EMEA s procedurenr. Lægemiddelform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMEA s procedurenr. Lægemiddelform"

Transkript

1 BILAG A

2 EMEA s procedurenr. Særnavn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej Emballage Indhold (koncentration) Pakningsstørrelse EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral opløsning Oral anvendelse Flaske (PET) 180 ml (500 mg/ml) 1 flaske 1 10 ml s måleredskab med måleskala 2/28

3 BILAG I PRODUKTRESUME 3/28

4 1. LÆGEMIDLETS NAVN Xyrem 500 mg/ml oral opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml Xyrem indeholder 500 mg natriumoxybat. Hjælpestoffer er anført under punkt LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning. Den orale opløsning er klar eller med let opalglans. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Behandling af kataplexia hos voksne patienter med narkolepsi. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Behandlingen bør initieres og styres af speciallæger med erfaring i behandling af søvnforstyrrelser. På grund af natriumoxybats velkendte misbrugspotentiale bør lægen undersøge patientens forhistorie vedrørende misbrug (se punkt 4.4). Den anbefalede startdosis er 4,5 g natriumoxybat /dag (9 ml Xyrem) fordelt på to lige store doser af 2,25 g/dosis (4,5 ml/dosis). Dosis bør titreres til effekt baseret på effektivitet og tolerabilitet (se pkt.4.4) til en maksimal dosis på 9 g/dag fordelt på to lige store doser af 4,5 g/dosis (9 ml/dosis) ved op-eller nedjustering i intervaller på 1,5 g/dag (dvs. 0,75 g/dosis eller 1,5 ml/dosis). Det anbefales at der minimum går 2 uger mellem hver øgning af dosis. Dosis på 9 g/dag bør ikke overskrides på grund af muligheden for svære symptomer ved doser på 18 g/dag eller højere (se punkt 4.4). En 10 ml målesprøjte og to 90 ml doseringsbægre følger med Xyrem. Hver dosis Xyrem skal fortyndes med 60 ml vand i doseringsbægret før indtagelsen. Enkeltdoser på 4,5 g bør ikke gives med mindre patienten tidligere er titreret til dette dosisniveau. Da mad signifikant nedsætter biotilgængeligheden af Xyrem, bør patienterne i det mindste spise flere (2-3) timer før indtagelse af den første dosis Xyrem, som tages ved sengetid. Patienterne bør altid forsøge at opnå den samme tidsforskel mellem indtagelse af dosis og måltider. Anvendelse af Xyrem Xyrem bør indtages peroralt ved sengetid og igen mellem 2,5 til 4 timer senere. Det anbefales at begge doser Xyrem forberedes samtidigt før sengetid. Xyrem leveres med inddelt målesprøjte og doseringsbæger med børnesikret låg. Hver afmålt dosis af Xyrem skal hældes i doseringsbægeret og fortyndes med 60 ml vand før indtagelsen. Ophør med behandling med Xyrem 4/28

5 Effekten af natriumoxybat ved ophør med behandling har ikke været evalueret systematisk i kontrollerede kliniske undersøgelser(se punkt 4.4). Hvis patienten stopper med medicinen i mere end 14 dage i træk, bør titrering med laveste dosis starte igen. Paienter med nedsat lever funktion Den initiale dosis bør halveres til patienter med nedsat leverfunktion, og respons til dosisøgninger skal monitoreres nøje. (Se pkt. 4.4). Patienter med nedsat nyrefunktion Patienter med nedsat nyrefunktion bør overveje en henvisning til diætist med henblik på reducering af natrium indtag (Se pkt. 4.4). Ældre patienter Ældre skal monitoreres nøje med hensyn til hæmning af motoriske og/eller kognitive færdigheder under behandling med natriumoxybat (Se pkt 4.4.). Pædatriske patienter Sikkerhed og effektivitet hos børn og unge er ikke fastslået, og brug af produktet til børn under 18 år anbefales ikke. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for natriumoxybat eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Natriumoxybat er kontraindiceret til patienter med succinylsemialdehyddehydrogenasemangel. Natriumoxybat er kontraindiceret til patienter som er i behandling med opioider eller barbiturater. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Natriumoxybat har potentiale til at hæmme respirationen Misbrugspotentiale og afhængighed Det aktive stof i Xyrem er natriumoxybat, som er et natriumsalt af gammahydroxybutyrat (GHB), et CNS-depressivt aktivt stof med velkendt misbrugspotentiale. Læger bør evaluere patienter med tidligere stofmisbrug og følge disse patienter nøje. Der har været rapporteret tilfælde af afhængighed efter ulovlig brug af GHB med hyppige gentagne doser (18 til 250 g/dag) ud over det terapeutiske dosisinterval. Selvom der ikke er klar evidens for at patienter i behandling med natriumoxybat i terapeutiske doser skulle kunne blive afhængige, kan dette ikke udelukkes. CNS depression Kombineret brug af alkohol eller ethvert CNS depressivt lægemiddel sammen med natriumoxybat kan resultere i potensering af natriumoxybats CNS depressive virkning. Derfor bør patienter advares mod indtagelse af alkohol under behandling med natriumoxybat. Patienter med porfyri Natriumoxybat anses ikke sikkert til patienter med porfyri, da det har vist sig at føre til porfyri hos dyr og i in-vitro systemer. Respirationshæmning Natriumoxybat har også potentiale til at hæmme respirationen. Apnø og respirationshæmning har været observeret i fastende raske personer efter et enkelt indtag på 4,5 g (to gange den anbefalede startdosis) Patienter bør udspørges angående tegn på hæmning af CNS eller respiration. Særlig forsigtighed bør udvises overfor patienter med en underliggende respiratorisk lidelse. 5/28

6 Tilnærmelsesvis 80% af patienter behandlet med natriumoxybat i kliniske undersøgelser fortsatte brug af CNS stimulantia. Hvorvidt dette havde en effekt på respirationen om natten er uvist. Før øgning af natriumoxybat dosis (Se punkt 4.2) bør ordinerende læger være opmærksomme på at søvnapnø forekommer hos op til 50 % af patienter med narkolepsi. Benzodiazepiner På grund af muligheden for øget risiko for respirationshæmning bør samtidigt brug af benzodiazepiner og Xyrem undgås. Neuropsykiatriske forhold Patienter kan blive konfuse under behandling med natriumoxybat. Hvis dette sker, bør patienten evalueres fuldt ud, og nødvendig intervention bør afpasses den enkelte patient. Andre neuropsykiatriske forhold inkluderer psykose, paranoide tilstande, hallucinationer, og agitation. Tankeforstyrrelser og/eller abnorm opførsel når patienter er i behandling med natriumoxybat nødvendiggør omhyggelig evaluering med det samme. Opståen af depression mens patienter er i behandling med natriumoxybat nødvendiggør omhyggelig evaluering med det samme. Patienter med tidligere depressiv sygdom og/eller selvmordsforsøg skal monitoreres særligt omhyggeligt med hensyn til opståen af depressive symptomer under behandling med natriumoxybat. Hvis en patient oplever inkontinens for urin eller afføring under natriumoxybat behandling, bør den ordinerende læge tilstræbe undersøgelser til at udelukke underliggende ætiologi. Der er i kliniske studier af patienter i behandling med natriumoxybat rapporteret at enkelte patienter har gået i søvne. Det er uklart om nogle eller alle disse episoder svarer til egentlig somnabulisme (en parasomni der opstår under non-rem søvn) eller til en anden specifik medicinsk lidelse. Risikoen for skade eller faren for skade på patienten selv bør tages i betragtning hos enhver patient, som går i søvne. Derfor skal episoder med søvngang evalueres fuldt ud og nødvendige foranstaltninger overvejes. Natriumindtagelse Patienter i behandling med natriumoxybat har et øget dagligt natriumindtag, som strækker sig fra 0,75 g (for en 4,5 g/dag (9 ml) Xyrem dosis) til 1,6 g (for en 9 g/dag (18ml) Xyrem dosis). En dietvejledning for at reducere natriumindtagelse bør nøje overvejes ved behandling af patienter med hjertesvigt, hypertension eller kompromitteret nyrefunktion (se punkt 4.2). Patienter med nedsat leverfunktion Patienter med kompromitteret lever funktion vil have en øget eliminationshalveringstid og systemisk eksponering for natriumoxybat (Se pkt. 5.2). Den initiale dosis skal derfor halveres til sådanne patienter, og respons på dosisøgninger monitoreres nøje (Se pkt. 4.2). Ældre Der er meget begrænset erfaring med behandling af ældre med natriumoxybat. Ældre patienter skal derfor monitoreres nøje for hæmmet motorisk og/eller kognitiv funktion under behandling med natriumoxybat. Børn og unge Sikkerhed og effekt hos børn og unge er ikke dokumenteret, og behandling af patienter under 18 år anbefales derfor ikke. Epileptikere Krampeanfald er set hos patienter behandlet med natriumoxybat. Hos patienter med epilepsi, er sikkerhed og effekt ikke dokumenteret og brug af Xyrem anbefales derfor ikke. Ophørseffekter og seponeringssyndrom 6/28

7 Effekten ved ophør med natriumoxybat har ikke været systematisk evalueret i kontrollerede kliniske studier. Hos nogle patienter kan kataplexia genopstå med øget frekvens ved ophør med natriumoxybat behandling, men dette kan dog være på grund af normalvariationen for sygdommen. Selvom erfaring fra kliniske studier med natrium oxybat til narkolepsi/kataplexia patienter i terapeutiske doser ikke udviser klar evidens for et seponeringssyndrom, er der i sjældne tilfælde observeret episoder med insomnia, hovedpine, anspændthed, svimmelhed, søvn forstyrrelser, somnolens, hallucinationer, og psykotiske tilstande efter ophør med GHB. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Kombineret brug af alkohol og natriumoxybat kan resultere i øgning af den CNS-depressive virkning af natriumoxybat. Patienter bør advares mod brugen af enhver alkoholisk drik i forbindelse med natriumoxybat. Natriumoxybat bør ikke anvendes i kombination med sedative hypnotika eller andre CNS-depressive lægemidler.. Interaktionsstudier med raske voksne forsøgspersoner viste ingen farmakokinetiske interaktioner mellem natriumoxybat og protriptylinhydrochlorid (et antidepressivum), zolpidemtartrat (et hypnotikum), og modafinil (et stimulerende middel). Farmakodynamiske interaktioner med disse stoffer er derimod ikke undersøgt. Samtidig administration af omeprazol (et stof som ændrer ventriklens ph) har ingen klinisk signifikant effekt på natriumoxybats farmakokinetik. Natriumoxybat dosis behøver derfor ikke justering når de gives sammen med proton pumpe hæmmere. In vitro studier med poolede humane levermikrosomer indikerer at natriumoxybat ikke signifikant hæmmer aktiviteten af de humane isoenzymer (Se pkt. 5.2). Da natriumoxybat metaboliseres af GHB dehydrogenase er der en potentiel risiko for interaktion med stoffer, som hæmmer dette enzym (f.eks.. valproat, phenytoin eller ethosuximid). Der er ikke udført interaktionsstudier på mennesker. Natriumoxybat har været administreret samtidig med CNS-stimulerende lægemidler i ca. 80% af patienterne i kliniske studier. Hvorvidt dette havde en effekt på respirationen om natten er uvist. Antidepressiva har været brugt til behandling af kataplexia. Mulig additiv effekt af antidepressiva og natriumoxybat kan ikke udelukkes. Bivirkningsfrekvensen er forøget når natriumoxybat administreres samtidig med tricykliske antidepressiva. 4.6 Graviditet og amning Graviditet Dyreforsøg har ikke påvist nogen teratogenicitet, men embryonaldød er set i studier med rotter og kaniner (Se afsnit 5.3). Der er ikke tilstrækkelige data vedrørende brug af natriumoxybat i første trimester af graviditeten. Data fra et begrænset antal tilfælde, hvor gravide blev behandlet i anden og tredje trimester indicerer ingen misdannende eller føtal/neonatal toksicitet af natriumoxybat. Natriumoxybat bør ikke anvendes til gravide. Amning Det vides ikke om natriumoxybat udskilles i modermælk. Amning anbefales ikke ved behandling med Xyrem. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner 7/28

8 Natriumoxybat påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad. I mindst 6 timer efter indtagelse af natriumoxybat må patienter ikke deltage i aktiviteter som nødvendiggør fuld mental opmærksomhed eller motorisk koordination, så som at betjene maskiner eller køre bil. Når patienter starter med at tage natriumoxybat og indtil de ved om dette lægemiddel har en hang over - effekt til næste dag, bør de udvise særlig forsigtighed når de kører bil eller betjener maskiner, eller udfører enhver anden opgave som kan være farlig eller kræver fuld mental opmærksomhed. 4.8 Bivirkninger De almindeligst rapporterede bivirkninger er søvnproblemer, svimmelhed, kvalme og hovedpine, som alle optræder hos % af patienterne. Frekvensinddeling: Meget almindelig (> 1/10); Almindelig (> 1/100 og < 1/10); Ikke almindelig (> 1/1000 og < 1/100); Sjælden (> 1/ til < 1/1000); Meget sjælden (< 1/10.000). Lidelser i immunsystemet: Almindelig: hypersensitivitet Metaboliske og ernæringsmæssige lidelser: Almindelig: anorexi Psykiatriske lidelser: Meget almindelig: søvnforstyrrelser Almindelig: unormale drømme, unormal tænkning, konfusion, desorientering, mareridt, søvngang, depression, hallucinationer, agitation Ikke almindelig: psykose, paranoia Lidelser i det centrale og perifere nervesystem: Meget almindelig: svimmelhed, hovedpine Almindelig: søvn paralyse, somnolens, tremor, amnesi Ikke almindelig: myoklonus, kramper Lidelser i øjne: Almindelig: sløret syn Respiratoriske lidelser, lidelser i thorax og mediastinum: Sjælden: respirationsdepression Gastrointestinale lidelser: Meget almindelig: kvalme (hyppigheden af kvalme er højere hos kvinder end hos mænd) Almindelig: opkastning, øvre abdominal smerte, diaré Ikke almindelig: fækal inkontinens Dermatologiske lidelser: Almindelig: svedtendens, udslæt Ikke almindelig: urticaria Muskuloskeletale-, bindevævs- og knoglelidelser: Almindelig: muskelkramper Lidelser i nyrer og urinveje: Almindelig: natlig enurese 8/28

9 Generelle symptomer og forstyrrelser på applikationssted: Almindelig: asteni, træthed, følelse af at være fuld Undersøgelser: Almindelig: blodtryksforøgelse Hos nogle patienter kan kataplexi vende tilbage med en hyppigere frekvens når natriumoxybat behandling ophører, men dette kan være på grund af den naturlige variabilitet af sygdommen. Skønt erfaring fra kliniske studier med natriumoxybat til narkolepsi/kataplexi patienter i terapeutiske doser ikke udviser klar evidens for et seponeringssyndrom, er der i sjældne tilfælde observeret episoder med insomnia, hovedpine, anspændthed, svimmelhed, søvnforstyrrelser, somnolens, hallucinationer, og psykotiske tilstande ved ophør med GHB. 4.9 Overdosering Information om tegn og symptomer i forbindelse med overdosering med natriumoxybat er begrænset. De fleste data stammer fra ulovlig brug af GHB. Natriumoxybat er natriumsaltet af GHB. Abstinenssymptomer er observeret uden for det terapeutiske interval. Patienter har udvist varierende grad af bevidstløshed som kan skifte hurtigt mellem et konfust agiteret stridigt stadie og ataxi og koma. Emesis (endda ved bevidsthedssløring), diaphorese, hovedpine, og hæmmet psykomotoriske færdigheder kan ses. Sløret syn har været rapporteret. Tiltagende dybde af koma er observeret ved højere doser. Myoklonus og tonisk-kloniske kramper har været rapporteret. Der er rapporteret tilfælde med kompromitteret respirationsfrekvens og dybde og med livstruende respirationsdepression, som gjorde intubation og ventilation nødvendig. Cheyne-Stokes respiration og apnø har været observeret. Bradycardi og hypothermi kan følge med bevidstløshed, lige så vel som muskulær hypotoni med intakte senereflexer. Bradycardi har responderet på intravenøs administration af atropin. Tømning af ventriklen bør overvejes ved mistanke om samtidig indtag af andre stoffer. Da emesis kan opstå i tilfælde med bevidstløshed, skal nødvendig lejring (aflåst sideleje) og beskyttelse af luftvejene ved intubation sikres. Selvom brækreflexen kan forsvinde hos dybt komatøse patienter, kan selv bevidstløse patienter modarbejde intubation, og hurtig sekvens induktion (uden brug af sedativa) bør overvejes. Der kan ikke forventes reversion af den CNS-depressive effekt af natriumoxybat ved administration af flumazenil. Der er ikke tilstrækkelig evidens til at anbefale brug af naloxon til behandling af en overdosis med GHB. Brug af hæmodialyse eller andre metoder til ekstrakorporal lægemiddel elimination har ikke været undersøgt i forbindelse med natriumoxybat overdosis. Men, på grund af den hurtige metabolisme af natriumoxybat kan disse tiltag ikke betale sig. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre midler med virkning på centralnervesystemet, ATC-kode: N07XX04 hydroxybutansyre. Natriumoxybat er et CNS-depressivt lægemiddel med anti-kataplexisk aktivitet hos patienter med narkolepsi. Den præcise mekanisme med hvilken natriumoxybat har effekt på kataplexia er ukendt, men natriumoxybat tænkes at virke ved at promovere slow (delta) wave søvn og konsolidere søvnen om natten. Natriumoxybat administreret før nattesøvnen øger trin 3 og 4 søvn og øger søvnlatens, mens det reducerer frekvensen af sleep onset REM perioder (SOREMPs). Andre mekanismer, som stadig mangler at blive klarlagt kan også være involveret. 9/28

10 I den kliniske forsøgsdatabase fortsatte mere end 80 % af patienterne med samtidig anvendelse af stimulerende midler. Natriumoxybats effektivitet som et antikataplektisk middel dokumenteres i to randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede forsøg (Forsøg 1 og 2) på patienter med narkolepsi, hvor 85% henholdsvis 80% yderligere behandledes med CNS-stimulerende midler. Den høje procentdel af samtidig anvendelse af stimulerende midler gør det umuligt at vurdere natriumoxybats effektivitet og sikkerhed uafhængigt af anvendelse af stimulerende middel. Behandlingsperioden i hvert forsøg var 4 uger og den totale daglige dosis var 3 til 9 g, med den daglige dosis fordelt i to lige store doser. Den første dosis hver nat blev taget ved sengetid og den anden dosis blev taget 2,5 til 4 timer senere. Der var ingen restriktioner hvad angår tiden mellem fødeindtag og dosering. Forsøg 1 var et multi-center, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med parallelle grupper, som involverede 136 patienter med narkolepsi med moderat til alvorlig kataplexi (median på 21 kataplexianfald per uge) ved baseline. Før randomiseringen seponeredes lægemidler med mulig effekt på kataplexi, men stimulerende midler i faste doser blev indtaget som før. Patienterne blev randomiseret til at få placebo, natriumoxybat 3 g/dag, natriumoxybat 6 g/dag eller natriumoxybat 9 g/dag opdelt i natlige doser. Forsøg 2 var et multienter, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med parallelle grupper med randomiseret seponering, involverede 55 narkolepsi patienter, som åbent havde taget natriumoxybat i 7 til 44 måneder. For at blive inkluderet krævedes at patienterne havde en anamnese på mindst 5 kataplexianfald per uge før behandling mod kataplexi. Patienterne randomiseredes til fortsat behandling med natriumoxybat i deres fastsatte dosis eller til placebo. Forsøg 2 var designet specifikt for at vurdere den fortsatte effekt af natriumoxybat efter langtidsbrug. Det primære effektivitets måling i hvert klinisk forsøg var hyppigheden af kataplexianfald. Tabel 1 Sammenfatning af resultaterne i kliniske forsøg som viser natriumoxybats effektivitet Dosering Antal patienter Kataplexianfald Forsøg 1 Baseline Median af ændring fra Baseline Median anfald/uge Placebo 33 20,5-4 3,0 g/dag 33 20,0-7 6,0 g/dag 31 23,0-10 9,0 g/dag 33 23,5-16 Forsøg 2 Median anfald/ 2 uger Placebo 29 4,0 21,0 - natriumoxybat 26 1,9 0 I Forsøg 1 gav både 6 g/dag og 9 g/dag doserne statistisk signifikante nedsættelser i hyppigheden af kataplexianfald. Dosen på 3 g/dag havde ingen signifikant effekt. I Forsøg 2 fik patienter efter ophør af en åben langtidsbehandling med natriumoxybat en signifikant forøgelse af kataplexi (p<0,001) hvilket beviser at natriumoxybat har en langtidseffekt. I Forsøg 2 var svaret numerisk tilsvarende for patienter behandlet med doser på 6 til 9 g/dag, men ingen effekt observeredes hos patienter behandlet med lavere doser end 6 g/dag. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber 10/28

11 Natriumoxybat absorberes hurtigt men ufuldstændigt efter oral administration, absorptionen forsinkes og nedsættes ved indtag af måltider med højt fedtindhold. Det udskilles hovedsageligt ved metabolisme med en halveringstid på 0,5 1 time. Farmakokinetikken er non-lineær med øgning af arealet under plasma koncentrations kurven (AUC) versus tidskurven på 3.8 gange når dosis fordobles fra 4,5 g til 9 g. Farmakokinetikken ændres ikke med gentagne doser. Absorption: Natriumoxybat absorberes hurtigt efter oral administration med en absolut biotilgængelighed på omkring 25%. Gennemsnitlig maksimale plasmakoncentrationer (første og andet maksimum), efter administration af en 9 g daglig dosis fordelt på to lige store doser givet med 4 timers mellemrum, var henholdsvis 78 og 142 µg/ml. Den gennemsnitlige tid til peak plasma koncentrationer (T max ) strakte sig fra 0,5 til 2 timer i otte farmakokinetiske studier. Efter oral administration øges plasmaniveauer af natriumoxybat mere end proportionalt med hver dosis øgning. Enkeltdoser over 4,5 g har ikke været undersøgt. Administration af natriumoxybat ummiddelbart efter et måltid med højt fedtindhold resulterede i forsinket absorption (gennemsnitlig T max steg fra 0,75 timer til 2,0 timer) og en reduktion i peak plasma niveau (C max ) med gennemsnitlig 58% og systemisk tilgængelighed (AUC) med 37 %. Distribution: Natriumoxybat er et hydrofilt stof med et tilsyneladende fordelingsvolumen på gennemsnitlig ml/kg. Ved natriumoxybat koncentrationer fra 3 til 300 µg/ml, er mindre end 1 % bundet til plasmaproteiner. Metabolisme: Dyrestudier tyder på at metabolisme er den mest betydningsfulde udskillelsesvej for natriumoxybat, ved produktion af kuldioxid og vand via Krebs cyklus og sekundært ved β-oxidation. Den primære vej involverer et cytosol NADP + -forbundet enzym, GHB dehydrogenase, som katalyserer omdannelsen af natriumoxybat til succinylsemialdehyd, som derefter biotransformeres til succinylsyre af enzymet succinylsemialdehyddehydrogenase. Succinylsyre indgår i Krebs cyklus, hvor det metaboliseres til kuldioxid og vand. Et andet mitochondrielt oxidoreduktase enzym, en transhydrogenase, katalyserer også omdannelsen til succinylsemialdehyd i tilstedeværelse af α- ketoglutarat. En alternativ biotransformations vej involverer β-oxidation via 3,4-dihydroxybutyrat til Acetyl CoA, som derefter indgår i citronsyrecyklus resulterende i dannelsen af kuldioxid og vand. Ingen aktive metabolitter er identificeret. In vitro studier med poolede humane lever microsomer indikerer at natriumoxybat ikke signifikant hæmmer aktiviteten af de humane isoenzymer: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, eller CYP3A op til en koncentration på 3 mm (378 µg/ml). Disse niveauer er væsentlig højere end dem der opnås med terapeutiske doser. Elimination: Udskillelse af natriumoxybat foregår næsten udelukkende ved biotransformation til kuldioxid, som derefter elimineres ved ekspiration. I gennemsnit forekommer mindre end 5% uændret lægemiddel i human urin indenfor 6 til 8 timer efter dosering. Fækal elimination er minimal. Specielle patientkategorier Ældre patienter: Farmakokinetikken for natriumoxybat i patienter ældre end 65 år er ikke undersøgt. Pædiatriske patienter: Farmakokinetikken for natriumoxybat i patienter yngre end 18 år er ikke undersøgt Nedsat nyrefunktion : Fordi nyrerne ikke har en signifikant rolle i udskillelsen af natriumoxybat, er der ikke foretaget farmakokinetiske studier med patienter med nedsat nyrefunktion; ingen effekt på nyrefunktionen er forventelig. Lever sygdom: Natriumoxybat undergår signifikant præsystemisk (hepatisk first-pass) metabolisme. Efter en enkel oral dosis på 25 mg/kg, fordobles AUC værdier hos cirrotiske patienter, med en 11/28

12 tilsyneladende oral clearance reduktion fra 9,1 hos raske voksne til 4,5 og 4,1 ml/min/kg henholdsvis i klasse A (uden ascites) og klasse C (med ascites). Eliminations- halveringstiden var signifikant længere i klasse C og klasse A patienter end i kontrolgruppen (mean t 1/2 på 59 og 32 versus 22 minutter). Det ville være klogt at reducere natriumoxybat startdosis med 1 halveringstid til patienter med leverdysfunktion (Se pkt. 4.2). Race Raceeffekt på metabolisering af natriumoxybat er ikke undersøgt. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Gentagen administration af natriumoxybat til rotter (90 dage og 26 uger) og til hunde (52 uger) resulterede ikke i nogle signifikante fund i den kliniske kemi og mikro- og makro patologi. Behandlingsrelaterede kliniske tegn var hovedsagelig relateret til sedation, formindsket indtagelse af føde og sekundære forandringer i legemsvægt, vægtøgning og organvægt. Rotte og hunde eksponeringer ved NOEL var lavere (~50%) end dem på mennesker. Natriumoxybat var ikke-mutagent og ikkeklastogent i in vitro og in vivo forsøg. Gamma Butyrolacton (GBL), en pro-drug til GHB, som testedes ved eksponering svarende til den, som forventedes i mennesker (1,21-1,64 gange), er klassifiseret ved NTP som ikke-karcinogen på rotter og usikker karcinogen på mus, på grund af en lille stigning i fæokromocytom, hvilken var vanskeligt at tyde på grund af høj dødelighed i højdosis gruppen. I et karcinogenicitets forsøg på rotter med oxybat identificeredes ingen substans-relaterede tumorer. GHB havde ingen effekt på parring, almen fertilitet eller sperm parametre og forårsagede ikke embryoføtal toksicitet hos rotter eksponerede for op til 1000 mg/kg/dag GHB (1,64 gange den menneskelige eksponering udregnet i ikke-gravide dyr). Perinatal mortalitet steg og gennemsnitsvægten for unger blev nedsat i amningsperioden hos højdosis F 1 dyr. Sammenhæng mellem disse udviklingseffekter og maternal toksicitet kunne ikke dokumenteres. Hos kaniner observeredes en vis fostertoksicitet. Lægemiddeldiskriminations forsøg viser at GHB forårsager en unik diskriminativ stimulus som i visse henseender ligner den som findes i alkohol, morfin og visse GABA-lignende lægemidler. Selvadministrerings forsøg på rotter, mus og aber har vist modstridende resultater, mens tolerance for GHB ligesom krydstolerance mod alkohol tydeligt er demonstreret hos gnavere. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer Vand, renset, æblesyre til ph justering natriumhydroxid til ph justering 6.2 Uforligeligheder Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler. 6.3 Opbevaringstid 5 år; Efter første åbning: 40 dage. Efter fortynding i målebægeret (se punkt 4.2), skal opløsningen bruges inden for 24 timer. 6.4 Særlige opbevaringsforhold 12/28

13 Dette lægemiddel kræver ingen specielle opbevaringsbetingelser. 6.5 Emballage (art og indhold) Gulligfarvet oval PET flaske med børnesikret lukke af HDPE/propylen med en LDPE indsats tilpasset med en PVC anbrudssikret forsegling. Hver karton indeholder en flaske på 180 ml Xyrem, en tryk-ind flaske adaptor bestående af et LDPE flaske-holder, en EPDM gummiventil, en ventilholder af acrylonitril-butadien-styren-terpolymer og LDPE slanger, en inddelt 10 ml måleenhed (polypropylen sprøjte), to polypropylen målebægre og to HDPE børnesikrede skruelåg. 6.6 Eventuelle instruktioner vedrørende anvendelse og håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN UCB Pharma Ltd 208 Bath Road Slough Berkshire SL1 3WE Storbritannien 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 13/28

14 BILAG II A. INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 14/28

15 A. INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse Celltech Manufacturing Services Limited Vale of Bardsley, Ashton under Lyne Lancashire OL7 9RR Storbritannien B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG Lægemidlet må kun udleveres efter begrænset recept (jf. bilag I: Produktresumé; pkt. 4.2). ANDRE BETINGELSER Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal oplyse Europa-Kommissionen om markedsføringsplanen for det lægemiddel, der er godkendt i henhold til denne beslutning. 15/28

16 BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 16/28

17 A. ETIKETTERING 17/28

18 OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE Karton 1. LÆGEMIDLETS NAVN Xyrem 500 mg/ml oral opløsning Natriumoxybat 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 500 mg/ml natriumoxybat 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER Renset vand, æblesyre, natriumhydroxid 4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) Oral opløsning En 180 ml flaske 5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Oral anvendelse. Læs indlægssedlen før brug. 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER Hold beholderen tæt tillukket 8. UDLØBSDATO EXP 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE Aflever ubrugt lægemiddel på apoteket. 18/28

19 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN UCB Pharma Ltd 208 Bath Road Slough Berkshire SL1 3 WE Storbritannien 12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/0/00/000/ FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Lot: {nummer] 14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING Receptpligtigt lægemiddel. 15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 19/28

20 MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER Flaskeetiket 1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E) Xyrem 500 mg/ml oral opløsning Oral anvendelse 2. ANVENDELSESMÅDE Læs indlægsseddel før anvendelse. Opbevares utilgængeligt for børn. 3. UDLØBSDATO EXP 4. BATCHNUMMER Lot: {nummer] 5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 180 ml opløsning af natriumoxybat 500mg/ml. 20/28

21 B. INDLÆGSSEDDEL 21/28

22 INDLÆGSSEDDEL Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at tage dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen. - Hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De kontakte Deres læge eller apotek. - Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt, og De bør ikke give det videre til andre. Det kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne. Denne indlægsseddel fortæller: 1. Hvad Xyrem er, og hvad det anvendes til 2. Hvad De skal gøre, før De begynder at tage Xyrem 3. Hvordan De tager Xyrem 4. Hvilke mulige bivirkninger Xyrem har 5 Hvordan De opbevarer Xyrem 6. Yderligere oplysninger Navnet på lægemidlet er Xyrem 500 mg/ml oral opløsning. - Det aktive stof er natriumoxybat. 1 ml Xyrem indeholder 500 mg natriumoxybat. - De øvrige indholdsstoffer er renset vand, æblesyre og natriumhydroxid. Indehaver af markedsføringstilladelse for Xyrem er: UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Storbritannien. Xyrem er fremstillet af: Celltech Manufacturing Services Ltd, Vale of Bardsley, Ashton-under-Lyne, Lancashire, OL7 9RR, Storbritannien. 1. HVAD XYREM ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL Xyrem leveres som en oral opløsning i en 180 ml forseglet ravgul plasticflaske. Hver pakning indeholder en flaske, en flaskeadapter (PIBA), en plasticmålesprøjte og to doseringsbægre med børnesikkert låg. Xyrem er en klar til let opaliserende opløsning. Xyrem virker ved at styrke nattesøvnen, men den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke kendt. Xyrem anvendes til at reducere antallet af katapleksianfald hos voksne patienter med narkolepsi. Katapleksi er indtræden af pludselig muskelsvækkelse eller lammelse uden bevidsthedstab som følge af en pludselig følelsesmæssig reaktion som fx vrede, frygt, glæde, latter eller overraskelse. Narkolepsi er en søvnforstyrrelse, som kan omfatte søvnanfald i normalt vågne timer samt katapleksi, søvnlammelse og hallucinationer. 2. HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE XYREM De bør ikke tage Xyrem: - hvis De er overfølsom (allergisk) over for natriumoxybat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xyrem. - hvis De lider af succin-semialdehyd-dehydrogenase-mangel (en sjælden stofskiftelidelse). - hvis De er i behandling med opioider eller barbiturater. Vær særlig forsigtig med at anvende Xyrem: - hvis De har vejrtræknings- eller lungeproblemer. - hvis De lider eller tidligere har lidt af depressiv sygdom. 22/28

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Keppra 1.000 mg filmovertrukne tabletter Levetiracetam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Keppra 1.000 mg filmovertrukne tabletter Levetiracetam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Keppra 1.000 mg filmovertrukne tabletter Levetiracetam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban

Indlægsseddel: Information til brugeren. Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban Indlægsseddel: Information til brugeren Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen 19 PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ferriprox 1000 mg filmovertrukne tabletter Deferipron

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ferriprox 1000 mg filmovertrukne tabletter Deferipron INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ferriprox 1000 mg filmovertrukne tabletter Deferipron Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning.

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens beslutning vil myndighederne i de enkelte

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam 5

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 1 YDRE EMBALLAGE (KARTON), 5 ML. EMADINE øjendråber, opløsning 0,05% Emadastin 0,05% (som difumarat) 5 ml. Benzalkon.chlorid0,01%, trometamol,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVISTA 60 mg filmovertrukne tabletter (raloxifenhydrochlorid)

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVISTA 60 mg filmovertrukne tabletter (raloxifenhydrochlorid) INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVISTA 60 mg filmovertrukne tabletter (raloxifenhydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Toltarox, oral suspension 0. D.SP.NR 26780 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Toltarox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder: Aktivt stof

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. ECALTA 100 mg pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Anidulafungin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. ECALTA 100 mg pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Anidulafungin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN ECALTA 100 mg pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Anidulafungin Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin

Indlægsseddel: Information til patienten. Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin Indlægsseddel: Information til patienten Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bondenza 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bondenza 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bondenza 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Baraclude 1 mg filmovertrukne tabletter Entecavir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Baraclude 1 mg filmovertrukne tabletter Entecavir Indlægsseddel: Information til brugeren Baraclude 1 mg filmovertrukne tabletter Entecavir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Azomyr 5 mg smeltetabletter desloratadin

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Azomyr 5 mg smeltetabletter desloratadin INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Azomyr 5 mg smeltetabletter desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen De kan få brug for at læse den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica INDLÆGSSEDDEL BONVIVA 150 mg filmovertrukne tabletter Ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cimalgex 8 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 30 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 80 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Emedastin

Indlægsseddel: Information til patienten. Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Emedastin Indlægsseddel: Information til patienten Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Emedastin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel Bemærk: Ændringerne til produktresume og indlægsseddel skal, om nødvendigt, efterfølgende opdateres af den relevante nationale myndighed

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN B. INDLÆGSSEDDEL 57 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Tarceva 25 mg filmovertrukne tabletter Tarceva 100 mg filmovertrukne tabletter Tarceva 150 mg filmovertrukne tabletter Erlotinib Læs hele denne

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Galvus 50 mg tabletter vildagliptin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Galvus 50 mg tabletter vildagliptin Indlægsseddel: Information til brugeren Galvus 50 mg tabletter vildagliptin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Panacur AquaSol 200 mg/ml, oral suspension til brug i drikkevand, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder : Aktivt stof:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg smeltetabletter desloratadin

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg smeltetabletter desloratadin INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Aerius 5 mg smeltetabletter desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof

Læs mere

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro.

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Alopam 10 mg og 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Baraclude 0,05 mg/ml oral opløsning Entecavir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Baraclude 0,05 mg/ml oral opløsning Entecavir Indlægsseddel: Information til brugeren Baraclude 0,05 mg/ml oral opløsning Entecavir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vimpat 50 mg filmovertrukne tabletter Vimpat 100 mg filmovertrukne tabletter Vimpat 150 mg filmovertrukne tabletter Vimpat 200 mg filmovertrukne tabletter Lacosamid

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder. Emedastin

Indlægsseddel: Information til patienten. Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder. Emedastin Indlægsseddel: Information til patienten Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder. Emedastin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hycamtin 0,25 mg. Hycamtin 1 mg. kapsler, hårde topotecan

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hycamtin 0,25 mg. Hycamtin 1 mg. kapsler, hårde topotecan Indlægsseddel: Information til brugeren Hycamtin 0,25 mg Hycamtin 1 mg kapsler, hårde topotecan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Indlægsseddel: Information til brugeren Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Indlægsseddel: Information til patienten Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes oplysninger om sikkerheden.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning 27. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Atipam injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 25362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Atipam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Atipamezolhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN. Aldurazyme, 100 E/ml koncentrat til opløsning til infusion Laronidase

INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN. Aldurazyme, 100 E/ml koncentrat til opløsning til infusion Laronidase B. INDLÆGSSEDDEL 19 INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN Aldurazyme, 100 E/ml koncentrat til opløsning til infusion Laronidase Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Emedastin

Indlægsseddel: Information til patienten. Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Emedastin Indlægsseddel: Information til patienten Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Emedastin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/15 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pruban 0,1 % creme til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktiv(e) stof(fer) Resocortol butyrat 3. LÆGEMIDDELFORM Hvid til råhvid creme

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Xyzal 5 mg/ml orale dråber, opløsning Til voksne og børn fra 2 år og opefter Levocetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Xyzal 5 mg/ml orale dråber, opløsning Til voksne og børn fra 2 år og opefter Levocetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Xyzal 5 mg/ml orale dråber, opløsning Til voksne og børn fra 2 år og opefter Levocetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Imodium 0,2 mg/ml oral opløsning loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Imodium 0,2 mg/ml oral opløsning loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imodium 0,2 mg/ml oral opløsning loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere