Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed"

Transkript

1 BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra et andet EU- land. På grund af det danske retsforbehold står disse par mere usikkert i tilfælde af skilsmisse og i spørgsmål om forældremyndighed. Det viser Oliver- sagen, hvor den danske far og den østrigske mor begge kræver forældremyndigheden. Det er ikke muligt for Danmark at få en parallelaftale med de øvrige EU- lande på dette område, så børnenes tarv sikres. En afskaffelse af retsforbeholdet eller en tilvalgsordning er de eneste måder at sikre danske børn får samme retssikkerhed som andre børn af forskellige EU- borgere. HOVEDKONKLUSIONER: Hvert år bliver par skilt, hvor ægtefællerne kommer fra hvert sit EU- land. Dette kræver fælles EU- regler vedrørende skilsmisse og forældremyndighed. Både par og børn fra Danmark risikerer at komme i juridisk klemme, da Danmark ikke er en del af den fælles EU- lovgivning. EU varsler nye tiltag, der i højere grad skal sikre børns retssikkerhed. Heller ikke her kan Danmark deltage. Danmark har tidligere anmodet om en parallelaftale, men har fået afslag. Den eneste måde, Danmark kan deltage i den fælles EU- lovgivning, er derfor ved at afskaffe retsforbeholdet eller ved at erstatte det med en tilvalgsordning, hvor Folketinget kan vælge, hvilke dele af EU s retlige samarbejde Danmark skal deltage i.

2 I 2012 rejste en dansk far til Østrig, hentede sønnen Oliver fra børnehaven og kørte ham hjem til Danmark. Den danske far havde rettens ord for, at han havde krav på forældremyndigheden. I Østrig sad en fortvivlet mor, der beskyldte faren for at have kidnappet Oliver. Hun havde nemlig også rettens ord for, at hun havde krav på forældremyndigheden. De østrigske myndigheder har dømt den danske far for kidnapning og kræver ham udleveret. De danske myndigheder nægter. I dag er Oliver stadig hos sin far, og sagen er ikke kommet tættere på en afslutning. Sagen om Oliver er ikke enestående. I 2008 var der således 706 sager i EU om grænseoverskridende barnebortførelser mellem ægtefæller. 1 De involverede børn adskiller sig dog fra Oliver ved at have en bedre retssikkerhed gennem fælles EU- lovgivning, hvor Danmark grundet retsforbeholdet står udenfor. Dette betyder, at børn, hvor den ene forælder er dansk, nemmere kommer i juridisk klemme. Lovgivningen for resten af EU- borgerne er dog ikke perfekt, og kommissæren for retlige anliggender, Viviane Reding, tog derfor i april måned initiativ til at udvikle nye fælles EU- regler på skilsmisse- og forældremyndighedsområdet. Udgangspunktet var, at der ikke måtte komme flere Oliver- sager. I samme åndedrag måtte Reding dog understrege, at de nye initiativer ikke ville gælde i Danmark grundet vores retsforbehold. Så længe det danske retsforbehold består på dette område, kan andre danske børn komme i samme klemme som Oliver. Grænseoverskridende kærlighed kræver grænseoverskridende regler I 2007 var der 122 mio. ægteskaber i EU, hvoraf ca. 16 mio. havde en grænseoverskridende karakter. Samme år blev af disse par skilt. 2 Når kærligheden således bliver grænseoverskridende, må retssikkerheden følge med, hvis forholdet går i stykker. Historisk set har familieret dog været et ømtåleligt emne i EU- regi, da spørgsmål om bl.a. forældremyndighed og skilsmisse er tæt knyttet til forskellige nationale 1 Rapport om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, Europa- Kommissionen, 2014: 13 fodnote Rapport om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, Europa- 2 Rapport om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, Europa- Kommissionen, 2014: 4 fodnote 19.

3 retskulturer. 3 Udviklingen af fælles lovgivning på området er derfor langsommelig, og den dag i dag er familieret det eneste civilretlige område, hvor der kræves enstemmighed i Rådet. 4 Ét land kan altså blokere for et lovforslag. På trods af den nationale tøven blev der i år 2000 taget initiativ til fælles politik på skilsmisse- og forældremyndighedsområdet. Den såkaldte Bruxelles II- forordning trådte i kraft i marts 2005 for alle medlemslande undtagen Danmark. Forordningen sikrer ensartede regler for løsning af kompetencekonflikter mellem medlemslande og letter den frie bevægelighed for retsafgørelser, officielt bekræftede dokumenter og aftaler inden for Unionen, idet der fastsættes bestemmelser om deres anerkendelse og fuldbyrdelse i et andet medlemsland. 5 Forordningen er altså med til at fastlægge nogle regler for, hvilket lands domstol der kan benyttes i tvister om skilsmisse eller forældremyndighed. Ved bortførelse af et barn understreges det, at retten i det land, hvor barnet havde sit ophold, bevarer kompetencen, indtil barnet har fået sædvanligt opholdssted i andet land. 6 Hvis Danmark havde deltaget i forordningen ville disse regler afgøre, hvilket land Oliver- sagen skulle behandles i og dermed hvilken afgørelse, der skulle gælde. Forordningen er dog ikke uden huller. Når det kommer til aftalen om gensidig anerkendelse, er selve afgørelsen om forældremyndigheden ikke automatisk med. Det betyder, at et medlemsland, under visse omstændigheder, kan nægte at anerkende en anden domstols afgørelse på forældremyndigheden. Det kræver dog særlige foranstaltninger, der fortolkes forskelligt i landene. Nogle lande har derved tendens til at afvise en afgørelse ud fra argumentet om, at barnet ikke har haft mulighed for at blive hørt. 7 På skilsmisseområdet mangler der en fastsættelse af, hvilket lands lovgivning, der skal finde anvendelse på bl.a. skilsmissespørgsmål. Man kan derfor opleve et kapløb til retten, hvor parterne hver i sær skynder sig for først at få en retskendelse for forældremyndigheden og dermed at sikre sig en mere gunstig 3 De Danske Forbehold over for den Europæiske Union, DIIS, 2008: Artikel 81 stk. 3, Traktat om den Europæiske Unions Funktionsmåde, Rapport om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, Europa- Kommissionen, 2014: 2. 6 Rapport om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, Europa- Kommissionen, 2014: 6. 7 Rapport om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, Europa- Kommissionen, 2014: 10.

4 position. Samtidig er der flere dele af forordningen, der fortolkes forskelligt i medlemslandene. Der er derfor ikke altid enighed om, hvornår en domsafgørelse skal gælde i alle medlemslande. Nye tiltag er nødvendige De løse huller på skilsmisseområdet blev allerede forsøgt løst af Europa- Kommissionen i 2006 med et nyt forslag, der specificerede reglerne. 8 Det var dog ikke muligt at skaffe enstemmighed i Rådet og Europa- Kommissionen trak derfor forslaget tilbage. Men 14 lande valgte at benytte sig af muligheden for forstærket samarbejde, hvor minimum ni lande har mulighed for at gå videre i samarbejdet uden om resten af medlemslandene. 9 Siden har yderligere to lande tilsluttet sig. 10 Det forstærkede samarbejde på området, der trådte i kraft i juni 2012, giver borgerne mulighed for i fællesskab at vælge, hvilket lands love der skal gøre sig gældende ved skilsmisse og separation. Derved undgår man kapløb til retten og reducerer graden af uoverensstemmelse mellem parterne. 11 Det forstærkede samarbejde har dog ikke ændret på Europa- Kommissionens ønske om at skabe en ny fælles forordning, der også forbedrer reglerne på spørgsmålet om forældremyndigheden. Siden 2000 har Europa- Kommissionen forsøgt at få ændret reglen på det civilretlige område om, at hvert lands domstol skal godkende afgørelser. I dag er det kun spørgsmålet om forældremyndighed, der står tilbage, hvor der fortsat mangler fuld gensidig anerkendelse. En fuld gensidig anerkendelse vil betyde, at børn undgår at komme i klemme mellem forældrenes respektive domstole. Bruxelles II- forordningen formulerer klart, hvilken domstol der skal benyttes, og en fuld gensidig anerkendelse vil medføre, at domsafgørelsen automatisk vil gælde i alle EU- lande. Ved tvivlsspørgsmål om, hvilken domstol, der skal afgøre forældremyndigheden er der mulighed for at inddrage EU- Domstolen. 8 Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003, COM Artikel 20, Traktat om den Europæiske Union, Oprindeligt deltog: Østrig, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Letland, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien. Senere tilsluttede Litauen og Grækenland sig. 11 Rapport om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, Europa- Kommissionen, 2014: 5.

5 Europa- Kommissionens rapport fra april 2014, der evaluerede Bruxelles II- forordningen, understregede ligeledes den manglende fulde gensidige anerkendelse som det sidste skridt i sikringen af børns retssikkerhed. Det må derfor forventes, at den nye kommissær for retlige anliggender vil prioritere at få stillet forslag til en ny forordning for familieret, der sikrer netop dette. En ny forordning på området kan sikre, at der ikke kommer flere sager som Olivers. Danmark vil dog på grund af sit retsforbehold ikke kunne deltage i samarbejdet. Konsekvensen for Danmark Hvert år gifter mere end 1000 danskere sig med en statsborger fra et andet EU- land. 12 Grundet retsforbeholdet er begge parter og evt. børn dårligere stillet, hvis den grænseoverskridende kærlighed ender med skilsmisse. En skilsmisse afgjort i Danmark vil ikke automatisk blive godkendt i den anden parts land, der derved kan kræve endnu en domstolsafgørelse. Der er her risiko for lange forløb, hvor begge parter ikke vil bøje sig. Hvis Danmark var med i Bruxelles II- forordningen, ville det første lands afgørelse gælde i alle EU- lande. En forældremyndighedssag vil ikke nødvendigvis blive ført i det land, hvor barnet har størst tilknytning, og ved f.eks. kidnapning er Danmark ikke forpligtet til at samarbejde. Ligeledes er andre EU- lande ikke forpligtet til at samarbejde med Danmark. Hvis Danmark var med i Bruxelles II- forordningen, ville det land, hvor barnet havde størst tilknytning, have ret til at føre sagen. Afgørelsen ville derefter blive godkendt i den anden forælders land med mindre der blev gjort særlige indsigelser. Danske familier, der finder sammen på tværs af grænserne, ville være retsmæssigt bedre stillet ved en deltagelse i den fælles EU- lovgivning. Dette var den daværende regering allerede bevidst om i 2001, hvor Danmark søgte om en parallelaftale. Men Europa- Kommissionen afslog med begrundelsen om, at parallelaftaler kun kan anvendes i undtagelsestilfælde og må udgøre en overgangsordning. Samtidig lagde Europa- Kommissionen vægt på, at Danmark suverænt kan beslutte at give afkald på forbeholdet, såfremt man fra dansk side 12 Udregningerne baseret på:

6 ønsker at blive tilknyttet samarbejdet. 13 I dag er den eneste mulighed for bedre retssikkerhed for Oliver og de tusindvis af andre familier derfor, at Danmark enten afskaffer retsforbeholdet helt eller erstatter det med en tilvalgsordning, så Folketinget ved egen afgørelse kan tilslutte sig EU- samarbejdet på dette område. 13 Spørgsmål nr. 317 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, (http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/reu/spm/317/svar/874726/ /index.htm)

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev. Argumenthåndbog Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.dk Ansvarshavende redaktør Rina Valeur Rasmussen Redaktion Sebastian Lang-Jensen

Læs mere

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Med aftalen om Danmark i Europol besluttede regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 21 De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Lynn Roseberry SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Monti II er vingeskudt men problemet består

Monti II er vingeskudt men problemet består Finn Sørensen: Oplæg 18. juni 2012 på konference hos Alternativer til dagens EØS-aftale : Monti II er vingeskudt men problemet består En stor tak til arrangørerne for invitationen til at komme med et oplæg

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere