1) skader fra opstigende kloakvand i kældre med kælderstatus og uden tilladelse til beboelse og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) skader fra opstigende kloakvand i kældre med kælderstatus og uden tilladelse til beboelse og"

Transkript

1 Page 1 of 2 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 11. september :55 Til: Torsten Duer Emne: VS: Høringssvar fra Lilian Rothaus, Regn- og spildevandsplan Opfølgningsflag: Opfølgning Flagstatus: Fuldført Fra: Lilian Rothaus Sendt: 11. september :44 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Høringssvar fra Lilian Rothaus, Regn- og spildevandsplan Søer, vandløb og lavninger inddrages i disse år i stadig større omfang som forsinkelsesbassiner for overfladevand fra kommunens veje, hvor kloaksystemet ikke er dimensioneret til og ikke separeret til at modtage de forøgede vandmængder under skybrud. Endvidere betyder det store pres på ledningsnettet under skybrud, at det blandede kloak- og regnvand presses op gennem gulvafløb fra bad og bryggers i lavtliggende ejendomme. Enkelte steder på nettet er der herudover direkte problemskabende fejl i projekteringen eller udførelsen af ledningsnettet. Et eksempel blev nævnt som et Ø80 cm rør, der på sin vej mundede ud i et Ø40 cm rør. Det synes ikke hverken rimeligt eller fair, at Hørsholm Kommune i planen, som er udsendt til høring, har valgt generelt at fraskrive sig ansvar for opstigende vand fra kloaksystemet for beboelse, der ligger under gadeplan, når den ekstraordinære belastning helt eller næsten udelukkende stammer fra regnvand fra kommunens veje. Et vist samarbejde med grundejerne i de særligt belastede områder ville være klædeligt. Oversvømmelsesskader og oppresset kloakvand i boligerne gøres med et pennestrøg til et selvbetalerproblem og forsikringsspørgsmål, vel vidende at det i dag kan være umuligt at forsikre boliger i områder, der belastes ved skybrud. Det bør også indgå, at håndtering af og kontakt med opstigende kloakvand i boligen er stærkt belastende og kan give livsvarige hudproblemer og allergiske reaktioner. Der bør som minimum skelnes mellem 1) skader fra opstigende kloakvand i kældre med kælderstatus og uden tilladelse til beboelse og 2) skader i den del af boligen, som er almindelig beboelse med beliggenhed i niveau med terræn på grunde, der skråner fra vejen og ned mod vore søer og lavere liggende, bebyggede arealer i forhold til vejene. Hele Hørsholm skråner stærkt ned mod Øresund med mange niveauer og plateauer med "højtliggende lavninger" undervejs. Bortset fra de absolut øverst beliggende bebyggelser i kommunen, vil næsten alle huse ligge under gadeplan i forhold til nabogader, som ligger i en højere kote. Ved at fraskrive sig ansvar for "alt under gadehøjde", fraskriver kommunen sig i realiteten både ansvar for en vis forebyggelse, for erstatningsansvar og for medansvar for løsning af problemerne, der ved skybrud primært forårsages af vandmængderne fra de kommunale veje, cykelstier og fortove. Regnvand fra hustage og belægninger på private ejendomme ledes i stort omfang ud over haver, regnvandsbede og grønne arealer og udgør iflg. oplysninger under høringen højst 1/3 af belastningen ved skybrud, og andelen er for nedadgående i takt med at regnvandet separeres fra spildevand og ledes til faskiner, regnvandsbede og grønne arealer. Kommunen angiver som løsning på problemerne, at grundejeren selv monterer et højtvandslukke for egen regning. Det koster ca pr. hus inkl. montering plus årlige omkostninger i al fremtid til kontrol

2 Page 2 of 2 af funktion, batterier m.v. Elektronikken i højtvandslukket er som al anden elektronik sårbar og udsat for nedbrud, og garantien udgør kun de lovpligtige 2 år. Det ville være rimeligt som minimum at definere problemerne og søge en kollektiv løsning for de belastede områder. Hvor kollektive løsninger ikke er mulige, ville det synes rimeligt med et tilbud om at "slå halv skade" med grundejere, som belastes af opstigende, bakteriefyldt vand fra kloakkerne på grund af for stort regnvandspres på kloaksystemet ved skybrud, hidrørende fra kommunens gade og veje. Ved skybrudet i august 2010 var Alsmosen recipient for så store mængder regnvand fra Alsvej m.v., at søens overflade i flere dage lå ca. 1 meter over normal vandhøjde. De omkringliggende grunde blev helt eller delvist oversvømmet med slamfyldt vand, blomster og planter blev ødelagt, brændestabler, lege- og haveredskaber flød rundt. Da regnvand, som strømmer til søerne og videre ud over havearealerne direkte fra gader og veje, som kommunen selv beskriver det, er belastet af forurenende stoffer, tungmetaller m.v. fra bl.a. olie- og dieselspild, vil det altid være en stor belastning, ikke alene for søerne og deres flora og fauna, men også for haverne - og for grundvandet. Kommunen foreskriver faskiner for bortledning af regnvand fra terrasser og tage til grundejernes haveanlæg, regnvandsbede og plæner, men det forurenede regnvand fra gader og veje, som oversvømmer vore haver via skrænter, vandløb og søer, har ikke været gennem nogen faskine, men nedfældes over dage og uger til grundvandet og løber delvist tilbage i søen, efterhånden som vandspejlet sænkes. Jeg mener endda at være informeret om, at der findes et sårbart anlæg med relation til drikkevand/grundvand på Opnæsgårds brink mod Alsmosen. Derfor "skuret". Som beboere ved søer og vandløb påtog vi os i 2010 generne ved oversvømmelser af haver, skure, pavilloner, redskabsskure m.v. og den efterfølgende rensning for slam, rengøring og oprydning på grund af den - trods alt - ekstraordinære situation, men vi synes ikke, det er i orden, hvis kommunen i sine regnvandsafledningsplaner direkte kalkulerer med anvendelse af Alsmosen og andre søer samt de tilstødende private grunde som "buffer" for kloakspildevands- og olie-/diesel iblandet regnvandsafledning fra kommunens veje, specielt når der samtidigt pålægges de samme sø-nære boligejere ekstraordinære udgifter til montering, vedligeholdelse og efter nogle år renovering eller udskiftning af et kostbart højtvandslukkeanlæg. Altsammen for at kunne værne sig mod opstigende kloakvand ved stort afløbspres fra de kommunale veje. Frem for at fraskrive sig ansvaret, vil jeg opfordre Hørsholm Kommune til i samarbejde med Hørsholm Vand at tage problemerne op individuelt med de berørte grundejere for at klargøre årsagerne til problemerne og bidrage til løsningerne. Med venlig hilsen Lilian Rothaus Rittermann Alsvej 55, 2970 Hørsholm

3 Separat regnvandsledning - Bukkeballevej 38 - indsigelse Page 1 of 2 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 17. september :09 Til: Torsten Duer Cc: Frank Steen Emne: VS: Separat regnvandsledning - Bukkeballevej 38 - indsigelse Fra: Poul Hvilsted Sendt: 16. september :11 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post; info-horsholmvand Emne: Separat regnvandsledning - Bukkeballevej 38 - indsigelse Att. Torsten Duer og Roald Jørgensen For god ordens skyld vil jeg bekræfte mine henvendelser til kommunen og vandforsyningsselskabet i anledning af skrivelse af 28. juni 2012 om spildevandsplanen for en lille del af kommunen, bl.a. min ejendom. Jeg har gjort opmærksom på de særlige forhold for spildevandsafledning på hjørnet af Bukkeballevej og Bolbrovej. På grundlag af min telefoniske kontakt til vandforsyningen kan jeg lægge til grund, at disse forhold ikke er blevet taget i betragtning ved planens udformning. I har oplyst, at det ikke er planen at lægge en regnvandsledning ned ved siden af den kloakledning, der går tværs gennem min baghave og, hvortil afledning (udelukkende) sker i dag, formentlig på grund af gravitationsforholdene. Planen vil derfor indebære en som jeg ser det nødvendig pumpning af regnvand fra mit hus ud til en ny regnvandsledning i Bukkeballevej og jeg savner en bekræftelse på, at en sådan ændring af afledningsforholdene og pumpning vil etableres og driftes uden omkostning for mig. Da jeg ikke har modtaget den tilbagemelding fra hverken kommunen eller Hørsholm Vand, som jeg var stillet i udsigt, vil jeg hermed tillade mig at gør opmærksom på, at dette kan betragtes som en indsigelse mod planen. Jeg vil dog fortsat gerne have direkte besvarelse så tidligt som muligt. Med venlig hilsen Poul Hvilsted POUL HVILSTED BUKKEBALLEVEJ 38 DK-2960 RUNGSTED KYST

4 Separat regnvandsledning - Bukkeballevej 38 - indsigelse Page 2 of (MOB) OFFICE MAIL:

5 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 2. juli :56 Til: Torsten Duer Emne: VS: Spildevandsplan -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Sendt: 29. juni :47 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Spildevandsplan Jeg skal hermed gøre indsigelse mod fremsendte plan. Jeg kan ikke acceptere at blive pålagt op til kr. for at adskille hus-vand og vand fra tagrender osv. Jeg protesterer derfor og håber ikke at dette bliver vedtaget som fremlagt. Faskiner er i vort tilfælde ikke en mulighed. Knud Erik Wichmann Bukkeballevej 40a 2960 Rungsted Kyst Tlf : Mobil

6 Page 1 of 1 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 3. juli :34 Til: Torsten Duer Emne: VS: Spildevandsplan - Bukkeballevej 43 Fra: Peter Steenstrup Sendt: 3. juli :08 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Spildevandsplan - Bukkeballevej 43 I forlaengelse af den fremsendte skrivelse vedroerende spildevandsdplan og seperering af kloakken skal jeg hermed goere indsigelse mod dette. Jeg vil ikke acceptere en ekstra udgift paa meelem kr. Jeg mener ikke denne udgift boer tilfalde enkelte boligejere og ioevrigt betales der grundskyld samt ejendomsskat. Regnvandsproblematikken gaelder for hele kommunen, alle beboere, hvorfor det er helt urimeligt at paalaegge enkelte husejere en saa betydelig udgift. Med venlig hilsen Peter Steenstrup Bukkeballevej 43, 2960 Rungsted Kyst Peter Steenstrup General Manager Loyaltybuild winning customers, building brands Station Road Ennis, Co. Clare Ireland Phone: Mobile:

7 Page 1 of 1 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 17. september :23 Til: Torsten Duer Cc: Frank Steen Emne: VS: Bemærkninger til kommunens brev af 28/ om forslag til spildevandsplan Fra: Annette Bagge Sendt: 14. september :36 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Bemærkninger til kommunens brev af 28/ om forslag til spildevandsplan Det foreliggende forslag til spildevandsplan giver os anledning til følgende bemærkninger. Vi kan ikke vurdere den tekniske side af sagen, men umiddelbart virker planen som et meget stort projekt til afhjælpning af et forholdsvis beskedent problem. For os at se er spørgsmålet om finansieringen det helt centrale emne i sagen. Så vidt vi forstår, er det det kommunalt ejede selskab Hørsholm Vand ApS, der skal lægge en ny offentlig regnvandsledning hen til vores grund. Derefter forventes vi at sørge for at adskille husspildevand og regnvand inde på grunden. De samlede udgifter pr. grund anslås af kommunen til et sted mellem og kr. Alt dette skal angiveligt føre til, at fælleskloakken ikke løber over med spildevand til Bolbrorenden og Øresund, og at der kan ledes mere regnvand væk, således at oversvømmelse af kældre m.v. undgås. Ændringer af fælleskloakken er selvsagt kommunens ansvar. Resten skal så efter udkastet finansieres af et antal tilfældigt udvalgte grundejere. Vi vil i den forbindelse gerne have at vide, om kommunen har indhentet en udtalelse fra Indenrigsministeriet om, hvorvidt den beskrevne finansieringsmodel er lovlig og navnlig, om den er lovlig i relation til de grundejere, som f. eks. på grund af ejendommens beliggenhed aldrig har haft og antagelig aldrig vil få oversvømmelse. Hvis kommunen ikke har dette hjemmelsmæssige grundlag i orden, går vi ud fra, at en udtalelse indhentes hurtigst muligt. Vores ejendom er næppe i risikozonen, når det gælder oversvømmelse, og selv om den var, er det vel udelukkende vores problem. Måtte sagen ende med, at vi påføres udgifter, som rettelig burde afholdes af kommunen, vil vi ved rettens hjælp søge beløbet erstattet af kommunen. Med venlig hilsen Annette Bagge/Søren Rasmussen Bukkeballevej Rungsted Kyst

8 Page 1 of 4 Torsten Duer Fra: Jens H. Nielsen - BOSSCOM DENMARK Sendt: 24. juli :50 Til: Torsten Duer Emne: SV: Bukkeballevej 52a - Indsigelse. Helt OK. Jeg glemte at få med, at vi med vores helt nyanlagte forhave herunder sandsten vil være meget kede af at skulle have dele heraf gravet op. Det må du gerne tilføre min indsigelse. Forsat god sommer. Best regards / Med venlig hilsen, Jens H. Nielsen BOSSCOM DENMARK Oldenvej 21 DK-3490 Kvistgaard Denmark Phone: Fax: Web: BOSSCOM 2012 Catalog Probably world Finest Alu Cable Covers! Fra: Torsten Duer Sendt: 24. juli :47 Til: Jens H. Nielsen - BOSSCOM DENMARK Emne: SV: Bukkeballevej 52a - Indsigelse. Til Jens Nielsen, Tak for din henvendelse, jeg skal for en god ordens skyld kvittere for den. Alle kommentarer

9 Page 2 of 4 og indsigelser til forslaget til spildevandsplan bliver samlet sammen, og når høringsperioden er slut 16. september, vil vi gennemgå dem alle og ud fra dem tage stilling til om planen skal ændres. I sidste ende vil den blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen. Med venlig hilsen Torsten Duer Miljømedarbejder Hørsholm Kommune Center for Plan og Miljø/Team Miljø Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Dir. tlf Officiel Læs mere på Mit Hørsholm er selvbetjening med masser af muligheder, som kan bruges, når det passer dig.www.mithorsholm.dk Print kun denne mail hvis du virkelig har brug for det Fra: Jens H. Nielsen - BOSSCOM DENMARK Sendt: 23. juli :45 Til: Torsten Duer Cc: Emne: Bukkeballevej 52a - Indsigelse. Hej Torsten, Jeg laver herved indsigelse vedr. den ønskede plan om separering af vandafledning. Grunden er følgende: - at vi ikke er berørt af nogle vandproblemer eftersom vores hus lægger højt oppe - det vil give unødigt arbejde på vores matrikel - omkostningen vil være dyr for os Venligst bekræft modtagelsen af min indsigelse. Best regards / Med venlig hilsen, Jens H. Nielsen Fra: Torsten Duer Sendt: 23. juli :27 Til: Jens H. Nielsen - BOSSCOM DENMARK Emne: SV: Bukkeballevej 52a Hej Jens, Du skriver bare en mail til mig (eller vores hovedadresse hvor du skriver at du har en indsigelse, hvad den går på og hvad baggrunden for den er. Så samler jeg dem sammen, og så bliver de alle kigget igennem inden vi vurderer hvad det kommer til at betyde for planen. Fristen er 16. september. Venlig hilsen Torsten Duer Miljømedarbejder

10 Page 3 of 4 Hørsholm Kommune Center for Plan og Miljø/Team Miljø Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Dir. tlf Officiel Læs mere på Mit Hørsholm er selvbetjening med masser af muligheder, som kan bruges, når det passer dig.www.mithorsholm.dk Print kun denne mail hvis du virkelig har brug for det Fra: Jens H. Nielsen - BOSSCOM DENMARK Sendt: 23. juli :24 Til: Torsten Duer Emne: SV: Bukkeballevej 52a Hej Torsten, Hvordan laver man en indsigelse, hvis det bliver nødvendigt? Best regards / Med venlig hilsen, Jens H. Nielsen Fra: Torsten Duer Sendt: 11. juli :53 Til: Emne: SV: Bukkeballevej 52a Hej Jens, Du behøver ikke at foretage dig noget lige nu. Høringsfasen betyder, at det er nu, du har muligheden for at komme med kommentarer eller gøre indsigelser, hvis du mener, at planen ikke er som den bør være. Når den er endeligt vedtaget, er den nemlig bindende. For jeres ejendom betyder planen, at hvis den vedtages, skal I adskille regnvandet på jeres grund fra spildevandet. Dvs. at tagnedløb, afløb fra kælderskakter og lyskasser skal kobles af spildevandet og enten ledes frem til den nye regnvandsbrønd, Hørsholm Vand sætter på jeres grund ved siden af den eksisterende skelbrønd, eller til faskiner. I vil høre mere fra os inden det skal ske - separeringen af den offentlige kloak er tidligst færdig med udgangen af 2012, og først da vil vi fra kommunen sende påbud om at regnvandet skal separeres fra inde på grunden, med 1 år til at gennemføre det, dvs. tidligst med udgangen af Økonomisk betyder det, at I selv skal betale for separeringen inde på jeres grund, og prisen for det vil afhænge meget af forholdene. Desuden skal I betale materialerne til den nye regnvandsbrønd, hvilket beløber sig til omkring kr. Jeg har vedlagt en kloakskitse for jeres ejendom. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig hvis du har flere spørgsmål. Med venlig hilsen Torsten Duer Miljømedarbejder

11 Page 4 of 4 Hørsholm Kommune Center for Plan og Miljø/Team Miljø Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Dir. tlf Officiel Læs mere på Mit Hørsholm er selvbetjening med masser af muligheder, som kan bruges, når det passer dig.www.mithorsholm.dk Print kun denne mail hvis du virkelig har brug for det Fra: Jens H. Nielsen Sendt: 30. juni :26 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Cc: A Signe; Far Heebøll / BOSSCOM Emne: Bukkeballevej 52a Hej "Center for plan og milijø" Jeg har modtaget jeres brev om Forslag til spildevandsplan i offentlig høring". Jeg vil i den forbindelse høre om vi som husejer skal gøre noget aktivt jfr. ovenstående? Jens H. Nielsen Bukkeballevej 52a

12 Rungsted d Høringsindlæg til offentlig høring om spildevandsplan. I ugebladet d. 2. august (og senere som høringsindlæg) skriver Fritz Reuther om det meget kostbare i at lade de enkelte husstande lave en fuldstændig vandseparering. Jeg er helt enig i hans kommentarer og forslag, men vil blot tilføje yderligere et par aspekter. Hustagene på Bukkeballevej udgør ca 90 gange 150 kvm, ialt ca kvm. Vejens asfaltareal udgør ca kvm. Dvs, at vandet, der skal afledes fra vejen, udgør knap 2/3 af det samlede regnvand. Samme udregning vil gøre sig gældende på alle andre veje. Forestiller man sig, at husene nu skal have lavet kloakkerne om, vil der være tale om massive investeringer. Mange nedløbsrør vender væk fra vejen og vil være kostbare at slutte til den nye kloak. Kloakrørene er i mange tilfælde betonrør, som vil tilstoppe langt oftere, når vandet fra nedløbsrørene ikke bidrager til spulingen af kloakrørene. Så lad mig i al fredsommelighed foreslå, at man i første omgang nøjes med at separere de 2/3 af vandet, der kommer fra vejen. Det vil de eksisterende aflastningsbassiner m.m. sagtens kunne håndtere, og derefter kræver vandseparering i husstandene ved nybygning og (kloak)ombygning. og derefter kan der stilles krav om vandseparering på matriklen ved nybygning og (kloak)ombygning. Så opnås, efter min opfattelse, et tilstrækkeligt resultat nu med løbende forbedringer. Mvh. Kristian Kristiansen Bukkeballevej Rungsted Kyst Tlf:

13 Page 1 of 2 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 7. september :27 Til: Torsten Duer Emne: VS: Vandseparering. Opfølgningsflag: Opfølgning Flagstatus: Fuldført Fra: Kristian Kristiansen Sendt: 6. september :52 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Cc: Fritz Reuther Emne: Vandseparering. Høringssvar til spildevandsplan. På opfordring fra Peter Antonsen og borgmester Morten Slotved sender jeg dette høringssvar selvom visse dele er sendt før. Da vejene giver langt det meste regnvand i kloakken (50-70%) separeres vejkloakkerne fra de almindelige kloakker og regnvandet ledes i Øresund, evt efter sandfang m.m. Der etableres store rør i midten af vejen f.eks 120 cm som på Engvej. Dette giver mulighed for senere tilslutning af andre regnvandskilder. Kommentar: Hørsholm Vands beregninger af procentfordelinger er forkerte, idet næsten alle befæstede arealer på privat grund er uden kloaktilslutning. Og selvom beregningerne var rigtige ville en reduktion på 31% formentlig være tilstrækkelig. Efterhånden som der bygges nyt eller kloakker skiftes kræves vandseparering på privat grund og der er mulighed for tilslutning til den nye store ledning i vejen. Alternativt til de store rør er der Fritz Reuthers forslag om at lukke kloakristene og lade vandet løbe i Øresund af sig selv. Kræver højst en justering omkring Strandvejen. En metode, der benyttes i sydligere lande, hvor vandet ledes ud i floder eller bjergområder. En meget billig løsning med uendelig kapacitet og igen med mulighed for løbende justeringer. Vi er alle enige i at problemerne skal løses. Men problemerne er ikke på privat grund. Hvis de fælles kloakrør blev dimensioneret som ovenfor nævnt, ville der slet ikke være et problem. Selv uden kloakseparering. Men selvfølgelig er det indlysende rigtigt at separere. Det behøver bare ikke gøres på et år. Det tog ca. 500 år at bygge Roms

14 Page 2 of 2 berømte akvædukter. Mvh Kristian Kristiansen Lektor cand. scient. (Fysik-Kemi) Bukkeballevej Rungsted Kyst

15 HØRSHOLM KOMMUNALBESTYRELSE Rådhuset, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Rungsted, Vedr. forslag til ny spildevandsplan Da jeg i tidligere indlæg og på borgermødet den 5.ds. forgæves har efterlyst, hvilken lovhjemmel, der var for at kunne pålægge husejerne pligt til at afholde de udgifter, der er forbundet med tilslutning til en separat tagvandsledning, blev jeg noget forbavset ved i Frederiksborg Amtsavis den 13.ds. at læse, at der i en vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelse efter kapitel 3 og 4, skulle være en sådan hjemmel. I forslaget til den nye spildevandsplan er der på side 4, som lovhjemmel anført Miljøbeskyttelsesloven af 26/ og Spildevandsbekendtgørelsen af 11/ , men intet nævnt om den omtalte vejledning, der daterer sig til 11/ Det er derfor forståeligt, at Hørsholm Vand Aps og dermed Kommunen ikke før nu, hvor DANVA kommer dem til undsætning, i sidste øjeblik inden høringsfristens udløb d. 16.ds., har kunnet anvise en måske hjemmel, som ikke kan læses ud fra teksten i Miljøbeskyttelsesloven fra 2010 eller Spildevandsbekendtgørelsen fra Det fremgår imidlertid af den omtalte vejledning, som er på 92 sider, hvor man forsøger at forklare den undrende befolkning, hvorledes den snørklede tekst i loven og bekendtgørelsen, der først er udkommet 10 og 8 år senere, egentlig skal forstås. Selvom DANVA skulle have ret, står der imidlertid i samme vejledning, at proportionalitets-, princippet altid skal overholdes ligesom der på side 7 pkt stk.2 står, at teknikken skal være teknisk og økonomisk gennemførlig. I vejledningens ændringer af fysiske forhold ved spildevandssystemer hedder det under overskriften Separering af spildevandsledninger m.v., at kommunalbestyrelsen i forbindelse med renovering af afløbssystemet kan pålægge ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledninger for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området. Man kan næppe påstå, at det er hensigtsmæssigt, at 370 husejere skal have gravet deres haver op på kryds og tværs og betale beløb, der formentlig ligger mellem kr og for hver, for at realisere en tagvandsseparering, der skal afværge et skybrud, som måske kun forekommer en eller to gange årligt. Hvis en kommunalbestyrelse (jeg tror selvfølgelig ikke man i Hørsholm kunne drømme om det) alligevel ville tvinge en betaling igennem, ville der opstå den situation, som jeg har redegjort for i

16 mit åbne brev til kommunalbestyrelsen af 12/8 d.a., idet man i så fald ville begå kommunal magtfordrejlning, idet man ikke ville overholde kommunalfuldmagtens grundsætninger om proportionalitet, lighedsgrundsætningen, hvor man skal behandle alle borgere på lige fod og sund fornuft, d.v.s. en hensigtssmæssig løsning, der indebærer, at problemet kan løses ved at de 80 år gamle kloakker på cm i diameter udskiftes med rør, der er 3-4 gange større og eventuelt suppleret med en separat ledning for vejvandet. Med venlig hilsen Fritz Reuther Bukkeballevej 86 A 2960 Rungsted Kyst.

17 Hørsholm Kommune Kommentar / indsigelse til spildevandsplan Jeg tager udgangspunkt i, at der primært er et kapacitetsproblem i de offentlige anlæg. På den baggrund vil jeg gerne protestere mod den foreslåede betalingsmodel og bede om resultatet af økonomiske overvejelser. Betalingsmodel Ved separering af regnvand fra spildevand vil de parceller, der har lang vej til Øresund være dimensioneringsgivende på f.eks. 3 km, mens de, der ligger tættere på kun belaster f.eks. 500 m. Globalt set vil det selvfølgelig være fornuftigt først at etablere anlæg ved de laveste områder for derefter at bevæge sig opad efter behov. Hvis det ikke var forbundet med specifikke anlægsomkostninger for den enkelte ejer, er det helt fint, men når man vil pålægge den enkelte betydelige omkostninger i anlæg og retablering, vil de der ligger lavt og belaster mindst skulle betale for at de, der ligger højt og belaster meget kan undgå investeringer eller udskyde dem i lang tid. Det er ganske enkelt ikke rimeligt. Det har karakter af ekspropriation. Enten er der tale om infrastruktur, eller også er det mere kommercielt og belastningsorienteret. Skal man ud af den vej, må ejere uden adgang til separat regnvandsanlæg pålignes afgifter, mens de der er blevet pålagt investeringer friholdes. Økonomisk fornuft Jeg forventer, at kommuner forholde sig lige så ansvarligt til pålæg om investering til den enkelte boger som til investering i kommunalt regi. Der må derfor være gennemført en vurdering af nødvendige investeringer, dertil hørende driftsomkostninger og besparelse. Samlet Er der f.eks parceller i kommunen, der hver pålægges investering på giver det en milliard. Koster de offentlige anlæg f.eks. 250 millioner giver det samlet 1,25 mia. Hertil kommer drift og vedligehold på f.eks. 3% om året af anlægssummen, eller 40 millioner om året. Er skaden på 200 boliger hvert andet år med en halv million i skade i gennemsnit investeres der 1,25 mia. med årlige omkostninger på 40 millioner for at spare 50 millioner om året. Det lyder ikke besnærende.

18 Jeg ved godt, at jeg snyder lidt. Tager det f.eks. 30 år at investere de 1,25 mia. kan det se mere fornuftigt ud, men det illustrerer samtidigt det urimelige i at nogen skal betale nu for at andre kan køre på frihjul i tredive år. Central udvidelse versus lokal og parallel Frem for at etablere et parallelt anlæg kunne den offentlige kloak udvides sammen med evt. udvidelse af kapaciteten i rensningsanlægget. Med udgangspunkt i betragtningerne oven for, vil det være en bedre løsning med mindre udvidelsen af renseanlægget koster mere en mia. (det antages at omkostningen til udvidelse af kapaciteten i de offentlige kloaker primært ligger i op- og nedgravning). Jeg vil meget gerne umiddelbart modtage de beregninger kommunen har gennemført af den karakter. Med venlig hilsen Martin Kruse Byskellet Rungsted Kyst

19 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 14. september :03 Til: Torsten Duer Emne: VS: Spildevandsplan Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Ruben Hansen Sendt: 13. september :18 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Spildevandsplan Hej Jeg har ikke lige tid til at lave et grafisk indlæg, men vil gerne komme med mit forslag til en lokal løsning på skybrud. Vi har jo set at flere områder stødende op til Bolbroengen er blevet oversvømmet, og nu er der blevet bygget et underjordisk regnvandsbassin under Bolbroengen. Mit forslag er at man sænker et stort område i Bolbroengen, så dette kan være en naturlig sø, med en stor ø i midten, og med stier hele vejen rundt om, små broer om dæmninger. Ved skybrud kunne dette område så optage langt mere vand end det underjordiske regnvandsbassin. Søen skulle naturligvis kun modtage regnvand, og ikke kloakvand. Dette kunne blive en meget smuk park i området, og ikke henligge som en brakmark uden plan. Mvh Ruben Hansen Byskellet RK Tlf

20

21

22

23

24

25 16. september 2012 DNH 12/14 Hørsholm Kommune Plan og Miljø Fremsendes kun elektronisk via Spildevandsplan Bemærkninger til Hørsholm Kommune udkast til offentlig høring, maj 2012 Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm (DN) har med interesse læst kommunens udkast til spildevandsplan Imidlertid er det dog vor opfattelse, at det som plandokument lider af en del mangler af såvel overordnet som konkret art. Vore bemærkninger er opdelt således: A Overordnede bemærkninger med udgangspunkt i Spildevandsbekendtgørelsens 5 side 1 B Overordnede bemærkninger til udkastets tekst side 2 C Bemærkninger til de beskrevne punkter side 3 Bilag D DN's bemærkninger til bilagene side 8 E Miljøbeskyttelseslovens 32 side 10 A. Overordnede bemærkninger med udgangspunkt i Spildevandsbekendtgørelsens 5 Overordnet gælder, at man forsynder sig mod spildevandsbekendtgørelsens 5 på følgende (af DN) understregede punkter: " 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde oplysninger som nævnt i lovens 32 1, stk. 1, nr. 1-7, samt fornødne kortbilag. Spildevandsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om følgende: 1) Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning 2 og til vandløbenes fysiske tilstand. 2) De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet. 3) Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f. eks. ved udsprøjtning. 1 Vedlægges - for en ordens skyld - som bilag E 2 NB: Helhedsplanen angiver i dokumentet "Mål og Økonomi , side 21, at de kommunale udgifter (renteudgifter) til "spildevandsanlæg med betalingsvedtægt" er 0 kr. i hvert af årene. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i HØRSHOLM Formand: Peter Skat Nielsen, Ved Stampedammen 7, 2970 Hørsholm Telefon: , DN-mail:

26 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Spildevandsplan Bemærkninger til Hørsholm Kommunes udkast til offentlig høring, maj 2012 Side 2 4) Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand. 5) En renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet. 6) Hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af de offentlige anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7) Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. 8) Hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet, jf. 11, stk. 3. Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til lovens 32, stk. 1, nr. 4, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrogeologiske forhold ikke strider herimod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens 29. Stk. 3. Stk. 4. " B. Overordnede bemærkninger til udkastets tekst 1. Man kan ikke planlægge uden at have kendskab til helheden. Planlægningen sker derefter ud fra nødvendige krav/ændringer (der er begrundede eller foreskrevne), visioner, ønsker, eller fornuftige ændringer sfa. nye teknologier eller fremtidsudsigter. Men helheden er ikke præsenteret eller beskrevet. 2. Udkastet giver ikke noget overblik i form af kortbilag. 3. Økonomien er slet ikke behandlet planlægningsmæssigt. De totale udgifter i planperioden mangler og ligeså hvordan disse finansieres. Det er ikke tilstrækkeligt, at skrive, at kommunen ikke har direkte udgifter - underforstået: udgifter som skal finansieres via person- og ejendomsskatter hvilket den i øvrigt aldrig har haft, da der er tale om brugerfinansiering. Det er heller ikke tilstrækkeligt at angive et beløbsinterval ved omlægninger eller henvise til de p.t. gældende takster for brugerne. I øvrigt kunne hjemlen til efterfølgende at påligne enkelte grundejere udgifter i forbindelse med efterfølgende ændringer af afløbssystemet (f.eks. separering) godt være angivet. 4. Der henvises ustandselig til driftsselskabet Hørsholm Vands planer for diverse emner; men det er kommunens spildevandsplan, som vi har foran os. Og det er kommunen, som fastsætter mål og eventuelle prioriteringer. 5. Det er vigtigt, at kommunen ikke sætter sine ønskede initiativer til forbedringer af vandmiljøet i stå, hvilket udkastet let kan give indtryk af. Det fremlagte forslag sammen med vandhandleplanen er uoverskueligt og uigennemsigtigt. 6. Det er uklart hvad kommunen rent faktisk har tænkt sig at gøre, hvornår og hvorfor. 7. Terminologien er ikke stringent, og det er vigtigt i en plan. Det overrasker, at man slet ikke har gengivet definitionen på spildevand. Når man læser planen får man indtryk af at spildevand er ensbetydende med husspildevand, og at "regnvand" = tagvand + overfladevand er "rent" vand.

27 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Spildevandsplan Bemærkninger til Hørsholm Kommunes udkast til offentlig høring, maj 2012 Side 3 EU's definition på spildevand er givet i Direktiv af om rensning af byspildevand, artikel 2 (citat): 1) "Byspildevand" husspildevand eller en blanding af husspildevand og industrispildevand og/eller regnvand fra befæstede arealer 3. 2) "Husspildevand" spildevand fra boligområder og serviceerhverv, som hovedsagelig stammer fra det menneskelige stofskifte og fra husholdninger. 3) "Industrispildevand" alt spildevand, der udledes fra ejendomme, som anvendes til handels- eller industriformål, bortset fra husspildevand og regnvand fra befæstede arealer. DN bemærker således, at regnvand fra befæstede arealer er spildevand, og skal håndteres som sådant. 8. Udkastet til spildevandsplan 2012 har ingen bagudgående forbindelse til Spildevandsplan Det er derfor ikke muligt, umiddelbart at følge udviklingen eller få nogen form for overblik over dagens situation og ej heller virkningen af de initiativer, som planen foreslår at gennemføre i planperioden. C. Bemærkninger til de beskrevne punkter Af hensyn til overblikket og detailbehandlingen af de enkelte punkter vil der i visse tilfælde være gentagelser eller uddybninger af det foran under A angivne. (Derudover bemærkes, at bemærkningerne følger kapitelnummereringen i teksten 4 ). 1.6 Økonomi a) Det beskrives, at kommunen (skatteborgerne) ikke har direkte udgifter, men at Hørsholm Vand ApS har. Disse udgifter må påvirke brugerne (skatteborgerne). Den anvendte formulering synes at ville skjule virkeligheden for borgerne. b) Det er absolut nødvendigt, at udgifterne for de planlagte aktiviteter angives ligesom finansieringen heraf. 1.7 Vandløb og andre recipienter a) Sammenfatningen er meget generel, ikke konkret, og giver intet overblik. Dette gælder for alle de angivne recipientgrupper. For GRUNDVANDET bemærkes yderligere: a) Det angives, at kvaliteten af grundvandet lever op til målsætningerne. Men dette sikrer jo ikke i sig selv grundvandet i fremtiden. Det kan ej heller heraf udledes, at der ikke er grund til at undersøge de geologiske og hydrogeologiske forhold, idet næsten hele kommunen er omfattet af bestemmelser vedr. drikkevandsinteresser samtidig med at der foreslås øget lokal nedsivning. 2.4 Indsatsområder a) Det angives, at den miljømæssige belastning fra regnvandsudledninger fra separatkloaksystemer vurderes at være lille. 3 DN's fremhævelse 4 Nummereringen af kapitlerne i indholdsfortegnelsen er forskellig fra nummereringen i teksten.

28 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Spildevandsplan Bemærkninger til Hørsholm Kommunes udkast til offentlig høring, maj 2012 Side 4 Men det eftervises ikke, og der gives ingen data overhovedet for effekten fra separate overløb til recipienterne. Med udgangspunkt i bilag 4 til Spildevandsplan 2004 og bilag 6 til det foreliggende udkast til Spildevandsplan 2012 kan det konstateres, at forureningen fra de separate udløb sammenlignet med de nuværende overløb fra fælleskloakker og ORM-anlæg er ca. 150 % af COD-belastningen, mens kvælstof- henholdsvis fosforbelastningen samtidig udgør ca. 75 % af mængden fra det fælles spildevand. Dette resultat stemmer ikke overens med den citerede vurdering. b) Indsatsområdet bør udvides, således at det ikke kun omfatter den meget beskedne indsats som følge af vandplanerne. Eksempelvis bør/skal effekten fra separate overløb også reduceres kraftigt, og indsatsen for kommunens mest betydende vandløb, Usserød Å, bør sættes i system også for sidevandløbenes vedkommende. c) Der bør være en let fattelig oversigt over de overløb, hvor der vil blive foretaget reduktion/ændringer af overløbshyppigheden og mængderne. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til bilag 3, som er alt for generelt. (DN foreslår, at udløb til Usserød Å, Hørsholm Slotssø og Dronningedammen plus forbundne søer prioriteres højest). d) Bemærkning: Der ofres megen omtale af 22 ejendomme i det åbne land, men oplyses intet om status, kun om usikkerhed i datagrundlaget. Status burde foreligge på et bilag allerede nu, og det overrasker, at kommunen vil vente med en gennemgang (verifikation) af BBR-oplysningerne til e) Hvor mange påbud blev i øvrigt udstedt i 2009 som følge af undersøgelsen i (side 10) - Og hvad blev resultatet? 2.5 Overløb fra fælleskloak a) Overskriften bør ændres til "Overløb fra kloak". (Jf. det under 2.4 anførte) b) Vedr. prioriteringen: Prioriteringen bør ændres, således at 1) Usserød Å og 2) Hørsholm Slotssø og Dronningedammen plus de tilstødende søer (Søvangsområdet, Alsmosen m.m.) prioriteres højest. c) Det ses ikke, at effekten af de reducerede overløbsmængder, som medfører øget hydraulisk belastning af Usserød Renseanlæg, er medtaget ved Usserød Renseanlæg (4.1). 3 Kloak a) Det fremgår ikke, på hvilket grundlag disse omfattende projekter er initieret og prioriteret. b) Oversigten indeholder såvel offentlige som private anlæg (Hørsholm Kirke, Stasevangsvej). Kloakprojekterne i kommunens spildevandsplan skal kun medtage foranstaltninger vedrørende de offentlige anlæg i det omfang, disse påvirkes af de private foranstaltninger. 3.1 Strategi og retningslinjer for kloakering og kloakprojekter a) Terminologien er uklar. Når spildevandsplanen omtaler "nye kloakprojekter" må det være ensbetydende med ændringer i den offentlige del af "afløbssystemet", og betegnelsen kan ikke samtidig henvise til forhold på enkeltejendomme. b) Bestemmelser om, at nye (offentlige) afløb "fortrinsvis" skal ske "som separat kloakering eller spildevandskloakering", er dels uklar og dernæst nærmest en helgardering.

29 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Spildevandsplan Bemærkninger til Hørsholm Kommunes udkast til offentlig høring, maj 2012 Side 5 c) Forhold vedrørende afløb på enkeltejendomme hører ikke hjemme i afsnit 3.1, og d) Det kan da ikke være rigtigt at fastsætte, at grundejere ved f.eks. genopbygning af nedrevne huse skal separere afløbet, inden det ledes til den offentlige fælleskloak. e) Kommunens praksis er med sine løse formuleringer "arbejde for", "for så vidt muligt", "også", "i fremtiden" enten let at opfylde eller tæt på tom snak. 3.3 Tilstand og vedligeholdelse af den offentlige kloak a) Det fremgår, at Hørsholm Vand har fundet, at ca = 50 km af afløbsnettet skal renoveres. Og det kan ud fra de implicitte oplysninger beregnes, at selskabet har afsat ca. 5 Mkr./år til renovering. Renoveringen af de i dag kendte ledninger med FI 6 vil derfor vare 14 år (!) Dette er ikke tilfredsstillende, og kommunen bør politisk fastsætte en hurtigere takt. b) Her savnes et oversigtskort og en strategi for renoveringen (områder + økonomi). 3.4 Planlagte bassiner a) Det overløbsbassin, der er planlagt ved Mølledam i lokalplanforslag 148 (Nordforbrænding), bør medtages. b) Tilføjelse: Bassiner som følge af indsatsen i pkt. 2.4 og 2.5 vil løbende blive detailplanlagt og udført i planperioden. 3.5 Planlagte byudviklinger / nye kloakeringer PLANLAGTE OMLÆGNINGER AF EKSISTERENDE KLOAKERINGER a) s. 17 øverst anføres: "Se bilag 4 for allerede nu planlagte separeringer." Hvornår er et sådant tillæg til den gældende spildevandsplan vedtaget? KLOAKSEPARERING OMKRING BUKKEBALLEVEJ b) Der savnes en nøjere redegørelse for dette omfattende projekt. Dette gælder såvel for teknik, alternativer, varighed, økonomi, fordeling af udgifter, miljøkrav ved udledning til Øresund samt miljømæssig virkning. 3.9 Dimensionering af kloaksystemer a) Vedr. Kommunens praksis: Beskrivelsen kan tolkes meget negativt, idet separatkloakerede områder beregnes oversvømmet hvert 5. år, medens nuværende fælleskloakerede områder oversvømmes hvert 10.år. Det naturlige/naive spørgsmål lyder derefter: Hvorfor så bruge penge på kloakseparering? b) Den omtalte "sikkerhedsfaktor" på 1,56 nederst s. 19, og i kommunens praksis s. 20, er indbyrdes modstridende og i øvrigt meget forenklet i forhold til de forudsætninger, som er angivet i spildevandsskrifterne 27 og 29. Det angivne forvirrer nok mere, end det gavner. (I skrivende stund, har ingen kunnet forstå eller med bestemthed kunnet udlægge kommunens praksis) Maksimale befæstelsesgrader a) Det er ikke tilstrækkeligt, at Hørsholm Kommune har vedtaget et tillæg til den gældende spildevandsplan. Hvis bestemmelsen ønskes videreført, så skal den indgå som en del af den kommende plan. b) Hvordan vil man i øvrigt håndhæve og administrere bestemmelsen? Foreligger der en opgjort status for alle ejendomme pr. 22. februar 2010? c) Det ses ikke, at der opkræves en særlig afgift for merbefæstelsesgraden.

30 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Spildevandsplan Bemærkninger til Hørsholm Kommunes udkast til offentlig høring, maj 2012 Side Økonomiske konsekvenser Hele punktet har karakter af en gengivelse af det for tiden gældende takstblad. Men dette er ikke tilstrækkeligt i planlægningsmæssig henseende. a) Udgifterne til alle aktiviteter skal angives, dvs. såvel løbende drift som anlægsudgifter i forbindelse med realisering af de for planperioden planlagte aktiviteter. b) Anlægsudgifterne skal som minimum angives specifikt for de enkelte indsatsområder. c) Forslag til finansiering af alle de nævnte udgifter skal også angives. 4.1 Usserød Renseanlæg a) Er "godkendt kapacitet" og "middel belastning" sammenlignelige iht. kravene i miljøgodkendelsen? b) Det fremgår af pkt. 8.3, at overløb fra separerede overflader (dvs. bl.a. regnvand fra befæstede arealer) i visse tilfælde skal passere olieudskiller og sandfang inden tilslutning til offentlig kloak eller anden udledning. Men rensning/behandling af separeret spildevand er ikke specifikt angivet. 4.2 Status og planer for spildevandsrensning a) Spørgsmålet fra 4.1 b) gælder også her, jf. definitionen på byspildevand og bestemmelsen om at byspildevand skal renses. b) Den angivne talværdi for bassinkapacitet står i øvrigt alene uden mulighed for vurdering. c) Vurderingen for planperioden er vag. Dette tyder på, at der enten ikke er den fornødne sammenhæng mellem udbygningsplaner inden for renseanlæggets opland eller den fornødne dokumentation for anlæggets belastning og/eller ydeevne. 5.2 Oplande og rensekrav a) Det er forkert, når det anføres, at der ikke er rensekrav ved udledning til Øresund. b) Forklaringen på S, O, P er forenklet og ikke korrekt (se RP 2005, s. 190) og forklaring på SOP mangler. De korrekte forklaringer er: Renseklasse Organisk stof BI 5 Total fosfor Ammonium/ ammoniak SOP 95 % 90 % 90 % SO 95 % 90 % OP 90 % 90 % O 90 % O: Reduktion af organisk stof P: Reduktion af fosfor SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt krav til ammoniakreduktion gennem nitrifikation SOP = SO + P Renseklasser med angivelse af renseniveau

31 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Spildevandsplan Bemærkninger til Hørsholm Kommunes udkast til offentlig høring, maj 2012 Side Nye og ændrede udledninger Her er det for vagt, når man blot gentager de almene retningslinjer (" bør så vidt muligt ikke ske til "). Skriv: " må ikke ske til stillestående vandområder så som søer og moser." 6 Klimatilpasning a) DN kommenterer ikke dette kapitel, da det ikke angiver konkrete planlægningsmæssige tiltag. Bemærkninger til bilagene DN har i forbindelse med gennemlæsningen gennemgået bilagene og bemærket forskellige forhold, som enten uddyber det under A, B og C angivne eller vedrører selve indholdet eller forslag til tydeliggørelser. Disse bemærkninger vedhæftes som et bilag, D. Et særskilt forhold er dog, at der er bilag som mangler. Det drejer sig eksempelvis om: Oversigtskort over afløbssystemet i byområdet med angivelse af samtlige udløb til recipienter. Markering af kloakoplande (inkl. angivelse af ledningssystem: fælles, separat eller kun husspildevand (dele af det åbne land)) og hovedledninger til renseanlæg. Skema med samtlige overløbsbygværker med data for deres funktion (beregnede og udledte mængder, hyppighed etc.). Derudover vil supplerende skemaer, hvor udløbene er grupperet efter recipienter, være en god hjælp og et godt bidrag til at skabe oversigt. Oversigtskort for planlagte arbejder i planperioden (inkl. renoveringsindsats). Oversigtlig tidsplan for udførelse af arbejder i planperioden. Oversigt over udgifter samt disses forventede finansiering. Med venlig hilsen Peter Skat Nielsen formand Bilag: D DN's bemærkninger til bilagene E Miljøbeskyttelseslovens 32

32 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Spildevandsplan Bemærkninger til Hørsholm Kommunes udkast til offentlig høring, maj 2012 Side 8 D. DN's bemærkninger til bilagene: Bilag 2: Recipienter a) s 1-2: Bilaget er forvirrende og forkert mht. "renseklasse". b) Hvorfra er "rensekrav for udledning" i øvrigt gengivet (værk, side, ) c) s 2: Renseklasserne er i ikke forklaret i planens pkt. 1.5, som det angives under skemaet. d) s 3: Hvor mange påbud blev udstedt? Hvad var status ved fristernes udløb? e) s 3: Hvorfor følges der først op med (yderligere) påbud i 2013, når viden forefindes? f) s 3: Det er et åbent spørgsmål, om de 3 nævnte ejendomme hører hjemme i bilaget, specielt når der er viden om, at der er et yderligere antal ejendomme, som (muligvis) ikke har orden i forholdene. Til gengæld er det uhyrligt, at man gør en manglende efterlevelse af et påbud (Sjælsmarkvej 27) til et planspørgsmål dette forhold burde være bragt i orden med de midler, som lovgivningen hjemler. g) s 3 : De anførte 3 eksempler viser, at der ikke har været ret meget styr på forholdene. Bilag 3 Retningslinjer og indsatser fra vandplaner Bilag 3 indeholder kun de overløbsbygværker, der er omfattet af indsats ifølge vandplanen. Men kommunen må gerne medtage udløb, som ikke indgår i vandplanperioden i spildevandsplanens aktivitetsplan, jf. DN's forslag til bl.a. pkt. 2.4, 2.5 og 3.4 under pkt. C. a) s. 1, pkt. 3) Der henvises til WebGIS; men man kan ikke længere få adgang til WebGIS for Hørsholm fra kommunens hjemmeside. b) Skema s. 3: Hvor ligger udløbene (overløbene)? c) Der er ikke angivet talværdier ifm "udløb over retningslinje". d) Hvad betegner "X"? (er det udløb, hvor mængden/intensiteten overskrider retningslinje 7, eller er det udløb, som vil foreslås ændret i planperioden?). e) Retningslinje 7 (max. 250 m3/(red ha *år) angiver en intensitet. Men mængden, som afhænger af arealets størrelse, har også stor betydning for bedømmelsen. f) Der savnes i planen et forslag til prioritering af indsatserne og begrundelse herfor samt økonomi. g) I skemaet på side 3, er U 32A og U 32B angivet som ét samlet udløb (U32A&B) i modsætning til angivelsen i bilag 6. Bilag 4: Kloakprojekter a) Generelt: Skitserne er for primitivt udført, feks. kan henføringslinjer vanskeligt skelnes fra ledninger eller arealafgrænsninger (henføringslinjer er vel endda overflødige), ligesom forklarende tekst er tilfældigt placeret på kortet og ofte overflødig. b) Som nævnt under 3.4 bør grundejernes private anlæg ikke indgå i planen. c) s 1, Kokkedal V og NV: De planlægnings- og fredningsmæssige forhold er ikke afklaret. d) Kortbredden bør angives for alle kortudsnit.

33 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Spildevandsplan Bemærkninger til Hørsholm Kommunes udkast til offentlig høring, maj 2012 Side 9 Bilag 6: Udløbsskema aktive bygværker Skemaet omfatter kun overløb fra fælleskloakerede områder, i alt 39 overløb, i modsætning til Spildevandsplan hvor overløb fra alle områder var medtaget, i alt 90 overløb, inkl. beregnet forurening m.v. Ændringen fremgår ikke af bilagets titel. a) En bagudgående sammenligning for hele systemet er ikke mulig. b) Forureningen fra de ikke-medtagne overløb er ikke negligiabel. c) Der er stadig kun angivet beregnede data og ingen aktuelt målte. (Begge sæt data skal/bør angives). d) Der er sket ikke-ubetydelige ændringer i de angivne beregnede data fra Spildevandsplan 2004 til det foreliggende udkast. Ændringerne er ikke begrundet.

34 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Spildevandsplan Bemærkninger til Hørsholm Kommunes udkast til offentlig høring, maj 2012 Side 10 E. Miljøbeskyttelseslovens Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvist, 3) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet, 5 4) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 6) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 7) hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, 8) afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og 9) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kommunalbestyrelsens planlægning efter stk. 1. Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen 3) og forudsætninger fastsat efter stk. 5. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven.

35 Agnete Ljungbeck Engvej 1A 2960 Rungsted Tlf september 2012 Hørsholm Kommune Spildevandsplan i offentlig høring - indsigelse Jeg er grundlæggende positiv indstillet over for Hørsholm Kommunes initiativ til at finde en løsning på problemerne med oversvømmede kældre og forurening af Øresund, som de senere års skybrud har anrettet. Min anke er primært rettet mod finansieringen af den af Hørsholm Kommune vedtagne spildevandsplan, der jo vælter byrden over på grundejerne i de berørte områder. Vi som borgere i Hørsholm Kommune har jo i form af vandafledningsafgift betalt først Hørsholm Kommune og nu det fra kommunen udskilte selskab Hørsholm Vand ApS for drift og vedligehold af den offentlige kloak. Jeg finder det derfor urimeligt, at grundejerne nu skal betale regningen for at løse problemerne med kommunens underdimensionerede kloakker og rensningsanlæg. En separering af spildevand fra regnvand på private grunde kan være en bekostelig affære ikke mindst for enlige forsørgere og pensionister som mig selv. Den af kommunens teknikere beregnede udgift herfor har jo vist sig langt fra at være i overensstemmelse med realiteterne, idet grundejere er blevet præsenteret for overslagspriser på både over , og endda kr. Det er mange penge for den enkelte grundejer, der i forvejen betaler høje skatter, grundskyld og diverse afgifter til kommunen. I den senere tids livlige debat i Ugebladet har flere borgere argumenteret for, at Hørsholm Kommunes beslutningsgrundlag for at kræve en separering af regnvand og spildevand hos private grundejere til afhjælpning af kommunens kloakproblemerne er faglig udokumenteret og sket på et alt for løst grundlag. Det er blevet fremhævet, at bortledning af regnvand fra veje og fortove via de nye megabetonrør med udløb i Øresund, er tilstrækkeligt til fremover at undgå problemer på rensningsanlæggene. Regnvand fra grundejernes tage udgør kun ca. 20 % af det vand der falder på grundene. Flere borgere med teknisk indsigt hævder, at denne regnvandsmængde ikke belaster rensningsanlæggene i en sådan grad, at oversvømmelse vil finde sted. Selv har jeg ingen teknisk baggrund, men måtte denne påstand være rigtig, finder jeg det uacceptabelt, at Hørsholm Kommune i den grad skyder gråspurve med kanoner for borgernes regning.

36 Jeg må derfor henstille til, at Hørsholm Kommune nøje genovervejer deres beslutning om at separere regnvand fra spildevand hos private grundejere og ifald dette alligevel måtte blive en realitet, da bistå de borgere, der ikke selv kan løfte den økonomiske byrde, med en finansieringsordning. Med venlig hilsen Agnete Ljungbeck

37 Page 1 of 2 Torsten Duer Fra: Allan Becker Sendt: 13. juli :27 Til: Torsten Duer Emne: SV: Engvej 1 B&C FINT allan Fra: Torsten Duer Sendt: 13. juli :23 Til: Allan Becker Emne: SV: Engvej 1 B&C Hej Allan, Når spildevandsplanen er vedtaget, inkl. de omfattede ejendomme, skal der noget helt ekstraordinært til for at fritage en ejendom for separation, og behandling af ansøgning om dispensation vil være en administrativ opgave (dvs. normalt ikke politisk). Men jeg skal gerne tage din henvendelse med som en indsigelse mod spildevandsplanen for din ejendom. Din indsigelse vil så indgå lige som alle andre kommentarer i vores endelige vurdering af planen efter høringsperiodens afslutning 16. september, og indgå i den fremlæggelse, politikkerne skal tage endelig stilling til. Med venlig hilsen Torsten Duer Fra: Allan Becker Sendt: 13. juli :06 Til: Torsten Duer Emne: SV: Engvej 1 B&C Hej Torsten. Er en dispensationsansøgning ikke et politisk spørgsmål? MVH Allan Becker Fra: Torsten Duer Sendt: 13. juli :02 Til: Allan Becker Cc: Roald Thor Jørgensen Emne: SV: Engvej 1 B&C Til Allan Becker, Jeg kan godt forstå dit synspunkt, men jeg skal også gøre opmærksom på, at projektet med separering af kloakken ikke kun omfatter Engvej. Projektet omfatter også ejendommene langs Rungsted Strandvej, idet ledningen dér er en del af det samlede system, der er overbelastet (jeg har vedhæftet en skitse). I den forbindelse har det derfor ikke nogen betydning om jeres spildevand løber mod vest til Engvej eller øst til Rungsted Strandvej. Jeg kan derfor på den baggrund ikke give jer fritagelse for krav om separering. Jeg skal også gøre opmærksom på, at selvom der i denne omgang er udvalgt et afgrænset område til separering, så er det noget, der på sigt vil blive bredt ud til det meste af kommunen. Der er ejendomme op til afgrænsningen i dette projekt, der ikke skal gøre noget for nu, men det betyder altså ikke at de "slipper" på den længere bane

38 Page 2 of 2 Med venlig hilsen Torsten Duer Miljømedarbejder Hørsholm Kommune Center for Plan og Miljø/Team Miljø Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Dir. tlf Officiel Læs mere på Mit Hørsholm er selvbetjening med masser af muligheder, som kan bruges, når det passer dig.www.mithorsholm.dk Print kun denne mail hvis du virkelig har brug for det Fra: Allan Becker Sendt: 13. juli :52 Til: Torsten Duer Cc: Emne: Engvej 1 B&C Til Torsten Duer. Ved mail af er du orienteret om vores ansøgning om fritagelse for tilslutning til det nye regnvandssystem i Engvej. Vi har selvfølgelig anerkendt, at vi skal betale for etablering af brønd på vores ejendom. Vores argument er at vores regnvand fra taget i dag løber direkte i afløbsledningen, der går fra vores ejendom og ned til den afskærende ledning i Strandvejen og som sådan ikke belaster det afløbssystem i Engvej, som man ønsker aflastet med etablering af separatsystemet i vejen. Vi er ikke en del af det afløbssystem der foranlediger den nye regnvandsledning. Vi skal derfor venligst anmode om dispensation for tilslutningspligten. Med venlig hilsen Ejerforeningen Engvej 1C & B Ved Allan Becker E mail tel

39 Page 1 of 1 Torsten Duer Fra: Allan Becker Sendt: 12. september :53 Til: Cc: Emne: Torsten Duer NHP Consult Opfølgningsflag: Opfølgning Flagstatus: Regnvandsledning i Engvej. tilslutningspligt. Fuldført Til Hørsholm Kommune. Nærværende mail bedes medtaget som en indsigelse mod projektets udførelse og tilslutningspligt. Engvej 1B og 1C kan ikke acceptere den valgte løsning med udløb direkte i Øresund. Regnvandsledningen vil komme til at føre vand fra mange kvadratkilometer belagte arealer, og selv om vandet ledes via et sandvand, kan det ikke undgås, at oliepartikler i større mængder ud i vandet lige ved siden af vores strandgrund, med deraf følgende forringelse af badevandskvaliteten. Vi må forlange at regnvandsledningen føres mindst samme længde ud i Sundet, som slamledningerne ved Bukkeballevejs udmunding i Strandvejen. Vedrørende tilslutningspligten kan vi ikke acceptere denne for eksisterende ejendommes vedkommende. Ejendommen har i sin tid betalt tilslutningsbidrag til kloak og renseanlæg og løbende betalt vandafledningsbidrag til samme anlægs vedligeholdelse og fornyelser. Der er således allerede betalt for tilslutning og udgifter på egen grund må i givet fald betales af kloakforsyningen idet belastningen af det offentlige ledningssystem mindskes, men de løbende bidrags størrelse mindstes ikke. Som et minimum må vi forlange indført en ordning hvor afledningsbidraget nedsætte i en længere årrække på ikke under 10 år således at ejendommens udgifter til interne ledningsarbejder kompenseres gennem et mindre løbende bidrag. Med venlig hilsen Ejerforeningen Engvej 1 B og 1 C Helle Becker Niels Helmer Petersen

40 Page 1 of 1 Torsten Duer Fra: Sendt: 18. juli :18 Til: Cc: Mia Lund Gustafsson 'Per Rasmussen' Torsten Duer Emne: SV: Separatkloakering Engvej, sagsnr. S Opfølgningsflag: Opfølgning Flagstatus: Til Per Rasmussen! Fuldført Tak for din henvendelse, din henvendelse skal rettes til Hørsholm Kommune, derfor videresender jeg dermed denne til Hørsholm Kommune, Torsten Duer. Med venlig hilsen Mia Lund Gustafsson Kloakforsyning Hørsholm Vand Fra: Per Rasmussen Sendt: 18. juli :52 Til: Mia Lund Gustafsson Emne: Separatkloakering Engvej, sagsnr. S Hej Jeg mener ikke, at min parcel Engvej 2, matr.nr. 8cm, ejd.nr er en del af projektet vedrørende kloakeringsforholdene på Engvej i Rungsted Kyst. Grunden til dette er, at kloak- og vandafledningen fra min ejendom ikke er tilknyttet afledningssystemet på Engvej, men derimod udledes direkte til systemet på Rungsted Strandvej. I bedes derfor fjerne min tilknytning til ovennævnte sag/projekt. Venlig hilsen, Per Rasmussen Oplysninger fra ESET NOD32 Antivirus, virussignaturdatabaseversion 7307 ( ) Meddelelsen blev kontrolleret af ESET NOD32 Antivirus

41 Rungsted Kyst 14. september 2012 Hørsholm kommune, horsholm.dk Kommentarer og indsigelse vedrørende ny spildevandsplan; spildevandsseparering på Engvej, Bukkeballevej mf. Det er nogle voldsomme rør, der pt lægges ned i Engvej. Man kan godt undre sig over, om der er behov for sådan en netto-udvidelse af afledningssystemet i den eksisterende bebyggelse. Som jeg forstår det, er beslutningen baseret på en antalelse om, at de klimaændringer, der er konstareret i de senere år, også fortsætter med at udvikle sig ugunstigt i forhold til afløbesystemet. Der har til alle tider været klimaændringer, frem og tilbage, også nogle der klart overgår hvad der sker pt, og jeg tror ikke, at fremtidige klimaændringer nødvendigvis kun går i èn retning vejret er uregerligt og uforudsigeligt, spørg blot meteorologerne. Sagt på en anden måde, så føler jeg mig ikke overbevidst om, at grundlaget for beslutningen er i orden, og eksperterne er jo heller ikke enige. Grundlæggende bygger beslutningen på tidens katastrofepolemik vedrørende miliøet, hvilket jo langt hen ad vejen en følelsesmæssig, næsten religiøs diskussion. Alligevel er hele vejen allerede gravet op (Engvej), huset dirrer, det rasler i skabene og billederne hænger skævt på sømmene det virker uoverlagt og udokumenteret. Men lad os antage, at vurderingen er korrekt. Hvad jeg derefter undrer mig mest over - og som jeg vil protestere imod - er, om implementeringsstrategien i det hele taget er lovlig. Vi har alle i sin tid erhvervet ejendommene som værende godkendte efter de på opførselstidspunkt gældende regler. Jeg mener, at det er problematisk, at disse godkendelser uden videre tilsidesættes ensidigt fra kommunens side med voldsomme konsekvenser til følge for beboerne en gammel bil bliver jo heller ikke lige pludselig ulovlig, selvom der opfindes og kræves forbedret sikkerhedsudstyr i nye modeller fx Jeg opfatter derfor denne tvangsudskrivning, der bliver pålignet den enkelte parcel, som et som et stærkt magtindgreb fra kommunens side faktisk lidt ekspropriationsagtigt. Tilmed med en kort frist for gennemførelsen. Jeg vil da gerne have dokumentation for, at dette i det hele taget er lovligt. Hvis vi igen antager, at det er korrekt, så undrer jeg mig også over, at det er et krav, at alle uanset afløbssituation skal tilslutte sig inden for en meget kort frist, og hermed fremskaffe den for mange parceller meget betragtelige financiering. Der må være en anden måde at gøre det på. Jeg foreslår, at man fx kan indefryse omkostningen i lighed med muligheden for ejendomsskatterne, og først lade beløbet forfalde til betaling i forbindelse med et eventuelt salg af ejendommen. Eller man kan differentiere det derhen, at ændringerne kan udskydes til at ske i forbindelse med nybyggeri eller større nødvendige renoveringer eller omlægninger i afløbssituationen på den enkelte parcel; herved får man tillige mulighed for at vurdere, hvor stort behovet egentlig er. Der er sikkert også andre muligheder. Indsigelse (2)

42 Min indsigelse mod planen er derfor, at før der foretages yderligere initiativer mod private ejendomme foranlediget af forslaget til spildevandsplan for Engvej, Bukkeballevej mf., bør Hørsholm kommune tage skridt til at: 1) tilvejebringe troværdig og fyldestgørende og uvildig dokumentation for, at disse dramatiske tiltag virkelig har bund de klimamæssige realiteter, 2) tilvejebringe tilsvarende dokumentation for lovligheden af de planlagte indgreb, 3) fremlægge alternative implementeringsstrategier og financieringsmuligheder for genemførelsen af planen, 4) og HVIS projektet ligger inden for de lovmæssige rammer mv., opfordrer jeg tillige Hørsholm kommune til at revurdere implementeringen på basis af nogle etiske overvejelser om, hvad man som kommune egentligt kan tillade sig overfor kommunens borgere. Venlig hilsen Per Rasmussen Engvej Rungsted Kyst Indsigelse (2)

43 Page 1 of 2 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 14. august :53 Til: Torsten Duer Cc: Frank Steen Emne: VS: Spildevandsplan Opfølgningsflag: Opfølgning Flagstatus: Fuldført Kategorier: Journaliseret på: [2012 / 9024] - Spildevandsplan Politisk behandling og høring Fra: John Storm Andersen Sendt: 13. august :50 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Spildevandsplan Til Hørsholm kommune, Vi har fuld forståelse for behovet for øget kapacitet af kloaknettet. Jeg stiller mig dog uforstående overfor, at høringrunden pågår, efter entreprisen er indgået med leverandør og arbejder påbegyndt. Engvej er allerede gravet op. Under høringsrunden er flere forhold kommet frem. Her listes nogle vi har noteret os: Vejarealet udgør ca. 3/4 og beboelsers tagareal kun 1/4. Ugeavisens læsere har derfor foreslået at starte med at adskille regnvandet fra vejene fra eksisterende kloaknet og først involvere beboelserne, når der skal nybygges eller kloakeres på grunden. Kravet om at boligerne skal tilslutte sig den adskilte kloakering i løbet af 1. år virker særdeles urimelig nu ingen kender effekten af at adskille vejene fra kloaknette. Kravet om tilslutning er forbundet med store øknomiske og styringsmæssige omkostninger for den enkelte beboer, og effekten er måske ikke nødvendig. Det eksisterende kloaknet er ca. 75 år og har ifølge Hørsholm vand en levetid på år. Det eksisterende kloaknet bliver ikke udskiftet. Betyder det, at kommunen planlægger på at udskifte det eksisterende kloaknet om få år. Spildevandsplanen tager ikke højde for udnyttelse af vandressourcer til vanding af haver og muligheder for brug af naturlig afvandiing i form af faskiner. Sideveje fra Engvej f.kes. Nr. 18, 20, 20A, 20B og 20C får ikke afløbsriste i vejen, hvilket giver oversvømmelser. Må vi venligst anbefaler, at : kloak tilslutningspligten ændres fra alle husstande til nybyggeri. Alternativt sætter en tilslutningspligtig dato, når erfaringer fra afvanding af vejarealer i separat vandledning foreligger. man medtænker udskiftning af gamle kloakanlæg, hvor det er muligt kommunen vejleder om brug af miljørigtige løsninger som faskiner ( evt. giver tilskud som hos nogle kommuner) samt tilbyder løsninger for opsamling af regnvand i tanke Asfalterede veje får afløb som de større, når der er behov herfor som på sidevej til Engvej Venlig hilsen John Storm Andersen

44 Page 2 of 2

45 Torben Nyvang Engvej Rungsted Kyst Telf.: Rungsted, den 16. september 2012 Indsigelse mod spildevandsplanens implementering på Engvej, Rungsted kyst Som beboer på Engvej i mere end 25 år kan jeg naturligvis kun udtale mig eksakt om forholdene her og ikke andre steder i Hørsholm kommune. I forbindelse med den ekstreme nedbørsmængde, vi oplevede specielt i 2010 og efterfølgende år, kan det konstateres: Kloaksystemet på Engvej havde tilstrækkelig kapacitet i denne ekstreme situation der er ingen beboere, der oplevede vand i boligens grundplan. Dog havde ganske få vand i kælderen, men som det fremgår af kommunens hjemmmeside er dette beboerens eget ansvar at sikre sig mod, f.eks. ved installation af tilbageløbsventil. Som én af beboerne, familien Andersen, der byggede deres hus i 1956 i nummer 18, udtrykte det: Vi har i mere end 50 år aldrig haft vand i kælderen før nu, og havde derfor ikke tænkt på, at det kunne være nødvendigt, at have en ventil installeret i kælderen. At der ikke havde været vand i stuen hos beboerne på Engvej med tilhørende sideveje blev i øvrigt bekræftet ved informationsmødet den 14. juni 2012 arrangeret af Hørsholm Vand. Såfremt Hørsholm Vand har kapacitetsproblemer andre steder, f.eks. ved rensningsanlægget, må det betragtes som et generelt problem, som alle kommunes borgere må deltage økonomisk i præcis som i tilfældet ved Usserød Å. Kommentarer til Hørsholms Vand s planer og beregninger for at løse eventuelle fremtidige kapacitetsproblemer med regnvandsseparering: I argumentationen om regnvandsseparering af den enkelte parcel på Engvej, er der benyttet beregninger af arealet for husets tag + belægning af terrasse og indkørsel set i relation til vejens areal. Disse arealberegninger er sikkert helt korrekte, men præmissen for at benytte dem i forbindelse med ekstrem nedbør er helt forkert.

46 16. september 2012 Hvis man går en tur ned af vejen, kan man se, at der ikke er installeret brønddæksler med afløb til kloak i indkørsler eller på terrasser. Nedbøren, der falder på disse arealer, havner derfor enten i græsset eller evt. ude på vejen, afhængig af højdeforskel mellem vej og indkørsel. Disse arealer giver derfor ikke noget tilskud ved en regnvandsseparation på parcellen. Nedbøren, der falder på husets tag, havner i parcellens kloak. MEN ved en ekstrem nedbør, som vi oplevede det i 2010, kunne vi konstatere, at kapaciteten for tagrender og nedløbsrør klart blev overskredet og det overskydende vand derfor endte i græsset Det kan derfor konstateres, at ekstrem nedbør ikke vil give et større bidrag fra parcellens kloak end det, vi oplevede i 2010, samt at forudsætningerne for arealberegningerne ikke er korrekte. Desuden er det helt uacceptabelt, at Hørsholm Vand vil forsøge at pålægge beboerne på Engvej en unødvendig udgift til regnvandsseparation. Med venlig hilsen Torben Nyvang side 2 af 2

47 Page 1 of 1 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 17. september :22 Til: Torsten Duer Cc: Frank Steen Emne: VS: Spildevandsplan Fra: Pauli Joensen Sendt: 15. september :02 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Cc: Emne: Spildevandsplan Jeg har fulgt debatten I pressen samt deltaget I møde på Rådhuset I juni vedrørende ovenstående. I den forbindelse vil jeg gerne stille 2 spørgsmål: 1. Kan Kommunen afvise, at dimensioneringen af spildevandstansport fra anlægget på Bukkeballevej til anlægget i Kokkedal er underdimensioneret og derfor har en væsentlig indflydelse på den nyfremlagte spildevandsløsning? Anlægsopgaven blev såvidt jeg husker gennemført i første halvdel af 1990 erne. 2. Har Kommune overvejet, hvorvidt f.eks. en halvering af regnvandsafledningen fra de offentlige kloakker kan løse kapacitetsproblemerne? Hvis en sådan kapacitetsfrigørelse er en mulig vej til at løse problemerne, kunne man foranstalte en fælles finansiering af udgifterne til den private spilde- og regnvandsseparering i Rungstedområdet samt udvælge de ejendomme, hvor omkostningerne til separering er lavest. Med venlig hilsen, Pauli Joensen Engvej

48 Page 1 of 1 Torsten Duer Fra: info postkasse Sendt: 26. september :26 Til: susanne/karoline; Torsten Duer Emne: SV: Høringssvar vedr. spildevandsprojekt Engvej. Kære Susanne Bredahl, Tak for din . Den er hermed videresendt til Kommunen og vil blive medtaget i høringssvar til spildevandsplanen. Med venlig hilsen Roald Thor Jørgensen Kloakforsyning Hørsholm Vand Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm Hovedmail: Internet: Telefon Telefon direkte Skriv kun denne mail ud, hvis du virkelig har brug for det! Fra: susanne/karoline Sendt: 20. september :20 Til: info postkasse Emne: Høringssvar vedr. spildevandsprojekt Engvej. Jeg indgiver hermed indsigelse mod separering af regnvand og spildevand. Jeg bor alene i mit hus på Engvej. Jeg er 61 år og har en indtægt, hvormed jeg med hjælp af lån i huset kan blive siddende i mit hus, til jeg holder op med at arbejde formentlig om 5 7 år. Hvis jeg pludselig skal betale et beløb mellem kr. 30 og ,-, vil jeg blive nødt til at flytte fra mit hus et par år før planlagt. Jeg ved ikke engang hvor jeg skal skaffe de kr ,- til 2 brønde i vejen. Det kan vel ikke være meningen, at vi er nogen der skal gå fra hus og hjem, fordi kloakledningen er for lille? Jeg har aldrig haft oversvømmelse på min grund eller i mit hus, men fik i august 2010 oversvømmelse i min kælder pga opsivende kloakvand. Altså fordi kloaknettet ikke kunne rumme det hæftige vandskyl. Dengang fik jeg at vide, at det kunne klares med en kloakoverløbsspærre. En omkostning på under kr ,-. Jeg har store birketræer, der drikker alt overskydende vand på min grund og har som sagt aldrig haft oversvømmelse grundet regnvand fra tag eller vej. Har aldrig forstået hvorfor man ikke bare sørgede for at få en kloakledning, der var stor nok til at rumme både den ene og den anden slags vand? Med venlig hilsen Susanne Bredahl Engvej Rungsted Kyst

49 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 22. august :38 Til: Torsten Duer Cc: Frank Steen Emne: VS: spildevandsplanen Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Kirsten Rosendahl McPhail Sendt: 21. august :24 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: spildevandsplanen Rungsted, Kirsten Rosendahl McPhail Engvej Rungsted Kyst Ang. spildevandsplanen. Vi bor på den øverste del af Engvej, hvor INGEN af husene har haft oversvømmelse, vand i kældrene el lign. Vores kloakker har også fungeret optimalt, så vi har IKKE haft vand liggende på gaden på noget tidspunkt. Dvs at der intet vand har været på vores del af Engvej, som kunne strømme ned og oversvømme længere nede af bakken til den mellemste og nedre del af Engvej. Jeg kan derfor ikke forstå, hvorfor vi skal installere alskens udstyr, når vi ikke har problemet og ej heller forårsager problemer for andre. Jeg kan dog godt forstå, at en opdatering af kloakkerne er en god idé. Er det sådan, at I bare har sagt "Engvej" har problemer, uden at tage højde for at det er "3" dele af Engvej? Den øverste ind mod Vallerød, den mellemste, som har bakken og den nedre, som har alle problemerne. Jeg ser frem til at høre fra jer, at I har modtaget min indsigelse. Med venlig hilsen Kirsten Rosendahl McPhail 1

50 Page 1 of 6 Torsten Duer Fra: Beate W. Bentzen Sendt: 16. september :57 Til: Torsten Duer; Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: HØRINGSSVAR vedr. Hørsholm Kommunes spildevandsplan Jeg giver herved mit høringssvar vedr. Hørsholm Kommunes spildevandsplan Som invalidepensionist (på privat invalidepension så omkostningen for kommunen er kr.0) er jeg naturligvis i første omgang yderst bekymret for den privatøkonomiske konsekvens af planen. De overslag som jeg indtil videre har fået medfører, dersom planen godkendes, en minimums omkostning på ,- hvilket ikke inkluderer reetablering af have, indkørsel og terrasser. Uden tvivl er dette beløbsstørrelser som jeg under ingen omstændighed kunne være forberedt på. Huset på Engvej har kloakker og vandafledning som jo er godkendte ved bygningsattesten. I yderste konsekvens kan planens godkendelse medføre at jeg skal gå fra hus og hjem hvorefter kommunens omkostning med reetablering af mit liv nok kan blive betydeligt vil jeg tro. Men det er måske ikke så vigtigt for Kommunen? Men selv om dette naturligvis er min vigtigste indsigelse har jeg dog et par yderligere vigtige indsigelser og observationer; 1. Jeg er naturligvis opmærksom på den ikke ubetydelige polemik som spildevandsplanen har medført. Det er trods dette meget skræmmende at høre et betydeligt antal borgeres kommentarer på gaden og i sociale lag; Vi vil ikke sige noget vi våger ikke at lægge os ud med Kommunen bliver der sagt. Mange af de der siger dette er borgere som, når man spørger ind til hvad de mener, siger noget i retning af at man ved jo ikke om indsigelsen kan bruges mod mig senere når jeg får behov for hjælp, skal have en godkendelse el.l. Dette kan ikke være en tro/mistro som vi på nogen måde kan være bekendte det vækker minder om tidligere Øst- Europa og jeg vil kæmpe til min sidste time for alles ret til og mulighed for at ydre sig uden at vedkommende føler usikkerhed og utryghed. 2. Årsagerne til at en del borgere åbenbart har denne utryghed og usikkerhed i forbindelse med spildevandsplanen er metoden med hvilken den er kommunikeret og videre behandlet. a. Først indkaldes man til et møde med Hørsholm Vand. Man vælger at udelukkende indkalde de som i første omgang er tiltænkt at blive berørt, og undlader at indkalde øvrige som åbenbart iht spildevandsplanen senere vil påvirkes i samme grad. Dette giver fornemmelsen af at man vil forsøge at smyge en godkendelse igennem uden den store debat og der de som senere vil blive berørte ikke rigtig har haft indsigelsesmulighed. b. Ved henvendelse til Hørsholm Kommune efter dette første møde med Hørsholm Vand, gives indtrykket at Hørsholm Vand er en selvstændig virksomhed som har ret til at gøre dette. Spildevandsplanen gør klart at det er Hørsholm Kommune som har pålagt Hørsholm Vand opgaven. Samtidigt ejes jo Hørsholm Vand af Hørsholm Kommune, så bare det faktum at man fra Kommunens side påberåber sig Hørsholm Vands selvstændighed i denne sag virker ikke specielt tillidsvækkende. c. Spildevandsplanen indeholder udelukkende én lille henvisning til privatøkonomisk konsekvens af planen. Kr ,- anslår man uden at der belyses hvem eller hvorledes man har kommet frem til dette overslag. For det første er der indtil videre ikke lykkes mig at tale med nogen som kommer under ,- i omkostninger og de fleste har overslag på langt højere beløb og endog uden at genetablering af haver og indkørsler etc. er medregnet. For det andet er der normal skik at medregne den totale omkostning ved et hvilket som helst projekt, både i privat og offentlig regi. Med det underlag man kan finde i Spildevandsplanen er dette åbenbart ikke gjort. Ikke underligt at mange føler total overformynderisk ageren fra Kommunens side. d. Derefter meddeler Hørsholm Vand at man skal tilkendegive tilslutningsbrønd for at opfylde

51 Page 2 of 6 planens krav inden en specificeret dato en dato som ligger inden datoen for godkendelse af planen. Måske er det ikke underligt at fornemmelsen af mistro breder sig når Hørsholm Vand åbenbart forudsætter at planen i sin helhed allerede er godkendt? e. For det femte har man behændigt valgt at ikke tilkendegive høring om spildevandsplanen på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Det er altså ikke meningen at borgere skal komme med indsigelser tænkes det! Til sidst indkalder de Konservative til møde altså ikke Kommunen eller Hørsholm Vand, ikke annonceret for borgere generelt, men noget man får at høre om i byen. Et godt møde, men.. en god del mennesker føler igen som at noget med meget store privatøkonomiske konsekvenser skal presses ind over hovedet på os uden at vi har mulighed for at påvirke eller stoppe. Ja, alt i alt er det ganske naturligt at en række borgere ikke bare er usikre men direkte bange! 3. I det berørte området i Kommunen bor der som bekendt en række ældre mennesker. Mit kendskab til en del af disse viser at de ikke har forstået eller læst Hørsholm Vands første brev og/eller ikke har fulgt med i Ugebladets kommentarer nogen er mere eller mindre senile men ikke umyndighedsforklarede de fleste uden voldsomt store økonomiske ressourcer. Jeg har selv valgt at ikke informere disse jeg kender yderligere eftersom jeg ved at de ville blive virkelig forfærdeligt oprevne, men jeg er meget fortørnet over at Hørsholm Kommune vælger at behandle (også) denne gruppe borgere som foreslået uden på forhånd at have undersøgt omfang og have løsning klar dersom planen godkendes. Hjemmeplejen har naturligvis fuld indsigt og Kommunen må som minimum kortlægge og foreslå løsning inden noget af denne art foreslås. 4. Jeg vil i min indsigelse ikke teknisk grundigt berøre den foreslåede valgte løsningsmodel idet jeg er bekendt med at et flertal andre borgere vil kommentere denne. Indtil min invalidering var jeg Koncerndirektør for Danmarks (ja, Nordens) største Rådgivende Ingeniørvirksomhed. Mine tidligere meget kompetente kollegaer skal ikke behøve at udtale sig her, men uden at tage munden for fuld kan jeg informere om væsentlig uforståenhed overfor valgt løsningsmodel. Skyde gråspurv med kanon er en god sammenfatning af kommentarer jeg har modtaget. Jeg har naturligvis ingen indsigelse mod at Hørsholm Kommune/Hørsholm Vand udbedrer kloaksystemet i Kommunen. Privat grund og min bygningsattest skal være upåvirket af dette! Med venlig hilsen, Beate W Bentzen Fra: Torsten Duer Sendt: 14. september :25 Til: Beate W. Bentzen Emne: SV: Projektet nye Regnvandsledninger i det Nordlige Rungsted Til Beate Bentzen, Jeg kender ikke til den liste, du nævner, men du kan kontakte Hørsholm Vand ApS via f.eks. hvis du vil spørge til den. Jeg kan dog uddybe med, at Spejderbakken kommer med i den næste fase af separering, selvfølgelig afhængig af hvorledes denne spildevandsplan ender med at se ud efter høringsfasen. Den tekniske årsag er, at det giver kloakteknisk bedre mening at anlægge nye regnvandsledninger til netop disse ejendomme, der skal aflede sydpå, dvs. til den gren af kloaksystemet, der ligger syd for Kildevej etc. (og som ikke er med i denne ombæring af separering, men altså forventes at være omfattet i næste projekt). Vi tager imod høringssvar via mail til eller via brev til Hørsholm Kommune, Center for Pan og Miljø, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Du kan også skrive direkte til mig ved at svare på denne mail, da det er mig, der sidder og samler alle høringssvar sammen. Husk at sidste frist er på søndag

52 Page 3 of 6 Med venlig hilsen Torsten Duer Fra: Beate W. Bentzen Sendt: 14. september :17 Til: Torsten Duer Emne: SV: Projektet nye Regnvandsledninger i det Nordlige Rungsted Spejderbakken stod på den første list som blev meddelt af Hørsholm vand. Hvorledes sender jeg mit høringssvar ind? Mvh, Beate Fra: Torsten Duer Sendt: 13. september :52 Til: Beate W. Bentzen Emne: SV: Projektet nye Regnvandsledninger i det Nordlige Rungsted Spejderbakken har ikke figureret i denne spildevandsplan (så den er ikke "taget ud"), men hvis denne plan vedtages som skitseret vil den komme med i en senere plan. Der er selvfølgelig ikke tale om at ejendomme er blevet taget ud pga. hvem der bor der - projekterne skitseres alene ud fra kloaksystemets opbygning, drift og eventuelle særlige fysiske forhold. Jeg er ked af at høre hvis det er svært at finde spildevandsplanen, det vil jeg tage til mig, og vi vil prøve at gøre det mere tydeligt på forsiden af kommunens hjemmeside fremover når vi har tilsvarende ting i høring. Tak for responsen! Med venlig hilsen Torsten Duer Miljømedarbejder Hørsholm Kommune Center for Plan og Miljø/Team Miljø Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Dir. tlf Officiel Læs mere på Mit Hørsholm er selvbetjening med masser af muligheder, som kan bruges, når det passer dig.www.mithorsholm.dk Print kun denne mail hvis du virkelig har brug for det Fra: Beate W. Bentzen Sendt: 13. september :18 Til: Torsten Duer Cc: Frank Steen; Mette Jensen (Dir); info-horsholmvand; Christian Bentzen Emne: SV: Projektet nye Regnvandsledninger i det Nordlige Rungsted Prioritet: Høj Torsten Duer, Jeg takker for at have modtaget (endeligt) de udbedte dokumenter. Jeg mangler fortsat svar på mit spørgsmål af 28/8 vedrørende den pludselige ændring mht. til Spejderbakken og hvilken kommunal ansat eller politiker som tilfældigvis bor her. Endvidere vil jeg gøre opmærksom på at det som borger i Hørsholm synes meget besværlig at give høringssvar Spildevandsplanen står ikke på jeres hjemmeside som noget som er eller skal til høring!

53 Page 4 of 6 Mvh, Beate W Bentzen Fra: Beate W. Bentzen Sendt: 28. august :04 Til: 'Torsten Duer' Cc: 'Frank Steen'; 'Mette Jensen (Dir)'; 'info-horsholmvand' Emne: SV: Projektet nye Regnvandsledninger i det Nordlige Rungsted Torsten Duer, Jeg venter fortsat i spænding! I mellemtiden kan du måske svare mig på følgende; Spejder Bakken skulle i først omgang installere alt som vi andre også er pålagt, men det er nu blevet "revurderet" forstår jeg. Pludselig skal de ikke omfattes! Spejder bakken ligger betydelig lavere end øvre Engvej, ja faktisk på højde med Kildevej, og ingen kan forstå, hvorfor de lige pludselig var blevet revurderet. Medfører det rigtighed at en af kommunens politikere bor lige der? Mvh, Beate W Bentzen Fra: Beate W. Bentzen Sendt: 21. august :31 Til: 'Torsten Duer' Cc: 'Frank Steen'; 'Mette Jensen (Dir)'; 'info-horsholmvand' Emne: SV: Projektet nye Regnvandsledninger i det Nordlige Rungsted Torsten Duer, Nu er vi i uge 34. Dersom jeg som borger ville tillade mig at ikke svare myndigheder inden den frist man har lagt (ref. dit svar vedr. uge 27 vedlagt) kender jeg konsekvenserne. Hvilke konsekvenser gælder for Hørsholm Kommune ved at ikke overholde tidsfrister? Mvh, Beate W Bentzem Fra: Torsten Duer Sendt: 29. juni :16 Til: Cc: Frank Steen; Mette Jensen (Dir); info-horsholmvand Emne: SV: Projektet nye Regnvandsledninger i det Nordlige Rungsted Til Beate Bentzen, Jeg vedlægger et brev fra direktør Mette Jensen, der besvarer din henvendelse om etableringen af regnvandsledninger i Rungsted Nord. Dit ønske om aktindsigt i kommunens sager vil vi forsøge at besvare i løbet af næste uge, uge 27. Du vil derfor høre fra os om det. Med venlig hilsen Torsten Duer Miljømedarbejder Hørsholm Kommune Center for Plan og Miljø/Team Miljø Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm

54 Page 5 of 6 Dir. tlf Officiel Læs mere på Mit Hørsholm er selvbetjening med masser af muligheder, som kan bruges, når det passer dig.www.mithorsholm.dk Print kun denne mail hvis du virkelig har brug for det Fra: Beate W. Bentzen Sendt: 17. juni :53 Til: Jens-Jakob Jakobsen Cc: Mette Jensen (Dir) Emne: Projektet nye Regnvandsledninger i det Nordlige Rungsted Prioritet: Høj Til kommunaldirektør Jens-Jørgen Jakobsen, kopi til Direktør, Teknik, Kultur og Arbejdsmarked Mette Jensen. Jeg henvender mig til ledelsen af Hørsholm Kommune, idet grundejere på bl.a. Engvej blev indkaldt til og deltog i borgermøde på rådhuset torsdag den 14. juni, indkaldt ved brev af 15. maj fra Hørsholm Vand. Mødet omhandlede kommunens og Hørsholm Vands plan for bedre afledning af regnvand i forbindelse med kraftige regnskyl og planer for nye regnvandsledninger i forbindelse med dette, med opgravning af veje og nedlæggelse af nye vandledninger og etablering af brønde for de private fællesveje Engvej, Christinavej, Lundingsvej samt Nøddehegnet. Endvidere nævner brevet hvilket også blev berørt på mødet, at arbejder inde på de enkelte grunde skulle gennemføres som følge af krav om separering af regnvand fra grundene til nye skelbrønde i vejen. Under mødet blev der oplyst at man anslog omkostningen for hver enkelt grundejer at ligge mellem og kr., og Hørsholm Vand oplyste, at projektet var godkendt af Hørsholm Kommunalbestyrelse. Det blev oplyst, at det regnskyl, der var den primære årsag til planerne og det hastværk, der blev fremlagt, var beregnet til at kunne falde ca. hvert 900 år. Det undrede flere af os fremmødte, at Hørsholm Vand informerede om at projektet var en del af en ny spildevandsplan, men at planen endnu ikke var færdigudarbejdet af Hørsholm Vand. Ved færdiggørelse af planen fra Hørsholm Vands side, ville den blive sendt i høring til bl.a. beboerne omfattet af planen med indsigelsesret for beboerne. Indsigelser skulle politisk behandles af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med dennes drøftelse af planen og efter beslutning ville den enkelte beboer bliver orienteret med bl.a. oplysninger om ankemuligheder, frister mv. På trods af denne naturlige proces blev der oplyst at man allerede havde indhentet og accepteret tilbud for udførelse af arbejdet og at arbejdet ville igangsættes i løbet af kommende uge. Dette var der mildt sagt utilfredshed med blandt mødets deltagere. Det er min og åbenbart flere andre beboeres klare opfattelse, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger hjemmel til at påbegynde omfattende gravearbejder etc. på de private fællesveje. Det kan ikke være korrekt at Hørsholm Vand kan tilsidesætte lovgivningens regler og igangsætte opgravning af vejene og nedlægge nye vandledninger uden normal proces! Kommunebestyrelsens mulighed for at tage stilling til et kommende forslag efter en høringsrunde med eventuelle indsigelser bliver fuldstændigt tilsidesat hvilket jeg herved indsiger mod. På baggrund af dette anmoder jeg Hørsholm Kommune om staks at tage de nødvendige skridt til at stoppe Hørsholm Vands igangsættelse af projektet som ikke har den nødvendige og naturlige hjemmel. Hvorfor sådant hastværk, når sandsynligheden for et tilsvarende regnskyl, som nævnt på mødet er særdeles lille i lang tid. Yderligere anmoder jeg om at få information omkring Hørsholm Vands og Hørsholm Kommunes hjemmel til at påføre mig og øvrige grundejere væsentlige og endnu ikke klart definerede omkostninger som følge af en beslutning (at arbejder inde på de enkelte grunde skulle gennemføres som følge af krav om separering af

55 Page 6 of 6 regnvand fra grundene til nye skelbrønde i vejen), som ydermere ikke synes at være taget samt mine rettigheder i forhold til en sådan beslutning, når og hvis den bliver taget. Det var åbenbart ved mødet med Hørsholm Vand, at man for det første ikke anså dette som et væsentligt emne og for det andet ikke havde indsigt i den økonomiske væsentlighedsgrad for den enkelte beboer. Mine undersøgelser tyder på en omkostning som kan strække sig til kr ,- for hver grundejer, hvilket må siges at være meget væsentligt! Sidst men ikke mindst anmoder jeg hermed om agtindsigt på den tekniske løsning, idet der med ingeniørmæssige øjne kan stilles spørgsmålstegn til den foreslåede løsnings tekniske og økonomiske fordelagtighed, specielt taget i betragtning at Hørsholm Vand på mødet oplyste, at de ikke havde undersøgt andre alternativer i væsentlig grad. Jeg antager at denne henvendelse er stilet til korrekte instans. Dersom det modsatte er tilfældet, beder jeg om at den umiddelbart videresendes til den korrekte instans med kopi til mig selv. Ligeledes vil jeg gerne udbede mig kvittering for modtagelsen samt en indikation af hvornår jeg kan forvente et svar. Med venlig hilsen, Beate W. Bentzen Engvej Runsted Kyst Tel.:

56 Page 1 of 2 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 17. september :10 Til: Torsten Duer Cc: Frank Steen Emne: VS: Høringssvar vedr. Spildevandsplan Fra: Christian Bentzen Sendt: 16. september :13 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Høringssvar vedr. Spildevandsplan Høringssvar til Hørsholm Kommune & Hørsholm Vand vedrørende Spildevandsplan, specielt den foreslåede separation af regn- og kloakvand. Der må findes alternativer, der ikke kræver separering på de private ejendomme, hvor udskiftningen af de gamle kloakrør i vejene dimensioneres til at kunne klare både det regnvand og alm. spildevand kommer fra vejene selv og fra de eksisterende bygninger. Så må nye huse og tilbygninger skulle separere deres spildevand. På det første informationsmøde i Juni blev det fortalt, at det skybrud der fandt sted i August 2010 var så sjældent, at sandsynligheden er meget høj for at alle husene i Rungsted Nord er skiftet ud eller bygget totalt om før det sker næste gang. Husk venligst på at det er et gammelt sommerhusområde, hvor en stor del af husene er gamle. Det er måske endda disse relativt gamle ombyggede sommerhuse, der netop har problemer med vand i kælderen fordi de er bygget efter gamle forskrifter. Vores huse er jo efter deres opførelse blevet godkendt af kommunen med de installationer og kloakker der opfyldte kravene på opførelsestidspunkt og den bygningsattest, der er udstedt bevidner dette og kan ikke kaldes tilbage. Om- og tilbygninger skal opfylde nye krav, som måske kan komme til at indeholde kloakseparering, men de eksisterende bygninger og installationer vedbliver med at være lovlige. Hvis man skulle til at opfylde alle de nye bygnings- og kloakerigsregulativer, der er blevet vedtaget i mellemtiden, så vil det jo i praksis være det samme som at disse nye regler bliver lavet med tilbagevirkende kraft, hvilket jo ikke er tilfældet. Det fremsatte forslag bærer tydeligt præg af at være udfærdiget med henblik på en bar mark, hvor man skal bygge et nyt hus. I dette tilfælde vil det være meget fornuftigt at sikre mod fremtidige regnskyl af 100-års klassen, idet nye huse jo nok vil holde så længe. Når man udfærdiger og fremsætter et forslag, så bør man tage de totale omkostninger i betragtning, inklusiv de private følgeomkostninger, som man ønsker at pålægge de berørte indbygere i kommunen. Dette gælder et hvilket som helst forslag, der har økonomiske konsekvenser, også spildevandsplan og kloakseparering. Man kan ikke bare udtænke den billigste løsning for kommunen og påtvinge en hel masse nødvendige ekstraomkostninger for borgerne, hvilket jo i virkeligheden er at samenligne med ekstraskatter bare fordi man bor i et bestemt område. Det er i en bisætning blevet nævnt at den private omkostning for adskillelse af regnvand ville beløbe sig til mellem 30 og kroner. Dette er nok korrekt hvis det drejer sig om en carport ude ved vejen eller det nærmeste nedløbsrør og man kan nøjes med at lægge de gamle fliser tilbage. Hvis man har en lang koteletgrund eller et stort hus hvor kloakeringen er ført ind under huset, så skal der graves op i indkørslen eller store dele af haven og det hele skal jo retableres igen. Hvis man har gjort noget ud af sin have eller måske har store træer, så vil det at få haven eller indkørslen til at komme til at se ud som før

57 Page 2 of 2 koste langt mere end det at få gravet rørene ned. Det kan løbe op i adskillige hundreder af tusinder, som langt fra alle er i stand til at betale i disse krisetider, hvor friværdien jo for længst er forsvundet. Jeg vil derfor på det kraftigste henstille til Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand, at de for det første nøjes med at udskifte de gamle udslidte og underdimensionerede kloakker i vejene for at sikre at de kan klare det spilde- og regnvand der måtte komme og for det andet totalt afholder sig fra at påtvinge beboerne ekstraomkostninger, som der ikke er belæg for i henhold til gældende lovgivning og retspraksis. Dette høringssvar er også afsendt på vegne af boet efter min afdøde mor, tidl. boende Bukkeballevej 59, 2960 Rungsted Kyst. Hun havde ikke en chance for at følge med i debatten eller forstå hvad planerne gik ud på, da hun hverken har internet adgang eller kunne forstå de breve, som hun modtog inden hus døde i sidste uge. Med venlig hilsen, Christian Bentzen Engvej Rungsted Kyst Tlf:

58 1 Hørsholm Kommune Center for Plan og Miljø Ådalsparkvej Hørsholm Hørsholm d. 14. sept Høringssvar på ny spildevandsplan som er vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse d. 18. juni Grundejerforeningen Folehaveparken, Hørsholm skal i anledning af forslag til spildevandsplan for vort område, fremkomme med følgende indsigelser: Vi ønsker ikke at få udført separering af kloaksystemet, da det vil have store økonomiske konsekvenser for de enkelte husejere. Det er ikke rimeligt, at det er os, der har ejendomme i Gøgevangskvarteret, der skal betale for separering af regnvandet, det må være en fælles kommunal opgave. Her tænker vi på, at der er store områder i kommunen, hvor separation af regnvandet er udført, og hvor det er kommunen, der har udført og betalt anlægsudgifterne. Vi foreslår at den eksisterende spildevandsledning øges med ca. 100%, og som det fremgår af afsnit 4 i planen, vil rensningsanlægget fortsat have den fornødne kapacitet til dette. Prisvurderingen, i forslaget til separering af regnvandet, er vurderet til kr. Dette beløb er langt under de faktiske omkostninger pr. husstand i Folehaveparken, hvor det vil beløbe sig til ca kr. Badeværelsesgulvet skal, som følge heraf, ophugges for at afbryde regnvandet fra havesiden. Hovedledningen under skur/carport skal opgraves og afbrydes for regnvand. Endvidere er der udgifter til en evt. ny faskine samt rørføring til denne fra begge sider af huset, eller tilslutning til ny regnvandsledning. Dertil skal lægges eventuelle udgifter til ændring af vejbrøndene og retablering af vejbelægning. Skønnet yderligere omkostning ca kr. pr. husstand eller i alt for beboerne i Folehaveparken ca ,- kr. Det er vores håb, at Hørsholm Kommune finder en anden løsning. Med venlig hilsen Folehaveforeningens Grundejerforening ved samtlige beboere, som alle har tilsluttet sig dette høringssvar. 1

59 2 Formand Ann-Marie Niordson-Grysgaard og Aage Grysgaard Folehaveparken 16 Susanne Carlson og Henning Sørensen Folehaveparken 1 Else Marie Sundsig-Hansen Folehaveparken 2 Hannelore Christiansen Folehaveparken 3 Helle Thorbjørn Friisholm og David Friisholm Folehaveparken 4 Jette og Jørgen Fogelstrøm Folehaveparken 5 Lis M. Berthelsen og Morten Christiansen Folehaveparken 6 Pia og Jesper Sabroe Folehaveparken 7 Marianne og Jens Venø Nielsen Folehaveparken 8 Birte og Aage Gram Folehaveparken 9 Jørgen Erikstrup Folehaveparken 10 Lori Ottensten Folehaveparken 11 Birgit Lading Folehaveparken 12 Helle Künzel Folehaveparken 14 2

60 Page 1 of 1 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 13. august :26 Til: Torsten Duer Cc: Frank Steen Emne: VS: Forslag til vandspildeplan Opfølgningsflag: Opfølgning Flagstatus: Fuldført Kategorier: Journaliseret på: [2012 / 9024] - Spildevandsplan Politisk behandling og høring Fra: Michael Baasch Sendt: 10. august :15 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Forslag til vandspildeplan Til Hørsholm kommune. Har kommunen overvejet at der kan etableres faskiner på vores grunde. Jeg ved fra mine svigerforældre at Gladsaxe kommune har støttet dette. Mine svigerforældre har fået betalt faskine af Gladsaxe kommune som tager alt vandet fra deres tag. Det er en billigere løsning, så skal der ikke kloakeres i de offentlige veje og kommunen vil derfor spare en masse penge. Hvis jeg iøvrigt selv skulle betale for etablering af faskine på vores grund vil det under alle omstændigheder nok være en billigere løsning for os og vi vil ikke få ødelagt vores indkørsel, beplantning osv. Den vil kunne graves ned i vores græsplæne. Vores hus ligger et godt stykke inde på vores grund så der er derfor langt ud til skellet til offentlig vej og en evt. kloak til offentligt system vil blive en bekostelig affære. Venlig hilsen Michael Baasch Grønnevang Hørsholm

61 Grønt Råd i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for plan og miljø Ådalsparkvej Hørsholm Hørsholm den 16. september Bemærkninger til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan Udkast til offentlig høring. Grønt Råd skal til det fremsendte udkast udtale: Efter læsning af det meget omfangsrige udkast må Grønt Råd konkludere, at vi ikke finder, at det opfylder spildevandsbekendtgørelsens krav til en sådan plan. Der er i udkastet først og fremmest ingen klar oversigt over o hvilke arbejder, der skal gennemføres o hvad der er begrundelsen for deres gennemførelse o hvornår de skal laves o hvordan er økonomien. Til gengæld indeholder udkastet en mængde meget nyttig information, som imidlertid for en stor dels vedkommende ikke er planstof. Vi vil herudover yderligere trække enkelte særligt vigtige enkeltpunkter frem: Der savnes en status i forhold til den foregående spildevandsplan. Hvad nåede man, og hvad trækkes over i den nye plan, og holdt økonomien? Redegørelsen for økonomien i nærværende plan er ikke fyldestgørende. Det anføres i sammenfatningen, at planen ikke medfører direkte udgifter for kommunen. Det kan næppe være helt korrekt. Ændringer i afløbsforholdene ved kommunale bygninger og i vejafvandingen må være skattefinansierede. Der er i planen ikke redegjort hverken for udgifternes størrelse eller finansieringen af anlægsudgifter og driftsudgifter, som grundejerne i den sidste ende jo skal betale. Der savnes også en sammenlignende redegørelse for udgiften til den foreslåede omlægning af det eksisterende fællessystem til separering og en alternativ bygning/udbygning af sparebassiner. Vort hjerte banker også for at holde så meget regnvand som muligt på egen grund. Med hensyn til nedsivning savnes der imidlertid klare betingelser for at tillade dette. Det er særlig vigtigt i en kommune som vor med meget vandindvinding. Det sidste tekniske punkt af stor betydning, som vi vil fremføre, er at få styr på de uheldige forhold, der lejlighedsvis er konstateret i Blårendens opland. Bent Møllmann Jürgensen Mikkelborg Park 2, 2.tv 2970 Hørsholm Telefon Side 1

62 Grønt Råd i Hørsholm Kommune Af mere redaktionel art har vi følgende væsentlige kommentarer: Der er ikke fuldt styr på terminologier og tekniske forklaringer. Dette gælder især de forskellige typer af ledningssystemer og det, der løber i dem (rent vand, tagvand, opspædet spildevand og mange andre vandtyper ). Afsnitsnummereringen i afsnit 3 i teksten er ikke i overensstemmelse med nummereringen i indholdsfortegnelsen. Den tekniske forklaring af sikkerhedsfaktor i afsnit 3.9 Dimensionering af kloaksystemer er meget forvirrende og teknisk ukorrekt. Ligeledes er hele afsnit 3.10 Maksimale befæstelsesgrader unødigt tungt og indviklet. Det er nok udmærket med fremhævelse af vigtige ting i teksten med indramning, men vi finder det ikke anvendt særlig præcist eller konsekvent. Også rammer i margen med forklaringer og henvisninger er på mange måder fornuftig. Dog er det næppe mange læsere, der er villige til eller tager sig tid til at finde rundt på de talrige hjemmesider efter informationer. Et kort citat fra love, bekendtgørelser eller, hvad der måtte være relevant, kunne ofte klare informationsproblemet bedre. Alle bilag er i nederste højre hjørne betegnet f. eks. således Bilag side 2 af 6. Den korrekte betegnelse vil selvfølgelig være Bilag 4, side 2 af 6. Med venlig hilsen På Grønt Råds vegne Bent Møllmann Jürgensen Formand for Grønt Råd Bent Møllmann Jürgensen Mikkelborg Park 2, 2.tv 2970 Hørsholm Telefon Side 2

63 Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm Gøgevang, 27. august 2012 Vedr. Spildevandsplan omfattende bl.a. Gøgevang-området. Jeg gør herved indsigelse mod den spildevandsplan, som Hørsholm Kommune for tiden har i høring. Som jeg læser den, forsøger man at skyde gråspurve med kanoner. Omkostningerne ser for de enkelte husejere ud til at kunne blive helt ude af proportioner og jeg må for mit og andre impliceredes vedkommende anmode kommunen om en endog særdeles grundig vurdering af alle alternative muligheder. 1) Jeg har et abonnement på eftersyn af min kloak en gang årligt gennem en autoriseret kloakmester. Ved hvert eftersyn gennemser han også lige kloakken i midten af Gøgevang ud for nr. 102 og Hørsholm Ridehus. Han nævner hver gang, at denne kloak er alt for under dimensioneret til alle de omkringliggende bebyggelser og derfor bør udvides. Denne kloak blev anlagt i 1940 ne, hvor denne ende af Gøgevang bestod af ganske få huse, en rideskole samt en planteskole. Der er mig bekendt ikke siden sket udvidelse, selvom vores ende af Gøgevang nu omfatter rigtig mange matrikler kombineret med de stadigvæk hyppigere kraftige regnskyl. Denne kloak må kraftigt udvides. 2) Kloakristene på Gøgevang lukker hurtigt til af gren- og bladfald ved regnskyl, og så oversvømmes vores ende af Gøgevang meget hurtigt. Det er derfor meget vigtigt, at disse riste til stadighed holdes rene. Kommunens fejebil ses oftere synes jeg, men ud for de af kommunen selv etablerede chikaner hvor der også er kloakriste (ud for nr. 90) er risten ofte helt tillukket, bl.a. af jord. Dette er medvirkende til hurtig oversvømmelse ud for nr. 98, 100 og 102. Det undrer mig, at kommunen i.f.m. bilfejning ikke manuelt rengører denne rist. Beboerne i nr. 90 er fraflyttet, men ønsker mig bekendt ikke at sælge huset. Jeg har kontaktet kommunen om

64 rengøring af denne kloak og fik at vide, at man ville gøre opmærksom på problemet det rette sted. Ved større regnskyl har vi beboere selv med kost og skovl været ude for at sikre frit gennemløb til kloakken og så er oversvømmelse undgået (den store oversvømmelse skulle iflg. meteorologerne kun ske ca. èn gang hvert 100 år). 3) For at aflaste kloakkerne i vores ende af Gøgevang en del af de store regnmængder, vil jeg foreslå, at der i siden af vejbanerne graves kanaler overdækket med riste. Vandet herfra kunne så ledes over i Folehaveskoven. 4) M.h.t. separering af spilde- og kloakvand på vores egen matrikel, vil dette være en endog særdeles kostbar og en næsten umulig opgave. Vores naboer og vi bebor en koteletparcel. For et par år siden fik vi begge asfalteret vores lange indkørsel samt lagt nye fliser. Vores samlede udgifter var dengang ca. kr En opgravning af dette samt nedlæggelse af nye rør, vil l a n g t overstige de af kommunen anslåede kr Hertil kommer, at vores hus er med built-up tag, hvor to ud af tre tagafløb løber inde under huset, før de tilsluttes vores kloak. Det er selvsagt næsten umuligt og helt uoverskueligt - at begynde at grave disse op, samt estimere udgifterne ved dette. 5) Jeg forstår godt nødvendigheden af, at noget skal gøres. Men start i det små. Vi kan som pensionister slet ikke overse det af kommunen nu skitserede projekt. I øvrigt undrer det mig meget, at kommunen har håndteret et så stort - og omkostningsdyrt projekt med så minimal en offentliggørelse på høringsfristen. Heldigvis har vi en god nabo, Henning Borch Nielsen, som ihærdigt har studeret Hørsholm Kommunes hjemmeside, og falder over denne spildevandsplan. Jeg har haft stort besvær med at finde den på hjemmesiden, og kan ikke forstå, at kommunen ikke har tilskrevet hver enkelt borger, som denne plan berører. Udgifter i denne størrelsesorden burde slet ikke kunne gennemføres på denne forekommer det mig skjulte måde. De samlede udgifter til etablering af den nye spildevandsplan, bør deles af fællesskabet. Iflg. vores bygningsattest har kommunen en forpligtigelse til at aftage alt mit spilde- og regnvand. Jeg forestiller mig heller ikke, at man i.f.m.ændringer foretaget efter

65 Lyngbyvejens mange oversvømmelser, har pålagt de enkelte omkringliggende lejligheder og parceller omkostningerne. Jeg håber meget, at Hørsholm Kommune vil komme frem til mere acceptable og brugbare løsninger. Med venlig hilsen, Tom Mortensen Gøgevang Hørsholm

66

67

68

69 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 22. august :39 Til: Torsten Duer Cc: Frank Steen Emne: VS: Høringssvar Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Ole Aarsdal Sendt: 21. august :04 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Høringssvar Ang. Spildevandsplan Hørsholm Jeg har med stor interesse læst artiklerne i Frederiksborg Amts Avis om de grundejere, der har løst regnvandsafledningen fra deres grund ved at nedgrave faskiner, lave regnvandsopsamling, lede regnvand til bassiner og på den måde har forhindret, at de lokale kloakker er blevet overbelastede. Her er tale om en lavteknologisk løsning, etableret af lokale borgere med en meget fremsynet effekt. Løsningen er sikkert også temmelig billig. Jeg vil hermed opfordre til, at man tager disse løsninger med i overvejelserne og at man f. eks. laver en kampagne, hvor man informerer, opfordrer og støtter borgere i at vælge disse løsninger. Det er da det enkleste, at lede regnen ned i grundvandet, der hvor den falder. Med venlig hilsen Ole Aarsdal Helgasvej Hørsholm 1

70 Page 1 of 3 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 6. september :58 Til: Torsten Duer Emne: VS: Indsigelse mod Spildevandsplan Opfølgningsflag: Opfølgning Flagstatus: Fuldført Se bemærkning fra Sten Carlsen Venlig hilsen Flemming Wix Assistent Hørsholm Kommune Center for Plan og Miljø Ådalsparkvej Hørsholm Telefon (direkte) Fra: Sten Hvid Carlsen Sendt: 6. september :23 Til: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Cc: Emne: VS: Indsigelse mod Spildevandsplan Til Hørsholm Kommune, Indsigelse mod spildevandsplan. Mit skriv nedenfor er ikke besvaret, og der er ikke kvitteret for modtagelsen, som jeg har bedt om. Derfor genfremsender jeg, og denne gang med kopi til Ugebladet. Jeg bemærker særligt, at mit byggeri af 128 kvm i 2004 var med en afløbsplan, som blev godkendt den 30. august 2004 uden nogen oplysninger fra Kommunen om separering af tagvand og spildevand. Det må være ansvarspådregende med erstatningspligt, når der allerede var en spildevandsplan , som jeg ikke fik den ringeste orientering om. Ved byggeriet kunne der være udført separering uden store meromkostninger. Min sag nedenfor er et blandt mange eksempler på, at spildevandsplanen er et stykke idealfordring, som ikke er gennemarbejdet på den måde, som kommunen skriver til mig. Blandt flere fejl er spildevandsplanen ikke koordineret til byggesagsregisteret, som kommunen henviser til. Hvis kommunen overhovedet har sammenholdt med byggesagsregisteret, har det kun været til den indscannedse del af registeret, og store dele af byggesagerne er ikke indscannet på de relevante ejendomme. Jeg foreslår: I stedet for helt at opgive spildevandsplanen, kunne kommunen fritage de ældre ejendomme for tilslutningspligt, indtil der kommer nybyggeri eller væsentlig tilbygning. Det kan godt kombineres med, at ejendommene får en regnvandsbrønd for kr , men fritages for tilslutningspligten. Regnvandsbrønden skal også i den situation lægges i tilstrækkelig dybde. Jeg gentager min anmodning om at få bekræftelse på, at jeg har gjort indsigelse mod lokalplanen, og nu udvidet til, at indsigelsen skal tilgå de endelige beslutningstagere, kommunalbestyrelsen

71 Page 2 of 3 Med venlig hilsen Sten Hvid Carlsen Afsender: Hvid Carlsen Hestehaven 10, 2960 Rungsted Kyst Telefon mobil Fra: Sten Hvid Carlsen Sendt: 28. august :18 Til: Emne: Indsigelse mod Spildevandsplan Til Hørsholm Kommune, Der er offentlig høring frem til 16. september 2012 om spildevandsplan. Det fremgår af brev af til os som ejere af Hestehaven 10. Det fremgår af Kommunens brev, at man kan læse om spildevandsplanen på samt at jeg kan se kloakplaner for dit hus kan du kigge i vore byggesagsarkiv Den henvisning til spildevandsplan og byggesagsarkiv er mildest talt mangelfuld. Den er nærmere misvisende. Jeg startede med og der kan jeg konstatere, at mit hus og byggeri slet ikke eksisterer. Dér fremgår et hus fra 1953 på min grund og intet andet byggeri. Det stemmer ikke med det faktum, at mit hus i 2004 er tilbygget med et større areal end det oprindelige hus, og at det oprindelige hus fra 1953 er meget omfattende ombygget i samme forbindelse. Ved byggeriet i 2004 er der etableret nye stikledninger. Intet af ejendommens forandring fra 2004 fremgår af På den måde giver det ingen mening, når kommunen henviser til byggesagsarkivet. Det siger også noget om mangler i kommunens spildevandsplan, når spildevandsplanen projekteres i forhold til forkerte oplysninger om de enkelte parceller. Jeg havde en byggetilladelse i Ifølge byggesagsarkivet er der kun en side om byggesagen, nemlig Teknisk Forvaltnings notat, hvoraf fremgår, at byggetilladelsen er af , påbegyndelse er og byggeriets afslutning er Det giver ingen mening, og det er ikke tilfredsstillende, at mit byggeri slet ikke eksisterer, selv om jeg betaler skat af det, og det fremgår fuldt korrekt af BBR. For at kunne gennemføre min indsigelse mod Spildevandsplanen på et kvalificeret grundlag har jeg den 27. august 2012 startet min protest ved personligt at møde i Byggesagsafdelingen. Her talte jeg med Flemming Wix, som var meget behjælpelig og han ville bestemt søge i fejlen, for som han sagde, havde indscanningen af Byggesagsarkivet ikke været helt uden fejl og problemer. Flemming Wix fandt ud af, at mit byggeri ved en fejl fremgår som en annulleret byggesag, selv om alle formalia ellers er overholdt under byggesagen og ved den efterfølgende korrekte indberetning til BBR. Den annullerede byggesag er fundet i Rådhusets kælder, og den bliver scannet ind, så byggesagen kommer til at fremgå korrekt af byggesagsarkivet. Det kan tage nogen tid, men for at løse mit aktuelle problem får jeg snarest sendt kopi af de to tegninger, som vi finder relevante for vurderingen af stikledninger. Når jeg får tegningerne, kan jeg vurdere den del, der skal sammenholdes med byggesagsarkiv. Tegningerne burde måske også have været i kopi hos mig selv, men totalentreprenøren fra min ombygning har haft andet at tænke på, da firmaet er lukket ved konkurs. Den anden del af søgeprocessen vedrører Den har jeg læst på den reference, som kommunen henviser til. Efter ar have læst 77 sider Spildevandsplan har jeg ikke fundet det relevante for min ejendom, og efter også at have set på Kloakkort og Tillæg 2009, har jeg stadig ikke fundet relevant begrundelse, for på hvilken måde og hvorfor min ejendom skal påføres så omfattende arbejder, som det kommer til at medføre, når man i bestående byggeri skal separere alle afløb. Det er også påfaldende, at Spildevandsplan i 2004 ikke gav anledning til et varsel til mig om, at jeg kunne have tilrettelagt mit byggeri anderledes. Alle afløb fra min ejendom blev i 2004 samlet til en 100 cm brønd, som er beliggende 22 meter fra vejskel. Ved separering af vandet skal den brønd totalt udskiftes eller i det mindste skal bunden i brønden bankes op og der skal ske separeringer, som kræver at de nye afløb får en yderligere dybde på mindst 20 cm. Det betyder, at den nye regnvandsbrønd ude ved vejskellet skal ligge så lavt, at der kommer et jævnt fald fra 20 cm under bunden af min 100 cm-brønd og ud til den nye regnvandsbrønd. Det har jeg den 27. august 2012 drøftet med Torsten Duer fra kommunens spildevandsafdeling. Vi drøftede desuden relevansen af, at udskille det snavsede vand over til en ny 100 cm-brønd og lade den nuværende 100 cm-brønd aflede til den nye regnvandsbrønd. Det kan vi imidlertid ikke vurdere, fordi vi ikke har de relevante kotehøjder, hverken for min brønd eller for nuværende kloak i vejen, og endnu mindre for den nye regnvandsledning ude i vejen. Det må

72 Page 3 of 3 derfor være en betingelse, at den nye regnvandsledning ude i vejen og regnvandsbrønden på min grund lægges tilstrækkelig dybt, og det må være ansvarspådragende med erstatningspligt, hvis ikke det overholdes, når det nu er oplyst før beslutningen tages og projekteringen påbegyndes. Hvis dette falder i hak, og vi kan tilslutte afløbene til min nuværende 100 cm brønd uden at grave hele vejen rundt om huset, skal vi stadig ned i en sådan dybde og igennem så store kørefaste brolagte arealer, at alene arbejderne på min grund langt vil overstige den af kommunen anførte overgrænse på kr Herudover kommer kommunens udgifter og regnvandsbrønden, som jeg skal betale kommunen for. Det synes som om dette meget store beløb anvendt på anden måde i vandløbsplanen kunne give en betydelig bedre investering end i en separering af vandet i dette område. Nedsivningsanlæg til regnvand er ikke muligt på min grund, fordi der på hele grunden er et mange meter tykt fast lag af bedste blåler egnet til teglstensproduktion. Leret lader ikke vand sive igennem. Oven på leret er der kun ca. 20 cm muldjord, som i sommerperioden måske kunne tage imod og fordampe regnvand. Når muldjorden er frosset om vinteren er der ikke nedsivningsmulighed. Jeg har stor respekt for, at kommunen søger at løse oversvømmelsesproblemer og, at man vil sikre, at der kun udledes rent vand i Øresund. Det er som om, at den fremlagte plan for vort lokalområde, Hestehaven/Solvænget ikke opvejer dette mod de alt for store udgifter og lettere løsninger på samme problem. Indtil Kommunen kan forklare om kotehøjder på regvandsbrønde og dræn i vejen i forhold til vores eksisterende afløb, har vi ikke et ordentligt grundlag til at vurdere spildevandsplanen. Høringsfristen må derfor forlænges for de områder, hvor der endnu ikke er foretaget konsekvensberegning og ikke kan afgives de relevante oplysninger. I vores område stiler man mod udførelse i 2013, og man er derfor ikke på begyndt at projektere eller tegne. Det afventer jeg, og jeg imødeser en ny høringsfrist, når relevant materiale foreligger. Jeg bemærker, at kommunen mener, at jeg lige som kommunen også selv må se planen i forhold til byggesagsarkivet, men lige den sammenholdelse har altså ikke fundet sted alene derved, at mit byggeri i byggesagsregisteret ikke har eksisteret og dermed ikke har dannet grundlag for kommunens vurdering. Jeg protesterer. Det er en ommer. I må finde en anden løsning og skaffe en bedre begrundelse, samt hvis I overhører min protest, så må Kommunen i det mindste lægge regnvandsafløbet så dybt, at det kommer til at give afløb, der kan tilsluttes med tilstrækkeligt fald på rørene fra nuværende samlebrønde. Venligst bekræft modtagelsen af denne klage og bekræft, at jeg vil blive informeret ved ændringer af betydning for min ejendom. Med venlig hilsen Sten Hvid Carlsen Afsender: Kirsten og Sten Hvid Carlsen Hestehaven 10, 2960 Rungsted Kyst Telefon mobil

73 Torben og Hanne Fersøe Hestehaven Rungsted Kyst 15/9, 2012 Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan i offentlig høring af 28/ Hermed fremsendes indsigelser, kommentarer og forslag til Spildevandsplan Hørsholm Kommune Udkast til offentlig høring juni-september 2012 [1]. Indsigelse vedrørende spildevandsplanen som helhed Omend der er klare behov for udbygning og tilpasning af de eksisterende spildevandsanlæg i kommunen finder vi at det fremlagte forslag til spildevandsplan som helhed er ualmindelig dårligt begrundet, fagligt såvel som økonomisk. Den kan knap nok kaldes for en plan da den ikke indeholder klare mål, leverancer, tidsfrister eller en redegørelse for de ressourcer og investeringer der skal til for at realisere planen. I bedste fald kan den kaldes for et strategioplæg. Vi forlanger at kommunen trækker forslaget til spildevandsplan tilbage, leverer et gennemarbejdet planforslag og gennemfører en fornyet høring inden der disponeres yderligere, ud over helt åbentlyse nødforanstaltninger. Den faglige begrundelse for gennemførelse af spildevandsplanen mangler substans. Planen indeholder mange vage udsagn om klimaforandringer, miljøhensyn og lignende uden forsøg på at konkretisere problemerne i en grad så man kan vurdere de forskellige løsningsmodeller op imod problemerne. Det er særdeles uhensigtsmæssigt, især når investeringerne er så store som der lægges op til, specielt vedrørende separeringsprojektet. Vi finder det fuldstændigt uacceptabelt at kommunen gennem Hørsholm Vand ApS pålægger borgerne en plan uden nogen form for økonomisk overslag over etablerings- eller driftsomkostninger. Der står i Spildevandsplanforslagets afsnit 2.6 at Omkostningerne vil derfor kunne hentes ind via regulering af selskabets indtægter (afledningsbidrag osv., beskrevet i kapitel 3.14) ud over det fastlagte prisloft., altså at, uanset omkostningernes størrelse kan de frit lægges oven i borgernes nuværende afgifter til vand og spildevandsafledning. Uden et budget er spildevandsplanforslaget derfor et tag-selv bord for Hørsholm Vand ApS med mulighed for stort set ubegrænset at investere efter forgodtbefindende i perioden Der er en helt reel sandsynlighed for at investeringen i de beskrevne projekter langt overstiger 100 mio. kr. Dette vil medføre voldsomme, uregulerede stigninger i afledningsbidragene. Det er uholdbart. Vi forlanger et budget med konsekvensberegning for borgernes fremtidige afledningsafgifter inden planen igen sendes til høring og senere evt. vedtages. Planens tidsplaner og frister virker komplet urealistiske på baggrund af den fart vi har set de hidtidige og igangværende projekter skride frem med. Planens angivelse af tidsfrister er i øvrigt ikke konsekvente, for eksempel står der visse steder at kloaksepareringen skal ske i 2012/2013, andre at det vil ske i eller senere. En overordnet tidsplan for projekternes gennemførelse bør ligeledes udarbejdes inden vedtagelse. Indsigelse vedrørende planens konsekvenser for vores bolig, Hestehaven 27 Vi kan ikke acceptere et påbud om separering for vores ejendom. Det er ikke muligt inden for nogen rimelig økonomisk ramme at etablere separering af regnvand og kloakvand, da husets i øvrigt velfungerende kloaksystem blander regnvand, omfangsdræn og kloakvand under gulvet i kælderen. En separering som foreslået vil medføre en total opbrydning og omlægning af husets kældergulv og kloaksystem plus etablering af udendørs regnvandsledninger og reetablering af eksisterende flisebelægninger og beplantning. 1

74 Torben og Hanne Fersøe Hestehaven Rungsted Kyst 15/9, 2012 Omkostningerne herved er mange gange større end de kr. kommunen har skønnet at separering af regnvand og kloakvand vil koste den enkelte husejer. Generne ved et sådant projekt vil tilmed være betydelige. Vi kan derfor ikke acceptere et påbud om separering. Nytten af en separering står ganske enkelt ikke mål med omkostningerne, uanset hvordan man opgør nytten. Når det er sagt, er vi villige til at etablere lokal nedsivning, forsinkelse og genanvendelse af regnvand for at mindske presset på kloaksystemet. Da ejendommens befæstigelsesgrad kun er på 16% udregnet efter kommunens 2009 norm, vil der ikke være nogen problemer herved. Kommentarer og forslag til forbedring af den fremlagte plan Vedrørende den faglige begrundelse og planens fokusområder Spildevandsplanen indeholder meget lidt konkret begrundelse for de store investeringer der lægges op til, ud over generelle henvisninger til lovkrav og miljøbestemmelser. Den indeholder mange vage udsagn om klimaforandringer, miljøhensyn og lignende uden forsøg på at konkretisere problemerne i en grad så man kan vurdere de forskellige løsningsmodeller op imod problemerne. Det er uhensigtsmæssigt, især når investeringerne er så store som der lægges op til, specielt vedrørende separeringsprojektet i Rungsted Nord. Det mest konkrete vi har fundet vedrørende separeringsprojektet i Rungsted Nord er en kort redegørelse på Hørsholm Vands hjemmeside om baggrunden for projektet med titlen Faglig information om seperationsprojektet [2]. Vi finder flere udsagn heri dybt foruroligende. Lad os kommentere nogle af dem: 2

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Resumé af synspunkter, bemærkninger og spørgsmål. Hørsholm Kommune havde inviteret til dialog om, hvordan vi håndterer fremtidens

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 19 26. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Lancering af Sølaugets nye hjemmeside 2. Vort høringsindlæg om Vandhandleplanen og Spildevandsplan 3. Søvandringen sammen med Museumsforeningen

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø , d. 10. marts 2012 Til Egedal Forsyning A/S Att. Kasper Heinicke TV-inspektion af kloakkerne i Forsyningen oplyser i mail af 27/2-2012, at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere