PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser"

Transkript

1 PATIENTSIKKER UDDANNELSE Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

2 FORORD Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte er forårsaget af komplekse arbejdsgange, der er påvirket af et væld af faktorer i den kliniske dagligdag. Denne realitet stiller krav til fremtidens sundhedspersonale, der udover at have en faglig viden om behandling og pleje skal sikres kompetencer, der er med til at højne patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Studerende for Sikre Patienter gennemførte i marts 2015 et review af de danske sundhedsfaglige uddannelsers studieordninger med det formål at belyse, i hvilken grad patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element i uddannelserne. Studerende for Sikre Patienter er et tværfagligt netværk for studerende, der arbejder for et sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum. Med netværket ønsker vi at påvirke fremtidens sundhedspersonale og bidrage til en kultur, hvor det er naturligt at tale om f.eks. utilsigtede hændelser, lære af dem og derigennem fremme patientsikkerheden. Undersøgelsen blev gennemført med finansiel støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Studerende for Sikre Patienter Juni

3 FORMÅL Undersøgelsen kortlægger, hvor meget patientsikkerhed fylder på de danske sundhedsfaglige uddannelser, som det er angivet i de respektive uddannelsers studie- og METODE UDDANNELSERNE Uddannelser tilknyttet et sundhedsvidenskabeligt fakultet på et dansk universitet med henblik på arbejde med patientinddragelse, blev medtaget i undersøgelsen. Det samme gælder for de sundhedsfaglige uddannelser på professionshøjskoler eller erhvervsskoler. I alt blev identificeret 76 sundhedsfaglige uddannelser fordelt på 53 universitets-, 8 professionsbachelor- og 15 erhvervsuddannelser. Bachelor- og kandidatuddannelser inden for samme fag indgik som to separate uddannelser, da de betragtes som selvstændigt afrundede uddannelsesforløb. En oversigt over uddannelserne listet efter uddannelsesinstitutioner findes i Appendix STUDIE- OG UDDANNELSESORDNINGER For at belyse i hvilken grad patientsikkerhed indgår på de danske sundhedsfaglige uddannelser, blev der taget udgangspunkt i, hvad der eksplicit fremgik af de officielle studie- eller uddannelsesordninger, som beskrevet på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider i marts Ifølge bekendtgørelsen for bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne [1], bekendtgørelse for professionsbacheloruddannelser [2] og bekendtgørelse uddannelsesordninger. Formålet er at opnå viden om, på hvilke sundhedsfaglige uddannelser og i hvilken grad patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element. for erhvervsuddannelser [3] skal en studie- og uddannelsesordning indeholde en faglig profil, som beskriver den viden, de færdigheder og kompetencer den studerende opnår. Hver enkel universitetsuddannelse har en selvstændig studieordning som er lokal bestemt. For universitetsuddannelserne indgår derfor én studieordning pr. uddannelse for hvert universitet. Professionsuddannelsernes studieordning og erhvervsuddannelsernes uddannelsesordninger har med små variationer mellem uddannelsesinstitutionerne samme opbygning og indhold. For disse uddannelser indgår én studie- eller uddannelsesordning pr. type uddannelse uanset placering i landet. Der blev ikke taget kontakt til uddannelsesinstitutionerne for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål. Der er dermed i undersøgelsen ikke taget højde for, hvad der implicit kan indgå af undervisning i patientsikkerhed i kurser eller praktikophold, som ikke beskrives i studie- eller uddannelsesordningerne. Studie- og uddannelsesordningerne behandles ikke yderligere særskilt, hvorfor de under et benævnes studieordninger i resten af rapporten. KATEGORISERING AF UDDANNELSER Studerende på sundhedsfaglige uddannelser ender i mange forskellige stillinger efter endt uddannelse, og disse stillinger kan have forskellige snitflader til patientsikkerhed, hvilket må forventes at afspejles i uddannelsen. På baggrund af hvilken patientkontakt den studerende forventes at få efter endt uddannelse, blev uddannelserne inddelt i tre kategorier: 1. Primær patientkontakt. Sundhedsuddannelser rettet mod daglig kontakt med patienter. Uddannelser herunder var f.eks. jordemoder, medicin, lægesekretær, paramediciner, psykologi og sygepleje. 2. Sekundær patientkontakt. Sundhedsuddannelser der ikke primært beskæftiger sig med patienter, men varetager opgaver, der påvirker patienterne. Uddannelser herunder var f.eks. laborant, medicotekniker, sundhedsteknologi, radiografi og farmaci 3. Ledelse og administration. Sundhedsuddannelser rettet mod ledelse, konsulentarbejde eller andet administrativt arbejde i sundhedsvæsenet. Uddannelser herunder var folkesundhedsvidenskab, sundhedsfaglig kandidatuddannelse, kliniske sygepleje og medicin med industriel specialisering. PATIENTSIKKERHED BESKREVET I STUDIEORDNINGERNE Alle 76 studieordninger blev gennemgået i forhold til specifikke søgeord som patientsikkerhed forbindes med. For studieordninger på engelsk blev anvendt engelske søgeord. Søgeord relateret til patientsikkerhed Fejl Forbedrings(metode) Forebygge Kvalitets(sikring, -forbedring, -udvikling) Patient(sikkerhed) Risiko Utilsigtede hændelser Tabel 1: Begreber der forbindes med patientsikkerhed, som blev brugt til at undersøge studieordningernes indhold af patientsikkerhed. Ved hjælp af en simpel søgning i dokumenterne, blev studieordningerne screenet for indhold af søgeordene, og ved match, blev søgeordene vurderet i den kontekst de indgik i i studieordningerne. Uddannelserne blev undervejs inddelt i tre kategorier: L Patientsikkerhed nævnes i studieordningen i højere grad. Patientsikkerhed er uddybende beskrevet. Det er tydeligt at den studerende ifølge studieordningen får viden om, færdigheder og kompetencer i patientsikkerhed. L Patientsikkerhed nævnes i studieordningen i mindre grad. Mindst et af søgeordene matchede og kunne findes i en kontekst, der kunne relateres til patientsikkerhed. Det er en indikation af at den studerende ifølge studieordningen får kendskab til patientsikkerhed. L Patientsikkerhed nævnes ikke i studieordningen. Ingen af søgeordene matchede eller blev fundet i en kontekst, der kunne relateres til patientsikkherhed. 4 5

4 Hvor meget fylder patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser? RESULTATER 15 erhvervsuddannelser udvælges 8 professionsbschelorer udvælges Kategorisering af uddannelser i primær patientkontakt, sekundær patientkontakt eller ledelse og administration 76 studieordninger blev undersøgt for patientsikkerhedssøgeord Matcher søgeordene i studieordningerne? 53 universitetsuddannelser udvælges I det følgende sammenlignes de danske sundhedsfaglige uddannelser i forhold til i hvilken grad patientsikkerhed er nævnt i uddannelsernes studieordninger. Uddannelserne er blevet inddelt i tre forskellige grupper alt efter graden af patientkontakt, som den studerende forventes at få efter endt uddannelse. UDDANNELSER I PRIMÆR PATIENTKONTAKT I alt blev 39 uddannelser kategoriseret som værende rettet mod stillinger med daglig kontakt til patienter. I under halvdelen af uddannelsernes studieordninger indgik der begreber, der kunne relateres til patientsikkerhed, og i syv af uddannelserne blev patientsikkerhed nævnt i højere grad. Ud af de syv uddannelser var seks professionsbachelor- eller erhvervsuddannelser. Blandt de uddannelser, hvor der ikke blev fundet nogen match med søgeordene, var bl.a. de kortere uddannelser til redder, portør og tandplejer. På medicinuddannelsen var der ikke match på søgeordene for bacheloruddannelsen på Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), og Syddansk Universitet (SDU), hvorimod der var match i mindre grad på uddannelsernes kandidatoverbygning. Ja, match på et eller flere af søgeord Nej, ingen match 18% L Patientsikkerhed er nævnt i større grad. 7 uddannelser Findes søgeordene i relation til patientsikkerhed L Patientsikkerhed er nævnt i mindre grad. 12 uddannelser. Ja Nej Patientsikkerhed er ikke nævnt i studieordningen 51% 31% L Patientsikkerhed er ikke nævnt. 20 uddannelser. Er det tydeligt at den studerende får viden om, færdigheder eller kompetencer indenfor patientsikkerhed Figur 2: Fordeling af studieordningernes indhold af patientsikkerhed for uddannelser rettet mod primær patientkontakt (n=39) i grupperne patientsikkerhed nævnt i højere grad, nævnt i mindre grad eller ikke nævnt. Ja Nej Patientsikkerhed er nævnt i studieordningen i mindre grad Patientsikkerhed er nævnt i studieordningen i større grad Figur 1: Flowchart over udvælgelse og kategorisering af uddannelserne studieordningers i forhold til deres beskrivelse af undervisning i patientsikkerhed. 6 7

5 i højere grad i mindre grad SOSU-assistent Ergoterapi Redder Patientsikkerhed ikke nævnt Ambulancebehandler Fysioterapi Ambulanceassistent Lægesekretær Hospitalsteknisk assistent Tandteknikerassistent Sygeplejerske Jordemoder Portør Farmakonom Paramediciner, bachelor (KU, AU, SDU) Bioanalytiker, kandidat (AU, KU, AAU, SDU) Odontologi, bachelor (KU), bachelor (AAU) Odontologi, bachelor (AU) Odontologi, kandidat (KU) Odontologi, kandidat (AU) SOSU hjælper (EUD), bachelor (KU, AU, SDU, AAU), kandidat (AU, SDU, KU, AAU) Tandplejer Klinisk biomekanik, bachelor Klinisk biomekanik, kandidat Tabel 2: Titel på uddannelserne i beskæftigelseskategorien primær patientkontakt inddelt efter graden af patientsikkerhed i studieordningerne. En af de mest fyldestgørende beskrivelser af hvilke kompetencer den studerende forventes at have opnået efter endt uddannelse inden for patientsikkerhed var i studieordningen for bacheloruddannelsen i medicin, Aalborg Universitet (AAU). Uddrag fra studieordning: Efter modulet skal den studerende have opnået følgende læringsniveauer: Have viden om sundhedsstyrelsens og sundhedsministeriets rolle for kvalitetskontrol og kvalitetsforbedring i sundhedsvæsenet Have kendskab til principper for kvalitetssikring og patientsikkerhed (Bacheloruddannelse i medicin, AAU) 63% UDDANNELSER I SEKUNDÆR PATIENTKONTAKT I alt blev 16 uddannelser kategoriseret som rettet mod stillinger, der ikke primært beskæftiger sig med patienter, men varetager opgaver, der påvirker patientforløbet. I i højere grad i mindre grad Patientsikkerhed ikke nævnt Operationstekniker Ernæring og sundhed Hospitalsserviceassistent Medicotekniker Farmaci, kandidat (KU) Sundhedsservicesekretær Radiograf 25% Sundhedsteknologi, bachelor (AAU) 12% Figur 3: Fordeling af studieordningernes indhold af patientsikkerhed for uddannelser rettet mod sekundær patientkontakt (n=16) i grupperne patientsikkerhed nævnt i højere grad, nævnt i mindre grad eller ikke nævnt. seks af uddannelserne var patientsikkerhed nævnt i uddannelsernes studieordninger, heraf fire i højere grad. I ti af uddannelsernes studieordninger forekom søgeordene relateret til patientsikkerhed slet ikke. L Patientsikkerhed er nævnt i større grad. 4 uddannelser. L Patientsikkerhed er nævnt i mindre grad 2 uddannelser. L Patientsikkerhed er ikke nævnt. 10 uddannelser. Blandt de uddannelser, hvor der ikke blev fundet match med søgeordene, var alle tre niveauer af uddannelser repræsenteret. På uddannelsen til farmaceut fandt man patientsikkerhed nævnt i mindre grad på kandidatuddannelsen på KU. På de tre andre dele af farmaceutuddannelsen blev der ikke nævnt patientsikkerhed. Laborant Farmaci, bachelor (KU, SDU) og teknologi, bachelor (DTU) og teknologi, kandidat (DTU) Sundhedsteknologi, AU Farmaci, kandidat (SDU) Sundhedsteknologi, kandidat (AAU) Tabel 3: Titel på uddannelserne i beskæftigelseskategorien sekundær patientkontakt inddelt efter graden af patientsikkerhed i studieordningerne. 8 9

6 Den mest fyldestgørende beskrivelse af hvilke kompetencer den studerende skal have opnået efter endt uddannelse inden for patientsikkerhed var i studieordningen for professionsbacheloruddannelsen i radiografi. i højere grad i mindre grad Patientsikkerhed ikke nævnt Ergoterapi, kandidat (SDU) IT og sundhed, kandidat (KU), bachelor (KU, AU, SDU) Uddrag fra studieordning: Efter modulet har den studerende: viden om kvalitetssikring af menneskelige aspekter og teknologi i radiografisk praksis kvalifikationer til at identificere, begrunde og formidle kvalitetsudvikling i radiografisk praksis indsigt i juridiske og etiske perspektiver inden for kvalitetssikring og udviklingsarbejde (Professionsbachelor i radiografi) Fysioterapi kandidatuddannelse (SDU) Jordemodervidenskab (SDU) Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (AU) Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (SDU, KU), kandidat (KU, AU, SDU, AAU) IT og sundhed, bachelor (KU) Klinisk videnskab og teknologi (AAU) Sygepleje, kandidat (AU) Sundhedsledelse og økonomi med Industriel Specialisering, bachelor (AAU) UDDANNELSER I LEDELSE OG ADMINISTRATION I alt blev 21 uddannelser kategoriseret rettet mod ledelse, konsulentarbejde eller andet administrativt arbejde i sundhedsvæsenet. I over halvdelen af uddannelsernes studieordninger indgik ord, der kunne relateres til patientsikkerhed, heraf syv hvor patientsikkerhed blev nævnt i højere grad. e with industrial specialization, kandidat (AAU) Klinisk sygepleje, kandidat (SDU) Tabel 4: Titel på uddannelserne i beskæftigelseskategorien ledelse og administration inddelt efter graden af patientsikkerhed i studieordningerne. 43% 33% L Patientsikkerhed er nævnt i større grad. 7 uddannelser. Uddannelserne i beskæftigelseskategorien ledelse og administration havde de mest uddybende beskrivelser af patientsikkerhed i studieordningerne. Den mest fyldestgørende beskrivelse i hele undersøgelsen var i studieordningen for kandidatuddannelsen i med Industriel Specialisering, AAU. L Patientsikkerhed er nævnt i mindre grad. 5 uddannelser. L Patientsikkerhed er ikke nævnt. 9 uddannelser. 24% Figur 4: Fordeling af studieordningernes indhold af patientsikkerhed for uddannelser rettet mod ledelse og administration (n=21) i grupperne patientsikkerhed nævnt i højere grad, nævnt i mindre grad eller ikke nævnt. Generelt havde flere af uddannelserne, som blev kategoriseret som havende højere grad af patientsikkerhed, detaljerede beskrivelser af, hvad den studerende forventes at have opnået af kompetencer efter endt uddannelse

7 DISKUSSION Uddrag fra studieordning: Knowledge: Demonstrate knowledge of healthcare law regulations on quality and safety, such as reporting adverse events. Demonstrate knowledge and overview of the methods used for quality development in health care, such as accreditation, indicator monitoring, auditing, event analysis and analysis of error sources, as well as knowledge of the efficacy of these methods according to the latest research in the field. Demonstrate understanding of selected models and theories on innovation and implementation, with particular focus on the difficulties in implementing new initiatives in the health care system. Skills: Use the Model for Improvement for a specific issue in the health care system (Kandidatuddannelse i medicine with industrial specialisation, AAU) SAMMENFATNING AF RESULTATER Resultaterne i undersøgelsen peger på, at kun omkring halvdelen af de danske sundhedsfaglige uddannelser eksplicit indeholder undervisning i patientsikkerhed, og kun ca. en femtedel af uddannelserne indeholder undervisning i patientsikkerhed i højere grad. Både for uddannelser rettet mod primær patientkontakt, for uddannelser rettet mod indirekte patientkontakt og for uddannelser rettet mod ledelse og administration, var der en betydelig andel af uddannelser, hvor studieordningen ikke indeholdt nogen indikation om, at de studerende bliver introduceret til emnet. Uddannelsesordningerne inden for ledelse og administration gav sammenlignet med de andre kategorier den mest fyldestgørende beskrivelse af, hvordan patientsikkerhed indgår som et element i uddannelsen. En patient kommer direkte eller indirekte i kontakt med mange forskellige faggrupper i sit patientforløb, og det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere i sundhedsvæsenet har en forståelse for betydningen af patientsikkerhed, og hvordan de er med til at bidrage til et sikkert patientforløb. Gennemgangen af studieordningerne for de danske sundhedsfaglige uddannelser viser, at der på en lang række uddannelser ikke eksplicit indgår undervisning i patientsikkerhed. Selv på flere uddannelser, hvor de studerende forventes at skulle have direkte patientkontakt, er der en mangelfuld beskrivelse af, hvordan undervisning i patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element. Det skal bemærkes, at denne undersøgelse kun berører, hvad der er beskrevet i uddannelsernes studieordninger. Som lovkrav skal en studieordning indeholde de færdigheder og kompetencer en studerende forventes at have opnået efter endt uddannelse. Resultaterne i rapporten giver således et indblik i, i hvilken grad uddannelserne vægter undervisning i patientsikkerhed i forhold til de kompetencer uddannelsen mener, at de studerende skal have opnået efter endt uddannelse. De studerende kan blive præsenteret for patientsikkerhed på uddannelsen, uden at det er beskrevet i studieordningen f.eks. gennem praktikforløb eller som et delelement i et kursusmodul. I sådanne tilfælde vil rapporten ikke være retvisende for, hvad uddannelsen reelt indeholder af undervisning i patientsikkerhed. Når det ikke eksplicit fremgår af studieordningen, er det dog uvist, hvad de studerende bliver præsenteret for, og hvad der forventes af dem. Inden for kategorien ledelse og administration har selv de uddannelser, som nævner patientsikkerhed i mindre grad, en mere deltaljeret beskrivelse af patientsikkerhed end uddannelser i kategorierne primær og sekundær patientkontakt. Uddannelserne inddrager undervisning i patientsikkerhed både som hele moduler og som et element der går igen i studieordningerne. Det er tankevækkende at disse uddannelser, med den mindste patientkontakt, har den mest omfattende beskrivelse af patientsikkerhed i studieordningerne. Det kan diskuteres, hvordan undervisning i patientsikkerhed bør indgå på en uddannelse. Men vigtigst af alt bør det i en eller anden grad finde sted på de sundhedsfaglige uddannelser. For at matche nyuddannedes kompetencer med sundhedsvæsenets udfordringer, udviklede WHO i 2011 vejledningen Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide [4], som indeholder ideer og metoder til undervisning i patientsikkerhed på sundhedsfaglige uddannelser. Curriculum guiden er designet til at opbygge fundamental viden og færdigheder hos studerende, så de bedre er forberedt på de udfordringer, de kommer til at møde i praksis. Curriculum guiden indeholder undervisning i 11 forskellige emner inden for patientsikkerhed, som nemt kan integreres i sundhedsfaglige uddannelsers eksisterende curricula. Dette kunne være et sted at starte, for at øge implementering af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

8 KONKLUSION Der er et manglende fokus på patientsikkerhed i over halvdelen af de danske sundhedsfaglige uddannelsers studieordninger. Det er således ikke tydeligt om og hvordan læger, sygeplejersker og andre centrale faggrupper i sundhedsvæsenet opnår kompetencer inden for patientsikkerhed i løbet af deres uddannelse. REFERENCER [1] Retsinformation, Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen); 2013, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= [2] Retsinformation, Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser; 2013, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= [3] Retsinformation, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, 2014, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id= [4] World Health Organization, WHO Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition; 2011,

9 APPENDIX BACHELORUDDANNELSER (22) Aalborg Universitet med Industriel Spe. Sundhedsteknologi Aarhus Universitet Odontologi Sundhedsteknologi Tandplejer Danmarks Tekniske Universitet og teknologi Københavns Universitet Farmaci It og sundhed Odontologi Syddansk Universitet Farmaci Klinisk biomekanik KANDIDATUDDANNELSER (31) Aalborg Universitet Klinisk videnskab og teknologi with industrial spec. Sundhedsteknologi Aarhus Universitet Odontologi Sundhedsfaglig kand. Sygepleje Danmarks Tekniske Universitet og teknologi Københavns Universitet Farmaci It og sundhed Odontologi Sundhedsfaglig kand. Syddansk Universitet Ergoterapi Fysioterapi Klinisk biomekanik Klinisk sygepleje Farmaci Sundhedsledelse og Økonomi Sundhedsfaglig kand. Jordemodervidenskab PROFESSIONSUDDANNELSER (8) Bioanalytiker Ergoterapeut Ernæring og Sundhed Fysioterapeut Jordemoder Laborant Radiograf Sygeplejerske ERHVERVSUDDANNELSER (15) Ambulanceassistent Ambulancebehandler Farmakonom Hospitalsservice assistent Hospitalsteknisk assistent Lægesekretær Medicotekniker Operationstekniker Paramediciner Portør Redder Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Sundhedsservicesekretær Tandtekniker assistent

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser PATIENTSIKKER UDDANNELSE Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser FORORD Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte

Læs mere

Ida Sofie Nygaard Næs/ormand, SFSP Sygeplejerske, VIA Aarhus. Sabina Bay Hermansen Formand, SFSP Medicin m. Industriel Specialisering, AAU

Ida Sofie Nygaard Næs/ormand, SFSP Sygeplejerske, VIA Aarhus. Sabina Bay Hermansen Formand, SFSP Medicin m. Industriel Specialisering, AAU Ida Sofie Nygaard Næs/ormand, SFSP Sygeplejerske, VIA Aarhus Sabina Bay Hermansen Formand, SFSP Medicin m. Industriel Specialisering, AAU Vi er et tværfagligt netværk af og for studerende, der arbejder

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Syddansk Universitet sdu@sdu.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE

UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Kvalitet i uddannelsesopgaven... 1 1.2. Uddannelsesfordeling... 1 1.3. Elever og praktikpladser... 2 1.4. Formel efter- og videreuddannelse...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg Strategiens afsæt Strategien tager afsæt i regionernes rolle: Aftager og arbejdsgiver Medansvarlig for de praktiske dele af uddannelserne

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Ambulancetjenesten 2013

Ambulancetjenesten 2013 Ambulancetjenesten 2013 Ambulancetjenesten 2013 Det præhospitale landskab i Danmark. Et kig over skulderen. Hvor er vi i dag. Erfaringer med de nuværende 3 niveauer. Fremtiden for uddannelser. Det præhospitale

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET

AARHUS AU UNIVERSITET AU UNIVERSITET VELKOMMEN TIL HEALTH INTRODUKTIONSSEMINAR DITTE JUEL ADOLFSEN LØHMANN Læge siden 2010 Ph.d. studerende ved børneafdelingen, AUH Forsker i børneleukæmi, bivirkninger og genetik. PROGRAMMET

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at udfylde

Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at udfylde Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at udfylde dette

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE

UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE 13. JUNI 20013 UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE BERIT EIKA, PRODIEKAN FOR UDDANNELSE, PROFESSOR, PH.D. HEALTH, AARHUS, DANMARK præsen TATION 1 BERIT EIKA 25 educational and research

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje Gør tanke til handling VIA University College Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje - hvordan uddanner vi til det? 1 Frem mod en justeret sygeplejerskeuddannelse. Udfordringer, muligheder

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Lene Gertsen Grønkjær Lektor, Studievejleder Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik 6/28/2011 Indhold: Merit

Læs mere

Sundhedsvæsenets opbygning

Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenet I Danmark har alle lige adgang til at benytte sundhedsvæsenets ydelser. Man kan i Danmark benytte sundhedsvæsenets ydelser uanset ens økonomiske situation. Også

Læs mere

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser Beskrivelse stillingsgruppering I denne tekst beskrives, hvorledes Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) stillingsbetegnelser er kategoriseret i forhold til nedenstående stillingsgruppering.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin

Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin Indhold Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark... 2 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet SDU... 3 Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Next-practice Ergoterapeutuddannelsen

Next-practice Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Next-practice Ergoterapeutuddannelsen Temadag klinisk undervisere og ledere 20. august 2014 UNIVERSITY COLLEGE Program for dagen Dagens program: 8.45-9.00: Kaffe og brød 9.00-11.00:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Optagelsen 2013 Adgangskrav Optagelsesregler, www.optagelse.dk SU-reform Uddannelsesguiden, www.ug.dk Martin Rovs Hansen Studievalg Nordjylland Optagelsen 2013

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg DANSKE REGIONER 2012 1 Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg Indhold Forord: Uddannelse til det sammenhængende

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 507 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere