Nedrivning/udlejning af ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedrivning/udlejning af ejendom"

Transkript

1 Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne på Vestergade 14-16, Viby, kan udlejes og andre nedrives. Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1 og 2, og byrådet for så vidt angår punkterne 3-5. Sagsfremstilling Vi har overtaget Viby Friskoles bygninger primo februar 2011, og der skal nu tages stilling til, hvorledes der fremover skal forholdes med dem. Ejendomskomplekset består af en barak på adressen Vestergade 11 og 7 bygninger på adressen Vestergade Der er vedhæftet luftfotos. Vestergade 11 Der er tale om en 760 m 2 stor grund, hvorpå der ligger en gammel barak. Grunden er, som det blev oplyst i forbindelse med vedtagelsen af magelægssagen, forurenet efter udslip fra en olietank. Ifølge miljørapport fra 2006 er der konstateret forurening ned til 5,5 meters dybde, og det konkluderes, at forureningen sandsynligvis har bredt sig ind under barakken og til nabogrundene. Først når barakken er fjernet, kan det endelige omfang konstateres. En mægler vurderer grundens værdi uden barak og forurening til et sted mellem kr kr. excl. moms. Grunden er velbeliggende i et ældre, blandet kvarter tæt ved jernbanesporet. Den er lang og smal, men vender rigtigt i forhold til verdenshjørner. Det vil koste kr. at nedrive barakken, hvis udvendige vægbeklædning er asbestholdig, mens man overslagsmæssigt vurderer, at en oprensning vil koste mindst det samme, som der kan forventes i salgsindtægter. Det foreslås, at vi nedriver barakken nu, således at den uskønne bygning ikke kommer til at ligge tom og uden opsyn midt i et villakvarter. Det vil dog kræve, at man sikrer, at ændringen af arealet ikke forværrer forureningssituationen på grunden. Det kan formentlig ske ved at etablere en tæt belægning over forureningen, men for nuværende kender vi ikke myndighedernes krav og kan derfor heller ikke ansætte udgiften til foranstaltningen. Vi afventer herefter salg af grunden, således at det kan ske samtidig med, at vi engang sælger Vestergade Det kan ikke udelukkes, at forureningen fortsat spredes, hvilket i givet fald vil fordyre oprensningen. Vestergade Bygningerne på grunden er i meget dårlig stand. Hvis anvendelsen skal ændres til eksempelvis boligformål, skal der foretages betydelig istandsættelse og energirenovering. Det kan ikke anbefales, at kommunen går ind i et kostbart byggeprojekt. Der foreligger imidlertid en henvendelse om leje af enkelte af bygningerne fra Den Demokratiske Skole, der i sit korte liv har ført en omflakkende tilværelse. Skolen boede i

2 en startfase til leje hos Roskilde Kommune i et par lokaler på Gråbrødre Skole, og man er i dag lejer hos Tvind i Boserup. Skolen skal imidlertid flytte derfra, og man har haft store vanskeligheder med at finde egnede lokaler, der må anvendes til undervisning. Derfor anses Viby Friskoles lokaler for ideelle. Skolen tilbyder at leje de 3 bedste bygninger, nemlig bygning 1, 2 og 7 for kr. månedligt. El, vand og varme betales her udover af skolen direkte til forsyningsselskaberne. Skolen ønsker 5 års uopsigelighed fra vores side og 3 måneders opsigelsesvarsel for dem. Der kan betales et mindre depositum. Skolen er indforstået med at leje bygningerne i den dårlige stand, hvori de er nu. Skolen vil selv stå for en eventuel renovering og er indforstået med, at den ikke kan kræve nogen kompensation herfor ved fraflytning. Tilsvarende skal kommunen acceptere, at bygningerne ved fraflytning ikke skal istandsættes af lejer. Lejer påtager sig den fulde indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygningerne. En mægler har vurderet markedslejen for bygningerne enkeltvis og samlet. Den tilbudte leje svarer i det store til markedslejen, som kommunen er forpligtet til at udleje til. Friskolen kan ikke lovligt modtage kommunale tilskud til huslejen. Den Demokratiske Skole har i dag kun 15 elever, men man håber på, at lejemålet i Viby kan forøge elevantallet. Skolen er under skærpet tilsyn af Skolestyrelsen, og der er derfor risiko for, at den ikke eksisterer på sigt. Roskilde Kommune har ingen tilsynsforpligtelse i forhold til skolen, men vi er lige nu på grund af det skærpede tilsyn inddraget af Skolestyrelsen med hjælp til at teste skolens elever. Det vil ske i uge 12. Det anbefales, at skolen lejer de 3 bygninger på de anførte vilkår for kr. mdl. Spørgsmålet er herefter, hvad der skal ske med de resterende bygninger på grunden (3, 4, 5 og 6). Det anses for vanskeligt at udleje disse bygninger, og tilbydes de foranliggende bygninger til Den Demokratiske Skole, vil udlejning være umulig. Skolen oplyser dog, at den - hvis skolens udvikling går, som man håber - kunne være interesseret i også at leje den store bygning 5 om nogle år. Forvaltningen vurderer, at det er et urealistisk håb. Da det ikke kan anbefales, at bygninger står tomme, er løsningen, at alle de bygninger, som ikke udlejes, nedrives. Der foreligger et nedrivningstilbud på kr. Fjernelse af asfaltbelægning vil koste yderligere 45 kr. pr. m 2, men belægningen kan fastholdes og anvendes af lejer som skolegård. Hvis vi beslutter os for denne løsning, skal der findes en ordning, hvorefter den bagerste del af grunden evt. afskærmes med et hegn. Nedrivning skal i givet fald foregå, inden lejemålet træder i kraft, alternativt i skolens sommerferie. Udgiften til et hegn anslås til kr., ligesom der skal afsættes kr. til græsslåning mv. af den bagerste del af grunden. Snerydning pålægges lejer. Denne løsning vil udskyde kommunens endelige beslutning om, hvorledes grunden fremover bedst udnyttes. Som det erindres, er det tidligere oplyst, at grundens placering i Viby er attraktiv. Den vil kunne benyttes til både boligformål, offentlige formål og ikke generende byerhverv. Den centrale placering gør, at det vil være hensigtsmæssigt at udnytte grunden relativt intensivt. Med en bebyggelsesprocent på 40 vil der kunne opføres ca. 15 boliger på 130 m 2, forudsat at al bebyggelse fjernes på grunden. Man kan også vælge at bevare de to bygninger, der foreslås udlejet. Disse to bygninger har en vis bevaringsmæssig værdi i forhold til området. Herefter vil arealet kunne bebygges med 10 tæt-lave boliger, alternativt udstykkes i 3 parcelhusgrunde, foruden de to eksisterende bygninger. Tæt-lav bebyggelse kræver kommuneplantillæg og lokalplan.

3 Da det nuværende marked for salg af jord til boliger, herunder tæt-lavt byggeri, ikke er optimalt, vurderes det at være en fin løsning at vente med at udbyde grunden, til når lejer engang - i bedste fald om 5 år er fraflyttet. Økonomi Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2011 på kr. Forværringen af kassebeholdningen skal ses i sammenhæng med, at der i sag om etablering af vejanlæg i Trekroner syd, som behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2011, pkt. 88, foreslås tilført kassebeholdningen 2,5 mio. kr. i Den samlede anlægsramme i 2011 vil derfor fortsat være overholdt i 2011, selv om der gives bevilling til denne nedrivning. Der søges en anlægsbevilling på kr. til omkostningerne til nedrivning af barakken på Vestergade 11, og bygningerne 3, 4, 5 og 6 på Vestergade og opsætning af et byggepladshegn. Herudover skal afsættes en driftsbevilling i indtægt i 2011 på kr. til huslejen fra forventet 1. juni til 31. december 2011, derefter kr. årligt, og en driftsbevilling i udgift i 2011 på kr. til græsslåning mv. på Vestergade 11 og den bagvedliggende grund, derefter kr. årligt. Driftsindtægten anvendes til udmøntning af puljen til ejendomseffektivisering under Økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene : Alle tal i kr. - = merudgift eller mindreindtægt + = Mindreudgift eller merindtægt Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: Anlæg, udgifter 0 Forslag til revideret rådighedsbeløb: Anlæg, udgifter -410 Ansøgning om anlægsbevilling: Anlæg, udgifter -410 Afledt drift: Udgifter Indtægter Finansiering: Budgetomplacering Forværring af kassebeholdningen -410 Indstilling Forvaltningen indstiller, at 1. barakken på Vestergade 11 nedrives, uden at vi fjerner olieforureningen, 2. Den Demokratiske Skole tilbydes en lejekontrakt på bygning 1, 2 og 7 for kr. årligt på de anførte vilkår, herunder 5 års uopsigelighed og den fulde indvendige og udvendige vedligeholdelse, 3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. til nedrivningsudgifterne til barakken på Vestergade 11 og bygning 3, 4, 5 og 6 på Vestergade og opsætning af byggepladshegn. Beløbet finansieres af kassebeholdningen, som følge af tilførte midler vedrørende sag om etablering af vejanlæg i Trekroner syd,

4 4. der meddeles en driftsbevilling i udgift på kr. i 2011 til græsslåning mv. på Vestergade 11 og den bagvedliggende grund på Vestergade Fra 2012 og fremtidige budgetår afsættes kr. årligt, og 5. der meddeles en driftsbevilling i indtægt på kr. til lejeindtægterne i 2011 og derefter kr. årligt. Indtægten fratrukket driftsudgifter til græsslåning mv., i alt kr. i 2011 og kr. i følgende år, anvendes til udmøntning af puljen til ejendomseffektivisering under Økonomiudvalget. Økonomiudvalget, , pkt. 128 Ad "at" godkendt. Ad "at" anbefales. Byrådet, , pkt. 104 Godkendt. Der arbejdes videre med spørgsmålet om oprensning af grunden til senere fremlæggelse i Teknik- og Miljøudvalget. Fraværende: Kim Raben og Birgit Pedersen.

5

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere