PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001"

Transkript

1 PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

2 WARNING DEVICE With regard to the supply of products, the current issue of the following document is applicable: The General Terms of Delivery for Products and Services of the Electrical Industry, published by the Central Association of the Electrical Industry (Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.v.) in its most recent version as well as the supplementary clause: "Expanded reservation of proprietorship" Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.v. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt". Les conditions de vente générales pour les produits et les services de l'industrie des équipements électriques publiées par la Fédération de l'industrie électronique (ZVEI) s'appliquent dans leur toute dernière version, tout comme la clause complémentaire "Réserve de propriété élargie". De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.v. i den seneste udgave samt tillægsklasulen: "Udvidet ejendomforbehold" er gældende".

3 1 Sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger Anvendte symboler Overensstemmelseserklæring Korrekt anvendelse Mærkning Vedligeholdelse Levering, transport og opbevaring Installation og idriftsættelse Installation af alarmsystemet Forbindelse til følere i eksplosionsfarlige områder Følerkabel Installation i forbindelse med egensikre strømkredse Reparation Bortskaffelse Anvendte standarder og direktiver Produktspecifikationer Funktion Apparatets dele og mål Produktprogram Installation Montering af følerne i olie-/benzinudskilleren Montering af alarmsystemet Tilslutning

4 4 Idriftsættelse DIP-switch-indstillinger Drift Alarmmeddelelser Nulstilling af alarmmeddelelse Funktionskontrol Fejlfinding Fejlsøgning og alarmtilstande Vedligeholdelse af anlægget Tekniske data LAL-SRW NVF-104/34-PF KVF-104-PF SLU-103-**

5 Sikkerhed 1 Sikkerhed 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Den anlægsansvarlige har det fulde ansvar for planlægning, montering, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse. Installation og idriftsættelse af alle apparater må kun foretages af teknikere med fornøden uddannelse. Sikkerhed for personale og anlæg kan ikke garanteres, hvis modulet ikke anvendes i overensstemmelse med den bestemmelsesmæssige anvendelse. De gældende love og regler vedrørende anvendelse og planlagt formål skal overholdes. Apparaterne er kun godkendt til korrekt og bestemmelsesmæssig anvendelse. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder både garanti og producentansvar. De pågældende datablade, overensstemmelseserklæringer og/eller EF-typegodkendelser er en del af dette dokument. Databladet indeholder de elektriske data fra EF-typegodkendelsen. Du kan finde disse dokumenter på eller få dem tilsendt ved henvendelse til en Pepperl+Fuchs-forhandler. 1.2 Anvendte symboler Sikkerhedsrelevante symboler Fare! Dette symbol markerer en umiddelbar fare. Hvis det ignoreres, er der fare for personskader eller sågar dødsfald. Advarsel! Dette tegn advarer mod en mulig fejl eller fare. Hvis dette ignoreres, er der fare for personskader eller alvorlige tingskader. Forsigtig! Dette tegn advarer mod en mulig fejl. Hvis dette ignoreres, kan der opstå alvorlige fejlfunktioner i apparaterne eller de tilsluttede systemer og anlæg. - 3

6 Sikkerhed Informative symboler OBS! Dette tegn henleder læserens opmærksomhed på en vigtig oplysning. Handlingsanvisning Dette symbol markerer en handlingsanvisning. 1.3 Overensstemmelseserklæring Alle produkterne er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder og direktiver. OBS! Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos producenten. Kvalitetssystemet hos producenten af produktet, Pepperl+Fuchs GmbH i D Mannheim, Tyskland, er certificeret iht. ISO ISO Korrekt anvendelse Alarmsystemet er et kompakt system til overvågning af følere i eksplosionsfarlige områder, zone 0, i olie-/benzinudskillere. Alarmsystemerne må kun monteres i dertil egnet kabinet, styretavle eller -skab, eller vægboks NVO5-KV Alarmsystemet er velegnet: til detektering af olielagtykkelse og højt væskeniveau eller slamlag ved tilslutning af en føler, til detektering af olielagtykkelse og højt væskeniveau ved tilslutning af to følere eller til detektering af slamlag og højt væskeniveau ved tilslutning af to følere 4 -

7 Sikkerhed Det er kun følgende følere, der må sluttes til alarmsystemet: Beskrivelse Overløbsføler til detektering af forhøjet væskeniveau Lagtykkelsesføler til detektering af olielagtykkelse Slamlagsføler til detektering af slamlag Typekode NVF-104/34-PF KVF-104-PF SLU-103-** Mærkning Alarmsystem Pepperl+Fuchs GmbH D Mannheim/Tyskland LAL-SRW DEMKO 07 ATEX II (1)G [Ex ia] IIB 1.5 Vedligeholdelse Apparatet må ikke rengøres med ætsende midler. Apparatet er vedligeholdelsesfrit. For at sikre korrekt funktion af hele alarmsystemet skal funktionen og samtlige følere kontrolleres mindst én gang om året. 1.6 Levering, transport og opbevaring Kontrollér, at emballage og indhold ikke er beskadiget. Underret postvæsenet eller speditøren og leverandøren i tilfælde af beskadigelse. Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og korrekt, ved at sammenligne med bestillingen og leveringsdokumenterne. Husk at gemme den originale emballage. Apparatet bør altid opbevares og transporteres i den originale emballage. Apparatet skal opbevares på et tørt og støvfrit sted. Overhold den tilladte opbevaringstemperatur (se datablad). - 5

8 Sikkerhed 1.7 Installation og idriftsættelse Installation af alarmsystemet Apparatet må kun monteres uden for eksplosionsfarlige miljøer. Apparatet må ikke installeres på steder, hvor der kan forekomme aggressive dampe. Der må ikke være spænding på apparatet, når det installeres og vedligeholdes. Alarmsystemet må ikke sluttes til forsyningen, før monteringen er fuldt gennemført, og følerne er tilsluttet. Typeskiltet må ikke fjernes Forbindelse til følere i eksplosionsfarlige områder I olie-/benzinudskillere må der kun tilsluttes følere, der er godkendt til montering i eksplosionsfarlige områder. Det eksterne udstyrs tæthedsgrad skal svare til den tæthedsgrad, der er foreskrevet for hele systemet Følerkabel Følerkabler må ikke lægges i kabel- eller ledningsbundter sammen med andre strømkredse. Undgå, at følerkablet trækkes parallelt med andre kabler, som kan udsende interferenser, der kan påvirke følersignalet og dermed alarmfunktionen. Selve føleren må ikke jordes. Hvis følerkablet forlænges, skal de gældende ATEX-forskrifter vedrørende farve, kvalitet og modstandsdygtighed overholdes. Anvend uafskærmede kabler med et tværsnit på 1 mm². 1.8 Installation i forbindelse med egensikre strømkredse Apparaternes egensikre strømkredse må føres i eksplosionsfarlige miljøer, når der sørges for sikker adskillelse fra alle ikke-egensikre strømkredse. De egensikre strømkredse skal installeres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Ved sammenkobling af egensikre apparater med de tilhørende apparaters egensikre strømkredse skal de pågældende maksimalværdier for apparatet og det tilhørende udstyr overholdes med henblik på eksplosionsbeskyttelse (dokumentation af egensikkerheden). Overhold i den forbindelse EN /IEC I Tyskland skal det "Nationale forord" til DIN EN /VDE 0165 del 1 ligeledes overholdes. 1.9 Reparation Apparaterne må ikke repareres, eller på anden måde ændres. I tilfælde af en defekt skal produktet altid erstattes af en original del. 6 -

9 Sikkerhed 1.10 Bortskaffelse Apparaterne og emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Apparaterne indeholder ikke batterier, der skal bortskaffes separat Anvendte standarder og direktiver EN EN EN EN EN EN ATEX-direktivet 94/9/EF EMC-direktivet 89/336/EØF Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF - 7

10 Produktspecifikationer 2 Produktspecifikationer 2.1 Funktion Alarmsystemet overvåger tilstanden via en overløbsføler, en lagtykkelsesføler eller en slamlagsføler eller via en kombination af overløbsføler og lagtykkelsesføler eller overløbsføler og slamlagsføler i en olie-/benzinudskiller. LED erne på apparatet markerer alarm, følerfejl samt systemets og følerens tilstand. I tilfælde af alarm aktiveres der ligeledes et akustisk alarmsignal. 2.2 Apparatets dele og mål ALARM RESET SUPPLY SYSTEM OK OVERFLOW ALARM HIGH OIL LEVEL LAL-SRW OIL SEPARATOR ALARM Mannheim Germany DIP-switch 2 LEDs 3 Tilslutninger til forsyning og potentialfrie kontakter 4 RESET-tast 5 Følertilslutninger 2 8 -

11 Produktspecifikationer 2.3 Produktprogram Alarmsystem Beskrivelse Egensikkert alarmsystem, 230 V AC Typekode LAL-SRW Følere Beskrivelse Overløbsføler til detektering af forhøjet væskeniveau Lagtykkelsesføler til detektering af olielagtykkelse Slamlagsføler til detektering af slamlag Typekode NVF-104/34-PF KVF-104-PF SLU-103-** Tilbehør Beskrivelse Samledåse til kabel IP67 Samledåse IP67 til én føler Ophængsbeslag til én føler Kabinet med DIN-skinne Typekode NVO5-VD NVO-SK3 NVO5-B NVO5-KV - 9

12 Installation 3 Installation 3.1 Montering af følerne i olie-/benzinudskilleren Læs kapitlet Sikkerhed og her især afsnittet Installation og idriftsættelse (se kapitel 1.7), før føleren monteres. Typeskiltet må ikke fjernes. Advarsel! Fare for kortslutning Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Før der arbejdes på apparatet, skal forsyningsspændingen altid afbrydes. Slut først apparatet til forsyningsspændingen igen, når arbejdet på apparatet er afsluttet. Overhold anvisningerne fra producenten af olie-/benzinudskilleren ved monteringen. Ophængsbeslaget skal sikre, at føleren bliver hængende i samme højde og på samme sted. Ophængsbeslaget skal så vidt muligt fastgøres, så det er tilgængeligt fra udskillerens nedstigningsskakt, så føleren kan løftes op, når olie-/benzinudskilleren skal tømmes eller vedligeholdes. OBS! Yderligere oplysninger om installation af føleren findes i instruktionen til de forskellige følere. 3.2 Montering af alarmsystemet OBS! Ved montering af apparatet i et kabinet, en styretavle eller et styreskab skal den tilhørende monteringsvejledning følges. Forsigtig! Overophedning Hvis den omgivende temperatur overskrider 60 C ved maksimal belastning, kan det medføre skader på apparatet. Sørg for tilstrækkelig ventilation på monteringsstedet. Hold en mindsteafstand på 5 mm mellem apparaterne på DIN-skinnen. 10 -

13 Installation Montering af alarmsystemet på DIN-skinne Apparatet klikkes fast på DIN-skinnen på følgende måde: Click! 3.3 Tilslutning Læs kapitlet Sikkerhed og her især afsnittet Installation og idriftsættelse, før udstyret monteres. Typeskiltet må ikke fjernes. Advarsel! Fare for kortslutning Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Før der arbejdes på apparatet, skal forsyningsspændingen altid afbrydes. Slut først apparatet til forsyningsspændingen igen, når arbejdet på apparatet er afsluttet. Ved tilslutningen er det vigtigt, at følerkablets plus og minus forbindes korrekt. Forlængerkablets sløjfemodstand i forbindelse med føleren: KVF-104-PF, SLU-103-** på 20 Ω må ikke overskrides. NVF-104/34-PF på 10 Ω må ikke overskrides. - 11

14 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med overløbsføler 1 bn bu OFF ON 2 A B C V AC D 1 Tilslutning af overløbsføler 2 Overløbsføler NVF-104/34-PF 3 DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun A Luft B Olie C Vand D Slam 12 -

15 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med lagtykkelsesføler 1 bn bu OFF ON A 2 B C V AC 4 D 1 Tilslutning af lagtykkelsesføler 2 Lagtykkelsesføler KVF-104-PF 3 DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun A B C D Luft Olie Vand Slam - 13

16 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med slamlagsføler 1 bn bu OFF ON A B 2 C V AC 4 D 1 Tilslutning af slamlagsføler 2 Slamlagsføler SLU-103-** 3 DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun A B C D Luft Olie Vand Slam 14 -

17 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med overløbsføler og lagtykkelsesføler 1 2 bn bu bn bu OFF ON 3 A 4 B C V AC D 1 Tilslutning af overløbsføler 2 Tilslutning af lagtykkelsesføler 3 Overløbsføler NVF-104/34-PF 4 Lagtykkelsesføler KVF-104-PF 5 DIP-switch 6 Forsyning bu blå bn brun A Luft B Olie C Vand D Slam - 15

18 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med overløbsføler og slamlagsføler 1 2 bn bu bn bu OFF ON 3 A B 4 C V AC D 1 Tilslutning af overløbsføler 2 Tilslutning af slamlagsføler 3 Overløbsføler NVF-104/34-PF 4 Slamlagsføler SLU-103-** 5 DIP-switch 6 Forsyning bu blå bn brun A Luft B Olie C Vand D Slam 16 -

19 Installation Følerne kan tilsluttes via en samledåse. Nedenstående figur viser tilslutning med samledåse NVO5-VD. Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med samledåse NVO5-VD 1 A B C D A B C D V AC 1 Samledåse NVO5-VD 2 Overløbsføler NVF-104/34-PF 3 Lagtykkelsesføler KVF-104-PF eller slamlagsføler SLU-103-** - 17

20 Installation Produktet er et apparat i klasse II (med forstærket isolering). Forsyningsspændingen tilsluttes på følgende måde: Klemme 7: Fase (F/L2) Klemme 6: Nul (N/L1) Klemme 5: Jord (sløjfeklemme) OBS! Via klemme 1 til 3 og 10 til 12 kan der tilsluttes ekstra relæer, som f.eks. giver mulighed for fjernalarmering eller tilslutning til et centralt overvågningsanlæg. Samledåse NVO5-SK3 skal anvendes til forlængelse af følerkablet. OBS! Undgå, at følerkablet trækkes sammen eller parallelt med andre kabler eller kabelbundter. For at sikre at alarmsystemet fungerer korrekt, må kablerne til følerne ikke være mere end 250 m lange. 18 -

21 Idriftsættelse 4 Idriftsættelse 4.1 DIP-switch-indstillinger Advarsel! DIP-switch-indstillinger må ikke foretages under spænding. Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Fjern ikke beskyttelseskappen for DIP-switchene, mens apparatet er sluttet til forsyningen. Monter beskyttelseskappen for DIP-switchene igen, før apparatet sluttes til forsyningen. Omskifter Beskrivelse DIP 1 NVF-føler (NVF-104/34- PF) ON OFF tilsluttet ikke tilsluttet DIP 2 KVF-føler (KVF-104-PF) eller SLU-føler (SLU- 103-**) ON OFF tilsluttet ikke tilsluttet DIP 3 Acoustic alarm (akustisk alarmsignal) ON OFF Akustisk alarmsignal aktiveret. Akustisk alarmsignal deaktiveret. DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) ON ON Relæ 1 og 2 kobler ved alle alarmtilstande, og når alarmårsagen ikke længere forefindes, sker der en automatisk tilbagekobling af relæ 1, OG relæ 2 forbliver uforandret, indtil der kvitteres for alarmen ved at trykke på "ALARM RESET". Dette markerer, at en alarm har været udløst. DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) ON OFF Relæ 1 og 2 kobler ved alle alarmtilstande. Efter 3 minutter kobler relæ 2 igen (også når der stadig er en alarmtilstand). Når alarmtilstanden forsvinder, kobler relæ 1 og/eller relæ 2 igen. (Når der trykkes på "ALARM RESET", kobler relæerne igen) DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) OFF ON Relæ 1 kobler ved alarmtilstand på NVFføler, relæ 2 kobler ved alarmtilstand på KVF-føler. Når alarmtilstanden forsvinder, kobler relæ 1 og/eller relæ 2 igen. (Når der trykkes på "ALARM RESET", kobler relæerne igen). DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) OFF OFF Relæ 1 og 2 kobler ved alle alarmtilstande, uanset fra hvilken føler. Når alarmtilstanden forsvinder, kobler relæ 1 og relæ 2 igen. (Når der trykkes på "ALARM RESET", kobler relæerne igen). DIP 6 Repeat alarm setting in 24 hours (Alarmgentagelse 24 timer) ON OFF Alarmgentagelse aktiveret. Det gælder også for funktionen af relæ 1 og 2. Alarmgentagelse deaktiveret - 19

22 Idriftsættelse Omskifter DIP 7 DIP 8 Reset key (ALARM RESET-aktivering) Not in use (anvendes ikke) ON OFF Beskrivelse ALARM RESET er aktiv. Det akustiske alarmsignal og alarmrelæerne nulstilles. ALARM RESET er deaktiveret. Det akustiske alarmsignal og alarmrelæerne nulstilles ikke. 20 -

23 Drift 5 Drift 5.1 Alarmmeddelelser Alarmsystemet markerer alarmtilstande eller følerfejl både med akustiske og visuelle alarmsignaler. LED "OVERFLOW ALARM" eller "HIGH OIL LEVEL" lyser, indtil normaltilstand er genetableret. Gul LED "SUPPLY" Lyser konstant Blinker Forsyningsspænding på apparatet. Apparatet er i drift Idriftsættelse af overløbsføleren Grøn LED "SYSTEM OK" Lyser konstant Blinker Ingen aktiv fejl eller alarm Ingen aktiv fejl eller alarm, men der har tidligere været registreret en fejl eller alarm. Rød LED "OVERFLOW ALARM" Lyser konstant Alarm aktiv, føler dækket med væske. Blinker Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning Rød LED "HIGH OIL LEVEL" Lyser konstant Alarm aktiv, føler dækket med olie. Blinker Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning Rød LED "SLUDGE ALARM" Lyser konstant Alarm aktiv, føler dækket med slam. Blinker Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning 5.2 Nulstilling af alarmmeddelelse En tidligere registreret alarm nulstilles ved at trykke på tasten "ALARM RESET" (den grønne LED blinker). Hvis alarmsystemet er i alarmtilstand, nulstilles det akustiske alarmsignal og det pågældende relæ 1 og/eller 2, når der trykkes på tasten "ALARM RESET. LED erne for følerne lyser/blinker stadig. Når DIP-switch 6 sættes i position ON, gentages alarmen efter 24 timer. - 21

24 Drift 5.3 Funktionskontrol Alarmsystem Der kan udføres en LED- og en relætest for at kontrollere, at alarmsystemet fungerer korrekt. Funktionskontrollen aktiveres ved at trykke på tasten "ALARM RESET" i ca. 3 sekunder: 1. styringen går over i testmodus, 2. alle LED er lyser en efter en i 1 sekund, 3. de to relæer aktiveres efter hinanden i 1 sekund, 4. derefter aktiveres det akustiske alarmsignal, og 5. alarmsystemet går tilbage til den aktuelle status. Lagtykkelsesføler Kontrol af normaltilstanden 1. Løft føleren op af olie-/benzinudskilleren. 2. Rengør føleren, og tør den af. 3. Hold om føleren (uden handsker). 4. Den øverste og nederste metaldel skal berøres samtidig. På alarmsystemet lyser eller blinker den grønne LED "SYSTEM OK". Kontrol af alarmsituationen Lad føleren hænge frit svævende i luften. LED "HIGH OIL LEVEL" lyser, og det akustiske alarmsignal er eventuelt aktiveret. Overløbsføler Advarsel! Fare for forbrænding Følerens spids er varm. Pas på ikke at røre ved den. Kontrol af normaltilstanden 1. Løft føleren op af olie-/benzinudskilleren. 2. Rengør føleren, og tør den af. 3. Lad føleren hænge frit svævende i luften. På alarmsystemet lyser eller blinker den grønne LED "SYSTEM OK". Kontrol af alarmsituationen Dyp føleren i væske (målepunktet skal være neddykket). Den røde LED "OVERFLOW ALARM" lyser, og det akustiske alarmsignal er eventuelt aktiveret. 22 -

25 Drift Slamlagsføler Testmodus ved tilslutning af forsyningen. Når forsyningen tilsluttes, aktiveres føleren automatisk i testmodus i de første 10 minutter. Når føleren har været i testmodus i 10 minutter, går den automatisk over i normal tilstand, hvor den følger de almindelige overvågningsperioder. Testmodus ved kontrol og placering af føleren Føleren skal sættes i testmodus. 1. Afbryd forsyningen til alarmsystemet. Føleren skifter til testmodus. 2. Sænk føleren ned i slammet. Føleren går i alarm. Den røde LED "SLUDGE ALARM" lyser, og det akustiske alarmsignal er eventuelt aktiveret. OBS! Vær opmærksom på, at der kan forekomme alarmer med korte intervaller inden for de første 10 minutter, når forsyningen har været afbrudt. Føler i normaltilstand Normaltilstand: I normal drift skal føleren være neddykket i vand i mindst 10 minutter kontinuerligt. På alarmsystemet lyser eller blinker den grønne LED "SYSTEM OK". Alarmtilstand I alarmtilstand skal føleren enten være dækket af slam eller hænge frit i luften i mindst 10 minutter. - 23

26 Fejlfinding 6 Fejlfinding 6.1 Fejlsøgning og alarmtilstande OBS! Er DIP-switch 5 ON, er det akustiske alarmsignal aktivt i tilfælde af alarm eller følerfejl. LED funktion Årsag Fejlafhjælpning Alle LED er er slukkede. Alarmsystemet er ikke i drift. Kontrollér, om forsyningen er tilsluttet. LED "SUPPLY" blinker. Systemet tages i brug. Overløbsføler under opvarmning. Vent, til overløbsføleren har nået driftstemperaturen. LED "SUPPLY" lyser. LED "SYSTEM OK" blinker. Alarmtilstand, p.t. ikke aktiveret. 1. Kontrollér udskillerens tilstand. 2. Tryk på "ALARM RESET"- tasten. LED "SUPPLY" lyser. LED "OVERFLOW ALARM" lyser. Forhøjet væskeniveau Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Træf om nødvendigt forholdsregler for at stoppe alarmsituationen. Alarmsituationen kan opstå som følge af: tilstoppet koalescensfilter eller defekt eller tilstoppet afløb. LED "SUPPLY" lyser. LED "OVERFLOW ALARM" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift om nødvendigt overløbsføleren. LED "SUPPLY" lyser. LED "HIGH OIL LEVEL" lyser. Maks. lagtykkelse nået. Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Tøm om nødvendigt olie- /benzinudskilleren. 24 -

27 Fejlfinding LED funktion Årsag Fejlafhjælpning LED "SUPPLY" lyser. LED "HIGH OIL LEVEL" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift om nødvendigt lagtykkelsesføleren. LED "SUPPLY" lyser. LED "SLUDGE ALARM" lyser. Maks. slamlagstykkelse nået. Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Tøm om nødvendigt olie- /benzinudskilleren. LED "SUPPLY" lyser. LED "SLUDGE ALARM" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift om nødvendigt slamlagsføleren. 6.2 Vedligeholdelse af anlægget Snavsede følere kan udløse fejlalarmer. Rengør især følerspidsen med fedtopløsende rengøringsmiddel, så olie, benzin og andet snavs fjernes. - 25

28 Tekniske data 7 Tekniske data 7.1 LAL-SRW Forsyning Nominel spænding 230 V AC ± 10 %, 50 Hz til 60 Hz Effektforbrug 4,5 VA til 6 VA Maks. Sikring 10 A Overspændingskategori III Tilslutning Klemme 5, 6 og 7 Udgang Tilslutning af relæ 1 Klemme 1, 2 og 3 Tilslutning af relæ 2 Klemme 10, 11 og 12 Udgang potentialfri skiftekontakt Kontaktbelastning 250 V AC/4 A/100 VA Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning Udgang/udgang forstærket isolering iht. EN 50178, nom. isolationsspænding 300 V eff Mekaniske data Vægt ca. 325 g Tæthedsgrad IP20 Fastgørelse DIN-skinne Dimensioner 70 mm x 86 mm x 58 mm Omgivelsestemperatur -25 C til +60 C Tilslutning af overløbsføler Tilslutning Klemme 13 og 15 U o 21,2 V I o 270 ma P o 1,4 W C o 0,6 µf L o 0,5 mh Tilslutning af lagtykkelsesføler eller slamlagsføler Tilslutning Klemme 22 og 24 U o 12,7 V I o 135 ma P o 1 W C o 5 µf L o 0,5 mh 26 -

29 Tekniske data 7.2 NVF-104/34-PF 7.3 KVF-104-PF 7.4 SLU-103-** Forsyning Nominel spænding 24 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C til+50 C Mekaniske data Tæthedsgrad IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5 m Vægt ca. 375 g Dimensioner 26,9 mm x 128 mm Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C til60 C (253 K til 333 K) Mekaniske data Tæthedsgrad IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5 m Vægt ca. 520 g Dimensioner 31,6 mm x 138 mm Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C til60 C (253 K til 333 K) Mekaniske data Tæthedsgrad IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5 m Vægt ca. 410 g Dimensioner 31,6 mm x 138 mm - 27

30 Noter 28 -

31 WARNING DEVICE Notes

32 PROCESS AUTOMATION PROTECTING YOUR PROCESS Worldwide Headquarters Pepperl+Fuchs GmbH Mannheim Germany Tel For the Pepperl+Fuchs representative closest to you check Subject to modifications Copyright PEPPERL+FUCHS Printed in Germany / DOCT-1214C 01/2008

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 EN WARNING DEVICE DE WARNANLAGE FR SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 WARNING DEVICE NVD-111 EN DE FR With regard to the supply of products, the current issue of the

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG ANVENDELSESEKSEMPLER VED EN ALARMSITUATION OVERFØRES ALARMSIGNALET SOM SMS VIA ET INDBYGGET MODEM GSM-ALARMSYSTEMER GSM-alarmsystemerne

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere