med hammerslaget eq med t historiske stole fra slut hlmmersl aget. Salar (25% af hammerslag) DKK 6'400 DKK B'000 el I er transportere di n vare.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "med hammerslaget eq med t historiske stole fra slut hlmmersl aget. Salar (25% af hammerslag) DKK 6'400 DKK B'000 el I er transportere di n vare."

Transkript

1 rrn : aclmi nfiqnr.rgr ri n - dk Sendt: 5. q-ftober : 11 ril: med hammerslaget Kare kunde B ruge rnavn: _! i: Kundenf.: l>/7/ nuktionen for Lot nr' ("spisestqq i i860 i"it.t;) er-aisluttet og dir har fiet Hammerslaget blev DKK DKK Hammerslag.,, ralt tii betaling.. DKK 6'400 DKK B'000 eq med t historiske stole fra slut hlmmersl aget. Salar (25% af hammerslag) DKK eel obet bedes 'i ndbetal t -i nden 3 dage ' Derudover ska-l der tillagges 5% hvis hammerslag.ink'l' salar men ekskl ' moms er over DKK 2.2S0 (Euro 300) ved u"i"i-*"d Uetegn6li"ii io-e.ller dds' Dette belob er en kunstnerafg"ift ti1 copy-oan. Varen er kobt i Arhus afdelingen (cvr nn. Cvr nr' ) og skal betales veo-itfrentninq eller indbetales til : Sparbank vest regnr kontonr e nedenfor angaende betaling fra udlandet' Betal i ngstekst : /78OOr/Las Det.ermegetVlgtistIg _9n-:II:k*ivbehandlingafditlot,atbetalingsteksten ;15;:i;n"31;?l;3.=31"13'fi!,i"3lY:: betarinssteksten ved afhentnins varer. Gausuin nukt.ionui'x;h;r";lheae-d"i,jaiu"iib-izi r-rioinsssade Arhus c Nir v'j har regi streret betal i.ngen, kan varen,afhentes hos : enftalegrundlaget for dit kob. er med udlevering-fra fast forretninqssted' som er det showroom hvor varen er kobt. eirg;in hal-aftai" *eo-forskell'ige firmaer' der "i."n-iir.r.ul-i"nou efter anmodni ng"i.u'big, el I er transportere di n vare. Sifremt du anmoder Gauguin om at fi sendt-din vare giver du hermed fuldmagt t-ii ar Gauguin mi ojiraiiq;i-ain u"." ii1"n;(11ng-og for6ende'lse samt a1: futdmaotshuu".,iaeitriijui ior-modtagelse if varen pi dine vegne' Se nedenfor angaende forsendelse af varer' Det Koster DKK 250 for administration af-forsendelsen og paknino' inklus'iv udgifter ti1 polii*i"n,-iiuqtruni'"ii"i'riqne"de-i;; n.iiaie ro.iendelser' ved srorre rorsenqelser (mobl"r, r"te.i;;; tys6kroner-og 1iq!;)-\11 ui arrangere inaiuiauut iorsenjetie. pi'isen afhanger af stsrrelse oq afstand' Gauquin.dk kan;iii; Aiisur iii;;;;;i-roi skader forvoldt pi kobte varer under f;;;;;a;il"'*ttei for f6rsvundne forsendelser' rontakt os for at hore narmere. Kl i k -i nd pi gaugui n. dk for ibni ngsti der i de forskel l i ge showrooms ' Rl henvende-lse angiende dette Lot bedes rettet til: Gauquin afdelinq: Arhus aarhusgqauguin,dk S'ide 'u' /ttt' iir'!,, "-i ;

2 K Dokumentation(Gaugu'in[1].dk A,nsker tr llykke nreo nanrrrrer >rdscl''/ t1 f.u: + (45) l1 getaling fra udlandet: gank: Sparbank vest SWIFT: SKIVDK22 reanl-code : 0K nfhentning skal forega 'inden. B dage fra auktlonens -i afslutning' Grundet pt adsmansel "i I ;;;;;; ;;i_1r<[e-6'r-af6eniei nden I dasg, b j i,ve aot et "qa[;gi;if,lg:,-l"o"inipi'-ygg.g'.250"dkr' -pil opbevarersessebyr-pi orr?!g p. ar hammers taqet, sel obet er i kke en de-l li l<obspr.i sen ' o6ttb gebyr er i kke refund6rbirt ved fortrydei se. For varen er betalt og afhentet (herunder,ved fuldmagt overdraget til 3' person) er handt en i kke ;;;"YYsi ;; 'k;b.; t',ai r+ dases fortrlde'lsesret efter Forbrugeraftaleloven $ 17. Eiendomsretten til det solgte overgdr forst t'il ksberen ved kobesummens fulde eilaqqelse. Den i.*"6v0". ioi En-aiden, forpf igter sig-derved.som ietvi(yldnerkaut.ionist. vi gr. opil*i[iom pi', "t iiq-titges.i den stand' hvori det ved hammersl "lil:: qausuin.dk ud ou3?"1"t',"?,[:islifliri*: f;n,,::!il;:?'f;!":1]f'0". dot 6te for kober-s regn-i ng og ri si ko ' efter betaling og afhentning 1f efter kobel ovens req I er om sa I g varen er salget afsluttet og fra fast forietningssted. reklamation sker Vi takker for, at du benytter dig af vores netauktioner og hiber du bl'iver tilfreds med varen. Har du kommerlt"i "iiei foiitjg til foibedringer af vores iervi ce, er du vel kommen ti I at kontakte os ' Med ven.li g hi 1 sen gaugui n. dk No virus found in this incotning message' Checked by evc Free Edlt.ion. version:7':*.4o7lvirusdatabase:268'l2't2/4il-neleasedate: sr0e

3 q.-raugufr.ok iti r]-=ii,,j" Srde I af 3 'lop 10 :;lleci'.iiit{:ter fifir {lr-rr-rgi-riri gt;!i't : f'4pl-rkel' : Aat$:ikke ii, i!u,ii'e ; D*taEjes' :'.iii..i i,i,-: r: i.t ' i id e.ni I r: rt"e ai'r e-i:- ESetaEter- - D :;, lr'i f,:,,rl' Ti l:ll t-fii:: Shourroorn l $llitier: Tid tilbagel qfar lnric' Vurcierii'rg: Seneste bllci: Spisestue ieg ni*r! I'rrist*ris,ta;:;ic'ir: ii'a :;ir.;t 1",3i10 i:a{iet.180i]i AII:L5 iis"l0-? :10:u7 :,: t l.'e:it.-.:t,.-:i* rtt: ir.tl*1,.;:i. il.. DKK O Dril{ Df{!i 4,4{}i} (Buclfrisi:orre) iirf* Spisestue i eg ixed I historiske stole fra slut LB00-tailet. $tolene ei- oprindeligi kobi af! kvirerrtens fanrilie fra auktion pb Boller Siot vecj Hors sider"r. Stolene er nred htj ryg {3.12 cm) nied spiraluilsk8rire sider og flotte r-rdske:'ir':t v8beirskjald. hlar leec{,e fseede, hvot'ai nogle i5 frenrst&r l-i-reci pletier og l:rrirgspatiua. Alt er renovere'c l"or f3 ir siden. Ved rjen lejtiglreci blev en till g$ plade fastr-rronterel i anclen plaeie fi-emster lois. Sarcirn l: Lxbxh: L67'rg2*78 cn. Tiiiixqsplacle r-:48 t:r'i-:.lyt solindfald. Fieget flot stand. Effekterne bortauktioneres fra rekvirerltens adresse i8260 Viiry J. Besigtigelse og ai'i rted Gaugr-iin Arhr-rs - rnobii r&r-rsrtieci ',% Slartside + S.irg ir'i!-rfoiiltai:icrl '? {ofiteikl c$ 'ir,lob i Gaugr_tii-l ':' Pecl Barnei i"lv'ei5i,j t D!'es 5i{ie 'i'i!t-r-reli-iing ji.i: ni:i:r tcj'"gt:iiwtnru,v.gauguier.clkl,auotion/xeapview{.te:ln.a.sp?i.8-}:?t100tr 08"-0X."2.0tr?

4 \JAU6Urrr.UA blde / al J A,ir n * il f.:e.f ir;a Gt:r;q; l,* ["r,1terielaftlr-$ Viforhandler Marimekko produkter Bestlite lamper, Henry- Kloss radio. l.;!:rl',.r-r.i:-)l.aili,.ii1 ::r:.i:.-t i ia..., jl F*rugtq111Eb!e,r og indretning. Stort udvalg. Gor en god handel p6 EIL; fi li{i-rri,-r i :l.:". ;ik Sengie,Msb!e{ Finde din drommesofa til en drommepris n*"$ ittti.itzz-i.tlk Earcelslrae hair: Tilbud Originalt Knoll produkt - kopipris Spar 20% hos os kun kr \:r,{,j'.,1...j$! r rg:.eliir4-;:f rr:4; I,ii,; Arrnoncer i:6 c{etie I $tgt : I I wtv-w. gauguilr. dw Aaclti on/)(eafviewntem "rrsp?i.{}:tsoci i 0E-0i"-2007

5 Vis detalier - Postering Hentet 06: bord Betalingstype: Kontooverforsel Netbank Status: Fra konto: Tekst pb kontoudskrift: Bel0b: Dato: Rentedato: Kvittering til afsender: , Nej Til kontor BanK: SPARBANK VEST. ARTiUS Tekst pe modtagers kontoudskrift: A001/las Referencenummer: Kopier,.. LJdskriv... i https :l/nethank. b gban k. dk/b G'?wl o g=ok

6 'Fra: Sendt: Til: Emne: Kanna Ulsen / Jcccc.oKJ 11. oktober :58 rlr fnittsfoiittllbud FRA JH TRANSPoRT APS TRANSPORTTILBUD FRA Vi takker for Deres JH TRANSPORT APS. henvendel-se og kan tilbycle :i,.mr;:i,borbiift 4i),, t ransport af: GARHUS * 'lil: ITI A S1\NblE Transportpris: TRANSPORT + 2 5% MOI4S TOTAT, DKK DKK DKK 2.500,00 625,0Q 3.125,00 L;ragtbel,obct skal indbetales rned kredilkorl pi voles itjemmeside: Mecl anci vcl.se af ordrenumjner: Indbetalingen vil blive registreret hos os omgaende' og vi planlegger afhentning af Deres varer indenfor 1-3 arbejdsdage i Danmark, 1-6 arbejdsdage i sverige og 1-10 arbejdsdage fra Hamburg, oslo og Wels' vi kontakter Dem i goc trd inden levering for naermere aftale. chauffaren kfarer: i de fleste tilfalde rndberrng selv, men i enkel-te t:-ifelde, ma vi bede Dem vere beh ja)-pel ig. Hvis udlobsfristen for afhentning overskrides, becies De kontakte auktionshuset og oplyse, at De har bestilt transport hos os' Med venlig hilsen / l(i.nd regards, Karina OIsen JH Transport APS TeI: 1+45) 43' Fax: (+45) E-maiI: kog dk Transport e-l,ler opbevaring af f lyttegods sker I frenhold t j-l DMF's AIrilrndeIrgc Betingelser, som kan hentes pi vores hjemmeside (www dk). AIIe andre opgaver udfores i henhol-d til NSAB 2000 (besog vol:es hjernmeside og se den fulde tekst). Bestemmelserne begrenser vores ansvar for bortkomst forringelse eller beskadrgelse af gods til SDR 8,33 pr' kilo og for forsrnlelse op ti] fragtbelobet, miksimalt SDR ,00 for hver ordre' Ved oplagring er vores samlede ansvar for skade ven 6n og samme hendelse Uegrensei tif SDR ,00 (S 2?). SarJ-ig opmarksomhed henledes pi, at krav mod os foraldes efter I 5r (S 30) og, at panteretten (S 14) omfatter s6vei aktuelle som tidlrgere krav. Krav pi fragt mv. skal- honoreres uanset handelsaftalerr-s l-everinqsbel-ingelser (S 10). Kunden er ikke berettiget tri at for:etage rnoclregninq i vores krav p6 fragt i { i

7 can be found at our website (www dk). All other servtces rendered are subject to the General Conditions of the Nordic Associatj-on of Freight Forwarders (NSAB 2000) (visit- our website to -;;;-;;" iut1 worainql. under these conditions our liability for loss of, deterj-oration of, or damage to goods is limited to SDR 8.33 per kilo and our Iiability for delay is limitecl to the amount of the freight, but not exceeding SDR 500, per order. In connection with storage, our fotal Iiabil-]ty f or damage is limited to SDR 500, f or ar{\7 incident of damage occurred (clause 2i). Specia-1- attention is djrected to the stipulations thal claims against us are statute-barred after I year (clause 30) and that the l-ien on goods (clause 14) applies Lo both current and previous claims' Claims for frerght etc. must be honoured regardless of the terms of delivery under the contract of sale or freight. agreement (clause 10) - The costumer is not entitled to sei off any claim aqainst our claim for freight and other payments for services rendere'c' f.f. ui,ua f ound in this l-ncomrng messaqe. Checkecl by AVG Fi:ee Editi.on. -l.i-401 Version: / V rus Database t /466 - Release Date: ii,

8 Fra: Sendh Til: Emne: 27. november :04 Vedr. Lot nr Vedheftedefi er:transporttilbudfrajhtransportaps.b( Hejl Jeg har ksbt lot nr , og har,bedt.jh Transport i ishoj om a-t hente som star i Adnus' lilgung: Det var d. 11 / (se vedhaftet fil), men Gauguin Arhus har endnu iklie udleverei tingene, ogs r selvom at JH ogsa kan hente det iviby J. Vil i som hovedkontor sorge for at jeg kan fa mine ting udleveret snarest, da jeg har ksbt og betalt tingene 5/ PA forhand tak f i i " i r / l J : \. i.t,..! I a \r J

9 Gaugutn Admtnlstratlon System:. Aukttoner Vedlrgeholdese'. Huske"Kalender ' Brugere. Bruger Retbgheder Lister: o Blokerede Ematls Brlling SYstem:. Regstr6r Indbetaltng. FaKurertng t---*r- l,,4,.)- I grugen Admnflnustratnon Edrt User Inforrnatton [.!ser OvcnYlew User Name Full Name l.as r rlb Emall -li;1,1 Enable/Dosah0e [.osen Thrs user ts currently Enah0ed [..0sen Capabo0ltoes CapabrlrtY Value AUCPOST V fsetcl-] CADPOST V fs"f" Nl NEWSPOST v i-: NEWSVIEW V ts'tt"n PA1 V i-set t" Nl PAz N [_s '"Y-l pa3 N t sddn R.eql stnatlon nnfonrnatnosn Udfyld trl meldrngsforrnular. User F{ame Full Name Ematl Address Brrth Date CompanY t{ame Phone No Alt Phone Street Address Stre t Address Ltne 2 Crty F F I- zrplpostal code liil CountrY aodrev I tgt--! fa'.n,r"'] lld t Created - Last Updateo Actrvrty I2_07_ZOO , { l i t \.i http //www gaugum dl</membershrpfftjdaclmusers asp?cmd=edi'i&userid:25 f O Ol ZOOS

10 top l0 SPecralrteter Om Gauguln ffi Auktlon + Startsrde + 5 g + lnformatron + Kootakt os + Job r Gaugurn + Red Barnet friedlemmer o Overslgt q Deres Srde o Trlmeldrn9 ('Konto TV 2 Charlle & Gaugurn dk Ttlmeldlng Brugeraftale Herunder frnder du de betlngelserdu skal acceptere for at kunne bruge vores srde Lls dem venlrgst grundrgt f- r du gf-lr vrdeft Auktronsbettngelser :, I Budgrvntng K'lber er den byder-fidbr lor hammerslaget Kun by.dere der nui,j"ntin."rdi srq o'grr- et et kundenumrner kan byde Gaugurn dk kan p' for angendebedebyderomatdokumenterederesbeta rngsevnegaugutndk er altrd berettrget t,r ut nittu at acceptere et bud, hvrs ptl.forlangende tkke trlstrfikkelrg srkkerhed er strllet eller en passende o conto betalrng har fundet sted Gaugurn dk kan oqsl, scfremt en mlnlmumsprts' ved en mennest(ellg eller masktnel rejl lkke er noteret ellcr er noteret forkert, n'9te at acceptere de rndkomne bud for en auktton Gaugurn dk bestemmer ovel cuddets itorrelse og troffer lrgeledes afg:trelse r alle.tvrvls trlftrlde orn budglvnrngen Ved trlmeldrng acceptere byder-at Gauqurn dk kan fremsende Informatloner pj marl omkrrng nyheder pi.i Gaugurn dk f 2 Betaltng Kilbesummen er hamrnerslagsprlsen med trl{og af 25o/o r a ktr o n so mkostn tn g er r n k I u s r ve a f 9 I ft f o r a ktro n sn u m re' d t t^t-'-, : 1u::' ^ - ^ brugtmoms Ved et bud prt kr 1000, vrl der.blrve trllagt Kr t>u I sdrrtreus auktronsomkostnlnger Vrsse katalognumre handles efter s!rll9e regler tll fuf dmoms, s{: uoover auktronsomkostnrngerne OO 2Oo/2' beregnes -moms pl 2So/o af hammerslag og auktronsomkostnrnger Hvrlke katalognumre 0er iurgui t'f fuldmomifremgur af netkataloger nled o*li eller/og ancen anql,rerse Danske momsiegrstrerede kobere skal overfor os oplyse deres 5Enu#,rn"r, da det sl<al anfures pu de fakturaer, hvor varen kobes r fuld moms For udenlarrdske kobere gulder der s'jrlrge regler for afgrftsfrrtagelse ]f J 3 Afgrftsfrliageise omfatter rkke EU-prrvaie ki bere/ sorn lrgestrlles med danske-k.-,bere }f lov 1,24 om handel med brugte varer,.kunstgenstande' samleoblekter og antlkvtteter KDbesummen forfalder trl betalrng veo hammerllaget Betalrng kan frnde sted umrddelbart efter auktlonen og unoer alle omstlrndrgheder slial betalrnq frnde sted senest 3 dage efter aukttonen er afsluttet Beta es kobesummen lkke retttdlgt, skal der svares rente heraf med 2olo pr p-lbegfndt rrlirned Betales k'lbesummen og renter t<ke rnden 3 dage efter at Gaugurn dk har afsendt p;krav herom ttl kirber er Gaugurn dk berettrget trl at annullere kobet og bortsnlge det knbte pd ny auktlon eller underhilnden og afkr[ve kcber ethvert opst0et tab Et eventuelt overskud trlfalder den der hare rndleveret det kr,bte ttl auktron Har den mlslrgholdende kliber trlgodehavender fra salg af effekter hos Gaugurn dk' er Gaugurn dk berettrget trl at bortstl lge si dinne effekter po auktron hos Gaugutn dk eller hos tre-dlemand, uden 5t u.:r" bunden af den mrslrgholdende k rber fastsat mrnrmumsprts Den mlslrgholdencle kjber er rkke berettlget trl at kruve effekterne rndlevere[ trl salg udleveret' sl longe forfalden gtld tll Gaugurn dk tkke er betalt, uanser v'lrdien af sidanne elfekter mctte anses at overstrge forfalden gcld Enhver tvrst vedrorende tndleverrng, kob' betalrng eller -er afregnttrg alene et rnellemvorende rntellem kunden og det show-room hvor uar.n u.-op.ettet og udbudt lvert show-room er en franchlcetager og selvstoncirg ;urldrsli"nnuo rhnu"r Nrst kan pj Ingen mode vedrorer andre franchrsetjgereller show-r'ooms rndenfor www gaugutn dk aukttonerne Udenlandske kobere med bop6l uden for EU og som opfylder nedenndvnte betrngelser betaler 20o/o af hammerstaget og birver rkke belastet med danske afgtfter Ki'ibere, som er momsreglstreret let andet EU-land' frrtages for at betale dansk moms, n-r momsregrstrertngen dokumenteres oveffor Gaugurn dk, som skal pr,'fr- re momsnummeret pl fakturaen trl kuber' sarnl pflvate k :bere med bop:l uden for EU, nrjr forsendelsen af effekterne sker qennem en af Gauqurn dk godkendt spedrtfr i4udleverlngudlever n9ki.-besummenska vt,rebeta t,lndendetkibte kan udleveres trl krlberen Det kdbte henlrgger fra hammerslaget for kibers regntng og rtsrko KCbte varer der er betalt men rkke afhentet' vrl efter 3 mtneder blrve vrcleresolgt for kjbers reqnrng ved auktron eller under hilnden For varer der rkke er afhlntet senest B dage efter k-b, vrl blve opkr'lvet el t i J \ hno //web archtve ore/rveb/200510?802i 112/rwv-w gaugum cll</membershrpixudre I

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Udgående dokument Oplysninger til mægler om underskrifter mv. - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

DANMARK - BUSINESS TO BUSINESS. Prislisten er gældende fra 1. februar 2012

DANMARK - BUSINESS TO BUSINESS. Prislisten er gældende fra 1. februar 2012 2012 DANMARK - BUSINESS TO BUSINESS Nettopriser - DKK ekskl. moms I-Priser / Erhvervspriser - DKK ekskl. moms Vejledende Udsalgspriser - DKK inkl. moms Prislisten er gældende fra 1. februar 2012 Art. no.:

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=0e9f989726&view=pt&q=ma...

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=0e9f989726&view=pt&q=ma... 1 of 5 27-09-2012 09:29 CDI 18 messages To: "Madusan-9@hotmail.com" Mon, Apr 5, 2010 at 1:11 PM Hvor bor du henne? Vil du afhente eller skal jeg sende den til dig? Mon, Apr 5, 2010

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

-ws w. \ F",-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion

-ws w. \ F,-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion '::.:i::-,t4ir F",-=-ffi :...':4:). : i::ril 'l :l:ld ii: i.'ir [ :::::.t:. 'L ṭ 1',*: -ws w ::-.i:::a::::* Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion af designikoner,

Læs mere

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63 Advokaterne Kongevej 64 Tff.nr. 14 43 43 63 J.nr. 65167 cp/ts Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 3c Broager, Broager pålægger herved ejendommen og de fra ejendommen udstykkede parceller følgende

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager:

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager: FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET Sag 08Y0{596 Martine Kkling Klager: Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum Indklagede: YouSee A/S (tidligere TDC Kabel TV AiS) Strandlodsvej

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden 01.04.2008-31.12.2009,,four.nr. 20021229-4717 Modt:cer ili Ick'r.l

Læs mere

DocTools BasisSkabeloner

DocTools BasisSkabeloner DocTools BasisSkabeloner til Microsoft Word Oversigt over Design 1-9 Eksempler på skrifttyper og andre tilvalg Copyright 2008-20 Lene Fredborg, DocTools Att.: Sted, den 1. februar 2009 Vedr.: Bedre dokumenter

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere