PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser"

Transkript

1 PATIENTSIKKER UDDANNELSE Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

2 FORORD Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte er forårsaget af komplekse arbejdsgange, der er påvirket af et væld af faktorer i den kliniske dagligdag. Denne realitet stiller krav til fremtidens sundhedspersonale, der udover at have en faglig viden om behandling og pleje skal sikres kompetencer, der er med til at højne patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Studerende for Sikre Patienter gennemførte i marts 2015 et review af de danske sundhedsfaglige uddannelsers studieordninger med det formål at belyse, i hvilken grad patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element i uddannelserne. Studerende for Sikre Patienter er et tværfagligt netværk for studerende, der arbejder for et sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum. Med netværket ønsker vi at påvirke fremtidens sundhedspersonale og bidrage til en kultur, hvor det er naturligt at tale om f.eks. utilsigtede hændelser, lære af dem og derigennem fremme patientsikkerheden. Undersøgelsen blev gennemført med finansiel støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Studerende for Sikre Patienter Juni

3 FORMÅL Undersøgelsen kortlægger, hvor meget patientsikkerhed fylder på de danske sundhedsfaglige uddannelser, som det er angivet i de respektive uddannelsers studie- og METODE UDDANNELSERNE Uddannelser tilknyttet et sundhedsvidenskabeligt fakultet på et dansk universitet med henblik på arbejde med patientinddragelse, blev medtaget i undersøgelsen. Det samme gælder for de sundhedsfaglige uddannelser på professionshøjskoler eller erhvervsskoler. I alt blev identificeret 76 sundhedsfaglige uddannelser fordelt på 53 universitets-, 8 professionsbachelor- og 15 erhvervsuddannelser. Bachelor- og kandidatuddannelser inden for samme fag indgik som to separate uddannelser, da de betragtes som selvstændigt afrundede uddannelsesforløb. En oversigt over uddannelserne listet efter uddannelsesinstitutioner findes i Appendix STUDIE- OG UDDANNELSESORDNINGER For at belyse i hvilken grad patientsikkerhed indgår på de danske sundhedsfaglige uddannelser, blev der taget udgangspunkt i, hvad der eksplicit fremgik af de officielle studie- eller uddannelsesordninger, som beskrevet på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider i marts Ifølge bekendtgørelsen for bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne [1], bekendtgørelse for professionsbacheloruddannelser [2] og bekendtgørelse uddannelsesordninger. Formålet er at opnå viden om, på hvilke sundhedsfaglige uddannelser og i hvilken grad patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element. for erhvervsuddannelser [3] skal en studie- og uddannelsesordning indeholde en faglig profil, som beskriver den viden, de færdigheder og kompetencer den studerende opnår. Hver enkel universitetsuddannelse har en selvstændig studieordning som er lokal bestemt. For universitetsuddannelserne indgår derfor én studieordning pr. uddannelse for hvert universitet. Professionsuddannelsernes studieordning og erhvervsuddannelsernes uddannelsesordninger har med små variationer mellem uddannelsesinstitutionerne samme opbygning og indhold. For disse uddannelser indgår én studie- eller uddannelsesordning pr. type uddannelse uanset placering i landet. Der blev ikke taget kontakt til uddannelsesinstitutionerne for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål. Der er dermed i undersøgelsen ikke taget højde for, hvad der implicit kan indgå af undervisning i patientsikkerhed i kurser eller praktikophold, som ikke beskrives i studie- eller uddannelsesordningerne. Studie- og uddannelsesordningerne behandles ikke yderligere særskilt, hvorfor de under et benævnes studieordninger i resten af rapporten. KATEGORISERING AF UDDANNELSER Studerende på sundhedsfaglige uddannelser ender i mange forskellige stillinger efter endt uddannelse, og disse stillinger kan have forskellige snitflader til patientsikkerhed, hvilket må forventes at afspejles i uddannelsen. På baggrund af hvilken patientkontakt den studerende forventes at få efter endt uddannelse, blev uddannelserne inddelt i tre kategorier: 1. Primær patientkontakt. Sundhedsuddannelser rettet mod daglig kontakt med patienter. Uddannelser herunder var f.eks. jordemoder, medicin, lægesekretær, paramediciner, psykologi og sygepleje. 2. Sekundær patientkontakt. Sundhedsuddannelser der ikke primært beskæftiger sig med patienter, men varetager opgaver, der påvirker patienterne. Uddannelser herunder var f.eks. laborant, medicotekniker, sundhedsteknologi, radiografi og farmaci 3. Ledelse og administration. Sundhedsuddannelser rettet mod ledelse, konsulentarbejde eller andet administrativt arbejde i sundhedsvæsenet. Uddannelser herunder var folkesundhedsvidenskab, sundhedsfaglig kandidatuddannelse, kliniske sygepleje og medicin med industriel specialisering. PATIENTSIKKERHED BESKREVET I STUDIEORDNINGERNE Alle 76 studieordninger blev gennemgået i forhold til specifikke søgeord som patientsikkerhed forbindes med. For studieordninger på engelsk blev anvendt engelske søgeord. Søgeord relateret til patientsikkerhed Fejl Forbedrings(metode) Forebygge Kvalitets(sikring, -forbedring, -udvikling) Patient(sikkerhed) Risiko Utilsigtede hændelser Tabel 1: Begreber der forbindes med patientsikkerhed, som blev brugt til at undersøge studieordningernes indhold af patientsikkerhed. Ved hjælp af en simpel søgning i dokumenterne, blev studieordningerne screenet for indhold af søgeordene, og ved match, blev søgeordene vurderet i den kontekst de indgik i i studieordningerne. Uddannelserne blev undervejs inddelt i tre kategorier: L Patientsikkerhed nævnes i studieordningen i højere grad. Patientsikkerhed er uddybende beskrevet. Det er tydeligt at den studerende ifølge studieordningen får viden om, færdigheder og kompetencer i patientsikkerhed. L Patientsikkerhed nævnes i studieordningen i mindre grad. Mindst et af søgeordene matchede og kunne findes i en kontekst, der kunne relateres til patientsikkerhed. Det er en indikation af at den studerende ifølge studieordningen får kendskab til patientsikkerhed. L Patientsikkerhed nævnes ikke i studieordningen. Ingen af søgeordene matchede eller blev fundet i en kontekst, der kunne relateres til patientsikkherhed. 4 5

4 Hvor meget fylder patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser? RESULTATER 15 erhvervsuddannelser udvælges 8 professionsbschelorer udvælges Kategorisering af uddannelser i primær patientkontakt, sekundær patientkontakt eller ledelse og administration 76 studieordninger blev undersøgt for patientsikkerhedssøgeord Matcher søgeordene i studieordningerne? 53 universitetsuddannelser udvælges I det følgende sammenlignes de danske sundhedsfaglige uddannelser i forhold til i hvilken grad patientsikkerhed er nævnt i uddannelsernes studieordninger. Uddannelserne er blevet inddelt i tre forskellige grupper alt efter graden af patientkontakt, som den studerende forventes at få efter endt uddannelse. UDDANNELSER I PRIMÆR PATIENTKONTAKT I alt blev 39 uddannelser kategoriseret som værende rettet mod stillinger med daglig kontakt til patienter. I under halvdelen af uddannelsernes studieordninger indgik der begreber, der kunne relateres til patientsikkerhed, og i syv af uddannelserne blev patientsikkerhed nævnt i højere grad. Ud af de syv uddannelser var seks professionsbachelor- eller erhvervsuddannelser. Blandt de uddannelser, hvor der ikke blev fundet nogen match med søgeordene, var bl.a. de kortere uddannelser til redder, portør og tandplejer. På medicinuddannelsen var der ikke match på søgeordene for bacheloruddannelsen på Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), og Syddansk Universitet (SDU), hvorimod der var match i mindre grad på uddannelsernes kandidatoverbygning. Ja, match på et eller flere af søgeord Nej, ingen match 18% L Patientsikkerhed er nævnt i større grad. 7 uddannelser Findes søgeordene i relation til patientsikkerhed L Patientsikkerhed er nævnt i mindre grad. 12 uddannelser. Ja Nej Patientsikkerhed er ikke nævnt i studieordningen 51% 31% L Patientsikkerhed er ikke nævnt. 20 uddannelser. Er det tydeligt at den studerende får viden om, færdigheder eller kompetencer indenfor patientsikkerhed Figur 2: Fordeling af studieordningernes indhold af patientsikkerhed for uddannelser rettet mod primær patientkontakt (n=39) i grupperne patientsikkerhed nævnt i højere grad, nævnt i mindre grad eller ikke nævnt. Ja Nej Patientsikkerhed er nævnt i studieordningen i mindre grad Patientsikkerhed er nævnt i studieordningen i større grad Figur 1: Flowchart over udvælgelse og kategorisering af uddannelserne studieordningers i forhold til deres beskrivelse af undervisning i patientsikkerhed. 6 7

5 i højere grad i mindre grad SOSU-assistent Ergoterapi Redder Patientsikkerhed ikke nævnt Ambulancebehandler Fysioterapi Ambulanceassistent Lægesekretær Hospitalsteknisk assistent Tandteknikerassistent Sygeplejerske Jordemoder Portør Farmakonom Paramediciner, bachelor (KU, AU, SDU) Bioanalytiker, kandidat (AU, KU, AAU, SDU) Odontologi, bachelor (KU), bachelor (AAU) Odontologi, bachelor (AU) Odontologi, kandidat (KU) Odontologi, kandidat (AU) SOSU hjælper (EUD), bachelor (KU, AU, SDU, AAU), kandidat (AU, SDU, KU, AAU) Tandplejer Klinisk biomekanik, bachelor Klinisk biomekanik, kandidat Tabel 2: Titel på uddannelserne i beskæftigelseskategorien primær patientkontakt inddelt efter graden af patientsikkerhed i studieordningerne. En af de mest fyldestgørende beskrivelser af hvilke kompetencer den studerende forventes at have opnået efter endt uddannelse inden for patientsikkerhed var i studieordningen for bacheloruddannelsen i medicin, Aalborg Universitet (AAU). Uddrag fra studieordning: Efter modulet skal den studerende have opnået følgende læringsniveauer: Have viden om sundhedsstyrelsens og sundhedsministeriets rolle for kvalitetskontrol og kvalitetsforbedring i sundhedsvæsenet Have kendskab til principper for kvalitetssikring og patientsikkerhed (Bacheloruddannelse i medicin, AAU) 63% UDDANNELSER I SEKUNDÆR PATIENTKONTAKT I alt blev 16 uddannelser kategoriseret som rettet mod stillinger, der ikke primært beskæftiger sig med patienter, men varetager opgaver, der påvirker patientforløbet. I i højere grad i mindre grad Patientsikkerhed ikke nævnt Operationstekniker Ernæring og sundhed Hospitalsserviceassistent Medicotekniker Farmaci, kandidat (KU) Sundhedsservicesekretær Radiograf 25% Sundhedsteknologi, bachelor (AAU) 12% Figur 3: Fordeling af studieordningernes indhold af patientsikkerhed for uddannelser rettet mod sekundær patientkontakt (n=16) i grupperne patientsikkerhed nævnt i højere grad, nævnt i mindre grad eller ikke nævnt. seks af uddannelserne var patientsikkerhed nævnt i uddannelsernes studieordninger, heraf fire i højere grad. I ti af uddannelsernes studieordninger forekom søgeordene relateret til patientsikkerhed slet ikke. L Patientsikkerhed er nævnt i større grad. 4 uddannelser. L Patientsikkerhed er nævnt i mindre grad 2 uddannelser. L Patientsikkerhed er ikke nævnt. 10 uddannelser. Blandt de uddannelser, hvor der ikke blev fundet match med søgeordene, var alle tre niveauer af uddannelser repræsenteret. På uddannelsen til farmaceut fandt man patientsikkerhed nævnt i mindre grad på kandidatuddannelsen på KU. På de tre andre dele af farmaceutuddannelsen blev der ikke nævnt patientsikkerhed. Laborant Farmaci, bachelor (KU, SDU) og teknologi, bachelor (DTU) og teknologi, kandidat (DTU) Sundhedsteknologi, AU Farmaci, kandidat (SDU) Sundhedsteknologi, kandidat (AAU) Tabel 3: Titel på uddannelserne i beskæftigelseskategorien sekundær patientkontakt inddelt efter graden af patientsikkerhed i studieordningerne. 8 9

6 Den mest fyldestgørende beskrivelse af hvilke kompetencer den studerende skal have opnået efter endt uddannelse inden for patientsikkerhed var i studieordningen for professionsbacheloruddannelsen i radiografi. i højere grad i mindre grad Patientsikkerhed ikke nævnt Ergoterapi, kandidat (SDU) IT og sundhed, kandidat (KU), bachelor (KU, AU, SDU) Uddrag fra studieordning: Efter modulet har den studerende: viden om kvalitetssikring af menneskelige aspekter og teknologi i radiografisk praksis kvalifikationer til at identificere, begrunde og formidle kvalitetsudvikling i radiografisk praksis indsigt i juridiske og etiske perspektiver inden for kvalitetssikring og udviklingsarbejde (Professionsbachelor i radiografi) Fysioterapi kandidatuddannelse (SDU) Jordemodervidenskab (SDU) Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (AU) Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (SDU, KU), kandidat (KU, AU, SDU, AAU) IT og sundhed, bachelor (KU) Klinisk videnskab og teknologi (AAU) Sygepleje, kandidat (AU) Sundhedsledelse og økonomi med Industriel Specialisering, bachelor (AAU) UDDANNELSER I LEDELSE OG ADMINISTRATION I alt blev 21 uddannelser kategoriseret rettet mod ledelse, konsulentarbejde eller andet administrativt arbejde i sundhedsvæsenet. I over halvdelen af uddannelsernes studieordninger indgik ord, der kunne relateres til patientsikkerhed, heraf syv hvor patientsikkerhed blev nævnt i højere grad. e with industrial specialization, kandidat (AAU) Klinisk sygepleje, kandidat (SDU) Tabel 4: Titel på uddannelserne i beskæftigelseskategorien ledelse og administration inddelt efter graden af patientsikkerhed i studieordningerne. 43% 33% L Patientsikkerhed er nævnt i større grad. 7 uddannelser. Uddannelserne i beskæftigelseskategorien ledelse og administration havde de mest uddybende beskrivelser af patientsikkerhed i studieordningerne. Den mest fyldestgørende beskrivelse i hele undersøgelsen var i studieordningen for kandidatuddannelsen i med Industriel Specialisering, AAU. L Patientsikkerhed er nævnt i mindre grad. 5 uddannelser. L Patientsikkerhed er ikke nævnt. 9 uddannelser. 24% Figur 4: Fordeling af studieordningernes indhold af patientsikkerhed for uddannelser rettet mod ledelse og administration (n=21) i grupperne patientsikkerhed nævnt i højere grad, nævnt i mindre grad eller ikke nævnt. Generelt havde flere af uddannelserne, som blev kategoriseret som havende højere grad af patientsikkerhed, detaljerede beskrivelser af, hvad den studerende forventes at have opnået af kompetencer efter endt uddannelse

7 DISKUSSION Uddrag fra studieordning: Knowledge: Demonstrate knowledge of healthcare law regulations on quality and safety, such as reporting adverse events. Demonstrate knowledge and overview of the methods used for quality development in health care, such as accreditation, indicator monitoring, auditing, event analysis and analysis of error sources, as well as knowledge of the efficacy of these methods according to the latest research in the field. Demonstrate understanding of selected models and theories on innovation and implementation, with particular focus on the difficulties in implementing new initiatives in the health care system. Skills: Use the Model for Improvement for a specific issue in the health care system (Kandidatuddannelse i medicine with industrial specialisation, AAU) SAMMENFATNING AF RESULTATER Resultaterne i undersøgelsen peger på, at kun omkring halvdelen af de danske sundhedsfaglige uddannelser eksplicit indeholder undervisning i patientsikkerhed, og kun ca. en femtedel af uddannelserne indeholder undervisning i patientsikkerhed i højere grad. Både for uddannelser rettet mod primær patientkontakt, for uddannelser rettet mod indirekte patientkontakt og for uddannelser rettet mod ledelse og administration, var der en betydelig andel af uddannelser, hvor studieordningen ikke indeholdt nogen indikation om, at de studerende bliver introduceret til emnet. Uddannelsesordningerne inden for ledelse og administration gav sammenlignet med de andre kategorier den mest fyldestgørende beskrivelse af, hvordan patientsikkerhed indgår som et element i uddannelsen. En patient kommer direkte eller indirekte i kontakt med mange forskellige faggrupper i sit patientforløb, og det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere i sundhedsvæsenet har en forståelse for betydningen af patientsikkerhed, og hvordan de er med til at bidrage til et sikkert patientforløb. Gennemgangen af studieordningerne for de danske sundhedsfaglige uddannelser viser, at der på en lang række uddannelser ikke eksplicit indgår undervisning i patientsikkerhed. Selv på flere uddannelser, hvor de studerende forventes at skulle have direkte patientkontakt, er der en mangelfuld beskrivelse af, hvordan undervisning i patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element. Det skal bemærkes, at denne undersøgelse kun berører, hvad der er beskrevet i uddannelsernes studieordninger. Som lovkrav skal en studieordning indeholde de færdigheder og kompetencer en studerende forventes at have opnået efter endt uddannelse. Resultaterne i rapporten giver således et indblik i, i hvilken grad uddannelserne vægter undervisning i patientsikkerhed i forhold til de kompetencer uddannelsen mener, at de studerende skal have opnået efter endt uddannelse. De studerende kan blive præsenteret for patientsikkerhed på uddannelsen, uden at det er beskrevet i studieordningen f.eks. gennem praktikforløb eller som et delelement i et kursusmodul. I sådanne tilfælde vil rapporten ikke være retvisende for, hvad uddannelsen reelt indeholder af undervisning i patientsikkerhed. Når det ikke eksplicit fremgår af studieordningen, er det dog uvist, hvad de studerende bliver præsenteret for, og hvad der forventes af dem. Inden for kategorien ledelse og administration har selv de uddannelser, som nævner patientsikkerhed i mindre grad, en mere deltaljeret beskrivelse af patientsikkerhed end uddannelser i kategorierne primær og sekundær patientkontakt. Uddannelserne inddrager undervisning i patientsikkerhed både som hele moduler og som et element der går igen i studieordningerne. Det er tankevækkende at disse uddannelser, med den mindste patientkontakt, har den mest omfattende beskrivelse af patientsikkerhed i studieordningerne. Det kan diskuteres, hvordan undervisning i patientsikkerhed bør indgå på en uddannelse. Men vigtigst af alt bør det i en eller anden grad finde sted på de sundhedsfaglige uddannelser. For at matche nyuddannedes kompetencer med sundhedsvæsenets udfordringer, udviklede WHO i 2011 vejledningen Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide [4], som indeholder ideer og metoder til undervisning i patientsikkerhed på sundhedsfaglige uddannelser. Curriculum guiden er designet til at opbygge fundamental viden og færdigheder hos studerende, så de bedre er forberedt på de udfordringer, de kommer til at møde i praksis. Curriculum guiden indeholder undervisning i 11 forskellige emner inden for patientsikkerhed, som nemt kan integreres i sundhedsfaglige uddannelsers eksisterende curricula. Dette kunne være et sted at starte, for at øge implementering af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

8 KONKLUSION Der er et manglende fokus på patientsikkerhed i over halvdelen af de danske sundhedsfaglige uddannelsers studieordninger. Det er således ikke tydeligt om og hvordan læger, sygeplejersker og andre centrale faggrupper i sundhedsvæsenet opnår kompetencer inden for patientsikkerhed i løbet af deres uddannelse. REFERENCER [1] Retsinformation, Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen); 2013, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= [2] Retsinformation, Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser; 2013, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= [3] Retsinformation, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, 2014, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id= [4] World Health Organization, WHO Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition; 2011,

9 APPENDIX BACHELORUDDANNELSER (22) Aalborg Universitet med Industriel Spe. Sundhedsteknologi Aarhus Universitet Odontologi Sundhedsteknologi Tandplejer Danmarks Tekniske Universitet og teknologi Københavns Universitet Farmaci It og sundhed Odontologi Syddansk Universitet Farmaci Klinisk biomekanik KANDIDATUDDANNELSER (31) Aalborg Universitet Klinisk videnskab og teknologi with industrial spec. Sundhedsteknologi Aarhus Universitet Odontologi Sundhedsfaglig kand. Sygepleje Danmarks Tekniske Universitet og teknologi Københavns Universitet Farmaci It og sundhed Odontologi Sundhedsfaglig kand. Syddansk Universitet Ergoterapi Fysioterapi Klinisk biomekanik Klinisk sygepleje Farmaci Sundhedsledelse og Økonomi Sundhedsfaglig kand. Jordemodervidenskab PROFESSIONSUDDANNELSER (8) Bioanalytiker Ergoterapeut Ernæring og Sundhed Fysioterapeut Jordemoder Laborant Radiograf Sygeplejerske ERHVERVSUDDANNELSER (15) Ambulanceassistent Ambulancebehandler Farmakonom Hospitalsservice assistent Hospitalsteknisk assistent Lægesekretær Medicotekniker Operationstekniker Paramediciner Portør Redder Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Sundhedsservicesekretær Tandtekniker assistent

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 16/09/14 Professionsuddannede i den private sektor Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 2 PROFESSIONSUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Health Science and Technology Frederik Bajers Vej 7, DK- 9220 Aalborg Ø, Denmark Phone +45 99409940, Fax +45 98158129 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb Spørgeskemaundersøgelse om forløbskoordination på kræftområdet Udarbejdet af temagruppen Overgange i udredning, diagnostik

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN - udvikling af en fælles begrebsramme 2009 udvikling af en fælles begrebsramme Uddannelse & Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Den samfundsfaglige kandidatuddannelse i jura (cand.soc. i jura) Københavns

Læs mere

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer Anne Hjøllund Christiansen Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet KORA, Det

Læs mere

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse Danmarks Tekniske Universitet. Ny uddannelse, 2013. Ny uddannelse, 2013

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse Danmarks Tekniske Universitet. Ny uddannelse, 2013. Ny uddannelse, 2013 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse Danmarks Tekniske Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Anne Brøcker, Iben Emilie Christensen, Louise Ladegaard Bro, Marie Glent-Madsen og Signe Lund Tovgaard. Kvalitet og mål i akutmodtagelser

Anne Brøcker, Iben Emilie Christensen, Louise Ladegaard Bro, Marie Glent-Madsen og Signe Lund Tovgaard. Kvalitet og mål i akutmodtagelser Anne Brøcker, Iben Emilie Christensen, Louise Ladegaard Bro, Marie Glent-Madsen og Signe Lund Tovgaard Kvalitet og mål i akutmodtagelser Kvalitet og mål i akutmodtagelser kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere