med hammerslaget eq med t historiske stole fra slut hlmmersl aget. Salar (25% af hammerslag) DKK 6'400 DKK B'000 el I er transportere di n vare.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "med hammerslaget eq med t historiske stole fra slut hlmmersl aget. Salar (25% af hammerslag) DKK 6'400 DKK B'000 el I er transportere di n vare."

Transkript

1 rrn : aclmi nfiqnr.rgr ri n - dk Sendt: 5. q-ftober : 11 ril: med hammerslaget Kare kunde B ruge rnavn: _! i: Kundenf.: l>/7/ nuktionen for Lot nr' ("spisestqq i i860 i"it.t;) er-aisluttet og dir har fiet Hammerslaget blev DKK DKK Hammerslag.,, ralt tii betaling.. DKK 6'400 DKK B'000 eq med t historiske stole fra slut hlmmersl aget. Salar (25% af hammerslag) DKK eel obet bedes 'i ndbetal t -i nden 3 dage ' Derudover ska-l der tillagges 5% hvis hammerslag.ink'l' salar men ekskl ' moms er over DKK 2.2S0 (Euro 300) ved u"i"i-*"d Uetegn6li"ii io-e.ller dds' Dette belob er en kunstnerafg"ift ti1 copy-oan. Varen er kobt i Arhus afdelingen (cvr nn. Cvr nr' ) og skal betales veo-itfrentninq eller indbetales til : Sparbank vest regnr kontonr e nedenfor angaende betaling fra udlandet' Betal i ngstekst : /78OOr/Las Det.ermegetVlgtistIg _9n-:II:k*ivbehandlingafditlot,atbetalingsteksten ;15;:i;n"31;?l;3.=31"13'fi!,i"3lY:: betarinssteksten ved afhentnins varer. Gausuin nukt.ionui'x;h;r";lheae-d"i,jaiu"iib-izi r-rioinsssade Arhus c Nir v'j har regi streret betal i.ngen, kan varen,afhentes hos : enftalegrundlaget for dit kob. er med udlevering-fra fast forretninqssted' som er det showroom hvor varen er kobt. eirg;in hal-aftai" *eo-forskell'ige firmaer' der "i."n-iir.r.ul-i"nou efter anmodni ng"i.u'big, el I er transportere di n vare. Sifremt du anmoder Gauguin om at fi sendt-din vare giver du hermed fuldmagt t-ii ar Gauguin mi ojiraiiq;i-ain u"." ii1"n;(11ng-og for6ende'lse samt a1: futdmaotshuu".,iaeitriijui ior-modtagelse if varen pi dine vegne' Se nedenfor angaende forsendelse af varer' Det Koster DKK 250 for administration af-forsendelsen og paknino' inklus'iv udgifter ti1 polii*i"n,-iiuqtruni'"ii"i'riqne"de-i;; n.iiaie ro.iendelser' ved srorre rorsenqelser (mobl"r, r"te.i;;; tys6kroner-og 1iq!;)-\11 ui arrangere inaiuiauut iorsenjetie. pi'isen afhanger af stsrrelse oq afstand' Gauquin.dk kan;iii; Aiisur iii;;;;;i-roi skader forvoldt pi kobte varer under f;;;;;a;il"'*ttei for f6rsvundne forsendelser' rontakt os for at hore narmere. Kl i k -i nd pi gaugui n. dk for ibni ngsti der i de forskel l i ge showrooms ' Rl henvende-lse angiende dette Lot bedes rettet til: Gauquin afdelinq: Arhus aarhusgqauguin,dk S'ide 'u' /ttt' iir'!,, "-i ;

2 K Dokumentation(Gaugu'in[1].dk A,nsker tr llykke nreo nanrrrrer >rdscl''/ t1 f.u: + (45) l1 getaling fra udlandet: gank: Sparbank vest SWIFT: SKIVDK22 reanl-code : 0K nfhentning skal forega 'inden. B dage fra auktlonens -i afslutning' Grundet pt adsmansel "i I ;;;;;; ;;i_1r<[e-6'r-af6eniei nden I dasg, b j i,ve aot et "qa[;gi;if,lg:,-l"o"inipi'-ygg.g'.250"dkr' -pil opbevarersessebyr-pi orr?!g p. ar hammers taqet, sel obet er i kke en de-l li l<obspr.i sen ' o6ttb gebyr er i kke refund6rbirt ved fortrydei se. For varen er betalt og afhentet (herunder,ved fuldmagt overdraget til 3' person) er handt en i kke ;;;"YYsi ;; 'k;b.; t',ai r+ dases fortrlde'lsesret efter Forbrugeraftaleloven $ 17. Eiendomsretten til det solgte overgdr forst t'il ksberen ved kobesummens fulde eilaqqelse. Den i.*"6v0". ioi En-aiden, forpf igter sig-derved.som ietvi(yldnerkaut.ionist. vi gr. opil*i[iom pi', "t iiq-titges.i den stand' hvori det ved hammersl "lil:: qausuin.dk ud ou3?"1"t',"?,[:islifliri*: f;n,,::!il;:?'f;!":1]f'0". dot 6te for kober-s regn-i ng og ri si ko ' efter betaling og afhentning 1f efter kobel ovens req I er om sa I g varen er salget afsluttet og fra fast forietningssted. reklamation sker Vi takker for, at du benytter dig af vores netauktioner og hiber du bl'iver tilfreds med varen. Har du kommerlt"i "iiei foiitjg til foibedringer af vores iervi ce, er du vel kommen ti I at kontakte os ' Med ven.li g hi 1 sen gaugui n. dk No virus found in this incotning message' Checked by evc Free Edlt.ion. version:7':*.4o7lvirusdatabase:268'l2't2/4il-neleasedate: sr0e

3 q.-raugufr.ok iti r]-=ii,,j" Srde I af 3 'lop 10 :;lleci'.iiit{:ter fifir {lr-rr-rgi-riri gt;!i't : f'4pl-rkel' : Aat$:ikke ii, i!u,ii'e ; D*taEjes' :'.iii..i i,i,-: r: i.t ' i id e.ni I r: rt"e ai'r e-i:- ESetaEter- - D :;, lr'i f,:,,rl' Ti l:ll t-fii:: Shourroorn l $llitier: Tid tilbagel qfar lnric' Vurcierii'rg: Seneste bllci: Spisestue ieg ni*r! I'rrist*ris,ta;:;ic'ir: ii'a :;ir.;t 1",3i10 i:a{iet.180i]i AII:L5 iis"l0-? :10:u7 :,: t l.'e:it.-.:t,.-:i* rtt: ir.tl*1,.;:i. il.. DKK O Dril{ Df{!i 4,4{}i} (Buclfrisi:orre) iirf* Spisestue i eg ixed I historiske stole fra slut LB00-tailet. $tolene ei- oprindeligi kobi af! kvirerrtens fanrilie fra auktion pb Boller Siot vecj Hors sider"r. Stolene er nred htj ryg {3.12 cm) nied spiraluilsk8rire sider og flotte r-rdske:'ir':t v8beirskjald. hlar leec{,e fseede, hvot'ai nogle i5 frenrst&r l-i-reci pletier og l:rrirgspatiua. Alt er renovere'c l"or f3 ir siden. Ved rjen lejtiglreci blev en till g$ plade fastr-rronterel i anclen plaeie fi-emster lois. Sarcirn l: Lxbxh: L67'rg2*78 cn. Tiiiixqsplacle r-:48 t:r'i-:.lyt solindfald. Fieget flot stand. Effekterne bortauktioneres fra rekvirerltens adresse i8260 Viiry J. Besigtigelse og ai'i rted Gaugr-iin Arhr-rs - rnobii r&r-rsrtieci ',% Slartside + S.irg ir'i!-rfoiiltai:icrl '? {ofiteikl c$ 'ir,lob i Gaugr_tii-l ':' Pecl Barnei i"lv'ei5i,j t D!'es 5i{ie 'i'i!t-r-reli-iing ji.i: ni:i:r tcj'"gt:iiwtnru,v.gauguier.clkl,auotion/xeapview{.te:ln.a.sp?i.8-}:?t100tr 08"-0X."2.0tr?

4 \JAU6Urrr.UA blde / al J A,ir n * il f.:e.f ir;a Gt:r;q; l,* ["r,1terielaftlr-$ Viforhandler Marimekko produkter Bestlite lamper, Henry- Kloss radio. l.;!:rl',.r-r.i:-)l.aili,.ii1 ::r:.i:.-t i ia..., jl F*rugtq111Eb!e,r og indretning. Stort udvalg. Gor en god handel p6 EIL; fi li{i-rri,-r i :l.:". ;ik Sengie,Msb!e{ Finde din drommesofa til en drommepris n*"$ ittti.itzz-i.tlk Earcelslrae hair: Tilbud Originalt Knoll produkt - kopipris Spar 20% hos os kun kr \:r,{,j'.,1...j$! r rg:.eliir4-;:f rr:4; I,ii,; Arrnoncer i:6 c{etie I $tgt : I I wtv-w. gauguilr. dw Aaclti on/)(eafviewntem "rrsp?i.{}:tsoci i 0E-0i"-2007

5 Vis detalier - Postering Hentet 06: bord Betalingstype: Kontooverforsel Netbank Status: Fra konto: Tekst pb kontoudskrift: Bel0b: Dato: Rentedato: Kvittering til afsender: , Nej Til kontor BanK: SPARBANK VEST. ARTiUS Tekst pe modtagers kontoudskrift: A001/las Referencenummer: Kopier,.. LJdskriv... i https :l/nethank. b gban k. dk/b G'?wl o g=ok

6 'Fra: Sendt: Til: Emne: Kanna Ulsen / Jcccc.oKJ 11. oktober :58 rlr fnittsfoiittllbud FRA JH TRANSPoRT APS TRANSPORTTILBUD FRA Vi takker for Deres JH TRANSPORT APS. henvendel-se og kan tilbycle :i,.mr;:i,borbiift 4i),, t ransport af: GARHUS * 'lil: ITI A S1\NblE Transportpris: TRANSPORT + 2 5% MOI4S TOTAT, DKK DKK DKK 2.500,00 625,0Q 3.125,00 L;ragtbel,obct skal indbetales rned kredilkorl pi voles itjemmeside: Mecl anci vcl.se af ordrenumjner: Indbetalingen vil blive registreret hos os omgaende' og vi planlegger afhentning af Deres varer indenfor 1-3 arbejdsdage i Danmark, 1-6 arbejdsdage i sverige og 1-10 arbejdsdage fra Hamburg, oslo og Wels' vi kontakter Dem i goc trd inden levering for naermere aftale. chauffaren kfarer: i de fleste tilfalde rndberrng selv, men i enkel-te t:-ifelde, ma vi bede Dem vere beh ja)-pel ig. Hvis udlobsfristen for afhentning overskrides, becies De kontakte auktionshuset og oplyse, at De har bestilt transport hos os' Med venlig hilsen / l(i.nd regards, Karina OIsen JH Transport APS TeI: 1+45) 43' Fax: (+45) E-maiI: kog dk Transport e-l,ler opbevaring af f lyttegods sker I frenhold t j-l DMF's AIrilrndeIrgc Betingelser, som kan hentes pi vores hjemmeside (www dk). AIIe andre opgaver udfores i henhol-d til NSAB 2000 (besog vol:es hjernmeside og se den fulde tekst). Bestemmelserne begrenser vores ansvar for bortkomst forringelse eller beskadrgelse af gods til SDR 8,33 pr' kilo og for forsrnlelse op ti] fragtbelobet, miksimalt SDR ,00 for hver ordre' Ved oplagring er vores samlede ansvar for skade ven 6n og samme hendelse Uegrensei tif SDR ,00 (S 2?). SarJ-ig opmarksomhed henledes pi, at krav mod os foraldes efter I 5r (S 30) og, at panteretten (S 14) omfatter s6vei aktuelle som tidlrgere krav. Krav pi fragt mv. skal- honoreres uanset handelsaftalerr-s l-everinqsbel-ingelser (S 10). Kunden er ikke berettiget tri at for:etage rnoclregninq i vores krav p6 fragt i { i

7 can be found at our website (www dk). All other servtces rendered are subject to the General Conditions of the Nordic Associatj-on of Freight Forwarders (NSAB 2000) (visit- our website to -;;;-;;" iut1 worainql. under these conditions our liability for loss of, deterj-oration of, or damage to goods is limited to SDR 8.33 per kilo and our Iiability for delay is limitecl to the amount of the freight, but not exceeding SDR 500, per order. In connection with storage, our fotal Iiabil-]ty f or damage is limited to SDR 500, f or ar{\7 incident of damage occurred (clause 2i). Specia-1- attention is djrected to the stipulations thal claims against us are statute-barred after I year (clause 30) and that the l-ien on goods (clause 14) applies Lo both current and previous claims' Claims for frerght etc. must be honoured regardless of the terms of delivery under the contract of sale or freight. agreement (clause 10) - The costumer is not entitled to sei off any claim aqainst our claim for freight and other payments for services rendere'c' f.f. ui,ua f ound in this l-ncomrng messaqe. Checkecl by AVG Fi:ee Editi.on. -l.i-401 Version: / V rus Database t /466 - Release Date: ii,

8 Fra: Sendh Til: Emne: 27. november :04 Vedr. Lot nr Vedheftedefi er:transporttilbudfrajhtransportaps.b( Hejl Jeg har ksbt lot nr , og har,bedt.jh Transport i ishoj om a-t hente som star i Adnus' lilgung: Det var d. 11 / (se vedhaftet fil), men Gauguin Arhus har endnu iklie udleverei tingene, ogs r selvom at JH ogsa kan hente det iviby J. Vil i som hovedkontor sorge for at jeg kan fa mine ting udleveret snarest, da jeg har ksbt og betalt tingene 5/ PA forhand tak f i i " i r / l J : \. i.t,..! I a \r J

9 Gaugutn Admtnlstratlon System:. Aukttoner Vedlrgeholdese'. Huske"Kalender ' Brugere. Bruger Retbgheder Lister: o Blokerede Ematls Brlling SYstem:. Regstr6r Indbetaltng. FaKurertng t---*r- l,,4,.)- I grugen Admnflnustratnon Edrt User Inforrnatton [.!ser OvcnYlew User Name Full Name l.as r rlb Emall -li;1,1 Enable/Dosah0e [.osen Thrs user ts currently Enah0ed [..0sen Capabo0ltoes CapabrlrtY Value AUCPOST V fsetcl-] CADPOST V fs"f" Nl NEWSPOST v i-: NEWSVIEW V ts'tt"n PA1 V i-set t" Nl PAz N [_s '"Y-l pa3 N t sddn R.eql stnatlon nnfonrnatnosn Udfyld trl meldrngsforrnular. User F{ame Full Name Ematl Address Brrth Date CompanY t{ame Phone No Alt Phone Street Address Stre t Address Ltne 2 Crty F F I- zrplpostal code liil CountrY aodrev I tgt--! fa'.n,r"'] lld t Created - Last Updateo Actrvrty I2_07_ZOO , { l i t \.i http //www gaugum dl</membershrpfftjdaclmusers asp?cmd=edi'i&userid:25 f O Ol ZOOS

10 top l0 SPecralrteter Om Gauguln ffi Auktlon + Startsrde + 5 g + lnformatron + Kootakt os + Job r Gaugurn + Red Barnet friedlemmer o Overslgt q Deres Srde o Trlmeldrn9 ('Konto TV 2 Charlle & Gaugurn dk Ttlmeldlng Brugeraftale Herunder frnder du de betlngelserdu skal acceptere for at kunne bruge vores srde Lls dem venlrgst grundrgt f- r du gf-lr vrdeft Auktronsbettngelser :, I Budgrvntng K'lber er den byder-fidbr lor hammerslaget Kun by.dere der nui,j"ntin."rdi srq o'grr- et et kundenumrner kan byde Gaugurn dk kan p' for angendebedebyderomatdokumenterederesbeta rngsevnegaugutndk er altrd berettrget t,r ut nittu at acceptere et bud, hvrs ptl.forlangende tkke trlstrfikkelrg srkkerhed er strllet eller en passende o conto betalrng har fundet sted Gaugurn dk kan oqsl, scfremt en mlnlmumsprts' ved en mennest(ellg eller masktnel rejl lkke er noteret ellcr er noteret forkert, n'9te at acceptere de rndkomne bud for en auktton Gaugurn dk bestemmer ovel cuddets itorrelse og troffer lrgeledes afg:trelse r alle.tvrvls trlftrlde orn budglvnrngen Ved trlmeldrng acceptere byder-at Gauqurn dk kan fremsende Informatloner pj marl omkrrng nyheder pi.i Gaugurn dk f 2 Betaltng Kilbesummen er hamrnerslagsprlsen med trl{og af 25o/o r a ktr o n so mkostn tn g er r n k I u s r ve a f 9 I ft f o r a ktro n sn u m re' d t t^t-'-, : 1u::' ^ - ^ brugtmoms Ved et bud prt kr 1000, vrl der.blrve trllagt Kr t>u I sdrrtreus auktronsomkostnlnger Vrsse katalognumre handles efter s!rll9e regler tll fuf dmoms, s{: uoover auktronsomkostnrngerne OO 2Oo/2' beregnes -moms pl 2So/o af hammerslag og auktronsomkostnrnger Hvrlke katalognumre 0er iurgui t'f fuldmomifremgur af netkataloger nled o*li eller/og ancen anql,rerse Danske momsiegrstrerede kobere skal overfor os oplyse deres 5Enu#,rn"r, da det sl<al anfures pu de fakturaer, hvor varen kobes r fuld moms For udenlarrdske kobere gulder der s'jrlrge regler for afgrftsfrrtagelse ]f J 3 Afgrftsfrliageise omfatter rkke EU-prrvaie ki bere/ sorn lrgestrlles med danske-k.-,bere }f lov 1,24 om handel med brugte varer,.kunstgenstande' samleoblekter og antlkvtteter KDbesummen forfalder trl betalrng veo hammerllaget Betalrng kan frnde sted umrddelbart efter auktlonen og unoer alle omstlrndrgheder slial betalrnq frnde sted senest 3 dage efter aukttonen er afsluttet Beta es kobesummen lkke retttdlgt, skal der svares rente heraf med 2olo pr p-lbegfndt rrlirned Betales k'lbesummen og renter t<ke rnden 3 dage efter at Gaugurn dk har afsendt p;krav herom ttl kirber er Gaugurn dk berettrget trl at annullere kobet og bortsnlge det knbte pd ny auktlon eller underhilnden og afkr[ve kcber ethvert opst0et tab Et eventuelt overskud trlfalder den der hare rndleveret det kr,bte ttl auktron Har den mlslrgholdende kliber trlgodehavender fra salg af effekter hos Gaugurn dk' er Gaugurn dk berettrget trl at bortstl lge si dinne effekter po auktron hos Gaugutn dk eller hos tre-dlemand, uden 5t u.:r" bunden af den mrslrgholdende k rber fastsat mrnrmumsprts Den mlslrgholdencle kjber er rkke berettlget trl at kruve effekterne rndlevere[ trl salg udleveret' sl longe forfalden gtld tll Gaugurn dk tkke er betalt, uanser v'lrdien af sidanne elfekter mctte anses at overstrge forfalden gcld Enhver tvrst vedrorende tndleverrng, kob' betalrng eller -er afregnttrg alene et rnellemvorende rntellem kunden og det show-room hvor uar.n u.-op.ettet og udbudt lvert show-room er en franchlcetager og selvstoncirg ;urldrsli"nnuo rhnu"r Nrst kan pj Ingen mode vedrorer andre franchrsetjgereller show-r'ooms rndenfor www gaugutn dk aukttonerne Udenlandske kobere med bop6l uden for EU og som opfylder nedenndvnte betrngelser betaler 20o/o af hammerstaget og birver rkke belastet med danske afgtfter Ki'ibere, som er momsreglstreret let andet EU-land' frrtages for at betale dansk moms, n-r momsregrstrertngen dokumenteres oveffor Gaugurn dk, som skal pr,'fr- re momsnummeret pl fakturaen trl kuber' sarnl pflvate k :bere med bop:l uden for EU, nrjr forsendelsen af effekterne sker qennem en af Gauqurn dk godkendt spedrtfr i4udleverlngudlever n9ki.-besummenska vt,rebeta t,lndendetkibte kan udleveres trl krlberen Det kdbte henlrgger fra hammerslaget for kibers regntng og rtsrko KCbte varer der er betalt men rkke afhentet' vrl efter 3 mtneder blrve vrcleresolgt for kjbers reqnrng ved auktron eller under hilnden For varer der rkke er afhlntet senest B dage efter k-b, vrl blve opkr'lvet el t i J \ hno //web archtve ore/rveb/200510?802i 112/rwv-w gaugum cll</membershrpixudre I

{#il1-dq-ffi. Gauguin Auktionen APS. Udlevering - Kvittering

{#il1-dq-ffi. Gauguin Auktionen APS. Udlevering - Kvittering Udlevering - Kvittering IT {#il1-dq-ffi /\ Gauguin Auktionen APS Nybrovej 83, 2820 Gentofte Tlf 45351112 - Fax 45250012 Danske Bank regnr. 4260 konto nr' 4260202367 cvrnr. 25934865 Kundenr: Fakturanr.:

Læs mere

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K u d s ø g t e v i n e 1. S E P T E M B E R 2 0 0 4 A U K T I O N 7 3 5 udsøgte vine hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter AUKTION 735 Bredgade 33. 1260 Kbh. K onsdag 1. september... kl. 19 sælges

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

tivoli n i m b auktion 766

tivoli n i m b auktion 766 tivoli n i m b auktion 766 tivoli n i m b Velkommen til en rigtig københavnerbegivenhed! Bruun Rasmussen Kunstauktioner og Tivoli byder velkommen til en begivenhed af den mere sjældne slags. Baggrunden

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

Bestilling Bestilling hos "Asgaard Games" foregår over vores onlineforretning. Det er ikke muligt at bestille over telefon eller email.

Bestilling Bestilling hos Asgaard Games foregår over vores onlineforretning. Det er ikke muligt at bestille over telefon eller email. Personlige oplysninger Ingen personlige oplysninger, der registreres på "Asgaard Games", bliver på noget tidspunktoverdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding Handelsbetingelser (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk Etableret 09.2014 CVR: DK-3589 4403 E-mail: info@outlett.dk Tlf: +45 4016 2141 Dette dokument indeholder salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015.

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER! 1. Købelovens almindelige regler 1.1 Hvor andet

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron Handelsbetingelser Bestilling På badstil.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også

Læs mere

Købsaftale. Undertegnede. Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR nr.: 29189978. sælger og overdrager herved til medunderskrevne

Købsaftale. Undertegnede. Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR nr.: 29189978. sælger og overdrager herved til medunderskrevne Købsaftale Undertegnede Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR nr.: 29189978 sælger og overdrager herved til medunderskrevne Fulde navn: Fulde navn: Adresse: Adresse: Post nr. og by: Post nr. og

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Britt Seelhorst (DEP) Fra: EL & GELO [mailto:info@elo-maegler.dk] Sendt: 30. september 2014 12:18 Til: Carsten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale. Tlf.: +45 33 43 32 33. E-mail: webshop@shoesonsale.dk. CVR-nr.

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale. Tlf.: +45 33 43 32 33. E-mail: webshop@shoesonsale.dk. CVR-nr. HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Shoesonsale.dk drives af: Shoes On Sale Tlf.: +45 33 43 32 33 E-mail: webshop@shoesonsale.dk CVR-nr.: 19860647 Shoes On Sale s almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere