PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001"

Transkript

1 PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 EN WARNING DEVICE DE WARNANLAGE FR SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

2 WARNING DEVICE NVD-111 EN DE FR With regard to the supply of products, the current issue of the following document is applicable: The General Terms of Delivery for Products and Services of the Electrical Industry, published by the Central Association of the Electrical Industry (Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.v.) in its most recent version as well as the supplementary clause: "Expanded reservation of proprietorship" Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.v. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt". Les conditions de vente générales pour les produits et les services de l'industrie des équipements électriques publiées par la Fédération de l'industrie électronique (ZVEI) s'appliquent dans leur toute dernière version, tout comme la clause complémentaire "Réserve de propriété élargie". De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.v. i den seneste udgave samt tillægsklasulen: "Udvidet ejendomforbehold" er gældende".

3 Indhold 6 Fejlfinding Fejlsøgning og alarmtilstande Vedligeholdelse af anlægget Tekniske data Alarmrelæ NVD Overløbsføler KVF-O Fedtlagsføler KVF-F Fedtlagsføler FAU

4 Sikkerhed 1 Sikkerhed 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Den anlægsansvarlige har det fulde ansvar for planlægning, montering, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse. Installation og idriftsættelse af alle apparater må kun foretages af teknikere med fornøden uddannelse. Sikkerhed for personale og anlæg kan ikke garanteres, hvis modulet ikke anvendes i overensstemmelse med den bestemmelsesmæssige anvendelse. De gældende love og regler vedrørende anvendelse og planlagt formål skal overholdes. Apparaterne er kun godkendt til korrekt og bestemmelsesmæssig anvendelse. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder både garanti og producentansvar. De pågældende datablade, overensstemmelseserklæringer og/eller EF-typegodkendelser er en del af dette dokument. Databladet indeholder de elektriske data fra EF-typegodkendelsen. Du kan finde disse dokumenter på eller få dem tilsendt ved henvendelse til en Pepperl+Fuchs-forhandler. 1.2 Anvendte symboler Sikkerhedsrelevante symboler Fare! Dette symbol markerer en umiddelbar fare. Hvis det ignoreres, er der fare for personskader eller sågar dødsfald. Advarsel! Dette tegn advarer mod en mulig fejl eller fare. Hvis dette ignoreres, er der fare for personskader eller alvorlige tingskader. Forsigtig! Dette tegn advarer mod en mulig fejl. Hvis dette ignoreres, kan der opstå alvorlige fejlfunktioner i apparaterne eller de tilsluttede systemer og anlæg. - 3

5 Sikkerhed Informative symboler OBS! Dette tegn henleder læserens opmærksomhed på en vigtig oplysning. Handlingsanvisning Dette symbol markerer en handlingsanvisning. 1.3 Overensstemmelseserklæring Alle produkter er udviklet og fremstillet under overholdelse af gældende europæiske standarder og direktiver. OBS! Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos producenten. Kvalitetssystemet hos producenten af produktet, Pepperl+Fuchs GmbH i D Mannheim, Tyskland er certificeret iht. ISO ISO Korrekt anvendelse Alarmrelæet er en kompakt enhed, der overvåger 1 til 2 følere i en fedtudskiller. Alrmrelæerne må kun monteres i dertil egnet kabinet, styretavle eller -skab, eller vægboks NVO5-KV Alarmrelæet er velegnet: til overvågning af fedtlagstykkelsen, dvs. alarmering, hvis en defineret lagtykkelse er nået. til detektering af væskeoverløb, f.eks. hvis afløber er spærret. 4 -

6 Sikkerhed Det er kun følgende følere, der må tilsluttes alarmrelæet: Beskrivelse Fedtlagsføler til detektering af fedtlagets tykkelse i en vandholdig emulsion med små fedtklumper eller til koaguleret fedt Fedtlagsføler til detektering af fedtlagets tykkelse i et flydende fedtlag Overløbsføler til detektering af højt væskeniveau Typekode FAU-104 KVF-F KVF-O Mærkning Alarmrelæet Pepperl+Fuchs GmbH Lilienthalstrasse 200, Mannheim, Germany NVD Vedligeholdelse Apparatet må ikke rengøres med ætsende midler. Apparatet er vedligeholdelsesfrit. For at sikre korrekt funktion af hele alarmsystemet skal funktionen og samtlige følere kontrolleres mindst én gang om året. 1.6 Levering, transport og lagring Kontrollér emballagen og indholdet for beskadigelse. Kontrollér, at det leverede er komplet samt det rigtige. Husk at gemme den originale emballage. Apparatet bør altid opbevares og transporteres i den originale emballage. Apparatet skal opbevares på et tørt og støvfrit sted. Overhold den tilladte opbevaringstemperatur (se datablad). 1.7 Installation og idriftsættelse Installation af alarmsystemet Apparatet må kun monteres uden for eksplosionsfarlige miljøer. Apparatet må ikke installeres på steder, hvor der kan forekomme aggressive dampe. Der må ikke være spænding på apparatet, når det installeres og vedligeholdes. Alarmsystemet må ikke sluttes til forsyningen, før monteringen er fuldt gennemført, og følerne er tilsluttet. Typeskiltet må ikke fjernes. - 5

7 Sikkerhed 1.8 Drift Emulsioner 1.9 Reparation En fedtudskiller er et anlæg, som kan separere fedtstoffer fra vand. Det kan forekomme at fedtet ikke separeres hvis der opstår en emulsion. En emulsion er en mere eller mindre stabil blanding af fedt og vand. Er vandindhold i emulsionen for højt, kan føleren ikke registrere fedtet. Apparaterne må ikke repareres, eller på anden måde ændres. I tilfælde af en defekt skal produktet altid erstattes af en original del Bortskaffelse Apparaterne og emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Apparaterne indeholder ikke batterier, der skal bortskaffes separat Anvendte standarder og direktiver EN EN EN EMV-direktivet 2004/108/EF Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF 6 -

8 Produktspecifikationer 2 Produktspecifikationer 2.1 Funktion Alarmrelæet overvåger en fedtlagsføler eller en overløbsføler eller begge, overløbsføler og fedtlagsføler i en fedtudskiller. Lysdioderne på alarmrelæet markerer alarm, følerfejl samt systemets og følerens tilstand. I tilfælde af alarm aktiveres der ligeledes et akustisk alarmsignal. Fedtstofferne i en fedtudskiller kan have forskellige sammensætninger. Følgende typer kan forekomme: Fedtet er flydende. Disse fedtstoffer forekommer f.eks. i produktionen og ved lagringen af vegetabilske fedtstoffer. Denne type af fedtstoffer danner et flydende lag fedt, som er klart afgrænset fra vandet. Ved en sådan fedtsammensætning anvendes fedtlagsføleren KVF-F til detektering af fedtlagets tykkelse. Fedtet er fast. Disse fedtstoffer findes f.eks. i spildevandet fra vaskekummer eller opvaskemaskiner samt i gulvafløb i industrikøkkener eller restauranter. Denne type af fedtstoffer består af en blanding af animalske og vegetabilske fedtstoffer. De danner typisk en vandholdig emulsion med mindre fedtklumper eller et koaguleret lag fedt. Ved en sådan fedtsammensætning anvendes fedtlagsføleren FAU-104 til detektering af fedtlagets tykkelse. - 7

9 Produktspecifikationer 2.2 Produktprogram Alarmrelæ Beskrivelse Alarmrelæ, 230 V AC Typekode NVD-111 Følere Beskrivelse Fedtlagsføler til detektering af fedtlagets tykkelse i en vandholdig emulsion med små fedtklumper eller til koaguleret fedt Fedtlagsføler til detektering af fedtlagets tykkelse i et flydende fedtlag Overløbsføler til detektering af højt væskeniveau Typekode FAU-104 KVF-F KVF-O Tilbehør Beskrivelse Samledåse IP68 til én føler Ophængsbeslag til én føler Vægboks med DIN-skinne Typekode LAL-SK2 NVO5-B NVO5-KV 8 -

10 Produktspecifikationer 2.3 Konstruktion og dimensioner Alarmrelæ NVD ALARM RESET SUPPLY SYSTEM OVERFLOW FAT LAYER OK ALARM ALARM NVD-111 Fat Alarm System Mannheim Germany Billede DIP-switch 2 Lysdioder 3 Tilslutninger til forsyning og potentialfri kontakter 4 "Reset"-taste 5 Følertilslutninger Vægboks NVO5-KV Billede 2.2-9

11 Produktspecifikationer Overløbsføler KVF-O Ø Billede Nederste del med Laser mærkning 2 Mellemdel 3 Øverste del 4 Kabel 5 Målepunkt

12 Produktspecifikationer Fedtlagsføler KVF-F Ø Billede Nederste del med Laser mærkning 2 Mellemdel 3 Øverste del 4 Kabel 5 Målepunkt

13 Produktspecifikationer Fedtlagsføler FAU Ø38 3 Billede Nederste del 2 Kabel 3 Reflektorer 4 Målepunkt

14 Installation 3 Installation 3.1 Montering af følerne i en fedtudskiller Læs kapitlet Sikkerhed og her især afsnittet Installation og idriftsættelse (se kapitel 1.7), før føleren monteres. Typeskiltet må ikke fjernes. Advarsel! Fare for kortslutning Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Før der arbejdes på apparatet, skal forsyningsspændingen altid afbrydes. Slut først apparatet til forsyningsspændingen igen, når arbejdet på apparatet er afsluttet. Overhold anvisningerne fra producenten af fedtudskilleren ved installationen. Ophængsbeslaget skal sikre, at føleren bliver hængende i samme højde og på samme sted. Det anbefales at fastgøre ophængsbeslaget på en sådan måde at føleren/kablet kan nås fra fedtudskillerens nedstigningsskakt, derved kan føleren løftes op, når fedtudskilleren skal tømmes eller vedligeholdes. Nøjagtig højdeindstilling foretages ved hjælp af ophængsbeslaget. Det medfølgende ophængsbeslag NVO5-B skal anvendes til montering i en betonbeholder. Der skal anvendes andre former for fastgørelse (skruer og rawlplugs) i beholdere, tanke eller udskillere i andre materialer, f.eks. plast eller metal. 2 1 Billede 3.1 Montering med samledåse og ophængsbeslag 1 Ophængsbeslag til én føler NVO5-B 2 Samledåse til én føler LAL-SK2-13

15 Installation Montering af overløbsføleren KVF-O Som hovedregel skal følerens målepunkt være nogle centimeter over det normale vandspejl (uden fedtindhold) i en højde der sikrer rettidig alarmering i tilfælde af oversvømmelse. Hvilket kan ske hvis der opstår tilbageløb i afløbssystemet, eller hvis afløbet er tilstoppet. Følerens målepunkt befinder sig mellem det isolerede mellemstykke og den øverste metaldel (se kapitel 2.3). A 1 S B X L C Billede 3.2 Montering af overløbsføleren 1 Overløbsføler KVF-O A Luft B Fedt C Vand L Vandspejl (uden fedt) S Målepunkt føler X Alarmgrænse 14 -

16 Installation Hvis der er et ikke elektrisk ledende fedtlag på overfladen, er der risiko for, at et muligt overløb ikke registreres af føleren. Det anbefales derfor at montere et åbent dykrør til overløbsføleren KVF-O. På den måde sikres det, at føleren kun kommer i kontakt med vand, og at overløb detekteres. Opbygningen er vist i den efterfølgende tegning. A 1 S B X L C D Billede 3.3 Montering af overløbsføleren KVF-O i dykrør 1 Overløbsføler KVF-O A Luft B Fedt C Vand D Åbent dykrør (medfølger ikke) L Vandspejl (uden fedt) S Målepunkt føler X Alarmgrænse - 15

17 Installation Montering af fedtlagsføleren KVF-F Føleren skal være neddykket nogle centimeter under det normale vandspejl (uden fedt). Hvor langt under vandspejlet den skal være neddykket, afhænger af fedtudskilleres type, konstruktionen, kapaciteten samt af den maksimale fedtlagstykkelse. Føleren skal altid være neddykket i væske. Følerens målepunkt befinder sig mellem det isolerede mellemstykke og den øverste metaldel (se kapitel 2.3). A B X L C 1 S Billede 3.4 Montering af fedtlagsføleren 1 Fedtlagsføler KVF-F A Luft B Fedt C Vand L Vandspejl (uden fedt) S Målepunkt føler X Alarmgrænse (maksimal fedtlagstykkelse) 16 -

18 Installation Montering af fedtlagsføleren FAU-104 Føleren skal være neddykket nogle centimeter under det normale vandspejl (uden fedt). Hvor langt under vandspejlet den skal være neddykket, afhænger af fedtudskillerens type, konstruktionen samt af den maksimale fedtlagstykkelse. Føleren skal altid være neddykket i væsken. Følerens målepunkt er på højde med reflektorerne (se kapitel 2.3). A B L X C 1 S Billede 3.5 Montering af fedtlagsføleren 1 Fedtlagsføler FAU-104 A Luft B Fedt C Vand L Vandspejl (uden fedt) S Målepunkt føler X Alarmgrænse (maksimal fedtlagstykkelse) - 17

19 Installation 3.2 Montering af alarmrelæet OBS! Ved montering af alarmrelæet i et kabinet, en styretavle eller et styreskab skal den dertil tilhørende monteringsvejledning følges. Forsigtig! Overophedning Hvis omgivelsestemperaturen ved maksimal belastning overstiger 60 C, kan det ødelægge alarmrelæet. Sørg for tilstrækkelig ventilation på monteringsstedet. Hold en mindsteafstand på 5 mm mellem alarmrelæet og andre apparater på DIN-skinnen. Montering af alarmrelæet på DIN-skinne Klik apparatet fast på skinnen på følgende måde: Click! Billede

20 Installation 3.3 Tilslutning Læs kapitlet Sikkerhed og her især afsnittet Installation og idriftsættelse (se kapitel 1.7), før alarmrelæet monteres. Typeskiltet må ikke fjernes. Advarsel! Fare for kortslutning Arbejde under spænding kan medføre personskader eller skader på apparatet. Før der arbejdes på apparatet, skal forsyningsspændingen altid afbrydes. Slut først apparatet til forsyningsspændingen igen, når arbejdet på apparatet er afsluttet. Ved tilslutning af følerkablerne skal plus og minus forbindes korrekt. Sløjfemodstanden i følernes forlængerkabler må ikke overskride 20 Ω. - 19

21 Installation Tilslutning og konfiguration af alarmrelæ med en overløbsføler KVF-O 1 bn bu OFF ON V AC 4 Billede Tilslutning af overløbsføler 2 Overløbsføler KVF-O 3 DIP-switch 4 Forsyning Bu Blå Bn Brun 20 -

22 Installation Tilslutning og konfiguration af alarmrelæ med fedtlagsføleren KVF-F 1 bn bu OFF ON V AC 4 Billede Tilslutning af fedtlagsføler 2 Fedtlagsføler KVF-F 3 DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun - 21

23 Installation Tilslutning og konfiguration af alarmrelæ med fedtlagsføleren FAU bn bu OFF ON V AC 4 Billede Tilslutning af fedtlagsføler 2 Fedtlagsføler FAU DIP-switch 4 Forsyning bu blå bn brun 22 -

24 Installation Tilslutning og konfiguration af alarmrelæ med overløbsføleren KVF-O og fedtlagsføleren KVF-F 1 2 bn bu bn bu OFF ON V AC 6 Billede Tilslutning af overløbsføler 2 Tilslutning af fedtlagsføler 3 Overløbsføler KVF-O 4 Fedtlagsføler KVF-F 5 DIP-switch 6 Forsyning bu blå bn brun - 23

25 Installation Tilslutning og konfiguration af alarmrelæ med overløbsføleren KVF-O og fedtlagsføleren FAU bn bu bn bu OFF ON V AC 6 Billede Tilslutning af overløbsføler 2 Tilslutning af fedtlagsføler 3 Overløbsføler KVF-O 4 Fedtlagsføler FAU DIP-switch 6 Forsyning bu blå bn brun 24 -

26 Installation Produktet er et apparat i klasse II (med forstærket isolering). Forsyningsspændingen tilsluttes på følgende måde: Klemme 7: Fase (F/L2) Klemme 6: Nul (N/L1) Klemme 5: Jord (sløjfeklemme) OBS! Via klemme 1 til 3 og 10 til 12 kan der tilsluttes ekstra relæer, som f.eks. giver mulighed for fjernalarmering eller tilslutning til et centralt overvågningsanlæg. Samledåse LAL-SK2 kan anvendes til forlængelse af følerkablet. OBS! Undgå, at følerkablet trækkes sammen eller parallelt med andre kabler eller kabelbundter. For at sikre at alarmsystemet fungerer korrekt, må kablerne til følerne ikke være mere end 250 m lange. - 25

27 Idriftsættelse 4 Idriftsættelse 4.1 Konfiguration af alarmrelæ via DIP-switch Udover indholdet af vand og fedt i en fedtudskiller er der ofte også madrester og fedtklumper. Disse madrester og fedtklumperne kan forårsage fejlalarmer fra fedtlagsføleren. For at undgå disse fejlalarmer fra fedtlagsføleren kan alarmrelæet via DIP-switch 1 (Reaction time), indstilles til to forskellige funktionstilstande. DIP1 ON driftstilstand Reaktionstid 24 timer, hvilket betyder at med alarmrelæet i normalfunktion (grøn lysdiode "SYSTEM OK" tændt) skal fedtføleren kontinuerlig 24 timer i træk detektere fedt. Først efter at føleren disse 24 timer uafbrudt har detekteret fedt, vises alarmtilstanden med lysdioden "FAT LAYER ALARM", og evt. også den akustisk alarm, og relækontakterne bryder. Reaktionstiden for detektering af vand (ved rød lysdiode "FAT LAYER ALARM" tændt) skal fedtlagsføleren være kontinuerlig 1 time i vand. Først efter at føleren denne ene time uafbrudt har detekteret vand, slukker lysdioden "FAT LAYER ALARM", og lysdioden "SYSTEM OK" blinker. OBS! Når alarmrelæet tilsluttes, eller når DIP-switchen skifter fra OFF til ON, lyser lysdioden "SYSTEM OK" i ca. 1 minut. Først derefter vises følerens tilstand som beskrevet ovenfor. DIP1 OFF service-/testtilstand Når alarmrelæet tilsluttes, eller når DIP-switchen skiftes fra ON til OFF, registreres der straks en alarm, som derefter vises på alarmrelæet. DIP-switchene sidder på højre side af apparatet (se kapitel 2.3). OFF ON Reaction time KVF-O FAU-104 / KVF-F Acoustic alarm Relay setting Relay setting Repeat alarm in 24 hours Reset key Refer servicing to qualified personel. Billede 4.1 Oversigt over DIP-switches på alarmrelæet 26 -

28 Idriftsættelse Den følgende tabel viser de forskellige konfigurationsindstillinger. DIP omskifter Beskrivelse DIP 1 Reaction time ON Driftstilstand følerreaktion forsinkes (reaktionstid fedtlagsføler) OFF Service-/testtilstand føleren reagerer med det samme DIP 2 Overløbsføler KVF-O ON Tilsluttet OFF Ikke tilsluttet DIP 3 Fedtlagsføler KVF-F ON Tilsluttet eller FAU-104 OFF Ikke tilsluttet DIP 4 Acoustic alarm ON Akustisk alarmsignal aktiveret. (akustisk alarmsignal) OFF Akustisk alarmsignal deaktiveret. DIP 5 DIP 6 DIP 5 DIP 6 DIP 5 DIP 6 DIP 5 DIP 6 DIP 7 DIP 8 Relay setting (relæindstilling) Relay setting (relæindstilling) Relay setting (relæindstilling) Relay setting (relæindstilling) Repeat alarm in 24 hours (alarmen gentages efter 24 timer) Reset key (ALARM RESET-aktivering) ON ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF Relækontakterne 1 og 2 bryder ved alle alarmtilstande, uanset med hvilken føler. Forsvinder alarmtilstanden, trækker relækontakterne 1 og 2 igen (aktiveres "ALARM RESET", trækker relækontakterne også). Relækontakterne 1 og 2 bryder ved alle alarmtilstande, uanset med hvilken føler. Efter 3 minutter trækker relækontakt 2 igen (også selv om der stadig er en alarmtilstand). Forsvinder alarmtilstanden, trækker relækontakt 1 og/eller 2 igen. (Aktiveres "ALARM RESET", trækker relækontakterne også) Relækontakt 1 bryder hvis overløbsføleren KVF-O går i alarmtilstand, relækontakt 2 bryder hvis fedtlagsføleren KVF-F/FAU-104 går i alarmtilstand. Forsvinder alarmtilstanden, trækker relækontakt 1 og/eller 2 igen (Aktiveres "ALARM RESET", trækker relækontakterne også). Relækontakterne 1 og 2 bryder ved alle alarmtilstande, uanset med hvilken føler. Forsvinder alarmtilstanden igen, trækker relækontakt 1 automatisk igen og relækontakt 2 forbliver brudt, indtil alarmen kvitteres med aktiveringen af "ALARM RESET". Dette markerer, at en alarm har været udløst. Alarmgentagelse aktiveret. Det gælder også for funktionen af relækontakt 1 og 2. Alarmgentagelse deaktiveret "ALARM RESET"-taste er aktiveret. Den akustiske alarm og relækontakterne kan nulstilles. "ALARM RESET"-taste er deaktiveret. Den akustiske alarm og relækontakterne kan ikke nulstilles. - 27

29 Drift 5 Drift 5.1 Alarm visning Alarmrelæet markerer alarmtilstande eller følerfejl akustisk og visuelt. De tilhørende lysdioder "OVERFLOW ALARM" eller "FAT LAYER ALARM" lyser, indtil den normale tilstand er genoprettet. Lysdiode Tilstand Betydning Gul lysdiode "SUPPLY" Lyser Forsyningsspænding på apparatet. Apparatet er i drift. Grøn lysdiode "SYSTEM OK" Rød lysdiode "OVERFLOW ALARM" Rød lysdiode "FAT LAYER ALARM" Blinker et øjeblik Lyser Blinker Lyser Blinker Lyser Blinker Forudsætning DIP-switch 1 = ON I denne tilstand indikerer et kort blink på lysdioden "SUPPLY", at der registreres en tilstandsændring på føleren. Ingen aktiv fejl eller alarm normal drift Ingen aktiv fejl eller alarm, men der har tidligere været registreret en fejl eller alarm. Alarm aktiv, overløbsføler er i væske. Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning Alarm aktiv, fedtlagsføler er i fedt. Intern følerfejl, kabelbrud eller kortslutning 28 -

30 Drift 5.2 Nulstilling af alarmsignaler Der er to måder at nulstille en alarm på. Et kort tryk på tasten "ALARM RESET" Den akustiske alarm afbrydes. De potentialfrie relækontakter trækker. Længerevarende tryk på tasten "ALARM RESET" (ca. 3 til 4 sekunder) Kombineret test- og nulstillingsfunktion Testfunktionen startes med et længerevarende tryk på tasten. Lysdioderne lyser i kort tid en efter en. Den akustiske alarm aktiveres et øjeblik. Begge relækontakter aktiveres efter hinanden. Nulstillingsfunktionen startes (forudsætningen herfor er, at DIP-switch 1 "Reaction time" er ON) Timetælleren (1 time eller 24 timer) nulstilles. Lysdioden "System OK" lyser. Skulle der foreligge en alarmtilstand for fedtlag, vises denne alarmtilstand først efter 24 timer med lysdioden "FAT LAYER ALARM", og den akustisk alarm aktiveres evt., og relækontakterne bryder. OBS! I tilfælde af et kabelbrud eller kortslutning indikeres der uafhængigt af DIP1s indstilling ("Reaction time") en alarmtilstand med det samme via lysdioden "FAT LAYER ALARM", evt. også en akustisk alarm, og relækontakten bryder. - 29

31 Drift 5.3 Funktionskontrol Fedtlagsfølere Kontrol af normaltilstanden Kontrollér fedtlagsføleren KVF-F normale tilstand 1. Indstil DIP1 til positionen OFF. 2. Tag føleren ud af fedtudskilleren. 3. Rengør føleren, og tør den af. 4. Hold om føleren (uden handsker). Berør i denne forbindelse kun den øverste og nederste metaldel ( se Billede 2.4 på side 11) eller 5. Dyp føleren i vand. Den grønne lysdiode "SYSTEM OK" blinker eller lyser på alarmrelæet. Kontrollér fedtlagsfølerens FAU-104 normale tilstand 1. Indstil DIP1 til positionen OFF. 2. Tag føleren ud af fedtudskilleren. 3. Rengør føleren, og tør den af. 4. Dyp føleren i vand. Den grønne lysdiode "SYSTEM OK" blinker eller lyser på alarmrelæet. Kontrollér alarmtilstanden Kontrollér fedtlagsfølernes alarmsituation 1. Indstil DIP1 til positionen OFF. 2. Lad fedtlagsføleren KVF-F eller FAU-104 hænge frit i luften. Den røde lysdiode "FAT LAYER ALARM" lyser, og evt. er det akustiske signal aktiveret. 30 -

32 Drift Overløbsføler Kontrol af normaltilstanden Lad føleren hænge frit svævende i luften. Den grønne lysdiode "SYSTEM OK" lyser på alarmrelæet. Kontrol af alarmsituationen 1. Hold om føleren (uden handsker). Berør i denne forbindelse kun den øverste og nederste metaldel ( se Billede 2.3 på side 10) eller 2. Dyp føleren i vand. Den røde lysdiode "OVERFLOW ALARM" lyser, og evt. er det akustiske signal aktiveret. - 31

33 Fejlfinding 6 Fejlfinding 6.1 Fejlsøgning og alarmtilstande OBS! Er DIP4 "Acoustic alarm" på "ON", vil det akustisk signal i tilfælde af en alarm og følerfejl være aktiveret. Lysdiodevisning Årsag Afhjælpning af fejl Alle lysdioder er slukkede. Alarmrelæet er ikke i Kontrollér, at forsyningsspændingen er drift. tilsluttet. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "SYSTEM OK" lyser. Ingen aktuel alarm. Alarmrelæet arbejder normalt. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "SYSTEM OK" blinker. Ingen aktuel alarm. Der har tidligere været en alarm. 1. Kontrollér udskillerens tilstand. 2. Tryk på "ALARM RESET"-tasten. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "OVERFLOW ALARM" lyser. For højt væskeniveau Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Træf om nødvendigt forholdsregler for at stoppe alarmsituationen. Alarmsituationer kan opstå i tilfælde af defekte eller tilstoppede afløb. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "OVERFLOW ALARM" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift om nødvendigt overløbsføleren. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "FAT LAYER ALARM" lyser. Maksimal fedtlagstykkelse er nået. Udskillerens tilstand skal kontrolleres. Eventuelt skal fedtudskilleren tømmes. Lysdioden "SUPPLY" lyser. Lysdioden "FAT LAYER ALARM" blinker. Følerfejl eller kabelbrud Kontrollér føleren og følerinstallationen, og udskift evt. fedtlagsføleren. 32 -

34 Fejlfinding 6.2 Vedligeholdelse af anlægget Snavsede følere kan udløse fejlalarmer. Rengør føleren mindst én gang om året. Rens især følerspidsen med et fedtopløsende rengøringsmiddel, så alle olie- og fedtrester samt anden snavs fjernes. - 33

35 Tekniske data 7 Tekniske data 7.1 Alarmrelæ NVD-111 Forsyning Nominel spænding Effektforbrug Maks. Overspændingskategori 230 V AC ± 10%, 50 Hz Hz 4,5 VA... 6 VA 10 A Tilslutning Klemme 5, 6 og 7 Indgang III Tilslutning overløbsføler KVF-O Klemmer 18, 20 Tilslutning fedtlagsføler KVF-F Klemmer 22, 24 eller FAU-104 Udgang Tilslutning af relækontakt 1 Klemme 1, 2 og 3 Tilslutning af relækontakt 2 Klemme 10, 11 og 12 Udgang potentialfri skiftekontakt Kontaktbelastning 250 V AC/4 A/100 VA Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning Forstærket isolering iht. EN 50178, nom. isolationsspænding 300 V eff Udgang/udgang Forstærket isolering iht. EN 50178, nom. isolationsspænding 300 V eff Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -25 C 60 C ( K) Mekaniske data Vægt ca. 325 g Kapslingsklasse IP20 Fastgørelse DIN-skinne iht. EN Dimensioner 70 mm x 86 mm x 58 mm 34 -

36 Tekniske data 7.2 Overløbsføler KVF-O Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C...60 C (253 K K) Mekaniske data Kapslingsklasse IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5m Vægt ca. 520 g Dimensioner 31,6 mm x 138 mm 7.3 Fedtlagsføler KVF-F Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C...60 C (253 K K) Mekaniske data Kapslingsklasse IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5m Vægt ca. 520 g Dimensioner 31,6 mm x 138 mm 7.4 Fedtlagsføler FAU-104 Forsyning Nominel spænding 13 V DC Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur -20 C...60 C (253 K K) Mekaniske data Kapslingsklasse IP68 Tilslutning Kabel Materiale Rustfrit stål Kabel 5m Vægt ca. 410 g Dimensioner 38/66 mm x 152 mm - 35

37 ALARMSYSTEM NVD-111 Noter 36 -

38 WARNING DEVICE NVD-111 Notes

39 PROCESS AUTOMATION PROTECTING YOUR PROCESS Worldwide Headquarters Pepperl+Fuchs GmbH Mannheim Germany Tel For the Pepperl+Fuchs representative closest to you check Subject to modifications Copyright Pepperl+Fuchs Printed in Germany DOCT /2011

PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL LAL-SRW WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 WARNING DEVICE With regard to the supply of products, the current issue of the following document is applicable:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG ANVENDELSESEKSEMPLER VED EN ALARMSITUATION OVERFØRES ALARMSIGNALET SOM SMS VIA ET INDBYGGET MODEM GSM-ALARMSYSTEMER GSM-alarmsystemerne

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere