PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser"

Transkript

1 PATIENTSIKKER UDDANNELSE Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

2 FORORD Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte er forårsaget af komplekse arbejdsgange, der er påvirket af et væld af faktorer i den kliniske dagligdag. Denne realitet stiller krav til fremtidens sundhedspersonale, der udover at have en faglig viden om behandling og pleje skal sikres kompetencer, der er med til at højne patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Studerende for Sikre Patienter gennemførte i marts 2015 et review af de danske sundhedsfaglige uddannelsers studieordninger med det formål at belyse, i hvilken grad patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element i uddannelserne. Studerende for Sikre Patienter er et tværfagligt netværk for studerende, der arbejder for et sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum. Med netværket ønsker vi at påvirke fremtidens sundhedspersonale og bidrage til en kultur, hvor det er naturligt at tale om f.eks. utilsigtede hændelser, lære af dem og derigennem fremme patientsikkerheden. Undersøgelsen blev gennemført med finansiel støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Studerende for Sikre Patienter Juni

3 FORMÅL Undersøgelsen kortlægger, hvor meget patientsikkerhed fylder på de danske sundhedsfaglige uddannelser, som det er angivet i de respektive uddannelsers studie- og METODE UDDANNELSERNE Uddannelser tilknyttet et sundhedsvidenskabeligt fakultet på et dansk universitet med henblik på arbejde med patientinddragelse, blev medtaget i undersøgelsen. Det samme gælder for de sundhedsfaglige uddannelser på professionshøjskoler eller erhvervsskoler. I alt blev identificeret 76 sundhedsfaglige uddannelser fordelt på 53 universitets-, 8 professionsbachelor- og 15 erhvervsuddannelser. Bachelor- og kandidatuddannelser inden for samme fag indgik som to separate uddannelser, da de betragtes som selvstændigt afrundede uddannelsesforløb. En oversigt over uddannelserne listet efter uddannelsesinstitutioner findes i Appendix STUDIE- OG UDDANNELSESORDNINGER For at belyse i hvilken grad patientsikkerhed indgår på de danske sundhedsfaglige uddannelser, blev der taget udgangspunkt i, hvad der eksplicit fremgik af de officielle studie- eller uddannelsesordninger, som beskrevet på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider i marts Ifølge bekendtgørelsen for bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne [1], bekendtgørelse for professionsbacheloruddannelser [2] og bekendtgørelse uddannelsesordninger. Formålet er at opnå viden om, på hvilke sundhedsfaglige uddannelser og i hvilken grad patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element. for erhvervsuddannelser [3] skal en studie- og uddannelsesordning indeholde en faglig profil, som beskriver den viden, de færdigheder og kompetencer den studerende opnår. Hver enkel universitetsuddannelse har en selvstændig studieordning som er lokal bestemt. For universitetsuddannelserne indgår derfor én studieordning pr. uddannelse for hvert universitet. Professionsuddannelsernes studieordning og erhvervsuddannelsernes uddannelsesordninger har med små variationer mellem uddannelsesinstitutionerne samme opbygning og indhold. For disse uddannelser indgår én studie- eller uddannelsesordning pr. type uddannelse uanset placering i landet. Der blev ikke taget kontakt til uddannelsesinstitutionerne for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål. Der er dermed i undersøgelsen ikke taget højde for, hvad der implicit kan indgå af undervisning i patientsikkerhed i kurser eller praktikophold, som ikke beskrives i studie- eller uddannelsesordningerne. Studie- og uddannelsesordningerne behandles ikke yderligere særskilt, hvorfor de under et benævnes studieordninger i resten af rapporten. KATEGORISERING AF UDDANNELSER Studerende på sundhedsfaglige uddannelser ender i mange forskellige stillinger efter endt uddannelse, og disse stillinger kan have forskellige snitflader til patientsikkerhed, hvilket må forventes at afspejles i uddannelsen. På baggrund af hvilken patientkontakt den studerende forventes at få efter endt uddannelse, blev uddannelserne inddelt i tre kategorier: 1. Primær patientkontakt. Sundhedsuddannelser rettet mod daglig kontakt med patienter. Uddannelser herunder var f.eks. jordemoder, medicin, lægesekretær, paramediciner, psykologi og sygepleje. 2. Sekundær patientkontakt. Sundhedsuddannelser der ikke primært beskæftiger sig med patienter, men varetager opgaver, der påvirker patienterne. Uddannelser herunder var f.eks. laborant, medicotekniker, sundhedsteknologi, radiografi og farmaci 3. Ledelse og administration. Sundhedsuddannelser rettet mod ledelse, konsulentarbejde eller andet administrativt arbejde i sundhedsvæsenet. Uddannelser herunder var folkesundhedsvidenskab, sundhedsfaglig kandidatuddannelse, kliniske sygepleje og medicin med industriel specialisering. PATIENTSIKKERHED BESKREVET I STUDIEORDNINGERNE Alle 76 studieordninger blev gennemgået i forhold til specifikke søgeord som patientsikkerhed forbindes med. For studieordninger på engelsk blev anvendt engelske søgeord. Søgeord relateret til patientsikkerhed Fejl Forbedrings(metode) Forebygge Kvalitets(sikring, -forbedring, -udvikling) Patient(sikkerhed) Risiko Utilsigtede hændelser Tabel 1: Begreber der forbindes med patientsikkerhed, som blev brugt til at undersøge studieordningernes indhold af patientsikkerhed. Ved hjælp af en simpel søgning i dokumenterne, blev studieordningerne screenet for indhold af søgeordene, og ved match, blev søgeordene vurderet i den kontekst de indgik i i studieordningerne. Uddannelserne blev undervejs inddelt i tre kategorier: L Patientsikkerhed nævnes i studieordningen i højere grad. Patientsikkerhed er uddybende beskrevet. Det er tydeligt at den studerende ifølge studieordningen får viden om, færdigheder og kompetencer i patientsikkerhed. L Patientsikkerhed nævnes i studieordningen i mindre grad. Mindst et af søgeordene matchede og kunne findes i en kontekst, der kunne relateres til patientsikkerhed. Det er en indikation af at den studerende ifølge studieordningen får kendskab til patientsikkerhed. L Patientsikkerhed nævnes ikke i studieordningen. Ingen af søgeordene matchede eller blev fundet i en kontekst, der kunne relateres til patientsikkherhed. 4 5

4 Hvor meget fylder patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser? RESULTATER 15 erhvervsuddannelser udvælges 8 professionsbschelorer udvælges Kategorisering af uddannelser i primær patientkontakt, sekundær patientkontakt eller ledelse og administration 76 studieordninger blev undersøgt for patientsikkerhedssøgeord Matcher søgeordene i studieordningerne? 53 universitetsuddannelser udvælges I det følgende sammenlignes de danske sundhedsfaglige uddannelser i forhold til i hvilken grad patientsikkerhed er nævnt i uddannelsernes studieordninger. Uddannelserne er blevet inddelt i tre forskellige grupper alt efter graden af patientkontakt, som den studerende forventes at få efter endt uddannelse. UDDANNELSER I PRIMÆR PATIENTKONTAKT I alt blev 39 uddannelser kategoriseret som værende rettet mod stillinger med daglig kontakt til patienter. I under halvdelen af uddannelsernes studieordninger indgik der begreber, der kunne relateres til patientsikkerhed, og i syv af uddannelserne blev patientsikkerhed nævnt i højere grad. Ud af de syv uddannelser var seks professionsbachelor- eller erhvervsuddannelser. Blandt de uddannelser, hvor der ikke blev fundet nogen match med søgeordene, var bl.a. de kortere uddannelser til redder, portør og tandplejer. På medicinuddannelsen var der ikke match på søgeordene for bacheloruddannelsen på Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), og Syddansk Universitet (SDU), hvorimod der var match i mindre grad på uddannelsernes kandidatoverbygning. Ja, match på et eller flere af søgeord Nej, ingen match 18% L Patientsikkerhed er nævnt i større grad. 7 uddannelser Findes søgeordene i relation til patientsikkerhed L Patientsikkerhed er nævnt i mindre grad. 12 uddannelser. Ja Nej Patientsikkerhed er ikke nævnt i studieordningen 51% 31% L Patientsikkerhed er ikke nævnt. 20 uddannelser. Er det tydeligt at den studerende får viden om, færdigheder eller kompetencer indenfor patientsikkerhed Figur 2: Fordeling af studieordningernes indhold af patientsikkerhed for uddannelser rettet mod primær patientkontakt (n=39) i grupperne patientsikkerhed nævnt i højere grad, nævnt i mindre grad eller ikke nævnt. Ja Nej Patientsikkerhed er nævnt i studieordningen i mindre grad Patientsikkerhed er nævnt i studieordningen i større grad Figur 1: Flowchart over udvælgelse og kategorisering af uddannelserne studieordningers i forhold til deres beskrivelse af undervisning i patientsikkerhed. 6 7

5 i højere grad i mindre grad SOSU-assistent Ergoterapi Redder Patientsikkerhed ikke nævnt Ambulancebehandler Fysioterapi Ambulanceassistent Lægesekretær Hospitalsteknisk assistent Tandteknikerassistent Sygeplejerske Jordemoder Portør Farmakonom Paramediciner, bachelor (KU, AU, SDU) Bioanalytiker, kandidat (AU, KU, AAU, SDU) Odontologi, bachelor (KU), bachelor (AAU) Odontologi, bachelor (AU) Odontologi, kandidat (KU) Odontologi, kandidat (AU) SOSU hjælper (EUD), bachelor (KU, AU, SDU, AAU), kandidat (AU, SDU, KU, AAU) Tandplejer Klinisk biomekanik, bachelor Klinisk biomekanik, kandidat Tabel 2: Titel på uddannelserne i beskæftigelseskategorien primær patientkontakt inddelt efter graden af patientsikkerhed i studieordningerne. En af de mest fyldestgørende beskrivelser af hvilke kompetencer den studerende forventes at have opnået efter endt uddannelse inden for patientsikkerhed var i studieordningen for bacheloruddannelsen i medicin, Aalborg Universitet (AAU). Uddrag fra studieordning: Efter modulet skal den studerende have opnået følgende læringsniveauer: Have viden om sundhedsstyrelsens og sundhedsministeriets rolle for kvalitetskontrol og kvalitetsforbedring i sundhedsvæsenet Have kendskab til principper for kvalitetssikring og patientsikkerhed (Bacheloruddannelse i medicin, AAU) 63% UDDANNELSER I SEKUNDÆR PATIENTKONTAKT I alt blev 16 uddannelser kategoriseret som rettet mod stillinger, der ikke primært beskæftiger sig med patienter, men varetager opgaver, der påvirker patientforløbet. I i højere grad i mindre grad Patientsikkerhed ikke nævnt Operationstekniker Ernæring og sundhed Hospitalsserviceassistent Medicotekniker Farmaci, kandidat (KU) Sundhedsservicesekretær Radiograf 25% Sundhedsteknologi, bachelor (AAU) 12% Figur 3: Fordeling af studieordningernes indhold af patientsikkerhed for uddannelser rettet mod sekundær patientkontakt (n=16) i grupperne patientsikkerhed nævnt i højere grad, nævnt i mindre grad eller ikke nævnt. seks af uddannelserne var patientsikkerhed nævnt i uddannelsernes studieordninger, heraf fire i højere grad. I ti af uddannelsernes studieordninger forekom søgeordene relateret til patientsikkerhed slet ikke. L Patientsikkerhed er nævnt i større grad. 4 uddannelser. L Patientsikkerhed er nævnt i mindre grad 2 uddannelser. L Patientsikkerhed er ikke nævnt. 10 uddannelser. Blandt de uddannelser, hvor der ikke blev fundet match med søgeordene, var alle tre niveauer af uddannelser repræsenteret. På uddannelsen til farmaceut fandt man patientsikkerhed nævnt i mindre grad på kandidatuddannelsen på KU. På de tre andre dele af farmaceutuddannelsen blev der ikke nævnt patientsikkerhed. Laborant Farmaci, bachelor (KU, SDU) og teknologi, bachelor (DTU) og teknologi, kandidat (DTU) Sundhedsteknologi, AU Farmaci, kandidat (SDU) Sundhedsteknologi, kandidat (AAU) Tabel 3: Titel på uddannelserne i beskæftigelseskategorien sekundær patientkontakt inddelt efter graden af patientsikkerhed i studieordningerne. 8 9

6 Den mest fyldestgørende beskrivelse af hvilke kompetencer den studerende skal have opnået efter endt uddannelse inden for patientsikkerhed var i studieordningen for professionsbacheloruddannelsen i radiografi. i højere grad i mindre grad Patientsikkerhed ikke nævnt Ergoterapi, kandidat (SDU) IT og sundhed, kandidat (KU), bachelor (KU, AU, SDU) Uddrag fra studieordning: Efter modulet har den studerende: viden om kvalitetssikring af menneskelige aspekter og teknologi i radiografisk praksis kvalifikationer til at identificere, begrunde og formidle kvalitetsudvikling i radiografisk praksis indsigt i juridiske og etiske perspektiver inden for kvalitetssikring og udviklingsarbejde (Professionsbachelor i radiografi) Fysioterapi kandidatuddannelse (SDU) Jordemodervidenskab (SDU) Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (AU) Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (SDU, KU), kandidat (KU, AU, SDU, AAU) IT og sundhed, bachelor (KU) Klinisk videnskab og teknologi (AAU) Sygepleje, kandidat (AU) Sundhedsledelse og økonomi med Industriel Specialisering, bachelor (AAU) UDDANNELSER I LEDELSE OG ADMINISTRATION I alt blev 21 uddannelser kategoriseret rettet mod ledelse, konsulentarbejde eller andet administrativt arbejde i sundhedsvæsenet. I over halvdelen af uddannelsernes studieordninger indgik ord, der kunne relateres til patientsikkerhed, heraf syv hvor patientsikkerhed blev nævnt i højere grad. e with industrial specialization, kandidat (AAU) Klinisk sygepleje, kandidat (SDU) Tabel 4: Titel på uddannelserne i beskæftigelseskategorien ledelse og administration inddelt efter graden af patientsikkerhed i studieordningerne. 43% 33% L Patientsikkerhed er nævnt i større grad. 7 uddannelser. Uddannelserne i beskæftigelseskategorien ledelse og administration havde de mest uddybende beskrivelser af patientsikkerhed i studieordningerne. Den mest fyldestgørende beskrivelse i hele undersøgelsen var i studieordningen for kandidatuddannelsen i med Industriel Specialisering, AAU. L Patientsikkerhed er nævnt i mindre grad. 5 uddannelser. L Patientsikkerhed er ikke nævnt. 9 uddannelser. 24% Figur 4: Fordeling af studieordningernes indhold af patientsikkerhed for uddannelser rettet mod ledelse og administration (n=21) i grupperne patientsikkerhed nævnt i højere grad, nævnt i mindre grad eller ikke nævnt. Generelt havde flere af uddannelserne, som blev kategoriseret som havende højere grad af patientsikkerhed, detaljerede beskrivelser af, hvad den studerende forventes at have opnået af kompetencer efter endt uddannelse

7 DISKUSSION Uddrag fra studieordning: Knowledge: Demonstrate knowledge of healthcare law regulations on quality and safety, such as reporting adverse events. Demonstrate knowledge and overview of the methods used for quality development in health care, such as accreditation, indicator monitoring, auditing, event analysis and analysis of error sources, as well as knowledge of the efficacy of these methods according to the latest research in the field. Demonstrate understanding of selected models and theories on innovation and implementation, with particular focus on the difficulties in implementing new initiatives in the health care system. Skills: Use the Model for Improvement for a specific issue in the health care system (Kandidatuddannelse i medicine with industrial specialisation, AAU) SAMMENFATNING AF RESULTATER Resultaterne i undersøgelsen peger på, at kun omkring halvdelen af de danske sundhedsfaglige uddannelser eksplicit indeholder undervisning i patientsikkerhed, og kun ca. en femtedel af uddannelserne indeholder undervisning i patientsikkerhed i højere grad. Både for uddannelser rettet mod primær patientkontakt, for uddannelser rettet mod indirekte patientkontakt og for uddannelser rettet mod ledelse og administration, var der en betydelig andel af uddannelser, hvor studieordningen ikke indeholdt nogen indikation om, at de studerende bliver introduceret til emnet. Uddannelsesordningerne inden for ledelse og administration gav sammenlignet med de andre kategorier den mest fyldestgørende beskrivelse af, hvordan patientsikkerhed indgår som et element i uddannelsen. En patient kommer direkte eller indirekte i kontakt med mange forskellige faggrupper i sit patientforløb, og det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere i sundhedsvæsenet har en forståelse for betydningen af patientsikkerhed, og hvordan de er med til at bidrage til et sikkert patientforløb. Gennemgangen af studieordningerne for de danske sundhedsfaglige uddannelser viser, at der på en lang række uddannelser ikke eksplicit indgår undervisning i patientsikkerhed. Selv på flere uddannelser, hvor de studerende forventes at skulle have direkte patientkontakt, er der en mangelfuld beskrivelse af, hvordan undervisning i patientsikkerhed indgår som et obligatorisk element. Det skal bemærkes, at denne undersøgelse kun berører, hvad der er beskrevet i uddannelsernes studieordninger. Som lovkrav skal en studieordning indeholde de færdigheder og kompetencer en studerende forventes at have opnået efter endt uddannelse. Resultaterne i rapporten giver således et indblik i, i hvilken grad uddannelserne vægter undervisning i patientsikkerhed i forhold til de kompetencer uddannelsen mener, at de studerende skal have opnået efter endt uddannelse. De studerende kan blive præsenteret for patientsikkerhed på uddannelsen, uden at det er beskrevet i studieordningen f.eks. gennem praktikforløb eller som et delelement i et kursusmodul. I sådanne tilfælde vil rapporten ikke være retvisende for, hvad uddannelsen reelt indeholder af undervisning i patientsikkerhed. Når det ikke eksplicit fremgår af studieordningen, er det dog uvist, hvad de studerende bliver præsenteret for, og hvad der forventes af dem. Inden for kategorien ledelse og administration har selv de uddannelser, som nævner patientsikkerhed i mindre grad, en mere deltaljeret beskrivelse af patientsikkerhed end uddannelser i kategorierne primær og sekundær patientkontakt. Uddannelserne inddrager undervisning i patientsikkerhed både som hele moduler og som et element der går igen i studieordningerne. Det er tankevækkende at disse uddannelser, med den mindste patientkontakt, har den mest omfattende beskrivelse af patientsikkerhed i studieordningerne. Det kan diskuteres, hvordan undervisning i patientsikkerhed bør indgå på en uddannelse. Men vigtigst af alt bør det i en eller anden grad finde sted på de sundhedsfaglige uddannelser. For at matche nyuddannedes kompetencer med sundhedsvæsenets udfordringer, udviklede WHO i 2011 vejledningen Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide [4], som indeholder ideer og metoder til undervisning i patientsikkerhed på sundhedsfaglige uddannelser. Curriculum guiden er designet til at opbygge fundamental viden og færdigheder hos studerende, så de bedre er forberedt på de udfordringer, de kommer til at møde i praksis. Curriculum guiden indeholder undervisning i 11 forskellige emner inden for patientsikkerhed, som nemt kan integreres i sundhedsfaglige uddannelsers eksisterende curricula. Dette kunne være et sted at starte, for at øge implementering af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

8 KONKLUSION Der er et manglende fokus på patientsikkerhed i over halvdelen af de danske sundhedsfaglige uddannelsers studieordninger. Det er således ikke tydeligt om og hvordan læger, sygeplejersker og andre centrale faggrupper i sundhedsvæsenet opnår kompetencer inden for patientsikkerhed i løbet af deres uddannelse. REFERENCER [1] Retsinformation, Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen); 2013, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= [2] Retsinformation, Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser; 2013, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= [3] Retsinformation, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, 2014, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id= [4] World Health Organization, WHO Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition; 2011,

9 APPENDIX BACHELORUDDANNELSER (22) Aalborg Universitet med Industriel Spe. Sundhedsteknologi Aarhus Universitet Odontologi Sundhedsteknologi Tandplejer Danmarks Tekniske Universitet og teknologi Københavns Universitet Farmaci It og sundhed Odontologi Syddansk Universitet Farmaci Klinisk biomekanik KANDIDATUDDANNELSER (31) Aalborg Universitet Klinisk videnskab og teknologi with industrial spec. Sundhedsteknologi Aarhus Universitet Odontologi Sundhedsfaglig kand. Sygepleje Danmarks Tekniske Universitet og teknologi Københavns Universitet Farmaci It og sundhed Odontologi Sundhedsfaglig kand. Syddansk Universitet Ergoterapi Fysioterapi Klinisk biomekanik Klinisk sygepleje Farmaci Sundhedsledelse og Økonomi Sundhedsfaglig kand. Jordemodervidenskab PROFESSIONSUDDANNELSER (8) Bioanalytiker Ergoterapeut Ernæring og Sundhed Fysioterapeut Jordemoder Laborant Radiograf Sygeplejerske ERHVERVSUDDANNELSER (15) Ambulanceassistent Ambulancebehandler Farmakonom Hospitalsservice assistent Hospitalsteknisk assistent Lægesekretær Medicotekniker Operationstekniker Paramediciner Portør Redder Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Sundhedsservicesekretær Tandtekniker assistent

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser PATIENTSIKKER UDDANNELSE Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser FORORD Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET V LTERN TIVER TIL V MEDICINSTUDIET sfortegnelse Medicin/lægevidenskab... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Alternativer til Madicin/lægevidenskab Erhvervsakademiuddannelser (2 år)... 4 Ernæringsteknolog... 4

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Informationspjece

Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Informationspjece Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Informationspjece Undervisningsministeriet 2001 1 Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Informationspjece 1.udgave, 1. oplag,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Forfatterpræsentation

Forfatterpræsentation Forfatterpræsentation Nete Hornnes Forskningssygeplejerske, Master of Public Health (MPH), ph.d. Ansat ved Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital. Nete har etableret en kohorte af patienter med apopleksi

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 18. november 2013 Høring: Aarhus Universitets kandidatuddannelse i fysioterapi Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening Først og fremmest ønsker at introducere sig selv som nyetableret

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

2Adecco. Medical & Science

2Adecco. Medical & Science Medical & Science 2 Medical & Science er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

LEON i fremtidens sundhedsvæsen

LEON i fremtidens sundhedsvæsen Opgaveflytning med eksempel for SOSU v. brystkræftscreening 8. februar 2010 Cheflæge Lisbeth Kallestrup Regionshospitalet Silkeborg, Hammel og Skanderborg www.regionmidtjylland.dk LEON i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere