Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning"

Transkript

1 Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning

2 Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal aflede spildevandet mange steder er etableret til at aflede såvel spildevand som regnvand gennem de samme rør. Det er blevet mere almindeligt, at det regner meget voldsomt i Danmark dvs. at der falder mange millimeter regn på kort tid. Klimaeksperterne forventer imidlertid, at fremtiden vil byde på mere vildt vejr og endnu mere nedbør end i dag. Kloakledningerne er generelt ikke dimensionerede til de store vandmængder, og når rørene under skybrud fyldes med regnvand, bliver ledningsnettet overbelastet. Og selvom vi har etableret overløbsbygværker som en slags buffer, så indebærer de ekstreme situationer en risiko for, at en blanding af regnvand og urenset spildevand udledes til vores vandløb, søer og kystvande. Denne løsning er ikke holdbar hverken på kort eller lang sigt. Løsningen er at adskille separere regnvandet fra det beskidte spildevand. Herved opnås flere fordele: Risikoen for overbelastning forsvinder. Det betyder også, at risikoen for oversvømmelse af kældre under kraftig regn bliver mindre. Renseanlæggene fungerer bedre fordi de kun skal behandle det egentlige spildevand. Samtidig sænkes driftsomkostningerne Og regn samt andet overfladevand udledes lokalt, hvilket bl.a. betyder et forbedret økosystem ved, at også de små vandløb bliver tilført naturlige tilløb. I Guldborgsund Kommune findes der i alt ca km. spildevandsledninger, som desværre mange steder er etableret til at aflede såvel spildevand som regnvand i ikke separerede systemer. Derfor har byrådet i Guldborgsund Kommune i 2010 vedtaget en spildevandsplan, som bl.a. indebærer betydelige investeringer i separate regnog spildevandsledninger rundt om i kommunen. Denne brochure fortæller om, hvordan arbejdet gribes an og hvordan ansvaret for de enkelte opgaver fordeles. 2 3

3 Hvem har ansvaret? Hvem er omfattet? Grundlaget for at pålægge ejendommene at adskille regn- og spildevand er bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, samt den af byrådet vedtagne spildevandsplan. Alle ejendomme, der ligger i områder, som i spildevandsplanen er angivet som separatkloakerede, men hvor separeringen endnu ikke er gennemført, er omfattet af kravet om separering. Det er byrådet i Guldborgsund Kommune, som bestemmer, hvor og hvornår separeringen af kloaknettet skal finde sted. Rækkefølgen for separering af de enkelte lokalområder fastlægges i kommunens spildevandsplan. FAKTA Spildevandsplanen, der fastlægger rammerne for separering af spildevand, er vedtaget af byrådet i Guldborgsund Kommune i september 2010 som tillæg nr. 2 til Guldborgsund Kommunes spildevandsplan Forinden byrådets vedtagelse var tillæg 2 i offentlig høring i 8 uger. Kommunen forventer i løbet af 2011 at vedtage en ny spildevandsplan, der omfatter perioden frem mod Guldborgsund Forsyning står efterfølgende for gennemførelse af de anlægsopgaver, som besluttes i henhold til kommunens spildevandsplan. Den enkelte grundejer skal selv stå for og afholde udgiften til at adskille spildevand og regnvand fra ejendommen. TIPS Du kan se den aktuelle spildevandsplan på kommunens hjemmeside, eller på Guldborgsund Forsynings hjemmeside, Spørgsmål til spildevandsplanen kan du stille til Guldborgsund Kommune på telefon

4 Før Separatkloakering Hvordan udføres arbejderne? Regnvand Bolig Ved separering lægger Guldborgsund Forsyning et nyt ledningssystem til spildevandet. Det gamle ledningssystem anvendes i fremtiden til regnvandet. I nogle tilfælde kan det eksisterende ledningssystem anvendes til spildevand alene, og Guldborgsund Forsyning etablerer så et nyt kloaksystem til regnvand. I forbindelse med gennemførelse af separatkloakering udføres TV-inspektion Spildevand af de eksisterende ledninger. Og på det grundlag besluttes det, i hvilket omfang det bestående ledningssystem skal renoveres for fortsat at kunne anvendes. Eksisterende fællesledning Parcelbrønd Skel I forbindelse med etableringen af det nye ledningssystem vil samtlige ejendomme blive kontaktet af Guldborgsund Forsyning for aftale om det nye kloakstiks placering. I samråd med grundejeren finder vi det sted, som er optimalt for grundejeren i forhold til de arbejder, der skal foretages inde på ejendommen. Efter Separatkloakering Regnvand Bolig Spildevand Parcelbrønd Ny Spildevands brønd Skel Ny spillevands ledning Ny stik ledning Eksisterende regnvandsledning 6 7

5 Hvad skal grundejeren selv sørge for? Som grundejer skal du selv sørge for at adskille spildevand og regnvand fra din ejendom. Spildevand er alt det, der kommer inde fra huset. Alle spildevandsafløb fra din ejendom skal tilsluttes spildevandsstikket. Det gælder toiletter, håndvaske, køkkenvaske, indvendige gulvafløb samt afløb fra vaske- og opvaskemaskiner. Alle afløb fra overfladearealer tilsluttes regnvandsstikket. Det gælder tagnedløb og evt. afløb fra indkørsler og terrasser OPS Såfremt du ønsker at aflede regnvand direkte til jorden, faskine, grøft, regnvandsbassin eller lignende, skal du søge om godkendelse af denne løsning ved henvendelse til Guldborgsund Kommune. OPS Alle arbejder på ejendommens kloaksystem skal udføres af en autoriseret kloakmester. En oversigt over autoriserede kloakmestre kan ses på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, Når arbejdet er udført, skal kloakmesteren sende en færdigmelding vedlagt en tegning til kommunen. Færdigmeldingen tjener som dokumentation for, at påbuddet er efterkommet. 8 9

6 Hvornår skal jeg foretage mig noget? Du skal først foretage dig noget, når Guldborgsund Forsyning er færdig med hovedkloaksystemet i vejen, og tilslutningsstikkene er ført ind på din ejendom. Guldborgsund Kommune skal som miljømyndighed oplyse hver enkelt ejendom om pligten til at adskille afløbene for regnvand og spildevand. Derfor vil du på det tidspunkt, hvor hovedsystemet er færdigetableret, modtage et brev fra kommunen med varsel om et såkaldt påbud om tilslutning til de nye stik. Omkring fire uger efter dette varsel sender kommunen et brev med påbud om at adskille regn- og spildevand. Af dette brev fremgår også tidsfristen for at gennemføre kloakarbejdet, der er seks måneder efter, at påbuddet er meddelt. Påbuddet kan ikke påklages til anden myndighed. OPS For pensionister herunder førtidspensionister og efterlønsmodtagere er der mulighed for at få henstand ved indefrysning af omkostningerne i ejendommen. Men det gælder for alle, at omkostningerne i sidste ende afholdes af den enkelte grundejer. Hvad koster det? Ejendomme, som i dag er tilsluttet et fælles kloaksystem, har betalt tilslutningsbidrag og skal ikke betale yderligere til det nye kloaksystem. Men grundejeren skal afholde udgiften til at omlægge ledningssystemet på sin egen ejendom. Omkostningerne til at adskille regn- og spildevand på din ejendom afhænger af, hvordan det eksisterende kloakanlæg er udformet og hvilke belægninger, man er nødt til at grave i. Typisk vil omkostningen ligge mellem kr Oplysninger om henstand ved indefrysning fås ved henvendelse til Guldborgsund Kommune. Gennemførelsen af separeringen har ingen indflydelse på den årlige betaling for afledning af spildevand til Guldborgsund Forsyning

7 Scan denne kode med din smartphone og kom direkte på vores hjemmeside. Kræver ScanLife, i-nigma eller lignende app, som kan hentes hos Apple Store, Android Market eller OVI.

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere