke ringe hjem. Hans Erik Husum undrer sig over om TDC ingen forpligtelser her, det skal undersøges i udviklingsafdelingen. Hans Erik Husum fortalte, at der skal være 2 fejlfri år for at få blå flag igen. Liselotte Sørensen synes det vil være en god ide at Sailer Housen påføres en møntboks. Benny Hammer synes, at hvis der ikke er mulighed for at få en rigtig mønttelefon, må man nøjes med en nødtelefon. Der blev besluttet at miljø- og teknikafdelingen i samarbejde med Kirsten Bjerg fra udviklingsafdelingen skal undersøge om der er mulighed for, at få nogen midler fra Ø-LAG eller vores eget lokale LAG til telefonen. Sagen sendes videre til miljø- og teknikudvalget, kultur- og udviklingsudvalget til videre foranstaltning. 8

11 5. Beskæring af beplantning langs private fællesveje. Med hensyn til private fællesveje på landet og i sommerhusområder, der administreres efter bestemmelserne for private fællesveje på landet, privatvejslovens afsnit II, gælder følgende: Kommunen kan kræve, at træer og beplantning på, i og over den private fællesvej fjernes, studses, klippes m.m., såfremt denne beplantning eller dele af den medfører, at vejen efter kommunens vurdering ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Kommunen træffer denne beslutning efter bestemmelserne i lovens kap. 6, 15-20, om istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet. Borgerforeningens bestyrelse har ved tidligere møder i Kontaktudvalget for Anholt haft dette punkt oppe til drøftelse, men ønsker også denne gang at få punktet på, da det stadig er et problem, visse steder kan køretøjer ikke køre uden at blive beskadiget. Niels Erik Iversen konkluderede, at sagen har være drøftet flere gange før, grundejeren hæfter hvis der f.eks. sker skade på biler. Liselotte Sørensen vil have samme paragraf for private fællesveje som for de andre veje. Køretøjerne og herunder redningskøretøjer, ambulancer, renovationsvogne, post, taxa osv. skal kunne komme frem. Benny Hammer er heller ikke i tvivl om, at sådan noget skal bringes i orden. Olaf Krogh Madsen foreslog, at Lars Holst Andersen kunne skrive en artikel til Anholtposten om beskæring af beplantning langs private fællesveje (deadline 28. maj 2008). Liselotte Sørensen vil gerne, at forvaltningen undersøger hjemmelen for de private fællesveje. Jette Hansen havde beslutningen med fra Grenaa byråds møde den 8. juni 2004, hvor der var en punkt på om anvendelse af byzonereglerne i lov om private fællesveje. Mads Nikolajsen vil, at sagen tages op i miljø- og teknikudvalget. Martin Lennert finder, at det er meget galt ved brand. 9

12 Der blev besluttet, at miljø- og teknikforvaltningen skal undersøge hvilke muligheder kommunen har for at kræve beskæring af beplantning langs private fællesveje og at de skal arbejde videre med sagen. Sagen sendes til miljø- og teknikudvalget til videre foranstaltning 10

13 6. Færgen og besejlingsaftale. Færgeudvalget Grenaa-Anholt Færgefart har den 4. april 2008 haft et punkt på deres møde om ny besejlingsaftale med Grenaa Havn A/S. Aftalen indebærer at Grenaa-Anholt Færgefart fra 1. januar 2008 betaler en årlig leje der udgør kr. ekskl. moms. Den årlige leje reguleres hver 1. januar med 3 % plus den procentvise ændring i nettoprisindekset. Endvidere er der indgået aftale om oprensning og sandpumpning således at besejlingen kan foregå uhindret. Grenaa Havn betaler de første kr. medens udgifter mellem kr. og kr. deles ligeligt mellem parterne med 50 % til hver. Udgifter over kr. betales alene af Grenaa Havn (alt ekskl. moms). Færgeudvalget Grenaa-Anholt Færgefart godkendte at besejlingsaftalens princip godkendes. Da formuleringen af aftalen ikke er endelig på plads bemyndiges formanden til at indgå denne. Erik Knudsen, Helge Carlsen og Jesper Heilskov udtrykker betænkelighed. Borgerforeningens bestyrelse ønsker en drøftelse af forløbet vedrørende den nye besejlingsaftale. Borgerforeningen har en bekymring om, at de risikerer at fremtidige politikere vil falde over den efterhånden dyre besejling af Anholt, med besparelser i f.eks. sejldage til følge. Liselotte Sørensen synes, at det er forkert at sandsugningen bliver lagt helt over på Anholtfærgens budget, og det er endda den som stikker lavest, mange lystbåde stikker dybere end Anholtfærgen. Helge Carlsen fortalte, at trawleren som var i havnen da Kontaktudvalget ankom til Anholt stikker 3,60 m, hvilket er meget mere end færgen, som stikker 2,80 m når den er fuldt lastet. Dybden er pt. 4,60 m. Mads Nikolajsen finder at der er grund til at være bekymret, besejlingsaftalen er lavet af Grenaa Havn A/S, og det er kassetænkning, en rigtig dårlig sag. Niels Erik Iversen oplyste, at Grenaa Havn A/S ikke kan lave kontrakter som giver 11

14 underskud. Hans Erik Husum kunne godt forstå borgerforeningens frygt, der kan godt risikeres at blive set på færgepris kontra ble og vask af de ældre. Jette Hansen oplyste, at det er Grenaa Havn som fastsætter vanddybden, dette er blevet sagt på et møde mellem Grenaa Havn og borgerforeningen. Liselotte Sørensen udtalte, at det også er nødvendigt, at redningsbåde med nødstedte både skal kunne komme ind i havnen. Benny Hammer kan godt være bange for, at ved et kommunalt sparekatalog, ville spørgsmålet om færgedriften også kunne komme ind. Mads Nikolajsen sagde, at det er en ren politisk beslutning, det vil det også være hvis der skal spares. Måske skulle man kontakte Ø-udvalget for hjælp, det kan man da undersøge. Liselotte Sørensen erklærede at borgerforeningen er meget bekymret, men at det er godt, at det nu har været på som et punkt på dagsordenen, besparelserne ved ikke at sejle kan kun være brug af brændstof, så det kan ikke være så mget man kan spare ved måske kun at sejle 2 dage om ugen. Kurt Danielsen fortalte, at tilskud fra staten går ind i den fælles kommunekasse, men der gives ikke nær fuld kompensation. Kurt Danielsen har hørt, at bloktilskuddet falder med kr. pr. år. Der blev besluttet, at muligheden for at staten kan støtte mere via Ø-udvalget skal undersøges. Sagen sendes videre til miljø- og teknikudvalg og kultur- og udviklingsudvalget til videre foranstaltning. 12

15 7. Handicaptilgængelighed. Borgerforeningen ønsker, at Anholt fremstår handicapvenligt, bla. ved, at de offentlige toiletter gøres tilgængelige for handicappede. Det drejer sig både om toiletterne ved havnen og toiletterne oppe i byen. Efter at havnens gamle toiletter er solgt er der ikke muligt for svært gangbesværede og kørestolsbrugere at benytte offentlige toiletter på øen. Forvaltningen oplyser, at dette tidligere har været drøftet i Anholtudvalget uden at det har ført til nogen løsning. Toiletterne på havnen ejes af havnen, og havnen har oplyst, at man ikke har økonomisk mulighed for at ændre på adgangsforholdene så toiletterne bliver handicapvenlige. Toiletterne på havnen ved Sailor House blev besigtiget, ligeledes blev toiletterne oppe i byen. Toiletterne på havnen ved Sailor Housen: Liselotte Sørensen mener ikke, at det er så meget der skal laves for at gøre toiletterne ved havnen tilgængelig for handicappede, der skal laves en udendørs rampe til at køre op på, der skal graves af fyldes på med stabilgrus, hvilket vil koste nogen få tusind kr. Dørene er i dag 80 cm bredde både ved de udvendige døre og dørene indenfor, yderdørene skal forøges med mindst 10 cm, og der kan sammenlægges 2 toiletter til et handicaptoilet, hvilket er rimeligt simpelt. Olaf Krogh Madsen ønsker, at plan og byg skal sætte nogen streger. Benny Hammer synes, at det vil være bedre, at få lavet nogen helt nye toiletter, på linie med med dem som Nørre Djurs Kommune fik lavet i Fjellerup. Der blev besluttet, at Kirsten Bjerg fra udviklingsafdelingen skal undersøge om der er muligheder for at få midler fra Ø-LAG og LAG-Djursland til at få lavet handicaptoiletter ved Sailer-House. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med, at få lavet handicaptoiletter ved Sailor House. 13

16 Toiletterne oppe i byen: Niels Erik Iversen har fået en skrivelse fra handicaprådet v/formand Jens Holst den 8. maj 2008, hvori der står, at handicaprådet vil være positive over at støtte mulighed for at få lavet handicaptoilet oppe i byen. Der var enighed om, at løsningen på problemet oppe i byen vil være, at få lavet en bredere glasdør ved indgangen, så den måske bliver 100 cm bred, døren ind til herretoilettet skal fjernes helt og der skal lave en skydedør i stedet for, hvilket der vil være mulighed for hvis man flytter skabet over på den anden væg. Det vil herefter være rimeligt nemt at få udvidet døren ind til selve toilettet, som skal være handicaptoilet. Der blev besluttet, at Kirsten Bjerg fra udviklingsafdelingen skal undersøge om der er mulighed for midler fra Ø-LAG og LAG-Djursland til at få lavet handicaptoiletter oppe i byen. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med, at få lavet handicaptoiletter oppe i byen. Der foruden blev det besluttet, at tage kontakt med handicaprådet../. Se billeder af toilet og toiletbygning, vedhæftet dagsordenen som elektronisk bilag. Sagen er sendt videre til miljø- og teknikudvalget, kultur- og udviklingsudvalget og handicaprådet til videre foranstaltning. 14

17 8. Tandklinikken. I januar / februar 2008 har der været opslået stilling om, at overtage tandklinikken beliggende i et af Anholt Skoles lokaler. Der er indkommet en henvendelse om stillingen, og vedkommende har besigtiget de tilstedeværende forhold, og har ved rutinegennemgangen af det eksisterende udstyr konstateret at det ikke er forsvarligt at udføre tandbehandling af professionel karakter, som det er i dag. Det er ligeledes konstateret at instrumentariet er mangelfuldt. Anslået vil det koste kr. at få klinikken op på et niveau, som er forsvarligt og lovmæssigt korrekt. Ansøgeren foreslår, at Norddjurs Kommune forestår alle udgifter samt den fremtidige vedligeholdelse af udstyret, dvs. at kommunen bliver ejer af tandklinikken. Ansøgeren vil herefter leje/lease klinikken af kommunen, enten til en fastsat timeafgift eller en omsætningsprocent. Kommunen vil således, ud over den service den yder Anholts befolkning, få sine investeringer forrentet på længere sigt. Ansøgeren tilbyder også at overtage tandbehandlingen af Anholts børn. Tandklinikken blev besigtiget. Der blev oplyst, at klinikken ikke har kørt i et år. Liselotte Sørensen, Jette Hansen og Jesper Heilskov oplyste samstemmende, at alle på Anholt gerne vil have sine børn visiteret på Anholt (ligesom det skete tidligere) og der er heller ikke tvivl om, at de voksne på Anholt også meget gerne vil bruge en lokal tandlæge. Måske ville det være en ide, at visitationen sker på Anholt og kun dem som skal have lavet noget sendes til Grenaa. I dag indgår forældrene aftaler med tandlægerne om tandlægebesøg, inklusive taxakørsel. Disse besøg kan falde sammen med svømmeundervisningen og give ekstra besvær. Alternativt falder tandlægebesøget på en almindelig skoledag og vil således betyde fravær fra skole. Børnene skal til skoletandlæge min. 2 gange om året på forskellige skoler. Hvis en taxakørsel koster 100 kr. hver vej ser regnestykket således ud: 22 elever x 4 x 100 = kr. Dette er en dyr løsning og bestemt ikke holdbar i længden. 15

18 Det blev besluttet, at sagen sendes videre til børne- og ungdomsudvalget med anmodning om, at de skal arbejde videre med problemstillingen. 16

19 9. Orientering fra øens arbejdsgrupper. Orientering gives af repræsentanter fra øens arbejdsgrupper. Signe Hylby orienterede om Plejegruppen Ø-liv hele livet. Der arbejdes på, at hjemmeplejen skal fungere som døgnpleje. Der arbejdes på at få lavet et pleje- og aktivitetshus, til dette formål er der lavet en udvalg bestående af 10 personer, som arbejder med hvordan huset skal se ud, der er søgt om kr. i tilskud til en undersøgelse på området, og de har lige fået bevilget kr. til formålet. Udvalget skal rundt og se på pleje- og aktivitetshuse, herunder skal de besøge Lotte på Frederiksberg og de skal på besøg på Sejrø. Derforuden skal der være en wordshop om hvad folk på Anholt vil have. Det er meningen at pleje- og aktivitetshuset skal være en selvejende institution med drift fra Norddjurs Kommune. Martin Lennert orienterede fra Natur- og turismegruppen. Her er der nu blevet lavet en målsætning. Der er ligeledes blevet besluttet, at fredninger skal være tidssvarende. Liselotte Sørensen fortalte, at lokalplangruppen er under opstart. I denne gruppe skal der arbejdes med at sikre helårsboliger, så de ikke bliver lavet til sommerhuse og der skal arbejdes med fremtidig byudvikling. Sagen blev taget til efterretning. 17

20 10. Eventuelt. Niels Erik Iversen havde 2 punkter under eventuelt: 1) Fremover skal der ses meget på LAG-muligheder, vi skal hele tiden være bevidste om, at der er muligheder i LAG. Kirsten Bjerg vil være en mulighed til at arbejde med LAG, i samarbejde med ø-boerne, der skal løftes i fællesskab. Hans Erik Husum indskød, at det skal være Anholt Borgerforening der skal stå som ansøger, så står man bedst overfor LAG. 2) Kontaktudvalget for Anholt skal ved næste konstituering tages op til overvejelse. Et alternativ vil være nedsættelse af en Anholtgruppe. Forslag til deltagere i gruppen er administrationsmedarbejdere fra udviklingsafdelingen og miljø- og teknikforvaltningen. Formanden for Anholtudvalget, formanden for miljø- og teknikudvalget, formanden for udviklingsudvalget. Der foruden skal der være deltagere fra Grenaa-Anholt Færgefart, Grenaa Havn og Anholt Borgerforening. Olaf Krogh Madsen vil gerne, at der skal være dialog med alle dem som har noget at skulle have sagt over Anholt. Benny Hammer ønsker, at der også fremover vil være repræsentation af alle udvalg i kontaktudvalget for Anholt og samtidig med skal alle lister, som er repræsenteret i kommunalbestyrelsen også være repræsenteret i kontaktudvalget for Anholt. 18

Indholdsfortegnelse. 1. Regnskab 2008...1. 2. Budget 2009 oliepris...2. 3. Lønsumsafgift...3. 4. Moms på persontransport...4. 5. Dokning af færge...

Indholdsfortegnelse. 1. Regnskab 2008...1. 2. Budget 2009 oliepris...2. 3. Lønsumsafgift...3. 4. Moms på persontransport...4. 5. Dokning af færge... Færgeudvalget Grenaa Anholt færgefart DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Anholt Færgen, Grenaa Havn Dato : 13. marts 2009 Start kl. : 11.30 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Jens Johan Richardy (Formand) John

Læs mere

Oversendelse af klager til Transportministeriet

Oversendelse af klager til Transportministeriet Til Transportministeren Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København H trm@trm.dk lb@trm.dk Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Oversendelse af klager

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT Sted: Anholt Kro Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Start kl.: 20:15 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Jan Petersen - formand (A) Jytte Schmidt (F) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Referat af Handicaprådets 6. møde i 2015. den 24. august kl. 13

Referat af Handicaprådets 6. møde i 2015. den 24. august kl. 13 Referat af Handicaprådets 6. møde i 2015 den 24. august kl. 13 Deltagere: Susanne Tarp, Pernille Høxbro (til og med punkt 8), Inger Brandt, Nikolaj Bøgh, Jørgen Danielsen, Mette Bang Larsen, Birgitte Mejsholm,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053 Dato 2. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 16/12073 og 16/13306 Side 1/5 Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (formand) Steen

Læs mere

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Dato: 12. januar 2015 Sagsnummer: 12/11153 Forfatter: Tinne Stougaard Kystbeskyttelsesprojektets omfang Emne: Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Kystbeskyttelsen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af Thorsvej

Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af Thorsvej Dato 4. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13070-12 Side 1/6 Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af

Læs mere

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg ved Evetofte i 20. januar til den 18. februar 2015. Desuden er der indkaldt forslag og ideer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Dagsorden Velkomst Formål og rammerne for mødet v/ Christian Ibsen, Plan og Klimachef Hvordan ser fremtiden ud og hvad har vi af muligheder

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Notat. Dato: Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737. Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup

Notat. Dato: Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737. Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup Notat Dato: 18.08.2016 Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737 Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup 1 Kronologisk oversigt over sagen: 7. januar 1965: Blev deklaration lyst på foranledning

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT REFERAT Sted: Stena Line, Grenaa Øvrige deltagere: Anna Grethe Poulsen, StenaLine Inge Lise Riis, StenaLine Klaus Henriksen, skipper Jørgen Carlsen, medarbejder Mogens Caspersen, sekretær Christina Lundbergh,

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Forslag til lokalplan nr Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads

Forslag til lokalplan nr Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads Forslag til lokalplan nr. 153 Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads Kommentarer fra Grundejerforeningen Kystvejen (Vedtaget af foreningens bestyrelse den 15.9. 2016) 1. Generelt om forslaget Nærværende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica NBC MARINE ApS Att. Claus Andreasen Hejreskovvej 10E 3490 Kvistgård 18-06-2014 Sags id.: 14/4029 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica I ansøgning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING 1. INDLEDNING OG OPDRAG I forbindelse med et fælles kommunalt kystbeskyttelsesprojekt for strækningen Hundested-Helsingør har Halsnæs Kommune på vegne af de kommuner, der

Læs mere

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Vendsyssel J.nr. NST-4129-000-00001 Ref. ckjae 10. juli 2015 Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Mårup Kirke, d. 12. maj kl. 9.00 (Lokalnr. 350024) Repræsentant fra grundejerforeningen Strandgården Repræsentant

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet. Torsdag, den 23. marts 2017 kl Rådhuset, mødelokale 1, 2. etage. Deltagere:

Referat fra møde i Handicaprådet. Torsdag, den 23. marts 2017 kl Rådhuset, mødelokale 1, 2. etage. Deltagere: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. marts 2017 Sagsbehandler Birgit Coupar Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id. 17/567 Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 23. marts 2017 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Kystbeskyttelse af Anholts vigtige Nordstrand og øens hovedvej

Kystbeskyttelse af Anholts vigtige Nordstrand og øens hovedvej Kystbeskyttelse af Anholts vigtige Nordstrand og øens hovedvej - et fundament for ø-udvikling med både lokal og national betydning. PROJEKTBESKRIVELSE NORDDJURS KOMMUNE 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND...

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: torsdag den 12. marts 2015 kl. 12.00-14.45 Mødested: Brandstationen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Leo Kristoffersen (formand i Hennings

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3 Dato 31. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/08126-15 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

Enkeltsagsbehandling

Enkeltsagsbehandling Enkeltsagsbehandling Udstykning til og opførelse af et natur- og kulturcenter ved Lien i Skallerup Udarbejdet af Gruppe 40 Landinspektørstudiets 4. semester del 1 Tillæg til projektrapport Skallerup Sogn

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.27. september 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.27.9.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Udkast nr. 6 ( ENDELIG UDGAVE ) Vedtægter For Digelaget Vejlby Fed. Navn, formål, opgaver m.v. 1. Navn, hjemsted

Udkast nr. 6 ( ENDELIG UDGAVE ) Vedtægter For Digelaget Vejlby Fed. Navn, formål, opgaver m.v. 1. Navn, hjemsted Udkast nr. 6 ( ENDELIG UDGAVE ) Vedtægter For Digelaget Vejlby Fed Navn, formål, opgaver m.v. 1. Navn, hjemsted 1. Navnet er Digelaget Vejlby Fed (DVF). 2. Laget har hjemsted i Risskov. 2. Formål 1. At

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år. 04. maj 2017 Sagsnr. NMK-500-00700 KlageID: 100422 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en mobil sauna i Odder Kommune MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013 Sognefogedparkens Grundejerforening Generalforsamling d. 26-02-2013 Dagsorden Valg af dirigent. 1.Valg af stemmetællere efter dirigentens bestemmelser. 2.Bestyrelsens beretning, herunder opfordringer til

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/0402095 Ref.: Tlf.nr. fpb/ar

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 20-06-2011 Kl. 12:45 Drejø Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

Grundejerforeningen Hårbølle Strand

Grundejerforeningen Hårbølle Strand Grundejerforeningen Hårbølle Strand www.grfhs.dk e-mail: grfhs.post@gmail.com Mødereferat Den 09/02-2013 Emne: Besigtigelse af hegn på Baldersvej Tid: Onsdag den 24/10-2010 kl. 14.00. Sted: Baldersvej

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Ældrerådet DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.20 Medlemmer Svend Erik Christiansen (Formand) Jens Erik Madsen

Læs mere

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde GF Indkilden Emne: Referat fra 15. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Breck Referent: Breck Dato: 16. Maj 2011 Varighed: 1900-2100 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Jess Eriksen, Louise Holm, Arne Jensen,

Læs mere

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4 DAGSORDEN Det Maritime Råd Møde nr. 4 Mandag den 27 august 2012 kl. 17.00 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Dagsorden / referat. Dato: / Reference: Ole Klinkby Direkte telefon: Journalnr.:

Dagsorden / referat. Dato: / Reference: Ole Klinkby Direkte telefon: Journalnr.: Dagsorden / referat Dato: 26.02.2008 / 07.03.2008 Reference: Ole Klinkby Direkte telefon: 89 59 40 22 E-mail: ok@norddjurs.dk Journalnr.: 00.17.00G01 Møde vedr. Forretningsudvalget for Grønt Forum Mødested

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 20-8-2012 kl. 16.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 20-8-2012 kl. 16.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 20-8-2012 kl. 16.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere