PETTER NÆSS. Professor i byplanlægning, Dr. Ing., arkitekt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETTER NÆSS. Professor i byplanlægning, Dr. Ing., arkitekt."

Transkript

1 PETTER NÆSS Professor i byplanlægning, Dr. Ing., arkitekt. Jeg har i næsten 25 år forsket i miljøkonsekvenser af byernes rumlige og fysiske udvikling. I de senere år har jeg især forsøgt at forbedre vores viden om, hvordan byernes arealanvendelse og transportinfrastruktur påvirker transportadfærden. Formålet har generelt været at undersøge, hvordan man kan opnå en mindre miljøbelastende udformning og placering af ny bebyggelse og infrastruktur. I stigende grad er jeg imidlertid blevet klar over, at smarte og miljøvenlige, byplanmæssige løsninger højst kan bremse og ikke vende en udvikling, der grundlæggende fører til større pres på miljøet. Denne artikel indeholder nogle af mine refleksioner, og er blevet til med hjælp fra Teresa Næss. 126

2 DEN TÆTTE BY AF PETTER NÆSS På et halvt hundrede år er andelen af jordens befolkning, der bor i byer, næsten fordoblet. Den økonomiske vækst, adgangen til billig olie og den deraf forøgede mobilitet har forårsaget en hensynsløs vækst i byernes fysiske udstrækning. I det globale nord er arealforbruget per indbygger mere end fordoblet, med fatale miljøødelæggelser til følge. Hvis vi virkelig vil et bæredygtigt samfund, ligger der en stor udfordring i at omdanne vores byer. Men vi kan ikke nøjes med at skabe smarte bygnings- og byplanmæssige løsninger, når vi bygger nyt, for i realiteten bør vi slet ikke bygge mere. Petter Næss udfordrer vores idéer om den gode by og giver bud på fremtidens bæredygtige boformer. Byer er store, rumlige koncentrationer af boliger, andre bygninger og infrastruktur. Byernes økonomiske vækst er tæt koblet til en stigning i omfanget af disse elementer. Væksten kommer til udtryk både gennem stigende urbanisering (tilflytning til de store byområder) og gennem vækst i antal kvadratmeter per indbygger. De miljømæssige konsekvenser af byudviklingen er tæt knyttede til den økonomiske vækst og virksomheders og myndigheders strategier for at stimulere denne. Byudvikling er en samfundsproces, hvor den økonomiske vækst både strategierne for at skabe den og det forøgede forbrug, der følger af den sætter tydelige spor i det fysiske miljø. Forbruget af energi og naturressourcer stiger, den biologiske mangfoldighed reduceres, naturområder indskrænkes, landbrugsjord går tabt, og jord, vand, luft og atmosfære forurenes. Det er derfor vigtigt at inddrage byplanlægningen og byernes udvikling i såvel forståelsen af den historiske vækst i forbrug og økonomi som i tilrettelæggelsen af strategier for nulvækst/modvækst. I denne artikel vil vi først og fremmest se på væksten økonomisk og i form af bebyggelse i nordeuropæiske større og mellemstore byer. Situationen i landsbyer og landområder vil kun i lille grad blive berørt, ligesom vi ikke berører situationen i de hurtigt voksende byer i Asien, Afrika og Latinamerika. 127

3 Figur 1. I 2007 udgjorde andelen af jordens befolkning, som bor i byer, for første gang mere end 50% af jordens samlede befolkning. En urbaniseret verden I 2007 udgjorde andelen af jordens befolkning, som bor i byer, for første gang mere end 50%. Samtidig er jordens samlede befolkning steget, sådan at der i 2010 bor 3,5 milliarder mennesker i byer verden over. Det meste af denne vækst er sket i udviklingslandene. I Europa er bybefolkningen steget meget langsommere i de senere årtier. Ifølge EUs miljøagentur steg den europæiske bybefolkning markant i perioden 1955 til I samme periode er bygningsmassens omfang vokset betydeligt mere end befolkningstallet. Der er blevet flere indbyggere, mens arealforbruget per indbygger er steget. De fleste steder er væksten i det samlede etageareal dog større end væksten i selve byens areal. To årsager kan nævnes: Højere bygninger har erstattet lavere, og der er blevet bygget på ledige arealer indenfor den eksisterende by. Den stærkere vækst i bygningsmassen end i befolkningstallet skyldes delvist et markant fald i antallet af medlemmer i den enkelte husstand. At befolkningen splittes op i flere og mindre husstande bidrager i sig selv til et øget boligforbrug, da alle boliger har brug for basale installationer som badeværelse og køkken, og størrelsen af disse rum varierer ikke i samme grad som antallet af beboere i boligen. I stedet for at boligerne bliver mindre, som man kunne forvente med de stadigt færre husstandsmedlemmer, er deres gennemsnitlige størrelse steget jævnt (figur 2). I løbet af de sidste 50 år er boligarealet (fritidsboliger ikke medregnet) per indbygger i Danmark og Norge steget næsten 2,5 gang. En tilsvarende udvikling er sket i en række europæiske lande, men Norge og Danmark er blandt de europæiske lande, der har det største forbrug af boligareal per indbygger.væksten i det samlede 128

4 Figur 2. Der er blevet færre individer per husstand samtidig med, at boligerne er blevet større. Figur 3. Antal boligkvadratmeter per indbygger er steget jævnt og er mere end fordoblet på 50 år. etageareal (boligareal samt areal til kontorer, butikker, virksomheder osv.) har været endnu stærkere end væksten i boligarealet. Der har især været en stærk vækst i kategorien bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. I 2009 udgjorde den samlede bygningsmasse i Danmark 118 m 2 per indbygger. Boliger udgjorde ca. halvdelen af dette. I Europa er det meste af byggeriet i de seneste 60 år sket i form af byspredning (udadrettet byvækst) med øget byareal 129

5 og lavere befolkningstæthed til følge. Byudviklingen i Nordamerika og Australien har i endnu højere grad været kendetegnet af en sådan byspredning. Vigtige tendenser, som har bidraget til byspredningen, er: Et omfattende parcelhusbyggeri, stigende efterspørgsel efter lave erhvervsbygninger med rigelige parkeringsarealer samt byplanidealer, der fremhæver åbne arealer mellem bygninger som en vigtig kvalitet. Vejbyggeri og stigende bilejerskab, som har gjort det muligt at pendle fra stadig mere fjerntliggende områder, har været en vigtig forudsætning for denne form for byvækst. I de seneste år er der dog i mange vesteuropæiske lande sket en afmatning af byspredningen (i Østeuropa forholder det sig til dels anderledes). I nogle europæiske lande, f.eks. Norge og Sverige, er der til og med sket et ret markant skift fra byspredning til byfortætning. Byerne i disse lande var dog i forvejen ikke særligt tætte, og mulighederne for fortætning har derfor været pæiske byer. I stedet for at boligerne bliver mindre, som man kunne forvente med de stadigt færre husstandsmedlemmer, er deres gennemsnitlige størrelse steget jævnt. større her end i de mere kompakte sydeuro- 130 Mere by og meget mere transport Byspredningen har i de fleste lande medført en stærk udbygning af transportsystemet med veje, metroer, bybaner osv. Især har vejbyggeriet været omfattende. Udbygningen af transportsystemet hænger dels sammen med, at indbyggerne i stigende grad forventes og forventer at kunne vælge mellem et stort antal arbejdspladser, butikker, fritidstilbud osv. Denne forøgede valgfrihed bidrager i sig selv til forøget transport. Desuden har byspredning betydet, at afstandene mellem boliger, arbejdspladser, butikker osv. er blevet længere. Det er således blevet nødvendigt med øget transport blot for at kunne nå det samme antal faciliteter som tidligere. Kombinationen af byspredning og kravet om øget tilgængelighed har ført til et accelererende transportbehov. Hvor tilgængelighed tidligere blev opnået gennem nærhed, kræves nu øget mobilitet. Endelig er der sket en individualisering af transporten, idet flere og flere ture foretages som privatbilisme frem for som kollektiv transport. Alle disse faktorer - kravet om øget tilgængelighed, den afstandsskabende byspredning og transportens individualisering har gjort det nødvendigt at bygge stadig flere veje for at give rum for en stadig mere pladskrævende biltrafik. Nye, store vejanlæg og parkeringspladser har i sig selv bidraget betydeligt til væksten i byernes areal. Denne udadrettede og bilbaserede byudvikling bliver på engelsk kaldt urban sprawl. En sådan byudvikling bliver ofte beskrevet som en nærmest uundgåelig følge af den økonomiske vækst. Især bliver det

6 i litteratur fra USA og Storbritannien ofte hævdet, at efterhånden som samfundet bliver rigere, vil en stadig større del af befolkningen foretrække at bo i parcelhuse og køre bil. Med andre ord at rigdommen uvægerligt medfører, at folk vælger de mest individualiserede bolig- og transportformer. Der findes imidlertid mange eksempler på, at det ikke altid er tilfældet. I mellem- og sydeuropæiske byer regnes det f.eks. for mindst lige så attraktivt at bo i bymidten som i en forstad, og i europæiske storbyer bruges den kollektive transport gerne af middelklassen. Byspredning tryner naturen Hvis vi ser på det økologiske fodaftryk, belaster byer med lav bebyggelse og stor afstand mellem husene miljøet meget mere end tætte byer. Hvis tætheden er lav, lægger byen beslag på mere areal. Områderne, der egner sig til fødevareproduktion, bliver mindre, og konflikterne med naturbeskyttelsesinteresser bliver større. Byspredning er en af de vigtigste årsager til tab af økosystemer og biodiversitet. Det sker ikke kun, når der bygges i naturområder, men også når tidligere skove, moser eller andre naturområder opdyrkes for at kompensere for de landbrugsarealer, der måtte afgives til byggegrunde, veje og parkeringspladser. Byspredning medfører også et stort forbrug af fossil energi til transport og opvarmning. Mest miljøbelastende er parcelhuset, som ligger spredt, har et stort forbrug af areal, materialer og energi til opvarmning, og som kan være svært at kombinere med ressourcebesparende kollektive løsninger, særlig i forhold til transport. En række undersøgelser har da også vist, at energiforbruget til transport stiger i takt med byarealet per indbygger. Andre undersøgelser har vist, at beboere i forstæder rejser længere med motoriseret transport og foretager en større del af transporten med bil end beboere i centrale bydele også når der tages højde for socioøkonomiske forskelle. I modsætning til de centrale bydele, hvor indbyggerne nemt kan nå en række arbejdspladser, butikker og fritidsaktiviteter inden for gang- eller cykelafstand, bor de fleste indbyggere i forstæderne så langt fra de daglige rejsemål, at kun de ivrigste motionister vælge cyklen. Det resulterer i en stor afhængighed af bilen. Andelen af bilejere er betydeligt højere i forstæderne end i de centrale bydele (også hvis vi sammenligner husstande med samme indtægtsniveau, antal voksne og børn tilhørende husstanden, erhvervsaktivitet osv.). I Danmark giver boliglokaliseringen sig udslag i gennemsnitlige rejselængder med bil på hverdage, der er ca. 4 gange længere i de perifere end i de centrale bydele i Hovedstadsområdet (se figur 5), 3 gange længere i de større provinsbyer og 2,5 gange længere i de mellemstore provinsbyer. Også for arbejdspladser giver en perifer lokalisering således større energiforbrug og udledninger, end hvis arbejdsstedet ligger tæt på byens centrum (se afsnittet Myten om grønne forstæder senere i kapitlet). En række undersøgelser viser i øvrigt, at folks valg af transportmiddel påvirkes af, hvor let det er at parkere, 131

7 Figur 5. Boliglokaliseringen betyder gennemsnitlige rejselængder med bil, der er ca. 4 gange længere i de perifere end i de centrale bydele i Hovedstadsområdet. særlig i forbindelse med bolig-arbejdsrejsen. Transportmiddelvalget påvirkes også af, hvor godt trafikken flyder, og hvor hurtigt man kan komme frem med kollektiv transport sammenlignet med privatbil. Vejbyggeri, som middel til at imødekomme trængsel på vejene, vil derfor som regel føre til, at flere går over til at bruge bil med flere kapacitetsproblemer til følge. Flere penge mere by Byggeriet af erhvervslokaler, butikker, anden service og boliger i byerne er tæt forbundet med den økonomiske vækst. Det samme er udbygningen af transportinfrastrukturen og andre tekniske anlæg i byerne. Med globaliseringen er byerne blevet kastet ud i en stadigt skarpere konkurrence med naboregioner og andre byer om at fremstå mest mulig attraktiv for investorer, erhvervsliv og arbejdskraft, der i stadig mindre grad er bundet til bestemte geografiske lokaliteter. Denne konkurrence giver sig bl.a. udslag i massiv satsning på anlæg af motorveje, lufthavne og banenet. Byerne og regionerne udlægger desuden rigeligt med arealer til erhvervsudvikling i områder tæt på den nye infrastruktur. Derudover har den økonomiske vækst ført til en jævn stigning i forbruget inden for bolig-sektoren. Denne forbrugsstigning er muliggjort gennem den økonomiske vækst og har derfor de samme rødder, som udbygningen af transportinfrastruktur og områder for erhvervsudvikling. Forskellen er dog, at de sidstnævnte byggerier er led i strategier for at skabe vækst, mens stigningen i boligstandard er en konsekvens af, at væksten er blevet til realitet. At kunne friste med attraktive boligområder og rekreative 132

8 Figur 6. Økonomisk vækst, transportvækst og vækst i byareal er både hinandens forudsætning og konsekvens. tilbud af høj standard anses samtidig som vigtigt for at tiltrække økonomisk velfunderede borgere. Motorvejsbyggeri i byerne sker ligeledes ikke kun af hensyn til godstransport og hurtig transport af mødedeltagere til og fra møder men i mindst lige så stor grad som svar på befolkningens efterspørgsel efter større vejkapacitet. De forbrugs- og produktionsorienterede vækststrategier overlapper således hinanden i nogen grad. Den transportkrævende frihed til at vælge mellem et stort antal arbejdspladser, butikker, fritidstilbud osv. anses i sig selv som gunstig for den økonomiske vækst. Den belgiske byforsker Louis Albrechts mener desuden, at investeringerne i bygninger og anlæg er en følge af en krise, som har påvirket store dele af europæisk økonomi siden først i 1970 erne: Store mængder overskudskapital kan ikke investeres i almindelig produktiv virksomhed, og derfor er der i store dele af det vestlige Europa flyttet kapital til de byggede strukturer. Kontorblokke og luksusboliger er blevet bygget i flere af Europas største byer på renoverede havneområder. Desuden investeres der stort i turist- og fritidskomplekser, indkøbscentre og ikke mindst transportinfrastruktur. Som beskrevet er befolkningstætheden faldet, og det bebyggede areal og bygningsmassen vokset i de seneste år. Dermed er transportforbruget vokset samtidig med, at der har været økonomisk vækst. Alt dette er kontraproduktivt i forhold til målet om at forbedre miljøet. Set i et bæredygtighedsperspektiv er de mest problematiske udviklingstræk i de industrialiserede landes byer altså tæt knyttet til den økonomiske vækst og virksomheders og myndigheders strategier til at stimulere denne. 133

9 Set i et bæredygtighedsperspektiv er de mest problematiske udviklingstræk i de industrialiserede landes byer altså tæt knyttet til den økonomiske vækst. Tætte byer sviner mindre Byplanlæggere og forskere har derfor været optaget af, hvordan skadevirkningerne af den fysiske byudvikling kan reduceres. Én oplagt løsning er at bygge tættere. Hvis byggegrundene udnyttes mere effektivt mindskes arealet til byudvidelser. De områder, der ellers ville være blevet inddraget til nye bydele, kan forblive natur- eller landbrugsområder. Tættere byudvikling kan ske både ved at bygge højere og mere kompakt på den enkelte grund (f.eks. etage- eller rækkehusbyggeri i stedet for parcelhuse) og ved at udbygge ledige eller lavt udnyttede arealer inden for den eksisterende by. I mange europæiske og nordamerikanske byer er der i de senere årtier blevet store muligheder for byfortætning på gamle industrigrunde og havnearealer, der er blevet ledige i forbindelse med den massive udflytning af produktionsvirksomheder og deres godstrafik. Hvis man i stedet for parcelhuse bygger etageboliger, kan miljøbelastningen begrænses. Tætte byer resulterer desuden i færre personkilometer, som kan foretages med miljørigtige kollektive transportmidler, på cykel eller til fods. Baseret på argumenterne ovenfor, tegner den kompakte by sig som en aktuel strategi for (delvist) at afkoble væksten i bygningsmassen fra de negative miljøkonsekvenser. Ifølge denne model vil byudviklingen blive mere bæredygtig, hvis følgende parametre opfyldes: Det meste nybyggeri skal ske som fortætning i eksisterende byområder. Og det meste af fortætningen skal ske i de områder, der før har været brugt til boliger, erhverv eller trafikanlæg, så man undgår indgreb i byens grønne områder. Det skal prioriteres at bygge etageblokke og rækkehuse frem for nye parcelhuse. Der skal lægges restriktioner på bilkørslen i byen, samtidig med at kollektiv transport styrkes. I stedet for de monofunktionelle områder, som har præget meget af byudviklingen siden 1930 erne, er der brug for en større grad af funktionsblanding med både boliger, arbejdspladser, butikker, offentlig service osv. i samme bydel. Graden af funktionsblanding bør imidlertid være større i de indre bydele end i byens yderområder. I byens perifere områder vil det kun være transportmæssigt gunstigt at lokalisere ikke-specialiserede arbejdspladser og servicefunktioner, som kan rekruttere arbejdskraft fra og funktionelt betjene den lokale bydel. Byidealet den kompakte by blev blandt andet anbefalet i EUs Grønbog om Bymiljø i Lignende tanker har influeret den amerikanske Smart Growth bevægelse og delvist også ideerne om New Urbanism. 134

10 Den tætte by er også grøn Nogle miljøforkæmpere og fagfolk har imidlertid været skeptiske overfor tanken om tættere byer og har i stedet argumenteret for mere åbne og grønne byer. Et vigtigt motiv er her at beholde lokale naturressourcer i kredsløb, hvor de genanvendes. En vigtig pædagogisk pointe er, at genanvendelsen skal ske så lokalt som muligt. En anden pointe er, at parker og grønne områder giver byboerne bedre muligheder for at dyrke motion og friluftsliv og dermed medvirker til indbyggernes generelle trivsel. Grønne områder inde i byen kan indeholde biologisk mangfoldighed af betydning for hele byregionen - og i nogle tilfælde af national værdi. Af flere grunde er tabet af biologisk mangfoldighed alligevel større, hvis man griber ind i naturområder udenfor byen. Der bygges normalt tættere i centrale end i perifere bydele, og derfor forsvinder der som regel mere jord, når der sker en byudvidelse i udkanten, end når byggeriet sker som fortætning. Mangfoldigheden af arter er desuden normalt størst i større, sammenhængende naturarealer. At argumentere for en kompakt by betyder ikke, at man er modstander af grønne områder i byen. Tætheden i de enkelte områder skal dog være høj nok til at området kan forsynes med lokale servicefaciliteter og attraktiv offentlig transport. Desuden skal afstanden fra ny boligbebyggelse til arbejdspladsområder, administrationscentre og kulturtilbud ikke være for lang. Konflikten mellem fortætning og friluftslivsinteressers ønske om flest muligt grønne arealer nær boligen kan reduceres ved at lave fortætning i områder, som allerede er teknisk påvirket (gamle industriarealer, trafikarealer osv.) i stedet for at inddrage byens grønne områder. Beskyttelse af byens grønne struktur er også vigtigt for at modvirke miljø- og sundhedsmæssige virkninger af de klimaændringer, som vi må regne med at opleve i dette århundrede. Vegetation i byen dæmper ophedningen af byen og beskytter afløbssystemerne mod overbelastning ved kraftige regnskyl. I stedet for at reducere de eksisterende grønne områder inde i byerne bør man altså udvide dem. Gennem plantning af træer langs fortovene, etablering af grønne tage, opretning af lokale nedsivningsanlæg og ved at lave asfaltarealer om til plæne, buskads eller andre vegetationsdækkede arealer, kan disse udfordringer imødegås uden at gå på kompromis med tætheden. Myten om grønne forstæder Nogle har hævdet, at forstædernes og de rurale områders transportbehov og bilafhængighed kan ophæves ved at flytte nogle arbejdspladser og servicefunktioner ud i forstæderne, så der bliver balance mellem boliger, arbejdspladser og service indenfor hver enkelt bydel. For at dette i praksis skal give mindre transport, må arbejdspladsernes kvalifikationskrav imidlertid passe med de lokale beboeres kvalifikationer. I dagens specialiserede videnssamfund er dette urealistisk, især hvis der er to erhvervsaktive i husstanden. Desuden vil antallet af bilbrugere i forstæderne uanset hvad være 135

11 højt, både fordi tilgængeligheden til kollektiv transport som regel er dårligere, og fordi der er bedre parkeringsmuligheder og mindre kø på vejene i forstæderne. Af samme grunde er der flere, der benytter bil til arbejde, når arbejdspladsen ligger i byens yderområder. Det er altså smart at placere arbejdspladser tættere på bymidten, hvis man vil have de ansatte til at rejse kollektivt. De arbejdspladser, som er pladskrævende og afhængige af megen godstransport, vil dog skabe færrest miljøgener, hvis de ligger tæt på hovedveje (gerne også ved en jernbanelinje) i de ydre dele af byen. Andre arbejdspladser, f.eks. dagligvarebutikker, folkeskoler og posthuse, skal servicere et lokalområde og bør selvfølgelig ligge tæt på der, hvor kunderne, eleverne og brugerne bor. Samlet synes det klart, at de negative miljømæssige virkninger er større, hvis byerne breder sig udad, end hvis man udnytter de eksisterende byarealer mere effektivt. Det kræver dog, at man ikke kun fortætter, men også reducerer asfaltarealerne, indfører restriktioner på bilismen, planter træer, etablerer grønne tage og gennemfører foranstaltninger for at beskytte ny såvel som gammel bebyggelse mod oversvømmelser. Konklusionen, at tætte byer er mere miljøvenlige end åbne og grønne byer, er på mange måder i strid med udbredte opfattelser i den danske miljødebat, ikke mindst blandt miljøorganisationerne. Når folk fra miljøbevægelsen engagerer sig i byplanlægningsspørgsmål, handler det ofte om at bevare og udvide indslaget af natur i byen. Hvis vi kan forhindre grønne områder i byen i at blive lagt under beton og asfalt eller plante træer i stedet for at bygge på ledige, grå arealer, er det selvfølgelig godt for naturen og den biologiske mangfoldighed. Men kun, hvis det ikke fører til, at byen udbygges et sted, hvor indgrebene i naturen bliver endnu større. Myten om det grønne landliv Ligger svaret måske i stedet i at krympe byerne og vælge en landlig livsform? I den danske miljøbevægelse har et sådant ideal længe stået stærkt. Mange husker måske rækken af tv-udsendelser om øko-samfundet, Friland, på Djursland. I lighed med de allerfleste danske øko-samfund ligger Friland på landet. Det viser sig imidlertid, at beboerne i sådanne områder (i hvert fald hidtil) er ret afhængige af biltransport. Og de beboere, som har etableret lokale arbejdspladser, f.eks. inden for kunsthåndværk, er afhængige af, at kunderne transporterer sig i bil ofte over ret lange afstande. De, der hævder, at spredte bebyggelser kan være energieffektive og bæredygtige, ser ud til at forudsætte temmelig dybtgående ændringer i folks livsstil. Hvis folk, som flytter ud på landet, ikke er villige til at give afkald på byernes mange sociale og kulturelle tilbud, vil spredt lokaliserede boliger næppe være foreneligt med mål om at reducere transportomfanget og bilbrugen. Det har også været hævdet, at informationsteknologi kan bruges til at gøre afstande mindre vigtige. Det er imidlertid ikke grund til at tro, at mail, mobiltelefon 136

12 og videokonferencer kan erstatte transport til og fra arbejde for mere end en lille del af lønarbejderne og for en begrænset del af arbejdsdagene. For en række andre rejseformål er det svært at forestille sig, at informationsteknologien i det hele taget vil bidrage nævneværdigt til reduceret transport. I mange tilfælde gør det modsatte sig gældende, da anvendelsen af informationsteknologien udmønter sig i et betydeligt energi- og ressourceforbrug, jf. artiklen om vækst og stagnation i kapitalismen i denne antologi. I praksis vil de, som bor i udkanten af byområdet, som regel være henvist til at vælge mellem høj bilafhængighed eller reducerede valgmuligheder mht. arbejdspladser og servicetilbud. At basere byplanlægningen på, at alle kun benytter de tilbud, der findes i lokalsamfundet, er en farlig vej at gå. Vi bør i stedet vælge en anden strategi, som sikrer tilgængelighed og valgmuligheder mht. byens faciliteter ikke gennem stadigt højere mobilitet, men gennem tæthed og nærhed. Vi bør vælge en strategi, som sikrer tilgængelighed og valgmuligheder mht. byens faciliteter gennem tæthed og nærhed. Grønt nærhedsprincip i byen og på landet Det betyder ikke, at vi skal arbejde for at affolke landegnene. Det, som er skrevet ovenfor om fordelene ved at lægge boliger, arbejdspladser og service tæt på hinanden i byområdernes centrale dele, betyder selvfølgelig ikke, at beboerne og arbejdspladserne i områder som Sønderjylland, Vestjylland og andre udkantsområder burde afvikles og flyttes ind til byerne. Der er forskel på centralisering inden for et byområde og centralisering indenfor et land. Der er udført en række undersøgelser bl.a. i Sverige, Finland og Danmark, som viser, at de, som ikke bor i pendlingsoplandet for de største byer (dvs. mere end km fra disse byer), har kortere gennemsnitlige pendlingsafstande og transporterer sig mindre med bil, end dem, der bor i de store byers forstadsområder. I de dele af Danmark, som ligger uden for pendlingsoplandet for de 4-5 største byer, tyder undersøgelser på, at man blot skal km væk fra det nærmeste større bycentrum, inden beboernes brug af motoriseret transport er omtrent lige så lille som i bymidterne. De, som bor i udkantområderne, ser således ud til i større grad at tilpasse deres valg på arbejdsmarkedet mht. service osv. til de muligheder, der findes lokalt. Også i udkantsområderne vil det imidlertid være miljømæssigt fordelagtigt med en delvis koncentration af beboelsen i små og mellemstore, tættere byer med forbedret kollektiv transport frem for at lade bebyggelsen brede sig i storparceller med nye motorveje som bindeled til de større byer. Oslo som eksempel I Norge har man været optaget af bæredygtig byudvikling siden sidst i 1980 erne. En 137

13 Figur 7. Det er lykkedes at vende udviklingen og skabe en stigning i befolkningstætheden på over 5% i Oslo-regionen og på 11,3% i Oslo Kommune. langvarig tendens mod faldende befolkningstætheder i norske byer blev vendt i 1990 erne specielt i de største byområder. Mellem 2000 og 2009 er det lykkedes at skabe en stigning i befolkningstætheden på over 5% i Oslo-regionen og på hele 11,3% i Oslo Kommune. Befolkningstallet inden for Oslos sammenhængende byområde er steget betydeligt, mens byarealet er vokset minimalt. Især har byfortætningen i den indre by været stærk. Her voksede befolkningen fra til , mens der overhovedet ikke skete nogen vækst i byarealet. Befolkningstætheden steg dermed 36% i løbet af disse 20 år. Det meste af de senere års vækst i antallet af arbejdspladser er sket i Osloregionens ydre dele. En stor del (70%) af væksten i arbejdspladser for universitetsuddannede skete imidlertid i de indre dele af Oslo. Antallet af ansatte med kort eller mellemlang uddannelse blev reduceret i Oslo Kommune, men voksede i resten af Oslo-regionen, hvor der længe har været et underskud af arbejdspladser. Den type arbejdspladser er generelt mindre specialiserede end arbejdspladserne for dem med universitetsuddannelse, og sandsynligheden for at rekruttere lokal arbejdskraft er derfor større. Væksten i arbejdspladser for ansatte med kort eller mellemlang uddannelse i Oslo-regionens ydre dele har derfor sandsynligvis bidraget til at reducere langdistancependlingen blandt indbyggerne i disse dele af regionen. Sammenlignet både med sin egen udvikling indtil starten af 1990 erne og med den nuværende udvikling i andre europæiske byer, har Oslo klaret at kombinere høj befolkningsvækst og høj vækst i byggeriet med lav påvirkning 138

14 Figur 8. Oslo har formået at kombinere høj befolkningsvækst og høj vækst i byggeriet med moderat trafikvækst. af natur og landbrugsområder og moderat trafikvækst. Vil man forbedre miljøet, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt at dæmpe væksten i biltrafikken. Der er behov for langt mere radikale brud med business as usual - politikken. I Oslo har især de fortsatte udvidelser af hovedvejsnettet trukket i modsat retning af målene. Samtidigt med at man har bygget en ny metroring, forbedret sporvognstilbuddet og introduceret nye ekspresbusser, er der bygget nye veje med flere kørebaner angiveligt for at reducere eksisterende trængselsproblemer og komme fremtidig trafikvækst i forkøbet. En tilsvarende tankegang gennemsyrer rapporten fra den danske Infrastrukturkommission i 2008, hvor der anbefales en massiv udvidelse af motorvejsnettet især i Hovedstadsområdet og langs det østjyske bybånd. Denne predict and provide -strategi er kontraproduktiv i forhold til at nå de trafik- og miljøpolitiske mål om at reducere biltrafikkens klimagasudslip og øvrige miljøproblemer. Genbrug og effektivisering er ikke tilstrækkelig Bygger man tættere, effektiviserer man udnyttelsen af arealressourcerne. Lægger man ny bebyggelse på f.eks. nedlagte industri- og havneområder, genbruger man byareal. Effektivisering og genbrug er strategier, som har været foreslået indenfor en række samfundsområder for at reducere miljøbelastninger uden at måtte give afkald på de forbrugsgoder, som oprindelig førte til miljøbelastningerne. På trods af at Oslo har fulgt mange af principperne for bæredygtig byudvikling, har byen kun delvist været i stand til at afkoble væksten i byggeriet fra de negative konsekvenser for miljøet. Udvidelse 139

15 af bygningsmassen fører til øget energiforbrug til opvarmning, oplysning og ventilation samt øget forbrug af bygningsmaterialer og arealer. Selvom byfortætning reducerer forbruget af nye arealer til nybyggeri, er det ikke sandsynligt, at fortætningen sker helt uden negative effekter på byens vegetation og økosystemer. I perioden blev de åbne områder i Oslo (dvs. arealer uden bygninger, veje, baner, havneanlæg, dyrket jord, kirkegårde, hav eller åer) reduceret med 5%, blandt andet for at gøre plads til nye børnehaver og skoler i områder, hvor fortætning havde ført til en befolkningsvækst, som overgik den hidtidige kapacitet i den sociale infrastruktur. Et andet vigtigt aspekt er, at en stor del af nybyggeriet på de tidligere industri- og havneområder kun har været muligt, fordi industri og havnedrift er flyttet ud af Oslo til fattigere lande i Asien, hvor arbejdskraften er billigere og miljølovgivningen mangelfuld. Den delvise afkobling af de miljømæssige konsekvenser fra væksten i byggeriet i nogle europæiske byer har altså været betinget af store indgreb i naturen i nyligt industrialiserede lande. Man har plukket af de lavthængende frugter : Det er forholdsvist let at reducere den miljømæssige belastning per produceret enhed (af for eksempel lejligheder og kontorlokaler) ved at genbruge industriarealer til nybyggeri. Samtidig har udflytning af produktion ført til reduceret forbrug af energi og materialer til industriproduktion i det land, produktionen er flyttet fra. Den (geografisk afgrænsede) afkobling er imidlertid kortvarig. Efter nogle årtier er der ikke flere industrier tilbage at flytte ud. Er vækst i bygningsmassen overhovedet bæredygtigt? Byggeri er i udgangspunktet en aktivitet, som belaster miljøet, selvom omfanget af negative miljøkonsekvenser kan påvirkes i betydelig grad gennem de løsninger, som vælges. Hvis nye bygninger (eller ny infrastruktur) kommer i tillæg til allerede eksisterende bygningsmasse og tekniske anlæg, vil de i bedste fald kunne være miljøvenlige i relativ forstand, dvs. sammenlignet med andre, mere miljøbelastende løsninger. Det er selvfølgelig muligt at gennemføre tiltag i den eksisterende bygningsmasse, som reducerer miljøbelastningen hér, f.eks. solpaneler og solceller, bedre varmeisolering, installering af varmepumper og så videre. I sig selv er nybyggeri dog sjældent miljøvenligt i absolut forstand med mindre den nye bebyggelse kommer som erstatning for nedrevne, mere miljøbelastende bygninger. Det leder os over til spørgsmålet, om det overhovedet kan siges at være i tråd med en bæredygtig udvikling at øge bygningsmassen i Danmark og andre rige lande. Befolkningstilvæksten (som er beskeden i Danmark) og ændringer i husstandssammensætningen i retning af flere små husstande gør rigtignok, at der fortsat vil være behov for en vis øgning i antallet af boliger. Enkelte befolkningsgrupper i Danmark bor desuden fortsat dårligt. Hvis man skal dække disse gruppers boligbehov og 140

16 samtidig holde Danmarks forbrug indenfor det økologiske råderum, vil det være nødvendig at praktisere et princip om selektiv forbedring. På samme måde som målet om at hæve levestandarden i fattige lande øger behovet for at reducere industrilandenes CO 2 -udslip, betyder et loft over det samlede ressourceforbrug i Danmark, at forbedring for folk som allerede bor rummeligt, kommer i direkte konkurrence med et ønske om at bygge for dem, som mangler bolig eller bor dårligt. Tidligere er boligstandarden for lavindtægtsgrupper i stor grad blevet hævet gennem en generel stigning i boligforbruget i samfundet, f.eks. gennem bygning af boliger i højere prisklasser, som har frigjort billigere boliger til lavindkomstgrupper. I et miljø- og ressourceperspektiv vil en sådan fortsat, generel forbrugsøgning være problematisk. Hvis vi ønsker at sikre alle en vis boligstandard, må ressourcerne sættes direkte ind på at forbedre boligerne for de dårligst stillede i stedet for fortsat at højne standarden for de velstående. Tæt by er bedre by Det er svært at tænke sig et samfund med økonomisk vækst, hvor der ikke også sker en vækst i bygningsmassen. Og vækst i bygningsmassen betyder, som vist, øget miljøbelastning. Hvis man vil have fortsat vækst i samfundet, vil ikke-vækst i byggesektoren betyde, at man må have endnu større vækst i andre sektorer. I mange af de andre samfundssektorer er der imidlertid lignende problemer med at afkoble miljøforurening fra vækst. Man kan som bekendt ikke lave omelet uden at knuse æg. Ovenfor har jeg peget på, at en kompakt byudvikling i de fleste tilfælde vil medføre, at man knuser færre fortætningen. Vi må også vove at løfte blikket og spørge, hvilke behov der egentlig bliver tilfredsstillet, når der bygges stadigt større boliger, butikker, kontorer, andre bygninger og veje? miljømæssige æg, end hvis man lader byerne sprede sig. Der er dog også grænser for Og som det bl.a. fremgår af artiklen Vækst og stagnation i kapitalismen i denne antologi, er det meget svært at tænke sig, at det overhovedet vil være muligt at opretholde den økonomiske vækst et eller to århundreder frem. Spørgsmålet er ikke, hvorvidt den økonomiske vækst må ophøre, men hvornår? En række miljømæssige, sociale og fordelingsmæssige grunde taler for, at bygningsmassen, den gennemsnitlige boligstandard og mængden af tekniske anlæg per indbygger i danske byer er mere end tilstrækkelig stor. Vi bør satse på en kvalitativ forbedring af bygningsmassen i stedet for kvantitativ vækst, bl.a. gennem miljøvenlige bygningsteknologiske løsninger, arealeffektiv og fleksibel ruminddeling og høj æstetisk kvalitet. Tiltag for at fremme 141

17 en bedre udnyttelse af byernes eksisterende bygningsmasse bør også stå højt på dagsordnen, bl.a. ordninger, der kan fremme en opdeling af de største boliger i flere enheder og tilrettelæggelse for bofællesskaber. På lidt længere sigt vil spørgsmålet om reduktion af byens bygningsmasse og byareal formodentligt melde sig i mange byer. Især gælder dette i byer, hvor der ikke er befolkningsvækst, eller hvor folketallet synker. Hvis den samlede bygningsmasse ikke skal vokse, kan vi fortætte ved at bygge nye, mere miljørigtige bygninger og afvikle nogle af de miljømæssigt mest uheldige bebyggelser, fx de mest bilafhængige parcelhusområder og kontordomiciler. Dette kan samtidigt give muligheder for naturgenopretningsprojekter og en større sammenhæng i de bynære naturområder og landskaber. I en situation med decideret negativ vækst i økonomien kan det komme på tale helt at afvikle de ressourcetunge bebyggelser. En beslutning om negativ vækst - en planlagt og villet reduktion af forbrugsniveau, arbejdstid og den generelle travlhed - ligger imidlertid langt udenfor agendaen i det nuværende samfundssystem. Men hvis vores byer skal blive bæredygtige, er det nødvendigt. Arbejdet for at udvikle mere miljø- og menneskevenlige byer bør derfor ikke begrænses til at skabe smartere bygnings- og byplanmæssige løsninger for nybyggeri. Vi må også vove at løfte blikket og spørge, hvilke behov der egentlig bliver tilfredsstillet, når der bygges stadigt større boliger, butikker, kontorer, andre bygninger og veje? Og hvilke ændringer, der skal til, for at vi kan opnå bedre by i stedet for mere by? 142

18 Anbefalet videre læsning Petter Næss og Ole B. Jensen: Bilringene og cykelnavet. Boliglokalisering, bilafhængighed og transportadfærd i Hovedstadsområdet. Aalborg Universitetsforlag, Petter Næss, Teresa Næss og Arvid Strand: Oslo s farewell to urban sprawl. European Planning Studies, Årgang 19, s , Petter Næss: Fysisk planlegging og energibruk. Tano-Aschehoug (Kan bestilles gratis hos forfatteren). 143

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Fingerplan 2007 og stationsnær lokalisering Jan Engell Arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet Region Skåne, Malmö, 29. februar 2008

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Disposition De statslige udmeldinger Status Kommuneplanrevision 2009 Erhvervsarealer generelt Erhvervsudvikling

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

5. Mennesket og byerne

5. Mennesket og byerne 5. Mennesket og byerne 5.1 Indledning Menneske og Miljø Vi mennesker er den egentlige årsag til de miljøproblemer vi ser i vores samfund. Vi skaber miljøproblemerne gennem vores forbrug. Forbrug af varer,

Læs mere

Bystruktur og cykling

Bystruktur og cykling Bikeability Åbent Seminar Københavns Universitet - 26 februar 2013 Bystruktur og cykling Thomas A. Sick Nielsen; thnie@transport.dtu.dk Trine A. Carstensen; tac@life.ku.dk Anton S. Olafsson; asol@life.ku.dk

Læs mere

NOTAT 8. Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov. Scenarie 2 By og land - Fokus 1

NOTAT 8. Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov. Scenarie 2 By og land - Fokus 1 NOTAT 8 Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov Scenarie 2 By og land - Fokus 1 04. september 2014 1 Hvad er bynære behov En erkendelse af de negative konsekvenser ved det industrialiserede landbrug

Læs mere

130 TRANSPORT OG BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

130 TRANSPORT OG BÆREDYGTIG BYUDVIKLING 130 TRANSPORT OG BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Transport og bæredygtig byudvikling Af seniorforsker Thomas A. Sick Nielsen, adjunkt Maria Josefina Figueroa og seniorforsker Henrik Gudmundsson TRANSPORT OG BÆREDYGTIG

Læs mere

Hensigt Middel Konsekvens

Hensigt Middel Konsekvens Planlovsreguleringer Tyskland Ja, senest i 2007 Reguleringer indført i 1960 erne England Ja, senest i 2009 Den første seriøse stramning kom i 1996 Hensigt Middel Konsekvens sikre nærhed til detailhandlen

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Fremtidens byudvikling i Østjylland ( ) ( ) Arealanvendelsesmodellering i GIS. M M f c M f c. i j ij

Fremtidens byudvikling i Østjylland ( ) ( ) Arealanvendelsesmodellering i GIS. M M f c M f c. i j ij Fremtidens byudvikling i Østjylland ( ) V = g M f c i j ij j F ij j ( ) ( ) Arealanvendelsesmodellering i GIS M M f c = g M f c i j ij j ij Agenda Byudviklingstendenser i udlandet Byudviklingen i Østjylland

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

6 skarpe. om bæredygtig omstilling og vækst

6 skarpe. om bæredygtig omstilling og vækst 6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst NOAH s Forlag, 2011 Kolofon 6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst Denne publikation er udarbejdet af NOAH Modvækst ISBN: 978-87-91237-48-5 Udgivet af NOAH

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder Dato: 28. april 2018 qweqwe Mangfoldige by og boligområder Boligudviklingen skal ske i balance med de landskabelige og naturmæssige værdier, der findes i kommunen og vi skal kunne tilbyde velfungerende

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Forslag til Landsplanredegørelse Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen

Forslag til Landsplanredegørelse Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen Debatmøde om forslag til Landsplanredegørelse 2013 den 9. september 2013 En globaliseret verden Udefrakommende forhold

Læs mere

og verden Foto: Vibeke Meyling

og verden Foto: Vibeke Meyling Kommuner 4 og regioner i den verden Foto: Vibeke Meyling udfordringer, muligheder og indsatsområder? Hvordan kan kommuner, byer og lokalområder i fremtiden klare sig bedre i et globaliseret samfund, hvor

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Byrådscentret Bilag 3. Vurdering af kommunens udvikling

Byrådscentret Bilag 3. Vurdering af kommunens udvikling NOTAT Byrådscentret 30-07-2015 Bilag 3. Vurdering af kommunens udvikling Kommunens opgaver, udgifter og indtægter Kommunens opgaver er defineret i en række overordnede statslige og andre krav, samt i skrevne

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi Bæredygtighedsvurdering af byområder Jesper Ole Jensen, SBi Udgangspunkt for vurdering: DPL-inspireret model til vurdering af bæredygtighed i Københavns byområder Områderne vurderes på 20 udvalgte indikatorer,

Læs mere

GRØN. Der er god plads til at gøre København

GRØN. Der er god plads til at gøre København Der er god plads til at gøre København GRØN København har af siden 1990 er været i gang med en stor byudvikling, og den fortsætter de næste årtier. Det er en udvikling, der markant vil omforme København.

Læs mere

Cyklen kombinerer på enestående vis motion og mobilitet. Øget brug af cyklen på de korte ture giver sundere danskere i bedre form.

Cyklen kombinerer på enestående vis motion og mobilitet. Øget brug af cyklen på de korte ture giver sundere danskere i bedre form. Intet andet transportmiddel kombinerer så effektivt hurtig og billig transport med ønsket om bæredygtig udvikling og forbedring af folkesundheden som cyklen. Cyklen kombinerer på enestående vis motion

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Andet. Tog. Bus / S-tog. Bil passager. Bil fører. Cykel. Gang. Harevej. Hinneruplund. Andet. Tog. Bus / S-tog. Bil passager. Bil fører. Cykel.

Andet. Tog. Bus / S-tog. Bil passager. Bil fører. Cykel. Gang. Harevej. Hinneruplund. Andet. Tog. Bus / S-tog. Bil passager. Bil fører. Cykel. boligbebyggelser i Århusområdet. Interviewpersonernes gennemsnitlige daglige Mænd og kvinder Figur 1 5 Bus / Stog,5 1,5 2,1 4,6 5,4 13 14 15 15 Afstand til Århus domkirke boligbebyggelser i Århusområdet.

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef AARHUS FREIBURG ZÜRICH MÜNSTER KØBENHAVN ODENSE PCT. Generelle mobilitetsudfordringer Biltrafikken stiger! Danskerne

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Regionsstruktur á la Hovedstaden i Uffe Kousgaard. Afd. for systemanalyse. Danmarks Miljøundersøgelser

Regionsstruktur á la Hovedstaden i Uffe Kousgaard. Afd. for systemanalyse. Danmarks Miljøundersøgelser Regionsstruktur á la Hovedstaden i 1960 Uffe Kousgaard Afd. for systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 357 Regionsstruktur á la Hovedstaden i 1960 Indledning Et

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Helsingørs situation Del af vækstregion Mange bosætningstilbud

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere