DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt"

Transkript

1 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl ) Slut kl. : Medlemmer Deltog Deltagere fra forvaltningen Deltog Niels Erik Iversen formand (A) X Jette Kusk Simonsen, Fuldmægtig X Mads Nikolajsen (F) X Benny Hammer (C) X Deltagere fra Anholt Borgerforening Deltog Pia Bjerregaard (A) X Liselotte Sørensen X Bjarne Pedersen (V) Afbud* Jesper Heilskov X Hans Jørgen Hitz (L) Afbud* Jette Hansen X Bent Andersen (O) Afbud Martin Lennert X Signe Hylby X Helge Carlsen X Kurt Danielsen X I stedet for Bjarne Pedersen deltager Hans Erik Husum I stedet for Hans Jørgen Hitz deltager Olaf Krogh Madsen Jesper Heilskov deltog i besigtigelserne, men ikke til selve mødet ved fyret. Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse. 1. Kystsikring Lokalplan 158 (havnen) Fredning Det blå flag på Anholt Beskæring af beplantning langs private fællesveje Færgen og besejlingsaftale Handicaptilgængelighed Tandklinikken Orientering fra øens arbejdsgrupper Eventuelt Norddjurs Kommune

3 1. Kystsikring. Borgerforeningens bestyrelse ønsker en drøftelse af kystsikringen langs Nordstrandsvej og campingpladsen. Den 17. januar 2008 foretog miljø- og teknikudvalget en besigtigelse af forholdene omkring erosion af kysten nordøst for Anholt Havn. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at det primært netop er Nordstrandsvej og campingspladsen, der er truet af havets erosion af kysten. Efter besigtigelsen blev der afholdt møde med Anholt Borgerforening og Anholt Camping. Begge parter havde et stort ønske om at sikre kysten nord for Anholt Havn mod havets erosion. Kystdirektoratet har vurderet, at kyststrækningen nordøst for Anholt Havn er truet af yderligere erosion, og der er behov for kystbeskyttelse på den konkrete strækning, hvis Nordstrandsvej og campingpladsen skal sikres. Ifølge kystbeskyttelsesloven er det den enkelte grundejers eget ansvar og udgift at beskytte sin ejendom mod havets påvirkning. I den konkrete sag kan det konstateres, at ingen af grundejerne, der opnår kystbeskyttelse ved foranstaltningen, og som derfor kan pålægges bidragspligt i henhold til kystbeskyttelsesloven, ønsker eller har mulighed for at bidrage økonomisk til den kystbeskyttelse, der anbefales af kystdirektoratet. Miljø- og teknikudvalget har på mødet den 19. februar 2008 besluttet, at de berørte grundejere informeres om, at sagen om kystbeskyttelse ikke fremmes, og der iværksættes en undersøgelse af muligheden for at flytte Nordstrandsvej og campingpladsen. Hvorvidt sådan en løsning rent teknisk og lovgivningsmæssigt er realistisk kan ikke umiddelbart afgøres. Henrik Knut-Wintherfeldt fra Grundejerforeningen deltager i punktets behandling. Henrik Knut-Wiatherfeldt havde meldt afbud. 1

4 Kontaktudvalget for Anholt besigtigede området langs Nordstrandsvej og campingpladsen. Ved nedsivningsanlægget er der i løbet af det sidste år yderligere eroderet 3-4 meter og længere henne ad kysten er der ca. eroderet yderligere 8 meter på et år. Liselotte Sørensen fortalte, at der er sendt et brev til kommunen vedrørende en forundersøgelse / analyse af hvad kystsikringen vil koste og hvad der skal ske. Denne afdækning vil koste ca kr. og kommunen er i brevet blevet forespurgt om de vil være med til at betale. Der er desuden kommet et brev fra Statsforvaltningen Midtjylland om en henvendelse / anke fra en privat mand fra Anholt angående kystsikringen. Niels Erik Iversen oplyste, at begge breve bliver behandlet af miljø- og teknikudvalget. Liselotte Sørensen oplyste, at vejen udenom ikke vil være en mulighed, at anvende i stedet for Nordstrandsvej, da denne vej ikke er lavet så den kan bruges i større grad, den er ikke så bred, så der kan komme gående og cyklende forbi bilerne der kører. Miljø- og teknikudvalget ville undersøge om der ville være mulighed for at flytte Nordstrandsvej, men der er endnu ikke kommet noget resultat, kontaktudvalget vil rykke for et resultat af undersøgelsen. Olaf Krogh Madsen synes at det er et vigtigt spørgsmål, det er vores egne medarbejdere der skal undersøge det og bedømme vejsituationen. Benny Hammer stillede spørgsmålstegn ved om vores egne medarbejdere selv kan klare en sådan undersøgelse. Liselotte Sørensen udtalte, at det er 2 analyser der skal laves, en om vejen og en om kystsikringen. Hun synes det er frustrerende, at vi ikke får rykket os, det kan hurtigt blive for sent. Niels Erik Iversen oplyste, at en sådan sag tager tid. Olaf Krogh Madsen fortalte, at det er lodsejerne der skal betale kystsikringen, og at vi ikke selv har nogen medarbejdere der kan forestå en undersøgelse om kystsikringen. Liselotte Sørensen oplyste, at Anholt Borgerforening og Anholt Grundejerforening gerne vil skyde lidt penge ind i undersøgelsen om kystsikringen, de har mulighed for ca. at finansiere kr. fra hver forening. 2

5 Sagen blev taget til efterretning med de faldende bemærkninger. Samtidig lægges der op til, at undersøgelsen om flytning af Nordstrandsvej bliver færdiggjort hurtigst muligt og at miljø- og teknikudvalget behandler sagen om undersøgelse af kystsikring. 3

6 2. Lokalplan 158 (havnen). Grenaa Byråd vedtog den 9. september 2003 lokalplan nr. 158 for Anholt Havn. Lokalplanen fastlægger rammer for de fremtidige udviklingsmuligheder for Anholt Havn og de tilstødende, endnu ubebyggede havnearealer. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af erhvervsbyggeri på havnearealerne. Lokalplanen fastsætter de nærmere retningslinier for byggeriet. Lokalplan 158 er i skrivelse af 9. november 2007 indbragt for Naturklagenævnet af Anholt Borgerforening og Anholt Grundejerforening. Borgerforeningens bestyrelse ønsker at vide, om der er planer om, at lave en ny lokalplan for det område som er udtaget af lokalplan 158. Niels Erik Iversen oplyste, at der ikke er planer om forslag til ny lokalplan og at punktet/sagen hænger sammen med fredningssagen, vi har pt. ingen handlemuligheder. Liselotte Sørensen stillede spørgsmål til, om det skal forstås således, at hele lokalplanen ikke er godkendt. Niels Erik Iversen oplyste hertil, at lokalplanen er godkendt og del 1,2,4 og 5 er gældende, men så længe fredningssagen er i gang kan der ikke laves ny lokalplan da et lille område af del 3 er omfattet af fredningssagen. Delområde 3 er udtaget af lokalplanen. Sagen er taget til efterretning med de bemærkninger der er indkommet på mødet. Sagen sendes til miljø- og teknikudvalget til orientering. 4

7 3. Fredning. I januar 2008 er et fredningsforslag vedrørende Anholt, Norddjurs Kommune blevet udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening../. Notat om fredning på Anholt er vedlagt dagsordenen, notatet er udarbejdet af miljø- og teknikforvaltningen. Borgerforeningens bestyrelsen vil gerne høre om hvordan Norddjurs Kommune stiller sig til det nye omfattende fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening. På Anholt er det bestyrelsens opfattelse, at et flertal er bekymrede for forslaget som kan risikere at stoppe Anholts fremtidige udvikling. Dog er der bred opbakning til, at sikre bla. øens skråninger mod byggeri af enhver art../. Kommentarer til fredningsforslaget fra Peter Meedom../. Kommentarer til fredningsforslaget fra Steffen Kjeldgaard + 2 tilhørende bilag. Niels Erik Iversen oplyste om, at sagen ikke har været behandlet i Norddjurs Kommune endnu, man afventer at Fredningsnævnet offentliggør fredningsforslaget. Over 98% af Anholt vil være fredet hvis fredningsforslaget går igennem. Niels Erik Iversens personlige holdning er, at der skal være en udvikling på Anholt og det vil være svært når 98% er fredet. Benny Hammer er af den holdning, at med dette fredningsforslag går man for langt. Mads Nikolajsen deler ikke skepsisen over fredningsforslaget, han synes det er godt med et vandrehjem ved radarstationen. Mads Nikolajsen sagde desuden, at borgerforeningen skal være præcise med hvad de er uenige med i fredningsforslaget. Hans Erik Husum er enig i modstanden mod fredningsforslaget, der er gået meget vidt i forvejen, hans holdning er at der skal være hotol og vandrehjem på Anholt, der skal flere turister til øen. Olaf Krogh Madsen vil hellere planlægge sig ud af ændringer i stedet for fredningsforslaget. Liselotte Sørensen fortalte at fredningsforslaget er blevet drøftet på øen, og de finder det underligt at Danmarks Naturfredningsforening ikke har henvendt sig på øen inden fredningsforslaget var lavet. Der er mange restriktioner i forvejen, som dækker området. Lise Lotte Sørensen sagde desuden, 5

8 at klitten ved havnen er unik, og skal fortsat være uberørt, men bagved nuværende bebyggelse på havnen må der gerne laves små forretninger som ikke skæmmer. Borgerforeningens bestyrelse vil gerne have fredet skråningen, men ikke de flade landskaber bagved. Borgerforeningens bestyrelse vil gerne have lempet visse steder i de nuværende fredninger, f.eks. ridning langs stranden, jolle isættes ved vandkanten, dette er 2 eksempler på at det er for restriktivt. Benny Hammer synes, at området er meget styret i forvejen, da der både findes fredskovsregler, skovbyggelinier og strandbeskyttelseslinier. Hans Erik Husum sagde, at området Anholt jo er et kulturlandskab, og hvordan skal et sådant så være?, hvad skal det ligne?, ved ikke umiddelbart hvem der skal bestemme. Mads Nikolajsen kunne ønske, at kommunen laver en oversigt over konsekvenserne ved det nye fredningsforslag, f.eks. hvad der forsvinder af byggemuligheder hvis forslaget går igennem. Martin Lennert ser helst, at de forskellige landskabstyper bevares til gavn for skoler m.v. Olaf Krogh Madsen sagde at en liste over konsekvenser vil blive lavet klar til miljø- og teknikudvalgets behandling. Der skal undersøges hvor og hvad er muligt, vi skal ikke se på begrænsninger men muligheder. Jette Hansen mener at naturpleje også er at naturen er tilgængelig, stierne skal være tilgængelige, det er det som gør det hele unikt. Liselotte Sørensen fortalte, at det offentlige møde med Fredningsnævnet skulle være fastlagt til engang i juni. Mads Nikolajsen tror på, at der vil være mulighed for at få ændret / moderniseret de nuværende fredninger. Liselotte Sørensen ser gerne plejepligt på visse områder, men ikke hvor der f.eks. yngler sjældne fuglearter. Hertil kunne man have inddraget lokalviden på området. Sagen blev taget til efterretning med de bemærkninger der er indkommet på mødet. Sagen sendes til miljø- og teknikudvalget til orientering. 6

9 4. Det blå flag på Anholt. Norddjurs Kommune får blå flag ved otte strande og 3 lystbådehavne i sommeren 2008, men to strande, hvoraf Anholt er den ene, må undvære Friluftsrådets blå kvalitetsstempel i år på grund af overskridelser på målekravene ved målinger foretaget sidste sommer. På Anholt er der overskridelser af kravværdierne for E-coli bakterier med ni procent mod de tilladte 56 procent. Kirsten Bjerg fra Norddjurs Kommunes udviklingsafdeling har været til møde på Anholt den april 2008 og hun har lavet følgende notat om det blå flag: Friluftsrådet bestemmer suverænt, og det er ikke muligt at påklage afgørelsen. Der er udtaget 11 badevandsprøver på Anholt i Højst 5% af prøverne må overskride grænseværdierne. Når en prøve ud af 11 ikke er i orden, er overskridelsen 9%. For at opnå et resultat, skulle der have været taget 20 prøver. (Den prøve, der ikke var i orden er udtaget den 9 august, og det ville ikke være realistisk at udtage 9 prøver i august måned for at nå op på 20 og dermed (måske) få Blå Flag). Det kan oplyses, at lovgivningen omkring udtagelse af prøver er ændret, således at der i 2008 skal udtages 20 prøver i løbet af sæsonen, så der er god mulighed for at få Blå Flag igen til næste år. Borgerforeningens bestyrelse ønsker en drøftelse af, hvad der kan gøre for at Anholt får generhvervet det blå flag. I den samme forbindelse gør borgerforeningen også opmærksom på, at telefonboksene er fjernet på Anholt, specielt den på Anholt Havn er et problem at undvære. Borgerforeningens bestyrelse har hørt at Grenaa Havn A/S ikke ønsker, at bidrage med strøm til telefonboksen, så Anholt står nu uden en nødtelefon på havneområdet. Dette er noget problematisk, idet ikke alle mobiltelefonabonnementer virker på øen, hvad de fleste først finder ud af ved ankomst. SOK har enkelte gange oplevet at starte en eftersøgning, fordi folk ikke har meddelt de pårørende at de er ankommet til havnen. 7

10 Det kan i øvrigt oplyses, at Blå Flag kampagnen har opstillet nogle krav til en strands sikkerhedsfaciliteter, herunder skal der bla. være en (nød)telefon på eller i nærheden af stranden. Niels Erik Iversen synes, at det er dårligt for hele kommunen, at der ikke er blå flag på Anholt. I 2008 skal der tages flere målinger og det giver bedre muligheder. Hvad der gør forureningen vides ikke. Målingerne bliver taget hvor der bades mest. Helge Carlsen oplyste, at der førhen blev lavet prøver 2 steder én gang om ugen. Benny Hammer fortalte at der er faste regler for hvordan målingerne bliver taget. Mads Nikolajsen synes, at havnen skal opfordres til at være med til at betale til telefonboksen. Niels Erik Iversen synes, at vi skal være mere skarpe på LAG, miljø- og teknikforvaltningen skal undersøge om vi kan søge midler hertil. Benny Hammer mener, at der måske også er muligheder for at søge Trygfonden. Helge Carlsen oplyste, at det er et problem i dag, at der ingen telefon er, da SOK enkelte gange har måttet starte en eftersøgning. Niels Erik Iversen sagde, at TDC ikke vil bibeholde telefonboksen, da den bliver brugt for lidt. Liselotte Sørensen mente ikke, at en nødtelefon kan bruges, for på den kan man ikke ringe hjem. Hans Erik Husum undrer sig over om TDC ingen forpligtelser her, det skal undersøges i udviklingsafdelingen. Hans Erik Husum fortalte, at der skal være 2 fejlfri år for at få blå flag igen. Liselotte Sørensen synes det vil være en god ide at Sailer Housen påføres en møntboks. Benny Hammer synes, at hvis der ikke er mulighed for at få en rigtig mønttelefon, må man nøjes med en nødtelefon. Der blev besluttet at miljø- og teknikafdelingen i samarbejde med Kirsten Bjerg fra udviklingsafdelingen skal undersøge om der er mulighed for, at få nogen midler fra Ø-LAG eller vores eget lokale LAG til telefonen. Sagen sendes videre til miljø- og teknikudvalget, kultur- og udviklingsudvalget til videre foranstaltning. 8

11 5. Beskæring af beplantning langs private fællesveje. Med hensyn til private fællesveje på landet og i sommerhusområder, der administreres efter bestemmelserne for private fællesveje på landet, privatvejslovens afsnit II, gælder følgende: Kommunen kan kræve, at træer og beplantning på, i og over den private fællesvej fjernes, studses, klippes m.m., såfremt denne beplantning eller dele af den medfører, at vejen efter kommunens vurdering ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Kommunen træffer denne beslutning efter bestemmelserne i lovens kap. 6, 15-20, om istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet. Borgerforeningens bestyrelse har ved tidligere møder i Kontaktudvalget for Anholt haft dette punkt oppe til drøftelse, men ønsker også denne gang at få punktet på, da det stadig er et problem, visse steder kan køretøjer ikke køre uden at blive beskadiget. Niels Erik Iversen konkluderede, at sagen har være drøftet flere gange før, grundejeren hæfter hvis der f.eks. sker skade på biler. Liselotte Sørensen vil have samme paragraf for private fællesveje som for de andre veje. Køretøjerne og herunder redningskøretøjer, ambulancer, renovationsvogne, post, taxa osv. skal kunne komme frem. Benny Hammer er heller ikke i tvivl om, at sådan noget skal bringes i orden. Olaf Krogh Madsen foreslog, at Lars Holst Andersen kunne skrive en artikel til Anholtposten om beskæring af beplantning langs private fællesveje (deadline 28. maj 2008). Liselotte Sørensen vil gerne, at forvaltningen undersøger hjemmelen for de private fællesveje. Jette Hansen havde beslutningen med fra Grenaa byråds møde den 8. juni 2004, hvor der var en punkt på om anvendelse af byzonereglerne i lov om private fællesveje. Mads Nikolajsen vil, at sagen tages op i miljø- og teknikudvalget. Martin Lennert finder, at det er meget galt ved brand. 9

12 Der blev besluttet, at miljø- og teknikforvaltningen skal undersøge hvilke muligheder kommunen har for at kræve beskæring af beplantning langs private fællesveje og at de skal arbejde videre med sagen. Sagen sendes til miljø- og teknikudvalget til videre foranstaltning 10

13 6. Færgen og besejlingsaftale. Færgeudvalget Grenaa-Anholt Færgefart har den 4. april 2008 haft et punkt på deres møde om ny besejlingsaftale med Grenaa Havn A/S. Aftalen indebærer at Grenaa-Anholt Færgefart fra 1. januar 2008 betaler en årlig leje der udgør kr. ekskl. moms. Den årlige leje reguleres hver 1. januar med 3 % plus den procentvise ændring i nettoprisindekset. Endvidere er der indgået aftale om oprensning og sandpumpning således at besejlingen kan foregå uhindret. Grenaa Havn betaler de første kr. medens udgifter mellem kr. og kr. deles ligeligt mellem parterne med 50 % til hver. Udgifter over kr. betales alene af Grenaa Havn (alt ekskl. moms). Færgeudvalget Grenaa-Anholt Færgefart godkendte at besejlingsaftalens princip godkendes. Da formuleringen af aftalen ikke er endelig på plads bemyndiges formanden til at indgå denne. Erik Knudsen, Helge Carlsen og Jesper Heilskov udtrykker betænkelighed. Borgerforeningens bestyrelse ønsker en drøftelse af forløbet vedrørende den nye besejlingsaftale. Borgerforeningen har en bekymring om, at de risikerer at fremtidige politikere vil falde over den efterhånden dyre besejling af Anholt, med besparelser i f.eks. sejldage til følge. Liselotte Sørensen synes, at det er forkert at sandsugningen bliver lagt helt over på Anholtfærgens budget, og det er endda den som stikker lavest, mange lystbåde stikker dybere end Anholtfærgen. Helge Carlsen fortalte, at trawleren som var i havnen da Kontaktudvalget ankom til Anholt stikker 3,60 m, hvilket er meget mere end færgen, som stikker 2,80 m når den er fuldt lastet. Dybden er pt. 4,60 m. Mads Nikolajsen finder at der er grund til at være bekymret, besejlingsaftalen er lavet af Grenaa Havn A/S, og det er kassetænkning, en rigtig dårlig sag. Niels Erik Iversen oplyste, at Grenaa Havn A/S ikke kan lave kontrakter som giver 11

14 underskud. Hans Erik Husum kunne godt forstå borgerforeningens frygt, der kan godt risikeres at blive set på færgepris kontra ble og vask af de ældre. Jette Hansen oplyste, at det er Grenaa Havn som fastsætter vanddybden, dette er blevet sagt på et møde mellem Grenaa Havn og borgerforeningen. Liselotte Sørensen udtalte, at det også er nødvendigt, at redningsbåde med nødstedte både skal kunne komme ind i havnen. Benny Hammer kan godt være bange for, at ved et kommunalt sparekatalog, ville spørgsmålet om færgedriften også kunne komme ind. Mads Nikolajsen sagde, at det er en ren politisk beslutning, det vil det også være hvis der skal spares. Måske skulle man kontakte Ø-udvalget for hjælp, det kan man da undersøge. Liselotte Sørensen erklærede at borgerforeningen er meget bekymret, men at det er godt, at det nu har været på som et punkt på dagsordenen, besparelserne ved ikke at sejle kan kun være brug af brændstof, så det kan ikke være så mget man kan spare ved måske kun at sejle 2 dage om ugen. Kurt Danielsen fortalte, at tilskud fra staten går ind i den fælles kommunekasse, men der gives ikke nær fuld kompensation. Kurt Danielsen har hørt, at bloktilskuddet falder med kr. pr. år. Der blev besluttet, at muligheden for at staten kan støtte mere via Ø-udvalget skal undersøges. Sagen sendes videre til miljø- og teknikudvalg og kultur- og udviklingsudvalget til videre foranstaltning. 12

15 7. Handicaptilgængelighed. Borgerforeningen ønsker, at Anholt fremstår handicapvenligt, bla. ved, at de offentlige toiletter gøres tilgængelige for handicappede. Det drejer sig både om toiletterne ved havnen og toiletterne oppe i byen. Efter at havnens gamle toiletter er solgt er der ikke muligt for svært gangbesværede og kørestolsbrugere at benytte offentlige toiletter på øen. Forvaltningen oplyser, at dette tidligere har været drøftet i Anholtudvalget uden at det har ført til nogen løsning. Toiletterne på havnen ejes af havnen, og havnen har oplyst, at man ikke har økonomisk mulighed for at ændre på adgangsforholdene så toiletterne bliver handicapvenlige. Toiletterne på havnen ved Sailor House blev besigtiget, ligeledes blev toiletterne oppe i byen. Toiletterne på havnen ved Sailor Housen: Liselotte Sørensen mener ikke, at det er så meget der skal laves for at gøre toiletterne ved havnen tilgængelig for handicappede, der skal laves en udendørs rampe til at køre op på, der skal graves af fyldes på med stabilgrus, hvilket vil koste nogen få tusind kr. Dørene er i dag 80 cm bredde både ved de udvendige døre og dørene indenfor, yderdørene skal forøges med mindst 10 cm, og der kan sammenlægges 2 toiletter til et handicaptoilet, hvilket er rimeligt simpelt. Olaf Krogh Madsen ønsker, at plan og byg skal sætte nogen streger. Benny Hammer synes, at det vil være bedre, at få lavet nogen helt nye toiletter, på linie med med dem som Nørre Djurs Kommune fik lavet i Fjellerup. Der blev besluttet, at Kirsten Bjerg fra udviklingsafdelingen skal undersøge om der er muligheder for at få midler fra Ø-LAG og LAG-Djursland til at få lavet handicaptoiletter ved Sailer-House. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med, at få lavet handicaptoiletter ved Sailor House. 13

16 Toiletterne oppe i byen: Niels Erik Iversen har fået en skrivelse fra handicaprådet v/formand Jens Holst den 8. maj 2008, hvori der står, at handicaprådet vil være positive over at støtte mulighed for at få lavet handicaptoilet oppe i byen. Der var enighed om, at løsningen på problemet oppe i byen vil være, at få lavet en bredere glasdør ved indgangen, så den måske bliver 100 cm bred, døren ind til herretoilettet skal fjernes helt og der skal lave en skydedør i stedet for, hvilket der vil være mulighed for hvis man flytter skabet over på den anden væg. Det vil herefter være rimeligt nemt at få udvidet døren ind til selve toilettet, som skal være handicaptoilet. Der blev besluttet, at Kirsten Bjerg fra udviklingsafdelingen skal undersøge om der er mulighed for midler fra Ø-LAG og LAG-Djursland til at få lavet handicaptoiletter oppe i byen. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med, at få lavet handicaptoiletter oppe i byen. Der foruden blev det besluttet, at tage kontakt med handicaprådet../. Se billeder af toilet og toiletbygning, vedhæftet dagsordenen som elektronisk bilag. Sagen er sendt videre til miljø- og teknikudvalget, kultur- og udviklingsudvalget og handicaprådet til videre foranstaltning. 14

17 8. Tandklinikken. I januar / februar 2008 har der været opslået stilling om, at overtage tandklinikken beliggende i et af Anholt Skoles lokaler. Der er indkommet en henvendelse om stillingen, og vedkommende har besigtiget de tilstedeværende forhold, og har ved rutinegennemgangen af det eksisterende udstyr konstateret at det ikke er forsvarligt at udføre tandbehandling af professionel karakter, som det er i dag. Det er ligeledes konstateret at instrumentariet er mangelfuldt. Anslået vil det koste kr. at få klinikken op på et niveau, som er forsvarligt og lovmæssigt korrekt. Ansøgeren foreslår, at Norddjurs Kommune forestår alle udgifter samt den fremtidige vedligeholdelse af udstyret, dvs. at kommunen bliver ejer af tandklinikken. Ansøgeren vil herefter leje/lease klinikken af kommunen, enten til en fastsat timeafgift eller en omsætningsprocent. Kommunen vil således, ud over den service den yder Anholts befolkning, få sine investeringer forrentet på længere sigt. Ansøgeren tilbyder også at overtage tandbehandlingen af Anholts børn. Tandklinikken blev besigtiget. Der blev oplyst, at klinikken ikke har kørt i et år. Liselotte Sørensen, Jette Hansen og Jesper Heilskov oplyste samstemmende, at alle på Anholt gerne vil have sine børn visiteret på Anholt (ligesom det skete tidligere) og der er heller ikke tvivl om, at de voksne på Anholt også meget gerne vil bruge en lokal tandlæge. Måske ville det være en ide, at visitationen sker på Anholt og kun dem som skal have lavet noget sendes til Grenaa. I dag indgår forældrene aftaler med tandlægerne om tandlægebesøg, inklusive taxakørsel. Disse besøg kan falde sammen med svømmeundervisningen og give ekstra besvær. Alternativt falder tandlægebesøget på en almindelig skoledag og vil således betyde fravær fra skole. Børnene skal til skoletandlæge min. 2 gange om året på forskellige skoler. Hvis en taxakørsel koster 100 kr. hver vej ser regnestykket således ud: 22 elever x 4 x 100 = kr. Dette er en dyr løsning og bestemt ikke holdbar i længden. 15

18 Det blev besluttet, at sagen sendes videre til børne- og ungdomsudvalget med anmodning om, at de skal arbejde videre med problemstillingen. 16

19 9. Orientering fra øens arbejdsgrupper. Orientering gives af repræsentanter fra øens arbejdsgrupper. Signe Hylby orienterede om Plejegruppen Ø-liv hele livet. Der arbejdes på, at hjemmeplejen skal fungere som døgnpleje. Der arbejdes på at få lavet et pleje- og aktivitetshus, til dette formål er der lavet en udvalg bestående af 10 personer, som arbejder med hvordan huset skal se ud, der er søgt om kr. i tilskud til en undersøgelse på området, og de har lige fået bevilget kr. til formålet. Udvalget skal rundt og se på pleje- og aktivitetshuse, herunder skal de besøge Lotte på Frederiksberg og de skal på besøg på Sejrø. Derforuden skal der være en wordshop om hvad folk på Anholt vil have. Det er meningen at pleje- og aktivitetshuset skal være en selvejende institution med drift fra Norddjurs Kommune. Martin Lennert orienterede fra Natur- og turismegruppen. Her er der nu blevet lavet en målsætning. Der er ligeledes blevet besluttet, at fredninger skal være tidssvarende. Liselotte Sørensen fortalte, at lokalplangruppen er under opstart. I denne gruppe skal der arbejdes med at sikre helårsboliger, så de ikke bliver lavet til sommerhuse og der skal arbejdes med fremtidig byudvikling. Sagen blev taget til efterretning. 17

20 10. Eventuelt. Niels Erik Iversen havde 2 punkter under eventuelt: 1) Fremover skal der ses meget på LAG-muligheder, vi skal hele tiden være bevidste om, at der er muligheder i LAG. Kirsten Bjerg vil være en mulighed til at arbejde med LAG, i samarbejde med ø-boerne, der skal løftes i fællesskab. Hans Erik Husum indskød, at det skal være Anholt Borgerforening der skal stå som ansøger, så står man bedst overfor LAG. 2) Kontaktudvalget for Anholt skal ved næste konstituering tages op til overvejelse. Et alternativ vil være nedsættelse af en Anholtgruppe. Forslag til deltagere i gruppen er administrationsmedarbejdere fra udviklingsafdelingen og miljø- og teknikforvaltningen. Formanden for Anholtudvalget, formanden for miljø- og teknikudvalget, formanden for udviklingsudvalget. Der foruden skal der være deltagere fra Grenaa-Anholt Færgefart, Grenaa Havn og Anholt Borgerforening. Olaf Krogh Madsen vil gerne, at der skal være dialog med alle dem som har noget at skulle have sagt over Anholt. Benny Hammer ønsker, at der også fremover vil være repræsentation af alle udvalg i kontaktudvalget for Anholt og samtidig med skal alle lister, som er repræsenteret i kommunalbestyrelsen også være repræsenteret i kontaktudvalget for Anholt. 18

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT Sted: Anholt Kro Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Start kl.: 20:15 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Jan Petersen - formand (A) Jytte Schmidt (F) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn En Kap. 1A sag rejst af Fredensborg Kommune Ved Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen Fredensborg Kommune Sletten Havn Fredensborg Humlebæk Nivå

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 1 Marts 2015 Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og bad dem melde tilbage

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Orientering om Kolonihaver Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Sagens indhold Slagelse Kommune har i alt 19 Kolonihaveforeninger fordelt med 7 i Slagelse, 10 i Korsør

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Folketingets Ombudsmand. Gammeltorv 22. 1457 København K. Skagen d. 15 juni 2014 Our ref.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Sag nr. 04.18.00-P20-1-15 26-01-2015 Side 1. Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Borgmester bød alle velkommen til informationsmøde

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen og Finn Poulsen. Grethe Jakobsenj mødt kl. 17.33.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015:

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referent Astrid Ejlersen (AE). Mødets program: 1) Velkommen ved Langeland Kommune 2) Præsentation

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 i foredragssalen Fraværende: Kisser Bjørn Madsen (forhåndsafbud) Jørgen Ingberg Henriksen (forhåndsafbud) 30.03.2011 10/11, 14 Init.:

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Til stede var Betty G. Ahrenfeldt, Susan Aaen, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 19.08.2011 Referat af FU-møde 3/2011 Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 Dagsorden: Pkt.1: Bemærkninger til ref. fra FU-møde 2/11 Pkt.2: Godkendelse af ref. fra FU-møde

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere