ARBEJDSMILJØ PÅ TEATRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØ PÅ TEATRE"

Transkript

1 Vejledning om Arbejdsmiljø på teatre er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet Lauout: Tegnestuen, Thorsvej 7 Tryk: Trykkestedet, Århus ISBN nr Varenummer: udgave, 1. oplag 1997 Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljøfondet ARBEJDSMILJØ PÅ TEATRE Branchesikkerhedsrådet for Service- og Tjenesteydelser (BSR 8)

2 FORORD Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser (BSR 8) har i samarbejde med parterne indenfor teaterområdet, udarbejdet denne vejledning om arbejdsmiljøet på teatre. Vejledningen behandler de almindeligste arbejdsmiljøforhold og henviser til regler og vejledninger for hvert af de enkelte fagområder på teatre. Arbejdsmiljø på Teatre har været forelagt Direktoratet for Arbejdstilsynet, og udgives med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. ARBEJDSSTEDETS INDRETNING Velfærdsforhold på teatre er reguleret ved bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Disse regler er også vejledende for rejsende teatre med de ændringer, der følger af forholdets natur. Garderobe og omklædningsrum De ansattes tøj skal kunne opbevares i garderobe eller omklædningsrum. Der skal være mulighed for at opbevare personlige ting i et garderobeskab, en aflåselig skuffe eller lignende. Omklædningsrum skal kunne opvarmes og udluftes og skal holdes rene. Vaskeindretninger Der skal være et passende antal håndvaske. Er arbejdet ikke særligt tilsmudsende, og arbejdes der ikke med giftige eller sundhedsfarlige stoffer, bør der være en håndvask pr. 5 ansatte. Der skal være koldt og varmt vand og sæbe ved håndvaskene. Arbejdstilsynet kræver brusebad med varmt vand, hvor sundhedshensyn eller arbejdets art kan gøre det påkrævet. Toiletter Der skal være et tilstrækkeligt antal toiletter, der er passende placeret. Der skal være mindst et toilet for hver 15 personer. Der skal normalt være toiletter for hvert køn for sig når der beskæftiges 5 eller flere af hvert køn. Toiletterne skal holdes rene, og der skal være håndvaske i nærheden. Der må ikke være adgang direkte fra spiserum eller arbejdsrum til toiletterne. 3 4

3 Spiseplads Der skal være passende plads til spisning i spiserum eller arbejdsrum. Man skal kunne varme mad og drikke, og medbragt mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt, f.eks. i køleskab. Særlig spiseafdeling skal indrettes, når der i almindelighed er beskæftiget mere end tre ansatte samtidig, og/eller hvis der ikke klædes om inden spisning. Der skal være et tilstrækkeligt antal borde og siddepladser med ryglæn i forhold til antallet af ansatte. Spiserummet skal fremtræde lyst, venligt og hygiejnisk, og det skal holdes rent. Vinduer bør sidde, så man kan se ud. Gulvarealet bør være mindst 1 m 2 pr. spiseplads og rumhøjden mindst 2,20 m. Spiserummet kan anlægges i kældre med dagslysindgang, men det kræver særlig tilladelse af Arbejdstilsynet, hvis gulvet er mere end 1 m. under terræn. Belysningen bør overalt være tilstrækkeligt til at man kan færdes uden risiko i gange, bag dekorationer på scenen osv. Rod og uorden bør undgås. Lokaler og arbejdsrum bør være opvarmet til en hensigtsmæssig temperatur. At-meddelelse: Dansk Standard DS 700 Temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdssteder Retningslinier for kunstig belysning i arbejdslokaler BRANDSIKRING Bygningsreglementet fastslår, at teatre hører under reglerne for forsamlingslokaler i forhold til publikum. Reglementet afsnit 6.2 indeholder detaljerede regler. At-meddelelse At-meddelelse At-meddelelse At-meddelelse Regler for arbejdsstedets indretning Faste arbejdssteders indretning Ventilation på faste arbejdssteder Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder. Brandsikring omfatter også flugtveje, nødbelysning og panikbelysning. Det er vigtigt, at flugtvejene holdes ryddelige, og nød- og panikbelysning jævnligt kontrolleres. I teatret skal der være brandslukningsudstyr. Dette skal jævnligt efterses. ARBEJDSSTEDET I ØVRIGT Arbejdsstedet skal indrettes, så arbejdet kan foregå sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Mere detaljerede forskrifter for såvel stationære som rejsende teatres brandsikring findes i Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Forskrifterne giver også regler for brandsikring af de materialer mv., der anvendes ved sceneopbygning. Der opstår ofte træk på teatret. Dette skal søges imødegået, så vidt det er muligt. 5 6

4 Flugtveje Der skal altid være mindst to af hinanden uafhængige flugtveje fra ethvert lokale til det fri, eller gennem et andet lokale til det fri. Der må ikke opstilles inventar, kulisser etc. i flugtvejene. Ledninger bør så vidt muligt placeres langs vægge og fastgøres med tape eller lignende. Flugtvejene skal være vist ved skiltning, og nødudgange skal mærkes med Nødudgang. Brandmyndighederne og Arbejdstilsynet vejleder om flugtveje og deres placering. Branddøre Bygningsreglementet og Arbejdstilsynet stiller særlige krav til opdeling af bygninger i brandceller. Brandcellerne skal være adskilt med branddøre, der altid skal holdes lukkede, eller døren skal være udstyret med automatisk dørlukning. Arbejdstilsynets krav om flugtmuligheder er beskrevet i At-meddelelse om udgangsforhold i forbindelse med faste arbejdssteder. Normalt tillades, at vinduer indgår i flugtveje efter særlige regler. At-meddelelse:1.01.2: Udgangsforhold i forbindelse med faste arbejdssteder Bygningsreglement 1995; Boligministeriet Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsen Dansk Standard DS 734 Sikkerhedsskilte Orkestergrav Orkestergraven skal opfylde almindelige krav om flugtveje mv. Flugtvejene skal være ryddelige. Man skal være særlig opmærksom på, at ledninger og lignende skal være placeret og fastgjort, så man ikke snubler over dem. Elektriske installationer i orkestergraven skal opfylde stærkstrømsreglementets krav. Støv Man skal sikre sig at der jævnligt gøres rent på teatret. Ligger der meget støv på højtliggende reposer og lignende, kan dette hvirvle op og måske antændes med eksplosion til følge. Instruktion Personalet skal være grundigt instrueret om brug og placering af brandslukningsmateriel. 7 8

5 Op- og nedhejsning. Sørg for forsvarlig surring. Ved fejl på materiel skal det udskiftes. Ingen må stå under genstandene ved hejsning. Opslag om største belastning skal forefindes. Der skal være orienteringslys på scenen og alle niveauforskelle og fremspringende dele skal være afmærket. Gallerier og snorelofter. Sørg for, at gelændere er i overensstemmelse med forskrifter, og at de er i orden. Sørg for, at der ikke ligger ting, der kan falde ned, heller ikke værktøj. Træk. Kør aldrig med trækkene uden at sikre dig, at ingen kan komme til skade. Træk efterses jævnligt. Tovværk/wire udskiftes, når det er slidt. Wirelåse skal være i overensstemmelse med forskrifterne. Træk låses eller bindes af, når de forlades. SCENERUMMET I scenerummet udføres transportarbejde med tunge og uhåndterlige genstande. Dette sker som regel under tidspres, uden tilstrækkelig plads og med dårlig belysning. Hold derfor orden. Sørg for, at der ikke ligger ting og flyder, og at ting ikke kan vælte. Transport. Løft rigtigt, brug transportvogne, når det kan lade sig gøre. Påklædning. Hensigtsmæssigt tøj, der sidder til kroppen. Brug sikkerhedsfodtøj og arbejdshandsker. Kontravægtede træk. Vær opmærksom på at et kontravægtet træk kan falde op. Et kontravægtet træk er kort fortalt en stang, der kan køre op og ned i scenetårnet, og den er forbundet til en indretning, hvorpå der kan anbringes lodder, kaldet en fisk. Her anbringer man en kompenserende kontravægt, for det, der er hængt op på stangen. Når ting hænges på/tages af stangen, skal man være meget opmærksom på, at der ikke er mere eller mindre kontravægt på fisken i forhold til lasten på stangen, end at man kan håndtere det; hold det, lås det og/eller afbind det forsvarligt. Et typisk eksempel: Man skal tage projektører af trækket. Trækket køres til gulv og fisken er derfor helt oppe under loftet. Hvis lås og afbinding ikke kan holde kontravægten, når alle lamperne er taget af, kører fisken ned og trækket op. 9 10

6 Forsøg aldrig at stoppe et løbsk træk med hænderne, så får du brændt huden af. Råb op og løb i sikkerhed, for når trækket rammer loftet, er der en stor risiko for, at det bliver slået af og falder ned. Den forsvarlige metode er følgende: Tag kilo kontravægt af, kør trækket til gulv, lås trækket, tag kilo lamper af, kør fisken til galleri eller gulv, lås trækket, tag yderligere kilo kontravægt af, kør trækket til gulv, lås trækket, tag kilo lamper af og fortsæt proceduren til træk og fisk er tomt. Ved flyvetræk skal tilrigning foregå meget omhyggeligt. Kontravægte tilpasses de personer, der skal benytte flyvetrækket ved forestillingen. Tyngdepunktet i stolen skal ligge så lavt, at stolen ikke kan tippe. Trækkene ved siden af flyvetrækket skal være tomme. Flyvetrækket bør afprøves før hver prøve og forestilling. Brug velegnede knuder som f.eks. råbåndsknob, dobbelt halvstik eller pælestik o. lign. til de forskellige opgaver og påse, at de er korrekt udført. Kraner, taljer og andre hejseredskaber skal anmeldes, prøvebelastes og efterses i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om hejseredskaber og spil. Podier mv. Hvor der er større niveauforskelle mellem podiets gulv og gulvet, skal du sikre dig, at personer ikke kan falde ned fra podiet. Dette kan eventuelt ske ved rækværk, afmærkning etc. Drejescene. Under scenegulv skal maskineriet sikres ved automatiske døre og nødstop. Drejescenen må kun betjenes af særligt uddannet personale, som blandt andet sikrer sig, at ingen eller intet kan komme i klemme, inden drejningen foretages. Huller i gulvet. Vær opmærksom på, at når du åbner en lem, laver du et hul i gulvet. Derfor skal du inden, du åbner sikre dig, at der ikke er nogen, der kan komme til skade. Når du lukker lemmen, skal du sikre dig, at den er lukket og låst forsvarligt. Elevatorer. For alle elevatorer gælder Arbejdstilsynets lovbefalede eftersyn og faldprøver. Ved alle bevægelser (løft) skal der være en person, der er ansvarlig for, at ingen eller intet kan komme i klemme, og at de personer, der står på den bevægelige stol, reposer og lignende ikke kan komme til skade. Dekorationer. Sørg for, at de bliver bygget hensigtsmæssigt, så de kan flyttes, f.eks. med bærehåndtag og hjul. Sætstænger. Kontroller en ekstra gang, at de sidder rigtigt. Belysning Følg stærkstrømsreglementets forskrifter. Defekte elektriske dele skal straks udskiftes Lamper over hovedhøjde skal have sikkerhedswire/kæde Kontroller en ekstra gang om alle beslag er spændt: også inden du anbringer lamper på stativ Booms skal sikres specielt, fordi de i mange tilfælde har overvægt Transport af lamper bør foregå i specielle vogne Forlad aldrig en åben kontaktlem Anbring ledningerne pænt på gulvet - fastgør med tape eller overdæk med gummimåtter Er du i tvivl om de elektriske installationer, tilkald en belysningstekniker/elektriker Hjelm eller faldsikring kan være påbudt ved særlige arbejder Undgå at arbejde alene i lokalet

7 Stiger og stilladser Følg At-meddelelse om stiger (forventes udsendt ultimo 1997) Anvend den rette stige til det rette formål. Stigen skal have en passende højde Enkeltstiger skal stå på fast underlag og sikres mod udskridning eller væltning. Er dette ikke muligt skal der benyttes fodmand ved stiger over 5 m Dobbeltstiger skal være helt udslået og sikret, så de ikke skrider ud Stå aldrig på øverste trin. Arbejde på stiger i over 5 meters højde bør undgås, hvis arbejdet kan udføres på anden måde Anvend aldrig en defekt stige Stilladser samles efter anvisning. Kontroller en ekstra gang, at de er forsvarligt samlet og efterspændt Høje stilladser samles ved hjælp af kran Husk at låse hjulene ved kørestilladser. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 309 om elevatorer mv. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om manuel håndtering At-anvisning Anhugning At-meddelelse Anhugningsgrej At-meddelelse Anvendelse af hejse-, løfte og transportredskaber At-meddelelse Manuel håndtering At-meddelelse Vurdering af løft MAGASINER Arbejdet på lagre og magasiner er helt afhængig af den orden, der er i lokalerne. Sørg for en ryddelig af- og pålæsningsplads. Anvender du truck eller kran, så følg forskrifterne. Største belastning skal være opgivet. Sørg for at tingene ikke kan vælte. At-meddelelse At-meddelelse Gaffeltruck Kranførercertifikat Tingene skal stå på en hensigtsmæssig måde, så de er til at få fat i

8 For malinger, der skal blandes, skal både enkeltprodukternes og den brugsklare blandings kodenumre registreres. Gennemgang af malevarer mv. Beholdningen af malevarer, lime mv. bør gennemgås mindst 1 gang pr. år for at sortere unødvendige malevarer fra. Sortering kan f.eks. ske ved hjælp af kodenumrene. Udskift om muligt opløsningsmiddelbaserede malevarer med vandbaserede. Personbeskyttelse De personlige værnemidler, der skal anvendes ved brug af malevarer, afhænger af malekoden og påføringsmåden. Personlige værnemidler kan f.eks. være åndedrætsværn (beskyttelse mod dampe og aerosol) og hudbeskyttelse (handsker, overtrækstøj og lignende). MALERVÆRKSTED Kodenumre for maling Alle malevarer skal være forsynet med et kodenummer, før de leveres til brug. For malinger der skal blandes, skal det brugsklare blandingskodenummer oplyses. Kodenummer består af 2 tal med en bindestreg i mellem. Tallet før bindestregen fortæller om risiko ved indånding af dampe fra malingen, og tallet efter bindestregen fortæller om sundhedsrisiko for hud, øjne og indtagelse af malingen. Vælg derfor altid en maling med de lavest mulige tal, der er i stand til at give det ønskede resultat. Opløsningsmidler skal ligeledes kodes efter malekoden. Vælg også her midler med lavest mulige kodenummer. Hygiejne I malerværkstedet skal der være håndvaske med varmt og koldt vand samt rensemiddel. Efter arbejdet i pauser bør malingsrester og lignende vaskes af, ligesom det vil være hensigtsmæssigt at smøre hænderne mv. ind med en fugtighedscreme. Ventilation i malerværksted For at fjerne dampe og lignende fra malervarerne skal der være et velfungerende afsugningsanlæg i malerværksteder. Som udgangspunkt skal der anvendes mekanisk eller procesventilation. Kun hvis der anvendes lavtkodede produkter (oo- eller o-), som påføres med pensel, rulle m.v., kan mekanisk ventilation udelades. Anlægget skal kunne sikre, at hygiejniske grænseværdier ikke overskrides. Anlægget skal være konstrueret således, at der ikke opstår træk, ligesom friskluften bør kunne opvarmes

9 Filtre skal efterses jævnligt, f.eks. 1 gang ugentlig for at sikre anlæggets effekt. Maling af emner ved processer som f.eks. sprøjtepåføring skal ske i sprøjteboks, sprøjtekabine eller lukket anlæg. Herudover kan det ofte være nødvendigt at benytte f.eks. luftforsynet åndedrætsværn, beskyttelsesdragt mv. I åbningen til en sprøjteboks skal lufthastigheden være mindst 0,5 m/s i retning mod boksens udsugningsside. Lufthastigheden i operatørens åndedrætszone skal være mindst 0,2 m/s væk fra operatøren. I en sprøjtekabine skal lufthastigheden være mindst 0,2 m/s, når der er placeret et emne i kabinen. Unges arbejde Unge under 18 år må ikke beskæftiges ved arbejde med stoffer og materialer, der f.eks. indeholder organiske opløsningsmidler eller på anden måde er farlige. Lys Godt lys er en forudsætning for arbejde. Lyset skal bestå af en hensigtsmæssig rumbelysning og - hvis aktuelt - da godt, justerbart arbejdspladslys. Lysstofrør/glødelamper skal holdes rene og udskiftes, når de slides. Maleren bør sørge for at skifte arbejdsstilling tit og anvende hensigtsmæssigt værktøj til opgaven. Om muligt bruge lange pensler frem for at arbejde i krybende stilling. Brandimprægnering Brandimprægnering kan medføre særlige gener, og der skal træffes foranstaltninger for at beskytte personer, der brandimprægnerer eller i øvrigt er i lokaler, hvor der brandimprægneres. De særlige foranstaltninger, så som god udluftning eller brug af åndedrætsværn, skal fremgå af varens etiket eller brugsanvisning. Brandfare Der kan opstå fare for brand. Brandslukningsudstyr, renholdelse og omtanke kan imødegå brandrisiko. Det er vigtigt, at udstyret regelmæssigt kontrolleres. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 om fastsættelse af kodenumre. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenummererede produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 516 om unges arbejde med senere ændringer. Dansk Standard DS Retningslinier for kunstig belysning i arbejdslokaler Lysstyrken skal ved normalt arbejde være mellem 200 lux og 1000 lux efter arbejdets art. Arbejdsstillinger Maleren må tit arbejde i dårlige arbejdsstillinger. Dette bør så vidt muligt modvirkes ved at placere det, der skal males, hensigtsmæssigt

10 SMEDEVÆRKSTED Smedeværkstedet er især kendetegnet ved støj, røg, støv og tungt arbejde. Støj Som udgangspunkt skal støj på arbejdspladsen bekæmpes ved støjkilden, og støjende arbejdsmetoder skal søges ændret til mindre støjende metoder. Tekniske foranstaltninger, kan bl.a. bestå af indkøb af nyt, mere støjsvagt materiel, støjisolation af maskiner eller akustisk regulering af lokaler. Eksempelvis bør retteborde laves med hulrum fyldt med lydabsorberende materiale, f.eks. sand. Ved begrænsning af støjende arbejdsmetoder, kan arbejdet f.eks. tilrettelægges således, at det kun er de medarbejdere, der deltager i arbejdsprocessen, der udsættes for støjen. Hvis det ikke er muligt at dæmpe støjen på anden måde, skal der bruges høreværn, hvis støjbelastningen overstiger 85dB(A). Høreværn anbefales allerede ved 80dB(A) og skal stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Svejsning Ved svejsning udvikles sundhedsskadelige gasser og røg. Svejsepladser skal derfor være velventilerede, f.eks. ved punktudsugning eller lokaleventilation. Inden der svejses må olie, fedt, maling og lignende fjernes, så svejsestedet er rent. Undgå at svejse på galvaniserede plader af hensyn til udvikling af sundhedsskadelig røg. Vær opmærksom på lysværn. Lysbuen kan medføre forbrændinger og øjenskade. Beskyt huden og øjnene særlig godt. Svejseøjne behandles med CINKAIN salve, der fås på apoteket uden recept, men mod rekvisition. Svejsepladsen bør så vidt muligt afskærmes, f.eks. ved svejsegardiner eller skærme. Herved undgås gener for andre. Belagte elektroder er inddelt i røgklasser - brug elektrode med lavest mulige røgklasse. Svejsetang og kabler skal jævnligt efterses for gennemslidninger og brud. Unge under 15 år må ikke beskæftiges ved svejsning/lodning. Ved lodning kan der udvikles skadelige dampe. Loddepladser skal være forsynet med punktudsugning. Loddemidler med mere end 0,1% cadmium må ikke anvendes. Ventilation Smedeværkstedet skal være velventileret, og ved svejsepladsen skal der være punktudsugning. Unges arbejde For unge under 18 år gælder der bestemmelser om hvilke tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser de ikke må arbejde med

11 Lys Den almindelige belysning skal være ca. 200 lux. Hvor der arbejdes med finere detaljer, skal der være særlig arbejdspladsbelysning, så belysningen er på ca. 500 lux fordelt på minimum 2 sikringsgrupper for at sikre, at man kan se, når roterende maskiner kører. Lyset bør give gode kontraster. Lysstofrør, glødelamper og armatur bør jævnligt renholdes. Brandfare Smedeværkstedet udgør en særlig fare for brand. Brandslukningsudstyr, renholdelse i kombination med omtanke er den bedste måde at sikre, at brande ikke opstår eller udvikler sig til fare for mennesker og bygninger. Det er vigtigt at udstyret regelmæssigt kontrolleres. Tunge løft De emner, der fremstilles i smedeværkstedet, er ofte tunge. Tunge løft under knæhøjde bør undgås eller minimeres. Tunge løft bør generelt undgås ved brug af egnede tekniske hjælpemidler. SNEDKERVÆRKSTED Arbejdet i snedkerværkstedet er især kendetegnet ved støj, roterende værktøjer og maskiner, støv og tungt arbejde. Snedkerimaskiner Snedkerværkstedets maskiner er indgående behandlet i At-meddelelser. Snedkerimaskiner skal være forsynet med en brugsanvisning på dansk. Maskinerne skal være afskærmede, så risikoen for tilskadekomst er mindst mulig. Fjernes afskærmningen, må maskinerne ikke benyttes. Som hovedregel gælder, at snedkerimaskiner kun må betjenes af erfarne og velinstruerede operatører. Unge under 18 år må ikke arbejde ved disse snedkerimaskiner. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 183 om cadmiumholdige loddemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 516 om unges arbejde med senere ændringer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 801 om støj på arbejdspladsen Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om manuel håndtering At-meddelelse Svejseudstyr At-meddelelse Svejsning mv. At-meddelelse Unges arbejde At-meddelelse Manuel håndtering At-meddelelse Vurdering af løft At-meddelelse Støj på arbejdspladsen Dansk Standard DS 700 Retningslinier for kunstig belysning i arbejdslokaler 21 22

12 Støj Der henvises til afsnittet om støj i smedeværkstedet. Ventilation/afsugning Fastinstallerede snedkerimaskiner skal udstyres med afsugning for at fjerne træstøv, spåner og lignende. Afsugningsanlægget skal jævnligt kontrolleres for at sikre effektiv borttransport af spåner. Spåner og lignende skal ikke efterlades på eller ved maskiner, da de kan udgøre en brandfare. Rengøring Snedkerværkstedet bør jævnligt rengøres. Der bør være en god rumventilation, da der udvikles meget støv eller skadelige stoffer ved bearbejdningen. Lys I snedkerier skal der være en god almen belysning samt en indstillelig særbelysning ved maskiner og arbejdspladser. Almen belysning skal være mindst 200 lux og belysningen ved maskiner 500 lux fordelt på minimum 2 lyskilder fordelt på 2 sikringsgrupper for at sikre, at man kan se, når roterende maskiner kører. Lyset skal give gode kontraster. Husk at renholde lysstofrør, glødelamper og armatur. Støv og slid nedsætter lysstyrken voldsomt. Udslidte rør og lamper skal udskiftes for at sikre godt lys. Lime I snedkeriet anvendes der lime ved forskellige arbejdsprocesser. Mange lime indeholder opløsningsmidler eller danner reaktionsprodukter ved sammenblanding af tokomponentlime, der kan forårsage skadevirkninger ved indånding og berøring. Arbejdet med lime skal derfor altid tilrettelægges og udføres ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Det er vigtigt at lime håndteres med omtanke og at arbejdspladsen er hensigtsmæssigt indrettet. Det gælder bl.a. ved forbehandling, klargøring og blanding, påføring, hærdning, rengøring af værktøj og opbevaring. Undersøg om der findes en lim med tilsvarende egenskaber, der er mindre sundhedsfarlige (substitution). Sørg altid for at: Læse brugsanvisninger Få den fornødne instruktion fra arbejdslederen Skadelige dampe suges væk via effektiv ventilation. Bruge de anviste personlige værnemidler (se brugsanvisning) Tom emballage fjernes efter brug. Ved omhældning eller blanding skal der være effektiv ventilation. Hvis der er risiko for kontakt med sundhedsskadelige stoffer som f.eks. tokomponentlime eller opløsningsmiddelbaserende lime, skal der anvendes egnede handsker. Bemærk, at brugen af polyuretan- og epoxyprodukter er omfattet af en særlig bekendtgørelse, der blandt andet kræver, at man skal gennemgå en uddannelse, før man må arbejde med produkterne. Uddannelsen fås på AMU-centrene. Unge under 18 år må ikke anvende disse produkter. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 om stoffer og materialer ændret ved bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 om arbejdets udførelse 23 24

13 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 199 om epoxyharpikser og isocyanater Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 516 om unges arbejde med senere ændringer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 801 om støjgrænser på arbejdspladsen At-meddelelse Bord- og formatsave At-meddelelse Båndsave At-meddelelse Afrettere At-meddelelse Tykkelseshøvl At-meddelelse Bordfræsemaskiner At-meddelelse Epoxyharpikser og isocyanater At-meddelelse Unges arbejde At-meddelelse Støj på arbejdspladsen At-meddelelse Åndedrætsværn Dansk Standard DS 700 Retningslinier for kunstig belysning i arbejdslokale En god arbejdsstol, der kan indstilles efter den enkeltes behov, reducerer mulighederne for muskelspændinger. Arbejdsstolen skal være godt vedligeholdt, ligesom den enkelte skal gøres opmærksom på, hvorledes den bedste arbejdsstilling opnås. Aflæggerplads bør indrettes i direkte tilknytning til maskinbordet. Lys Det er af stor vigtighed, at skræddersalen er udstyret med godt og velplaceret lys. En almen belysning på 300 lux suppleret med indstilleligt arbejdspladslys på 1000 lux ved alle arbejdspladser er en forudsætning for et godt arbejdet. På grund af de små detaljer kræves der meget lys på arbejdspladsen. Armaturet monteres, så belysningen er fordelt over 2 lyskilder fordelt på 2 sikringsgrupper for at sikre, at man kan se, at maskindele kører rundt. Lyset bør give gode kontraster. SKRÆDDERSAL Stoffer, der anvendes, kan ofte støve, hvorfor det er væsentligt, at skræddersalen er velventileret, uden at der derved opstår træk. Det er vigtigt, at gulvene jævnligt rengøres. Arbejdsstillinger Tilskærerborde bør indrettes, så de er bekvemme at arbejde ved. Bordet bør have en passende højde i forhold til tilskæreren, så stærkt foroverbøjet arbejde undgås. En god indstillelig stabil arbejdsstol kan ofte med held anvendes. Arbejdsborde for håndarbejde bør indrettes således, at materialer mv. er placeret inden for rimelig rækkevidde. Symaskiner, overlockere mv. bør placeres således, at disse ikke unødigt belaster den, der betjener arbejdspladserne

14 Presseriet Presseborde skal være i en korrekt arbejdshøjde. Damp skal fjernes fra pressepladen. Som regel er der udsugning i bordpladen på et godt pressebord. Afsugningen vil også kunne reducere problemer omkring varmeafgivelsen. Der gælder samme forhold omkring lys og træk i presseriet som i skræddersalen. Støj Der henvises til afsnittet om støj i smedeværkstedet. Farveriet De anvendte farvemidler indeholder tit kemikalier, der kan medføre hudgener, åndedrætsbesvær mv. Det er derfor vigtigt at undgå, at man kommer i kontakt med farvemidlet. Egnede handsker og eventuelt forklæde mm. bør benyttes ved farvning. Vær opmærksom på, at ikke alle handsker giver lige god beskyttelse. Midlernes brugsanvisning skal følges nøje. Såfremt farvemidlerne er klassificeret som sundhedsskadelige (faremærket), skal arbejdsgiveren ud fra leverandørbrugsanvisning udarbejde en arbejdsgiverbrugsanvisning. Midlernes brugsanvisning skal følges nøje. Farveriet bør have en effektiv ventilation. Der bør være sprøjtekabine til rådighed, hvis stoffer behandles ved sprøjtepåføring. Overalt, hvor der arbejdes med farver, bør lyset være således indrettet, at farver ikke forvrænges, og således at såvel arbejdsobjekt som omgivelser er velbelyste. Afsugning og almen ventilation bør efterses hyppigt for at sikre effektiviteten. Dansk Standard DS 700 Retningslinier for kunstig belysning i arbejdslokaler Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 om stoffer og materialer -ændret ved bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni At-meddelelse Støj på arbejdspladsen. FRISØR- OG PARYKMAGERVÆRKSTED Frisørens arbejde er især belastet af krævende arbejdsstillinger samt af kemiske midler, der anvendes til behandling af håret. Ved frisørarbejde skal man derfor være opmærksom på følgende forhold: Frisørstolen skal kunne hæves, sænkes og drejes. Undgå at arbejde med bøjet ryg og nakke i længere tid. Hold skuldrene sænket - også når du arbejder med løftede arme. Arbejdet kan ofte lettes ved, at en god arbejdsstol bruges. Stolen skal være let at indstille, let at flytte og i øvrigt være stabil. Sørg for god belysning, lyset må ikke blænde - pas på reflekser. Lysstyrken skal være minimum 200 lux

15 Kemiske midler, der anvendes inden for frisørfaget, kan påvirke hud og åndedrætsorganer. Vælg derfor de mindst sundhedsskadelige midler - prøv helt at undgå stærkt alkaliske midler og de midler, der indeholder organiske opløsningsmidler. Begræns antallet af midler. Se efter mærkning på emballagen. Følg brugsanvisning på emballagen. Følg brugsanvisningerne nøje. Undgå at indånde luft, der er forurenet af fordampede væsker eller aerosoler (spray). Nedsæt risikoen for eksem ved at bruge egnede handsker ved arbejde med farver, permanentvæsker, neutraliseringsvæsker, blegemidler, opløsningsmidler og hårvask. Brug evt. fugtighedscreme på hænderne efter hårvask. Ved farvning, permanentning og blegning bør det overvejes, at etablere lokaludsugning. Se nærmere herom i BSR 8 s vejledning om frisørkosmetikprodukter. Vær opmærksom på, at reglerne om mærkning mv. af frisørkemikalier er et så nyt område, at der fortsat kan findes umærkede kemikalier blandt de midler, der anvendes. Parykmagerens arbejde er ligesom frisørernes arbejde belastet af krævende arbejdsstillinger ved de samme forhold som under frisørarbejdet. Rengøring og rensning af parykker sker ofte med opløsningsmidler. Sørg derfor for effektiv ventilation. Rensningen skal normalt foregå i en kabine med kraftig udsugning. Sminkøren Sminkørens arbejde ligner frisørarbejde med hensyn til belastende arbejdsstillinger. En sminkestol bør derfor som frisørstolen kunne hæves, sænkes og drejes. Almen belysning ved sminkearbejdet bør være god - ikke mindre end 200 lux. Herudover bør der være en hensigtsmæssig arbejdspladsbelysning, der skal kunne indstilles efter behov. Gulve bør rengøres jævnligt. SPECIAL EFFECTS Lasere til scenebrug Laserstrålers farlighed afhænger af intensiteten, bølgelængden og bestrålingstiden. Laserstråler kan forvolde såvel øjen- som hudskader. Lasere er inddelt i klasserne 1, 2, 3A og 3B samt 4 efter farlighed. Til hver klasse hører bestemte sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af laser til scenebelysning, skal man være opmærksom på følgende: Anvendelse af laser til scenebelysning kræver tilladelse af den lokale politimyndighed Lasere må kun betjenes af personer, der har modtaget særlig instruktion Der må kun anvendes lasere klassificeret efter europæisk standard (IEC 825) eller amerikansk standard (CFR 1040) Der må ikke anvendes spejlkugler der sender stråler mod personer 29 30

16 Enhver utilsigtet bestråling skal undgås og laser-udstyret skal være afskærmet, således at hverken selve strålerne, stråling ved reflektion og spredning eller sekundær bestråling er sundhedsskadelig. Leverandøren af lasere skal sørge for, at der medfølger en skriftlig instruktion på dansk om opstilling, betjening, vedligeholdelse samt eventuelle forholdsregler for at forhindre strålingsfare. Enhver laser skal være mærket med en sort-gul advarselstavle med lasertegnet. På et tilhørende gul-sort skilt eller mærke skal enhver laser af en bestemt type mærkes med supplerende oplysninger. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 om indretning af tekniske hjælpemidler Arbejdsmiljøinstituttet AMI-rapport nr. 30/1990 laserstråling Stroboskop-lys Anvendes der stroboskoplys i en forestilling, anbefales det at advare publikum om dette, ved at opsætte et advarselskilt ved indgangen til teatret, og ved at skrive om det i programmet. Der bør stå, hvornår i forestillingen stroboskoplys bruges og hvor længe. Det anbefales, at blinkhastigheden er 5 blink eller mindre pr. sekund. Er blinkhastigheden højere, øges risikoen for epileptiske anfald proportionelt. Anvendes der mere end et stroboskoplys, bør de synkroniseres, idet usynkroniserede stroboskoplys øger blinkhastigheden. UV-lys Ved denne form for optisk stråling kan der være risiko for øjen- og hudskader. Andet Ved brug af f.eks. fyrværkeri, åben ild, røg og lignende skal du være opmærksom på følgende: Det skal være fremstillet til indendørs brug Det må ikke udvikle giftige eller farlige stoffer og luftarter Det må ikke medføre brandfare Det må ikke kunne medføre støveksplosioner Der skal være tilstrækkelig ventilation af hensyn til personale og publikum Der skal sørges for sikker og forskriftsmæssig opbevaring. Inden afprøvning og affyring af kanonslag - røgbomber og lignende til prøver samt forestillinger skal man: 1. indhente oplysninger om hvorvidt det pågældende emne kræver polititilladelse og i givet fald tilvejebringe skriftlig tilladelse 31 32

17 2. indhente relevante oplysninger om det pågældende emne hos fabrikanten 3. overholde samtlige sikkerhedsforskrifter 4. videregive alle oplysninger til sikkerhedsrepræsentanten og sørge for, at denne er til stede ved afprøvningen 5. være opmærksom på, at belysningsmesteren er ansvarlig for ovennævnte forholdsregler, som udføres i samarbejde med scenechefen og produktionsafdelingen. I forbindelse med teaterforestillinger anvendes i visse tilfælde olierøgeffekter. For at undgå eventuelle gener eller sundhedsrisici bør følgende anbefalinger følges: 1. Begræns brugen af olierøgeffekter 2. Sørg for effektiv udluftning mellem forestillinger 3. Sørg for at så få personer som muligt udsættes for olierøg 4. Undgå tobaksrygning. Det skal sikres, at koncentrationen holdes så langt under grænseværdien som muligt. Man kan anvende en partikeltæller for at kontrollere koncentrationen af olierøgmængden. Ved brug af tøris til fremstilling af tåge skal man være opmærksom på, at kultveilten (CO2) er tungere end luft. Noget af luften fortrænges derfor og iltmangel med deraf følgende ulykkesfare kan forekomme. Begræns derfor brugen og sørg for effektiv ventilation. STOFFER OG MATERIALER Ved fremstilling og brug af dekorationer, rekvisitter, special effects samt imprægnering af kulisser og tæpper bruges ofte en række stoffer og materialer, der kan indebære en risiko for sundhedsskader. Ved at behandle stoffer og materialer sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt kan sundhedsskader imødegås, f.eks. ved at anvende ventilation, handsker, åndedrætsværn m.v. 33 Ved brug af farlige stoffer og materialer bør du være opmærksom på følgende: Er et stof eller materiale mærket med faresymbol, skal leverandøren aflevere en brugsanvisning, der tager hensyn til den aktuelle brug af stoffet eller materialet. Brugsanvisningen skal være på dansk, jf. bilag. Som regel vil leverandørbrugsanvisningen være nok. Hvis ikke, skal arbejdsgiveren blandt andet på baggrund af leverandørbrugsanvisningen og sammen med sikkerhedsorganisationen udarbejde en arbejdsgiverbrugsanvisning, som skal være tilpasset produktets anvendelse. 34

18 Arbejdsgiverbrugssanvisningerne skal indeholde de samme oplysninger som leverandørbrugsanvisningerne og skal være tilgængelige for de ansatte. MÆRKNING Mærkning af farlige stoffer. Talværdier og forklaring. På alle emballager, der indeholder farlige stoffer og materialer, skal der være en etiket, der på dansk oplyser om produktets handelsnavn, navn eller navne på farlige stoffer og materialer produktet indeholder, producentens eller importørens navn og adresse. På etiketten skal der også stå, hvordan produktet er klassificeret og risikoangivelse og sikkerhedsforskrifter. Mindst en gang om året bør teatrets farlige stoffer og materialer gennemgås. Hermed kan fejltagelser undgås. Hav ikke flere farlige stoffer og materiale, end du strengt nødvendigt har brug for. Farlige eller sundhedsskadelige stoffer skal, hvor der et muligt og forsvarligt, erstattes af mindre farlige stoffer. Sikkerhedsorganisationen skal inddrages. DEKORATIONER OG REKVISITTER Til fremstilling af dekorationer og rekvisitter bruges materialer, som er limet sammen f.eks. spånplader og krydsfiner. Limen kan indeholde farlige stoffer, f.eks. formaldehyd, som langsomt afgives. Maling på dekorationer, rekvisitter og på scenen kan indeholde organiske opløsningsmidler, der ved fordampning kan medføre sundhedsskader. Krakeleret maling kan støve og give gener. Podier, trapper og lignende bør laves, så de ved brug og slidtage er nemme at rengøre og ikke støver. De bør overfladebehandles med f.eks. en vandbaseret plastiklak. Ved brandimprægnering af tæpper og kulisser bør der anvendes et imprægneringsmateriale, der ikke kan fremkalde allergiske reaktioner. Vedrørende anvendelse af personlige værnemidler henvises til afsnittene om maling og lime. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 om stoffer og materialer - ændret ved bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 At-meddelelse Stoffer og materialer At-meddelelse Brugsanvisning for stoffer og materialer At-meddelelse Arbejde med stoffer og materialer 35 36

19 Arbejdsbevægelser: variation tempo Arbejdsredskaber Arbejdet kan lettes ved at bruge hensigtsmæssige redskaber. Koste bør have skafter, der er så lange, at ryggen kan holdes rank og med en diameter på 3-5 cm., der giver god gribbarhed. Til transport af spande, rengøringsmidler, koste mm. bør der anvendes rengøringsvogn med letløbende store hjul. Vognen bør kunne indstilles i højden. Sørg for god belysning. Meget af rengøringsarbejdet foregår ofte på tidspunkter, hvor dagslyset ikke slår til. Tænd derfor lyset i de lokaler, der skal rengøres. Brug ekstra lamper, hvor det er nødvendigt. RENGØRING Rengøringsarbejdet på teatre er kendetegnet ved krævende og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, lokalernes indretning, arbejdsredskabers udformning og risiko for at snuble eller falde. Hertil kommer, at rengøringsmidlerne kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. Ved rengøringsarbejde bør man være opmærksom på følgende forhold: Arbejdsstillinger: for knæene for ryggen for hænder og arme Mange rengøringsmidler kan give hudgener, eksem og andre allergiske reaktioner. Ved valg af midler skal man sikre sig: at produkterne er så lidt farlige som muligt, det vil sige uden faresymbol (orange mærke med sort tegning) at produkterne indeholder så få forskellige stoffer som muligt, herunder parfume at der er brugsanvisninger på alle anvendte produkter. Der skal være en arbejdspladsbrugsanvisning på de produkter, der har et faresymbol, eller indeholder opløsningsmidler. Ved al arbejde med rengøringsmidler skal der anvendes egnede handsker. Almindelige husholdningshandsker er ikke nok. Bland aldrig rengøringsmidler

20 Brug kun rengøringsmidler direkte fra den originale emballage. Overhold doseringsvejledningen. Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte får en grundig og forståelig instruktion i arbejdet med rengøringsmidler, herunder korrekt dosering. De ansatte skal også have en grundig instruktion i brug af værnemidler. (Handsker og åndedrætsværn). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 om stoffer og materialer - ændret ved bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni Dansk Standard DS 700 retningslinier for kunstig belysning i arbejdslokaler. PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Brugen af personlige værnemidler er reguleret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 651 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler med senere ændringer og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 om brug af personlige værnemidler. Almindeligt arbejdstøj er hensigtsmæssig arbejdsbeklædning, afpasset efter arbejdets art, og hvor sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn ikke gør særligt arbejdstøj påkrævet. Ved personlige værnemidler forstås udstyr, beklædning o.lign. der er påkrævet for at beskytte brugeren mod påvirkninger af såvel fysisk som kemisk art, og hvor anvendelsen af tekniske hjælpemidler til at fjerne de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ikke er mulig. Personlige værnemidler kan f.eks. være åndedrætsværn, høreværn, værnefodtøj, handsker, briller og ansigtsskærm. Personlige værnemidler må ikke bruges af andre end den person, som det er udleveret til. Arbejdsgiveren skal afholde udgiften til anskaffelse, renholdelse, vedligeholdelse og udskiftning af personlige værnemidler. Personlige værnemidler er arbejdsgiverens ejendom. Personlige værnemidler skal være CE-mærket. De ansatte har pligt til at bruge det udleverede udstyr. Arbejdsgiveren skal sørge for instruktion i brugen af personlige værnemidler

21 Eksempel: OPGAVER Fremstilling af dekorationer og rekvisitter, herunder malearbejde, snedkerarbejde og smedearbejde. Fremstilling af special effects PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Kan bl.a. være: egnede handsker, der er modstandsdygtige overfor kemikalier *) åndedrætsværn *) overtrækstøj *) beskyttelsesbriller *) høreværn *) de nødvendige forholdsregler findes beskrevet i arbejdsgiverbrugsanvisningerne Såfremt der anvendes arbejdsbeklædning og værnefodtøj, kan der optages forhandling mellem overenskomstparterne om fordeling af omkostninger og eventuel vedligeholdelse af dette i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 om brug af personlige værnemidler 6 stk. 4. Hvor der på grund af arbejdets art sker en forurening af arbejdsbeklædningen, som bevirker, at det ikke kan anses for sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at den ansatte selv rengør beklædningen, kan sådanne aftaler ikke indgås. På side 39 er vist en oversigt, der vejleder om hvilke personlige værnemidler, der almindeligvis skal bruges i forhold til forekommende tekniske opgaver på teatret. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 om brug af personlige værnemdiler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 651 om sikkerhedskrav mv. til personlige værnemidler Håndtering af tunge dekorationer m.v. Kan bl.a. være: handsker sikkerhedsfodtøj At-meddelelse nr At-meddelelse nr At-meddelelse nr At-meddelelse nr Åndedrætsværn Beskyttelseshjelm Høreværn Værnefodtøj Arbejde under snoreloft og gallerier Opsætning mv. af belysning sikkerhedshjelm Ved særlige arbejder kan det være nødvendigt at anvende hjelm faldsikring DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Stress, udbrændthed og psykisk træthed er nogle af de symptomer på psykiske arbejdsmiljøproblemer, som medarbejderne på teatre kan komme ud for. De forhold, der påvirker medarbejdernes psykiske velbefindende, falder i 2 grupper. I den ene gruppe er de problemer, der direkte eller indirekte er knyttet til den enkeltes arbejdssituation og navnlig har udspring i arbejdsprocessen eller arbejdsmetoderne, de anvendte produkter, eller de fysiske rammer for udførelsen af arbejdet

22 Der kan være tale om forhold vedrørende løn- og pensionsforhold, avancement og uddannelsesforhold, graden af medindflydelsen på ledelsens overordnede beslutninger, usikkerhed i jobbet i forbindelse med nedskæringer, chikane, mobning eller konflikter og rollekonflikter/rolleuklarheder. Bliver problemer, der skyldes nævnte forhold, ikke løst i virksomheden, kan Arbejdstilsynet vejlede om problemernes løsning. Reference: Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet. Rapport fra et udvalg nedsat af Arbejdsministeriet HVILETID OG FRIDØGN Der kan være tale om arbejdsstedets indretning, støj og temperatur, ensidigt gentaget arbejde, risiko for vold, alenearbejde, skiftearbejde, stor vedvarende arbejdsmængde og arbejde med mennesker under særligt belastende vilkår. Når nævnte forhold giver psykiske problemer, er det arbejdsgiverens ansvar at søge problemerne løst og forebygget ved inddragelse af sikkerhedsorganisationen i arbejdet. Efter omstændighederne kan arbejdstilsynet påbyde, at forholdene bringes i orden. I den anden gruppe er de problemer, som arbejdsgiveren skal søge løst i samarbejde med de ansatte, f.eks. ved personlige samtaler eller i samarbejdsudvalg

23 Efter arbejdsmiljøloven og arbejdsministeriets bekendtgørelse om hviletid og fridøgn gælder det som en hovedregel, at alle skal have 11 timers hvil inden for et arbejdsdøgn og et ugentlig fridøgn i forlængelse af en hvileperiode. I visse nærmere bestemte tilfælde kan hviletiden nedsættes eller helt undtagelsesvist bortfalde. Der er desuden mulighed for generelt at fravige 11 timers reglen. I så fald forudsættes det, at der indgås aftale mellem organisationerne. Skiftende arbejdstider og delte vagter er typisk forekommende på teatre. Tilrettelæggelse af arbejdstiderne skal ske under iagttagelse af arbejdsmiljølovens regler for arbejdstidslægning. Fraviges disse, bør arbejdet planlægges så generne herved er så små som muligt og i øvrigt efter drøftelse mellem ledelsen og sikkerhedsorganisationen /medarbejderne. Afvigelse fra hviletid og fridøgn For Det Rejsende Landsteater er der truffet aftale om hviletid og fridøgn mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Dansk Teaterforbund om afvigelser på grund af disse teatres særlige arbejdsforhold. Aftalen omhandler også et særligt arbejdsmiljø kontaktudvalg, der har sekretariat hos Det Rejsende Landsteater, Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø. Reference: Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 1996 om hvileperioder og fridøgn. SIKKERHEDSORGANISATION Sikkerhedsorganisationens opgave er at medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø. En forudsætning for dette er at den inddrages i teatres planlægning af arbejdet mv. Teatre med flere end 9 ansatte skal have en sikkerhedsorganisation efter reglerne i arbejdsministeriets bekendtgørelse nr om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (fra 1. juli 1998 også teatre med 5-9 ansatte). Der oprettes sikkerhedsgrupper, der består af en medarbejdervalgt sikkerhedsrepræsentant og en arbejdsleder. Teatre med flere end 20 ansatte skal også oprette et sikkerhedsudvalg med repræsentanter for sikkerhedsgrupperne og teatrets øverste ledelse. På teatre med færre end 10 ansatte er det ledelsens og medarbejdernes opgave at samarbejde om sikkerhed og sundhed (fra 1. juli 1998 færre end 5 ansatte). Ledelsen har endvidere pligt til at føre tilsyn

24 Sikkerhedsgruppen skal kontrollere, at arbejdsforholdene er forsvarlige. Arbejdspladsvurderinger er et godt redskab ved planlægning af arbejdsmiljøarbejde. Den enkelte medarbejder skal udvise en adfærd, der sikrer ham selv og andre mod uheld. Arbejdstilsynet, Branchesikkerhedsrådene, bedriftssundhedstjenesterne og organisationerne kan rådgive sikkerhedsorganisationen om konkrete spørgsmål, f.eks. om ergonomi, det vil sige menneskets funktion i forhold til arbejdet, hviletid og fridøgn, omgang med kemiske stoffer etc. Reference: At-meddelelse uddannelse (uddannelse af sikkerhedsgruppens medlemmer) ANSVAR OG INSTRUKTION Arbejdsmiljølovgivningen har fastsat, at arbejdsgiveren og arbejdslederne skal instruere og føre tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at arbejdet udføres sikkert i alle forhold. Arbejdslederen kan gøres ansvarlig, såfremt han ikke instruerer eller fører tilsyn på betryggende vis. De ansatte skal virke for et sikkert arbejdsmiljø og i øvrigt følge instruktioner. ANDRE BRANCHEVEJLEDNINGER: Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser (BSR 8) har pr. september 1997 udgivet følgende vejledninger: Alarmering på hoteller og ved brand og lignende Alene-arbejde inden for telekommunikationsområdet Arbejde i antennemaster Arbejde i bunkere Arbejdsmiljø i institutionskøkkener Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed ved musikarbejde Arbejdspladsvurderinger Beskyttelse mod smitsom leverbetændelse Ensidigt gentaget arbejde i køkkener Ensidigt gentaget arbejde i vaskeribranchen Ensidigt gentaget arbejde inden for rengøring Ensidigt gentaget arbejde inden for telesektoren Forebyggelse af høreskader i forsvaret Hotelrengøring - en vejledning for rengøringsassistenter og stuepiger Indbæring af øl og vand Installation og brug af mikrobølgeovne Kemisk desinfektion Kosmetikprodukter for frisører Organisters arbejdsmiljø Overtrækstøj ved snerydning Rengøringsmidler Rengøring i særligt forurenede lokaler Rengøring og ergonomi Rengøringsfirmaers interne sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljølovens 15, 16, 17, 26, 28, 82 og 83 At-meddelelse nr Pligter og ansvar efter arbejdsmiljøloven 47 48

25 Sikkerhedsregler ved rengøring, hvor radioaktive stoffer anvendes Skumudlægning og højtryksspuling Stegeos og ventilation i restaurationskøkkener Arbejdsmiljø på teatre Vold og trusler om vold i restaurationsbranchen Rengøring i særligt forurenede lokaler Branchesikkerhedsråd 8 har desuden i samarbejde med Arbejdstilsynet m.fl. udarbejdet vejledningen Dørmænd og vold - en vejledning om dørmænds sikkerhed. ved titlerne betyder, at de kan købes i Arbejdsmiljøfondet. De øvrige fås også ved henvendelse i Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser (BSR 8). BRANCHESIKKERHEDSRÅD Arbejdsministeriet har i 1977 godkendt 12 branchesikkerhedsråd, der tilsammen dækker alle arbejdsmarkedets brancher, Branchesikkerhedsrådene har til opgave at: kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer, bistå branchens virksomheder ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål, give oplysning og vejledning om de regler og bestemmelser, der gælder for branchen til organisationer og virksomheder. Til at løse ovennævnte opgaver har branchesikkerhedsrådene konsulenter, som desuden udarbejder informationsmateriale og deltager i oplysnings- og undervisningsvirksomhed om arbejdsmiljø. Nogle af rådets hovedaktiviteter ligger i årene fremover i realiseringen af handlingsprogrammet Rent arbejdsmiljø år 2005, herunder indsatsen mod ensidigt gentaget arbejde. Hvis du vil vide mere om branchesikkerhedsrådene, kan du købe pjecen Branchesikkerhedsrådene i Arbejdsmiljøfondet. Varenr , kr. 30, Hver branchesikkerhedsråd er sammensat sådan, at antallet af repræsentanter for de ansatte er lige så stort som antallet af arbejdsgiver- og arbejdslederrepræsentanter tilsammen. Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser (BSR 8) har følgende brancher tilknyttet: Ejendomsservice Frisører Hoteller Politi Rengøringsvirksomhed Restaurationsvirksomhed Stor-køkkener Telekommunikation Vaskerier Renserier Vægtere Vagttjeneste Biblioteker Botaniske- og zoologiske haver Forlystelsesvirksomhed (herunder erhvervsmæssig musikudøvelse) Forsvaret Fyrvæsen Fængselsvæsen Kirker Kloak- og vandvæsen Museer Renovationsvæsen Skorstensfejere Teater Film Radio TV

26 BILAG Brugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) fra leverandører 16. Den, der overdrager eller overlader et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, skal sørge for, at det ved levering er forsynet med en letforståelig brugsanvisning. Brugsanvisningen skal dateres og være gratis. For et stof eller materiale, der kan være farligt for miljøet, jf. Miljø- og Energiministeriets regler om klassificering, mærkning og emballering gælder tilsvarende. I brugsanvisningen, jf. stk. 2, pkt. 12, skal der gives miljøoplysninger om dette stof eller materiale. Stk. 2. En brugsanvisning skal have følgende overskrifter og indeholde oplysninger om: 1) identifikation af stoffet/materialet, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.) tildelt af Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, jf. 5, angives den producent, leverandør eller importør, der er anført på etiketten. 2) sammensætning/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter Miljø- og Energiministeriets regler, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske opløsningsmidler, 3) fareidentifikation, 4) førstehjælpsforanstaltninger, 6) forholdsregler over for udslip ved uheld herunder oplysninger om forholdsregler ved spild, 7) håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring, 8) eksponeringskontrol/personlige værnemidler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet, og om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, 9) fysiske og kemiske egenskaber, 10) stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand, 11) toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen, 12) miljøoplysninger, jf. 16, stk. 1, sidste sætning, 13) bortskaffelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse 14) transportoplysninger, 15) oplysning om regulering, herunder oplysninger om f.eks. anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder m.v. og, 16) andre oplysninger, herunder anvendelsesområder. 5) brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand, 51 52

HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8)

HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8) HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8) Indledning Ved hotelrengøring er man udsat for en lang række påvirkninger

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer November 2005 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning for:

Arbejdspladsbrugsanvisning for: En arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde oplysninger om følgende 16 punkter, hvis det teknisk og fagligt muligt. Teksten i kursiv anviser, hvordan arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejdes på grundlag

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Vejledning om organisters arbejdsmiljø

Vejledning om organisters arbejdsmiljø Vejledning om organisters arbejdsmiljø er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljørådets Service Center. Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: Trykkestedet, Århus 2. udgave 2000 ISBN nr. 87-7359-852-6 Varenummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Zeppelin Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. At-vejledning C

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. At-vejledning C At-VEJLEDNING Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning C.0.11-1 November 2005 Opdateret september 2017 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café KEN nr 9423 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900012-11 Senere ændringer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere