PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001"

Transkript

1 PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 EN WARNING DEVICE DE WARNANLAGE FR SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

2 WARNING DEVICE NVD-111 EN DE FR With regard to the supply of products, the current issue of the following document is applicable: The General Terms of Delivery for Products and Services of the Electrical Industry, published by the Central Association of the Electrical Industry (Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.v.) in its most recent version as well as the supplementary clause: "Expanded reservation of proprietorship" Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.v. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt". Les conditions de vente générales pour les produits et les services de l'industrie des équipements électriques publiées par la Fédération de l'industrie électronique (ZVEI) s'appliquent dans leur toute dernière version, tout comme la clause complémentaire "Réserve de propriété élargie". De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.v. i den seneste udgave samt tillægsklasulen: "Udvidet ejendomforbehold" er gældende".

3 Indhold 6 Fejlfinding Fejlsøgning og alarmtilstande Vedligeholdelse af anlægget Tekniske data Alarmrelæ NVD Overløbsføler KVF-O Fedtlagsføler KVF-F Fedtlagsføler FAU

4 Sikkerhed 1 Sikkerhed 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Den anlægsansvarlige har det fulde ansvar for planlægning, montering, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse. Installation og idriftsættelse af alle apparater må kun foretages af teknikere med fornøden uddannelse. Sikkerhed for personale og anlæg kan ikke garanteres, hvis modulet ikke anvendes i overensstemmelse med den bestemmelsesmæssige anvendelse. De gældende love og regler vedrørende anvendelse og planlagt formål skal overholdes. Apparaterne er kun godkendt til korrekt og bestemmelsesmæssig anvendelse. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder både garanti og producentansvar. De pågældende datablade, overensstemmelseserklæringer og/eller EF-typegodkendelser er en del af dette dokument. Databladet indeholder de elektriske data fra EF-typegodkendelsen. Du kan finde disse dokumenter på eller få dem tilsendt ved henvendelse til en Pepperl+Fuchs-forhandler. 1.2 Anvendte symboler Sikkerhedsrelevante symboler Fare! Dette symbol markerer en umiddelbar fare. Hvis det ignoreres, er der fare for personskader eller sågar dødsfald. Advarsel! Dette tegn advarer mod en mulig fejl eller fare. Hvis dette ignoreres, er der fare for personskader eller alvorlige tingskader. Forsigtig! Dette tegn advarer mod en mulig fejl. Hvis dette ignoreres, kan der opstå alvorlige fejlfunktioner i apparaterne eller de tilsluttede systemer og anlæg. - 3

5 Sikkerhed Informative symboler OBS! Dette tegn henleder læserens opmærksomhed på en vigtig oplysning. Handlingsanvisning Dette symbol markerer en handlingsanvisning. 1.3 Overensstemmelseserklæring Alle produkter er udviklet og fremstillet under overholdelse af gældende europæiske standarder og direktiver. OBS! Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos producenten. Kvalitetssystemet hos producenten af produktet, Pepperl+Fuchs GmbH i D Mannheim, Tyskland er certificeret iht. ISO ISO Korrekt anvendelse Alarmrelæet er en kompakt enhed, der overvåger 1 til 2 følere i en fedtudskiller. Alrmrelæerne må kun monteres i dertil egnet kabinet, styretavle eller -skab, eller vægboks NVO5-KV Alarmrelæet er velegnet: til overvågning af fedtlagstykkelsen, dvs. alarmering, hvis en defineret lagtykkelse er nået. til detektering af væskeoverløb, f.eks. hvis afløber er spærret. 4 -

6 Sikkerhed Det er kun følgende følere, der må tilsluttes alarmrelæet: Beskrivelse Fedtlagsføler til detektering af fedtlagets tykkelse i en vandholdig emulsion med små fedtklumper eller til koaguleret fedt Fedtlagsføler til detektering af fedtlagets tykkelse i et flydende fedtlag Overløbsføler til detektering af højt væskeniveau Typekode FAU-104 KVF-F KVF-O Mærkning Alarmrelæet Pepperl+Fuchs GmbH Lilienthalstrasse 200, Mannheim, Germany NVD Vedligeholdelse Apparatet må ikke rengøres med ætsende midler. Apparatet er vedligeholdelsesfrit. For at sikre korrekt funktion af hele alarmsystemet skal funktionen og samtlige følere kontrolleres mindst én gang om året. 1.6 Levering, transport og lagring Kontrollér emballagen og indholdet for beskadigelse. Kontrollér, at det leverede er komplet samt det rigtige. Husk at gemme den originale emballage. Apparatet bør altid opbevares og transporteres i den originale emballage. Apparatet skal opbevares på et tørt og støvfrit sted. Overhold den tilladte opbevaringstemperatur (se datablad). 1.7 Installation og idriftsættelse Installation af alarmsystemet Apparatet må kun monteres uden for eksplosionsfarlige miljøer. Apparatet må ikke installeres på steder, hvor der kan forekomme aggressive dampe. Der må ikke være spænding på apparatet, når det installeres og vedligeholdes. Alarmsystemet må ikke sluttes til forsyningen, før monteringen er fuldt gennemført, og følerne er tilsluttet. Typeskiltet må ikke fjernes. - 5

7 Sikkerhed 1.8 Drift Emulsioner 1.9 Reparation En fedtudskiller er et anlæg, som kan separere fedtstoffer fra vand. Det kan forekomme at fedtet ikke separeres hvis der opstår en emulsion. En emulsion er en mere eller mindre stabil blanding af fedt og vand. Er vandindhold i emulsionen for højt, kan føleren ikke registrere fedtet. Apparaterne må ikke repareres, eller på anden måde ændres. I tilfælde af en defekt skal produktet altid erstattes af en original del Bortskaffelse Apparaterne og emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Apparaterne indeholder ikke batterier, der skal bortskaffes separat Anvendte standarder og direktiver EN EN EN EMV-direktivet 2004/108/EF Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF 6 -

8 Produktspecifikationer 2 Produktspecifikationer 2.1 Funktion Alarmrelæet overvåger en fedtlagsføler eller en overløbsføler eller begge, overløbsføler og fedtlagsføler i en fedtudskiller. Lysdioderne på alarmrelæet markerer alarm, følerfejl samt systemets og følerens tilstand. I tilfælde af alarm aktiveres der ligeledes et akustisk alarmsignal. Fedtstofferne i en fedtudskiller kan have forskellige sammensætninger. Følgende typer kan forekomme: Fedtet er flydende. Disse fedtstoffer forekommer f.eks. i produktionen og ved lagringen af vegetabilske fedtstoffer. Denne type af fedtstoffer danner et flydende lag fedt, som er klart afgrænset fra vandet. Ved en sådan fedtsammensætning anvendes fedtlagsføleren KVF-F til detektering af fedtlagets tykkelse. Fedtet er fast. Disse fedtstoffer findes f.eks. i spildevandet fra vaskekummer eller opvaskemaskiner samt i gulvafløb i industrikøkkener eller restauranter. Denne type af fedtstoffer består af en blanding af animalske og vegetabilske fedtstoffer. De danner typisk en vandholdig emulsion med mindre fedtklumper eller et koaguleret lag fedt. Ved en sådan fedtsammensætning anvendes fedtlagsføleren FAU-104 til detektering af fedtlagets tykkelse. - 7

9 Produktspecifikationer 2.2 Produktprogram Alarmrelæ Beskrivelse Alarmrelæ, 230 V AC Typekode NVD-111 Følere Beskrivelse Fedtlagsføler til detektering af fedtlagets tykkelse i en vandholdig emulsion med små fedtklumper eller til koaguleret fedt Fedtlagsføler til detektering af fedtlagets tykkelse i et flydende fedtlag Overløbsføler til detektering af højt væskeniveau Typekode FAU-104 KVF-F KVF-O Tilbehør Beskrivelse Samledåse IP68 til én føler Ophængsbeslag til én føler Vægboks med DIN-skinne Typekode LAL-SK2 NVO5-B NVO5-KV 8 -

10 Produktspecifikationer 2.3 Konstruktion og dimensioner Alarmrelæ NVD ALARM RESET SUPPLY SYSTEM OVERFLOW FAT LAYER OK ALARM ALARM NVD-111 Fat Alarm System Mannheim Germany Billede DIP-switch 2 Lysdioder 3 Tilslutninger til forsyning og potentialfri kontakter 4 "Reset"-taste 5 Følertilslutninger Vægboks NVO5-KV Billede 2.2-9

11 Produktspecifikationer Overløbsføler KVF-O Ø Billede Nederste del med Laser mærkning 2 Mellemdel 3 Øverste del 4 Kabel 5 Målepunkt

12 Produktspecifikationer Fedtlagsføler KVF-F Ø Billede Nederste del med Laser mærkning 2 Mellemdel 3 Øverste del 4 Kabel 5 Målepunkt

13 Produktspecifikationer Fedtlagsføler FAU Ø38 3 Billede Nederste del 2 Kabel 3 Reflektorer 4 Målepunkt

14 Installation 3 Installation 3.1 Montering af følerne i en fedtudskiller Læs kapitlet Sikkerhed og her især afsnittet Installation og idriftsættelse (se kapitel 1.7), før føleren monteres. Typeskiltet må ikke fjernes. Advarsel! Fare for kortslutning Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Før der arbejdes på apparatet, skal forsyningsspændingen altid afbrydes. Slut først apparatet til forsyningsspændingen igen, når arbejdet på apparatet er afsluttet. Overhold anvisningerne fra producenten af fedtudskilleren ved installationen. Ophængsbeslaget skal sikre, at føleren bliver hængende i samme højde og på samme sted. Det anbefales at fastgøre ophængsbeslaget på en sådan måde at føleren/kablet kan nås fra fedtudskillerens nedstigningsskakt, derved kan føleren løftes op, når fedtudskilleren skal tømmes eller vedligeholdes. Nøjagtig højdeindstilling foretages ved hjælp af ophængsbeslaget. Det medfølgende ophængsbeslag NVO5-B skal anvendes til montering i en betonbeholder. Der skal anvendes andre former for fastgørelse (skruer og rawlplugs) i beholdere, tanke eller udskillere i andre materialer, f.eks. plast eller metal. 2 1 Billede 3.1 Montering med samledåse og ophængsbeslag 1 Ophængsbeslag til én føler NVO5-B 2 Samledåse til én føler LAL-SK2-13

15 Installation Montering af overløbsføleren KVF-O Som hovedregel skal følerens målepunkt være nogle centimeter over det normale vandspejl (uden fedtindhold) i en højde der sikrer rettidig alarmering i tilfælde af oversvømmelse. Hvilket kan ske hvis der opstår tilbageløb i afløbssystemet, eller hvis afløbet er tilstoppet. Følerens målepunkt befinder sig mellem det isolerede mellemstykke og den øverste metaldel (se kapitel 2.3). A 1 S B X L C Billede 3.2 Montering af overløbsføleren 1 Overløbsføler KVF-O A Luft B Fedt C Vand L Vandspejl (uden fedt) S Målepunkt føler X Alarmgrænse 14 -

16 Installation Hvis der er et ikke elektrisk ledende fedtlag på overfladen, er der risiko for, at et muligt overløb ikke registreres af føleren. Det anbefales derfor at montere et åbent dykrør til overløbsføleren KVF-O. På den måde sikres det, at føleren kun kommer i kontakt med vand, og at overløb detekteres. Opbygningen er vist i den efterfølgende tegning. A 1 S B X L C D Billede 3.3 Montering af overløbsføleren KVF-O i dykrør 1 Overløbsføler KVF-O A Luft B Fedt C Vand D Åbent dykrør (medfølger ikke) L Vandspejl (uden fedt) S Målepunkt føler X Alarmgrænse - 15

17 Installation Montering af fedtlagsføleren KVF-F Føleren skal være neddykket nogle centimeter under det normale vandspejl (uden fedt). Hvor langt under vandspejlet den skal være neddykket, afhænger af fedtudskilleres type, konstruktionen, kapaciteten samt af den maksimale fedtlagstykkelse. Føleren skal altid være neddykket i væske. Følerens målepunkt befinder sig mellem det isolerede mellemstykke og den øverste metaldel (se kapitel 2.3). A B X L C 1 S Billede 3.4 Montering af fedtlagsføleren 1 Fedtlagsføler KVF-F A Luft B Fedt C Vand L Vandspejl (uden fedt) S Målepunkt føler X Alarmgrænse (maksimal fedtlagstykkelse) 16 -

18 Installation Montering af fedtlagsføleren FAU-104 Føleren skal være neddykket nogle centimeter under det normale vandspejl (uden fedt). Hvor langt under vandspejlet den skal være neddykket, afhænger af fedtudskillerens type, konstruktionen samt af den maksimale fedtlagstykkelse. Føleren skal altid være neddykket i væsken. Følerens målepunkt er på højde med reflektorerne (se kapitel 2.3). A B L X C 1 S Billede 3.5 Montering af fedtlagsføleren 1 Fedtlagsføler FAU-104 A Luft B Fedt C Vand L Vandspejl (uden fedt) S Målepunkt føler X Alarmgrænse (maksimal fedtlagstykkelse) - 17

19 Installation 3.2 Montering af alarmrelæet OBS! Ved montering af alarmrelæet i et kabinet, en styretavle eller et styreskab skal den dertil tilhørende monteringsvejledning følges. Forsigtig! Overophedning Hvis omgivelsestemperaturen ved maksimal belastning overstiger 60 C, kan det ødelægge alarmrelæet. Sørg for tilstrækkelig ventilation på monteringsstedet. Hold en mindsteafstand på 5 mm mellem alarmrelæet og andre apparater på DIN-skinnen. Montering af alarmrelæet på DIN-skinne Klik apparatet fast på skinnen på følgende måde: Click! Billede

20 Installation 3.3 Tilslutning Læs kapitlet Sikkerhed og her især afsnittet Installation og idriftsættelse (se kapitel 1.7), før alarmrelæet monteres. Typeskiltet må ikke fjernes. Advarsel! Fare for kortslutning Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Før der arbejdes på apparatet, skal forsyningsspændingen altid afbrydes. Slut først apparatet til forsyningsspændingen igen, når arbejdet på apparatet er afsluttet. Ved tilslutning af følerkablerne skal plus og minus forbindes korrekt. Sløjfemodstanden i følernes forlængerkabler må ikke overskride 20 Ω. - 19

21 Installation Tilslutning og konfiguration af alarmrelæ med en overløbsføler KVF-O 1 bn bu OFF ON V AC 4 Billede Tilslutning af overløbsføler 2 Overløbsføler KVF-O 3 DIP-switch 4 Forsyning Bu Blå Bn Brun 20 -

22 Installation Tilslutning og konfiguration af alarmrelæ med fedtlagsføleren KVF-F 1 bn bu OFF ON V AC 4 Billede Tilslutning af fedtlagsføler 2 Fedtlagsføler KVF-F 3 DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun - 21

23 Installation Tilslutning og konfiguration af alarmrelæ med fedtlagsføleren FAU bn bu OFF ON V AC 4 Billede Tilslutning af fedtlagsføler 2 Fedtlagsføler FAU DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun 22 -

24 Installation Tilslutning og konfiguration af alarmrelæ med overløbsføleren KVF-O og fedtlagsføleren KVF-F 1 2 bn bu bn bu OFF ON V AC 6 Billede Tilslutning af overløbsføler 2 Tilslutning af fedtlagsføler 3 Overløbsføler KVF-O 4 Fedtlagsføler KVF-F 5 DIP-switch 6 Forsyning bu blå bn brun - 23

25 Installation Tilslutning og konfiguration af alarmrelæ med overløbsføleren KVF-O og fedtlagsføleren FAU bn bu bn bu OFF ON V AC 6 Billede Tilslutning af overløbsføler 2 Tilslutning af fedtlagsføler 3 Overløbsføler KVF-O 4 Fedtlagsføler FAU DIP-switch 6 Forsyning bu blå bn brun 24 -

26 Installation Produktet er et apparat i klasse II (med forstærket isolering). Forsyningsspændingen tilsluttes på følgende måde: Klemme 7: Fase (F/L2) Klemme 6: Nul (N/L1) Klemme 5: Jord (sløjfeklemme) OBS! Via klemme 1 til 3 og 10 til 12 kan der tilsluttes ekstra relæer, som f.eks. giver mulighed for fjernalarmering eller tilslutning til et centralt overvågningsanlæg. Samledåse LAL-SK2 kan anvendes til forlængelse af følerkablet. OBS! Undgå, at følerkablet trækkes sammen eller parallelt med andre kabler eller kabelbundter. For at sikre at alarmsystemet fungerer korrekt, må kablerne til følerne ikke være mere end 250 m lange. - 25

27 Idriftsættelse 4 Idriftsættelse 4.1 Konfiguration af alarmrelæ via DIP-switch Udover indholdet af vand og fedt i en fedtudskiller er der ofte også madrester og fedtklumper. Disse madrester og fedtklumperne kan forårsage fejlalarmer fra fedtlagsføleren. For at undgå disse fejlalarmer fra fedtlagsføleren kan alarmrelæet via DIP-switch 1 (Reaction time), indstilles til to forskellige funktionstilstande. DIP1 ON driftstilstand Reaktionstid 24 timer, hvilket betyder at med alarmrelæet i normalfunktion (grøn lysdiode "SYSTEM OK" tændt) skal fedtføleren kontinuerlig 24 timer i træk detektere fedt. Først efter at føleren disse 24 timer uafbrudt har detekteret fedt, vises alarmtilstanden med lysdioden "FAT LAYER ALARM", og evt. også den akustisk alarm, og relækontakterne bryder. Reaktionstiden for detektering af vand (ved rød lysdiode "FAT LAYER ALARM" tændt) skal fedtlagsføleren være kontinuerlig 1 time i vand. Først efter at føleren denne ene time uafbrudt har detekteret vand, slukker lysdioden "FAT LAYER ALARM", og lysdioden "SYSTEM OK" blinker. OBS! Når alarmrelæet tilsluttes, eller når DIP-switchen skifter fra OFF til ON, lyser lysdioden "SYSTEM OK" i ca. 1 minut. Først derefter vises følerens tilstand som beskrevet ovenfor. DIP1 OFF service-/testtilstand Når alarmrelæet tilsluttes, eller når DIP-switchen skiftes fra ON til OFF, registreres der straks en alarm, som derefter vises på alarmrelæet. DIP-switchene sidder på højre side af apparatet (se kapitel 2.3). OFF ON Reaction time KVF-O FAU-104 / KVF-F Acoustic alarm Relay setting Relay setting Repeat alarm in 24 hours Reset key Refer servicing to qualified personel. Billede 4.1 Oversigt over DIP-switches på alarmrelæet 26 -

28 Idriftsættelse Den følgende tabel viser de forskellige konfigurationsindstillinger. DIP omskifter Beskrivelse DIP 1 Reaction time ON Driftstilstand følerreaktion forsinkes (reaktionstid fedtlagsføler) OFF Service-/testtilstand føleren reagerer med det samme DIP 2 Overløbsføler KVF-O ON Tilsluttet OFF Ikke tilsluttet DIP 3 Fedtlagsføler KVF-F ON Tilsluttet eller FAU-104 OFF Ikke tilsluttet DIP 4 Acoustic alarm ON Akustisk alarmsignal aktiveret. (akustisk alarmsignal) OFF Akustisk alarmsignal deaktiveret. DIP 5 DIP 6 DIP 5 DIP 6 DIP 5 DIP 6 DIP 5 DIP 6 DIP 7 DIP 8 Relay setting (relæindstilling) Relay setting (relæindstilling) Relay setting (relæindstilling) Relay setting (relæindstilling) Repeat alarm in 24 hours (alarmen gentages efter 24 timer) Reset key (ALARM RESET-aktivering) ON ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF Relækontakterne 1 og 2 bryder ved alle alarmtilstande, uanset med hvilken føler. Forsvinder alarmtilstanden, trækker relækontakterne 1 og 2 igen (aktiveres "ALARM RESET", trækker relækontakterne også). Relækontakterne 1 og 2 bryder ved alle alarmtilstande, uanset med hvilken føler. Efter 3 minutter trækker relækontakt 2 igen (også selv om der stadig er en alarmtilstand). Forsvinder alarmtilstanden, trækker relækontakt 1 og/eller 2 igen. (Aktiveres "ALARM RESET", trækker relækontakterne også) Relækontakt 1 bryder hvis overløbsføleren KVF-O går i alarmtilstand, relækontakt 2 bryder hvis fedtlagsføleren KVF-F/FAU-104 går i alarmtilstand. Forsvinder alarmtilstanden, trækker relækontakt 1 og/eller 2 igen (Aktiveres "ALARM RESET", trækker relækontakterne også). Relækontakterne 1 og 2 bryder ved alle alarmtilstande, uanset med hvilken føler. Forsvinder alarmtilstanden igen, trækker relækontakt 1 automatisk igen og relækontakt 2 forbliver brudt, indtil alarmen kvitteres med aktiveringen af "ALARM RESET". Dette markerer, at en alarm har været udløst. Alarmgentagelse aktiveret. Det gælder også for funktionen af relækontakt 1 og 2. Alarmgentagelse deaktiveret "ALARM RESET"-taste er aktiveret. Den akustiske alarm og relækontakterne kan nulstilles. "ALARM RESET"-taste er deaktiveret. Den akustiske alarm og relækontakterne kan ikke nulstilles. - 27

29 Drift 5 Drift 5.1 Alarm visning Alarmrelæet markerer alarmtilstande eller følerfejl akustisk og visuelt. De tilhørende lysdioder "OVERFLOW ALARM" eller "FAT LAYER ALARM" lyser, indtil den normale tilstand er genoprettet. Lysdiode Tilstand Betydning Gul lysdiode "SUPPLY" Lyser Forsyningsspænding på apparatet. Apparatet er i drift. Grøn lysdiode "SYSTEM OK" Rød lysdiode "OVERFLOW ALARM" Rød lysdiode "FAT LAYER ALARM" Blinker et øjeblik Lyser Blinker Lyser Blinker Lyser Blinker Forudsætning DIP-switch 1 = ON I denne tilstand indikerer et kort blink på lysdioden "SUPPLY", at der registreres en tilstandsændring på føleren. Ingen aktiv fejl eller alarm normal drift Ingen aktiv fejl eller alarm, men der har tidligere været registreret en fejl eller alarm. Alarm aktiv, overløbsføler er i væske. Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning Alarm aktiv, fedtlagsføler er i fedt. Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning 28 -

30 Drift 5.2 Nulstilling af alarmsignaler Der er to måder at nulstille en alarm på. Et kort tryk på tasten "ALARM RESET" Den akustiske alarm afbrydes. De potentialfrie relækontakter trækker. Længerevarende tryk på tasten "ALARM RESET" (ca. 3 til 4 sekunder) Kombineret test- og nulstillingsfunktion Testfunktionen startes med et længerevarende tryk på tasten. Lysdioderne lyser i kort tid en efter en. Den akustiske alarm aktiveres et øjeblik. Begge relækontakter aktiveres efter hinanden. Nulstillingsfunktionen startes (forudsætningen herfor er, at DIP-switch 1 "Reaction time" er ON) Timetælleren (1 time eller 24 timer) nulstilles. Lysdioden "System OK" lyser. Skulle der foreligge en alarmtilstand for fedtlag, vises denne alarmtilstand først efter 24 timer med lysdioden "FAT LAYER ALARM", og den akustisk alarm aktiveres evt., og relækontakterne bryder. OBS! I tilfælde af et kabelbrud eller kortslutning indikeres der uafhængigt af DIP1s indstilling ("Reaction time") en alarmtilstand med det samme via lysdioden "FAT LAYER ALARM", evt. også en akustisk alarm, og relækontakten bryder. - 29

31 Drift 5.3 Funktionskontrol Fedtlagsfølere Kontrol af normaltilstanden Kontrollér fedtlagsføleren KVF-F normale tilstand 1. Indstil DIP1 til positionen OFF. 2. Tag føleren ud af fedtudskilleren. 3. Rengør føleren, og tør den af. 4. Hold om føleren (uden handsker). Berør i denne forbindelse kun den øverste og nederste metaldel ( se Billede 2.4 på side 11) eller 5. Dyp føleren i vand. Den grønne lysdiode "SYSTEM OK" blinker eller lyser på alarmrelæet. Kontrollér fedtlagsfølerens FAU-104 normale tilstand 1. Indstil DIP1 til positionen OFF. 2. Tag føleren ud af fedtudskilleren. 3. Rengør føleren, og tør den af. 4. Dyp føleren i vand. Den grønne lysdiode "SYSTEM OK" blinker eller lyser på alarmrelæet. Kontrollér alarmtilstanden Kontrollér fedtlagsfølernes alarmsituation 1. Indstil DIP1 til positionen OFF. 2. Lad fedtlagsføleren KVF-F eller FAU-104 hænge frit i luften. Den røde lysdiode "FAT LAYER ALARM" lyser, og evt. er det akustiske signal aktiveret. 30 -

32 Drift Overløbsføler Kontrol af normaltilstanden Lad føleren hænge frit svævende i luften. Den grønne lysdiode "SYSTEM OK" lyser på alarmrelæet. Kontrol af alarmsituationen 1. Hold om føleren (uden handsker). Berør i denne forbindelse kun den øverste og nederste metaldel ( se Billede 2.3 på side 10) eller 2. Dyp føleren i vand. Den røde lysdiode "OVERFLOW ALARM" lyser, og evt. er det akustiske signal aktiveret. - 31

33 Fejlfinding 6 Fejlfinding 6.1 Fejlsøgning og alarmtilstande OBS! Er DIP4 "Acoustic alarm" på "ON", vil det akustisk signal i tilfælde af en alarm og følerfejl være aktiveret. Lysdiodevisning Årsag Afhjælpning af fejl Alle lysdioder er slukkede. Alarmrelæet er ikke i Kontrollér, at forsyningsspændingen er drift. tilsluttet. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "SYSTEM OK" lyser. Ingen aktuel alarm. Alarmrelæet arbejder normalt. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "SYSTEM OK" blinker. Ingen aktuel alarm. Der har tidligere været en alarm. 1. Kontrollér udskillerens tilstand. 2. Tryk på "ALARM RESET"-tasten. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "OVERFLOW ALARM" lyser. For højt væskeniveau Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Træf om nødvendigt forholdsregler for at stoppe alarmsituationen. Alarmsituationer kan opstå i tilfælde af defekte eller tilstoppede afløb. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "OVERFLOW ALARM" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift om nødvendigt overløbsføleren. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "FAT LAYER ALARM" lyser. Maksimal fedtlagstykkelse er nået. Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Eventuelt skal fedtudskilleren tømmes. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "FAT LAYER ALARM" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift evt. fedtlagsføleren. 32 -

34 Fejlfinding 6.2 Vedligeholdelse af anlægget Snavsede følere kan udløse fejlalarmer. Rengør føleren mindst én gang om året. Rens især følerspidsen med et fedtopløsende rengøringsmiddel, så alle olie- og fedtrester samt anden snavs fjernes. - 33

35 Tekniske data 7 Tekniske data 7.1 Alarmrelæ NVD-111 Forsyning Nominel spænding Effektforbrug Maks. Overspændingskategori 230 V AC ± 10%, 50 Hz Hz 4,5 VA... 6 VA 10 A Tilslutning Klemme 5, 6 og 7 Indgang III Tilslutning overløbsføler KVF-O Klemmer 18, 20 Tilslutning fedtlagsføler KVF-F Klemmer 22, 24 eller FAU-104 Udgang Tilslutning af relækontakt 1 Klemme 1, 2 og 3 Tilslutning af relækontakt 2 Klemme 10, 11 og 12 Udgang potentialfri skiftekontakt Kontaktbelastning 250 V AC/4 A/100 VA Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning Forstærket isolering iht. EN 50178, nom. isolationsspænding 300 V eff Udgang/udgang Forstærket isolering iht. EN 50178, nom. isolationsspænding 300 V eff Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -25 C 60 C ( K) Mekaniske data Vægt ca. 325 g Kapslingsklasse IP20 Fastgørelse DIN-skinne iht. EN Dimensioner 70 mm x 86 mm x 58 mm 34 -

36 Tekniske data 7.2 Overløbsføler KVF-O Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C...60 C (253 K K) Mekaniske data Kapslingsklasse IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5m Vægt ca. 520 g Dimensioner 31,6 mm x 138 mm 7.3 Fedtlagsføler KVF-F Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C...60 C (253 K K) Mekaniske data Kapslingsklasse IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5m Vægt ca. 520 g Dimensioner 31,6 mm x 138 mm 7.4 Fedtlagsføler FAU-104 Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C...60 C (253 K K) Mekaniske data Kapslingsklasse IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5m Vægt ca. 410 g Dimensioner 38/66 mm x 152 mm - 35

37 ALARMSYSTEM NVD-111 Noter 36 -

38 WARNING DEVICE NVD-111 Notes

39 PROCESS AUTOMATION PROTECTING YOUR PROCESS Worldwide Headquarters Pepperl+Fuchs GmbH Mannheim Germany Tel For the Pepperl+Fuchs representative closest to you check Subject to modifications Copyright Pepperl+Fuchs Printed in Germany DOCT /2011

PROCESS AUTOMATION MANUAL FAU-104 FAT LEVEL SENSOR FETTSCHICHTSENSOR DÉTECTEUR DE NIVEAU DE GRAISSE FEDTLAGSFØLER ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL FAU-104 FAT LEVEL SENSOR FETTSCHICHTSENSOR DÉTECTEUR DE NIVEAU DE GRAISSE FEDTLAGSFØLER ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL FAU-104 EN FAT LEVEL SENSOR DE FETTSCHICHTSENSOR FR DÉTECTEUR DE NIVEAU DE GRAISSE FEDTLAGSFØLER ISO9001 FAT LEVEL SENSOR FAU-104 EN DE FR With regard to the supply of products,

Læs mere

PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 WARNING DEVICE With regard to the supply of products, the current issue of the following document is applicable:

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

PROCESS AUTOMATION MANUAL KVF-104-PF LAYER THICKNESS SENSOR SCHICHTDICKENSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE COUCHE LAGTYKKELSESFØLER ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL KVF-104-PF LAYER THICKNESS SENSOR SCHICHTDICKENSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE COUCHE LAGTYKKELSESFØLER ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL KVF-104-PF LAYER THICKNESS SENSOR SCHICHTDICKENSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE COUCHE LAGTYKKELSESFØLER ISO9001 0102 LAYER THICKNESS SENSOR With regard to the supply of products,

Læs mere

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler KVF-104-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie

Læs mere

PROCESS AUTOMATION MANUAL SLU-103-** SLUDGE LAYER SENSOR SCHLAMMSCHICHTSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE BOUE SLAMLAGSFØLER ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL SLU-103-** SLUDGE LAYER SENSOR SCHLAMMSCHICHTSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE BOUE SLAMLAGSFØLER ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL SLU-103-** SLUDGE LAYER SENSOR SCHLAMMSCHICHTSENSOR DÉTECTEUR D'ÉPAISSEUR DE BOUE SLAMLAGSFØLER ISO9001 0102 SLUDGE LAYER SENSOR With regard to the supply of products, the current

Læs mere

HÅNDBOG Slamlagsføler

HÅNDBOG Slamlagsføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Slamlagsføler SLU-103-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI)

Læs mere

HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF

HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI)

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG ANVENDELSESEKSEMPLER VED EN ALARMSITUATION OVERFØRES ALARMSIGNALET SOM SMS VIA ET INDBYGGET MODEM GSM-ALARMSYSTEMER GSM-alarmsystemerne

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger Wavin Wavinvej 1 8450 Hammel Danmark Tel. +45 86962000 Fax +45 86969461 E-mail wavin@wavin.dk www.wavin.dk LOKASET 20 Alarm for septiktank er I N D H O L D 1. TEKNISKE DATA... 3 2. GENERELT... 3 3. FUNKTION...

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Vind- og Regnmelder type WR-MOD 501 Ret til ændringer uden varsel

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 20.4.2012 Internet: www.labkotec.com 1/12 OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Copyright 2012 Labkotec

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 2009-06-15 1(9) Brugsanvisning Q1 Q-Fog AB bjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622149 Herrgårdsgatan 13 torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 713 31 Nora Office tel:+46-(0)587-25640 SWEDEN org.nr 556699-3464

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere