RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD"

Transkript

1 BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig Cheføkonom, Mikkel Høegh RESUME 15. maj 2014 vedtog Europaparlamentet og Kommissionen en kontosik- ringsprocedure til hjælp for europæiske virksomheder, som har haft svært ved at inddrive deres gæld fra skyldnere i et andet EU- land. Reglerne skal sikre, at en skyldner ikke undlader at betale sin gæld ved at flytte sine midler mellem flere konti. Det danske retsforbehold forhindrer imidlertid, at danske virksomheder kan benytte sig af proceduren. Det betyder, at det vil være dyrere, langsommeligt og mere besværligt for danske virksomheder at inddrive gæld i et andet EU- land, fordi de er nødt til at anlægge sag hos en lokal domstol med hjælp fra en lokal advokat. Imens kan skyldneren flytte sin konto til et tredje land, hvorefter processen starter forfra. Hurtig og billig gældsinddrivelse er særligt vigtigt for små og mellemstore virksomheder, da de lettere ender i likviditetsklemmer, hvis de ikke betales til tiden. Det er tvivlsomt, om Danmark vil kunne få en parallelaftale med EU på inkassoom- rådet, fordi vi tidligere har fået afslag på en aftale på konkursområdet. Danske virksomheder kan derimod få adgang til kontosikringsproceduren, hvis retsforbe- holdet afskaffes eller erstattes af en såkaldt tilvalgsordning. Tænketanken EUROPA 2014 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: På grund af retsforbeholdet er danske virksomheder dårligere stillet end andre europæiske virksomheder, når de vil inddrive gæld i andre EU- lande. Det giver andre europæiske virksomheder en konkurrencefordel. Danske virksomheder kunne drage fordel af EU s nye kontosikringsregler, forordning 655/2014, der gør det muligt for kreditorer at opnå kontosik- ringskendelse for deres tilgodehavender på konti inden for EU. Det er ikke mindst små og mellemstore virksomheder, som er udfordret af ikke at være omfattet EU s regler, da det kan være omkostningsfuldt at hyre lokale advokater og inkassofirmaer. Danske virksomheder kan få adgang til kontosikringsproceduren, hvis retsforbeholdet afskaffes eller erstattes af en såkaldt tilvalgsordning. 2

3 Alle virksomheder risikerer at komme i kontakt med dårlige betalere. Når de dårlige betalere er bosat i det samme land som virksomheden, er det en relativt simpel sag at få rettens godkendelse og begynde at inddrive gælden. Den lokale lov og domstol bestemmer, hvilke midler virksomheden kan anvende for at inddrive gælden, hvad skyldner skal betale i renter, og hvilke rettigheder skyldner har til at kunne forsørge sig selv og sin familie, mens gælden betales. Hvis skyldner derimod flytter til et andet EU- land, eller er bosat i et andet land end virksomheden, bliver det straks mere kompliceret. Som udgangspunkt er det nemlig altid den lokale lov, der gælder, og den lokale domstol, der skal inddrages. Det betyder, at hvis en dansk virksomhed f.eks. har penge til gode i Spanien eller Tyskland, må den hyre en lokal advokat, bringe sagen for den lokale domstol og betale gebyrer og afgifter samt anvende lokale inkassofirmaer til at inddrive gælden. Alternativt kan virksomheden benytte sig af et internationalt inkasso- firma, der allerede har disse lokale kontakter. Uanset hvilken metode, der anvendes, er det en langsommelig og dyr proces, som i sidste ende truer virksomhedernes likviditet. 1 Særligt små og mellemstore virksomheder, som der er mange af i Danmark, er udfordret af dette, da de ikke har midlerne til at betale for gældsinddrivelsen i udlandet eller solvensen til at vente med at få deres midler til den lange inddrivelsesproces er gennemført. 2 Desuden er det forholdsvist dyrere at inddrive mindre beløb, da sagsomkostnin- gerne ved domstolene og advokaternes salærer ofte er de samme uanset gældens størrelse. 3 Ny EU-forordning skal løse problemet I Kommissionens Grønbog fra 2006 og i flere notater og pressemeddelelser har EU s forskellige institutioner gjort opmærksom på, at det er dyrt og besværligt at inddrive gæld på tværs af landegrænser inden for EU's indre marked. 4 På baggrund af en undersøgelse i European Business Test Panel, som er et frivilligt panel af virksomheder baseret i EU, har Kommissionen regnet ud, at europæiske 1 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council creating a European Account Preservation Order to facilitate cross-border debt Side 2-3. recovery in civil and commercial matters 2 Grønbog nummer 618, Kommissionen 2006: side Euler & Hermes Pricelist, Version 1 4 Grønbog nummer 618, Kommissionen. 2006: side 2-3; Proposal for creating a european bank preservation order, Kommissionen, 2011: 2-4; European Commission Press release : European Commission to help businesses recover an extra 600 million in cross-border debts ; Viviane Redings tale den

4 virksomheder har et sted imellem 1,2 og 2 mia. euro ude at hænge i ubetalt gæld på tværs af landegrænserne. 5 I en undersøgelse fra 2014 gennemført af inkasso- og konsulentvirksomheden Intrum Justitias svarede 40 pct. af de mere end adspurgte europæiske virksomheder, at sene betalinger i nogen eller relativ stor grad betyder, at de ikke kan hyre nye medarbejdere. Hele 26 pct. af virksomhederne svarede, at der er nogen eller stor risiko for, at for sene betalinger kan føre til afskedigelser af medarbejdere. 6 I takt med at handlen på tværs af landegrænserne inden for EU er vokset, har EU løbende vedtaget forordninger og direktiver, der skal afhjælpe de problemer, der opstår, når en handel ikke går som planlagt. F.eks. hvis varer ikke bliver leveret, eller gæld ikke betales. Det seneste EU- tiltag er forordning 655/2014, som giver virksomheder mulighed for at opnå en kontosikringskendelse, når der er risiko for, at en skyldner vil undgå at betale sin gæld ved at flytte penge mellem forskellige lande eller konti. Den nye forordning træder i kraft i januar En kontosikring af skyldners midler vil gælde i alle medlemslande og på alle konti og kan hurtigt anvendes i en anden stat uden krav om særlig procedure eller dom i fogedretten. 8 Kontosikringen virker ved at indefryse et beløb på skyldners konto, så vedkommende ikke kan flytte eller hæve sine indeståender for at undgå at betale. 9 Kendelsen kan opnås i hemmelighed, så skyldneren ikke når at flytte sine midler. 10 Denne forordning kan bruges ved pengekrav om manglende betaling på det civil- og handelsretlige område. Dog kan den ikke bruges af stridende ægtefæller, i arvesager, sociale sikringssager eller ved voldgift. Men den nye forordning om kontosikring lapper et hul, der styrker kreditorernes mulighed for at inddrive- penge fra skyldnerne. Som udgangspunkt kan en virksomhed kun opnå kontosikringskendelse, hvis 5 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council creating a European Account Preservation Order to facilitate cross-border debt, Commission staff working paper, Impact assessment. Kommissionen. 2011: European Payment Index, Intrim Justitia, 2014: Den Europæiske Unions Tidende, forordning nr. 655/2014, artikel 54. Medlemsstaterne skal dog senest den 18. juli 2016 meddele til Kommissionen, hvilke retter er kompetente til at udstede en kontosikringskendelse, hvilke myndigheder har ret til at indhente kontooplysninger, og hvor klager skal indgives mv. 8 Forordning 655/2014 Art Forordning 655/2014 Art Forordning 655/2014 Betr. 15 4

5 retten finder det sandsynligt, at virksomheden ville få medhold i en retssag. 11 Virksomheder kan anmode om en kontosikringskendelse i alle medlemslande. Det kræver, at kendelsen sendes til en fuldbyrdelsesmyndighed i den stat, hvor skyldneren har sin konto, og derefter videre til debitors bank. Hvis skyldneren er en privatperson, er det dog kun retten i vedkommendes hjemland, der kan udstede en kontosikringskendelse. 12 Alle involverede myndigheder skal gennemføre deres del af processen hurtigst muligt 13, mens banken, der skal gennemføre kontosikringen, har en deadline på tre hverdage efter at have modtaget kendelsen. 14 En række foranstaltninger skal desuden sikre skyldners rettigheder. F.eks. skal der tages hensyn til skyldners normale forretningsførelse og vedkommendes ansvar for at forsørge sig selv og sin familie, hvis der indefryses midler. 15 Domstolen kan forlange, at kreditor stiller sikkerhed for eventuelle skader, som skyldneren oplever på grund af kontosikringen, hvis kreditor alligevel ikke har krav på det indefrosne beløb eller på anden måde kommer til at skade skyldneren uden grund. 16 Som udgangspunkt er det fortsat den lokale lov, der gælder i inkasso- sager, også efter vedtagelsen af forordning 655/2014 og skyldner er fortsat beskyttet af den lokale lovgivning i det land, hvor vedkommende eller virksomhedens konti befinder sig. Det er de lokale myndigheder, der fastsætter, hvor meget skyldner har krav på at beholde på sine konti til forretningsførelse og forsørgelse, og det er også de lokale domstole, skyldner skal henvende sig til for at klage. 17 Kontosikringen giver gode muligheder for at forhindre gældsundragelse, når skyldner med vilje ikke betaler sin gæld, men sikringen kan ikke hjælpe i de situationer, hvor skyldner simpelthen ikke har midlerne til at betale. Ifølge Intrum Justitias European Payment Index fra 2014 er finansielle problemer hos debitor en medvirkende faktor til for sene eller manglende betalinger i næsten 90 pct. af tilfældene Forordning 655/2014 betr Forordning 655/2014 art. 6 stk Forordning 655/2914 Art. 23 stk 2 14 Forordning 655/2914 art. 24 stk Forordning 655/2014 betr Forordning 655/2014 betr Forordning 655/2014 betr. 10 og European Payment Index. Intrum Justitia. 2014: 6 5

6 Danske virksomheder bør have samme muligheder På grund af det danske retsforbehold kan danske virksomheder ikke benytte sig af kontosikringsproceduren. Det vil gøre det dyrere og mere besværligt for danske virksomheder at inddrive gæld i EU, hvilket stiller danske virksomheder dårligere end andre virksomheder inden for EU. I Intrum Justitias undersøgelse rapporterede 16 pct. af de adspurgte danske virksomheder, at for sene betalinger havde stor betydning for, at de undlod at hyre ny arbejdskraft. 9 pct. svarede, at de havde været nødsaget til at fyre ansatte, fordi problemer med at inddrive gæld har presset dem på deres likviditet. 19 Selv om Danmark generelt har klaret sig godt igennem krisen i forhold til resten af Europa, er en effektiv gældsinddrivelsesmekanisme er vigtig for at skabe ny dansk vækst. Danske virksomheder har i 2014 tabt omkring 2,1 pct. af alle deres gældsposter. Disse tal gælder dog alle dårlige betalinger, både nationale og grænseoverskridende, og kontosikringsproceduren kan ikke løse alle situationer med dårlige betalere. Danske virksomheder ville dog være bedre stillet, hvis de kunne få adgang til den på lige fod med deres europæiske kolleger. Danmark har ikke søgt om at få en parallelaftale på forordning 655/2014 og i betragtning af, at vi har fået afvist at få en aftale på det bredere konkursområde, er det meget tvivlsomt, at vi ville kunne få en aftale på inkassoområdet. Kommissionen har den holdning, at parallelaftaler kun bør anvendes i undtagelsestilfælde og som overgangsordninger, og Danmark har ikke indgået nogen parallelaftaler siden Lissabontraktaten i Mange af forordningerne på det retlige område, herunder kontosikringsreglerne, er kommet til siden Lissabon- traktaten, og reglerne på det retlige område udvikler sig hele tiden. Hvis vi ønsker at de danske virksomheder skal have samme muligheder som andre virksomheder i EU, er en tilvalgsordning eller en fuldstændig afskaffelse af de danske retsforbehold derfor den eneste mulighed. 19 European Payment Index, Intrum Justitia, 2014: danske virksomheder har deltaget i undersøgelsen. 20 Gennemgang af de seks parallelaftaler indgået af Danmark med EU grundet retsforbeholdet, Europaudvalget, Udenrigsministeriet, svar på spørgsmål 133, journalnummer 400.C (http://euo.dk/upload/application/pdf/8f412f6d/2010sv133.pdf). 6

7 Eksempel på dyrere inddrivelse uden kontosikringskendelse For en gæld på kr. forlanger det internationale inkassofirma Euler & Hermes kr. i startomkostninger, hertil 16 pct. af det inddrevne beløb plus diverse gebyrer og kommissioner, dog højest 5.000, hertil moms. Det betyder, at en inddrivelse vil koste et sted imellem og kr. En europæisk virksomhed, som er omfattet af forordning 655/2014, vil kunne benytte sig af kontosikringsproceduren og dermed udelukkende betale gebyrer og kommissioner til domstole og myndigheder. Sædvanligvis lægger prisen et godt stykke under kr. Det skal her fastslås, at internationale inkassofirmaer som Euler & Hermes inddriver gæld med de værktøjer, de nationale love giver, herunder rykkere, indhentelse af løsøre eller stævning ikke ved hjælp af en kontosikringskendelse Euler & Hermes Pricelist, Version 1 7

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS

RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS BRIEF RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS Kontakt: Projektmedarbejder, Rasmus Leander Nielsen +45 26 25 26 44 rln@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I begyndelsen

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv NOTAT Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Regeringen bør allerede tidligt i efteråret 2014 udskrive en folkeafstem-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning

Læs mere

Danmark har brug for en bankunion

Danmark har brug for en bankunion NOTAT Danmark har brug for en bankunion Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Danmark har brug for en europæisk bankunion. Så enkelt kan konklusio- nen opsummeres,

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Med aftalen om Danmark i Europol besluttede regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Cash is king. Nej, desværre.

Cash is king. Nej, desværre. Cash is king Finanskrise, gældskrise, tillidskrise ny økonomisk krise? Det skorter ikke på kriser. Denne krise er dog mest af alt en pengekrise ikke mindst i videnserviceerhvervene. Af Søren Friis Larsen

Læs mere

Katastrofale følger for dansk luftfart ved indførsel af moms på fly. Notat fra General Aviation GA-brancheforeningen

Katastrofale følger for dansk luftfart ved indførsel af moms på fly. Notat fra General Aviation GA-brancheforeningen Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 6 Offentligt Katastrofale følger for dansk luftfart ved indførsel af moms på fly Notat fra General Aviation GA-brancheforeningen Opdateret d. 07.01.2007 GA-brancheforeningen

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere