Politik for voksne med særlige behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for voksne med særlige behov"

Transkript

1 Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov

2 Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet... side 10 Fra politik til handling... side 12 Politik for voksne med særlige behov. Vedtaget af Holbæk Byråd. Juni Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde omfatter foranstaltninger til voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt voksne med alvorlige sociale problemer, specialundervisning til voksne samt visse ydelser på integrationsområdet, det vil sige: specialpædagogisk bistand til voksne botilbud for personer med særlige sociale problemer andre botilbud (længerevarende og midlertidige) ungdomsuddannelser for unge med særlige behov efterværnsforanstaltninger til årige (døgninstitutioner, opholdssteder, plejefamilier og forebyggende foranstaltninger) personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsageordninger aflastning med socialpædagogisk sigte behandling af misbrug rådgivning og rådgivningsinstitutioner beskyttet beskæftigelse aktivitets- og samværstilbud hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til borgere med særlige behov uanset aldersgruppe andre merudgifter til voksne med særlige behov boligydelse til pensionister og anden boligsikring 2

3 Forord Politik for voksne med særlige behov retter sig mod borgere i Holbæk Kommune, der har behov for særlig støtte. Målgruppen spænder meget bredt. Den omfatter blandt andet mennesker med forskellige former for fysiske handicap, mennesker med sindslidelse, misbrug eller hjemløshed og mennesker med meget nedsat funktionsevne. Disse borgeres støttebehov kan variere meget afhængig af problemets karakter og netværkets ressourcer. Som kommune har vi, i alle vore tilbud, et væsentligt medansvar for, at mennesker med fysiske, psykiske eller sociale handicap trives og får støtte til at tage ansvar for egen trivsel. Vi skal arbejde for, at vores borgere får mulighed for at leve et godt liv. Vi skal hjælpe dem, der er havnet i en socialt udsat position til at finde fodfæste igen. Vi skal sikre et værdigt liv for dem, som af forskellige årsager altid vil være afhængig af andres hjælp. Det handler i høj grad om, hvordan vi i vores tilbud møder borgeren, tilrettelægger støtten og rent praktisk udfører den. I Politik for voksne med særlige behov formulerer byrådet et menneskesyn. Det er det menneskesyn, som skal udgøre værdigrundlaget for det daglige samarbejde med de borgere, som af forskellige årsager har brug for hjælp eller støtte. Menneskesynet er udtryk for, hvordan vi ønsker, at kommunens medarbejdere skal møde borgerne, og hvordan borgerne skal opleve mødet og samarbejdet med kommunen. I politikken peger byrådet desuden på to udviklingsområder, som skal have særligt fokus i de kommende år: Vi vil blive bedre til at sikre, at borgeren oplever sammenhæng og helhed i indsatsen. Og vi vil udvikle indsatser, som bidrager til at give borgerne livskvalitet i forskellige fællesskaber. Det betyder, at der især på disse områder skal ske en positiv udvikling og forandring til gavn for borgerne. Politikken er udviklet i samarbejde med områdets mange aktører: Brugere og pårørende, foreninger, organisationer og kommunale medarbejdere, som med stort engagement har deltaget i konference, fyraftensmøder, workshops og mange andre aktiviteter. Tak til alle som har bidraget! På vegne af Holbæk Byråd Louise du Plessis de Richelieu Formand for Udvalget for Voksne Målgruppen Politik for voksne med særlige behov retter sig mod borgere bosiddende i Holbæk Kommune, som er over 18 år og har et særligt behov: fysisk handicappede udviklingshæmmede sindslidende voksne med behov for specialundervisning borgere med varigt nedsat arbejdsevne hjemløse voksne med alkohol- eller stofmisbrug 3

4 Centrale udfordringer Politik for voksne med særlige behov udspringer af Holbæk Byråds vision: Der er noget vi skal, og der er noget, vi vil. Vi skal sikre en sund økonomi og borgernes tryghed og tillid. Og vi skal sikre udvikling, medarbejdernes arbejdsglæde og medejerskab. Samtidig tager politikken afsæt i de særlige udfordringer og forudsætninger, som kendetegner området. En helt central udfordring de kommende år er, at vi skal udvikle kvaliteten i vores indsats for voksne med særlige behov, men for de samme penge. Vores realistiske udgangspunkt er, at der ikke kommer flere penge til området. Det specialiserede voksenområde har de seneste år været præget af stigende omkostninger. Vi har derfor i Holbæk Kommune haft stort fokus på styring af økonomien. Det ser ud til, at udgiftsstigningen nu er tøjlet, men der vil fortsat være stor opmærksomhed på omkostningerne. Det specialiserede voksenområde er meget lovreguleret med en række rettighedsbestemte ydelser og skal-opgaver. Og som offentlig myndighed skal vi naturligvis overholde lovgivningen. Vores arbejde med at udvikle indsatsen er derfor en god anledning til at se på, hvad vi egentlig får for de penge, der allerede er i systemet. Vi må tænke nyt og spørge os selv: Kan vi tilrettelægge indsatsen på en anden måde, så vi får bedre effekt for de samme penge? I den forbindelse er det en udfordring, at vi generelt ved for lidt om hvad virker på det specialiserede voksenområde, og at vi ikke altid får omsat ny viden til ny praksis. Det bliver der i disse år arbejdet på at ændre nationalt, for eksempel ved øget forskning og ved at understøtte kommunerne i at anvende denne forskning i de kommunale indsatser. Vores udviklingsarbejde skal derfor inspireres af forskningen og erfaringer fra andre kommuner, foreninger og organisationer. Samtidig vil vi arbejde systematisk på at samle op på de erfaringer, vi gør i vores egen organisation. Holbæk Byråds vision Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal sikre: en sund økonomi borgerne tryghed og tillid medarbejderne medejerskab og arbejdsglæde udvikling Vi vil udvikle: en kommune, hvor engagerede borgere og virksomheder har lyst til at bidrage udvikle miljøer, hvor nytænkning, udvikling og iværksætteri trives udvikle en borgerkultur, som både giver plads til den enkelte og til helheden Holbæk Kommunes byråd, maj

5 Menneskesyn Borgeren skal opleve respekt, medmenneskelighed og individuel tilgang i kontakten med kommunen. Med andre ord: borgeren skal opleve at blive behandlet ordentligt i alle situationer. Derfor møder vi borgeren med følgende menneskesyn i Holbæk Kommune: Alle har ressourcer og muligheder Vi mener, at alle er gode til noget, og at fokus på den enkeltes ressourcer og muligheder fremmer motivationen til at tage ansvar for eget liv. Vores opgave er at yde hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i den enkeltes egne ressourcer. Ved at arbejde med at fastholde og udvikle borgerens kompetencer opnår vi, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. Det giver borgeren mulighed for et mere aktivt og selvstændigt liv, hvor selvrespekt og livsglæde kan udfolde sig. Mennesker er forskellige Vi tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige; både når det gælder håb og drømme for fremtiden, og når det gælder adfærd, kommunikation og levemåde. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor den enkelte oplever sig set, hørt og respekteret også når borgeren træffer beslutninger, som vi ikke umiddelbart forstår. Princippet om mindst mulig indgriben i borgerens liv går hånd i hånd med opgaven om at fremme den enkeltes motivation til at arbejde med sin egen situation. Dette sker med en klar iagttagelse af individets ret til selv at bestemme over eget liv og samtidige pligt til at tage ansvar for eget liv. For borgeren betyder det: Mennesket i centrum. Borgeren bliver mødt som et menneske med muligheder, håb, drømme og kompetencer og ikke med udgangspunkt i hvilken diagnose borgeren eventuelt måtte have. Vi vil spørge: hvad kan du? og hvad vil du? Ansvar efter evne. Borgeren bliver understøttet i selv at tage ansvar for egen trivsel og udvikling. Kommunen har en særlig forpligtelse til at give borgerne den hjælp og støtte, som gør dem i stand til at leve et værdigt liv. Involvering. Vi holder møder med borgeren ikke om borgeren. Og løsninger findes i dialog og samarbejde med borgeren. Accept og respekt i mødet med kommunen. Mennesker er forskellige, og vi skal ikke alle leve de samme liv. Det, der er rigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis, det rigtige for den anden. Der er altid et eller andet, man er god til. Medarbejder på fyraftensmøde i forbindelse med politikudviklingen. At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Søren Kierkegaard 5

6 Udviklingsområde 1: Sammenhæng Borgere, der modtager støtte inden for det specialiserede voksenområde, har ofte mange og sammensatte problemer. Netop denne gruppe borgere har i særlig grad brug for, at kommunen tager ansvar for at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen. Sammenhæng skaber overblik, tryghed og en bedre oplevelse for borgeren. Sammenhæng mindsker risikoen for dobbeltarbejde og virkningsløse tiltag, og for at borgerens forløb bliver trukket i unødvendigt langdrag. På det specialiserede voksenområde arbejder flere forskellige enheder med hvert deres speciale og indsigt. Borgeren har derfor ofte flere sagsbehandlere, der arbejder med hver deres faglige tilgang og lovområde. Dertil kommer en række ikke-kommunale aktører, for eksempel egen læge, sygehus, uddannelsesinstitutioner, regionale behandlingstilbud med videre. Det stiller krav til vores evne til at koordinere og kommunikere. På nogle områder har vi gode erfaringer med at skabe sammenhæng i indsatsen. For eksempel omkring uddannelser til unge med særlige behov, mentorordninger til voksne, der skal fastholdes eller indsluses på arbejdsmarkedet samt inden for misbrugsbehandlingen, hvor rådgivningen arbejder tæt sammen med de regionale tilbud. Eksemplerne viser, at dialog virker! Vi lykkes, når vi, i dialog med borgeren og andre myndigheder i den konkrete sag, formår at opstille fælles mål for indsatsen. Både borgere, pårørende og medarbejdere peger på, at for mange borgere ikke oplever denne sammenhæng. Måske oplever de endda, at forskellige kommunale enheder trækker i hver sin retning. Byrådet vil sikre, at borgeren møder én kommune, som tager ansvar for, at borgeren får den relevante rådgivning og støtte. Det er centralt for byrådet, at borgeren hele vejen igennem et sagsforløb ved, hvem der har hånd om sagsbehandlingen, hvad der er næste skridt, og hvor man kan henvende sig med spørgsmål. Borgeren skal opleve at være i centrum for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Udviklingsområder Byrådet har valgt to udviklingsområder. Det udtrykker en prioritering af, hvor alle medarbejdere de kommende år skal skærpe blikket og videreudvikle indsatsen. For hvert udviklingsområde er det beskrevet, hvad byrådet ønsker at opnå. Efterfølgende udarbejdes en udviklingsplan, der beskriver, hvordan denne forandring gennemføres i organisationen. Udviklingsplanen godkendes af byrådet sommeren Borger 6

7 i indsatsen Udviklingsmål Borgerne skal opleve en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor den enkelte er i centrum. Det betyder, at de forskellige kommunale indsatser skal understøtte hinanden og koordineres omkring borgeren. Og det betyder også, at kommunen tager ansvaret for at koordinere samarbejdet med andre kommuner og ikke-kommunale samarbejdspartnere, når det er relevant. Hvis du er kontanthjælpsmodtager kan din ydelse blive stoppet, hvis du ikke møder op til en aftale. Hvis du så bliver indlagt på grund af en psykisk lidelse, og derfor ikke møder op, risikerer du rent faktisk, at din ydelse ophører. Så bliver din husleje ikke betalt, og du bliver sat på gaden. Pårørende på konferencen om det specialiserede voksenområde Vi medarbejdere har selv svært ved at få overblik og finde ud af, hvor i systemet vi skal henvende os. Vi arbejder med hvert vores speciale, men ved ikke så meget om, hvad de andre laver. Hvordan kan vi så forvente, at borgeren skal kunne se sammenhængen? Pejlemærker for indsatsen Pejlemærkerne er et udtryk for, hvilken virkning byrådet ønsker. Borgerne skal opleve, at deres problemer ses i sammenhæng og helhed. Borgerne skal opleve, at kommunens medarbejdere sikrer koordinering og samarbejde mellem de kommunale enheder og andre samarbejdspartere som for eksempel sygehuse og uddannelsesinstitutioner, når der er behov. Det betyder for eksempel at: -- Børn med særlige behov vil opleve, at overgangen til voksenområdet er planlagt i god tid, så forsørgelse, uddannelse og så videre er afklaret inden, det fyldte 18. år. -- Unge med særlige behov vil opleve bedre overgang fra uddannelse til arbejde/aktivitet og bolig. -- Borgere på midlertidige botilbud vil opleve, at myndighedsindsatsen i hele kommunen målrettes mod, at borgeren skal bo i en mere selvstændig bolig. -- Hjemløse vil opleve, at de hurtigst muligt kommer i egen bolig, fordi kommunens indsats koordineres bedre. Medarbejderne skal opleve, at de bliver understøttet i at sikre sammenhæng i indsatsen; herunder at de har den nødvendige opbakning fra ledelsen og nødvendige kompetencer og værktøjer til at løfte opgaven. Medarbejder på fyraftensmøde i forbindelse med politikudviklingen 7

8 Udviklingsområde 2: Livskvalitet Vi tror på, at alle mennesker, som udgangspunkt har glæde af at være en del af et fællesskab. Deltagelse i et fællesskab giver livskvalitet. Man føler sig værdsat af andre mennesker, og fællesskabet danner ramme om personlig udvikling, venskaber og oplevelser. Der findes mange forskellige fællesskaber: De nære fællesskaber i familien og der, hvor man bor. Fællesskabet i ungdomsklubben eller den lokale fodboldklub, fællesskabet på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet samt de digitale fællesskaber på Facebook eller Twitter. Og så er der det store fællesskab samfundet hvor det at kunne købe ind, låne bøger på biblioteket og komme til orde i offentlige forsamlinger har betydning for oplevelsen af livskvalitet. Desværre er ikke alle en del af et fællesskab. Mennesker med fysiske, psykiske eller sociale handicap kan have udfordringer, som vanskeliggør deres deltagelse i sociale sammenhænge. Måske har de svært ved at deltage på grund af begrænsede muligheder for at transportere sig selv. Måske har de svært ved at leve op til fællesskabets forventninger eller krav. Eller måske føler de sig ikke velkomne i opgangen, i idrætsforeningen, på caféen eller i biografklubben. Hvis man ikke er del af et fællesskab, øges risikoen for et ensomt og inaktivt liv. Derfor vil vi have fokus på borgernes deltagelse i fællesskaber som et vigtigt element til at øge livskvaliteten. Når vi møder borgeren, har vi øje for hvilke fællesskaber, der kan give livskvalitet for den enkelte. Vi samarbejder med erhvervslivet og kultur- og idrætsforeninger om at give plads til forskellighed. Også i vores egne tilbud tænker vi deltagelse i fællesskaber ind som en vigtig del af indsatsen, for eksempel på uddannelsesområdet og på bostederne. Desuden arbejder vi løbende med at sikre god tilgængelighed i bygninger, byrum og natur. Byrådet vil sikre, at borgere med særlige behov får mulighed for at deltage i fællesskaber, som giver livskvalitet for dem. Det handler om at forebygge, at borgere dropper ud af uddannelse, arbejde eller fritidsaktiviteter, og det handler om at understøtte deltagelse i og etablering af fællesskaber, som giver livskvalitet i de nære sociale sammenhænge. 8

9 i fællesskabet Udviklingsmål Borgerne skal understøttes i at deltage i fællesskaber, som giver livskvalitet, og fællesskaberne skal baseres på mangfoldighed, så der skabes plads til alle. Det betyder, at mulighederne for livskvalitet i fællesskaber tænkes ind i alle kommunens indsatser: botilbud, behandlingsindsatser og fritids- og aktivitetstilbud. Og det betyder, at kommunen skal medvirke til at understøtte mulighederne for at arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud kan rumme og fastholde borgere med særlige behov. Pejlemærker for indsatsen Pejlemærkerne er et udtryk for, hvilken virkning byrådet ønsker. Flere unge med særlige behov går i almindelige skoler og uddannelser og oplever udvikling og livskvalitet i disse fællesskaber. Flere borgere med særlige behov tager del i kultur- og fritidslivet. Kan I huske HBI i gamle dage? Villy Præst og Tut-Ernst det var hele deres liv at komme derude. Det gav dem livsindhold. Og samtidig hjalp de med en masse. Byrådspolitiker på byrådets temamøde om politik for voksne med særlige behov I skal ikke lave tosseaktivering. Kommunen skal være foregangskommune og skabe meningsfulde jobs til udviklingshæmmede og andre borgere, for eksempel i kantinen. Repræsentant fra brugerorgaisation på konferencen om det specialiserede voksenområde. Når ensomheden tager over, så savner man at være sammen med andre. Derfor er det vigtig, at der er et tilbud, som kan udfylde ensomheden. Man skal acceptere, at alle ikke passer ind i de tilbud, der er i kommunen. Repræsentant fra brugerorganisation på konferencen om det specialiserede voksenområde Flere borgere får arbejde i jobfunktioner tæt på det almindelige arbejdsmarked. Flere fleksible boliger til borgere med særlige behov i almindelige boligområder. Større mangfoldighed på bosteder og aktivitetstilbud pårørende og andre sociale netværk er med til at udvikle aktiviteter og fællesskaber. Fysisk og social tilgængelighed i bygninger, i det offentlige rum, på kommunens hjemmeside og ved aktiviteter og arrangementer i kommunalt regi prioriteres. 9

10 Fra politik til handling Politik for voksne med særlige behov følges op af en udviklingsplan, som sætter ord på, hvilke konkrete tiltag der skal ske for at omsætte politikkens udviklingsområder til handling. Men en politik og en udviklingsplan skaber ikke i sig selv forandringer. Forandringen sker først, når den enkelte medarbejder løser opgaverne på en ny måde eller møder borgerne med en ny tilgang. Forandring kræver mod, tillid og ejerskab til forandringstiltagene. Udarbejdelse af udviklingsplanen og den efterfølgende realisering skal derfor ske i et tæt samarbejde mellem direktion, chefer, ledere og medarbejdere på området. Desuden vil vi aktivt inddrage samarbejdspartnere uden for den kommunale administration, for eksempel sygehuse, virksomheder og foreninger. Byrådet ønsker at udvikle dialogen med borgerne og de organisationer og foreninger, der repræsenterer de berørte borgere. Sammen skal vi skabe rum for debat om aktuelle emner - mellem byråd, foreninger, organisationer og medarbejdere. Udviklingsplanen forventes færdig i efteråret Der udarbejdes en årlig status for indsatsen på politikkens udviklingsområder. Første status udarbejdes i Arbejdet med at gennemføre forandringstiltagene vil løbe frem til udgangen af 2014, hvor et nyt byråd vil vurdere om Politik for voksne med særlige behov skal revideres. 10

Forsidebillede. Forslag til

Forsidebillede. Forslag til Forsidebillede Forslag til Politik for voksne med særlige behov Marts 2012 Indhold Forord Centrale udfordringer... Menneskesyn Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen Livskvalitet i fællesskabet... Fra

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber... 11

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere