GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)"

Transkript

1 FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge af engrosmodellen og indførelsen af leveringspligt til afløsning af forsyningspligten har Energinet.dk revideret metoderne i sine markeds- og målerforskrifter for adgang til datahubben på detailmarkedsniveau. 2. Metoderne, dvs. ekstrakt af de bestemmelser i forskrifterne, som Energinet.dk vurderer er en metode, blev anmeldt til Energitilsynet den 5. september Det er anden gang Energitilsynet vurderer Energinet.dk s anmeldte metoder angående datahubben. Første gang var på tilsynets møde den 29. januar 2013 forud for datahubbens idriftsættelse den 1. marts SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf De anmeldte metoder indgår i følgende 2 forskrifter: H1 om skift af elhandelsvirksomhed/flytning H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold (ny som følge af engrosmodel) 5. Sekretariatet vurderer, at metoderne i forskrifterne H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold - med visse bemærkninger og med undtagelse af 4 metoder - kan godkendes af Energitilsynet. 6. De 4 metoder, der ikke indstilles til godkendelse, er indeholdt i forskrift H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv., og angår: metode 2 om adgang til historiske timedata 3 år tilbage, metode 8 om stopknappen, metode 15 om flytning af udlejer til den forsyningspligtige leverandør, når lejer er fraflyttet, uden ny er tilflyttet og metode 18 om 15 dages frist for varsling af ophør. De 4 metoder er gengivelse af loven, og derfor ikke metoder, eller er endnu ikke færdigfastlagt. AFGØRELSE 7. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Formanden afgørelse om godkendelse af de anmeldte metoder i forskrift H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv., undtagen metoderne 2, 8, 15 og 18, og om metoderne i

2 Side 2/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) forskrift H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, jf. 73 a i elforsyningsloven samt 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen med de bemærkninger, der er nævnt i vurderingen. SAGSFREMSTILLING 8. Denne sag forelægges for Energitilsynet med henblik på godkendelse af Energinet.dk s anmeldte metoder, som findes i forskrift H1 om skift af elhandelsevirksomhed, flytning m.v., og i forskrift H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold (ny som følge af engrosmodel). 9. Energinet.dk har revideret metoderne i sine forskrifter for at implementere engrosmodellen og som følge af ophævelse af forsyningspligten samt indførelsen af fleksafregning. De nye regler skal gælde fra den 1. april Endvidere er forskrifterne præciseret på baggrund af indhøstede erfaringer siden datahubbens idriftsættelse den 1. marts I forskrifterne indgår metoder, dvs. de bestemmelser i forskrifterne, som Energinet.dk vurderer er en metode. Engrosmodellen, som blev vedtaget med lov nr. 575 af 18. juni 2012, indebærer en omlægning af rollefordelingen mellem net- og elhandelsvirksomheder. Elhandelsvirksomhederne vil få den primære kontakt til forbrugerne, og netvirksomhederne vil koncentrere sig om deres kerneopgaver vedrørende drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af nettet, måling af elforbruget og energibesparelser. Med lovændringen i sommer 2014, L 633/2014, blev engrosmodellen udskudt med et år til den 1. oktober 2015, fordi opgaverne med implementeringen af engrosmodellen har vist sig mere komplekse end først antaget. Engrosmodellen og dermed samtidig de nye regler for leveringspligt forventes i mellemtiden udskudt endnu en gang til 1. april 2016 med et lovforslag, som blev fremsat den 25. februar 2015 (L 151). Forsyningspligten, som har været gældende siden lovreformen i 2000 ophæves samtidig med engrosmodellen. Den gældende forsyningspligt indebærer, at alle elforbrugere, der ikke har valgt en elhandelsvirkomhed, automatisk modtager elektricitet til priser, der er reguleret af Energitilsynet. Med lovændringen er der i stedet indført en leveringspligt, som forpligter alle elhandelsvirksomheder til mod betaling at levere elektricitet til alle husholdningsforbrugere, som anmoder om det. Videre er der indført regler til håndtering af dårlige betalere og regler, der beskytter elforbrugere i tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs eller lignende. Desuden er der indført nye regler om bygningsejeres betalingsforpligtelse for levering af elektricitet, medmindre der foreligger en aftale med en lejer e.l. på adressen. Flexafregning benyttes i forhold til kunder med timemålere og med et årsforbrug under kwh. Disse kunder er som altovervejende hovedregel hidtil afregnet som skabelonkunder. Flexafregning med henblik på at prisdifferentiere forudsætter hjemmel hertil. Prisdifferentiering er som udgangspunkt i strid med princippet om forbud mod krydssubsidiering, som fastsat i 73, stk. 1, i elforsyningsloven. Sammen med engrosmodellen bliver prisdifferentiering tilladt, forudsat det sker af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og forsyningssikkerhed.

3 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 3/ Energinet.dk anmeldte den 5. september 2014 de ændrede metoder i forskrift forskrift H1 om skift af elhandelsevirksomhed, flytning m.v., og H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold (ny som følge af engrosmodel), se bilag 1 for metodeanmeldelserne og bilag 2 for forskrifterne i den fulde ordlyd. 11. Samtidig anmeldte Energinet.dk metoderne i D1 om afregningsmåling samt metoderne i Vilkår (standardaftale) for elhandelsvirksomheders betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse. Energinet.dk drøfter fortsat metoderne i D1 med branchen i lyset af det aktuelle lovforslag om udskydelse af engrosmodellen samt om ændret rollefordeling mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder. Metoderne i Vilkårene afventer Dansk Energi s anmeldelse af en standardaftale om netvirksomheders ydelser. Vurderingen af metoderne i D1 og i Vilkårene afventer derfor Energinet.dk s fornyede anmeldelse - formodentlig før sommerferien. 12. I sagsforløbet har sekretariatet holdt en række møder med Energinet.dk for en nærmere afklaring af bestemmelserne i forskrifterne, status for opfølgningen på tilsynets tilkendegivelser i 2013 samt for at identificere relevante problemstillinger. Drøftelserne på møderne har også omfattet resultatet af de to høringsnotater, som Energinet.dk har udarbejdet i henholdsvis februar og august Høringsnotaterne viser, at der har været mange forhold til debat i branchen. For Energinet.dk s høringsnotater, se bilag Det er anden gang siden datahubbens idriftsættelse - den 1. marts 2013 at en sag om metoder i forbindelse med datahubben forelægges for Energitilsynet. Første gang var den 29. januar Energitilsynets afgørelse i 2013 blev truffet på vilkår af, at Energinet.dk - snarest og senest samtidig med idriftsættelsen af datahubben - på sin hjemmeside - offentliggør, hvordan kunder kan iværksætte annullering af leverandørskift i de tilfælde, hvor der er tale om fejlagtige skift eller om skift, som kunden har fortrudt inden de 14 dages fortrydelsesret den såkaldte stopknap. Stopknappen blev implementeret samtidig med datahubbens idriftsættelse. Den indebærer, at kunder kan kontakte Energinet.dk telefonisk og få et skifte stoppet, hvis de mener, at der er sket en fejl eller hvis de ikke kan komme igennem til elhandlesvirksomheden, når de fortryder aftalen (inden fristen). Energinet.dk kontakter herefter elhandelsvirksomheden. Energinet.dk har oplyst, at virksomheden ikke har kendskab til kunder, der ikke kan komme igennem til elhandelsvirksomheden inden fortrydelsesfristen på 14 dage. Endvidere viser Energinet.dk s erfaring, at elhandelsvirksomhederne har afstået fra at fastholde kunden, selvom dokumentation i form af underskrevet aftale, viser, at der ikke er sket en fejl. Der har været 14 tilfælde om fejl og i alle tilfælde, har der foreligget en gyldig aftale.

4 Side 4/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 15. Energinet.dk har i foråret 2013 offentliggjort stopknappen 1 på deres hjemmeside. 16. Endelig er der to forhold, som følge af den ændrede lovgivning, som sekretariatet særligt finder anledning til at bemærke. Det drejer sig, dels om muligheden for at afbryde elforsyningen til dårlige betalere, dels om spørgsmålet om datasikkerhed. 17. Med ophævelsen af forsyningspligten kan dårlige betalere få afbrudt elforsyningen på et tidligere tidspunkt end under de gældende regler. Ophævelsen vil medføre, at en forbruger står uden elhandelsvirksomhed, hvis virksomheden afbryder kundeforholdet, som følge af kundens manglende betaling og efter resultatløs gennemførelse af rykkerproceduren og krav om sikkerhedsstillelse. Efter de hidtidige/gældende regler kan alene den forsyningspligtige virksomhed iværksætte lukkeproceduren. Efter gældende regler bliver kunden automatisk overført til den forsyningspligtige elhandelsvirksomhed (tvangsflytning), hvis kundens elhandelsvirksomhed får lukket for forsyningen, og først derefter kan rykkerproceduren - der i sidste ende kunne/kan føre til afbrydelse - iværksættes. Såfremt en kundes aftale med sin elhandelsvirksomhed ophører grundet manglende betaling og efter gennemførelse af rykkerproceduren, kan kunden med de nye regler søge over til en ny elhandelsvirksomhed, som har pligt til at modtage kunden (leveringspligten). Denne virksomhed kan i givet fald stille krav om sikkerhedsstillelse, hvilket må forventes at blive svært opnåeligt for kunden, hvorved kunden reelt står uden elektricitet allerede efter hans elhandelsvirksomhed har opsagt ham. 18. I spørgsmålet om datasikkerhed har sekretariatet været i dialog med Datatilsynet i spørgsmålet om tilsynet med»privacy by design«og i den forbindelse tillige i spørgsmålet om sikring af virksomheders data, og det bemærkes, at der er visse uklarheder omkring sikringen af datasikkerhed. Om datasikkerhed se særskilt afsnit herom nedenfor i vurderingsafsnittet. HØRING 19. Energinet.dk har haft forskrifterne og dermed også metoderne i høring i branchen (undtagen afsnittet med sanktioner for overtrædelse af reglerne), og har på den baggrund udarbejdet to høringsnotater af henholdsvis februar 2014 og august Sekretariatet for Energitilsynet sendte den 23. januar 2015 udkast til notat om metodegodkendelse og gennemgang af detailmarkedsforskrifter (engrosmodellen m.m.) i høring. Udkastet til notatet blev sendt i bred høring hos Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, netvirksomhederne, Forbrugerrådet, Håndværksrådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Datatilsynet, Foreningen af Slutbrugere, Ankenævnet på Energiområdet, Danmarks Vindmølle- 1 Se: Eenrginet.dk s hjemmeside: Energinet.dk -> El -> detailmarkdet -> kundehenvendelse

5 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 5/22 forening, Energiklagenævnet, Vindmølleindustrien, Energistyrelsen, Energinet.dk De frie Elforbrugere og SKAT. 21. Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet har afgivet høringssvar, se bilag 4. Dansk Industri, Datatilsynet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i deres høringssvar ikke haft bemærkninger til udkastet til notatet. De øvrige har ikke svaret. 22. I vedlagte høringsnotat, se bilag 5, refereres og adresseres de høringssvar, som sekretariatet har modtaget i høringsperioden. 23. Særligt skal bemærkes, at sekretariatet i sin sagsbehandling frem til udsendelsen af høringsudkastet den 23. januar 2015 har lagt til grund, at branchen har været inddraget, og at Energinet.dk har adresseret høringssvarene på balanceret vis. En høringspart, Dong Energy, finder imidlertid, at Energinet.dk - blandt andet på grund af tidspris på forskellige områder ikke har vist stor lydhørhed, jf. Energinet.dks adressering af 18. februar 2015 af Dong s høringssvar om interessentinddragelsen i bilag Sekretariatet bemærker hertil, at forskrifterne, og dermed tillige de metoder, der måtte være indeholdt, skal udarbejdes efter drøftelse med netvirksomhederne, jf. 7 og 8 i systemansvarsbekendtgørelsen. Hertil kommer, at Energitilsynet har i 2007 fastlagt en såkaldt tjekliste, jf. Energitilsynets beslutning af den 17. december Det fremgår heraf, at de relevante parter skal have været inddraget i udarbejdelsen af forskrifterne, herunder skal de relevante parter have været inddraget i den formelle høringsproces, og deres eventuelle bemærkninger skal være adresseret på afbalanceret vis i den endelige udgave af forskrifterne. 25. Sekretariatet lægger til grund, at alle parter i processen fremover bliver bedre til at finde afbalancerede løsninger i fælles dialog. Dong har den 3. marts 2015 udtalt, at der på nuværende stadie ikke er brug for yderligere tidskrævende diskussioner om metoder og funktionalitet. LOVGRUNDLAG 26. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som litteratur citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 27. Elforsyningslovens 1 om lovens formål (Lovbekendtgørelse 1329/2013):

6 Side 6/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 28. Bestemmelsen om, at leveringspligten og herunder elhandelsvirksomhedens mulighed for at anmode om sikkerhedsstillelse, jf. 6 b i medfør af L 633/14 om ophævelse af forsyningspligten: 6 b. En elhandelsvirksomhed, som tilbyder levering af elektricitet til husholdningsforbrugere, skal på anmodning om levering og mod betaling levere ethvert elprodukt til husholdningsforbrugere inden for det eller de netområder, hvor elhandelsvirksomheden tilbyder elprodukter, jf. dog stk. 2, 3 og 6. Stk. 2. Prisen på i øvrigt identiske elprodukter kan variere inden for et netområde, hvis netvirksomheden som følge af tidsbegrænsede forsøg med geografisk differentierede tariffer i henhold til 73, stk. 1, 2. pkt., eller sammenlægning af netområder har geografisk differentierede tariffer inden for området. Stk. 3. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos en husholdningsforbruger, kan en elhandelsvirksomhed stille krav til forbrugeren om sikkerhedsstillelse som vilkår for at indgå en leveringsaftale eller for fortsat levering. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride elhandelsvirksomhedens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling. Elhandelsvirksomheden kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes. Stk. 4. En elhandelsvirksomhed kan ikke hæve aftalen om levering af elektricitet til en husholdningsforbruger eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug. Stk. 5. Elhandelsvirksomheden kan efter varsel hæve aftalen om levering af elektricitet til en husholdningsforbruger, såfremt elhandelsvirksomheden har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter stk. 3 og sikkerheden ikke er stillet inden for en af virksomheden fastsat frist. Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling. Stk. 6. En husholdningsforbruger kan ikke kræve levering efter stk. 1 fra en elhandelsvirksomhed, der i medfør af stk. 5 har hævet sin aftale med husholdnings-forbrugeren, før husholdningsforbrugeren har betalt det beløb, som husholdningsforbrugeren skylder for levering af elektricitet. Stk. 7. Elhandelsvirksomheden kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til husholdningsforbrugeren, når en aftale ophæves efter stk. 5. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis husholdningsforbrugeren modtager levering fra en anden elhandelsvirksomhed. Stk. 8. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen, jf. stk. 7, afholdes af husholdningsforbrugeren. 29. Bestemmelsen om, at udlejer (ejer) skal betale for elforsyningen, såfremt lejligheden står tom og der ikke er indgået anden aftale, jf. 6 c i medfør af L 633/14 om ophævelse af forsyningspligten: 6 c. Ejeren af en ejendom skal betale for levering af elektricitet til et aftage-nummer, der forsyner ejendommen eller dele heraf, i henhold til stk Betalingsforpligtelsen indtræder ikke, i det omfang der i medfør af 6 foreligger en aftale med ejeren eller med en anden elforbruger om levering af elektricitet til aftagenummeret. Stk. 2. Hvis en elhandelsvirksomheds leveringsaftale til et aftagenummer opsiges af en elforbruger og der ikke foreligger en ny leveringsaftale til dette aftage-nummer, skal elhandelsvirksomheden uden ugrundet ophold sende en meddelelse herom til ejeren af den ejendom, der forsynes via aftagenummeret. Stk. 3. I meddelelsen efter stk. 2 skal elhandelsvirksomheden give ejeren en frist på mindst 5 hverdage, fra meddelelsen er kommet frem, til at sørge for, at der indgås en ny leveringsaftale om elforsyning til aftagenummeret. Meddelelsen efter stk. 2 skal indeholde en kontrakt om leve-

7 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 7/22 ring af elektricitet til aftagenummeret, og det skal fremgå af meddelelsen, at ejeren bliver bundet af kontrakten, hvis der ikke inden udløbet af fristen fastsat efter 1. pkt. er indgået en anden aftale om levering af elektricitet fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale udløber. Meddelelsen efter stk. 2 skal indeholde oplysning om det tidspunkt, hvorfra ejeren bliver bundet af kontrakten. Stk. 4. Ejeren bindes dog ikke af kontrakten efter stk. 3, 2. pkt., hvis forsyningen til aftagenummeret på ejerens anmodning er blevet afbrudt inden udløbet af fristen fastsat efter stk. 3, 1. pkt. Hvis ejeren anmoder elhandelsvirksomheden om at afbryde elforsyningen, skal elhandelsvirksomheden straks videresende anmodningen til netvirksomheden. Stk. 5. Vilkårene for kontrakten efter stk. 3, 2. pkt., herunder prisen, skal svare til vilkårene for et elprodukt, der er markedsført af elhandelsvirksomheden. Ejeren skal til enhver tid kunne opsige denne aftale med højst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Stk. 6. Ejeren kan tidligst blive bundet af den fremsendte kontrakt efter stk. 3, 2. pkt., ved udløbet af fristen fastsat efter stk. 3, 1. pkt., medmindre andet er aftalt. Stk. 7. Ejeren skal betale for levering af elektricitet til aftagenummeret til den pris, som følger af 72 f, fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale, jf. stk. 2, udløber, og indtil henholdsvis påbegyndelse af levering i henhold til den i stk. 3, 2. pkt., nævnte kontrakt, påbegyndelse af levering i henhold til en anden aftale, eller forsyningen er afbrudt, jf. stk. 4. Stk. 8. Elhandelsvirksomheden kan ikke anmode netvirksomheden om at afbryde forsyningen til aftagenummeret uden ejerens accept, medmindre det har vist sig at være umuligt for elhandelsvirksomheden at få kontakt til ejeren af ejendommen efter stk Elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 6, 7, 12 om opgaverne i relation til datahubben: 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. 8, opfyldes. Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver: < >. 6) Sikre brugerne lige adgang til informationer om adgangen til køb og salg af elektricitet. 7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. og til varetagelse af nødvendige funktioner og kommunikation til brug for elhandelsvirksomhedernes fakturering, herunder formidling af information om gældende regler vedrørende afgifter.14) < > 12) Udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger. 31. Elforsyningslovens 31, stk. 2, om de krav Energinet.dk s vilkår skal opfylde: 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. 1, stk. 2. Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, som Energinet.dk påtager sig på brugerens vegne, eller som er forbundne med brugen af Energinet.dk s ydelser, krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for Energinet.dk s arbejde og forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet. Stk. 3. <.> 32. Elforsyningslovens 72 a, stk. 5, om, at elhandelsvirksomheden skal give kunden forbrugsoplysninger: 72 a. En elhandelsvirksomhed skal være registreret som bruger af <..> Stk. 5. Elhandelsvirksomheden skal give den enkelte forbruger informationer om elforbruget og udviklingen i dette. For fjernaflæste aftagenumre skal oplysninger om faktisk målt forbrug og fak-

8 Side 8/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) turering i medfør heraf som minimum fremsendes til elforbrugeren fire gange om året og senest 2 måneder efter udgangen af en 3-månedersperiode.< > 33. Elfrosyningslovens 72 f om timemålte aftagenumre: 72 f. For timemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter 6 c, stk. 7, eller 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord Pool Spots timepris pr. kwh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet efter stk. 3. For ikketimemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter 6 c, stk. 7, eller 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord Pool Spots dagspris pr. kwh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, med et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet efter stk. 3. Elspotpriser som nævnt i 1. og 2. pkt. tillægges endvidere net- og systemtariffer, de i 8, stk. 5, nævnte beløb, diverse elafgifter og moms. Stk. 2. Energitilsynet skal sikre, at priserne efter stk. 1 offentliggøres på den pris-portal, der er nævnt i 82 b. Stk. 3. Energitilsynet fastlægger senest den 1. december hvert år de tillæg, der er nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., for det følgende kalenderår. Tillæggene skal være udtryk for niveauet for de tillæg, der anvendes på markedet i forhold til elspotprodukter for forbrug på op til kwh om året eller på kwh om året og derover. 34. Elforsyningslovens 73, stk.. 1, om prisfastsættelse, herunder om tilladt prisdifferenciering (L 1329/2014). Prisdifferenciering finder først anvendelse sammen med engrosmodellen: 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier, i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 35. Elforsyningslovens 73a, stk. 1, om metodegodkendelse af Energinet.dk s betingelser for anvendelse af nettet: 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 36. Metodebekendtgørelsen, nr. 1085/ 2010: 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets godkendelse. Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsyningslovens 26, stk. 3, 27 c, stk. 11, 28, stk. 2, nr. 11 og 31, stk. 2 og 3, skal godkendes og offentliggøres efter 1, såfremt de vedrører 1) markedsadgang, 2) tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 3) adgang til grænseoverskridende infrastruktur.

9 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 9/ Systemansvarsbekendtgørelsens 7 og 8 om anmeldelse af markeds-, tilslutnings- og målerforskrifter (bekendtgørelse nr. 891/2011): 7. Energinet.dk skal efter drøftelse med net- og transmissionsvirksomheder udarbejde forskrifter for benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for, at Energinet.dk kan varetage sine opgaver. Forskrifterne skal indeholde følgende: Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet. Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet. Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet.dk i stand til at opretholde den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet m.v. Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energitilsynet. Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 8. Energinet.dk skal efter drøftelse med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder udarbejde måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål, som er nødvendige for varetagelsen af Energinet.dk s opgaver. Måleforskrifterne skal indeholde krav til net- og transmissionsvirksomhedernes målinger af forbrug, produktion og eludveksling, herunder krav til omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad elforbrug skal måles nøjagtigheden af de enkelte målinger og formidlingen af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister målingerne skal videreformidles. Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energitilsynet. Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 38. Energitilsynets afgørelse af 29. januar 2013 om godkendelse af metoderne i og resultat af gennemgang af Energinet.dk s detailmarkedsforskrifter (datahub): Afgørelse 18. Energitilsynet godkendte på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering de anmeldte metoder, jf. 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen, på vilkår af, at Energinet.dk snarest og senest samtidig med idriftsættelsen af datahubben på sin hjemmeside offentliggør, hvordan kunder kan iværksætte annullering af leverandørskift i de tilfælde, hvor der er tale om fejlagtige skift eller om skift, som kunden har fortrudt inden de 14 dages fortrydelsesret. Tilkendegivelse 19. Videre tilkendegav Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering i relation til metoderne og som følge af tjeklistegennemgangen af forskrifterne, at: det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres forskelligt fra lovens definition af samme begreb Energinet.dk senest i forbindelse med næste revision af forskrifterne derfor opfordres til at rette op på disse forhold angående definitionerne og opfordres til at præcisere forskrifternes hjemmelshenvisninger med paragraf, stykke og nr. i henholdt til systemansvarsbekendtgørelsens 7 om tilslutnings- og markedsforskrifter, således at det hermed bliver klart, hvilke sanktioner loven hjemler i forhold til hver forskrift det er vigtigt, at de historiske forskrifter fortsat er offentliggjort på Energinet.dk s hjemmeside, idet henvendelser og klager til eksempelvis Tilsynet kan angå forhold, der er reguleret af de tidligere forskrifter

10 Side 10/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) VURDERING 39. Energitilsynet skal vurdere om de anmeldte metoder, som indgår i forskrift H1om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og i forskrift H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, kan godkendes. Energinet.dk har anmeldt metoderne den 5. september 2014, se bilag For at implementere engrosmodellen og som følge af ophævelse af forsyningspligten samt indførelsen af fleksafregning har Energinet.dk revideret sine metoder i forskrift H1om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og fastlagt nye metoder i den nye forskrift H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. De skal gælde fra den 1. april Endvidere er metoderne præciseret på baggrund af indhøstede erfaringer siden datahubbens idriftsættelse den 1. marts De fleste metodeændringer angår præcisering som følge af indhøstede erfaringer. 41. Forskrift H1 angår skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og forskrift H3 angår afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, og er ny som følge af engrosmodellen. For forskrifterne se bilag Energinet.dk har vurderet, hvilke ændringer, der fordrer en metodeanmeldelse, og har på den baggrund identificeret metoderne. Energinet.dk angiver i sin anmeldelse, at det er deres generelle vurdering, at forskrifterne og dermed metoderne er fastlagt i overensstemmelse med energilovgivningen på området. Det er imidlertid ikke uddybet nærmere i relation til de enkelte metoder, hvordan lovgivningen og interessenterne specifikt er tilgodeset på afvejet vis. 43. Sekretariatet har gennemgået de anmeldte metoder samt forskrifterne i deres helhed sammen med Energinet.dk på en række møder, særligt med henblik på at vurdere, hvordan lovgivningen og interessenterne specifikt er tilgodeset på afvejet vis. 44. Sekretariatet har endvidere særligt haft fokus på de metoder, der indirekte angår forbrugernes rettigheder eller tredjeparters rettigheder, da disse parter ikke er repræsenteret med samme styrke som elhandelsvirksomheder, netvirksomheder og producenter er i Energinet.dk s høringsproces. 45. Endvidere har sekretariatet særligt haft fokus på de metoder, hvor det fremgår, at der er uenighed i branchen om bestemmelsen. 46. Forud for Energinet.dk s anmeldelse af metoderne den 5. september 2014 og anmeldelsen af forskrifterne den 1. oktober 2014, gennemgik sekretariatet endvidere udkastene til anmeldelse sammen med Energinet.dk, da der fortsat er en del tvivl om, hvordan en metode skal defineres. Udkast til flere af metoderne angik gennemførelse af lovbestemmelser, der ikke fordrer nærmere regulering for at kunne anvendes i praksis, hvilket sekretariatet ikke anser for at være metoder, som skal godkendes af tilsynet. På den baggrund har Energinet.dk efterfølgende rettet til med henblik på at undgå gengivelse af lovstof i metodeanmeldelsen til tilsynet,

11 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 11/22 men sekretariatet kan konstatere, at overflødige metoder enkelte steder fortsat indgår. I det følgende bemærkes, hvor dette er tilfældet. 47. Metoderne har i øvrigt som oftest karakter af ordensforskrifter med nærmere angivelse af frister for indberetning samt formkrav til sådanne indberetninger, og er forudsat branchen er enig som sådan ukontroversielle. 48. Der er anmeldt i alt 38 metoder i forskrifterne H1om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold som følge af engros-modellen, ophævelse af forsyningspligten, implementering af flexafregning og som følge af indhøstede erfaringer, siden datahubbens idriftsættelse den 1. marts Vurdering af metoderne i H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. 49. Der er anmeldt 25 metoder i H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv., der hovedsagelig skyldes hidtidige erfaringer med datahubben og ellers sker som følge af engrosmodellen eller som følge af forsyningspligtens ophævelse og leveringspligtens indførelse. 50. Sekretariatet vurderer, at metoderne i H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv., undtagen metoderne 2, 8, 15 og 18, er i overensstemmelse med elforsyningsloven, herunder principperne i 31, stk. 2 om obejktivitet og ikkediskriminering, og derfor kan indstilles til godkendelse dog med nedenstående bemærkninger: 51. Metode 1, hvoraf det bl.a. følger: Kun aktuel elhandelsvirksomhed kan uden Nem ID - få adgang til forventede og seneste årsforbrug. 52. Således er der en begrænsning for alle andre end aktuel elhandelsvirksomhed i adgangen til historiske timedata. Begrænsningen er indsat af databeskyttelseshensyn hensyn til det såkaldte privacy by design - som Energinet.dk skal respektere, jf. lovbemærkningerne elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 7: Udviklingen af datahub ens funktionalitet i retning af flere informationer af nærmere personlig interesse vil derfor ske i respekt for principperne om»privacy by design«, som datahub en og Energinet.dk s forskrifter vedrørende anvendelsen af datahub en løbende skal indarbejde. 53. Branchen har hertil bemærket, at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke kan hentes historiske data i tilbudsfasen uden kundens aktivering af Nem-ID, se pkt. 49 i Energinet.dk s høringsnotat af august 2014.

12 Side 12/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 54. Det kunne anføres, at metoden har diskriminerende karakter. Hertil bemærker Energinet.dk, at det er en generel ændring af dataadgangen, der påvirker alle aktører, der ikke allerede er registreret som elhandelsvirksomhed på målepunktet. 55. Energinet.dk og Dansk Energi finder ikke ordvalget diskriminerende retvisende. Sekretariatet bemærker imidlertid, at det fremgår af 31, stk. 2, at Energinet.dk s vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige, hvorfor sekretariatet har fundet det relevant særskilt at vurdere ikkediskrimineringsprincippet. 56. Sekretariatet kan ikke vurdere om hensynet til privacy by design kan tilgodeses på anden måde, men tager til efterretning, at Energinet.dk har afvejet flere muligheder, og finder denne løsning som mest sikker og uden at være uforholdsmæssig besværlig for den løbende kundehåndtering. Om datasikkerhed i øvrigt se særskilt afsnit 3 herom nedenfor. Sekretariatet tager til efterretning, at Energinet.dk vurderer, at hensynet til datasikkerhed må veje tungere end hensynet til princippet om ikkediskriminerende. 57. Sekretariatet finder herefter og med nævnte bemærkninger, at metoden kan indstilles til godkendelse. 58. Metode 2, hvoraf det bl.a. følger: Elhandelsvirksomheden har adgang til historiske timedata 3 år tilbage, dog kun for den periode virksomheden har haft kunden. 59. Det følger af lovbemærkningerne til 72 a, stk. 5, at forpligtelsen til at oplyse om historisk årsforbrug skal opfyldes, uanset om forbrugeren har skiftet elhandelsvirksomhed i perioden. Forpligtelsen påhviler den elhandlesvirksomhed, der udsteder fakturaen til forbrugeren. 60. Dansk Energi anfører til metoden, at flere aktører peger på det vigtige i adgangen til data af hensyn til den informative elregning - Også en adgang ud over den periode, hvor kunden havde nuværende elleverandør. 61. Energinet.dk udtaler, at virksomheden vil tilpasse markedsforskrifterne i det omfang, det er nødvendigt, men det er først muligt, når energisparebekendtgørelsen er offentliggjort, jf. s. 36 i Energinet.dk s høringsnotat af august Energistyrelsen oplyser, at udkast til ny energisparebekendtgørelse som følge af engrosmodellens ændrede rollefordeling mellem aktørerne på markedet fortsat drøftes. De nærmere regler herfor er således udestående. 63. Til Dansk Energi bemærker Energinet.dk, at uanset hvordan spørgsmålet vil blive reguleret nærmere i den kommende Energisparebekendtgørelse, så vil eventuelle tilpasninger alene angå datahubbens funktionalitet, og ikke forskrift H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv..

13 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 13/ Energinet.dk oplyser endvidere, at hovedformålet med den funktionalitet, der udvikles i datahubben, er at opfylde de krav, der er i lovgivning og forskrifter. Inden for rammerne af disse foretages en række tekniske og funktionelle valg. Dette sker i tæt samarbejde med branchen, men også med Energinet.dk s løbende vurdering af økonomi og implementeringskonsekvenser ift. de konkrete ønsker fra branchen. I sidste ende er det dermed Energinet.dk s ansvar at sikre, at de konkrete funktionelle løsninger i datahubben kan fungere i overensstemmelse med lovens rammer. Sekretariatet bemærker, at funktionaliteten ifølge det oplyste endnu ikke er fastlagt, hvorfor metoden ikke synes færdig fastslagt, og bemærker videre, at tilsynet alene vurderer metoder med baggrund i de færdig fastlagte funktionaliteter. 65. Sekretariatet finder herefter, at metoden kan vurderes, når energisparebekendtgørelsen er offentliggjort. Således må Energinet.dk anmelde metode 2, så snart dette forhold er afklaret. Sekretariatet indstiller videre, at afgørelse om godkendelse af metoden herefter kan træffes på sekretariatsniveau. 66. Metode 3, hvoraf det bl.a. følger: Nye elhandelsvirksomheder kan få adgang til forventet forbrug og seneste årsforbrug alene efter samtykke uden Nem ID - mens mæglere og andre tredjeparter kun kan få adgang med Nem ID - den såkaldte kundestyrede adgang. 67. Ved kundestyret adgang forstås, at en ny elhandelsvirksomhed kan få adgang til forventet forbrug og seneste årsforbrug efter aftale med kunden, mens mæglere og andre tredjeparter kun kan få adgang efter kunden via sin adgang til datahubben hos nuværende elhandelsvirksomhed og ved brug af sit Nem ID accepterer disse parters adgang til forventet forbrug og seneste årsforbrug. 68. I denne forbindelse skal nævnes, at spørgsmålet om kvaliteten af de udtræk tredjeparter, herunder mæglere, kan få ikke er adresseret i anmeldelsen. Sekretariatet har efter datahubbens idriftsættelse modtaget en henvendelse fra en mægler, der finder, at adgangen til måledata er blevet mere kompliceret for mæglere efter implementeringen af datahubben. Tidligere, da data skulle hentes hos den netvirksomhed, hvor mæglerens storkunde var aftager, kunne mægleren hente oplysninger om timeforbrug via selvbetjening på netvirksomhedens portal, og data kunne hentes 4 år tilbage. Forbruget kunne vises i en graf for en måned ad gangen, som kunne downloades i excel og for flere aftagenumre på én gang (storkunder har typisk flere aftagenumre). 69. Såfremt samme data skal trækkes fra datahubben skal man ifølge oplysninger fra Energinet.dk trække måledata pr. aftagenummer og data kan ikke downloades samlet til excel. 70. Sekretariatet bemærker, at mæglere og andre tredjeparter med metode 3 vil få en yderligere begrænsning i adgangen med den nye metodes krav om Nem ID. 71. Energinet.dk begrunder metodevalget med henvisning til datasikkerhed, og tilføjer, at der samtidig indføres en ny metode (nr. 7), hvorefter et anmeldt levera-

14 Side 14/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) dørskift fremover skal ledsages af kundens cpr/cvr. Storkunder med flere aftagenumre, der er leverandørskiftet efter 1. marts 2016, vil herefter kunne søge samlede måledata i datahubben. Fremsøgningen af målepunktet (ikke data) bliver dermed ifølge Energinet.dk forbedret. Energinet.dk præciserer i denne sammenhæng, at der har været afholdt møde med interessenterne om Nem-ID løsningen, heriblandt mæglerne, og at de fremmødte ikke udtrykte utilfredshed med funktionaliteten af den valgte løsning. 72. Sekretariatet har på den baggrund ikke flere bemærkninger og vurderer, at metoden kan indstilles til godkendelse. 73. Metode 7, hvoraf det bl.a. følger: krav om indberetning af kundens cprnummer eller virksomhedens cvr-nummer, når en elhandelsvirksomhed overtager en ny kunde. 74. Energistyrelsen oplyser, at kravet om CVR-numre også vil blive indarbejdet i SKATs regulering af indbetaling af energiafgifter. Kravet om CVR bliver således hjemlet i SKAT s regulering. 75. Energinet.dk oplyser, at virksomhedens behandling af CPR-numre sker i overensstemmelse med persondataloven, herunder 5, stk. 2 i persondataloven, hvorefter behandlingen skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Kravet om videregivelse af CPR-numre til datahubben er ifølge Energinet.dk indført for at sikre mod fejlagtige leverandørskift. Energinet.dk har endvidere oplyst, at hvis en kunde nægter at oplyse sit CPR-nummer, så kan kunden ikke skifte elhandelsvirksomhed, men kunden må forblive hos sin eksisterende elhandelsvirksomhed. Datatilsynet har haft forskrift H1 til høring, og har kun haft få bemærkninger hertil, og lægger til grund, at den behandling af personoplysninger, der finder sted hos handeslvirksomhederne og hos Energinet.dk i medfør af markedsforskrifterne, vil ske inden for rammerne af persondataloven. 76. Sekretariatet vurderer, at kravet om oplysning om CPR- og CVR numre vil medvirke til at begrænse antallet af fejlagtige skift, og hæfter sig ved at Datatilsynet ikke havde indsigelser mod fremgangsmåden. Sekretariatet finder herefter, at metoden kan indstilles til godkendelse med de ovennævnte bemærkninger. Se endvidere afsnit 3 nedenfor om sekretariatets særskilte høring af datatilsynet angående princippet om tilsynet med virksomhedsfølsomme oplysninger, jf. privacy by design. 77. Metode 8, hvoraf bl.a. følger, at den nye elhandelsvirksomhed kan, hvis virksomheden er uenig i kundens påstand om et fejlagtigt skift, forhindre kunden i at forblive hos sin nuværende leverandør. 78. Ifølge Energinet.dk kan kundens indsigelse mod et skift ikke få opsættende virkning. Med stopknappen kan kunderne forsøge at stoppe processen i datahubben og blive tilbageført til den oprindelig elhandelsvirksomhed, og er elhandelsvirksomheden enig eller forholder virksomheden sig passivt så

15 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 15/22 tilbageføres kunden. Hvis ikke, fastholdes skiftet, og processen må afklares civilretligt mellem kunden og den nye elhandelsvirksomhed. Denne proces skal endvidere ifølge Energinet.dk ses i tillæg til de almindelige gældende regler om fortrydelsesret for private kunder. 79. Kunden har imidlertid fortsat i følge Energinet.dk - som hidtil - mulighed for at kontakte Energinet.dk telefonisk eller via Energinet.dk s hjemmeside, hvorefter Energinet.dk tager direkte kontakt til den nye elhandelsvirksomhed og anmoder om dokumentation for kundens accept af skiftet. 80. Sekretariatet bemærker hertil, at kendskabet til datahubben på kundeniveau i forvejen er minimal. Et system, hvor kunden automatisk forbliver hos en elhandelsvirksomhed, trods sin indsigelse, når virksomheden ikke er enig i kundens indsigelse, indikerer ikke umiddelbart, at der er en yderligere mulighed via telefonkontakt til Energinet.dk. 81. Energinet.dk bemærker hertil, at praksis viser, at den nye elhandelsvirksomhed ifølge virksomhedens erfaring frigør kunden for forpligtelsen, hvis kunden påberåber sig fejl. 82. På et møde i Energistyrelsen den 5. marts 2015 blev spørgsmålet drøftet mellem styrelsen, sekretariatet, Energinet.dk, Dansk Energi, Ankenævnet på Energiområdet samt Forbrugerrådet. Energistyrelsen foreslår at indføje en bestemmelse herom i sin kommende bekendtgørelse om aftaler om levering af elektricitet til elkunder, som bliver den såkaldte forbrugerbekendtgørelses efterfølger efter engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016 (herefter benævnt elleveringsbekendtgørelsen). Her vil det fremgå, at Energinet.dk skal sikre, at forbrugerne kan kontakte deres elhandelsvirksomhed gennem kundeportalen i datahubben, hvis der er foretaget et fejlagtigt leverandørskift i datahubben. Energistyrelsen tilføjede endvidere på mødet, at dette betyder, at en kundes indsigelse i datahubben IKKE har opsættende virkning. 83. Det er herefter sekretariatets vurdering, at der i forhold til husholdningskunder ikke er tale om en metode mere, da indholdet af denne metode bliver en del af lovgivningen (leveringsbekendtgørelsen). Angående kunder, der ikke er omfattet af den ventede bekendtørelse (erhverv), har sekretariatet ingen bemærkninger, sålænge metoden svarer til det samme, som gælder i følge bekendtgørelsen i forhold til husholdningskunder. 84. Metoden indstilles således ikke til godkendelse, da stopknappen i stedet vil blive en del af forbrugerreguleringen på elområdet. Sekretariatet vil imidlertid vende tilbage til tilsynet med notat om godkendelse af en metode for stopknappen, såfremt den kommende regulering i medfør af den ventede reviderede forbrugerbekendtgørelse, ikke afklarer spørgsmålet helt.

16 Side 16/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 85. Metode 11, hvoraf det bl.a. følger, at en sekundær tilflytning 2 bliver overskrevet, hvis der anmeldes tilflytning af en ny lejer. 86. Metoden har ikke givet anledning til bemærkninger fra høringsparterne i Energinet.dk s høringsproces, og følgende bemærkning angår rettelig ikke selve metoden, men derimod bestemmelsen i loven, som gengives med metode 11. Metoden drejer sig om en nærmere gennemførelse af 6 c, hvorefter udlejer (ejer) skal betale for elforsyningen, såfremt lejligheden står tom, og der ikke er indgået anden aftale (med ny lejer). 87. I fortsættelse heraf anfører Dansk Energi, at sekundær tilflytning kan medføre, at udlejer bliver bundet af en aftale i strid med den lovbestemte fortrydelsesret. 88. Energinet.dk bemærker hertil, at det funktionalitetsmæssigt altid kan lade sig gøre at gennemføre en tilflytning på 15 arbejdsdage bagud for privatkunder (skabelon- og fleksafregnede kunder). 89. Det følger af Elforsyningslovens 6 c, stk. 7, at ejeren af ejendommen skal betale for levering af elektricitet til aftagenummeret til den pris, som følger af 72 f, dvs. svarende til Nord Pool Spots dagspris pr. kwh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, med et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet. Ejeren skal betale fra det tidspunkt, hvor den opsagte lejeaftale udløber, og indtil henholdsvis påbegyndelse af levering til ejerne af ejendommen i henhold til hidtidig kontrakt, påbegyndelse af levering i henhold til en anden aftale, eller forsyningen er afbrudt. 90. Sekretariatet lægger til grund, at lovgiver med denne bestemmelse ikke har reguleret i strid med den lovbestemte fortrydelsesret. 91. Sekretariatet har på den baggrund ikke yderligere bemærkninger. Sekretariatet indstiller metoden til godkendelse. 92. Metode 15, hvoraf det bl.a. følger, at udlejer kan tvangsflyttes til den forsyningspligtige elhandelsvirksomhed, når et målepunkt bliver uden kunde ved en lejers fraflytning. I givet fald startes en proces op i forhold til udlejer. 93. Sekretariatet bemærker, at der ikke er tale om en metode, men om gengivelse af førnævnte 6 c i loven, hvorfor sekretariatet ikke finder, at der er tale om en metode til godkendelse. 2 Sekundære tilflytninger anvendes primært ved tilflytning af udlejere, som fx ved stiltiende accept ønsker at sikre, at leverancen til en lejebolig ikke afbrydes. En sekundær tilflytning vil blive overskrevet hvis der anmeldes tilflytning af en anden kunde til målepunktet med samme eller tidligere skæringsdato, jf. nærmere herom i proceshierarkiet i kapitel 6.7 i forskrift H1.

17 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 17/ Metode 18, hvoraf det bl.a. følger, at elhandelsvirksomheden skal sende meddelelse om leveranceophør af aftale til kunden senest 15 arbejdsdage før leveranceophøret. Meddelelsen skal indeholde information om ophørsdatoen og frist til at finde ny elhandelsvirksomhed. 95. På et møde i Energistyrelsen den 5. marts 2015 blev spørgsmålet drøftet mellem styrelsen, sekretariatet, Energinet.dk, Dansk Energi, Ankenævnet på Energiområdet samt Forbrugerrådet. Energistyrelsen tilkendegav, at spørgsmålet ikke er Energinet.dk s kompetence, hvorfor Energinet.dk tilkendegav, at virksomheden ville fjerne bestemmelsen fra H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv Energinet.dk har under henvisning til, at bestemmelsen kommer i bekendtgørelsen, bekræftet med mail af 19. marts 2015, at Energinet.dk vil lade sætningen Elleverandøren skal sende meddelelse om leveranceophør af aftale til kunden senest 15 arbejdsdage før leveranceophøret udgå af den anmeldte Forskrift H1 s kapitel Sekretariatet finder herefter ikke anledning til at vurdere denne metode. 2. Bemærkninger til metoderne i H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 98. Der er anmeldt 13 metoder i H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, som er en ny forskrift om markedsreglerne for afregning af engrosydelser og om afgiftsforhold mellem Energinet.dk, netvirksomheden og elhandelsvirksomheden. 99. Sekretariaet vurderer, at metoderne er i overensstemmelse med elforsyningsloven, herunder principperne i 31, stk. 2 om obejktivitet og ikkediskriminering, og derfor kan indstilles til godkendelse dog med nedenstående bemærkninger: 100. Branchen har stort set ikke haft bemærkninger til de anmeldte metoder i H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, jf. høringsafsnittene i Energinet.dk s anmeldelse af de 13 metoder i H3. De fleste bemærkninger angik præciseringer, som Energinet.dk har efterkommet. Sekretariatet har som nævnt drøftet anmeldelserne på en række møder med Energinet.dk, og forstår herefter, at de øvrige høringssvar efterfølgende enten er afklaret med Dansk Energi eller angår forhold, som i forvejen var gældende i henhold til praksis Dog har Dansk Energi i sekretariatets høringsproces (ikke i Energinet.dk s høringsproces) anført, at Energinet.dk er nødt til at supplere metode 13 angående

18 Side 18/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) uenighed om afregningsdata med information om, hvad aktørerne skal gøre for at tilvejebringe den krævede information Ifølge metode 13 skal en elhandelsvirksomhed eller netvirksomhed, som måtte være uenige i de afregningsdata, som datahubben fremsender, rette henvendelse til Energinet.dk med henblik på afklaring. Konstateres der fejl i datahubben, korrigeres der efterfølgende herfor Sekretariatet indtiller de 13 metoder i H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold til godkendelse, og viderebringer anmodningen til Energinet.dk om at følge op på metode 13. Opsummering af afsnit 1 og 2 om metoder i H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og i H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold: 104. Sekretariatet indstiller som nævnt de anmeldte metoder i H1 om skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. og H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold til Energitilsynets godkendelse, dog undtagen metoderne 2, 8, 15 og 18 i H1, og idet sekretariatet har følgende bemærkninger til visse af de anmeldte metoder: Metode1 i H1: Kun aktuel elhandelsvirksomhed kan uden Nem ID få adgangårsforbrug: Sekretariatet finder, at metoden kan indstilles til godkendelse, idet sekretariatet tager til efterretning, at Energinet.dk har afvejet flere muligheder, og finder Nem ID løsningen som mest sikker og uden at være uforholdsmæssig besværlig for den løbende kundehåndtering. Metode 2 i H1, om adgang til historiske timedata 3 år tilbage: Sekretariatet indstiller ikke metoden til godkendelse og bemærker, at funktionaliteten ifølge det oplyste endnu ikke er fastlagt, hvorfor metoden ikke synes færdig fastslagt, og at tilsynet alene vurderer metoder med baggrund i de færdig fastlagte funktionaliteter. Metode 3 i H1, hvorefter nye elhandelsvirksomheder kan få adgang til årsforbrug alene efter samtykke uden Nem ID - mens mæglere og andre tredjeparter kun kan få adgang med Nem ID: Sekretariatet bemærker, at mæglere og andre tredjeparter vil få en yderligere begrænsning i adgangen med den nye metodes krav om Nem ID. Da metodevalget er begrundet i datasikkerhed har sekretariatet på den baggrund ikke flere bemærkninger

19 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) Side 19/22 Metode 7 i H1, om krav om indberetning af kundens cpr-nummer eller virksomhedens cvr-nummer: Da Datatilsynet ikke har haft bemærkninger til metodevalget, har sekretariatet ingen bemærkninger Metode 8 i H1, om stopknappen: Sekretariatet indstiller ikke metoden til godkendelse, idet Energistyrelsen over for sekretariatet har tilkendegivet at ville udstede en bestemmelse af tilsvarende indhold i en bekendtgørelse Metode 11 i H1, hvoraf det bl.a. følger, at en sekundær tilflytning bliver overskrevet, hvis der anmeldes tilflytning af en ny lejer: Sekretariatet har på den baggrund ikke yderligere bemærkninger, da der er tale om en metode i overensstemmelse med elforsyningsloven, som derfor antages ikke at være i strid med den lovbestemte fortrydelsesret Metode 15 i H1, hvorefter udlejer kan tvangsflyttes til den forsyningspligtige elhandelsvirksomhed, når et målepunkt bliver uden kunde ved en lejers fraflytning. I givet fald startes en proces op i forhold til udlejer: Sekretariatet bemærker, at der ikke er tale om en metode, men om gengivelse af førnævnte 6 c i loven, hvorfor sekretariatet ikke indstiller metoden til godkendelse. Metode 18 i H1, om 15 dages frist for varsling af ophør: Sekretariatet indstiller ikke metoden til godkendelse, idet Energinet.dk vil lade sætningen Elleverandøren skal sende meddelelse om leveranceophør af aftale til kunden senest 15 arbejdsdage før leveranceophøret, og der således ikke længere er tale om en metode Metode 13 i H3, om, hvad aktørerne skal gøre for at tilvejebringe korrekt afregingsinformation: Sekretariatet tager til efterretning, at en høringspart savner nærmere forklaring, og anmoder Energinet.dk følge op herpå Endeligt bemærkes, at sekretariatet har gennemgået alle markedsforskrifter på detailområdet, som revideret af Energinet.dk som følge af engrosmodellen. For resultatet heraf, se bilag Særligt om datasikkerhed 105. EU-kommissionen bemærker i en meddelelse af 13. oktober 2014, at datatrafikken vil stige betydeligt i de intelligente net, og at de nationale reguleringsmyndigheder 3 eller medlemsstaterne 4 skal fastlægge klare procedurer 3 Ud fra sammenhængen må det antages, at der her menes nationale regulatorer på energiområdet

20 Side 20/22 ENERGITILSYNET GODKENDELSE AF METODER I DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) for datahåndtering for at sikre privatlivets fred, forbrugernes sikkerhed og en ikkediskriminerende adgang, jf., COM (2014) 634 om Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af det indre marked for energi Sekretariatet bemærker, at der på EU-plan synes at være en stigende interesse for spørgsmålet om datasikkerhed i forbindelse med implementeringen af det indre elmarked Spørgsmålet om datasikkerhed er ikke reguleret af elforsyningsloven, og tilsynet hermed henhører i udgangspunktet under Datatilsynet, men i lovbemærkningerne til elforsyningsloven anføres, at udviklingen af datahubbens funktionalitet i retning af flere informationer af nærmere personlig interesse skal ske i respekt for principperne om»privacy by design«, som datahubben og Energinet.dk s forskrifter vedrørende anvendelsen af datahubben løbende skal indarbejde Sekretariatet har været i dialog med Datatilsynet i spørgsmålet om tilsynet med»privacy by design«og i den forbindelse tillige i spørgsmålet om tilsyn med sikring af virksomheders data. Sekretariatet forstår på Datatilsynet, at Datatilsynet ikke har kompetence til at føre tilsyn med virksomhedsfølsomme oplysninger, medmindre de samtidig er personfølsomme. Da de fleste elhandelsvirksomheder er organiseret som A/S e.l. og således ikke er personrelaterede, og da virksomhedsfølsomme oplysninger i øvrigt ikke i udgangspunktet kan betegnes som personfølsomme, forstår sekretariatet, at Datatilsynet ikke fører tilsyn hermed. Datatilsynet fører alene tilsyn med kundernes data, som kan betegnes som personfølsomme, og til en vis grad med personfølsomme data i personligt ejede virksomheder eller i I/S ejede virksomheder Sekretariatet vurderer, at Energitilsynet skal føre tilsyn - ikke med datahubben og den valgte funktionalitet - men med de betingelser, som Energinet.dk stiller for brugernes adgang til at benytte datahubben, jf. lovens 73 a, stk. 1: 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet Med den gældende lovgivning, kan et leverandørskift alene ske via kommunikation med datahubben. Der er således ikke mulighed for at gennemføre leverandørskift uden om datahubben. 4 Alternativt kan det være op til medlemsstaterne, som fx kan pege på datatilsynet

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 6. OKTOBER 2015 DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM 13. august 2015 Ret & Administration 15/05734 OTS RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. Forslag. til Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk Engrosmodel Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE Dialogforum, referat Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Aktør Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Kristoffer Mitens Tina Lykke Skafsgaard Hentze Ane Rask Annemette

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Håndtering af fejlagtige leverandørskift

Håndtering af fejlagtige leverandørskift Til: Energitilsynet Håndtering af fejlagtige leverandørskift 7. januar 2013 HEP-HSF/HEP Energitilsynet behandlede den 27. november 2012 Energinet.dk s anmeldte markeds- og målerforskrifter, som ligger

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 5

Direktørgruppemøde, møde 5 Direktørgruppemøde, møde 5 Tid Tirsdag 21. oktober kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 3

Direktørgruppemøde, møde 3 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) Advok Erik Arnholm, Odense, på vegne af [kundens navn udeladt], over Energitilsynet af 24. marts 2004 Odense Energis krav om depositum for levering af strøm Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere