BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl"

Transkript

1 BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

2 BILAG 1 REFORMULERET EGENKAPITALOPGØRELSE... 3 BILAG 2 REFORMULERET BALANCE... 4 BILAG 3 REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE... 5 BILAG 4 BUDGETTERING BASE CASE... 6 BILAG 5 VÆRDIANSÆTTELSE BASE CASE RIDO... 7 BILAG 6 VÆRDIANSÆTTELSE BASE CASE FCFF... 8 BILAG 7 BUDGETTERING WORST CASE... 9 BILAG 8 VÆRDIANSÆTTELSE WORST CASE RIDO BILAG 9 VÆRDIANSÆTTELSE WORST CASE FCFF BILAG 10 BUDGETTERING BEST CASE BILAG 11 VÆRDIANSÆTTELSE BEST CASE RIDO BILAG 12 VÆRDIANSÆTTELSE BEST CASE FCFF BILAG 13 VÆRDIANSÆTTELSE VED ÆNDRET WACC BILAG 14 VÆRDIANSÆTTELSE VED ÆNDRET AOH BILAG 15 VÆRDIANSÆTTELSE VED ÆNDRET SKAT BILAG 16 VÆRDIANSÆTTELSE VED ÆNDREDE OMKOSTNINGER Side 2 af 18

3 Bilag 1 Reformuleret egenkapitalopgørelse Reformuleret egenkapitalopgørelse 2007/ / / / /12 Egenkapital primo, bogført værdi: 1.681, , , , ,3 Ændring af regnskabspraksis, minoritetsinteresser -4,6-3,1 Minoritetsinteresser, primo -6,0-12,1-2,3-1,5-0,6 Egenkapital primo, korrigeret for ændringer 1.671, , , , ,7 Transaktioner mellem ejerne Udbytter til aktionærer -241,6-36, Regulering for udbytte egne aktier 14,0 1,9 - - Tilbagekøb af egne aktier -100, ,3 Salg af egne aktier 1,6 46,0-2,0 Kapitalforhøjelse 459,1 - Omkostninger kapitalforhøjelse -25,8-2,8 Skatteeffekt på omkostninger - kapitalforh. 1,0 - Salg af tegningsretter 3,8 - Medarbejderaktier 10,4 4,7 1,2 1,1 1,2 Aktieoptioner 11,1 6,1 6,2 5,5 6,0 Ændring for udskudt skat af aktieoptioner -6,1 Køb af 10% ejerandel i B&O ICEpower A/S -16,1 Køb af minoritetsinteresse -2,3 Nettodividenden -310,8 444,5 4,6 8,6 0,6 Totalindkomst Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser 104,7-385,4-34,4 26,9 73,3 Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber 6,6-12,3 12,8 12,0 Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter -0,1-1,0-4,6-36,2 25,7 Overførsel til resultatopgørelsen af dagsreguleringer af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme 0,6 30,3-6,5 Skat af anden totalindkomst ,8 Anden totalindkomst efter skat 1,3 1,4 Korrigering for regnskabsændring -3,1 Totalindkomst i alt 108,1-398,7-24,3 34,4 87,7 Egenkapital ultimo, reformuleret 1.468, , , , ,0 Side 3 af 18

4 Bilag 2 Reformuleret balance 2007/ / / / /12 Driftsaktiver Goodwill 44,8 44,8 44,7 44,8 47,8 Erhvervede rettigheder 41,1 50,8 46,0 37,0 27,8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 218,8 200,6 249,1 191,7 296,8 Udviklingsprojekter under udførelse 68,5 145,4 154,5 322,0 338,9 Grunde og bygninger 274,0 269,0 240,9 227,8 210,3 Produktionsanlæg og maskiner 221,8 229,5 209,4 164,0 145,6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 50,0 48,4 34,9 31,3 29,3 Indretning af lejede lokaler 28,7 32,0 23,2 15,6 17,5 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 62,8 25,5 18,7 69,0 96,8 Udskudte skatteaktiver 23,7 104,9 140,4 144,1 139,9 Varebeholdninger 797,3 593,0 563,6 563,0 665,0 Tilgodehavender fra salg 593,0 407,9 417,9 365,2 539,9 Tilgodehavender hos associerede selskaber -1,8 1,4 1,5 1,7 2,4 Tilgodehavende selskabsskat 39,0 21,7 21,2 13,3 12,4 Andre tilgodehavender 38,9 31,6 27,6 24,3 50,4 Periodeafgrænsningsposter 30,5 28,4 22,4 15,0 18,8 Driftslikviditet (0,75% af nettomsætningen) 30,7 20,9 20,7 21,5 22,6 Kernedriftaktiver 2.561, , , , ,2 Driftsforpligtelser Udskudt skattepassiv 64,2 4,8 6,2 8,1 15,4 Hensatte forpligtelser 123,3 143,8 130,9 137,9 141,0 Øvrige langfristede forpligtelser 6,6 6,7 6,9 0,9 0,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 216,0 188,3 259,0 199,8 384,8 Selskabsskat 66,3 21,2 20,0 21,7 27,8 Pensionsforpligtelse 29,0 26,5 22,3 23,8 26,2 Anden gæld 309,0 324,0 289,0 303,0 259,0 Periodeafgrænsningsposter 32,9 22,2 6,5 15,0 19,3 Driftsforpligtelser i alt 847,3 737,5 740,8 710,2 874,4 Kerne netto driftsaktiver i alt 1.714, , , , ,8 Ikke kerne driftsaktiver Investeringsejendomme 52,8 49,1 45,4 42,7 41,3 Kapitalandele i associerede selskaber 6,3 9,5 5,3 5,7 5,6 Pensionsaktiver 20,7 20,3 15,5 15,6 16,0 Ikke-kernedriftsaktiver 79,8 78,9 66,2 64,0 62,9 Netto driftsaktiver 1.794, , , , ,7 Finansielle aktiver Andre finansielle tilgodehavender 50,8 59,6 40,4 39,3 46,6 Likvide beholdninger 76,4 237,2 232,9 167,6 136,5 127,2 296,8 273,3 206,9 183,1 Finansielle forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter 244,2 236,8 230,4 225,9 219,5 Kreditinstitutter i øvrigt 144,0 128,3 95,6-150,0 Kassekreditter 53,7 13,0 11,9 47,7 37,0 Finansielle forpligtelser i alt 441,9 378,1 337,9 273,6 406,5 Netto finansielle forpligtelser -314,7-81,3-64,6-66,7-223,4 Side 4 af 18

5 Bilag 3 Reformuleret resultatopgørelse 2007/ / / / /12 Nettoomsætning 4.092, , , , ,7 -huslejeindtægt -5,1-5,2-5,3-5,2-1,9 Produktionsomkostninger , , , , ,0 Bruttofortjeneste 1.887, , , , ,8 Udviklingsomkostninger -545,5-462,7-342,8-311,4-337,4 Distributions- og marketingsomkostninger ,5-928,9-708,5-660,8-654,3 Administrationsomkostninger -140,4-104,5-85,3-109,1-99,2 Driftsoverskud fra salg (før skat) 197,9-395,6-52,4 69,0 122,9 Skat herpå Skat af årets resultat, rapporteret -41,4 140,3 16,7-12,1-30,9 Skattefordel på netto finansielle omkostninger -4,4-5,7-2,3-4,4-2,8 Skatteeffekt på andet driftsoverskud -0,8-25,1 1,3-2,3-0,1 Driftsresultat fra salg (efter skat) 151,3-286,0-36,7 50,3 89,1 Andet driftsoverskud (før-skat-poster) Huslejeindtægter 5,1 5,2 5,3 5,2 1,9 Omstruktureringsomkostninger/fratrædelsesgodtg. -8,3-105, ,4-2,4 Andet driftsoverskud (før-skat-poster) i alt -3,2-100,3 5,3-9,2-0,5 Skatteeffekt af dette 0,8 25,1-1,3 2,3 0,1 Andet driftsoverskud (før-skat-poster) efter skat -2,4-75,2 4,0-6,9-0,4 Andet driftsoverskud (efter-skat-poster) Andre driftsindtægter 13,3 Andre driftsomkostninger Valutakursregulering, datterselskaber 6,6-12,3 12,8 12,0 - Afledte finansielle instrumenter -0,1-1,0-4,0-5,9 19,2 Resultatandele efter skat af kap. andele i ass. virk. -11,2 2,3-6,7 0,2-2,1 Gevinst/tab valuta, netto -12,3-7,2 - -2,5-5,1 Praksisændring -3,1 Skat af anden totalindkomst - 1,3 1,4-4,8 Andet driftsoverskud (efter-skat-poster) i alt -20,1-18,2 16,7 5,2 7,2 Driftsoverskud efter skat 128,8-379,5-16,0 48,6 95,9 Netto finansille omkostninger Finansielle indtægter 20,0 11,4 15,4 7,5 9,4 Finansielle omkostninger* -37,5-34,0-24,5-24,9-20,4 Skattefordel på netto finansielle omkostninger 4,4 5,7 2,3 4,4 2,8 Nettofinansielle omkostninger efter skat -13,1-17,0-6,8-13,1-8,3 Totalindkomst før minoritetsinteresser 115,7-396,4-22,8 35,5 87,7 Minoritetsinteressernes andel af resultatet -7,6-2,3-1,5-1,1 Totalindkomst resultatopgørelse 108,1-398,7-24,3 34,4 87,7 Side 5 af 18

6 Bilag 4 Budgettering base case VÆKSTFORUDSÆTNINGER Terminal Omsætning, Europa 0,05% 2,00% 3,25% 2,50% 2,50% Omsætning, Nordamerika inkl. Canada 2,25% 3,00% 4,00% 2,50% 2,50% Omsætning, BRIK 5,00% 6,50% 7,00% 5,00% 2,50% Omsætning, resten af verden 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Produktionsomkostninger i % af oms. 59,10% 58,35% 57,60% 57,10% 56,50% Udviklingsomkostninger i % af oms. 12,00% 12,30% 12,60% 12,80% 13,00% Distributions- og marketingsomkostninger 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Administrationsomkostninger i % af omsætning 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% Skattesats 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% AOH 1,75 1,90 2,05 2,20 2,20 BUDGETTERING 2011/ e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e terminalperiode Omsætning Europa 2.195, , , , , , , , , , , , ,7 Omsætning Nordamerika inkl. Canada 180,5 184,5 188,7 194,3 200,2 206,2 214,4 223,0 231,9 237,7 243,7 249,7 256,0 Omsætning, BRIK 330,8 347,4 364,8 388,5 413,7 440,6 471,5 504,5 539,8 566,8 595,1 610,0 625,2 Omsætning, resten af verden 300,8 308,3 316,0 323,9 332,0 340,3 348,8 357,5 366,5 375,6 385,0 394,6 404,5 Nettoomsætning 3.007, , , , , , , , , , , , ,8 Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Bruttomargin 40,42% 40,90% 40,90% 41,65% 41,65% 41,65% 42,40% 42,40% 42,40% 42,90% 42,90% 43,50% 43,50% Udviklingsomkostninger Distributions- og marketingsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat før særlige poster Særlige poster Driftsresultat (EBIT) EBIT - margin 4,15% 5,41% 5,41% 5,86% 5,86% 5,86% 6,31% 6,31% 6,31% 6,61% 6,61% 7,01% 7,01% Skat af årets resultat Skattefordel på netto finansielle omkostninger -3 Driftsresultat efter skat Resultatandele efter skat af kap. andele i ass. virk Finansielle indtægter 9 Finansielle omkostninger -20 Skattefordel på netto finansielle omkostninger 3 Skat af øvrig totalindkomst 5 Totalindkomst 87,7 Balance Beregning af NDA (salg x (1/AOH)) Ændring i NDA Driftsoverskud Ændring i NDA FCF Side 6 af 18

7 Bilag 5 Værdiansættelse base case RIDO WACC 8,590% RIDOMODEL - BASE DO NDA ROIC 7,07% 7,11% 7,85% 8,53% 8,53% 9,29% 10,02% 10,02% 10,42% 11,19% 11,86% 11,86% ROIC efter skat 0,0531 0,0533 0,0589 0,0639 0,0639 0,0697 0,0752 0,0752 0,0782 0,0839 0,0890 0,0890 WACC Diskonteringsfaktor 1,086 1,179 1,280 1,390 1,510 1,640 1,780 1,933 2,099 2,280 2,476 PV RIDO PV RIDO t.o.m. 2022e TV PV af TV 374 PV af driftsaktiviteter MV af ikke DA Virksomhedsværdi EKV Antal aktier 36 Værdi pr. aktie 65 Side 7 af 18

8 Bilag 6 Værdiansættelse base case FCFF WACC 8,590% FCFF-MODEL - BASE DO NDA FCFF Diskonteringsfaktor 1,086 1,179 1,280 1,390 1,510 1,640 1,780 1,933 2,099 2,280 2,476 PV FCFF PV FCFF t.o.m. 21/ TV PV af TV Virksomhedsværdi Egenkapitalværdi Antal aktier 36,24 Værdi pr. aktie 65 Side 8 af 18

9 Bilag 7 budgettering worst case Vækstforudsætninger Terminal Omsætning, Europa -0,95% 1,00% 2,25% 1,50% 2,50% Omsætning, Nordamerika inkl. Canada 1,25% 2,00% 3,00% 1,50% 2,50% Omsætning, BRIK 4,00% 5,50% 6,00% 4,00% 2,50% Omsætning, resten af verden 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Produktionsomkostninger i % af oms. 59,10% 58,85% 58,60% 58,35% 58,10% Udviklingsomkostninger i % af oms. 12,00% 12,30% 12,60% 12,80% 13,00% Distributions- og marketingsomkostninger 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Administrationsomkostninger i % af omsætning 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% Skattesats 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% AOH 1,75 1,90 2,05 2,20 2,20 Budgettering 2011/ e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e terminalperiode Omsætning Europa 2.195, , , , , , , , , , , , ,0 Omsætning Nordamerika inkl. Canada 180,5 182,7 185,0 188,7 192,5 196,3 202,2 208,3 214,5 217,7 221,0 226,5 232,2 Omsætning, BRIK 330,8 344,1 357,8 377,5 398,3 420,2 445,4 472,1 500,5 520,5 541,3 554,8 568,7 Omsætning, resten af verden 300,8 308,3 316,0 323,9 332,0 340,3 348,8 357,5 366,5 375,6 385,0 394,6 404,5 Nettoomsætning 3.007, , , , , , , , , , , , ,9 Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Bruttomargin 40,42% 40,90% 40,90% 41,15% 41,15% 41,15% 41,40% 41,40% 41,40% 41,65% 41,65% 41,90% 41,90% Udviklingsomkostninger Distributions- og marketingsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat før særlige poster Særlige poster Driftsresultat (EBIT) EBIT - margin 4,15% 5,41% 5,41% 5,36% 5,36% 5,36% 5,31% 5,31% 5,31% 5,36% 5,36% 5,41% 5,41% Skat af årets resultat Skattefordel på netto finansielle omkostninger -3 Driftsresultat efter skat Resultatandele efter skat af kap. andele i ass. virk Finansielle indtægter 9 Finansielle omkostninger -20 Skattefordel på netto finansielle omkostninger 3 Skat af øvrig totalindkomst 5 Totalindkomst 87,7 Balance Beregning af NDA (salg x (1/AOH)) Ændring i NDA Driftsoverskud Ændring i NDA FCF Side 9 af 18

10 Bilag 8 Værdiansættelse worst case RIDO WACC 8,590% RIDOMODEL - WORST DO NDA ROIC 7,00% 7,04% 7,11% 7,72% 7,72% 7,75% 8,36% 8,36% 8,37% 8,98% 9,16% 9,16% ROIC efter skat 0,0525 0,0528 0,0534 0,0579 0,0579 0,0581 0,0627 0,0627 0,0628 0,0674 0,0687 0,0687 WACC Diskonteringsfaktor 1,086 1,179 1,280 1,390 1,510 1,640 1,780 1,933 2,099 2,280 2,476 PV RIDO PV RIDO t.o.m. 2022e TV PV af TV 59 PV af driftsaktiviteter MV af ikke DA Virksomhedsværdi EKV Antal aktier 36 Værdi pr. aktie 53 Side 10 af 18

11 Bilag 9 værdiansættelse worst case FCFF WACC 8,590% FCFF-MODEL - WORST DO NDA FCFF Diskonteringsfaktor 1,086 1,179 1,280 1,390 1,510 1,640 1,780 1,933 2,099 2,280 2,476 PV FCFF PV FCFF t.o.m. 21/ TV PV af TV 689 Virksomhedsværdi Egenkapitalværdi Antal aktier 36,24 Værdi pr. aktie 53 Side 11 af 18

12 Bilag 10 budgettering best case VÆKSTFORUDSÆTNINGER Terminal Omsætning, Europa 3,05% 5,00% 6,25% 5,50% 2,50% Omsætning, Nordamerika inkl. Canada 5,25% 6,00% 7,00% 5,50% 2,50% Omsætning, BRIK 8,00% 9,50% 10,00% 8,00% 2,50% Omsætning, resten af verden 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 2,50% Produktionsomkostninger i % af oms. 59,10% 58,35% 57,60% 57,10% 56,50% Udviklingsomkostninger i % af oms. 12,00% 12,30% 12,60% 12,80% 13,00% Distributions- og marketingsomkostninger 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Administrationsomkostninger i % af omsætning 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% Skattesats 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% AOH 1,75 1,90 2,05 2,20 2,20 BUDGETTERING 2011/ e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e terminalperiode Omsætning Europa 2.195, , , , , , , , , , , , ,8 Omsætning Nordamerika inkl. Canada 180,5 189,9 199,9 211,9 224,6 238,1 254,8 272,6 291,7 307,7 324,6 332,8 341,1 Omsætning, BRIK 330,8 357,3 385,9 422,6 462,7 506,7 557,3 613,1 674,4 728,3 786,6 806,2 826,4 Omsætning, resten af verden 300,8 312,8 325,3 338,3 351,9 365,9 380,6 395,8 411,6 428,1 445,2 456,3 467,8 Nettoomsætning 3.007, , , , , , , , , , , , ,1 Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Bruttomargin 40,42% 40,90% 40,90% 41,65% 41,65% 41,65% 42,40% 42,40% 42,40% 42,90% 42,90% 43,50% 43,50% Udviklingsomkostninger Distributions- og marketingsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat før særlige poster Særlige poster Driftsresultat (EBIT) EBIT - margin 4,15% 5,41% 5,41% 5,86% 5,86% 5,86% 6,31% 6,31% 6,31% 6,61% 6,61% 7,01% 7,01% Skat af årets resultat Skattefordel på netto finansielle omkostninger -3 Driftsresultat efter skat Resultatandele efter skat af kap. andele i ass. virk Finansielle indtægter 9 Finansielle omkostninger -20 Skattefordel på netto finansielle omkostninger 3 Skat af øvrig totalindkomst 5 Totalindkomst 87,7 Balance Beregning af NDA (salg x (1/AOH)) Ændring i NDA Driftsoverskud Ændring i NDA FCF Side 12 af 18

13 Bilag 11 Værdiansættelse best case RIDO WACC 8,590% RIDOMODEL - BEST DO NDA ROIC 7,29% 7,32% 8,08% 8,77% 8,77% 9,56% 10,31% 10,31% 10,72% 11,51% 11,86% 11,86% ROIC efter skat 0,0546 0,0549 0,0606 0,0658 0,0658 0,0717 0,0773 0,0773 0,0804 0,0863 0,0889 0,0889 WACC Diskonteringsfaktor 1,086 1,179 1,280 1,390 1,510 1,640 1,780 1,933 2,099 2,280 2,476 PV RIDO PV RIDO t.o.m. 2022e TV PV af TV 498 PV af driftsaktiviteter MV af ikke DA Virksomhedsværdi EKV Antal aktier 36 Værdi pr. aktie 70 Side 13 af 18

14 Bilag 12 Værdiansættelse best case FCFF WACC 8,590% FCFF-MODEL - BEST DO NDA FCFF Diskonteringsfaktor 1,086 1,179 1,280 1,390 1,510 1,640 1,780 1,933 2,099 2,280 2,476 PV FCFF PV FCFF t.o.m. 21/ TV PV af TV Virksomhedsværdi Egenkapitalværdi Antal aktier 36,24 Værdi pr. aktie 70 Side 14 af 18

15 Bilag 13 Værdiansættelse ved ændret WACC WACC 7,650% RIDOMODEL - BASE - ændret wacc DO NDA ROIC 7,07% 7,11% 7,85% 8,53% 8,53% 9,29% 10,02% 10,02% 10,42% 11,19% 11,86% 11,86% ROIC efter skat 0,0531 0,0533 0,0589 0,0639 0,0639 0,0697 0,0752 0,0752 0,0782 0,0839 0,0890 0,0890 WACC Diskonteringsfaktor 1,077 1,159 1,248 1,343 1,446 1,556 1,675 1,803 1,941 2,090 2,250 PV RIDO PV RIDO t.o.m. 2022e TV PV af TV 626 PV af driftsaktiviteter MV af ikke DA Virksomhedsværdi EKV Antal aktier 36 Værdi pr. aktie 75 Side 15 af 18

16 Bilag 14 Værdiansættelse ved ændret AOH WACC 8,590% RIDOMODEL - BASE - ændret AOH DO NDA ROIC 7,07% 8,94% 9,87% 9,87% 9,87% 10,76% 10,76% 10,76% 11,19% 11,19% 11,86% 11,86% ROIC efter skat 0,0531 0,0671 0,0740 0,0740 0,0740 0,0807 0,0807 0,0807 0,0839 0,0839 0,0890 0,0890 WACC Diskonteringsfaktor 1,086 1,179 1,280 1,390 1,510 1,640 1,780 1,933 2,099 2,280 2,476 PV RIDO PV RIDO t.o.m. 2022e TV PV af TV 374 PV af driftsaktiviteter MV af ikke DA Virksomhedsværdi EKV Antal aktier 36 Værdi pr. aktie 68 Side 16 af 18

17 Bilag 15 Værdiansættelse ved ændret skat WACC 8,590% RIDOMODEL - BASE - Ændret skat DO NDA ROIC 7,36% 7,40% 8,17% 8,87% 8,87% 9,66% 10,43% 10,42% 10,84% 11,63% 12,34% 12,34% ROIC efter skat 0,0552 0,0555 0,0613 0,0665 0,0665 0,0725 0,0782 0,0782 0,0813 0,0872 0,0925 0,0925 WACC Diskonteringsfaktor 1,086 1,179 1,280 1,390 1,510 1,640 1,780 1,933 2,099 2,280 2,476 PV RIDO PV RIDO t.o.m. 2022e TV PV af TV 428 PV af driftsaktiviteter MV af ikke DA Virksomhedsværdi EKV Antal aktier 36 Værdi pr. aktie 68 Side 17 af 18

18 Bilag 16 Værdiansættelse ved ændrede omkostninger WACC 8,590% RIDOMODEL - BASE - ændrede omkostninger DO NDA ROIC 10,34% 10,40% 11,60% 12,60% 12,60% 13,86% 14,95% 14,95% 15,63% 16,77% 17,78% 17,78% ROIC efter skat 0,0776 0,0780 0,0870 0,0945 0,0945 0,1039 0,1121 0,1121 0,1172 0,1258 0,1334 0,1334 WACC Diskonteringsfaktor 1,086 1,179 1,280 1,390 1,510 1,640 1,780 1,933 2,099 2,280 2,476 PV RIDO PV RIDO t.o.m. 2022e TV PV af TV PV af driftsaktiviteter MV af ikke DA Virksomhedsværdi EKV Antal aktier 36 Værdi pr. aktie 97 Side 18 af 18

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK 2842011 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK VÆRDIANSÆTTELSE AF Forår 2011 1 Indhold Bilag 1 Reformulering

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse

Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse Reformuleret Egenkapitalsopgørelse 2007 Egenkapital primo 7771 Betalt udbytte -775 I alt 6996 Ændringer fra totalindkomsten Årets resultat 765 Valutareguelring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bilag 1 Geografiske og politiske områder

Bilag 1 Geografiske og politiske områder Bilag 1 Geografiske og politiske områder B&O er, som beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen, en virksomhed beliggende i Danmark, hvis omsætning primært består af salg i Europa, men også eksport til Asien

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Afgangsprojekt Bibbi Jensen & Kenny Jensen AAU HD 1. del 2014

Afgangsprojekt Bibbi Jensen & Kenny Jensen AAU HD 1. del 2014 12. Bilag Bilag 1: Reformuleret resultatopgørelse 2008/09 til og med 2012/13 56 Bilag 2: Reformuleret balanceopgørelse, aktiver 57 Bilag 3: Reformuleret balanceopgørelse, passiver 58 Bilag 4: Nøgletal

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

WINCON A/S. Kertemindevej Randers SV. Årsrapport 1. januar december 2015

WINCON A/S. Kertemindevej Randers SV. Årsrapport 1. januar december 2015 WINCON A/S Kertemindevej 62-64 8940 Randers SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Jesper Thorsen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2011 er offentliggjort den 30. maj 2011 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2011 er offentliggjort den 30. maj 2011 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 17 København K Herlev, den 3. maj 211 DELÅRSRAPPORT FOR 211 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 211 er offentliggjort den 3. maj 211 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere