Politik for voksne med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for voksne med særlige behov"

Transkript

1 Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov

2 Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet... side 10 Fra politik til handling... side 12 Politik for voksne med særlige behov. Vedtaget af Holbæk Byråd. Juni Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde omfatter foranstaltninger til voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt voksne med alvorlige sociale problemer, specialundervisning til voksne samt visse ydelser på integrationsområdet, det vil sige: specialpædagogisk bistand til voksne botilbud for personer med særlige sociale problemer andre botilbud (længerevarende og midlertidige) ungdomsuddannelser for unge med særlige behov efterværnsforanstaltninger til årige (døgninstitutioner, opholdssteder, plejefamilier og forebyggende foranstaltninger) personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsageordninger aflastning med socialpædagogisk sigte behandling af misbrug rådgivning og rådgivningsinstitutioner beskyttet beskæftigelse aktivitets- og samværstilbud hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til borgere med særlige behov uanset aldersgruppe andre merudgifter til voksne med særlige behov boligydelse til pensionister og anden boligsikring 2

3 Forord Politik for voksne med særlige behov retter sig mod borgere i Holbæk Kommune, der har behov for særlig støtte. Målgruppen spænder meget bredt. Den omfatter blandt andet mennesker med forskellige former for fysiske handicap, mennesker med sindslidelse, misbrug eller hjemløshed og mennesker med meget nedsat funktionsevne. Disse borgeres støttebehov kan variere meget afhængig af problemets karakter og netværkets ressourcer. Som kommune har vi, i alle vore tilbud, et væsentligt medansvar for, at mennesker med fysiske, psykiske eller sociale handicap trives og får støtte til at tage ansvar for egen trivsel. Vi skal arbejde for, at vores borgere får mulighed for at leve et godt liv. Vi skal hjælpe dem, der er havnet i en socialt udsat position til at finde fodfæste igen. Vi skal sikre et værdigt liv for dem, som af forskellige årsager altid vil være afhængig af andres hjælp. Det handler i høj grad om, hvordan vi i vores tilbud møder borgeren, tilrettelægger støtten og rent praktisk udfører den. I Politik for voksne med særlige behov formulerer byrådet et menneskesyn. Det er det menneskesyn, som skal udgøre værdigrundlaget for det daglige samarbejde med de borgere, som af forskellige årsager har brug for hjælp eller støtte. Menneskesynet er udtryk for, hvordan vi ønsker, at kommunens medarbejdere skal møde borgerne, og hvordan borgerne skal opleve mødet og samarbejdet med kommunen. I politikken peger byrådet desuden på to udviklingsområder, som skal have særligt fokus i de kommende år: Vi vil blive bedre til at sikre, at borgeren oplever sammenhæng og helhed i indsatsen. Og vi vil udvikle indsatser, som bidrager til at give borgerne livskvalitet i forskellige fællesskaber. Det betyder, at der især på disse områder skal ske en positiv udvikling og forandring til gavn for borgerne. Politikken er udviklet i samarbejde med områdets mange aktører: Brugere og pårørende, foreninger, organisationer og kommunale medarbejdere, som med stort engagement har deltaget i konference, fyraftensmøder, workshops og mange andre aktiviteter. Tak til alle som har bidraget! På vegne af Holbæk Byråd Louise du Plessis de Richelieu Formand for Udvalget for Voksne Målgruppen Politik for voksne med særlige behov retter sig mod borgere bosiddende i Holbæk Kommune, som er over 18 år og har et særligt behov: fysisk handicappede udviklingshæmmede sindslidende voksne med behov for specialundervisning borgere med varigt nedsat arbejdsevne hjemløse voksne med alkohol- eller stofmisbrug 3

4 Centrale udfordringer Politik for voksne med særlige behov udspringer af Holbæk Byråds vision: Der er noget vi skal, og der er noget, vi vil. Vi skal sikre en sund økonomi og borgernes tryghed og tillid. Og vi skal sikre udvikling, medarbejdernes arbejdsglæde og medejerskab. Samtidig tager politikken afsæt i de særlige udfordringer og forudsætninger, som kendetegner området. En helt central udfordring de kommende år er, at vi skal udvikle kvaliteten i vores indsats for voksne med særlige behov, men for de samme penge. Vores realistiske udgangspunkt er, at der ikke kommer flere penge til området. Det specialiserede voksenområde har de seneste år været præget af stigende omkostninger. Vi har derfor i Holbæk Kommune haft stort fokus på styring af økonomien. Det ser ud til, at udgiftsstigningen nu er tøjlet, men der vil fortsat være stor opmærksomhed på omkostningerne. Det specialiserede voksenområde er meget lovreguleret med en række rettighedsbestemte ydelser og skal-opgaver. Og som offentlig myndighed skal vi naturligvis overholde lovgivningen. Vores arbejde med at udvikle indsatsen er derfor en god anledning til at se på, hvad vi egentlig får for de penge, der allerede er i systemet. Vi må tænke nyt og spørge os selv: Kan vi tilrettelægge indsatsen på en anden måde, så vi får bedre effekt for de samme penge? I den forbindelse er det en udfordring, at vi generelt ved for lidt om hvad virker på det specialiserede voksenområde, og at vi ikke altid får omsat ny viden til ny praksis. Det bliver der i disse år arbejdet på at ændre nationalt, for eksempel ved øget forskning og ved at understøtte kommunerne i at anvende denne forskning i de kommunale indsatser. Vores udviklingsarbejde skal derfor inspireres af forskningen og erfaringer fra andre kommuner, foreninger og organisationer. Samtidig vil vi arbejde systematisk på at samle op på de erfaringer, vi gør i vores egen organisation. Holbæk Byråds vision Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal sikre: en sund økonomi borgerne tryghed og tillid medarbejderne medejerskab og arbejdsglæde udvikling Vi vil udvikle: en kommune, hvor engagerede borgere og virksomheder har lyst til at bidrage udvikle miljøer, hvor nytænkning, udvikling og iværksætteri trives udvikle en borgerkultur, som både giver plads til den enkelte og til helheden Holbæk Kommunes byråd, maj

5 Menneskesyn Borgeren skal opleve respekt, medmenneskelighed og individuel tilgang i kontakten med kommunen. Med andre ord: borgeren skal opleve at blive behandlet ordentligt i alle situationer. Derfor møder vi borgeren med følgende menneskesyn i Holbæk Kommune: Alle har ressourcer og muligheder Vi mener, at alle er gode til noget, og at fokus på den enkeltes ressourcer og muligheder fremmer motivationen til at tage ansvar for eget liv. Vores opgave er at yde hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i den enkeltes egne ressourcer. Ved at arbejde med at fastholde og udvikle borgerens kompetencer opnår vi, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. Det giver borgeren mulighed for et mere aktivt og selvstændigt liv, hvor selvrespekt og livsglæde kan udfolde sig. Mennesker er forskellige Vi tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige; både når det gælder håb og drømme for fremtiden, og når det gælder adfærd, kommunikation og levemåde. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor den enkelte oplever sig set, hørt og respekteret også når borgeren træffer beslutninger, som vi ikke umiddelbart forstår. Princippet om mindst mulig indgriben i borgerens liv går hånd i hånd med opgaven om at fremme den enkeltes motivation til at arbejde med sin egen situation. Dette sker med en klar iagttagelse af individets ret til selv at bestemme over eget liv og samtidige pligt til at tage ansvar for eget liv. For borgeren betyder det: Mennesket i centrum. Borgeren bliver mødt som et menneske med muligheder, håb, drømme og kompetencer og ikke med udgangspunkt i hvilken diagnose borgeren eventuelt måtte have. Vi vil spørge: hvad kan du? og hvad vil du? Ansvar efter evne. Borgeren bliver understøttet i selv at tage ansvar for egen trivsel og udvikling. Kommunen har en særlig forpligtelse til at give borgerne den hjælp og støtte, som gør dem i stand til at leve et værdigt liv. Involvering. Vi holder møder med borgeren ikke om borgeren. Og løsninger findes i dialog og samarbejde med borgeren. Accept og respekt i mødet med kommunen. Mennesker er forskellige, og vi skal ikke alle leve de samme liv. Det, der er rigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis, det rigtige for den anden. Der er altid et eller andet, man er god til. Medarbejder på fyraftensmøde i forbindelse med politikudviklingen. At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Søren Kierkegaard 5

6 Udviklingsområde 1: Sammenhæng Borgere, der modtager støtte inden for det specialiserede voksenområde, har ofte mange og sammensatte problemer. Netop denne gruppe borgere har i særlig grad brug for, at kommunen tager ansvar for at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen. Sammenhæng skaber overblik, tryghed og en bedre oplevelse for borgeren. Sammenhæng mindsker risikoen for dobbeltarbejde og virkningsløse tiltag, og for at borgerens forløb bliver trukket i unødvendigt langdrag. På det specialiserede voksenområde arbejder flere forskellige enheder med hvert deres speciale og indsigt. Borgeren har derfor ofte flere sagsbehandlere, der arbejder med hver deres faglige tilgang og lovområde. Dertil kommer en række ikke-kommunale aktører, for eksempel egen læge, sygehus, uddannelsesinstitutioner, regionale behandlingstilbud med videre. Det stiller krav til vores evne til at koordinere og kommunikere. På nogle områder har vi gode erfaringer med at skabe sammenhæng i indsatsen. For eksempel omkring uddannelser til unge med særlige behov, mentorordninger til voksne, der skal fastholdes eller indsluses på arbejdsmarkedet samt inden for misbrugsbehandlingen, hvor rådgivningen arbejder tæt sammen med de regionale tilbud. Eksemplerne viser, at dialog virker! Vi lykkes, når vi, i dialog med borgeren og andre myndigheder i den konkrete sag, formår at opstille fælles mål for indsatsen. Både borgere, pårørende og medarbejdere peger på, at for mange borgere ikke oplever denne sammenhæng. Måske oplever de endda, at forskellige kommunale enheder trækker i hver sin retning. Byrådet vil sikre, at borgeren møder én kommune, som tager ansvar for, at borgeren får den relevante rådgivning og støtte. Det er centralt for byrådet, at borgeren hele vejen igennem et sagsforløb ved, hvem der har hånd om sagsbehandlingen, hvad der er næste skridt, og hvor man kan henvende sig med spørgsmål. Borgeren skal opleve at være i centrum for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Udviklingsområder Byrådet har valgt to udviklingsområder. Det udtrykker en prioritering af, hvor alle medarbejdere de kommende år skal skærpe blikket og videreudvikle indsatsen. For hvert udviklingsområde er det beskrevet, hvad byrådet ønsker at opnå. Efterfølgende udarbejdes en udviklingsplan, der beskriver, hvordan denne forandring gennemføres i organisationen. Udviklingsplanen godkendes af byrådet sommeren Borger 6

7 i indsatsen Udviklingsmål Borgerne skal opleve en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor den enkelte er i centrum. Det betyder, at de forskellige kommunale indsatser skal understøtte hinanden og koordineres omkring borgeren. Og det betyder også, at kommunen tager ansvaret for at koordinere samarbejdet med andre kommuner og ikke-kommunale samarbejdspartnere, når det er relevant. Hvis du er kontanthjælpsmodtager kan din ydelse blive stoppet, hvis du ikke møder op til en aftale. Hvis du så bliver indlagt på grund af en psykisk lidelse, og derfor ikke møder op, risikerer du rent faktisk, at din ydelse ophører. Så bliver din husleje ikke betalt, og du bliver sat på gaden. Pårørende på konferencen om det specialiserede voksenområde Vi medarbejdere har selv svært ved at få overblik og finde ud af, hvor i systemet vi skal henvende os. Vi arbejder med hvert vores speciale, men ved ikke så meget om, hvad de andre laver. Hvordan kan vi så forvente, at borgeren skal kunne se sammenhængen? Pejlemærker for indsatsen Pejlemærkerne er et udtryk for, hvilken virkning byrådet ønsker. Borgerne skal opleve, at deres problemer ses i sammenhæng og helhed. Borgerne skal opleve, at kommunens medarbejdere sikrer koordinering og samarbejde mellem de kommunale enheder og andre samarbejdspartere som for eksempel sygehuse og uddannelsesinstitutioner, når der er behov. Det betyder for eksempel at: -- Børn med særlige behov vil opleve, at overgangen til voksenområdet er planlagt i god tid, så forsørgelse, uddannelse og så videre er afklaret inden, det fyldte 18. år. -- Unge med særlige behov vil opleve bedre overgang fra uddannelse til arbejde/aktivitet og bolig. -- Borgere på midlertidige botilbud vil opleve, at myndighedsindsatsen i hele kommunen målrettes mod, at borgeren skal bo i en mere selvstændig bolig. -- Hjemløse vil opleve, at de hurtigst muligt kommer i egen bolig, fordi kommunens indsats koordineres bedre. Medarbejderne skal opleve, at de bliver understøttet i at sikre sammenhæng i indsatsen; herunder at de har den nødvendige opbakning fra ledelsen og nødvendige kompetencer og værktøjer til at løfte opgaven. Medarbejder på fyraftensmøde i forbindelse med politikudviklingen 7

8 Udviklingsområde 2: Livskvalitet Vi tror på, at alle mennesker, som udgangspunkt har glæde af at være en del af et fællesskab. Deltagelse i et fællesskab giver livskvalitet. Man føler sig værdsat af andre mennesker, og fællesskabet danner ramme om personlig udvikling, venskaber og oplevelser. Der findes mange forskellige fællesskaber: De nære fællesskaber i familien og der, hvor man bor. Fællesskabet i ungdomsklubben eller den lokale fodboldklub, fællesskabet på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet samt de digitale fællesskaber på Facebook eller Twitter. Og så er der det store fællesskab samfundet hvor det at kunne købe ind, låne bøger på biblioteket og komme til orde i offentlige forsamlinger har betydning for oplevelsen af livskvalitet. Desværre er ikke alle en del af et fællesskab. Mennesker med fysiske, psykiske eller sociale handicap kan have udfordringer, som vanskeliggør deres deltagelse i sociale sammenhænge. Måske har de svært ved at deltage på grund af begrænsede muligheder for at transportere sig selv. Måske har de svært ved at leve op til fællesskabets forventninger eller krav. Eller måske føler de sig ikke velkomne i opgangen, i idrætsforeningen, på caféen eller i biografklubben. Hvis man ikke er del af et fællesskab, øges risikoen for et ensomt og inaktivt liv. Derfor vil vi have fokus på borgernes deltagelse i fællesskaber som et vigtigt element til at øge livskvaliteten. Når vi møder borgeren, har vi øje for hvilke fællesskaber, der kan give livskvalitet for den enkelte. Vi samarbejder med erhvervslivet og kultur- og idrætsforeninger om at give plads til forskellighed. Også i vores egne tilbud tænker vi deltagelse i fællesskaber ind som en vigtig del af indsatsen, for eksempel på uddannelsesområdet og på bostederne. Desuden arbejder vi løbende med at sikre god tilgængelighed i bygninger, byrum og natur. Byrådet vil sikre, at borgere med særlige behov får mulighed for at deltage i fællesskaber, som giver livskvalitet for dem. Det handler om at forebygge, at borgere dropper ud af uddannelse, arbejde eller fritidsaktiviteter, og det handler om at understøtte deltagelse i og etablering af fællesskaber, som giver livskvalitet i de nære sociale sammenhænge. 8

9 i fællesskabet Udviklingsmål Borgerne skal understøttes i at deltage i fællesskaber, som giver livskvalitet, og fællesskaberne skal baseres på mangfoldighed, så der skabes plads til alle. Det betyder, at mulighederne for livskvalitet i fællesskaber tænkes ind i alle kommunens indsatser: botilbud, behandlingsindsatser og fritids- og aktivitetstilbud. Og det betyder, at kommunen skal medvirke til at understøtte mulighederne for at arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud kan rumme og fastholde borgere med særlige behov. Pejlemærker for indsatsen Pejlemærkerne er et udtryk for, hvilken virkning byrådet ønsker. Flere unge med særlige behov går i almindelige skoler og uddannelser og oplever udvikling og livskvalitet i disse fællesskaber. Flere borgere med særlige behov tager del i kultur- og fritidslivet. Kan I huske HBI i gamle dage? Villy Præst og Tut-Ernst det var hele deres liv at komme derude. Det gav dem livsindhold. Og samtidig hjalp de med en masse. Byrådspolitiker på byrådets temamøde om politik for voksne med særlige behov I skal ikke lave tosseaktivering. Kommunen skal være foregangskommune og skabe meningsfulde jobs til udviklingshæmmede og andre borgere, for eksempel i kantinen. Repræsentant fra brugerorgaisation på konferencen om det specialiserede voksenområde. Når ensomheden tager over, så savner man at være sammen med andre. Derfor er det vigtig, at der er et tilbud, som kan udfylde ensomheden. Man skal acceptere, at alle ikke passer ind i de tilbud, der er i kommunen. Repræsentant fra brugerorganisation på konferencen om det specialiserede voksenområde Flere borgere får arbejde i jobfunktioner tæt på det almindelige arbejdsmarked. Flere fleksible boliger til borgere med særlige behov i almindelige boligområder. Større mangfoldighed på bosteder og aktivitetstilbud pårørende og andre sociale netværk er med til at udvikle aktiviteter og fællesskaber. Fysisk og social tilgængelighed i bygninger, i det offentlige rum, på kommunens hjemmeside og ved aktiviteter og arrangementer i kommunalt regi prioriteres. 9

10 Fra politik til handling Politik for voksne med særlige behov følges op af en udviklingsplan, som sætter ord på, hvilke konkrete tiltag der skal ske for at omsætte politikkens udviklingsområder til handling. Men en politik og en udviklingsplan skaber ikke i sig selv forandringer. Forandringen sker først, når den enkelte medarbejder løser opgaverne på en ny måde eller møder borgerne med en ny tilgang. Forandring kræver mod, tillid og ejerskab til forandringstiltagene. Udarbejdelse af udviklingsplanen og den efterfølgende realisering skal derfor ske i et tæt samarbejde mellem direktion, chefer, ledere og medarbejdere på området. Desuden vil vi aktivt inddrage samarbejdspartnere uden for den kommunale administration, for eksempel sygehuse, virksomheder og foreninger. Byrådet ønsker at udvikle dialogen med borgerne og de organisationer og foreninger, der repræsenterer de berørte borgere. Sammen skal vi skabe rum for debat om aktuelle emner - mellem byråd, foreninger, organisationer og medarbejdere. Udviklingsplanen forventes færdig i efteråret Der udarbejdes en årlig status for indsatsen på politikkens udviklingsområder. Første status udarbejdes i Arbejdet med at gennemføre forandringstiltagene vil løbe frem til udgangen af 2014, hvor et nyt byråd vil vurdere om Politik for voksne med særlige behov skal revideres. 10

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Sønderborg Kommune: 76.000 indbyggere Socialpsykiatrien: 550 borgere + væresteder ca.150 borgere Rehabiliteringsstrategi Grundlæggende antagelser: Sønderborg Kommune

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889037 Handicap- og Psykiatripolitik Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere