Sprogvidenskab i glimt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogvidenskab i glimt"

Transkript

1 Sprogvidenskab i glimt

2

3 Sprogvidenskab i glimt 70 tekster om sprog i teori og praksis Redigeret af Ken Farø, Alexandra Holsting, Niels-Erik Larsen, Jens Erik Mogensen og Thora Vinther Syddansk Universitetsforlag 2009

4 University of Southern Denmark Studies in Linguistics vol. 18 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2009 Sat og trykt af: Special-Trykkeriet Viborg a-s Omslag: Donald Jensen, UniSats ISBN Udgivet med støtte fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet; og Viggo Brøndals Legat. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M

5 Indholdsfortegnelse Forord og indledning Kapitel 1: Fonetik og fonologi Frans Gregersen: Hvad ved vi om det såkaldt»flade«a? Nina Grønnum & Hans Basbøll: Nye stød i dansk Peter Colliander: Fremmedordsudtale Kontrastive overvejelser dansk-tysk Inger M. Mees: A short practical guide to the pronunciation of the consonants of Standard Dutch for speakers of Danish Niels-Erik Larsen: Auslautverhärtung, specielt for dansktalende Kapitel 2: Morfologi og orddannelse Rita Therkelsen: Om agtig Ken Farø: Docent og Kanzlerin Movering i dansk og tysk Steen Schousboe: Pif Paf Puf Asgerd Gudiksen: Sløset, grinet og andre deverbative -et-afledninger Kapitel 3: Ordforråd og fraseologi Lars Brink: Hvor meget tysk er der i dansk? Jan Heegaard & Ida Mørch: Vaseline, Ingeniør og London Om personnavne hos kalashafolket i Nordvestpakistan Helle Dam-Jensen: Frasemer kategorier og formål Erla Hallsteinsdóttir: Forholdet mellem grammatik og fraseologi Hanne Jansen: Hvis man kører over kæresten, har man så kørt kæresten over? Bolette Sandford Pedersen & Sanni Nimb: Et net af ord Kapitel 4: Syntaks og semantik Tanya Karoli Christensen: Hvem der bare havde en hund! Kasper Boye & Mads Poulsen: Om at Henrik Jørgensen: Finlandssvensk pronominalsyntaks Niels Davidsen-Nielsen: Har vi brug for værende? Carl Bache: En systemisk-funktionel tempusbeskrivelse Bjarne Ørsnes: Når forskelle ikke er forskelle og undtagelser alligevel ikke er undtagelser Lise Bernhardt & Birgit Bennick Pedersen: Mentale rum og modusbrugen i indirekte referat på tysk

6 6 sprogvidenskab i glimt Alexandra Holsting & Jan Lindschouw: Modus i ledsætninger på moderne fransk og tysk (I) Alexandra Holsting & Jan Lindschouw: Modus i ledsætninger på moderne fransk og tysk (II) Mette Skovgaard Andersen & Doris Hansen: (Et) Aspekt i tyske tempusformer? Bente Lihn Jensen:»I morgen får vi den her front ind« Per Durst-Andersen: Om at oversætte til dansk Johan Pedersen: Konstruktionsbaseret sprogtypologi Kirsten Kragh, Xavier Lepetit & Lene Schøsler: Frie tilføjelser, valensled og konstruktionslære Jørg Asmussen & Bjarne Ørsnes:»Keine Macht dem Stress« Merete Birkelund: Hvad nægter nægtelsen? Elisabeth Engberg-Pedersen: Det er jo Lisbeths fødselsdag! Kapitel 5: Tekstlingvistik og diskursanalyse Lene Schøsler:»Dels var det lidt vissevasse. så lidt oxfordmøde...«noget om -kommunikation med autentiske eksempler fra universitetslivet Henning Nølke: Sprogets polyfone spil Lars Heltoft: Der Gebrauch des Konjunktivs beim Schreiben im Krebsgang, oder: Was schon am Anfang da ist Ole Togeby: Tekstlæsning og grammatik Uwe Helm-Pedersen: Teksten i grammatikken og hvorfor Eva Skafte Jensen: Homografi gør dårlige vittigheder Kapitel 6: Pragmatik og sociolingvistik Niels Møller Nielsen: Tale er sølv. Samtale er guld. Om dialogen som retorisk persuasion Jan Engberg: Hvorfor sproglige betydningers natur forhindrer, at lovtekster kan være lige forståelige for alle Thora Vinther: Om at tage ordet på dansk og spansk i situationen Anita Berit Hansen: Ordforrådets rolle i situationel sproglig variation på fransk Et mini-studium Kapitel 7: Sprogvariation og sprogforandring Adam Hyllested: Dixons model for sprogslægtskab Jens Nørgaard-Sørensen: Hvad birkebarksbrev nr. 247 gemte. En historie fra det virkelige forskningsliv Annelise Siversen: Universalier og»skjulte«forskelle; at sammenligne sprog diakront Jan Katlev: Honningkage og brændevin Inge Lise Pedersen: Førte reformationen også til en reformation af talesproget?

7 indholdsfortegnelse 7 Kapitel 8: Sprogtilegnelse og sprogpædagogik Peter Harder: En hajfik: Indholdssyntaks i børnehøjde Lars Stenius Stæhr: Ordforråd, ja men hvorfor og hvor meget? Eva Dam Jensen: Spaniere er uforskammede! Ole Frimann Olesen:»Jeg bor på Broderskabsvej«Om vigtigheden af og de positive konsekvenser ved korrekt sætningsanalyse Steffen Krogh: Jiddisch im Rahmen eines Germanistikcurriculums. Gedanken und Erfahrungen eines Aarhuser Germanisten Ingeborg Zint-Dyhr: Fremdsprachen und globale Verständigung Kapitel 9: Sprogholdninger og sprogpolitik Erik Hansen: Engelsk, fransk og tysk? Martin Nielsen: Det tyske sprog you got to love it Louise Denver, Christian Jensen, Inger M. Mees & Charlotte Werther: English as a medium of instruction in higher-level education Hartmut Haberland & Janus Mortensen: Engelsk et nøgleord fra RUC til Tokyo Jens Normann Jørgensen: Vigtigt sprog Kapitel 10: Ordbøger og oversættelse Henrik Hovmark: Hund og menneske imellem Beverley Collins & Inger M. Mees: English pronouncing dictionaries and the Scandinavian connection Henning Bergenholtz: Om at købe og bruge en sav eller en ordbog Gyde Hansen: Moderne sprogvidenskab: Oversættelsesvidenskabens onde stedmoder? Bente Maegaard & Erling Strudsholm: Oversættelse af dansk see til tysk i H.C. Andersens Sneemanden Rita Lenstrup: Bring eller take et deiktisk spørgsmål Jens Erik Mogensen: Kulturbundethed og bilingval leksikografi Kapitel 11: Sprogfilosofi og sprogvidenskab Gunver Skytte: Fx Om spejlinger i grammatikerens eksempelsamling Erling Strudsholm: Diasystemet og dets parametre, med eksempler fra italiensk Iørn Korzen: Sprogtypologi og tænkning Carl Bache: Stratifikation i Systemisk Funktionel Lingvistik: En arv fra Hjelmslev? Peter Widell: En redegørelse for sproget ligner mere en kogebogsopskrift end en videnskabelig afhandling Ole Nedergaard Thomsen: Nyt fra Funktionel Pragmatik-fronten FP som den sproglige komponent i en kybernetisk semiotik

8

9 Forord Indledning Denne bog er vistnok den første af sin art: Den samler et meget bredt udsnit af danske sprogvidenskabsfolk i et forsøg på at vise dansk lingvistik i dens mange facetter. Der er det hele: Fra den klassiske fonologi (undersøgelser af lydsystemet), syntaks (sætningsstruktur) og sproghistorie over pragmatik (sproget som handlingsredskab) til sprogholdninger og -politik. De fleste sprogvidenskabelige discipliner er repræsenteret. Artiklerne behandler enkeltsprog som dansk, tysk, nederlandsk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, russisk, jiddisch og kalasha (i Pakistan), forskellige sproggrene, -familier og -typer, samt et større antal sproglige varieteter som fx børnesprog, juridisk sprog, ungdomssprog, mediespecifikke funktiolekter og historiske sprogstadier. Der indgår ligeledes en stor mængde teksttyper i undersøgelserne, fx lovtekster, vittigheder, litteratur, ordbøger, Ekstra Blads-artikler, s, tv-aviser og mange flere. Mange af landets forskellige lingvistiske forskningsmiljøer er kommet med, herunder forfattere fra Lingvistkredsen, Dansk Sprognævn, Funktionel Grammatik-kredsen, centeret LaCoMe, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, Center for Leksikografi, Systemisk Funktionel Lingvistik, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitets Afdeling for Dialektforskning, MULINCO, Center for Sprogteknologi, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og DAN- FRAS. Også institutionelt og geografisk kommer vi vidt omkring: Bl.a. Københavns Universitet (KU), Copenhagen Business School (CBS), Roskilde Universitet (RUC), Syddansk Universitet (SDU), Aarhus Universitet (AU) og Aarhus School of Business (ASB) er repræsenteret. Det har fra starten været målet, at bogen skulle henvende sig til en bred læserskare og ikke kun til fagfæller. Det gør de fleste bidrag da også, men læseren vil nok konstatere, at der trods alt er forskel i sværhedsgrad på de enkelte tekster. Det er også hensynet til bogens formidlende karakter, der ligger til grund for, at de fleste artikler er på dansk. Kun ganske få forfattere har valgt at skrive på engelsk eller tysk. Bogen er inddelt i tematiske afsnit, idet vi dog er os bevidst, at inddelingen også kunne have været en helt anden: Artiklerne lapper emnemæssigt i vidt omfang over hinanden, således at grænserne imellem de forskellige temaer er flydende. Dette er nu engang karakteristisk for en videnskab i dynamisk udvikling. De 11 tematiske afsnit fordeler sig på følgende måde: Kapitel 1, Fonetik og fonologi, indeholder artikler, der beskæftiger sig med sprogenes lydsystemer og tolkningen af dem. I dansk finder der i øjeblikket en række lydlige forandringer sted. Kendetegnende for den københavnske ar-

10 10 sprogvidenskab i glimt bejderklasses sprog er det såkaldt»flade«a. Vil denne udtale fortsat være karakteristisk, eller er den ved at forsvinde? Nye forskningsresultater tyder på det sidste. En anden udviklingstendens, der kan iagttages i de seneste år, er, at det danske stød tilsyneladende breder sig til ord, hvor det hidtil ikke har optrådt. Flere af bidragene viser også den vigtige rolle, som udtale spiller i forbindelse med fremmedsprog og fremmedsprogsindlæring. Det ses i de forskelle, der er mellem dansk og tysk udtale af fremmedord. Et par artikler har et pædagogisk sigte, idet de viser, at ny forskning kan benyttes i forbindelse med beskrivelsen af de udtalevanskeligheder, som danskere har ved indlæringen af nederlandsk og tysk. Kapitel 2 belyser morfologi og orddannelse på nye måder flere af artiklerne anvender elektroniske kilder i deres undersøgelsesmetodik og med nye resultater. Et gennemgående tema er forandringer (jf. kapitel 7). Et velkendt suffiks som -agtig tages op igen for at vise, at sprogbrugen til dels har ændret sig, ja at det nu ligefrem kan optræde i funktion af adjektiv i ungdomssproget. Et andet eksempel er i forbindelse med movering: Dansk -inde- over for tysk -inafledning er tilsyneladende parallelle størrelser (Freundin veninde); men billedet snyder. Det skyldes grundlæggende systemforandringer i de to sprog, som på flere punkter ser ud til at bevæge sig i hver sin retning. Også på aflydsområdet blæser forandringens vinde. En nyere konkurrenceform som jagede til jog har ikke desto mindre rod i en udvikling, der er et par tusind år gammel. De stærke verber forsvinder over en bred front i de germanske sprog, og aflyden får en helt ny funktion. Det nye ved bidragene består desuden i nye udlægninger, fx af -et-afledningen i danske dialekter, der her i konfrontation med eksisterende grammatikker tolkes som deverbativ. Artiklerne demonstrerer, at også en traditionel sprogvidenskabelig disciplin som morfologien kan rumme masser af dynamik. Kapitel 3 rummer tekster, der undersøger spørgsmål inden for feltet ordforråd og fraseologi, sidstnævnte beskæftiger sig med sprogets lagrede flerordsforbindelser af enhver art. Begge forskningsområder har traditionelt stået noget i skyggen af grammatikforskningen, men her kommer de i højere grad til deres ret. Der gives først et kvalificeret bud på størrelsen af det tyskindlånte ordforråd i dansk, noget som ikke tidligere har været undersøgt empirisk. Med til ordforrådet hører også navne, som er vinklen for en analyse af det asiatiske sprog kalasha, der har en interessant navneskik. Flere af de resterende bidrag er eksplicit eller implicit fraseologiske. Af første type er et bidrag, som beskæftiger sig med fraseologisk kategorisering, der kun kan have relevans i relation til et specifikt formål. Forholdet mellem fraseologi og grammatik tages op i et andet bidrag med den hensigt at påvise de to fænomeners interdependens. Det påvises desuden, at dansk har et usædvanligt rigt inventar af bevægelsesverber + spatialpartikel, der muliggør kodning af meget fine rumlige betydningsnuancer. Den sprogteknologiske kortlægning af ordforrådet er genstand for kapitlets sidste bidrag. I bogens kapitel 4, Syntaks og semantik, der er det mest omfattende, behandles forskellige sprogs grammatiske opbygning ud fra forskellige vinkler. Her

11 indledning 11 er både undersøgelser af grammatiske fænomener i enkeltsprog og kontrastive analyser. Til den første gruppe hører fx en korpuslingvistisk undersøgelse af komplementsætninger med og uden at i dansk, der viser, at komplementsætninger med relativt svært tilgængelig sproglig information typisk indledes med at, mens konjunktionalet typisk falder bort, hvis komplementsætningen indeholder relativt let tilgængelig information. De underordnede sætninger i dansk behandles også ud fra deres mulighed for at blive opskrevet til hovedsætninger, hvorved ikke blot bisætningsindlederen skifter grammatisk status til rammepartikel, men hele sætningen ændrer karakter fra neutral ledsætning til emotiv hovedsætning. I de kontrastive bidrag behandles bl.a. ledstilling i tysk og dansk. Her viser det sig, at mange af de forskelle, der formuleres i regler som fx»tid før sted på tysk«og»sted før tid på dansk«snarere kan anskues som ligheder, fordi de er udtryk for det samme princip, nemlig at jo tættere et led indholdsmæssigt er knyttet til verbet, jo tættere står det rent fysisk på dette. Princippet manifesterer sig imidlertid forskelligt, fordi verbet har forskellig placering på de to sprog. Forskellene mellem dansk og tysk undersøges også i forbindelse med fortidsformerne præteritum og perfektum, der ikke blot bruges forskelligt på de to sprog, men også har forskellig anvendelse i tysk tale- og skriftsprog. Forklaringen herpå er, at formerne i talesproget bruges til at udtrykke aspekt, mens de i skriftsproget (og i dansk) bruges til at udtrykke tempus. En del af bidragene indskriver sig med deres analyser i nye teoridannelser. Konstruktionsgrammatikken bruges som afsæt for en nytænkning af de traditionelle valensroller, hvor der over det leksikalsk forankrede valensniveau ses et konstruktionsniveau, der bl.a. giver mulighed for et mere nuanceret syn på den tyske etiske dativ. Konstruktionsgrammatikken og korpuslingvistikken indgår i et frugtbart samarbejde i forsøget på at generere ny viden om konstruktionen [NPNOM-SING + NPDAT-DEF], fx Keine Macht dem Stress! Den lingvistiske supertypeteori indgår bl.a. som forklaringsmodel for, hvorfor danske meteorologer i højere grad end italienske bruger inkluderende vi, og den danner desuden udgangspunkt for en diskussion af forskellen mellem de to modtagerorienterede sprog dansk og engelsk. Kapitel 5 har tekstlingvistik og diskursanalyse som sin genstand og byder på nye analyser af både litterære og sagprosatekster og af de teksttyper, som befinder sig derimellem. Et nyere forskningsområde er s, der her analyseres både kommunikativt som genre og mht. den konkrete sproglige udfyldning. Kapitlet rummer en introduktion til den sproglige polyfoniteori i skandinavisk aftapning, hvorefter der analyseres konjunktiver hos Grass ud fra en kombination af ny litteraturteori og pragmatik. Grundloven bruges til at demonstrere vigtigheden af grammatisk viden ved tekstlæsning, mens tekstens betydning for analysen af subjektet behandles i en sprogpædagogisk og systemfunktionel kontekst. Kapitlet afrundes med en diskussion af, hvilke sproglige træk, der gør vittigheder elendige. I kapitel 6: Pragmatik og sociolingvistik, bevæger diskussionen sig ind på, hvordan sproget fungerer i kommunikationssituationen. Dette behandles

12 12 sprogvidenskab i glimt først ud fra et mere teoretisk synspunkt, hvor grundlaget for den vellykkede kommunikation ses dels som deltagernes forventninger til en idealiseret konsensus, dels som kvalificerede gæt, der inddrager situationen for at indsnævre den sproglige tvetydighed. Og derefter i en mere praktisk orienteret analyse, hvor den diskursive genre fremstilles som afgørende for brugen af samtalespecifikke strategier som turtagning og valget af stilistiske varianter i ordforrådet. Kapitel 7, Sprogvariation og sprogforandring. Sprogenes oprindelse og udvikling har gennem tiderne været genstand for sprogvidenskabens interesse, i nogle perioder mere, i andre mindre. I disse år er historisk sprogforskning et meget levende forskningsområde. Vi ser, at der føres en intens teoretisk og metodisk diskussion, der undertiden fører til at tilsyneladende upåagtede fænomener kan tillægges en stor principiel betydning, eller at man finder forklaringer på det, der hidtil var uforklarligt. I de artikler, som beskæftiger sig med sprogenes forandring og variation, tages der stilling til, hvordan et grundsprog som proto-indoeuropæisk men ikke kun det splittes op i flere sproglige grene. Nyt kildemateriale, der dækker et spektrum fra middelalderlige russiske birkebarksbreve til moderne elektroniske korpora, kan bringe helt nye indsigter i sproglig udvikling. I artiklerne illustreres det med fænomener fra sprog som oldrussisk, jiddisch, italiensk og spansk. Og så kan det påvises, at reformatoren Martin Luther sandsynligvis har påvirket dansk udtale og skrivemåde. I kapitel 8 er der tale om den form for lingvistisk variation, der er bestemt af den talendes beherskelse af sproget, som vi har givet overskriften Sprogtilegnelse og sprogpædagogik. Her vises med udgangspunkt i danske og engelske børns modersmålstilegnelse, at børn, der mangler en specifik glose, artikulerer et bestemt leksikalsk indhold ved hjælp af en kombination af helt specifikke syntaktiske elementer. Fremmedsprogstilegnelse behandles i to artikler om indlæring af henholdsvis engelsk ordforråd og spanske turtagningsmekanismer (jf. kapitel 4 og 7), og ud fra et fremmedsprogspædagogisk synspunkt redegøres dels for sætningsanalysens nødvendighed for den sproglige forståelse i gymnasieundervisningen, dels for fordelene ved at koncipere undervisningen i jiddisch på universitetsniveau som kontrastsprog til tysk. Kapitlet afsluttes med en refleksion over fremmedsproglig kompetence, der med sine forskellige»underkompetencer«ikke fører til beherskelsen af et nyt modersmål, men derimod til en meget samfundsnyttig evne som sprog- og kulturformidler. Sprogholdninger og sprogpolitik er tæt forbundne begreber, der behandles i kapitel 9, hvor der humoristisk gøres rede for danskeres henholdsvis foragt for og begejstrede kærlighed til tysk, især tyske ord (jf. kapitel 3), danskernes holdning til at skulle bruge engelsk som påtvunget undervisningssprog, samt den selvfølgelighed, hvormed engelsk i dag opfattes som lingua franca i det meste af verden. Sprogholdninger bliver til politik, når sprog gennem myndigheders indsats placeres i hver sin ende af et hierarki med dansk og engelsk som de vigtigste, og de typiske»flygtninge- og indvandrersprog«(kurdisk, tyr-

13 forord 13 kisk, urdu, osv.) som de»uvigtigste«, hvorved kundskaber i disse sprog nedprioriteres, og megen sproglig indsigt går tabt i samfundet. Kapitel 10. Ordbøger og oversættelse. Ordbøger kan ses som redskaber, og rummer ofte også meget kulturhistorisk stof. I skiftende generationer af ordbøger kan man i eksempelmaterialet iagttage, hvordan holdningen til menneskets bedste ven, hunden, ændres gennem tiderne. Derfor forældes ordbøger ikke; af ældre, hidtil upåagtede ordbøger kan hentes inspiration, ikke kun i den ældre danske ordbog over»talemaader for unge Mennesker og for Ustuderede«, men også i den næsten ukendte svenske udtaleordbog for engelsk. Oversættelse behandles dels teoretisk om forholdet mellem oversættelsesvidenskab og lingvistik, dels praktisk i en korpusbaseret undersøgelse af verbet see hos H.C. Andersen, der viser slående ligheder mellem de tyske, engelske, franske og italienske oversættelser. Midt imellem det teoretiske og det praktiske ligger behandlingen af leksikografiske oversættelsesproblemer dels i en pragmatisk, dels i en kulturel kontekst. Bogen afsluttes med kapitel 11 om mere generelle sprogvidenskabelige problemstillinger, som har fået titlen Sprogfilosofi og sprogvidenskab. Her bevæger forfatterne sig på forskellige abstraktionsniveauer i deres metasproglige refleksioner: fra den humoristiske overvejelse om brugen af grammatiske eksempler, der ikke kan undgå at afsløre forskerens egen personlighed, over beskrivelsen af bredden i den sproglige variation over tid, sted, social gruppering, formalitetsgrad og kommunikationskanal i det såkaldte diasystem, videre over et forslag til typologisk inddeling af sprog på grundlag af forskelle i den mentale strukturering af begreber, og til en mere overordnet diskussion af sprogteoretisk karakter. Her sættes der spørgsmålstegn ved den Systemisk Funktionelle Lingvistiks selvformulerede gæld til Hjelmslevs glossematik. Der foreslås også en helt ny tilgang til sproglige undersøgelser, der i stedet for empirisk beskrivelse med eksplanatorisk teoridannelse skal se sprogforskningen som et praktisk normativt anliggende, der arbejder i tæt tilknytning til handlings- og talehandlingsteori. Kapitlet afsluttes med godt nyt fra Funktionel Pragmatik-fronten i et forsøg på et cross-over mellem Dansk Funktionel Lingvistik og den ny semiotiske teori Cybersemiotikken, om mennesket og dets plads i verden, som Funktionel Pragmatik kan integreres i som den sproglige komponent. Anledningen til udgivelsen er på den ene side, at vi syntes, Danmark manglede sådan et bredt oversigtsværk om aktuelle sprogvidenskabelige emner fra forskningens frontlinje. Men den er også et jubilæum og afslutningen på en æra. Docent i tysk og nederlandsk Lisbeth Falster Jakobsen, Københavns Universitet, fyldte den 26. maj år, og valgte desværre i den anledning at gå af efter mere end 40 års virke ved universitetet. Lisbeth Falster Jakobsen er kendt som en skarp forsker med forkærlighed for det vanskelige stof. Hun har i de sidste 20 år bl.a. haft en fremtrædende rolle i arbejdsgruppen omkring Dansk Funktionel Lingvistik, som hun ud over at være flittig bidragyder til, også har ledet og administreret med stor fornemmelse for en sådan ar-

14 14 sprogvidenskab i glimt bejdsgruppes betydning for et levende forskningsmiljø. Hun har samtidig et fagligt åbent sind og er ikke blind for vigtigheden af den brede formidling, og det er i den ånd, udgiverne er gået til opgaven. I forsøget på at skabe så bred interesse som muligt er vi også veget uden om den klassiske festskriftgenre, men den opmærksomme læser vil nok bemærke nogle mere eller mindre skjulte hilsner og henvisninger hist og her. Mange flere havde ønsket at bidrage til værket, men den korte tidsfrist bogen havde, gjorde det nødvendigt at være kontant med hensyn til deadlines. Vi overbringer derfor et virtuelt tillykke fra de mange, som ikke nåede at komme med i bogen. En af de mest brugte danske universitetsgrammatikker hedder Dæmonernes Port af Erik Hansen. Dens titel har ofte vakt undren hos læserne, og der er gjort mange forsøg på at fortolke den. Det viste sig imidlertid, at der ikke var nogen hensigt andet end at vække nysgerrighed. Denne bog rummer en lignende pudsighed i undertitlen, som vi regner med, læseren vil fornøje sig med at gennemskue. Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, den 25. februar 2009 Ken Farø, Alexandra Holsting, Niels-Erik Larsen, Jens Erik Mogensen og Thora Vinther.

Sprogvidenskab i glimt Farø, Ken Joensen; Larsen, Niels-Erik; Mogensen, Jens Erik; Holsting, Alexandra Emilie Møller; Vinther, Thora

Sprogvidenskab i glimt Farø, Ken Joensen; Larsen, Niels-Erik; Mogensen, Jens Erik; Holsting, Alexandra Emilie Møller; Vinther, Thora university of copenhagen University of Copenhagen Sprogvidenskab i glimt Farø, Ken Joensen; Larsen, Niels-Erik; Mogensen, Jens Erik; Holsting, Alexandra Emilie Møller; Vinther, Thora Publication date:

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx Faglig praksis i udvikling i tysk hhx C A M P U S V E J L E 2 6. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling af fagets discipliner

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Om at skrive på universitetet

Om at skrive på universitetet Om at skrive på universitetet BENTE KRISTIANSEN Om at SKRIVE på universitetet Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures, vol. 135 Bente

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke

Læs mere

Kursusguide. Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III

Kursusguide. Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III Modul: Tysk sprog Kursusguide Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III Tysk åben uddannelse Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til kurset 2. Kursets mål 3. Eksamen 4. Kursets opbygning,

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Oplæg om sociolingvistik. Anita Berit Hansen Københavns Universitet berit@hum.ku.dk

Oplæg om sociolingvistik. Anita Berit Hansen Københavns Universitet berit@hum.ku.dk Oplæg om sociolingvistik Anita Berit Hansen Københavns Universitet berit@hum.ku.dk 1 Disposition 1. Definition(er) af sociolingvistik 2. Hvordan er sociolingvistik integreret i (fremmed)sprog(s)fagene

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Undervisning på Dansk - Forår 2009 senest opdateret 6/4 2008

Undervisning på Dansk - Forår 2009 senest opdateret 6/4 2008 Undervisning på Dansk - Forår 2009 senest opdateret 6/4 2008 Grunduddannelse F09 Årgang 2007-2. semester 4t Hold 1 Litteraturanalyse 2 Gorm Larsen Alternativt: Litteraturhistorie 2 / Overbygningskursus

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Sprogsynet bag de nye opgaver

Sprogsynet bag de nye opgaver Sprogsynet bag de nye opgaver KO N F E R ENCE O M NY DIGITAL S K R I F T L I G P R Ø V E M E D ADGANG T I L I N T E R N E T T E T I T Y S K FO R T S Æ T T ERS P ROG A ST X O G HHX 1 4. 1. 2016 Mette Hermann

Læs mere

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag JO HERMANN Latinsk grammatik på dansk Akademisk Forlag Latinsk grammatik på dansk 2. udgave, 2. 4. oplag, 2. 2011 Jo Hermann og Akademisk Forlag, et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN KONFLIKTEN OM DE NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN Konflikten om de nye danskere 2 Jens Peter Frølund Thomsen Konflikten om de nye danskere Om danskernes holdninger til etniske minoriteters

Læs mere

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer Systematisk oversigt Nordisk Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier 03 Encyklopædier og leksika 04 Offentlige publikationer 10 Filosofi i alm. 10.8 Filosofiske skoler og retninger 11 Logik 13 Psykologi

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

Dansk sproghistorie 12

Dansk sproghistorie 12 Dansk sproghistorie 12 opsamling og afrunding Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 29. november 2010 i dag opfølgning dansk sproghistorie i overblik fonetik morfosyntaks og leksikon

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Teksten i grammatikken

Teksten i grammatikken Teksten i grammatikken Thomas Hestbæk Andersen Alexandra Emilie Møller Holsting Teksten i grammatikken Syddansk Universitetsforlag 2015 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2015 University of Southern

Læs mere

ARGUMENTER I KONTEKST

ARGUMENTER I KONTEKST 100 mm 158 mm 14 mm www.samfundslitteratur.dk ISBN 978-87-593-1508-8 INTRODUKTION TIL PRAGMATISK ARGUMENTATIONSANALYSE 2. UDGAVE Bogen henvender sig til alle der vil lære at analysere argumentation og

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Undervisning på Dansk - Forår 2008 senest opdateret 14/1 2008

Undervisning på Dansk - Forår 2008 senest opdateret 14/1 2008 Undervisning på Dansk - Forår 2008 senest opdateret 14/1 2008 Grunduddannelse F8 antal deltagere Årgang 2007-2. semester 4t Hold 1 Litteraturanalyse 2 Erik A. Nielsen 2t Litteraturhistorie 2 Henrik Blicher

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling G Prøven i skriftlig fremstilling G består af et teksthæfte,

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder)

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Som en del af en tekstanalyse indgår ofte en særlig analyse af det sproglige. I mange bøger om litterær analyse understreges det, at man ikke

Læs mere

RETORIK. Jørgen Fafner. Jørgen Fafner RETORIK KLASSISK OG MODERNE

RETORIK. Jørgen Fafner. Jørgen Fafner RETORIK KLASSISK OG MODERNE 46304_om_retorik_r2 29/12/04 12:33 Page 1 Foto: Scanpix Jørgen Fafner, f. 1925, professor i retorik ved Københavns Universitet 1970-95. Fafner har arbejdet med både teori og praktisk analyse, fx i Strofer

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Dansk sproghistorie 1

Dansk sproghistorie 1 Dansk sproghistorie 1 Introduktion til kurset Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 6. september 2010 i dag mig jer kurset semesterplan litteratur reklame tema: sproglig variation

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Justeret opgaveformat og lærerens hæfte Faglige mål, som omhandler det skriftlige arbejde anvende et bredt og varieret ordforråd om tekniske, teknologiske,

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Modalverbernes infinitiv

Modalverbernes infinitiv Modalverbernes infinitiv eller Det er nødvendigt [å] kan ordentlig dansk Af Michael Herslund Selv om formanden og resten af Sprognævnet formodentlig uden videre kan skrive under på indholdet af denne artikels

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Fra sogn til velfærdsproducent

Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Kommunestyret gennem fire årtier Jens Blom-Hansen Marius Ibsen Thorkil Juul Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitetsforlag 2012 Forfatterne

Læs mere

Svensk 1a-8 Bibliografier over enkelte forfatterskaber

Svensk 1a-8 Bibliografier over enkelte forfatterskaber SVENSK Svensk 1a Nationalbibliografi Svensk 1a-8 Bibliografier over enkelte forfatterskaber Svensk 1b Fagbibliografi Svensk 1c Bogvæsen. Palæografi. Skrift Svensk 1d Blandede afhandkinger Svensk 2a Ordbøger

Læs mere

Søren Langager Høgh. Hybridernes paradis. Peter Laugesen, Per Højholt og deres elever

Søren Langager Høgh. Hybridernes paradis. Peter Laugesen, Per Højholt og deres elever Hybridernes paradis Søren Langager Høgh Hybridernes paradis Peter Laugesen, Per Højholt og deres elever SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG 2012 University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages

Læs mere

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK REGELSTATEN Væksten i danske love og bekendtgørel ser 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i offentlig politik

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

LÆSEPLAN DANSK LIII/DANISH LANGUAGE III - SYLLABUS Approved by the Board of Governors of the European Schools

LÆSEPLAN DANSK LIII/DANISH LANGUAGE III - SYLLABUS Approved by the Board of Governors of the European Schools Europaskolerne Ref.: 2007-0-192-da-4 Orig.: DA LÆSEPLAN DANSK LIII/DANISH LANGUAGE III - SYLLABUS Approved by the Board of Governors of the European Schools Meeting on 17 th and 18 th April 2007 - Lisboa

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 1.B

Læs mere

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd Redaktion: Temaredaktører: Morten Valbjørn, Johanne Grøndahl Glavind og Tonny Brems Knudsen Intern redaktør: Mette Kjær Redaktion: Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Sune Welling Hansen, Mette Kjær, Robert

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

1 5. M ø d e o m U d f o r s k ni n g e n a f D a n s k S p r o g. d e n 9. 10. oktober 2014

1 5. M ø d e o m U d f o r s k ni n g e n a f D a n s k S p r o g. d e n 9. 10. oktober 2014 1 5. M ø d e o m U d f o r s k ni n g e n a f D a n s k S p r o g d e n 9. 10. oktober 2014 Program Mødet afholdes på Afdeling for Nordisk Sprog og Litteratur, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Dansk A hhx, februar 2014

Dansk A hhx, februar 2014 Bilag 1»Bilag 9 Dansk A hhx, februar 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget dansk er et humanistisk fag med berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag. Fagets kerne er tekstanalyse og

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad er tekstlingvistik og funktionel grammatik? 2. De fire tekstkriterier 3. Strukturen i kapitlerne 4. Sproglig vejledning 6

Indholdsfortegnelse. Hvad er tekstlingvistik og funktionel grammatik? 2. De fire tekstkriterier 3. Strukturen i kapitlerne 4. Sproglig vejledning 6 LÆRERVEJLEDNING: Tæt på genrer og sprog Indholdsfortegnelse Hvad er tekstlingvistik og funktionel grammatik? 2 De fire tekstkriterier 3 Strukturen i kapitlerne 4 Målovervejelser: Brug af logbog og portfolio

Læs mere

Modulet Dansk stilistik og elektroniske tekster bygger videre på modulerne Formel grammatik og didaktik og Funktionel grammatik og didaktik.

Modulet Dansk stilistik og elektroniske tekster bygger videre på modulerne Formel grammatik og didaktik og Funktionel grammatik og didaktik. Valgmodulet: Dansk stilistik og digitale tekster (stylistics and digital texts) ECTS og aktivitetskode 5 ECTS Aktivitetskode: Placering 3. semester på Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Samtaleanalyse, Diskursanalyse, Konversationsanalyse Sproglig analyse, blandet

Samtaleanalyse, Diskursanalyse, Konversationsanalyse Sproglig analyse, blandet Systematisk oversigt Lingvistik L 01 L 01 a L 01 b L 01 c L 01 d L 01 e L 01 0 Håndbøger, Opslagsbøger, atlas m.v.: Bibliografi Opslagsbøger om lingvistik Opslagsbøger om sprog Biografiske opslagsværker

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere