GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)"

Transkript

1 FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge af engrosmodellen og indførelsen af leveringspligt til afløsning af forsyningspligten har Energinet.dk revideret metoderne i sine markeds- og målerforskrifter for adgang til datahubben på detailmarkedsniveau. 2. Metoderne, dvs. ekstrakt af de bestemmelser i forskrifterne, som Energinet.dk vurderer er en metode, blev anmeldt til Energitilsynet den 5. september Det er anden gang Energitilsynet vurderer Energinet.dk s anmeldte metoder angående datahubben. Første gang var på tilsynets møde den 29. januar 2013 forud for datahubbens idriftsættelse den 1. marts SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf De anmeldte metoder indgår i følgende 2 forskrifter: H1 om skift af elhandelsvirksomhed/flytning H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold (ny som følge af engrosmodel) 5. Sekretariatet vurderer, at metoderne i forskrifterne H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold - med visse bemærkninger og med undtagelse af 4 metoder - kan godkendes af Energitilsynet. 6. De 4 metoder, der ikke indstilles til godkendelse, er indeholdt i forskrift H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv., og angår: metode 2 om adgang til historiske timedata 3 år tilbage, metode 8 om stopknappen, metode 15 om flytning af udlejer til den forsyningspligtige leverandør, når lejer er fraflyttet, uden ny er tilflyttet og metode 18 om 15 dages frist for varsling af ophør. De 4 metoder er gengivelse af loven, og derfor ikke metoder, eller er endnu ikke færdigfastlagt. AFGØRELSE 7. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Formanden afgørelse om godkendelse af de anmeldte metoder i forskrift H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv., undtagen metoderne 2, 8, 15 og 18, og om metoderne i

2 Side 2/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) forskrift H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, jf. 73 a i elforsyningsloven samt 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen med de bemærkninger, der er nævnt i vurderingen. SAGSFREMSTILLING 8. Denne sag forelægges for Energitilsynet med henblik på godkendelse af Energinet.dk s anmeldte metoder, som findes i forskrift H1 om skift af elhandelsevirksomhed, flytning m.v., og i forskrift H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold (ny som følge af engrosmodel). 9. Energinet.dk har revideret metoderne i sine forskrifter for at implementere engrosmodellen og som følge af ophævelse af forsyningspligten samt indførelsen af fleksafregning. De nye regler skal gælde fra den 1. april Endvidere er forskrifterne præciseret på baggrund af indhøstede erfaringer siden datahubbens idriftsættelse den 1. marts I forskrifterne indgår metoder, dvs. de bestemmelser i forskrifterne, som Energinet.dk vurderer er en metode. Engrosmodellen, som blev vedtaget med lov nr. 575 af 18. juni 2012, indebærer en omlægning af rollefordelingen mellem net- og elhandelsvirksomheder. Elhandelsvirksomhederne vil få den primære kontakt til forbrugerne, og netvirksomhederne vil koncentrere sig om deres kerneopgaver vedrørende drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af nettet, måling af elforbruget og energibesparelser. Med lovændringen i sommer 2014, L 633/2014, blev engrosmodellen udskudt med et år til den 1. oktober 2015, fordi opgaverne med implementeringen af engrosmodellen har vist sig mere komplekse end først antaget. Engrosmodellen og dermed samtidig de nye regler for leveringspligt forventes i mellemtiden udskudt endnu en gang til 1. april 2016 med et lovforslag, som blev fremsat den 25. februar 2015 (L 151). Forsyningspligten, som har været gældende siden lovreformen i 2000 ophæves samtidig med engrosmodellen. Den gældende forsyningspligt indebærer, at alle elforbrugere, der ikke har valgt en elhandelsvirkomhed, automatisk modtager elektricitet til priser, der er reguleret af Energitilsynet. Med lovændringen er der i stedet indført en leveringspligt, som forpligter alle elhandelsvirksomheder til mod betaling at levere elektricitet til alle husholdningsforbrugere, som anmoder om det. Videre er der indført regler til håndtering af dårlige betalere og regler, der beskytter elforbrugere i tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs eller lignende. Desuden er der indført nye regler om bygningsejeres betalingsforpligtelse for levering af elektricitet, medmindre der foreligger en aftale med en lejer e.l. på adressen. Flexafregning benyttes i forhold til kunder med timemålere og med et årsforbrug under kwh. Disse kunder er som altovervejende hovedregel hidtil afregnet som skabelonkunder. Flexafregning med henblik på at prisdifferentiere forudsætter hjemmel hertil. Prisdifferentiering er som udgangspunkt i strid med princippet om forbud mod krydssubsidiering, som fastsat i 73, stk. 1, i elforsyningsloven. Sammen med engrosmodellen bliver prisdifferentiering tilladt, forudsat det sker af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og forsyningssikkerhed.

3 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 3/ Energinet.dk anmeldte den 5. september 2014 de ændrede metoder i forskrift forskrift H1 om skift af elhandelsevirksomhed, flytning m.v., og H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold (ny som følge af engrosmodel), se bilag 1 for metodeanmeldelserne og bilag 2 for forskrifterne i den fulde ordlyd. 11. Samtidig anmeldte Energinet.dk metoderne i D1 om afregningsmåling samt metoderne i Vilkår (standardaftale) for elhandelsvirksomheders betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse. Energinet.dk drøfter fortsat metoderne i D1 med branchen i lyset af det aktuelle lovforslag om udskydelse af engrosmodellen samt om ændret rollefordeling mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder. Metoderne i Vilkårene afventer Dansk Energi s anmeldelse af en standardaftale om netvirksomheders ydelser. Vurderingen af metoderne i D1 og i Vilkårene afventer derfor Energinet.dk s fornyede anmeldelse - formodentlig før sommerferien. 12. I sagsforløbet har sekretariatet holdt en række møder med Energinet.dk for en nærmere afklaring af bestemmelserne i forskrifterne, status for opfølgningen på tilsynets tilkendegivelser i 2013 samt for at identificere relevante problemstillinger. Drøftelserne på møderne har også omfattet resultatet af de to høringsnotater, som Energinet.dk har udarbejdet i henholdsvis februar og august Høringsnotaterne viser, at der har været mange forhold til debat i branchen. For Energinet.dk s høringsnotater, se bilag Det er anden gang siden datahubbens idriftsættelse - den 1. marts 2013 at en sag om metoder i forbindelse med datahubben forelægges for Energitilsynet. Første gang var den 29. januar Energitilsynets afgørelse i 2013 blev truffet på vilkår af, at Energinet.dk - snarest og senest samtidig med idriftsættelsen af datahubben - på sin hjemmeside - offentliggør, hvordan kunder kan iværksætte annullering af leverandørskift i de tilfælde, hvor der er tale om fejlagtige skift eller om skift, som kunden har fortrudt inden de 14 dages fortrydelsesret den såkaldte stopknap. Stopknappen blev implementeret samtidig med datahubbens idriftsættelse. Den indebærer, at kunder kan kontakte Energinet.dk telefonisk og få et skifte stoppet, hvis de mener, at der er sket en fejl eller hvis de ikke kan komme igennem til elhandlesvirksomheden, når de fortryder aftalen (inden fristen). Energinet.dk kontakter herefter elhandelsvirksomheden. Energinet.dk har oplyst, at virksomheden ikke har kendskab til kunder, der ikke kan komme igennem til elhandelsvirksomheden inden fortrydelsesfristen på 14 dage. Endvidere viser Energinet.dk s erfaring, at elhandelsvirksomhederne har afstået fra at fastholde kunden, selvom dokumentation i form af underskrevet aftale, viser, at der ikke er sket en fejl. Der har været 14 tilfælde om fejl og i alle tilfælde, har der foreligget en gyldig aftale.

4 Side 4/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 15. Energinet.dk har i foråret 2013 offentliggjort stopknappen 1 på deres hjemmeside. 16. Endelig er der to forhold, som følge af den ændrede lovgivning, som sekretariatet særligt finder anledning til at bemærke. Det drejer sig, dels om muligheden for at afbryde elforsyningen til dårlige betalere, dels om spørgsmålet om datasikkerhed. 17. Med ophævelsen af forsyningspligten kan dårlige betalere få afbrudt elforsyningen på et tidligere tidspunkt end under de gældende regler. Ophævelsen vil medføre, at en forbruger står uden elhandelsvirksomhed, hvis virksomheden afbryder kundeforholdet, som følge af kundens manglende betaling og efter resultatløs gennemførelse af rykkerproceduren og krav om sikkerhedsstillelse. Efter de hidtidige/gældende regler kan alene den forsyningspligtige virksomhed iværksætte lukkeproceduren. Efter gældende regler bliver kunden automatisk overført til den forsyningspligtige elhandelsvirksomhed (tvangsflytning), hvis kundens elhandelsvirksomhed får lukket for forsyningen, og først derefter kan rykkerproceduren - der i sidste ende kunne/kan føre til afbrydelse - iværksættes. Såfremt en kundes aftale med sin elhandelsvirksomhed ophører grundet manglende betaling og efter gennemførelse af rykkerproceduren, kan kunden med de nye regler søge over til en ny elhandelsvirksomhed, som har pligt til at modtage kunden (leveringspligten). Denne virksomhed kan i givet fald stille krav om sikkerhedsstillelse, hvilket må forventes at blive svært opnåeligt for kunden, hvorved kunden reelt står uden elektricitet allerede efter hans elhandelsvirksomhed har opsagt ham. 18. I spørgsmålet om datasikkerhed har sekretariatet været i dialog med Datatilsynet i spørgsmålet om tilsynet med»privacy by design«og i den forbindelse tillige i spørgsmålet om sikring af virksomheders data, og det bemærkes, at der er visse uklarheder omkring sikringen af datasikkerhed. Om datasikkerhed se særskilt afsnit herom nedenfor i vurderingsafsnittet. HØRING 19. Energinet.dk har haft forskrifterne og dermed også metoderne i høring i branchen (undtagen afsnittet med sanktioner for overtrædelse af reglerne), og har på den baggrund udarbejdet to høringsnotater af henholdsvis februar 2014 og august Sekretariatet for Energitilsynet sendte den 23. januar 2015 udkast til notat om metodegodkendelse og gennemgang af detailmarkedsforskrifter (engrosmodellen m.m.) i høring. Udkastet til notatet blev sendt i bred høring hos Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, netvirksomhederne, Forbrugerrådet, Håndværksrådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Datatilsynet, Foreningen af Slutbrugere, Ankenævnet på Energiområdet, Danmarks Vindmølle- 1 Se: Eenrginet.dk s hjemmeside: Energinet.dk -> El -> detailmarkdet -> kundehenvendelse

5 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 5/22 forening, Energiklagenævnet, Vindmølleindustrien, Energistyrelsen, Energinet.dk De frie Elforbrugere og SKAT. 21. Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet har afgivet høringssvar, se bilag 4. Dansk Industri, Datatilsynet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i deres høringssvar ikke haft bemærkninger til udkastet til notatet. De øvrige har ikke svaret. 22. I vedlagte høringsnotat, se bilag 5, refereres og adresseres de høringssvar, som sekretariatet har modtaget i høringsperioden. 23. Særligt skal bemærkes, at sekretariatet i sin sagsbehandling frem til udsendelsen af høringsudkastet den 23. januar 2015 har lagt til grund, at branchen har været inddraget, og at Energinet.dk har adresseret høringssvarene på balanceret vis. En høringspart, Dong Energy, finder imidlertid, at Energinet.dk - blandt andet på grund af tidspris på forskellige områder ikke har vist stor lydhørhed, jf. Energinet.dks adressering af 18. februar 2015 af Dong s høringssvar om interessentinddragelsen i bilag Sekretariatet bemærker hertil, at forskrifterne, og dermed tillige de metoder, der måtte være indeholdt, skal udarbejdes efter drøftelse med netvirksomhederne, jf. 7 og 8 i systemansvarsbekendtgørelsen. Hertil kommer, at Energitilsynet har i 2007 fastlagt en såkaldt tjekliste, jf. Energitilsynets beslutning af den 17. december Det fremgår heraf, at de relevante parter skal have været inddraget i udarbejdelsen af forskrifterne, herunder skal de relevante parter have været inddraget i den formelle høringsproces, og deres eventuelle bemærkninger skal være adresseret på afbalanceret vis i den endelige udgave af forskrifterne. 25. Sekretariatet lægger til grund, at alle parter i processen fremover bliver bedre til at finde afbalancerede løsninger i fælles dialog. Dong har den 3. marts 2015 udtalt, at der på nuværende stadie ikke er brug for yderligere tidskrævende diskussioner om metoder og funktionalitet. LOVGRUNDLAG 26. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som litteratur citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 27. Elforsyningslovens 1 om lovens formål (Lovbekendtgørelse 1329/2013):

6 Side 6/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 28. Bestemmelsen om, at leveringspligten og herunder elhandelsvirksomhedens mulighed for at anmode om sikkerhedsstillelse, jf. 6 b i medfør af L 633/14 om ophævelse af forsyningspligten: 6 b. En elhandelsvirksomhed, som tilbyder levering af elektricitet til husholdningsforbrugere, skal på anmodning om levering og mod betaling levere ethvert elprodukt til husholdningsforbrugere inden for det eller de netområder, hvor elhandelsvirksomheden tilbyder elprodukter, jf. dog stk. 2, 3 og 6. Stk. 2. Prisen på i øvrigt identiske elprodukter kan variere inden for et netområde, hvis netvirksomheden som følge af tidsbegrænsede forsøg med geografisk differentierede tariffer i henhold til 73, stk. 1, 2. pkt., eller sammenlægning af netområder har geografisk differentierede tariffer inden for området. Stk. 3. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos en husholdningsforbruger, kan en elhandelsvirksomhed stille krav til forbrugeren om sikkerhedsstillelse som vilkår for at indgå en leveringsaftale eller for fortsat levering. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride elhandelsvirksomhedens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling. Elhandelsvirksomheden kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes. Stk. 4. En elhandelsvirksomhed kan ikke hæve aftalen om levering af elektricitet til en husholdningsforbruger eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug. Stk. 5. Elhandelsvirksomheden kan efter varsel hæve aftalen om levering af elektricitet til en husholdningsforbruger, såfremt elhandelsvirksomheden har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter stk. 3 og sikkerheden ikke er stillet inden for en af virksomheden fastsat frist. Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling. Stk. 6. En husholdningsforbruger kan ikke kræve levering efter stk. 1 fra en elhandelsvirksomhed, der i medfør af stk. 5 har hævet sin aftale med husholdnings-forbrugeren, før husholdningsforbrugeren har betalt det beløb, som husholdningsforbrugeren skylder for levering af elektricitet. Stk. 7. Elhandelsvirksomheden kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til husholdningsforbrugeren, når en aftale ophæves efter stk. 5. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis husholdningsforbrugeren modtager levering fra en anden elhandelsvirksomhed. Stk. 8. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen, jf. stk. 7, afholdes af husholdningsforbrugeren. 29. Bestemmelsen om, at udlejer (ejer) skal betale for elforsyningen, såfremt lejligheden står tom og der ikke er indgået anden aftale, jf. 6 c i medfør af L 633/14 om ophævelse af forsyningspligten: 6 c. Ejeren af en ejendom skal betale for levering af elektricitet til et aftage-nummer, der forsyner ejendommen eller dele heraf, i henhold til stk Betalingsforpligtelsen indtræder ikke, i det omfang der i medfør af 6 foreligger en aftale med ejeren eller med en anden elforbruger om levering af elektricitet til aftagenummeret. Stk. 2. Hvis en elhandelsvirksomheds leveringsaftale til et aftagenummer opsiges af en elforbruger og der ikke foreligger en ny leveringsaftale til dette aftage-nummer, skal elhandelsvirksomheden uden ugrundet ophold sende en meddelelse herom til ejeren af den ejendom, der forsynes via aftagenummeret. Stk. 3. I meddelelsen efter stk. 2 skal elhandelsvirksomheden give ejeren en frist på mindst 5 hverdage, fra meddelelsen er kommet frem, til at sørge for, at der indgås en ny leveringsaftale om elforsyning til aftagenummeret. Meddelelsen efter stk. 2 skal indeholde en kontrakt om leve-

7 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 7/22 ring af elektricitet til aftagenummeret, og det skal fremgå af meddelelsen, at ejeren bliver bundet af kontrakten, hvis der ikke inden udløbet af fristen fastsat efter 1. pkt. er indgået en anden aftale om levering af elektricitet fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale udløber. Meddelelsen efter stk. 2 skal indeholde oplysning om det tidspunkt, hvorfra ejeren bliver bundet af kontrakten. Stk. 4. Ejeren bindes dog ikke af kontrakten efter stk. 3, 2. pkt., hvis forsyningen til aftagenummeret på ejerens anmodning er blevet afbrudt inden udløbet af fristen fastsat efter stk. 3, 1. pkt. Hvis ejeren anmoder elhandelsvirksomheden om at afbryde elforsyningen, skal elhandelsvirksomheden straks videresende anmodningen til netvirksomheden. Stk. 5. Vilkårene for kontrakten efter stk. 3, 2. pkt., herunder prisen, skal svare til vilkårene for et elprodukt, der er markedsført af elhandelsvirksomheden. Ejeren skal til enhver tid kunne opsige denne aftale med højst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Stk. 6. Ejeren kan tidligst blive bundet af den fremsendte kontrakt efter stk. 3, 2. pkt., ved udløbet af fristen fastsat efter stk. 3, 1. pkt., medmindre andet er aftalt. Stk. 7. Ejeren skal betale for levering af elektricitet til aftagenummeret til den pris, som følger af 72 f, fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale, jf. stk. 2, udløber, og indtil henholdsvis påbegyndelse af levering i henhold til den i stk. 3, 2. pkt., nævnte kontrakt, påbegyndelse af levering i henhold til en anden aftale, eller forsyningen er afbrudt, jf. stk. 4. Stk. 8. Elhandelsvirksomheden kan ikke anmode netvirksomheden om at afbryde forsyningen til aftagenummeret uden ejerens accept, medmindre det har vist sig at være umuligt for elhandelsvirksomheden at få kontakt til ejeren af ejendommen efter stk Elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 6, 7, 12 om opgaverne i relation til datahubben: 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. 8, opfyldes. Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver: < >. 6) Sikre brugerne lige adgang til informationer om adgangen til køb og salg af elektricitet. 7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. og til varetagelse af nødvendige funktioner og kommunikation til brug for elhandelsvirksomhedernes fakturering, herunder formidling af information om gældende regler vedrørende afgifter.14) < > 12) Udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger. 31. Elforsyningslovens 31, stk. 2, om de krav Energinet.dk s vilkår skal opfylde: 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. 1, stk. 2. Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, som Energinet.dk påtager sig på brugerens vegne, eller som er forbundne med brugen af Energinet.dk s ydelser, krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for Energinet.dk s arbejde og forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet. Stk. 3. <.> 32. Elforsyningslovens 72 a, stk. 5, om, at elhandelsvirksomheden skal give kunden forbrugsoplysninger: 72 a. En elhandelsvirksomhed skal være registreret som bruger af <..> Stk. 5. Elhandelsvirksomheden skal give den enkelte forbruger informationer om elforbruget og udviklingen i dette. For fjernaflæste aftagenumre skal oplysninger om faktisk målt forbrug og fak-

8 Side 8/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) turering i medfør heraf som minimum fremsendes til elforbrugeren fire gange om året og senest 2 måneder efter udgangen af en 3-månedersperiode.< > 33. Elfrosyningslovens 72 f om timemålte aftagenumre: 72 f. For timemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter 6 c, stk. 7, eller 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord Pool Spots timepris pr. kwh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet efter stk. 3. For ikketimemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter 6 c, stk. 7, eller 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord Pool Spots dagspris pr. kwh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, med et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet efter stk. 3. Elspotpriser som nævnt i 1. og 2. pkt. tillægges endvidere net- og systemtariffer, de i 8, stk. 5, nævnte beløb, diverse elafgifter og moms. Stk. 2. Energitilsynet skal sikre, at priserne efter stk. 1 offentliggøres på den pris-portal, der er nævnt i 82 b. Stk. 3. Energitilsynet fastlægger senest den 1. december hvert år de tillæg, der er nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., for det følgende kalenderår. Tillæggene skal være udtryk for niveauet for de tillæg, der anvendes på markedet i forhold til elspotprodukter for forbrug på op til kwh om året eller på kwh om året og derover. 34. Elforsyningslovens 73, stk.. 1, om prisfastsættelse, herunder om tilladt prisdifferenciering (L 1329/2014). Prisdifferenciering finder først anvendelse sammen med engrosmodellen: 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier, i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 35. Elforsyningslovens 73a, stk. 1, om metodegodkendelse af Energinet.dk s betingelser for anvendelse af nettet: 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 36. Metodebekendtgørelsen, nr. 1085/ 2010: 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets godkendelse. Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsyningslovens 26, stk. 3, 27 c, stk. 11, 28, stk. 2, nr. 11 og 31, stk. 2 og 3, skal godkendes og offentliggøres efter 1, såfremt de vedrører 1) markedsadgang, 2) tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 3) adgang til grænseoverskridende infrastruktur.

9 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 9/ Systemansvarsbekendtgørelsens 7 og 8 om anmeldelse af markeds-, tilslutnings- og målerforskrifter (bekendtgørelse nr. 891/2011): 7. Energinet.dk skal efter drøftelse med net- og transmissionsvirksomheder udarbejde forskrifter for benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for, at Energinet.dk kan varetage sine opgaver. Forskrifterne skal indeholde følgende: Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet. Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet. Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet.dk i stand til at opretholde den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet m.v. Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energitilsynet. Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 8. Energinet.dk skal efter drøftelse med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder udarbejde måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål, som er nødvendige for varetagelsen af Energinet.dk s opgaver. Måleforskrifterne skal indeholde krav til net- og transmissionsvirksomhedernes målinger af forbrug, produktion og eludveksling, herunder krav til omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad elforbrug skal måles nøjagtigheden af de enkelte målinger og formidlingen af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister målingerne skal videreformidles. Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energitilsynet. Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 38. Energitilsynets afgørelse af 29. januar 2013 om godkendelse af metoderne i og resultat af gennemgang af Energinet.dk s detailmarkedsforskrifter (datahub): Afgørelse 18. Energitilsynet godkendte på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering de anmeldte metoder, jf. 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen, på vilkår af, at Energinet.dk snarest og senest samtidig med idriftsættelsen af datahubben på sin hjemmeside offentliggør, hvordan kunder kan iværksætte annullering af leverandørskift i de tilfælde, hvor der er tale om fejlagtige skift eller om skift, som kunden har fortrudt inden de 14 dages fortrydelsesret. Tilkendegivelse 19. Videre tilkendegav Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering i relation til metoderne og som følge af tjeklistegennemgangen af forskrifterne, at: det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres forskelligt fra lovens definition af samme begreb Energinet.dk senest i forbindelse med næste revision af forskrifterne derfor opfordres til at rette op på disse forhold angående definitionerne og opfordres til at præcisere forskrifternes hjemmelshenvisninger med paragraf, stykke og nr. i henholdt til systemansvarsbekendtgørelsens 7 om tilslutnings- og markedsforskrifter, således at det hermed bliver klart, hvilke sanktioner loven hjemler i forhold til hver forskrift det er vigtigt, at de historiske forskrifter fortsat er offentliggjort på Energinet.dk s hjemmeside, idet henvendelser og klager til eksempelvis Tilsynet kan angå forhold, der er reguleret af de tidligere forskrifter

10 Side 10/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) VURDERING 39. Energitilsynet skal vurdere om de anmeldte metoder, som indgår i forskrift H1om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og i forskrift H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, kan godkendes. Energinet.dk har anmeldt metoderne den 5. september 2014, se bilag For at implementere engrosmodellen og som følge af ophævelse af forsyningspligten samt indførelsen af fleksafregning har Energinet.dk revideret sine metoder i forskrift H1om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og fastlagt nye metoder i den nye forskrift H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. De skal gælde fra den 1. april Endvidere er metoderne præciseret på baggrund af indhøstede erfaringer siden datahubbens idriftsættelse den 1. marts De fleste metodeændringer angår præcisering som følge af indhøstede erfaringer. 41. Forskrift H1 angår skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og forskrift H3 angår afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, og er ny som følge af engrosmodellen. For forskrifterne se bilag Energinet.dk har vurderet, hvilke ændringer, der fordrer en metodeanmeldelse, og har på den baggrund identificeret metoderne. Energinet.dk angiver i sin anmeldelse, at det er deres generelle vurdering, at forskrifterne og dermed metoderne er fastlagt i overensstemmelse med energilovgivningen på området. Det er imidlertid ikke uddybet nærmere i relation til de enkelte metoder, hvordan lovgivningen og interessenterne specifikt er tilgodeset på afvejet vis. 43. Sekretariatet har gennemgået de anmeldte metoder samt forskrifterne i deres helhed sammen med Energinet.dk på en række møder, særligt med henblik på at vurdere, hvordan lovgivningen og interessenterne specifikt er tilgodeset på afvejet vis. 44. Sekretariatet har endvidere særligt haft fokus på de metoder, der indirekte angår forbrugernes rettigheder eller tredjeparters rettigheder, da disse parter ikke er repræsenteret med samme styrke som elhandelsvirksomheder, netvirksomheder og producenter er i Energinet.dk s høringsproces. 45. Endvidere har sekretariatet særligt haft fokus på de metoder, hvor det fremgår, at der er uenighed i branchen om bestemmelsen. 46. Forud for Energinet.dk s anmeldelse af metoderne den 5. september 2014 og anmeldelsen af forskrifterne den 1. oktober 2014, gennemgik sekretariatet endvidere udkastene til anmeldelse sammen med Energinet.dk, da der fortsat er en del tvivl om, hvordan en metode skal defineres. Udkast til flere af metoderne angik gennemførelse af lovbestemmelser, der ikke fordrer nærmere regulering for at kunne anvendes i praksis, hvilket sekretariatet ikke anser for at være metoder, som skal godkendes af tilsynet. På den baggrund har Energinet.dk efterfølgende rettet til med henblik på at undgå gengivelse af lovstof i metodeanmeldelsen til tilsynet,

11 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 11/22 men sekretariatet kan konstatere, at overflødige metoder enkelte steder fortsat indgår. I det følgende bemærkes, hvor dette er tilfældet. 47. Metoderne har i øvrigt som oftest karakter af ordensforskrifter med nærmere angivelse af frister for indberetning samt formkrav til sådanne indberetninger, og er forudsat branchen er enig som sådan ukontroversielle. 48. Der er anmeldt i alt 38 metoder i forskrifterne H1om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold som følge af engros-modellen, ophævelse af forsyningspligten, implementering af flexafregning og som følge af indhøstede erfaringer, siden datahubbens idriftsættelse den 1. marts Vurdering af metoderne i H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. 49. Der er anmeldt 25 metoder i H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv., der hovedsagelig skyldes hidtidige erfaringer med datahubben og ellers sker som følge af engrosmodellen eller som følge af forsyningspligtens ophævelse og leveringspligtens indførelse. 50. Sekretariatet vurderer, at metoderne i H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv., undtagen metoderne 2, 8, 15 og 18, er i overensstemmelse med elforsyningsloven, herunder principperne i 31, stk. 2 om obejktivitet og ikkediskriminering, og derfor kan indstilles til godkendelse dog med nedenstående bemærkninger: 51. Metode 1, hvoraf det bl.a. følger: Kun aktuel elhandelsvirksomhed kan uden Nem ID - få adgang til forventede og seneste årsforbrug. 52. Således er der en begrænsning for alle andre end aktuel elhandelsvirksomhed i adgangen til historiske timedata. Begrænsningen er indsat af databeskyttelseshensyn hensyn til det såkaldte privacy by design - som Energinet.dk skal respektere, jf. lovbemærkningerne elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 7: Udviklingen af datahub ens funktionalitet i retning af flere informationer af nærmere personlig interesse vil derfor ske i respekt for principperne om»privacy by design«, som datahub en og Energinet.dk s forskrifter vedrørende anvendelsen af datahub en løbende skal indarbejde. 53. Branchen har hertil bemærket, at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke kan hentes historiske data i tilbudsfasen uden kundens aktivering af Nem-ID, se pkt. 49 i Energinet.dk s høringsnotat af august 2014.

12 Side 12/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 54. Det kunne anføres, at metoden har diskriminerende karakter. Hertil bemærker Energinet.dk, at det er en generel ændring af dataadgangen, der påvirker alle aktører, der ikke allerede er registreret som elhandelsvirksomhed på målepunktet. 55. Energinet.dk og Dansk Energi finder ikke ordvalget diskriminerende retvisende. Sekretariatet bemærker imidlertid, at det fremgår af 31, stk. 2, at Energinet.dk s vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige, hvorfor sekretariatet har fundet det relevant særskilt at vurdere ikkediskrimineringsprincippet. 56. Sekretariatet kan ikke vurdere om hensynet til privacy by design kan tilgodeses på anden måde, men tager til efterretning, at Energinet.dk har afvejet flere muligheder, og finder denne løsning som mest sikker og uden at være uforholdsmæssig besværlig for den løbende kundehåndtering. Om datasikkerhed i øvrigt se særskilt afsnit 3 herom nedenfor. Sekretariatet tager til efterretning, at Energinet.dk vurderer, at hensynet til datasikkerhed må veje tungere end hensynet til princippet om ikkediskriminerende. 57. Sekretariatet finder herefter og med nævnte bemærkninger, at metoden kan indstilles til godkendelse. 58. Metode 2, hvoraf det bl.a. følger: Elhandelsvirksomheden har adgang til historiske timedata 3 år tilbage, dog kun for den periode virksomheden har haft kunden. 59. Det følger af lovbemærkningerne til 72 a, stk. 5, at forpligtelsen til at oplyse om historisk årsforbrug skal opfyldes, uanset om forbrugeren har skiftet elhandelsvirksomhed i perioden. Forpligtelsen påhviler den elhandlesvirksomhed, der udsteder fakturaen til forbrugeren. 60. Dansk Energi anfører til metoden, at flere aktører peger på det vigtige i adgangen til data af hensyn til den informative elregning - Også en adgang ud over den periode, hvor kunden havde nuværende elleverandør. 61. Energinet.dk udtaler, at virksomheden vil tilpasse markedsforskrifterne i det omfang, det er nødvendigt, men det er først muligt, når energisparebekendtgørelsen er offentliggjort, jf. s. 36 i Energinet.dk s høringsnotat af august Energistyrelsen oplyser, at udkast til ny energisparebekendtgørelse som følge af engrosmodellens ændrede rollefordeling mellem aktørerne på markedet fortsat drøftes. De nærmere regler herfor er således udestående. 63. Til Dansk Energi bemærker Energinet.dk, at uanset hvordan spørgsmålet vil blive reguleret nærmere i den kommende Energisparebekendtgørelse, så vil eventuelle tilpasninger alene angå datahubbens funktionalitet, og ikke forskrift H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv..

13 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 13/ Energinet.dk oplyser endvidere, at hovedformålet med den funktionalitet, der udvikles i datahubben, er at opfylde de krav, der er i lovgivning og forskrifter. Inden for rammerne af disse foretages en række tekniske og funktionelle valg. Dette sker i tæt samarbejde med branchen, men også med Energinet.dk s løbende vurdering af økonomi og implementeringskonsekvenser ift. de konkrete ønsker fra branchen. I sidste ende er det dermed Energinet.dk s ansvar at sikre, at de konkrete funktionelle løsninger i datahubben kan fungere i overensstemmelse med lovens rammer. Sekretariatet bemærker, at funktionaliteten ifølge det oplyste endnu ikke er fastlagt, hvorfor metoden ikke synes færdig fastslagt, og bemærker videre, at tilsynet alene vurderer metoder med baggrund i de færdig fastlagte funktionaliteter. 65. Sekretariatet finder herefter, at metoden kan vurderes, når energisparebekendtgørelsen er offentliggjort. Således må Energinet.dk anmelde metode 2, så snart dette forhold er afklaret. Sekretariatet indstiller videre, at afgørelse om godkendelse af metoden herefter kan træffes på sekretariatsniveau. 66. Metode 3, hvoraf det bl.a. følger: Nye elhandelsvirksomheder kan få adgang til forventet forbrug og seneste årsforbrug alene efter samtykke uden Nem ID - mens mæglere og andre tredjeparter kun kan få adgang med Nem ID - den såkaldte kundestyrede adgang. 67. Ved kundestyret adgang forstås, at en ny elhandelsvirksomhed kan få adgang til forventet forbrug og seneste årsforbrug efter aftale med kunden, mens mæglere og andre tredjeparter kun kan få adgang efter kunden via sin adgang til datahubben hos nuværende elhandelsvirksomhed og ved brug af sit Nem ID accepterer disse parters adgang til forventet forbrug og seneste årsforbrug. 68. I denne forbindelse skal nævnes, at spørgsmålet om kvaliteten af de udtræk tredjeparter, herunder mæglere, kan få ikke er adresseret i anmeldelsen. Sekretariatet har efter datahubbens idriftsættelse modtaget en henvendelse fra en mægler, der finder, at adgangen til måledata er blevet mere kompliceret for mæglere efter implementeringen af datahubben. Tidligere, da data skulle hentes hos den netvirksomhed, hvor mæglerens storkunde var aftager, kunne mægleren hente oplysninger om timeforbrug via selvbetjening på netvirksomhedens portal, og data kunne hentes 4 år tilbage. Forbruget kunne vises i en graf for en måned ad gangen, som kunne downloades i excel og for flere aftagenumre på én gang (storkunder har typisk flere aftagenumre). 69. Såfremt samme data skal trækkes fra datahubben skal man ifølge oplysninger fra Energinet.dk trække måledata pr. aftagenummer og data kan ikke downloades samlet til excel. 70. Sekretariatet bemærker, at mæglere og andre tredjeparter med metode 3 vil få en yderligere begrænsning i adgangen med den nye metodes krav om Nem ID. 71. Energinet.dk begrunder metodevalget med henvisning til datasikkerhed, og tilføjer, at der samtidig indføres en ny metode (nr. 7), hvorefter et anmeldt levera-

14 Side 14/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) dørskift fremover skal ledsages af kundens cpr/cvr. Storkunder med flere aftagenumre, der er leverandørskiftet efter 1. marts 2016, vil herefter kunne søge samlede måledata i datahubben. Fremsøgningen af målepunktet (ikke data) bliver dermed ifølge Energinet.dk forbedret. Energinet.dk præciserer i denne sammenhæng, at der har været afholdt møde med interessenterne om Nem-ID løsningen, heriblandt mæglerne, og at de fremmødte ikke udtrykte utilfredshed med funktionaliteten af den valgte løsning. 72. Sekretariatet har på den baggrund ikke flere bemærkninger og vurderer, at metoden kan indstilles til godkendelse. 73. Metode 7, hvoraf det bl.a. følger: krav om indberetning af kundens cprnummer eller virksomhedens cvr-nummer, når en elhandelsvirksomhed overtager en ny kunde. 74. Energistyrelsen oplyser, at kravet om CVR-numre også vil blive indarbejdet i SKATs regulering af indbetaling af energiafgifter. Kravet om CVR bliver således hjemlet i SKAT s regulering. 75. Energinet.dk oplyser, at virksomhedens behandling af CPR-numre sker i overensstemmelse med persondataloven, herunder 5, stk. 2 i persondataloven, hvorefter behandlingen skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Kravet om videregivelse af CPR-numre til datahubben er ifølge Energinet.dk indført for at sikre mod fejlagtige leverandørskift. Energinet.dk har endvidere oplyst, at hvis en kunde nægter at oplyse sit CPR-nummer, så kan kunden ikke skifte elhandelsvirksomhed, men kunden må forblive hos sin eksisterende elhandelsvirksomhed. Datatilsynet har haft forskrift H1 til høring, og har kun haft få bemærkninger hertil, og lægger til grund, at den behandling af personoplysninger, der finder sted hos handeslvirksomhederne og hos Energinet.dk i medfør af markedsforskrifterne, vil ske inden for rammerne af persondataloven. 76. Sekretariatet vurderer, at kravet om oplysning om CPR- og CVR numre vil medvirke til at begrænse antallet af fejlagtige skift, og hæfter sig ved at Datatilsynet ikke havde indsigelser mod fremgangsmåden. Sekretariatet finder herefter, at metoden kan indstilles til godkendelse med de ovennævnte bemærkninger. Se endvidere afsnit 3 nedenfor om sekretariatets særskilte høring af datatilsynet angående princippet om tilsynet med virksomhedsfølsomme oplysninger, jf. privacy by design. 77. Metode 8, hvoraf bl.a. følger, at den nye elhandelsvirksomhed kan, hvis virksomheden er uenig i kundens påstand om et fejlagtigt skift, forhindre kunden i at forblive hos sin nuværende leverandør. 78. Ifølge Energinet.dk kan kundens indsigelse mod et skift ikke få opsættende virkning. Med stopknappen kan kunderne forsøge at stoppe processen i datahubben og blive tilbageført til den oprindelig elhandelsvirksomhed, og er elhandelsvirksomheden enig eller forholder virksomheden sig passivt så

15 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 15/22 tilbageføres kunden. Hvis ikke, fastholdes skiftet, og processen må afklares civilretligt mellem kunden og den nye elhandelsvirksomhed. Denne proces skal endvidere ifølge Energinet.dk ses i tillæg til de almindelige gældende regler om fortrydelsesret for private kunder. 79. Kunden har imidlertid fortsat i følge Energinet.dk - som hidtil - mulighed for at kontakte Energinet.dk telefonisk eller via Energinet.dk s hjemmeside, hvorefter Energinet.dk tager direkte kontakt til den nye elhandelsvirksomhed og anmoder om dokumentation for kundens accept af skiftet. 80. Sekretariatet bemærker hertil, at kendskabet til datahubben på kundeniveau i forvejen er minimal. Et system, hvor kunden automatisk forbliver hos en elhandelsvirksomhed, trods sin indsigelse, når virksomheden ikke er enig i kundens indsigelse, indikerer ikke umiddelbart, at der er en yderligere mulighed via telefonkontakt til Energinet.dk. 81. Energinet.dk bemærker hertil, at praksis viser, at den nye elhandelsvirksomhed ifølge virksomhedens erfaring frigør kunden for forpligtelsen, hvis kunden påberåber sig fejl. 82. På et møde i Energistyrelsen den 5. marts 2015 blev spørgsmålet drøftet mellem styrelsen, sekretariatet, Energinet.dk, Dansk Energi, Ankenævnet på Energiområdet samt Forbrugerrådet. Energistyrelsen foreslår at indføje en bestemmelse herom i sin kommende bekendtgørelse om aftaler om levering af elektricitet til elkunder, som bliver den såkaldte forbrugerbekendtgørelses efterfølger efter engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016 (herefter benævnt elleveringsbekendtgørelsen). Her vil det fremgå, at Energinet.dk skal sikre, at forbrugerne kan kontakte deres elhandelsvirksomhed gennem kundeportalen i datahubben, hvis der er foretaget et fejlagtigt leverandørskift i datahubben. Energistyrelsen tilføjede endvidere på mødet, at dette betyder, at en kundes indsigelse i datahubben IKKE har opsættende virkning. 83. Det er herefter sekretariatets vurdering, at der i forhold til husholdningskunder ikke er tale om en metode mere, da indholdet af denne metode bliver en del af lovgivningen (leveringsbekendtgørelsen). Angående kunder, der ikke er omfattet af den ventede bekendtørelse (erhverv), har sekretariatet ingen bemærkninger, sålænge metoden svarer til det samme, som gælder i følge bekendtgørelsen i forhold til husholdningskunder. 84. Metoden indstilles således ikke til godkendelse, da stopknappen i stedet vil blive en del af forbrugerreguleringen på elområdet. Sekretariatet vil imidlertid vende tilbage til tilsynet med notat om godkendelse af en metode for stopknappen, såfremt den kommende regulering i medfør af den ventede reviderede forbrugerbekendtgørelse, ikke afklarer spørgsmålet helt.

16 Side 16/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 85. Metode 11, hvoraf det bl.a. følger, at en sekundær tilflytning 2 bliver overskrevet, hvis der anmeldes tilflytning af en ny lejer. 86. Metoden har ikke givet anledning til bemærkninger fra høringsparterne i Energinet.dk s høringsproces, og følgende bemærkning angår rettelig ikke selve metoden, men derimod bestemmelsen i loven, som gengives med metode 11. Metoden drejer sig om en nærmere gennemførelse af 6 c, hvorefter udlejer (ejer) skal betale for elforsyningen, såfremt lejligheden står tom, og der ikke er indgået anden aftale (med ny lejer). 87. I fortsættelse heraf anfører Dansk Energi, at sekundær tilflytning kan medføre, at udlejer bliver bundet af en aftale i strid med den lovbestemte fortrydelsesret. 88. Energinet.dk bemærker hertil, at det funktionalitetsmæssigt altid kan lade sig gøre at gennemføre en tilflytning på 15 arbejdsdage bagud for privatkunder (skabelon- og fleksafregnede kunder). 89. Det følger af Elforsyningslovens 6 c, stk. 7, at ejeren af ejendommen skal betale for levering af elektricitet til aftagenummeret til den pris, som følger af 72 f, dvs. svarende til Nord Pool Spots dagspris pr. kwh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, med et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet. Ejeren skal betale fra det tidspunkt, hvor den opsagte lejeaftale udløber, og indtil henholdsvis påbegyndelse af levering til ejerne af ejendommen i henhold til hidtidig kontrakt, påbegyndelse af levering i henhold til en anden aftale, eller forsyningen er afbrudt. 90. Sekretariatet lægger til grund, at lovgiver med denne bestemmelse ikke har reguleret i strid med den lovbestemte fortrydelsesret. 91. Sekretariatet har på den baggrund ikke yderligere bemærkninger. Sekretariatet indstiller metoden til godkendelse. 92. Metode 15, hvoraf det bl.a. følger, at udlejer kan tvangsflyttes til den forsyningspligtige elhandelsvirksomhed, når et målepunkt bliver uden kunde ved en lejers fraflytning. I givet fald startes en proces op i forhold til udlejer. 93. Sekretariatet bemærker, at der ikke er tale om en metode, men om gengivelse af førnævnte 6 c i loven, hvorfor sekretariatet ikke finder, at der er tale om en metode til godkendelse. 2 Sekundære tilflytninger anvendes primært ved tilflytning af udlejere, som fx ved stiltiende accept ønsker at sikre, at leverancen til en lejebolig ikke afbrydes. En sekundær tilflytning vil blive overskrevet hvis der anmeldes tilflytning af en anden kunde til målepunktet med samme eller tidligere skæringsdato, jf. nærmere herom i proceshierarkiet i kapitel 6.7 i forskrift H1.

17 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 17/ Metode 18, hvoraf det bl.a. følger, at elhandelsvirksomheden skal sende meddelelse om leveranceophør af aftale til kunden senest 15 arbejdsdage før leveranceophøret. Meddelelsen skal indeholde information om ophørsdatoen og frist til at finde ny elhandelsvirksomhed. 95. På et møde i Energistyrelsen den 5. marts 2015 blev spørgsmålet drøftet mellem styrelsen, sekretariatet, Energinet.dk, Dansk Energi, Ankenævnet på Energiområdet samt Forbrugerrådet. Energistyrelsen tilkendegav, at spørgsmålet ikke er Energinet.dk s kompetence, hvorfor Energinet.dk tilkendegav, at virksomheden ville fjerne bestemmelsen fra H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv Energinet.dk har under henvisning til, at bestemmelsen kommer i bekendtgørelsen, bekræftet med mail af 19. marts 2015, at Energinet.dk vil lade sætningen Elleverandøren skal sende meddelelse om leveranceophør af aftale til kunden senest 15 arbejdsdage før leveranceophøret udgå af den anmeldte Forskrift H1 s kapitel Sekretariatet finder herefter ikke anledning til at vurdere denne metode. 2. Bemærkninger til metoderne i H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 98. Der er anmeldt 13 metoder i H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, som er en ny forskrift om markedsreglerne for afregning af engrosydelser og om afgiftsforhold mellem Energinet.dk, netvirksomheden og elhandelsvirksomheden. 99. Sekretariaet vurderer, at metoderne er i overensstemmelse med elforsyningsloven, herunder principperne i 31, stk. 2 om obejktivitet og ikkediskriminering, og derfor kan indstilles til godkendelse dog med nedenstående bemærkninger: 100. Branchen har stort set ikke haft bemærkninger til de anmeldte metoder i H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, jf. høringsafsnittene i Energinet.dk s anmeldelse af de 13 metoder i H3. De fleste bemærkninger angik præciseringer, som Energinet.dk har efterkommet. Sekretariatet har som nævnt drøftet anmeldelserne på en række møder med Energinet.dk, og forstår herefter, at de øvrige høringssvar efterfølgende enten er afklaret med Dansk Energi eller angår forhold, som i forvejen var gældende i henhold til praksis Dog har Dansk Energi i sekretariatets høringsproces (ikke i Energinet.dk s høringsproces) anført, at Energinet.dk er nødt til at supplere metode 13 angående

18 Side 18/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) uenighed om afregningsdata med information om, hvad aktørerne skal gøre for at tilvejebringe den krævede information Ifølge metode 13 skal en elhandelsvirksomhed eller netvirksomhed, som måtte være uenige i de afregningsdata, som datahubben fremsender, rette henvendelse til Energinet.dk med henblik på afklaring. Konstateres der fejl i datahubben, korrigeres der efterfølgende herfor Sekretariatet indtiller de 13 metoder i H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold til godkendelse, og viderebringer anmodningen til Energinet.dk om at følge op på metode 13. Opsummering af afsnit 1 og 2 om metoder i H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og i H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold: 104. Sekretariatet indstiller som nævnt de anmeldte metoder i H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold til Energitilsynets godkendelse, dog undtagen metoderne 2, 8, 15 og 18 i H1, og idet sekretariatet har følgende bemærkninger til visse af de anmeldte metoder: Metode1 i H1: Kun aktuel elhandelsvirksomhed kan uden Nem ID få adgangårsforbrug: Sekretariatet finder, at metoden kan indstilles til godkendelse, idet sekretariatet tager til efterretning, at Energinet.dk har afvejet flere muligheder, og finder Nem ID løsningen som mest sikker og uden at være uforholdsmæssig besværlig for den løbende kundehåndtering. Metode 2 i H1, om adgang til historiske timedata 3 år tilbage: Sekretariatet indstiller ikke metoden til godkendelse og bemærker, at funktionaliteten ifølge det oplyste endnu ikke er fastlagt, hvorfor metoden ikke synes færdig fastslagt, og at tilsynet alene vurderer metoder med baggrund i de færdig fastlagte funktionaliteter. Metode 3 i H1, hvorefter nye elhandelsvirksomheder kan få adgang til årsforbrug alene efter samtykke uden Nem ID - mens mæglere og andre tredjeparter kun kan få adgang med Nem ID: Sekretariatet bemærker, at mæglere og andre tredjeparter vil få en yderligere begrænsning i adgangen med den nye metodes krav om Nem ID. Da metodevalget er begrundet i datasikkerhed har sekretariatet på den baggrund ikke flere bemærkninger

19 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 19/22 Metode 7 i H1, om krav om indberetning af kundens cpr-nummer eller virksomhedens cvr-nummer: Da Datatilsynet ikke har haft bemærkninger til metodevalget, har sekretariatet ingen bemærkninger Metode 8 i H1, om stopknappen: Sekretariatet indstiller ikke metoden til godkendelse, idet Energistyrelsen over for sekretariatet har tilkendegivet at ville udstede en bestemmelse af tilsvarende indhold i en bekendtgørelse Metode 11 i H1, hvoraf det bl.a. følger, at en sekundær tilflytning bliver overskrevet, hvis der anmeldes tilflytning af en ny lejer: Sekretariatet har på den baggrund ikke yderligere bemærkninger, da der er tale om en metode i overensstemmelse med elforsyningsloven, som derfor antages ikke at være i strid med den lovbestemte fortrydelsesret Metode 15 i H1, hvorefter udlejer kan tvangsflyttes til den forsyningspligtige elhandelsvirksomhed, når et målepunkt bliver uden kunde ved en lejers fraflytning. I givet fald startes en proces op i forhold til udlejer: Sekretariatet bemærker, at der ikke er tale om en metode, men om gengivelse af førnævnte 6 c i loven, hvorfor sekretariatet ikke indstiller metoden til godkendelse. Metode 18 i H1, om 15 dages frist for varsling af ophør: Sekretariatet indstiller ikke metoden til godkendelse, idet Energinet.dk vil lade sætningen Elleverandøren skal sende meddelelse om leveranceophør af aftale til kunden senest 15 arbejdsdage før leveranceophøret, og der således ikke længere er tale om en metode Metode 13 i H3, om, hvad aktørerne skal gøre for at tilvejebringe korrekt afregingsinformation: Sekretariatet tager til efterretning, at en høringspart savner nærmere forklaring, og anmoder Energinet.dk følge op herpå Endeligt bemærkes, at sekretariatet har gennemgået alle markedsforskrifter på detailområdet, som revideret af Energinet.dk som følge af engrosmodellen. For resultatet heraf, se bilag Særligt om datasikkerhed 105. EU-kommissionen bemærker i en meddelelse af 13. oktober 2014, at datatrafikken vil stige betydeligt i de intelligente net, og at de nationale reguleringsmyndigheder 3 eller medlemsstaterne 4 skal fastlægge klare procedurer 3 Ud fra sammenhængen må det antages, at der her menes nationale regulatorer på energiområdet

20 Side 20/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) for datahåndtering for at sikre privatlivets fred, forbrugernes sikkerhed og en ikkediskriminerende adgang, jf., COM (2014) 634 om Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af det indre marked for energi Sekretariatet bemærker, at der på EU-plan synes at være en stigende interesse for spørgsmålet om datasikkerhed i forbindelse med implementeringen af det indre elmarked Spørgsmålet om datasikkerhed er ikke reguleret af elforsyningsloven, og tilsynet hermed henhører i udgangspunktet under Datatilsynet, men i lovbemærkningerne til elforsyningsloven anføres, at udviklingen af datahubbens funktionalitet i retning af flere informationer af nærmere personlig interesse skal ske i respekt for principperne om»privacy by design«, som datahubben og Energinet.dk s forskrifter vedrørende anvendelsen af datahubben løbende skal indarbejde Sekretariatet har været i dialog med Datatilsynet i spørgsmålet om tilsynet med»privacy by design«og i den forbindelse tillige i spørgsmålet om tilsyn med sikring af virksomheders data. Sekretariatet forstår på Datatilsynet, at Datatilsynet ikke har kompetence til at føre tilsyn med virksomhedsfølsomme oplysninger, medmindre de samtidig er personfølsomme. Da de fleste elhandelsvirksomheder er organiseret som A/S e.l. og således ikke er personrelaterede, og da virksomhedsfølsomme oplysninger i øvrigt ikke i udgangspunktet kan betegnes som personfølsomme, forstår sekretariatet, at Datatilsynet ikke fører tilsyn hermed. Datatilsynet fører alene tilsyn med kundernes data, som kan betegnes som personfølsomme, og til en vis grad med personfølsomme data i personligt ejede virksomheder eller i I/S ejede virksomheder Sekretariatet vurderer, at Energitilsynet skal føre tilsyn - ikke med datahubben og den valgte funktionalitet - men med de betingelser, som Energinet.dk stiller for brugernes adgang til at benytte datahubben, jf. lovens 73 a, stk. 1: 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet Med den gældende lovgivning, kan et leverandørskift alene ske via kommunikation med datahubben. Der er således ikke mulighed for at gennemføre leverandørskift uden om datahubben. 4 Alternativt kan det være op til medlemsstaterne, som fx kan pege på datatilsynet

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST

METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST 23. januar 2015 Detail & Distribution 14/474, 14/475, 14/476, 14/477,

Læs mere

Energinet.dk - Metodegodkendelse og genenmgang af forskrifter (engrosmodellen)

Energinet.dk - Metodegodkendelse og genenmgang af forskrifter (engrosmodellen) 25.08.2014 Sag 14 /06727 / laa Deres ref. Hbk/shr Energinet.dk - Metodegodkendelse og genenmgang af forskrifter (engrosmodellen) Resumé Energinet.dk har den 13. juni 2014 anmeldt de nye metoder i 3 markedsog

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift

Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift ENERGITILSYNET 21.01.2014 D&D 13/11820 Laa/lch Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift Resumé 1. Energinet.dk har anmeldt en revideret udgave af sin forskrift H1 til

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART

BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN [X. MÅNED ÅR] BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART 9. februar 2016 Ret & Administration 16/00932 LRN LOVGRUNDLAG

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 18. december 2015 J nr. 2015-5895 / XB Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning til forbrugere om energiforbrug og fakturering Udkast

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart USS/SHR 13. januar 2016 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 1) 2013/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0006 Fremsat

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Energinet.dk metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben)

Energinet.dk metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben) Punkt 4 Energitilsynets møde den 29. januar 2013 Dato: 29. januar 2013 Sag: 12/05805 Afd.: Detail og Distribution Sagsbehandler:LAA og LCH Energinet.dk metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben)

Læs mere

Notat. Høringsvar til udkast til tilsynsnotat om metodegodkendelse og gennemgang af detailmarkedsforskrifter (Engrosmodel m.m.)

Notat. Høringsvar til udkast til tilsynsnotat om metodegodkendelse og gennemgang af detailmarkedsforskrifter (Engrosmodel m.m.) Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2015-2053-6.0 09-02-2015 Høringsvar til udkast til tilsynsnotat om metodegodkendelse og gennemgang af detailmarkedsforskrifter (Engrosmodel

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. APRIL 2015 BILAG TIL PUNKT 4 14. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 LAA & LRN BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-38 De anmeldte metoder

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" December 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 11. november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 151 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 151 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 151 Bilag 1 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 19. februar 2015 Center for Forsyning Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Justering

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 6. OKTOBER 2015 DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM 13. august 2015 Ret & Administration 15/05734 OTS RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. Forslag. til Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 4B BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS Bilag 1 - Lovgrundlag Høringsnotat

BILAG TIL PUNKT 4B BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS Bilag 1 - Lovgrundlag Høringsnotat BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2016 BILAG TIL PUNKT 4B 11. marts 2016 Ret & Administration 16/00932 LRN BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 1-8 Bilag 1 - Lovgrundlag 2. 9-15 Høringsnotat

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum Engrosmodellen 26 nov. 2013 ENGROSMODELLEN Informations- og betalingsstrømme Betaling Måledata og tarifoplysninger Data hub Net Energinet.dk Elhandel Forbruger SKAT Energistyrelsen 26 nov. 2013 Engrosmodellens

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR:

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR: AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /JHE 5750 Ringe Energiselskab: Blue Energy Havnegade 31, st. 1058 København K CVR: 3460 8784 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Kommentarer hertil er anført i kursiv. N O T AT 20. november 2014 J.nr. 2008/2015-0020 Forsyning Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet og bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 15 19. november 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status E2E-test 3. Status datamigrering 4. Status datakonsistens 5. Nyt lovforslag konsekvens

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING PUNKT 5 MØDE DEN 21. JUNI 2017 REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING 21. juni 2017 Detail & Distribution 17/06429 laa RESUMÉ 1. Egenproducenters rådighedsbetaling dækker omkostninger

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

2016 Udgivet den 14. maj 2016

2016 Udgivet den 14. maj 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 14. maj 2016 25. april 2016. Nr. 418. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) Herved bekendtgøres lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013,

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til udkast til lovforslag om leveringspligt

Dansk Energis høringssvar til udkast til lovforslag om leveringspligt Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Dok. ansvarlig: TKR Sekretær: ILA Sagsnr.: s2012-546 Doknr: d2014-2832-51.0 10-03-2014 Dansk Energis høringssvar til udkast til lovforslag om leveringspligt

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere