Notat AARHUS UNIVERSITET. Moderniseringsstyrelsen. Udfærdiget af: Maria Volf Lindhardt, projektejer Rasmus Blok, projektleder Hans Jørgen Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat AARHUS UNIVERSITET. Moderniseringsstyrelsen. Udfærdiget af: Maria Volf Lindhardt, projektejer Rasmus Blok, projektleder Hans Jørgen Hansen"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET Moderniseringsstyrelsen Notat Udfærdiget af: Maria Volf Lindhardt, projektejer Rasmus Blok, projektleder Hans Jørgen Hansen Afrapportering ABT-projekt: Overgang til digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver Sammenfatning og anbefaling 3! Beskrivelse af demonstrationsprojektet 5! Formål og vision 5! Grundlæggende idé og præmis 6! Digitalt workflow 7! Mission og mål 7! Løsningsbeskrivelse 10! Den eksamensansvarlige 10! Den studerende 12! Bedømmeren 12! Data om demonstrationsprojektets løsning DigEx 15! Proces og udvikling 15! Projektplan og faser 17! Inddragelse af brugere 19! Vejledning og support 22! Digital arbejdsgang 24! Demonstrationsprojektets medarbejdere 25! Pilot og afprøvning 26! Evaluering 28! Modeller & Dataindsamling 28! Målinger 28! Spørgeskemaer 30! Testimonials 31! Arbejdskraftbesparende potentiale 31! Eksamensansvarlig 32! Post og Distribution 32! Bedømmer 32! Potentiel økonomisk besparelse 33! Bæredygtighedsmåling 34! Spørgeskemaer 35! Maria Volf Lindhardt Dato: 14. december 2012 Side 1/45 Stab Aarhus Universitet Fredrik Nielsens Vej Aarhus C

2 AARHUS UNIVERSITET Studerende 35! Eksamensansvarlige (studieadministration) 37! Bedømmere 38! Testimonials 41! Studerende 42! Eksamensansvarlig 42! Bedømmere 42! Teknologiens modenhed og mulighed for udbredelse 42! Side 2/45 Konklusion 43! Bilag 45!

3 AARHUS UNIVERSITET Sammenfatning og anbefaling Side 3/45 Demonstrationsprojektet har med sin etablering af DigEx-løsningen vist det muligt at digitalisere håndtering, gennemførelse og bedømmelse af en stor del af de skriftlige prøver ved Aarhus Universitet, og etableret en ramme der gør det økonomisk fordelagtigt og kvalitativt ønskeligt. På baggrund af demonstrationsprojektets resultater anbefales det at forfølge mulighederne for en fuldt uddigitaliseret håndtering og bedømmelse af de skriftlige prøver. Aarhus Universitet har med demonstrationsprojektet vist og dokumenteret følgende økonomiske fordele igennem afprøvningen af en konkret løsning på mere end studerende: Kraftig arbejdsbesparelse på det studieadministrative arbejde Fuldstændig arbejdsbesparelse på distribution og fragt Betydelig ressourcebesparelse på driftsomkostninger som porto, håndtering og arkivering = 6.2 mio. kr. i årlig besparelsespotentiale ved fuld implementering Endvidere har Aarhus Universitet demonstreret og dokumenteret en række forbedringer i kvaliteten som følge af digitaliseringen: Lettere adgang for de studerende til udlevering af eksamensopgaver og aflevering af besvarelser Hurtig adgang til evt. skriftlig feedback på besvarelser for de studerende Lettere adgang til og overblik over de studerendes besvarelser for bedømmerne Flere muligheder for bedømmerne i kommentering og censurering af de studerendes besvarelser, herunder tjek for plagiat og mulighed for direkte skriftlig feedback til den studerende Større mulighed for arbejdsdifferentiering og -planlægning for de studieadministrative medarbejdere Bedre rationalisering og større overblik over eksamensafviklingen for de studieadministrative medarbejdere Færre fejl og større sikkerhed generelt under eksamensafviklingen og for de involverede brugere Endelig har Aarhus Universitet efter en evaluering af demonstrationsprojektet dokumenteret stor tilfredshed med digitaliseringen: et massivt flertal af de studerende foretrækker fremover at modtage deres eksamensopgaver og aflevere deres besvarelser digitalt via DigEx-løsningen. et massivt flertal af de eksamensansvarlige medarbejdere ønsker fremover at håndtere de skriftlige eksamener gennem DigEx-løsningen et stort flertal af bedømmerne ønsker fremover at anvende DigEx-løsningen til at modtage og bedømme de studerendes besvarelser. Demonstrationsprojektet har således nået sit foresatte mål og gennem DigExløsningen etableret en mulighed for digitalisering af de skriftlige prøver, på en måde der er arbejdskraftsbesparende, kvalitetsforbedrende, ønskelig for brugerne og med en positiv bæredygtighedsprofil.

4 AARHUS UNIVERSITET Aarhus Universitet ser ingen særegne eller nævneværdige risici ved digitalisering af de skriftlige prøver.. Det bør dog bemærkes, at som ved alle andre digitaliseringer af arbejdsgange, gør demonstrationsprojektet sig også afhængig af digital infrastruktur og sikkerhedskodeks. Forudsætningen for en succesrig digitalisering vil således være: Stor driftsstabilitet og adgang til løsningen 24/7, herunder monitorering af løsningen driftsstatus Stor sikkerhed i autentificeringen af brugerne og i relation til uvedkommendes uretmæssige adgang Stor mulighed for skalering af samtidig brug og pladsforbrug over tid Side 4/45

5 AARHUS UNIVERSITET Beskrivelse af demonstrationsprojektet Formål og vision Demonstrationsprojektet har overordnet haft til formål, at gøre det muligt at skriftlige opgaver stilles og at besvarelser afleveres, bedømmes, håndteres og arkiveres digitalt. Demonstrationsprojektet har derfor søgt at kortlægge mulighederne for at afskaffe papir og gøre skriftlige prøver 100% digitale, samt fra det udgangspunkt at etablere en løsning til deres digitale afvikling. Demonstrationsprojektet har mestendels haft fokus på skriftlige prøver uden tilsyn, da der på bevillingsinstitutionen (Aarhus Universitet) i projektforløbet er opstartet et sideløbende forsøg med skriftlige prøver under tilsyn og denne types særlige fokus på snyd-problematikken (USB-løsningen) 1. Side 5/45 Kvantitativt har demonstrationsprojektet haft til formål, at: 1. fjerne overflødige arbejdsgange og derigennem samlet set spare arbejdskraft i afviklingen af skriftlige prøver 2. begrænse eller helt fjerne brugen af papir via digitalisering af arbejdsprocesserne omkring den skriftlige prøve 3. reducere tunge løft, pakning, post, kopiering og kommunikation gennem digitaliseringen, og dermed overflødiggøre mange af de hidtidige manuelle processer ved skriftlige prøver 4. digitalt forbinde AU med de studerende og underviserne/censorerne, for således at bringe universitetet i tættere og lettere forbindelse mellem brugerne Kvalitativt har demonstrationsprojektet haft til formål, at: 1. bedre understøtte universitetets primære processer og arbejdsgange omkring skriftlige prøver 2. lette de studerendes adgang til prøvning 3. øge eksaminatorernes og censorernes bedømmelsesmuligheder og -frihed 4. forbedre studieadministrationens muligheder for håndtering og styring af prøverne Overordnet set kan man påpege, at demonstrationsprojektet har haft til mål for de skriftlige prøver at gå fra en manuel håndtering til en digital automatisering. Til denne proces har det været vigtigt overordnet set at knytte følgende indikatorer: færre fejl, mere kontrol og styring mindre stress og øget fleksibilitet og sikkerhed større tilgængelighed og mere åbenhed I tillæg til de angivne formål, har det tillige været demonstrationsprojektet sigte, at indskrive sig i en bæredygtighedsdagsorden, qua sit store besparelsespotentiale på ressource-siden her mestendels sparede papirvarer og transportomkostnin- 1 Jf. Projekt gennemført i samarbejde mellem UBST og Aarhus Universitet. Se

6 AARHUS UNIVERSITET ger. Af samme årsag har demonstrationsprojektet udviklet et bæredygtighedsbarometer, ligesom demonstrationsprojektet har bidraget positivt til Aarhus Universitets egen nyetablerede opgørelse af bæredygtighed. Side 6/45 Endelig er det værd at påpege, at siden demonstrationsprojektets begyndelse, har regeringen i 2011 vedtaget en digitaliseringsstrategi, som specifikt peger på initiativer omkring digitalisering af de skriftlige prøver indenfor universitetsområdet. 2 Således bekendtgør den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at universiteterne ved udgangen af 2013 skal overgå til digital afvikling: Digitalisering på universiteterne omfatter dog ikke kun selve undervisningen. Når semesteret slutter, skal eksamensopgaven som en selvfølge afleveres digitalt. [ ] Derfor skal eksamensformerne udvikles og tilpasses den digitale tidsalder. Og den teknologiske infrastruktur skal opgraderes, så de skriftlige prøver senest i 2013 kan gennemføres uden brug af blyant og papir. Opsamlende udstikker den fællesoffentlige digitalisering fælgende krav til universiteterne omkring eksamensområdet (strategiens punkt 7.1): Universiteterne skal udbyde eksaminer, der fremstår tidssvarende. Senest i 2013 vil det være obligatorisk, at alle stedprøver, opgaver og afhandlinger så vidt muligt afleveres digitalt. Demonstrationsprojektets erfaringer vil sammen med ændrede og moderniserede prøveformer således være de to ben en succesfuld digitalisering af eksamensområdet skal stå på. Grundlæggende idé og præmis Når en studerende på traditionel vis afleverer en skriftlig eksamensbesvarelse, er det i form af udskrevet papir og ofte i adskillige eksemplarer. Besvarelserne afleveres personligt på et eksamenskontor og sendes med intern post rundt til eksaminatorer og oftest med anbefalet post til censorer. Undervejs skal den eksamensansvarlige koordinere, informere og administrere en blanding af tidskrævende papirgange, tjeklister, informationsudvekslinger og forskellige digitale systemer. Alt i alt er papirforbruget, portoomkostningerne og administrationsbyrden for afvikling af skriftlige eksamener ganske betydelig ikke mindst, når man tager i betragtning, at der for Aarhus Universitet som enkeltstående institution er omkring studerende tilknyttet og estimeret omkring afleverede eksamensbesvarelser årligt. Det estimeres, at en standard besvarelser udgør 15 si- 2 Jf. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, punkt 7.1. Se

7 AARHUS UNIVERSITET der, og denne som hovedregel afleveres i 3 printede eksemplarer. Det vil sige langt mere end stykker papir, der printes og manuelt håndteres årligt. Hertil skal lægges eksamensforsider, protokoller og eksamensomslag, samt bilag i form af illustrationer, artikler, audiovisuelt materiale mv., som både udgøres af papir, cd-rommer, usb-stik og lignende. I tillæg hertil bør man også indregne de mange skiftlige prøver, hvor bundne opgaver og spørgsmål udleveres på papir og ofte fulgt af en del skriftlige bilag i form af artikler, case-beskrivelser og lignende. Det er opgavesæt som kan veksle mellem printede sider pr. studerende pr. opgave. Side 7/45 Digitalt workflow Demonstrationsprojektet har arbejdet på at konceptualisere et digitalt workflow, der sammenfletter de forskellige led i en skriftlig prøve, så den vanlige praksis med at printe og manuelt håndtere opgaver og besvarelser overflødiggøres. Dette workflow integrerer de studieadministrative systemer med de praktiske processer omkring skriftlige prøver, hvilket samler afviklingen af skriftlige prøver ét og samme sted for alle involverede. Særligt fokus har der været på udvikling af tilfredsstillende procedurer for censor/eksaminator i forhold til læsning og kommentering af besvarelser digitalt, da disse arbejdsopgaver er dem som udgør størstedelen af den arbejdstid, der skal erlægges pr. prøve. Med et sådant workflow vil skriftlige eksamener kunne holdes digitalt fra start til slut, hvorved administrative og logistiske ressourcer frigøres, eksamensprocessen smidiggøres og miljøbelastningen minimeres. Med et estimeret antal af skriftlige eksamener på op omkring en halv million årligt ved de danske universiteter, er der således ganske betragtelige ressourcer der kan spares ved et digitaliseret workflow. Projektets grundkoncept er derfor ikke blot digitalisering, men i lige så høj grad integration; både i form af integration med eksisterende digitale databaser og tjenester, men også som en integration af de allerede digitaliserede arbejdsprocesser blandt de involverede, som hidtil har været adskilt analogt. Fx formuleres opgaven traditionelt på computer og udleveres som udskrevne sider, ligesom besvarelserne også skrives på computer, men afleveres udskrevet på papir i flere eksemplarer. På den måde er projektets mål ikke at skabe flere systemer til datahåndtering i rækken af systemer, men at sammenflette eksisterende information og koble vante arbejdsgange sammen i ét digitalt bindeled, så unødige og fysiske mellemled så vidt muligt overflødiggøres. Mission og mål Demonstrationsprojektet har fra udgangspunktet omsat projektets vision og mål til følgende overordnede mission i relation til løsningen: Løsningen skal skabe et effektivt, smidigt og ensartet workflow for håndtering af skriftlige prøver ved i bogstaveligste forstand at skære unødvendige papir-gange væk.

8 AARHUS UNIVERSITET Grundkonceptet skal være integration; både i form af løsningens integration med eksisterende digitale databaser og tjenester, men også som en integration af de allerede digitaliserede arbejdsprocesser blandt de involverede, som hidtil har været adskilt analogt. Løsningen skal via ét enkelt indgangspunkt samle rækken af handlinger fra initiering af eksamen, over udlevering af eksamensopgave til endelig bedømmelse af besvarelsen og efterfølgende vejledning for både eksaminator, censor, studerende og studieadministrativt personale. Løsningen skal være platformsuafhængig, og således ikke være afhængig af om brugerne tilgår den via PC, Mac eller andre styresystemer. Løsningen skal sigte mod fremtidens digitale håndtering og brug, og således basere sig på morgendagens teknologiske scenarium, hvor brugerne forventes at være endnu mere online forbundne, end de er i dag. Løsningen skal foruden anvendelsen af PC som primært arbejdsredskab for brugerne, søge at integrere brugen af mobil teknolog (fx tablets) i den digitale håndtering af opgaver - og særligt besvarelser - således at smidighed og mobilitet i eksempelvis bedømmelse og censur så vidt muligt bibeholdes. Løsningen skal i første omgang rette sig mod processen og håndteringen af skriftlige prøver, herunder også håndteringen af skriftlige prøver med tilsyn uden dog at forholde sig til en eventuel snyd-problematik med henblik på studerendes adgang til eksterne, online ressourcer. Men kan på sigt bør løsningen kunne udvides til også at inkorporere og håndtere andre eksamensformer. Løsningen skal ikke blot orientere sig mod digitaliseringen og automatiseringen af manuelle og papirbårne processer, men også søge at digitalisere den kommunikation som eksisterer ved og omkring skriftlige prøver. Fx gennem etablering af digitale muligheder for at afvikle bedømmernes mundtlige censur og votering, tillige med eksaminators senere mundtlige vejledning af de studerende. Side 8/45 Demonstrationsprojektet har fra udgangspunktet omsat projektets vision og mål til følgende overordnede mission i relation til brugerne: Alle: For alle brugere skal digitaliseringen betyde en lettelse i adgangen til de skriftlige eksamener, idet løsningen sikrer en adgang uafhængigt af tid og sted. Informationerne skal være tilgængelige når brugerne har tid og brug for dem. For alle brugere skal digitaliseringen af de skriftlige prøver betyde en lettelse af den fysiske byrde i form af en afskaffelse af papirbundne opgaver, besvarelser og bedømmelser. For alle brugere skal digitaliseringen skabe større overblik over eksamensprocessen. For alle brugere skal digitaliseringen skabe let adgang til arkiveret eksamensdata (opgaver, besvarelser, kommenteringer, votering mv.).

9 AARHUS UNIVERSITET Studerende: For den studerende skal digitaliseringen betyde en eliminering af behovet for printning og aflevering i fysisk kopi. Side 9/45 Bedømmere: For bedømmerne skal digitaliseringen betyde en eliminering af den fysiske håndtering af besvarelses ved bedømmelse og ved evt. efterfølgende feedback/vejledning. For bedømmerne skal digitaliseringen betyde, at de kan slippe for opbevaringspligten og efterfølgende sikker destruktion af besvarelser og noter. For bedømmerne skal digitaliseringen betyde en mere fleksibel adgang til bedømmelsesarbejdet, idet de skal kunne tilgå de samlede besvarelser online uafhængigt af fysisk lokation og tidspunkt, og via mobile enheder (fx ipads). 3 For bedømmere skal digitaliseringen betyde en smidigere inddatering af eksamensresultater og håndtering af formalia omkring eksamen. Administration: For studieadministrationen skal digitaliseringen betyde, at de ikke længere fysisk behøver at administrere, håndtere og distribuere opgaveformuleringer til studerende og eksamensbesvarelser til bedømmerne. Universitet: For universitetet skal digitaliseringen betyde en smidigere og mere effektiv eksamenshåndtering, samt allokering af færre ressourcer (arbejdsmæssigt og driftsmæssigt). For universitetet skal digitaliseringen sikre bedre overholdelse af den lovpligtige arkivering og opbevaring af besvarelser herunder sikringen af dokumentation i relation til evt. klagesager. Nedenstående tegning illustrerer det grundlæggende eksamens-workflow, som søges digitaliseret gennem demonstrationsprojektet: 4 3 Der blev til demonstrationsprojektet indkøbt en række ipads, som man gennem projektet udlånte til interne bedømmere og derigennem testede for brugen af. På det tidspunkt hvor demonstrationsprojektet startede og et langt stykke ind i projektet, var ipad eneste eller altdominerende tablet på markedet. Da den udviklede løsning desuden var browser-båret, var der ingen grund til umiddelbart at stille andre typer tablets til udlån. Demonstrationsprojektet testede dog med succes på nogle enkelte android-baserede tablets. 4 Der blev til demonstrationsprojektets hjemmeside udfærdiget en animeret workflow-beskrivelse, der mere detaljeret beskrev det digitaliserede workflow trin for trin. Jf.

10 AARHUS UNIVERSITET Side 10/45 Løsningsbeskrivelse Demonstrationsprojektets udviklede løsning til digital håndtering af skriftlige prøver, er blevet døbt DigEx en sammentrækning af Digital Exam. DigEx er en online platform til håndtering af skriftlige prøver og eksamener, uden brug af papir eller fysisk distribution. DigEx håndterer alle aspekter af en prøve, og tilvejebringer et enkelt indgangspunkt for den studerende, for bedømmerne og for den eksamensansvarlige. Den studerende får udleveret en opgaveformulering og afleverer efterfølgende eksamensbesvarelsen, som efter afleveringsfrist bliver tilgængelige for den eller de tilknyttede bedømmere. Bedømmeren kan derefter læse og kommentere besvarelserne direkte på platformen og slutteligt afgive vurdering og eventuelt dele kommentarer med de studerende. Den eksamensansvarlige opretter og administrerer forinden prøven, hvorefter frister og tilgængelighed håndteres automatisk af DigEx. I det følgende beskrives et eksempel på afviklingen af en prøve i DigEx, som den tager sig ud for de tre forskellige involverede brugere. Den eksamensansvarlige DigEx er bygget op omkring en integration med det studieadministrative system STADS, som blandt andet håndterer udbud af og tilmeldinger til prøver og eksamener. 5 Som eksamensansvarlig opretter man en eksamen i DigEx med eksamenens aktivitetskode, hvorved alle grunddata på eksamenen automatisk overføres. Dernæst defineres start- og sluttidspunkter for henholdsvis de studerendes eksamensperiode og bedømmernes censureringsperiode. Det er disse indstillinger, der efterfølgende automatisk sørger for at gøre en opgaveformulering tilgængelig 5 STADS er i perioden for demonstrationsprojektet overgået til at være det standard-studieadministrative system, som samtlige danske universiteter i Danmark benytter. Endvidere er der truffet beslutning om at STADS også fremadrettet skal anvendes ved en række øvrige uddannelsessektorer, så som CVU erne.

11 AARHUS UNIVERSITET ved starttidspunktet, lukker for aflevering af besvarelser ved sluttidspunktet, og efterfølgende gør besvarelserne tilgængelige for bedømmerne. Side 11/45 Når prøven oprettes i DigEx, er den i første omgang ikke aktiveret, hvilket tillader den eksamensansvarlige at sætte eksamenen op i ro og mag, uden at tilknyttede studerende og bedømmere vil kunne se den fra deres profil i DigEx. Som eksamensansvarlig kan man uploade den opgaveformulering og det ekstramateriale, som skal udleveres til den studerende ved prøvestart. Ekstramateriale kunne være artikler, videoklip eller henvisninger til internetsider og meget andet, mens opgaveformuleringen holdes i standard pdf-format for statisk at sikre indholdet form og karakter. Endvidere kan den eksamensansvarlige tilføje relevante elementer, som den studerende må udfylde og angive som del af besvarelsens officielle forside. Det kan være antal anslag, om besvarelsen må gøres tilgængelig for udlån og lignende. Den officielle eksamensforsides basisinformation, så som den studerendes navn, årskortnummer og studieretning, samt eksamens navn, ECTSpoint osv. indføjes automatisk. Hvis der i det studieadministrative system STADS er lavet eksamensprotokoller til bedømmeren, vil bedømmerne endvidere automatisk blive tilknyttet eksamenen og tildelt de rigtige studerende i DigEx. Men på et hvilket som helst tidspunkt under eksamensafviklingen kan den eksamensansvarlige egenhændigt tilknytte eksaminatorer og censorer til prøven og fordele disse på de studerende, dersom data herom ikke er indeholdt fra STADS. Denne fordeling kan gøres individuelt, men kan også automatiseres således at DigEx selv fordeler de studerende hvis der er flere eksaminatorer eller flere censorer. DigEx tilvejebringer den eksamensansvarlige med en liste over studerende, så vedkommende kan se nøjagtigt hvilke studerende, der er tildelt hvilke bedømmere, samt ændre tildelingerne direkte efterfølgende. Den enkelte studerende kan gives dispensation til senere aflevering, hvis dette er påkrævet, samt tildeles en individuel opgaveformulering, hvis prøven er struktureret således. Der kan derudover uploades eller linkes til materiale, som kun er til bedømmerne på eksamenen, hvilket eksempelvis kan være et link til prøvens studieordning, en fast rettevejledning, skabeloner til censorrapporter mv. Den eksamensansvarlige kan til hver en tid frembringe en særlig opsummering af den pågældende eksamen, der giver et samlet overblik over alle indstillinger og tildelinger, samt fortæller hvis der er ting, der mangler at blive håndteret. Herunder også om alle relevante parter (fx de pågældende studerende og bedømmere) har fået meddelelse om at prøveafviklingen foregår i DigEx. Først når alle påkrævede ting er forud for eksamens-afviklingen er håndteret af den eksamensansvarlige, kan den pågældende eksamen aktiveres, hvorved den vil figurere aktiv på de eksamenstilmeldtes og pågældende bedømmeres profil i DigEx, ligesom der udsendes notifikation herom til dem på .

12 AARHUS UNIVERSITET Den eksamensansvarlige kan i øvrigt løbende følge med i sin egen oversigt over eksamenen, hvem og hvor mange, der har afleveret, ligesom hvem og hvor mange afleveringer bedømmerne har bedømt. Side 12/45 Den studerende Som studerende fremgår ens aktive eksamener af oversigten når man er logget ind i DigEx. Først når udleveringstidspunktet er nået, vil opgaveformuleringen være synlig og tilgængelig på den pågældende eksamen. Og først herefter kan de studerende følgelig læse den skriftlige opgaveformulering, og tilgå det eventuelle ekstramateriale som er vedlagt. Herefter kan den studerende gå i gang med udarbejdelsen af besvarelsen indenfor den tidsramme, som er sat for den pågældende prøve. Når besvarelsen er klar til aflevering, tilgår den studerende atter DigEx og udvælger den rette eksamen til besvarelsen. For at aflevere besvarelsen, skal den studerende først udfylde de påkrævede oplysninger til den officielle forside. Når oplysningerne er udfyldt, åbnes der for upload af besvarelsen, samt eventuelt digitalt ekstramateriale. Besvarelsen skal altid afleveres som PDF, hvilket sikrer, at indhold i og opsætning af dokumentet ikke ændres efterfølgende. Ekstramaterialet derimod kan være allehånde digitale dokumenter og fil-formater. Når forsiden er udfyldt og besvarelsen uploadet, kan den studerende så længe afleveringsfristen ikke er overskredet trykke Aflevér, hvorved eksamensbesvarelsen afleveres. Når besvarelsen er afleveret kan den studerende ikke længere ændre i forsideinformationer og uploadede filer, men får til gengæld en kvittering for det afleverede materiale. Hvis den studerende inden afleveringsfristen alligevel gerne vil ændre på forsideoplysningerne eller uploade en ny besvarelse, kan vedkommende trække afleveringen tilbage, og rette de ønskede ting. Den tidligere kvittering annulleres og først når den studerende atter trykker Aflevér fås igen en gyldig kvittering. Når den studerende har afleveret sin eksamensbesvarelse rettidigt, vil det desuden fremgå af den studerendes eksamensoversigt i DigEx, ligesom den studerende her også kan se eventuelle kommentarer på besvarelsen, som bedømmerne har delt, når eksamensperioden og bedømmelsen er overstået. Bedømmeren Når afleveringsfristen er overskredet, går de afleverede besvarelser videre til de bedømmere, som er blevet tildelt de enkelte studerende på den pågældende eksamen. I eksamensoversigten for den enkelte bedømmer fremgår det, at der ligger besvarelser klar til bedømmelse og censurering. Når bedømmeren tilgår den enkelte eksamen, ser vedkommende alle de relevante informationer om eksamenen, som kan være nødvendige for at komme i gang med at bedømme besvarelserne. Opgaveformuleringen som de studerende har fået udleveret kan læses, det særlige materiale (rettevejledninger mv.) som den eksamensansvarlige har lagt ud til be-

13 AARHUS UNIVERSITET dømmerne kan tilgås og de studerende som bedømmeren er blevet tildelt præsenteres i listeform. Side 13/45 Ud for hver enkelt studerende kan bedømmeren se forskellige basisoplysninger om den studerende, den enkelte studerendes besvarelses officielle forside, samt hvilke øvrige bedømmere den studerende er blevet tildelt. Derudover får bedømmeren præsenteret en indikation på, om der er fundet plagierede afsnit i den studerendes besvarelse, da alle besvarelser automatisk skannes for plagiat. Hvis der er indikation herpå og bedømmeren vil undersøge dette nærmere, kan vedkommende ved et enkelt klik få adgang til den plagieringsrapporten der udfærdiges for hver besvarelse, her leveret online af firmaet Urkund. Som bedømmer kan man med det samme gå i gang med at læse de studerendes besvarelser direkte på platformen i den indbyggede DigEx Reader. Det kræves ikke, at man downloader besvarelserne og installerer speciel software for at kunne læse og kommentere besvarelserne, blot en nyere browser, hvorved al bedømmelsesarbejdet kan foregå online. Bedømmerens kommentarer gemmes automatisk i DigEx, og ligger derved sikret og samlet ét sted, så de er lette at finde tilbage til på et senere tidspunkt. Dette gør det muligt at arbejde fra flere forskellige computere, uden at skulle bekymre sig om at flytte filer eller holde styr på forskellige udgaver af samme besvarelse og kommentarer. I DigEx Reader kan bedømmeren se den afleverede besvarelse og begynde at læse i den. Standardannotationer som overstregning af tekst og indsættelse af symboler i besvarelsen kan anvendes og kan samtidig tilknyttes skriftlige kommentarer. Kommentarer som retter sig mod besvarelsen som helhed og ikke kun et bestemt sted i teksten, kan tilmed løbende skrives ind i besvarelsens generelle notesblad, i toppen af DigEx Reader. Endvidere kan man som en særlig annotationsform, skrive formler i Latex-sprog. Som bedømmer kan man løbende i bedømmelsesprocessen få overblikket over alle ens annotationer i den enkelte besvarelse, via en kronologiske annotationsliste, ligesom opgaveformulering og eventuelt ekstramateriale også kan tilgås direkte fra DigEx Reader. Bedømmeren kan søge på ord i besvarelsen, samt indstille hvordan besvarelsen skal vises på siden mht. tekst- og sidestørrelse. Vil man som bedømmer arbejde på flere besvarelser på samme tid, kan disse blot åbnes som nye tabs i browseren, således man hurtigt kan skifte mellem dem. I DigEx Reader er der for bedømmerne også mulighed for at få vist et sammendrag af de annotationer man har gjort i den enkelte besvarelse. Det gør det lettere og mere overskueligt at genlæse ens kommentarer, fx i relation til mundtlig vejledning af den studerende efterfølgende. Man kan også vælge, hvis nogle af kommentarerne skal deles enten med den studerende eller med ens medbedømmere. På den vis faciliterer DigEx Reader en hurtig og simpel metode til at give de stu-

14 AARHUS UNIVERSITET derende feedback på deres besvarelser. Delte kommentarer, bliver tilgængelige for den studerende, når censureringsperioden er overstået og den endelige bedømmelse har fundet sted. Side 14/45 Som bedømmer kan man også vælge at downloade besvarelserne lokalt til sin computer eller tablet, hvis man ønsker at bedømme opgaverne uden behov for at være online. For at lette adgangen til besvarelserne og opretholde fordelene ved at gemme annotationerne online, er der udviklet en tilhørende DigEx App, der gør det let og overskueligt at hente og sende besvarelserne frem og tilbage mellem DigEx og ens tablet. Derved kan bedømmeren læse besvarelserne offline på fx sin ipad, men via App en sende sine kommentarer mv. tilbage til DigEx og arkivere dem online, fx hvis disse skal bruges som feedback til de studerende. Når bedømmeren er klar til at afgive sin karaktermæssige bedømmelse af den studerendes besvarelse, kan vedkommende fastsætte sin midlertidige vurdering ud for hver enkelt studerendes besvarelse. DigEx stiller endvidere et online videokonferencerum til rådighed for de involverede bedømmere, som evt. kan bruges til at foretage selve censureringen online, hvorved man kan gennemgå besvarelserne på skærmen sammen, men fra hver sin computer og opholdssted. Når der er opnået enighed omkring de endelige karakterer, kan bedømmerne klikke sig videre til den direkte inddatering af karaktererne i det studieadministrative system (STADS-VIP). For alle brugere, hvad enten det er den eksamensansvarlige, den studerende eller bedømmeren, bliver den pågældende eksamen de har været involveret i efterfølgende arkiveret efter end eksamensperiode. Fra hver enkelt brugers arkiv kan de altid vende tilbage til besvarelserne og kommentarerne, samt aflæse den historiske data tilknyttet den pågældende eksamen. Demonstrationsprojektet har udfærdiget denne demonstrationsvideo, som på kort og klar vis introducerer til og demonstrerer hvad DigEx kan og hvordan løsningen fungerer. Her den engelske udgave:

15 AARHUS UNIVERSITET Side 15/45 Se: Data om demonstrationsprojektets løsning DigEx Demonstrationsprojektets løsning DigEx er bygget på åbne standarder og benytter en standard LAMP-opsætning (Linux, Apache, MySql og PHP). Løsningen fungerer som SaaS (Software as a Service) og fungerer online gennem alle nyere og opdaterede browsere (Chrome, Safari & Internet Explorer). Til brug for synkronisering for offline brug af ipad, er der desuden udviklet en DigEx App. Løsningen bygger på en autentificering gennem tjenesten WAYF (Where Are You From), med reference til AUs brugerdatabase (mit.au.dk). Endvidere benytter løsningen NemID som alternativ autentificering, med reference til AUs STADSdatabase. DigEx er fuld integreret med AUs studieadministrative system STADS, hvorfra relevant eksamensdata hentes, ligesom løsningen henviser direkte til AUs karakterinddatering STADS-Vip. Endelig integrerer løsningen med plagieringsværktøjet URKUND, der skanner studenterbesvarelser for snyd, og tilbyder brug af web- og videokonference-værktøjet Adobe Connet Pro for bedømmerne. DigEx baserer sin løsning på opgaver og besvarelser i pdf-formatet, for at modvirke forvanskning, og idet pdf-formatet fungerer som international standard for kommentering. DigEx tillader dog bilag til disse i allehånde øvrige formater. DigEx-løsningen læser pdf-formaterne og gør dem tilgængelige for kommentering, men opbevarer og videreformidler kun bilagenes øvrige formater og gør dem til genstand for download. Proces og udvikling Det skriftlige eksamensområde har igennem århundreder udviklet sig i sammenhæng med udviklingen i universiteternes undervisning og de enkelte fagligheder. Der er således et tæt bånd mellem faglig praksis og undervisning heraf, også den måde man ønsker at udføre en evaluering af de studerende på. Endvidere er universiteterne selvforvaltende og kun reguleret overordnet på dette område, hvorfor

16 AARHUS UNIVERSITET der ikke eksisterer nogen standard-praksis på tværs af sektoren, der dikterer en entydig udmøntelse af den skriftlige eksamen. Af samme grund eksisterer der ikke nogen ensartet praksis på tværs af universiteterne eller indenfor det enkelte universitet. Side 16/45 Endvidere er eksamensområdet og den daglige praksis, qua det tætte bånd til uddannelse og faglige discipliner, historisk set blevet forvaltet tæt på studierne. I forlængelse heraf er der opstået lokale eksamens-kulturer og differentieringer af den skriftlige eksamen, som har udmøntet sig i en stor og varieret mængde af tilgange, udformninger og håndteringer af den skriftlige eksamen ikke blot på tværs af institutioner, men også indenfor det enkelte universitet. Mange steder forvaltes prøve- og eksamens-området til stadighed decentralt enten på institut eller fakultetsniveau, mens man dog på Aarhus Universitet i slutningen af demonstrationsprojektets periode har gennemført en centralisering af eksamensadministrationen. Demonstrationsprojektet stod derfor i sit udgangspunkt overfor en decentral organisering af eksamens-området, hvorfor der heller ikke har været en central kilde til overblik og kravspecifikation ved igangsætning af projektet. Der var ganske enkelt ingen på universitetet eller i universitetssektoren, som havde indsigt i alle de mange forskellige måder de skriftlige eksamener blev gennemført og forvaltet på, på tværs af alle universitetets studier. For at kunne tilvejebringe en brugbar løsning, var projektet således helt konkret fra start nødt til at vende sig mod brugerne i planlægningen og udviklingen af en digital løsning. Udviklingen af eksamensplatformen DigEx har således været bundet op på en stor brugerinddragelse og kontinuerlig evaluerings- og feedbackproces. Udviklingsarbejdet har være iterativt struktureret, hvor løbende afprøvning og brugerinvolvering tilstræbte trinvist at skabe en løsning, der i videst muligt omfang favnede brugernes forskelligartede arbejdsgange, behov og ønsker. Målet blev derfor heller ikke at udvikle en på én gang komplet løsning først, for dernæst at udrulle den trinvist i organisationen, som oprindeligt tænkt. 6 Målet blev i stedet gradvist at opbygge en løsning, hvor brugerne var med til at tilpasse den løbende, og i samme proces trinvist indføre den i organisationen. Kvaliteten af denne udviklingsproces blev blandt andet sikret gennem følgende forhold: Løbende dialog og supporthåndtering af brugerne. Direkte berøring med brugerne, gennem præsentationer og informationer om digitaliseringen af prøverne og løsningens funktionalitet og brug. Trinvis evaluering og monitorering af brugsmønstre og tilfredshed. Trinvis måling af besparelsespotentiale. Det blev derfor planlagt at gennemføre fire pilot- og udviklingstest undervejs i demonstrationsprojektet henholdsvis eksamenstermin vinter 2010/11, sommer 6 Jf. oprindelig projektplan angivet ved ansøgningstidspunktet i den endelige ansøgning (bilag a)

17 AARHUS UNIVERSITET 2011, vinter 2011/12 og sommer Pilottestene fungerede som løbende afprøvning og optimering af både de tekniske forhold omkring de involveredes brug af løsningen, såvel som selve workflowet i eksamensafviklingen som helhed. Da det af mange forskellige og indlysende årsager ikke er muligt at simulere gennemførelse af skriftlige eksamener, og da data og tilbagemelding i så fald ikke vil være validt, gennemførtes de enkelte pilottests på virkelige og konkrete eksamener i de pågældende perioder. Side 17/45 Projektplan og faser Den endelige projektplan endte med 6 distinkte faser, som havde følgende overordnede mål og struktur: FASE BESKRIVELSE START SLUT MÅL 1 Projektstart Designe processen - Få relevante parter og instanser tilknyttet 2 Udvikling og test Start udvikling af løsning - Test af brugbar hardware 3 Udvikling og pilottest Fortsat udvikling af løsning - Test af løsning 5 prøver - Igangsætning af afklaring vedr. drift 4 Udvikling og pilottest Fortsat udvikling af løsning - Test af løsning 2 x 25 prøver - Fortsat afklaring af overgang til 5 Udvikling og pilottest Fortsat udvikling af løsning drift - Test af løsning 50 prøver 6 Drift Overgang til drift - Endelig afklaring af overgang til drift 1. fase bestod i en kort afklaringsperiode, hvor krav til løsning blev kortlagt og udspecificeret mere i detaljer. Projektlederen blev udpeget og den overordnede tilgang til demonstrationsprojektet blev designet, herunder det konkrete eksamensworkflow som man ønskede at digitalisere. Endelig blev hovedinteressenter og samarbejdsorganisation (mellem Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Aarhus) udpeget og der blev indledt dialog med disse. I relation til prøver under tilsyn, blev der udpeget relevant lokale og påbegynd kabling af dette til gennemførelse af test. 2. fase bestod i påbegyndelse af udviklingen af en decideret løsning for digitalisering af workflowet omkring de skriftlige prøver. Systemudviklere blev tilkoblet demonstrationsprojektet og der blev udført en række test af muligt brugbart hardware til digitaliseringen bl.a. digitale kuglepenne, mobile enheder og tab-

18 AARHUS UNIVERSITET lets. Endvidere blev prøver udpeget og med succes gennemført i nyetableret kablet prøvelokale mhp. de skriftlige prøver under tilsyn. Endelig blev der udført en nulpunktsmåling mhp. det arbejdskraftsbesparende potentiale. Side 18/45 Det bør bemærkes, at som konsekvens af, at Aarhus Universitet i løbet af 2010 blev udpeget som forsøgs-institution af det daværende Videnskabsministerium, i forbindelse med digitalisering af prøver under tilsyn (digitalisering af stedprøver), valgte man i demonstrationsprojektet at fokusere mere ensidigt på digitaliseringen af de skriftlige prøver uden tilsyn, og således ikke også forholde sig til stedprøvens særlige fokus på tilsynet. 3. fase bestod i forsat udvikling af en løsning til digitaliseringen af workflowet. Med baggrund i 2. fases test af relevant hardware og samarbejde med interessenterne, blev det desuden besluttet at gå efter en løsning som var online og baseret i skyen, således at løsningen var tilgængelig 24/7 og uafhængigt af sted og hardware-device (PC, Mac, Linux, tablet computer, mobiltelefon etc.). Sigtet for løsningen i denne fase var dog først og fremmest at sikre afviklingen af prøverne i et simpelt digitalt workflow uden udprint i processen. Kort sagt var succeskriteriet at muliggøre digital sikker udlevering af opgave, sikker upload af besvarelse og sikker distribution af besvarelserne til bedømmelse. De kommende prøver ved demonstrationsprojektets første pilottest (vinter 2010/11) blev udpeget og der foregik dialog og informering af de pågældende prøvers bedømmere. Endelig blev første pilottest udført på 5 prøver og der blev efterfølgende samlet op og afholdt et seminar om de indledende erfaringer. 7 Der blev desuden foretaget midtvejsmåling af det arbejdskraftsbesparende potentiale. Afslutningsvis i perioden og efter første vellykkede pilotforsøg, blev der taget hul på en begyndende drøftelse med Aarhus Universitets ledelse, med henblik på en efterfølgende idriftsættelse af løsningen. 4. fase bestod i fortsat udvikling af løsningen, nu korrigeret og udvidet på baggrund af 1. pilottests evalueringsresultater og kvalitative opsamlinger. Det overordnede sigte for løsningen blev nu at sikre, at det digitale workflow kunne foregå online via browser, også for bedømmelse-processen, samt etablere bedre redskaber for eksamensopsætningen for administratorerne og inkorporere de studerendes individuelle eksamensforsider. 8 Da fasen indeholdt 2 pilottest-perioder, blev der udviklingsmæssigt tillige samlet op efter 2. pilottest og udviklingen af løsningen fortsatte frem mod 3. pilottest, hvor fokus mestendels blev rettet direkte mod integration af løsningen med Aarhus Universitets studieadministrative system 7 Jf. uddybende information om 1. pilottest her: 8 Jf. uddybende information om 2. pilottest her:

19 AARHUS UNIVERSITET (STADS), således relevant eksamensdata automatisk kunne tilflyde løsningen. 9 Endvidere blev der arbejdet på at sikre løsningen kunne tilgås og bedømmelsen håndteres via ipad, ligesom webkonference (lyd og video) blev muliggjort for bedømmerne i relation til censur. Side 19/45 Forrige fases seminar hidkaldte en del interesse, hvorfor der i denne fases 2. pilottest (sommer 2011) kunne udføres test på 62 prøver mod projektplanens korrigerede mål om 25. Efter 2. pilottest blev der ligeledes opsamlet og evalueret, ligesom resultaterne blev præsenteret ved nationalt seminar om digital eksamen, arrangeret i regi af Videnskabsministeriet i december pilottest (vinter 2011/12) som også blev afviklet indenfor demonstrationsprojektets 4. fase, blev på grund af den stadig stigende interesse for deltagelse, gennemført med 107 prøver, mod de oprindeligt planlagte 25. Ligeledes blev der samlet op, evalueret og foretaget kvalitative interviews, ligesom der i forbindelse med den fortsatte drøftelse og udredning mhp. efterfølgende idriftsættelse, blev udfærdiget notat til ABT-fonden og Økonomistyrelsen fase bestod i fortsat udvikling og tilpasning af løsningen, korrigeret af de mange inputs, evaluering og afprøvning havde givet. Ud over konsolidering af løsningen, blev det overordnede sigte i udviklingsarbejdet at fokusere mere på bedømmernes muligheder, herunder inkorporere et meget efterspurgt værktøj til plagierings-tjek og mulighed for at kunne overføre noter foretaget offline fra ipad. 11 Således blev DigEx udvidet med plagieringsværktøjet URKUND med automatisk skanning af alle besvarelser og der blev udviklet en særlig DigEx-app. Atter var der stor interesse for deltagelse, og ved gennemførelsen af sidste pilottest 4 (sommer 2012) blev 209 prøver således afviklet gennem DigEx (mod de planlagte 50). Efterfølgende blev der samlet op via evaluering og via slutmåling af det arbejdskraftsbesparende potentiale. 6. fase bestod i overgang til drift af den udviklede DigEx-løsning. DigEx blev projektmæssigt forlænget internt til 1. november, mens Aarhus Universitet blev endelig afklaret om, hvorledes servicen lovmæssigt korrekt kunne videreføres på AU, efter frasalget af rettighederne. Ved projektafrapporteringen var Aarhus Universitet således i proces med etablering af udbud og sikring af service i interimperioden frem mod dette udbud. Inddragelse af brugere Med henblik på en bedst mulig udvikling af den digitale løsning (DigEx) i demonstrationsprojektet, og da der ikke eksisterede en samlet kravspecifikation eller 9 Jf. uddybende information om 3. pilottest her: 10 Jf. notat udarbejdet i samarbejde med ABT-fonden/Økonomistyrelsen (bilag b). 11 Jf. uddybende information om 4. pilottest her:

20 AARHUS UNIVERSITET overblik over de skriftlige eksamener forud for projektstart, blev det afgørende med inddragelse af brugergrupperne (studerende, bedømmere og studieadministration). Denne inddragelse skulle både tilvejebringe retning og feedback på de kvantitative og de kvalitative elementer af demonstrationsprojektets løsning og pilottests. Ud over de obligatoriske nulpunkts-, midtvejs- og slutmålinger som gav kvantitative indikationer om løsningens arbejdskraftsbesparende potentiale, blev der iværksat omfattende evalueringer af de kvalitative elementer efter hvert pilottest, ligesom der blev lavet kvalitative interviews og testimonials. Side 20/45 De kvantitative målinger af det arbejdsbesparende potentiale, gav ud over de resultatmæssige indikationer om besparelser (jf. nedenstående afsnit om målinger), også anledning til at forstå de enkelte aktørers grundlæggende arbejde og proces mere nøje. For at kunne foretage målinger af deres arbejde, var man nødt til at danne sig et overblik over arbejdsgangene, deres generalitet og sammenlignelighed på tværs af universitetet. Herfra kunne man nedbryde arbejdsgangene og processerne i sektioner, der kunne måles og sammenholdes med andre målinger. Dette arbejde og overblik kunne kun tilvejebringes med inddragelse af brugergrupperne særligt de personer som varetog studieadministration, bedømmelse og distribution af de skriftlige eksamener. For at tilvejebringe den nødvendige procesforståelse og overblik over arbejdsgange der skulle måles, blev der forud for nulpunktmålingen foretaget kvalitative interviews med en række nøglepersoner indenfor de forskellige brugergrupper. I samarbejde med disse blev arbejdsopgaver udpeget og fase-opdelt, således et endeligt måleskema kunne udfærdiges. Efterfølgende og løbende i demonstrationsprojektet blev selvsamme nøglepersoner rådført vedr. justering og ændring af skemaet, som følge af overgang til den digitaliserede proces, hvor nogle enkelte processer ændredes, nogle bortfaldt og nye opstod. De kvalitative evalueringer blev foretaget efter hver af de fire pilottest i demonstrationsprojektet, og blev foretaget på de tre brugergrupper. 12 Evalueringerne blev iværksat som spørgeskemaer, der blev udsendt semi-automatisk til hver enkelt bruger efter endt arbejdsproces i DigEx. Dvs. når den studerende havde uploaded endelig besvarelse, når bedømmeren havde færdiggjort bedømmelsen og givet karakter og når den eksamensansvarlige var færdig med eksamensperioden. Spørgeskemaet spurgte til brug, brugsmønstre og til tilfredshed, men havde også reserveret en række sektioner til uddybende svar, udviklingsforslag og evt. mangler og kritik. Endvidere blev enkelte personer fra de tre brugergrupper udvalgt til kvalitativ interview og optagelse af testimonials, på baggrund af deres tilkendegivelse om 12 Jf. Jf.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 v. Jan Danielsen Chef it-arkitekt Koncern-it Københavns Universitet Dias 1 Målrettet IT Koncern-it indhold Baggrund Samarbejdet Udbuddet Løsningen Implementering Dias

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Vejledning til e-tests

Vejledning til e-tests Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Vejledning til e-tests Finde og bedømme opgaver Det Sundhedsvidenskabelige fakultet 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vejledning til at finde

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo VF5 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Indhold Sådan registrerer du resultater... 2 Adgang til systemet... 2 Registrering af resultater i STADS-VIP... 3 Kontakt eller hjælp... 4 Status på din

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud UdbudsNet en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud HVAD ER UDBUDSNET? UdbudsNet er en let og overskuelig internetbaseret løsning til håndtering af en digital udbudsproces. Brugergrænsefladen

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 STRATEGIENS FORMÅL Strategien udtrykker en langsigtet og tydelig målsætning omkring brugen af it i undervisningen. Den udtrykker at skolens ambitionsniveau

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere