PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001"

Transkript

1 PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

2 WARNING DEVICE With regard to the supply of products, the current issue of the following document is applicable: The General Terms of Delivery for Products and Services of the Electrical Industry, published by the Central Association of the Electrical Industry (Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.v.) in its most recent version as well as the supplementary clause: "Expanded reservation of proprietorship" Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.v. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt". Les conditions de vente générales pour les produits et les services de l'industrie des équipements électriques publiées par la Fédération de l'industrie électronique (ZVEI) s'appliquent dans leur toute dernière version, tout comme la clause complémentaire "Réserve de propriété élargie". De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.v. i den seneste udgave samt tillægsklasulen: "Udvidet ejendomforbehold" er gældende".

3 1 Sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger Anvendte symboler Overensstemmelseserklæring Korrekt anvendelse Mærkning Vedligeholdelse Levering, transport og opbevaring Installation og idriftsættelse Installation af alarmsystemet Forbindelse til følere i eksplosionsfarlige områder Følerkabel Installation i forbindelse med egensikre strømkredse Reparation Bortskaffelse Anvendte standarder og direktiver Produktspecifikationer Funktion Apparatets dele og mål Produktprogram Installation Montering af følerne i olie-/benzinudskilleren Montering af alarmsystemet Tilslutning

4 4 Idriftsættelse DIP-switch-indstillinger Drift Alarmmeddelelser Nulstilling af alarmmeddelelse Funktionskontrol Fejlfinding Fejlsøgning og alarmtilstande Vedligeholdelse af anlægget Tekniske data LAL-SRW NVF-104/34-PF KVF-104-PF SLU-103-**

5 Sikkerhed 1 Sikkerhed 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Den anlægsansvarlige har det fulde ansvar for planlægning, montering, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse. Installation og idriftsættelse af alle apparater må kun foretages af teknikere med fornøden uddannelse. Sikkerhed for personale og anlæg kan ikke garanteres, hvis modulet ikke anvendes i overensstemmelse med den bestemmelsesmæssige anvendelse. De gældende love og regler vedrørende anvendelse og planlagt formål skal overholdes. Apparaterne er kun godkendt til korrekt og bestemmelsesmæssig anvendelse. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder både garanti og producentansvar. De pågældende datablade, overensstemmelseserklæringer og/eller EF-typegodkendelser er en del af dette dokument. Databladet indeholder de elektriske data fra EF-typegodkendelsen. Du kan finde disse dokumenter på eller få dem tilsendt ved henvendelse til en Pepperl+Fuchs-forhandler. 1.2 Anvendte symboler Sikkerhedsrelevante symboler Fare! Dette symbol markerer en umiddelbar fare. Hvis det ignoreres, er der fare for personskader eller sågar dødsfald. Advarsel! Dette tegn advarer mod en mulig fejl eller fare. Hvis dette ignoreres, er der fare for personskader eller alvorlige tingskader. Forsigtig! Dette tegn advarer mod en mulig fejl. Hvis dette ignoreres, kan der opstå alvorlige fejlfunktioner i apparaterne eller de tilsluttede systemer og anlæg. - 3

6 Sikkerhed Informative symboler OBS! Dette tegn henleder læserens opmærksomhed på en vigtig oplysning. Handlingsanvisning Dette symbol markerer en handlingsanvisning. 1.3 Overensstemmelseserklæring Alle produkterne er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder og direktiver. OBS! Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos producenten. Kvalitetssystemet hos producenten af produktet, Pepperl+Fuchs GmbH i D Mannheim, Tyskland, er certificeret iht. ISO ISO Korrekt anvendelse Alarmsystemet er et kompakt system til overvågning af følere i eksplosionsfarlige områder, zone 0, i olie-/benzinudskillere. Alarmsystemerne må kun monteres i dertil egnet kabinet, styretavle eller -skab, eller vægboks NVO5-KV Alarmsystemet er velegnet: til detektering af olielagtykkelse og højt væskeniveau eller slamlag ved tilslutning af en føler, til detektering af olielagtykkelse og højt væskeniveau ved tilslutning af to følere eller til detektering af slamlag og højt væskeniveau ved tilslutning af to følere 4 -

7 Sikkerhed Det er kun følgende følere, der må sluttes til alarmsystemet: Beskrivelse Overløbsføler til detektering af forhøjet væskeniveau Lagtykkelsesføler til detektering af olielagtykkelse Slamlagsføler til detektering af slamlag Typekode NVF-104/34-PF KVF-104-PF SLU-103-** Mærkning Alarmsystem Pepperl+Fuchs GmbH D Mannheim/Tyskland LAL-SRW DEMKO 07 ATEX II (1)G [Ex ia] IIB 1.5 Vedligeholdelse Apparatet må ikke rengøres med ætsende midler. Apparatet er vedligeholdelsesfrit. For at sikre korrekt funktion af hele alarmsystemet skal funktionen og samtlige følere kontrolleres mindst én gang om året. 1.6 Levering, transport og opbevaring Kontrollér, at emballage og indhold ikke er beskadiget. Underret postvæsenet eller speditøren og leverandøren i tilfælde af beskadigelse. Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og korrekt, ved at sammenligne med bestillingen og leveringsdokumenterne. Husk at gemme den originale emballage. Apparatet bør altid opbevares og transporteres i den originale emballage. Apparatet skal opbevares på et tørt og støvfrit sted. Overhold den tilladte opbevaringstemperatur (se datablad). - 5

8 Sikkerhed 1.7 Installation og idriftsættelse Installation af alarmsystemet Apparatet må kun monteres uden for eksplosionsfarlige miljøer. Apparatet må ikke installeres på steder, hvor der kan forekomme aggressive dampe. Der må ikke være spænding på apparatet, når det installeres og vedligeholdes. Alarmsystemet må ikke sluttes til forsyningen, før monteringen er fuldt gennemført, og følerne er tilsluttet. Typeskiltet må ikke fjernes Forbindelse til følere i eksplosionsfarlige områder I olie-/benzinudskillere må der kun tilsluttes følere, der er godkendt til montering i eksplosionsfarlige områder. Det eksterne udstyrs tæthedsgrad skal svare til den tæthedsgrad, der er foreskrevet for hele systemet Følerkabel Følerkabler må ikke lægges i kabel- eller ledningsbundter sammen med andre strømkredse. Undgå, at følerkablet trækkes parallelt med andre kabler, som kan udsende interferenser, der kan påvirke følersignalet og dermed alarmfunktionen. Selve føleren må ikke jordes. Hvis følerkablet forlænges, skal de gældende ATEX-forskrifter vedrørende farve, kvalitet og modstandsdygtighed overholdes. Anvend uafskærmede kabler med et tværsnit på 1 mm². 1.8 Installation i forbindelse med egensikre strømkredse Apparaternes egensikre strømkredse må føres i eksplosionsfarlige miljøer, når der sørges for sikker adskillelse fra alle ikke-egensikre strømkredse. De egensikre strømkredse skal installeres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Ved sammenkobling af egensikre apparater med de tilhørende apparaters egensikre strømkredse skal de pågældende maksimalværdier for apparatet og det tilhørende udstyr overholdes med henblik på eksplosionsbeskyttelse (dokumentation af egensikkerheden). Overhold i den forbindelse EN /IEC I Tyskland skal det "Nationale forord" til DIN EN /VDE 0165 del 1 ligeledes overholdes. 1.9 Reparation Apparaterne må ikke repareres, eller på anden måde ændres. I tilfælde af en defekt skal produktet altid erstattes af en original del. 6 -

9 Sikkerhed 1.10 Bortskaffelse Apparaterne og emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Apparaterne indeholder ikke batterier, der skal bortskaffes separat Anvendte standarder og direktiver EN EN EN EN EN EN ATEX-direktivet 94/9/EF EMC-direktivet 89/336/EØF Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF - 7

10 Produktspecifikationer 2 Produktspecifikationer 2.1 Funktion Alarmsystemet overvåger tilstanden via en overløbsføler, en lagtykkelsesføler eller en slamlagsføler eller via en kombination af overløbsføler og lagtykkelsesføler eller overløbsføler og slamlagsføler i en olie-/benzinudskiller. LED erne på apparatet markerer alarm, følerfejl samt systemets og følerens tilstand. I tilfælde af alarm aktiveres der ligeledes et akustisk alarmsignal. 2.2 Apparatets dele og mål ALARM RESET SUPPLY SYSTEM OK OVERFLOW ALARM HIGH OIL LEVEL LAL-SRW OIL SEPARATOR ALARM Mannheim Germany DIP-switch 2 LEDs 3 Tilslutninger til forsyning og potentialfrie kontakter 4 RESET-tast 5 Følertilslutninger 2 8 -

11 Produktspecifikationer 2.3 Produktprogram Alarmsystem Beskrivelse Egensikkert alarmsystem, 230 V AC Typekode LAL-SRW Følere Beskrivelse Overløbsføler til detektering af forhøjet væskeniveau Lagtykkelsesføler til detektering af olielagtykkelse Slamlagsføler til detektering af slamlag Typekode NVF-104/34-PF KVF-104-PF SLU-103-** Tilbehør Beskrivelse Samledåse til kabel IP67 Samledåse IP67 til én føler Ophængsbeslag til én føler Kabinet med DIN-skinne Typekode NVO5-VD NVO-SK3 NVO5-B NVO5-KV - 9

12 Installation 3 Installation 3.1 Montering af følerne i olie-/benzinudskilleren Læs kapitlet Sikkerhed og her især afsnittet Installation og idriftsættelse (se kapitel 1.7), før føleren monteres. Typeskiltet må ikke fjernes. Advarsel! Fare for kortslutning Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Før der arbejdes på apparatet, skal forsyningsspændingen altid afbrydes. Slut først apparatet til forsyningsspændingen igen, når arbejdet på apparatet er afsluttet. Overhold anvisningerne fra producenten af olie-/benzinudskilleren ved monteringen. Ophængsbeslaget skal sikre, at føleren bliver hængende i samme højde og på samme sted. Ophængsbeslaget skal så vidt muligt fastgøres, så det er tilgængeligt fra udskillerens nedstigningsskakt, så føleren kan løftes op, når olie-/benzinudskilleren skal tømmes eller vedligeholdes. OBS! Yderligere oplysninger om installation af føleren findes i instruktionen til de forskellige følere. 3.2 Montering af alarmsystemet OBS! Ved montering af apparatet i et kabinet, en styretavle eller et styreskab skal den tilhørende monteringsvejledning følges. Forsigtig! Overophedning Hvis den omgivende temperatur overskrider 60 C ved maksimal belastning, kan det medføre skader på apparatet. Sørg for tilstrækkelig ventilation på monteringsstedet. Hold en mindsteafstand på 5 mm mellem apparaterne på DIN-skinnen. 10 -

13 Installation Montering af alarmsystemet på DIN-skinne Apparatet klikkes fast på DIN-skinnen på følgende måde: Click! 3.3 Tilslutning Læs kapitlet Sikkerhed og her især afsnittet Installation og idriftsættelse, før udstyret monteres. Typeskiltet må ikke fjernes. Advarsel! Fare for kortslutning Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Før der arbejdes på apparatet, skal forsyningsspændingen altid afbrydes. Slut først apparatet til forsyningsspændingen igen, når arbejdet på apparatet er afsluttet. Ved tilslutningen er det vigtigt, at følerkablets plus og minus forbindes korrekt. Forlængerkablets sløjfemodstand i forbindelse med føleren: KVF-104-PF, SLU-103-** på 20 Ω må ikke overskrides. NVF-104/34-PF på 10 Ω må ikke overskrides. - 11

14 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med overløbsføler 1 bn bu OFF ON 2 A B C V AC D 1 Tilslutning af overløbsføler 2 Overløbsføler NVF-104/34-PF 3 DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun A Luft B Olie C Vand D Slam 12 -

15 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med lagtykkelsesføler 1 bn bu OFF ON A 2 B C V AC 4 D 1 Tilslutning af lagtykkelsesføler 2 Lagtykkelsesføler KVF-104-PF 3 DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun A B C D Luft Olie Vand Slam - 13

16 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med slamlagsføler 1 bn bu OFF ON A B 2 C V AC 4 D 1 Tilslutning af slamlagsføler 2 Slamlagsføler SLU-103-** 3 DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun A B C D Luft Olie Vand Slam 14 -

17 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med overløbsføler og lagtykkelsesføler 1 2 bn bu bn bu OFF ON 3 A 4 B C V AC D 1 Tilslutning af overløbsføler 2 Tilslutning af lagtykkelsesføler 3 Overløbsføler NVF-104/34-PF 4 Lagtykkelsesføler KVF-104-PF 5 DIP-switch 6 Forsyning bu blå bn brun A Luft B Olie C Vand D Slam - 15

18 Installation Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med overløbsføler og slamlagsføler 1 2 bn bu bn bu OFF ON 3 A B 4 C V AC D 1 Tilslutning af overløbsføler 2 Tilslutning af slamlagsføler 3 Overløbsføler NVF-104/34-PF 4 Slamlagsføler SLU-103-** 5 DIP-switch 6 Forsyning bu blå bn brun A Luft B Olie C Vand D Slam 16 -

19 Installation Følerne kan tilsluttes via en samledåse. Nedenstående figur viser tilslutning med samledåse NVO5-VD. Tilslutning og konfiguration af LAL-SRW med samledåse NVO5-VD 1 A B C D A B C D V AC 1 Samledåse NVO5-VD 2 Overløbsføler NVF-104/34-PF 3 Lagtykkelsesføler KVF-104-PF eller slamlagsføler SLU-103-** - 17

20 Installation Produktet er et apparat i klasse II (med forstærket isolering). Forsyningsspændingen tilsluttes på følgende måde: Klemme 7: Fase (F/L2) Klemme 6: Nul (N/L1) Klemme 5: Jord (sløjfeklemme) OBS! Via klemme 1 til 3 og 10 til 12 kan der tilsluttes ekstra relæer, som f.eks. giver mulighed for fjernalarmering eller tilslutning til et centralt overvågningsanlæg. Samledåse NVO5-SK3 skal anvendes til forlængelse af følerkablet. OBS! Undgå, at følerkablet trækkes sammen eller parallelt med andre kabler eller kabelbundter. For at sikre at alarmsystemet fungerer korrekt, må kablerne til følerne ikke være mere end 250 m lange. 18 -

21 Idriftsættelse 4 Idriftsættelse 4.1 DIP-switch-indstillinger Advarsel! DIP-switch-indstillinger må ikke foretages under spænding. Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Fjern ikke beskyttelseskappen for DIP-switchene, mens apparatet er sluttet til forsyningen. Monter beskyttelseskappen for DIP-switchene igen, før apparatet sluttes til forsyningen. Omskifter Beskrivelse DIP 1 NVF-føler (NVF-104/34- PF) ON OFF tilsluttet ikke tilsluttet DIP 2 KVF-føler (KVF-104-PF) eller SLU-føler (SLU- 103-**) ON OFF tilsluttet ikke tilsluttet DIP 3 Acoustic alarm (akustisk alarmsignal) ON OFF Akustisk alarmsignal aktiveret. Akustisk alarmsignal deaktiveret. DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) ON ON Relæ 1 og 2 kobler ved alle alarmtilstande, og når alarmårsagen ikke længere forefindes, sker der en automatisk tilbagekobling af relæ 1, OG relæ 2 forbliver uforandret, indtil der kvitteres for alarmen ved at trykke på "ALARM RESET". Dette markerer, at en alarm har været udløst. DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) ON OFF Relæ 1 og 2 kobler ved alle alarmtilstande. Efter 3 minutter kobler relæ 2 igen (også når der stadig er en alarmtilstand). Når alarmtilstanden forsvinder, kobler relæ 1 og/eller relæ 2 igen. (Når der trykkes på "ALARM RESET", kobler relæerne igen) DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) OFF ON Relæ 1 kobler ved alarmtilstand på NVFføler, relæ 2 kobler ved alarmtilstand på KVF-føler. Når alarmtilstanden forsvinder, kobler relæ 1 og/eller relæ 2 igen. (Når der trykkes på "ALARM RESET", kobler relæerne igen). DIP 4 DIP 5 Relay setting (relæindstillinger) OFF OFF Relæ 1 og 2 kobler ved alle alarmtilstande, uanset fra hvilken føler. Når alarmtilstanden forsvinder, kobler relæ 1 og relæ 2 igen. (Når der trykkes på "ALARM RESET", kobler relæerne igen). DIP 6 Repeat alarm setting in 24 hours (Alarmgentagelse 24 timer) ON OFF Alarmgentagelse aktiveret. Det gælder også for funktionen af relæ 1 og 2. Alarmgentagelse deaktiveret - 19

22 Idriftsættelse Omskifter DIP 7 DIP 8 Reset key (ALARM RESET-aktivering) Not in use (anvendes ikke) ON OFF Beskrivelse ALARM RESET er aktiv. Det akustiske alarmsignal og alarmrelæerne nulstilles. ALARM RESET er deaktiveret. Det akustiske alarmsignal og alarmrelæerne nulstilles ikke. 20 -

23 Drift 5 Drift 5.1 Alarmmeddelelser Alarmsystemet markerer alarmtilstande eller følerfejl både med akustiske og visuelle alarmsignaler. LED "OVERFLOW ALARM" eller "HIGH OIL LEVEL" lyser, indtil normaltilstand er genetableret. Gul LED "SUPPLY" Lyser konstant Blinker Forsyningsspænding på apparatet. Apparatet er i drift Idriftsættelse af overløbsføleren Grøn LED "SYSTEM OK" Lyser konstant Blinker Ingen aktiv fejl eller alarm Ingen aktiv fejl eller alarm, men der har tidligere været registreret en fejl eller alarm. Rød LED "OVERFLOW ALARM" Lyser konstant Alarm aktiv, føler dækket med væske. Blinker Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning Rød LED "HIGH OIL LEVEL" Lyser konstant Alarm aktiv, føler dækket med olie. Blinker Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning Rød LED "SLUDGE ALARM" Lyser konstant Alarm aktiv, føler dækket med slam. Blinker Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning 5.2 Nulstilling af alarmmeddelelse En tidligere registreret alarm nulstilles ved at trykke på tasten "ALARM RESET" (den grønne LED blinker). Hvis alarmsystemet er i alarmtilstand, nulstilles det akustiske alarmsignal og det pågældende relæ 1 og/eller 2, når der trykkes på tasten "ALARM RESET. LED erne for følerne lyser/blinker stadig. Når DIP-switch 6 sættes i position ON, gentages alarmen efter 24 timer. - 21

24 Drift 5.3 Funktionskontrol Alarmsystem Der kan udføres en LED- og en relætest for at kontrollere, at alarmsystemet fungerer korrekt. Funktionskontrollen aktiveres ved at trykke på tasten "ALARM RESET" i ca. 3 sekunder: 1. styringen går over i testmodus, 2. alle LED er lyser en efter en i 1 sekund, 3. de to relæer aktiveres efter hinanden i 1 sekund, 4. derefter aktiveres det akustiske alarmsignal, og 5. alarmsystemet går tilbage til den aktuelle status. Lagtykkelsesføler Kontrol af normaltilstanden 1. Løft føleren op af olie-/benzinudskilleren. 2. Rengør føleren, og tør den af. 3. Hold om føleren (uden handsker). 4. Den øverste og nederste metaldel skal berøres samtidig. På alarmsystemet lyser eller blinker den grønne LED "SYSTEM OK". Kontrol af alarmsituationen Lad føleren hænge frit svævende i luften. LED "HIGH OIL LEVEL" lyser, og det akustiske alarmsignal er eventuelt aktiveret. Overløbsføler Advarsel! Fare for forbrænding Følerens spids er varm. Pas på ikke at røre ved den. Kontrol af normaltilstanden 1. Løft føleren op af olie-/benzinudskilleren. 2. Rengør føleren, og tør den af. 3. Lad føleren hænge frit svævende i luften. På alarmsystemet lyser eller blinker den grønne LED "SYSTEM OK". Kontrol af alarmsituationen Dyp føleren i væske (målepunktet skal være neddykket). Den røde LED "OVERFLOW ALARM" lyser, og det akustiske alarmsignal er eventuelt aktiveret. 22 -

25 Drift Slamlagsføler Testmodus ved tilslutning af forsyningen. Når forsyningen tilsluttes, aktiveres føleren automatisk i testmodus i de første 10 minutter. Når føleren har været i testmodus i 10 minutter, går den automatisk over i normal tilstand, hvor den følger de almindelige overvågningsperioder. Testmodus ved kontrol og placering af føleren Føleren skal sættes i testmodus. 1. Afbryd forsyningen til alarmsystemet. Føleren skifter til testmodus. 2. Sænk føleren ned i slammet. Føleren går i alarm. Den røde LED "SLUDGE ALARM" lyser, og det akustiske alarmsignal er eventuelt aktiveret. OBS! Vær opmærksom på, at der kan forekomme alarmer med korte intervaller inden for de første 10 minutter, når forsyningen har været afbrudt. Føler i normaltilstand Normaltilstand: I normal drift skal føleren være neddykket i vand i mindst 10 minutter kontinuerligt. På alarmsystemet lyser eller blinker den grønne LED "SYSTEM OK". Alarmtilstand I alarmtilstand skal føleren enten være dækket af slam eller hænge frit i luften i mindst 10 minutter. - 23

26 Fejlfinding 6 Fejlfinding 6.1 Fejlsøgning og alarmtilstande OBS! Er DIP-switch 5 ON, er det akustiske alarmsignal aktivt i tilfælde af alarm eller følerfejl. LED funktion Årsag Fejlafhjælpning Alle LED er er slukkede. Alarmsystemet er ikke i drift. Kontrollér, om forsyningen er tilsluttet. LED "SUPPLY" blinker. Systemet tages i brug. Overløbsføler under opvarmning. Vent, til overløbsføleren har nået driftstemperaturen. LED "SUPPLY" lyser. LED "SYSTEM OK" blinker. Alarmtilstand, p.t. ikke aktiveret. 1. Kontrollér udskillerens tilstand. 2. Tryk på "ALARM RESET"- tasten. LED "SUPPLY" lyser. LED "OVERFLOW ALARM" lyser. Forhøjet væskeniveau Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Træf om nødvendigt forholdsregler for at stoppe alarmsituationen. Alarmsituationen kan opstå som følge af: tilstoppet koalescensfilter eller defekt eller tilstoppet afløb. LED "SUPPLY" lyser. LED "OVERFLOW ALARM" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift om nødvendigt overløbsføleren. LED "SUPPLY" lyser. LED "HIGH OIL LEVEL" lyser. Maks. lagtykkelse nået. Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Tøm om nødvendigt olie- /benzinudskilleren. 24 -

27 Fejlfinding LED funktion Årsag Fejlafhjælpning LED "SUPPLY" lyser. LED "HIGH OIL LEVEL" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift om nødvendigt lagtykkelsesføleren. LED "SUPPLY" lyser. LED "SLUDGE ALARM" lyser. Maks. slamlagstykkelse nået. Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Tøm om nødvendigt olie- /benzinudskilleren. LED "SUPPLY" lyser. LED "SLUDGE ALARM" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift om nødvendigt slamlagsføleren. 6.2 Vedligeholdelse af anlægget Snavsede følere kan udløse fejlalarmer. Rengør især følerspidsen med fedtopløsende rengøringsmiddel, så olie, benzin og andet snavs fjernes. - 25

28 Tekniske data 7 Tekniske data 7.1 LAL-SRW Forsyning Nominel spænding 230 V AC ± 10 %, 50 Hz til 60 Hz Effektforbrug 4,5 VA til 6 VA Maks. Sikring 10 A Overspændingskategori III Tilslutning Klemme 5, 6 og 7 Udgang Tilslutning af relæ 1 Klemme 1, 2 og 3 Tilslutning af relæ 2 Klemme 10, 11 og 12 Udgang potentialfri skiftekontakt Kontaktbelastning 250 V AC/4 A/100 VA Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning Udgang/udgang forstærket isolering iht. EN 50178, nom. isolationsspænding 300 V eff Mekaniske data Vægt ca. 325 g Tæthedsgrad IP20 Fastgørelse DIN-skinne Dimensioner 70 mm x 86 mm x 58 mm Omgivelsestemperatur -25 C til +60 C Tilslutning af overløbsføler Tilslutning Klemme 13 og 15 U o 21,2 V I o 270 ma P o 1,4 W C o 0,6 µf L o 0,5 mh Tilslutning af lagtykkelsesføler eller slamlagsføler Tilslutning Klemme 22 og 24 U o 12,7 V I o 135 ma P o 1 W C o 5 µf L o 0,5 mh 26 -

29 Tekniske data 7.2 NVF-104/34-PF 7.3 KVF-104-PF 7.4 SLU-103-** Forsyning Nominel spænding 24 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C til+50 C Mekaniske data Tæthedsgrad IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5 m Vægt ca. 375 g Dimensioner 26,9 mm x 128 mm Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C til60 C (253 K til 333 K) Mekaniske data Tæthedsgrad IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5 m Vægt ca. 520 g Dimensioner 31,6 mm x 138 mm Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C til60 C (253 K til 333 K) Mekaniske data Tæthedsgrad IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5 m Vægt ca. 410 g Dimensioner 31,6 mm x 138 mm - 27

30 Noter 28 -

31 WARNING DEVICE Notes

32 PROCESS AUTOMATION PROTECTING YOUR PROCESS Worldwide Headquarters Pepperl+Fuchs GmbH Mannheim Germany Tel For the Pepperl+Fuchs representative closest to you check Subject to modifications Copyright PEPPERL+FUCHS Printed in Germany / DOCT-1214C 01/2008

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 EN WARNING DEVICE DE WARNANLAGE FR SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 WARNING DEVICE NVD-111 EN DE FR With regard to the supply of products, the current issue of the

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 75A 5 1 36V Max. belastning 75A / 36V DC 5 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe 75A (5x15A) for motorer med maks. 60s åbningstid MONTAGEVEJLEDNING Tekniske

Læs mere

SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07. 4165*da

SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07. 4165*da SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07 K 24V-25A 4165*da Generelt Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Læs mere

Teknisk vejledning Strømforsyning

Teknisk vejledning Strømforsyning 2CDC 550 001 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Strømforsyning Strømforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V Styresentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Styresentral Type 15A-1-1-36V STYRESENTRAL Innhold 1 Indholdsfortegnelse 2 1.1 Liste over figurer 2 2 Skitse over centralen 3 3 Installation 4 3.1 Generelt

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i

Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i Betjeningsvejledning Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i TÜV 10 ATEX 555793 X IECEx TUN10.0002 X Eksempler Betjeningsvejledning for modellerne RTD og TC, Ex i Side 3-38 2015

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning Enteral ernæringspumpe Brugervejledning DK Indholdsfortegnelse Brugervejledning til APPLIX Smart Læs venligst brugervejledningen inden pumpen tages i brug. Information 5 Anvendelse 5 Indikationer 5 Kontraindikationer

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 ORO DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 1 Jydepejsen A/S, Ahornsvinget 3-7 - Nr.Felding, DK-7500 Holstebro EN 14785-2006 Residential space heating appliance fired by wood pellets

Læs mere

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele - Danish - Udgivet 06/11 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere