PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001"

Transkript

1 PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

2 WARNING DEVICE With regard to the supply of products, the current issue of the following document is applicable: The General Terms of Delivery for Products and Services of the Electrical Industry, published by the Central Association of the Electrical Industry (Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.v.) in its most recent version as well as the supplementary clause: "Expanded reservation of proprietorship" Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.v. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt". Les conditions de vente générales pour les produits et les services de l'industrie des équipements électriques publiées par la Fédération de l'industrie électronique (ZVEI) s'appliquent dans leur toute dernière version, tout comme la clause complémentaire "Réserve de propriété élargie". De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.v. i den seneste udgave samt tillægsklasulen: "Udvidet ejendomforbehold" er gældende".

3 1 Sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger Anvendte symboler Overensstemmelseserklæring Korrekt anvendelse Mærkning Vedligeholdelse Levering, transport og opbevaring Installation og idriftsættelse Installation af alarmsystemet Forbindelse til følere i eksplosionsfarlige områder Følerkabel Installation i forbindelse med egensikre strømkredse Reparation Bortskaffelse Anvendte standarder og direktiver Produktspecifikationer Funktion Apparatets dele og mål Produktprogram Installation Montering af følerne i olie-/benzinudskilleren Montering af alarmsystemet Tilslutning

4 4 Idriftsættelse DIP-switch-indstillinger Drift Alarmmeddelelser Nulstilling af alarmmeddelelse Funktionskontrol Fejlfinding Fejlsøgning og alarmtilstande Vedligeholdelse af anlægget Tekniske data LAL-SRW NVF-104/34-PF KVF-104-PF SLU-103-**

5 Sikkerhed 1 Sikkerhed 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Den anlægsansvarlige har det fulde ansvar for planlægning, montering, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse. Installation og idriftsættelse af alle apparater må kun foretages af teknikere med fornøden uddannelse. Sikkerhed for personale og anlæg kan ikke garanteres, hvis modulet ikke anvendes i overensstemmelse med den bestemmelsesmæssige anvendelse. De gældende love og regler vedrørende anvendelse og planlagt formål skal overholdes. Apparaterne er kun godkendt til korrekt og bestemmelsesmæssig anvendelse. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder både garanti og producentansvar. De pågældende datablade, overensstemmelseserklæringer og/eller EF-typegodkendelser er en del af dette dokument. Databladet indeholder de elektriske data fra EF-typegodkendelsen. Du kan finde disse dokumenter på eller få dem tilsendt ved henvendelse til en Pepperl+Fuchs-forhandler. 1.2 Anvendte symboler Sikkerhedsrelevante symboler Fare! Dette symbol markerer en umiddelbar fare. Hvis det ignoreres, er der fare for personskader eller sågar dødsfald. Advarsel! Dette tegn advarer mod en mulig fejl eller fare. Hvis dette ignoreres, er der fare for personskader eller alvorlige tingskader. Forsigtig! Dette tegn advarer mod en mulig fejl. Hvis dette ignoreres, kan der opstå alvorlige fejlfunktioner i apparaterne eller de tilsluttede systemer og anlæg. - 3

6 Sikkerhed Informative symboler OBS! Dette tegn henleder læserens opmærksomhed på en vigtig oplysning. Handlingsanvisning Dette symbol markerer en handlingsanvisning. 1.3 Overensstemmelseserklæring Alle produkterne er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder og direktiver. OBS! Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos producenten. Kvalitetssystemet hos producenten af produktet, Pepperl+Fuchs GmbH i D Mannheim, Tyskland, er certificeret iht. ISO ISO Korrekt anvendelse Alarmsystemet er et kompakt system til overvågning af følere i eksplosionsfarlige områder, zone 0, i olie-/benzinudskillere. Alarmsystemerne må kun monteres i dertil egnet kabinet, styretavle eller -skab, eller vægboks NVO5-KV Alarmsystemet er velegnet: til detektering af olielagtykkelse og højt væskeniveau eller slamlag ved tilslutning af en føler, til detektering af olielagtykkelse og højt væskeniveau ved tilslutning af to følere eller til detektering af slamlag og højt væskeniveau ved tilslutning af to følere 4 -

7 Sikkerhed Det er kun følgende følere, der må sluttes til alarmsystemet: Beskrivelse Overløbsføler til detektering af forhøjet væskeniveau Lagtykkelsesføler til detektering af olielagtykkelse Slamlagsføler til detektering af slamlag Typekode NVF-104/34-PF KVF-104-PF SLU-103-** Mærkning Alarmsystem Pepperl+Fuchs GmbH D Mannheim/Tyskland LAL-SRW DEMKO 07 ATEX II (1)G [Ex ia] IIB 1.5 Vedligeholdelse Apparatet må ikke rengøres med ætsende midler. Apparatet er vedligeholdelsesfrit. For at sikre korrekt funktion af hele alarmsystemet skal funktionen og samtlige følere kontrolleres mindst én gang om året. 1.6 Levering, transport og opbevaring Kontrollér, at emballage og indhold ikke er beskadiget. Underret postvæsenet eller speditøren og leverandøren i tilfælde af beskadigelse. Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og korrekt, ved at sammenligne med bestillingen og leveringsdokumenterne. Husk at gemme den originale emballage. Apparatet bør altid opbevares og transporteres i den originale emballage. Apparatet skal opbevares på et tørt og støvfrit sted. Overhold den tilladte opbevaringstemperatur (se datablad). - 5

8 Sikkerhed 1.7 Installation og idriftsættelse Installation af alarmsystemet Apparatet må kun monteres uden for eksplosionsfarlige miljøer. Apparatet må ikke installeres på steder, hvor der kan forekomme aggressive dampe. Der må ikke være spænding på apparatet, når det installeres og vedligeholdes. Alarmsystemet må ikke sluttes til forsyningen, før monteringen er fuldt gennemført, og følerne er tilsluttet. Typeskiltet må ikke fjernes Forbindelse til følere i eksplosionsfarlige områder I olie-/benzinudskillere må der kun tilsluttes følere, der er godkendt til montering i eksplosionsfarlige områder. Det eksterne udstyrs tæthedsgrad skal svare til den tæthedsgrad, der er foreskrevet for hele systemet Følerkabel Følerkabler må ikke lægges i kabel- eller ledningsbundter sammen med andre strømkredse. Undgå, at følerkablet trækkes parallelt med andre kabler, som kan udsende interferenser, der kan påvirke følersignalet og dermed alarmfunktionen. Selve føleren må ikke jordes. Hvis følerkablet forlænges, skal de gældende ATEX-forskrifter vedrørende farve, kvalitet og modstandsdygtighed overholdes. Anvend uafskærmede kabler med et tværsnit på 1 mm². 1.8 Installation i forbindelse med egensikre strømkredse Apparaternes egensikre strømkredse må føres i eksplosionsfarlige miljøer, når der sørges for sikker adskillelse fra alle ikke-egensikre strømkredse. De egensikre strømkredse skal installeres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Ved sammenkobling af egensikre apparater med de tilhørende apparaters egensikre strømkredse skal de pågældende maksimalværdier for apparatet og det tilhørende udstyr overholdes med henblik på eksplosionsbeskyttelse (dokumentation af egensikkerheden). Overhold i den forbindelse EN /IEC I Tyskland skal det "Nationale forord" til DIN EN /VDE 0165 del 1 ligeledes overholdes. 1.9 Reparation Apparaterne må ikke repareres, eller på anden måde ændres. I tilfælde af en defekt skal produktet altid erstattes af en original del. 6 -

9 Sikkerhed 1.10 Bortskaffelse Apparaterne og emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Apparaterne indeholder ikke batterier, der skal bortskaffes separat Anvendte standarder og direktiver EN EN EN EN EN EN ATEX-direktivet 94/9/EF EMC-direktivet 89/336/EØF Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF - 7

10 Produktspecifikationer 2 Produktspecifikationer 2.1 Funktion Alarmsystemet overvåger tilstanden via en overløbsføler, en lagtykkelsesføler eller en slamlagsføler eller via en kombination af overløbsføler og lagtykkelsesføler eller overløbsføler og slamlagsføler i en olie-/benzinudskiller. LED erne på apparatet markerer alarm, følerfejl samt systemets og følerens tilstand. I tilfælde af alarm aktiveres der ligeledes et akustisk alarmsignal. 2.2 Apparatets dele og mål ALARM RESET SUPPLY SYSTEM OK OVERFLOW ALARM HIGH OIL LEVEL LAL-SRW OIL SEPARATOR ALARM Mannheim Germany DIP-switch 2 LEDs 3 Tilslutninger til forsyning og potentialfrie kontakter 4 RESET-tast 5 Følertilslutninger 2 8 -

11 Produktspecifikationer 2.3 Produktprogram Alarmsystem Beskrivelse Egensikkert alarmsystem, 230 V AC Typekode LAL-SRW Følere Beskrivelse Overløbsføler til detektering af forhøjet væskeniveau Lagtykkelsesføler til detektering af olielagtykkelse Slamlagsføler til detektering af slamlag Typekode NVF-104/34-PF KVF-104-PF SLU-103-** Tilbehør Beskrivelse Samledåse til kabel IP67 Samledåse IP67 til én føler Ophængsbeslag til én føler Kabinet med DIN-skinne Typekode NVO5-VD NVO-SK3 NVO5-B NVO5-KV - 9

12 Installation 3 Installation 3.1 Montering af følerne i olie-/benzinudskilleren Læs kapitlet Sikkerhed og her især afsnittet Installation og idriftsættelse (se kapitel 1.7), før føleren monteres. Typeskiltet må ikke fjernes. Advarsel! Fare for kortslutning Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Før der arbejdes på apparatet, skal forsyningsspændingen altid afbrydes. Slut først apparatet til forsyningsspændingen igen, når arbejdet på apparatet er afsluttet. Overhold anvisningerne fra producenten af olie-/benzinudskilleren ved monteringen. Ophængsbeslaget skal sikre, at føleren bliver hængende i samme højde og på samme sted. Ophængsbeslaget skal så vidt muligt fastgøres, så det er tilgængeligt fra udskillerens nedstigningsskakt, så føleren kan løftes op, når olie-/benzinudskilleren skal tømmes eller vedligeholdes. OBS! Yderligere oplysninger om installation af føleren findes i instruktionen til de forskellige følere. 3.2 Montering af alarmsystemet OBS! Ved montering af apparatet i et kabinet, en styretavle eller et styreskab skal den tilhørende monteringsvejledning følges. Forsigtig! Overophedning Hvis den omgivende temperatur overskrider 60 C ved maksimal belastning, kan det medføre skader på apparatet. Sørg for tilstrækkelig ventilation på monteringsstedet. Hold en mindsteafstand på 5 mm mellem apparaterne på DIN-skinnen. 10 -

13 Installation Montering af alarmsystemet på DIN-skinne Apparatet klikkes fast på DIN-skinnen på følgende måde: Click! 3.3 Tilslutning Læs kapitlet Sikkerhed og her især afsnittet Installation og idriftsættelse, før udstyret monteres. Typeskiltet må ikke fjernes. Advarsel! Fare for kortslutning Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Før der arbejdes på apparatet, skal forsyningsspændingen altid afbrydes. Slut først apparatet til forsyningsspændingen igen, når arbejdet på apparatet er afsluttet. Ved tilslutningen er det vigtigt, at følerkablets plus og minus forbindes korrekt. Forlængerkablets sløjfemodstand i forbindelse med føleren: KVF-104-PF, SLU-103-** på 20 Ω må ikke overskrides. NVF-104/34-PF på 10 Ω må ikke overskrides. - 11

14 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med overløbsføler 1 bn bu OFF ON 2 A B C V AC D 1 Tilslutning af overløbsføler 2 Overløbsføler NVF-104/34-PF 3 DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun A Luft B Olie C Vand D Slam 12 -

15 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med lagtykkelsesføler 1 bn bu OFF ON A 2 B C V AC 4 D 1 Tilslutning af lagtykkelsesføler 2 Lagtykkelsesføler KVF-104-PF 3 DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun A B C D Luft Olie Vand Slam - 13

16 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med slamlagsføler 1 bn bu OFF ON A B 2 C V AC 4 D 1 Tilslutning af slamlagsføler 2 Slamlagsføler SLU-103-** 3 DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun A B C D Luft Olie Vand Slam 14 -

17 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med overløbsføler og lagtykkelsesføler 1 2 bn bu bn bu OFF ON 3 A 4 B C V AC D 1 Tilslutning af overløbsføler 2 Tilslutning af lagtykkelsesføler 3 Overløbsføler NVF-104/34-PF 4 Lagtykkelsesføler KVF-104-PF 5 DIP-switch 6 Forsyning bu blå bn brun A Luft B Olie C Vand D Slam - 15

18 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med overløbsføler og slamlagsføler 1 2 bn bu bn bu OFF ON 3 A B 4 C V AC D 1 Tilslutning af overløbsføler 2 Tilslutning af slamlagsføler 3 Overløbsføler NVF-104/34-PF 4 Slamlagsføler SLU-103-** 5 DIP-switch 6 Forsyning bu blå bn brun A Luft B Olie C Vand D Slam 16 -

19 Installation Følerne kan tilsluttes via en samledåse. Nedenstående figur viser tilslutning med samledåse NVO5-VD. Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med samledåse NVO5-VD 1 A B C D A B C D V AC 1 Samledåse NVO5-VD 2 Overløbsføler NVF-104/34-PF 3 Lagtykkelsesføler KVF-104-PF eller slamlagsføler SLU-103-** - 17

20 Installation Produktet er et apparat i klasse II (med forstærket isolering). Forsyningsspændingen tilsluttes på følgende måde: Klemme 7: Fase (F/L2) Klemme 6: Nul (N/L1) Klemme 5: Jord (sløjfeklemme) OBS! Via klemme 1 til 3 og 10 til 12 kan der tilsluttes ekstra relæer, som f.eks. giver mulighed for fjernalarmering eller tilslutning til et centralt overvågningsanlæg. Samledåse NVO5-SK3 skal anvendes til forlængelse af følerkablet. OBS! Undgå, at følerkablet trækkes sammen eller parallelt med andre kabler eller kabelbundter. For at sikre at alarmsystemet fungerer korrekt, må kablerne til følerne ikke være mere end 250 m lange. 18 -

21 Idriftsættelse 4 Idriftsættelse 4.1 DIP-switch-indstillinger Advarsel! DIP-switch-indstillinger må ikke foretages under spænding. Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Fjern ikke beskyttelseskappen for DIP-switchene, mens apparatet er sluttet til forsyningen. Monter beskyttelseskappen for DIP-switchene igen, før apparatet sluttes til forsyningen. Omskifter Beskrivelse DIP 1 NVF-føler (NVF-104/34- PF) ON OFF tilsluttet ikke tilsluttet DIP 2 KVF-føler (KVF-104-PF) eller SLU-føler (SLU- 103-**) ON OFF tilsluttet ikke tilsluttet DIP 3 Acoustic alarm (akustisk alarmsignal) ON OFF Akustisk alarmsignal aktiveret. Akustisk alarmsignal deaktiveret. DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) ON ON Relæ 1 og 2 kobler ved alle alarmtilstande, og når alarmårsagen ikke længere forefindes, sker der en automatisk tilbagekobling af relæ 1, OG relæ 2 forbliver uforandret, indtil der kvitteres for alarmen ved at trykke på "ALARM RESET". Dette markerer, at en alarm har været udløst. DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) ON OFF Relæ 1 og 2 kobler ved alle alarmtilstande. Efter 3 minutter kobler relæ 2 igen (også når der stadig er en alarmtilstand). Når alarmtilstanden forsvinder, kobler relæ 1 og/eller relæ 2 igen. (Når der trykkes på "ALARM RESET", kobler relæerne igen) DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) OFF ON Relæ 1 kobler ved alarmtilstand på NVFføler, relæ 2 kobler ved alarmtilstand på KVF-føler. Når alarmtilstanden forsvinder, kobler relæ 1 og/eller relæ 2 igen. (Når der trykkes på "ALARM RESET", kobler relæerne igen). DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) OFF OFF Relæ 1 og 2 kobler ved alle alarmtilstande, uanset fra hvilken føler. Når alarmtilstanden forsvinder, kobler relæ 1 og relæ 2 igen. (Når der trykkes på "ALARM RESET", kobler relæerne igen). DIP 6 Repeat alarm setting in 24 hours (Alarmgentagelse 24 timer) ON OFF Alarmgentagelse aktiveret. Det gælder også for funktionen af relæ 1 og 2. Alarmgentagelse deaktiveret - 19

22 Idriftsættelse Omskifter DIP 7 DIP 8 Reset key (ALARM RESET-aktivering) Not in use (anvendes ikke) ON OFF Beskrivelse ALARM RESET er aktiv. Det akustiske alarmsignal og alarmrelæerne nulstilles. ALARM RESET er deaktiveret. Det akustiske alarmsignal og alarmrelæerne nulstilles ikke. 20 -

23 Drift 5 Drift 5.1 Alarmmeddelelser Alarmsystemet markerer alarmtilstande eller følerfejl både med akustiske og visuelle alarmsignaler. LED "OVERFLOW ALARM" eller "HIGH OIL LEVEL" lyser, indtil normaltilstand er genetableret. Gul LED "SUPPLY" Lyser konstant Blinker Forsyningsspænding på apparatet. Apparatet er i drift Idriftsættelse af overløbsføleren Grøn LED "SYSTEM OK" Lyser konstant Blinker Ingen aktiv fejl eller alarm Ingen aktiv fejl eller alarm, men der har tidligere været registreret en fejl eller alarm. Rød LED "OVERFLOW ALARM" Lyser konstant Alarm aktiv, føler dækket med væske. Blinker Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning Rød LED "HIGH OIL LEVEL" Lyser konstant Alarm aktiv, føler dækket med olie. Blinker Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning Rød LED "SLUDGE ALARM" Lyser konstant Alarm aktiv, føler dækket med slam. Blinker Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning 5.2 Nulstilling af alarmmeddelelse En tidligere registreret alarm nulstilles ved at trykke på tasten "ALARM RESET" (den grønne LED blinker). Hvis alarmsystemet er i alarmtilstand, nulstilles det akustiske alarmsignal og det pågældende relæ 1 og/eller 2, når der trykkes på tasten "ALARM RESET. LED erne for følerne lyser/blinker stadig. Når DIP-switch 6 sættes i position ON, gentages alarmen efter 24 timer. - 21

24 Drift 5.3 Funktionskontrol Alarmsystem Der kan udføres en LED- og en relætest for at kontrollere, at alarmsystemet fungerer korrekt. Funktionskontrollen aktiveres ved at trykke på tasten "ALARM RESET" i ca. 3 sekunder: 1. styringen går over i testmodus, 2. alle LED er lyser en efter en i 1 sekund, 3. de to relæer aktiveres efter hinanden i 1 sekund, 4. derefter aktiveres det akustiske alarmsignal, og 5. alarmsystemet går tilbage til den aktuelle status. Lagtykkelsesføler Kontrol af normaltilstanden 1. Løft føleren op af olie-/benzinudskilleren. 2. Rengør føleren, og tør den af. 3. Hold om føleren (uden handsker). 4. Den øverste og nederste metaldel skal berøres samtidig. På alarmsystemet lyser eller blinker den grønne LED "SYSTEM OK". Kontrol af alarmsituationen Lad føleren hænge frit svævende i luften. LED "HIGH OIL LEVEL" lyser, og det akustiske alarmsignal er eventuelt aktiveret. Overløbsføler Advarsel! Fare for forbrænding Følerens spids er varm. Pas på ikke at røre ved den. Kontrol af normaltilstanden 1. Løft føleren op af olie-/benzinudskilleren. 2. Rengør føleren, og tør den af. 3. Lad føleren hænge frit svævende i luften. På alarmsystemet lyser eller blinker den grønne LED "SYSTEM OK". Kontrol af alarmsituationen Dyp føleren i væske (målepunktet skal være neddykket). Den røde LED "OVERFLOW ALARM" lyser, og det akustiske alarmsignal er eventuelt aktiveret. 22 -

25 Drift Slamlagsføler Testmodus ved tilslutning af forsyningen. Når forsyningen tilsluttes, aktiveres føleren automatisk i testmodus i de første 10 minutter. Når føleren har været i testmodus i 10 minutter, går den automatisk over i normal tilstand, hvor den følger de almindelige overvågningsperioder. Testmodus ved kontrol og placering af føleren Føleren skal sættes i testmodus. 1. Afbryd forsyningen til alarmsystemet. Føleren skifter til testmodus. 2. Sænk føleren ned i slammet. Føleren går i alarm. Den røde LED "SLUDGE ALARM" lyser, og det akustiske alarmsignal er eventuelt aktiveret. OBS! Vær opmærksom på, at der kan forekomme alarmer med korte intervaller inden for de første 10 minutter, når forsyningen har været afbrudt. Føler i normaltilstand Normaltilstand: I normal drift skal føleren være neddykket i vand i mindst 10 minutter kontinuerligt. På alarmsystemet lyser eller blinker den grønne LED "SYSTEM OK". Alarmtilstand I alarmtilstand skal føleren enten være dækket af slam eller hænge frit i luften i mindst 10 minutter. - 23

26 Fejlfinding 6 Fejlfinding 6.1 Fejlsøgning og alarmtilstande OBS! Er DIP-switch 5 ON, er det akustiske alarmsignal aktivt i tilfælde af alarm eller følerfejl. LED funktion Årsag Fejlafhjælpning Alle LED er er slukkede. Alarmsystemet er ikke i drift. Kontrollér, om forsyningen er tilsluttet. LED "SUPPLY" blinker. Systemet tages i brug. Overløbsføler under opvarmning. Vent, til overløbsføleren har nået driftstemperaturen. LED "SUPPLY" lyser. LED "SYSTEM OK" blinker. Alarmtilstand, p.t. ikke aktiveret. 1. Kontrollér udskillerens tilstand. 2. Tryk på "ALARM RESET"- tasten. LED "SUPPLY" lyser. LED "OVERFLOW ALARM" lyser. Forhøjet væskeniveau Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Træf om nødvendigt forholdsregler for at stoppe alarmsituationen. Alarmsituationen kan opstå som følge af: tilstoppet koalescensfilter eller defekt eller tilstoppet afløb. LED "SUPPLY" lyser. LED "OVERFLOW ALARM" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift om nødvendigt overløbsføleren. LED "SUPPLY" lyser. LED "HIGH OIL LEVEL" lyser. Maks. lagtykkelse nået. Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Tøm om nødvendigt olie- /benzinudskilleren. 24 -

27 Fejlfinding LED funktion Årsag Fejlafhjælpning LED "SUPPLY" lyser. LED "HIGH OIL LEVEL" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift om nødvendigt lagtykkelsesføleren. LED "SUPPLY" lyser. LED "SLUDGE ALARM" lyser. Maks. slamlagstykkelse nået. Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Tøm om nødvendigt olie- /benzinudskilleren. LED "SUPPLY" lyser. LED "SLUDGE ALARM" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift om nødvendigt slamlagsføleren. 6.2 Vedligeholdelse af anlægget Snavsede følere kan udløse fejlalarmer. Rengør især følerspidsen med fedtopløsende rengøringsmiddel, så olie, benzin og andet snavs fjernes. - 25

28 Tekniske data 7 Tekniske data 7.1 LAL-SRW Forsyning Nominel spænding 230 V AC ± 10 %, 50 Hz til 60 Hz Effektforbrug 4,5 VA til 6 VA Maks. Sikring 10 A Overspændingskategori III Tilslutning Klemme 5, 6 og 7 Udgang Tilslutning af relæ 1 Klemme 1, 2 og 3 Tilslutning af relæ 2 Klemme 10, 11 og 12 Udgang potentialfri skiftekontakt Kontaktbelastning 250 V AC/4 A/100 VA Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning Udgang/udgang forstærket isolering iht. EN 50178, nom. isolationsspænding 300 V eff Mekaniske data Vægt ca. 325 g Tæthedsgrad IP20 Fastgørelse DIN-skinne Dimensioner 70 mm x 86 mm x 58 mm Omgivelsestemperatur -25 C til +60 C Tilslutning af overløbsføler Tilslutning Klemme 13 og 15 U o 21,2 V I o 270 ma P o 1,4 W C o 0,6 µf L o 0,5 mh Tilslutning af lagtykkelsesføler eller slamlagsføler Tilslutning Klemme 22 og 24 U o 12,7 V I o 135 ma P o 1 W C o 5 µf L o 0,5 mh 26 -

29 Tekniske data 7.2 NVF-104/34-PF 7.3 KVF-104-PF 7.4 SLU-103-** Forsyning Nominel spænding 24 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C til+50 C Mekaniske data Tæthedsgrad IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5 m Vægt ca. 375 g Dimensioner 26,9 mm x 128 mm Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C til60 C (253 K til 333 K) Mekaniske data Tæthedsgrad IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5 m Vægt ca. 520 g Dimensioner 31,6 mm x 138 mm Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C til60 C (253 K til 333 K) Mekaniske data Tæthedsgrad IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5 m Vægt ca. 410 g Dimensioner 31,6 mm x 138 mm - 27

30 Noter 28 -

31 WARNING DEVICE Notes

32 PROCESS AUTOMATION PROTECTING YOUR PROCESS Worldwide Headquarters Pepperl+Fuchs GmbH Mannheim Germany Tel For the Pepperl+Fuchs representative closest to you check Subject to modifications Copyright PEPPERL+FUCHS Printed in Germany / DOCT-1214C 01/2008

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

PROCESS AUTOMATION MANUAL KVF-104-PF LAYER THICKNESS SENSOR SCHICHTDICKENSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE COUCHE LAGTYKKELSESFØLER ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL KVF-104-PF LAYER THICKNESS SENSOR SCHICHTDICKENSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE COUCHE LAGTYKKELSESFØLER ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL KVF-104-PF LAYER THICKNESS SENSOR SCHICHTDICKENSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE COUCHE LAGTYKKELSESFØLER ISO9001 0102 LAYER THICKNESS SENSOR With regard to the supply of products,

Læs mere

PROCESS AUTOMATION MANUAL FAU-104 FAT LEVEL SENSOR FETTSCHICHTSENSOR DÉTECTEUR DE NIVEAU DE GRAISSE FEDTLAGSFØLER ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL FAU-104 FAT LEVEL SENSOR FETTSCHICHTSENSOR DÉTECTEUR DE NIVEAU DE GRAISSE FEDTLAGSFØLER ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL FAU-104 EN FAT LEVEL SENSOR DE FETTSCHICHTSENSOR FR DÉTECTEUR DE NIVEAU DE GRAISSE FEDTLAGSFØLER ISO9001 FAT LEVEL SENSOR FAU-104 EN DE FR With regard to the supply of products,

Læs mere

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 EN WARNING DEVICE DE WARNANLAGE FR SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 WARNING DEVICE NVD-111 EN DE FR With regard to the supply of products, the current issue of the

Læs mere

PROCESS AUTOMATION MANUAL SLU-103-** SLUDGE LAYER SENSOR SCHLAMMSCHICHTSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE BOUE SLAMLAGSFØLER ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL SLU-103-** SLUDGE LAYER SENSOR SCHLAMMSCHICHTSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE BOUE SLAMLAGSFØLER ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL SLU-103-** SLUDGE LAYER SENSOR SCHLAMMSCHICHTSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE BOUE SLAMLAGSFØLER ISO9001 0102 SLUDGE LAYER SENSOR With regard to the supply of products, the current

Læs mere

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler KVF-104-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie

Læs mere

HÅNDBOG Slamlagsføler

HÅNDBOG Slamlagsføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Slamlagsføler SLU-103-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI)

Læs mere

HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF

HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI)

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG ANVENDELSESEKSEMPLER VED EN ALARMSITUATION OVERFØRES ALARMSIGNALET SOM SMS VIA ET INDBYGGET MODEM GSM-ALARMSYSTEMER GSM-alarmsystemerne

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 20.4.2012 Internet: www.labkotec.com 1/12 OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Copyright 2012 Labkotec

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger Wavin Wavinvej 1 8450 Hammel Danmark Tel. +45 86962000 Fax +45 86969461 E-mail wavin@wavin.dk www.wavin.dk LOKASET 20 Alarm for septiktank er I N D H O L D 1. TEKNISKE DATA... 3 2. GENERELT... 3 3. FUNKTION...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

... det naturlige valg! ALARMSYSTEMER TIL OLIE- OG BENZINUDSKILLERE - -

... det naturlige valg! ALARMSYSTEMER TIL OLIE- OG BENZINUDSKILLERE -  - ... det naturlige valg! ALARMSYSTEMER TIL OLIE- OG BENZINUDSKILLERE - WWW.LDHANDEL.DK - INDHOLD DIN FLEKSIBLE OG AKTIVE PARTNER LD Handel & Miljø tilbyder som eneforhandler i DK, SE og NO alarmsystemer

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

OilSET-1000. Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere. Vejledning for installation og drift

OilSET-1000. Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere. Vejledning for installation og drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 18.11.2010 Internet: www.labkotec.fi 1/10 OilSET-1000 Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere Copyright

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306 CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn August 2002 DKACT.PD.C00.J2.01 520B1306 Introduktion Multi-funktions tidsrelæer med funktionerne: - forsinket tiltræk - forsinket frafald - enkel impuls-pause eller pause-impuls

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

HBCP Kompressor beskyttelse Til detektering af væskeslag i kompressorrørledning

HBCP Kompressor beskyttelse Til detektering af væskeslag i kompressorrørledning Konfigurationsmanual HBCP Kompressor beskyttelse Til detektering af væskeslag i kompressorrørledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 2 PC konfigurering...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. NivOil / 230 V AC. Alarmsystem til olie/-vandudskiller

BETJENINGSVEJLEDNING. NivOil / 230 V AC. Alarmsystem til olie/-vandudskiller BETJENINGSVEJLEDNING NivOil / 230 V AC Alarmsystem til olie/-vandudskiller msa531-01_c LD HANDEL & MILJØ 25.05.2016 Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse 3 Montering af følere 4 Konfiguration og elektronisk

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere