Politik for voksne med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for voksne med særlige behov"

Transkript

1 Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov

2 Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet... side 10 Fra politik til handling... side 12 Politik for voksne med særlige behov. Vedtaget af Holbæk Byråd. Juni Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde omfatter foranstaltninger til voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt voksne med alvorlige sociale problemer, specialundervisning til voksne samt visse ydelser på integrationsområdet, det vil sige: specialpædagogisk bistand til voksne botilbud for personer med særlige sociale problemer andre botilbud (længerevarende og midlertidige) ungdomsuddannelser for unge med særlige behov efterværnsforanstaltninger til årige (døgninstitutioner, opholdssteder, plejefamilier og forebyggende foranstaltninger) personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsageordninger aflastning med socialpædagogisk sigte behandling af misbrug rådgivning og rådgivningsinstitutioner beskyttet beskæftigelse aktivitets- og samværstilbud hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til borgere med særlige behov uanset aldersgruppe andre merudgifter til voksne med særlige behov boligydelse til pensionister og anden boligsikring 2

3 Forord Politik for voksne med særlige behov retter sig mod borgere i Holbæk Kommune, der har behov for særlig støtte. Målgruppen spænder meget bredt. Den omfatter blandt andet mennesker med forskellige former for fysiske handicap, mennesker med sindslidelse, misbrug eller hjemløshed og mennesker med meget nedsat funktionsevne. Disse borgeres støttebehov kan variere meget afhængig af problemets karakter og netværkets ressourcer. Som kommune har vi, i alle vore tilbud, et væsentligt medansvar for, at mennesker med fysiske, psykiske eller sociale handicap trives og får støtte til at tage ansvar for egen trivsel. Vi skal arbejde for, at vores borgere får mulighed for at leve et godt liv. Vi skal hjælpe dem, der er havnet i en socialt udsat position til at finde fodfæste igen. Vi skal sikre et værdigt liv for dem, som af forskellige årsager altid vil være afhængig af andres hjælp. Det handler i høj grad om, hvordan vi i vores tilbud møder borgeren, tilrettelægger støtten og rent praktisk udfører den. I Politik for voksne med særlige behov formulerer byrådet et menneskesyn. Det er det menneskesyn, som skal udgøre værdigrundlaget for det daglige samarbejde med de borgere, som af forskellige årsager har brug for hjælp eller støtte. Menneskesynet er udtryk for, hvordan vi ønsker, at kommunens medarbejdere skal møde borgerne, og hvordan borgerne skal opleve mødet og samarbejdet med kommunen. I politikken peger byrådet desuden på to udviklingsområder, som skal have særligt fokus i de kommende år: Vi vil blive bedre til at sikre, at borgeren oplever sammenhæng og helhed i indsatsen. Og vi vil udvikle indsatser, som bidrager til at give borgerne livskvalitet i forskellige fællesskaber. Det betyder, at der især på disse områder skal ske en positiv udvikling og forandring til gavn for borgerne. Politikken er udviklet i samarbejde med områdets mange aktører: Brugere og pårørende, foreninger, organisationer og kommunale medarbejdere, som med stort engagement har deltaget i konference, fyraftensmøder, workshops og mange andre aktiviteter. Tak til alle som har bidraget! På vegne af Holbæk Byråd Louise du Plessis de Richelieu Formand for Udvalget for Voksne Målgruppen Politik for voksne med særlige behov retter sig mod borgere bosiddende i Holbæk Kommune, som er over 18 år og har et særligt behov: fysisk handicappede udviklingshæmmede sindslidende voksne med behov for specialundervisning borgere med varigt nedsat arbejdsevne hjemløse voksne med alkohol- eller stofmisbrug 3

4 Centrale udfordringer Politik for voksne med særlige behov udspringer af Holbæk Byråds vision: Der er noget vi skal, og der er noget, vi vil. Vi skal sikre en sund økonomi og borgernes tryghed og tillid. Og vi skal sikre udvikling, medarbejdernes arbejdsglæde og medejerskab. Samtidig tager politikken afsæt i de særlige udfordringer og forudsætninger, som kendetegner området. En helt central udfordring de kommende år er, at vi skal udvikle kvaliteten i vores indsats for voksne med særlige behov, men for de samme penge. Vores realistiske udgangspunkt er, at der ikke kommer flere penge til området. Det specialiserede voksenområde har de seneste år været præget af stigende omkostninger. Vi har derfor i Holbæk Kommune haft stort fokus på styring af økonomien. Det ser ud til, at udgiftsstigningen nu er tøjlet, men der vil fortsat være stor opmærksomhed på omkostningerne. Det specialiserede voksenområde er meget lovreguleret med en række rettighedsbestemte ydelser og skal-opgaver. Og som offentlig myndighed skal vi naturligvis overholde lovgivningen. Vores arbejde med at udvikle indsatsen er derfor en god anledning til at se på, hvad vi egentlig får for de penge, der allerede er i systemet. Vi må tænke nyt og spørge os selv: Kan vi tilrettelægge indsatsen på en anden måde, så vi får bedre effekt for de samme penge? I den forbindelse er det en udfordring, at vi generelt ved for lidt om hvad virker på det specialiserede voksenområde, og at vi ikke altid får omsat ny viden til ny praksis. Det bliver der i disse år arbejdet på at ændre nationalt, for eksempel ved øget forskning og ved at understøtte kommunerne i at anvende denne forskning i de kommunale indsatser. Vores udviklingsarbejde skal derfor inspireres af forskningen og erfaringer fra andre kommuner, foreninger og organisationer. Samtidig vil vi arbejde systematisk på at samle op på de erfaringer, vi gør i vores egen organisation. Holbæk Byråds vision Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal sikre: en sund økonomi borgerne tryghed og tillid medarbejderne medejerskab og arbejdsglæde udvikling Vi vil udvikle: en kommune, hvor engagerede borgere og virksomheder har lyst til at bidrage udvikle miljøer, hvor nytænkning, udvikling og iværksætteri trives udvikle en borgerkultur, som både giver plads til den enkelte og til helheden Holbæk Kommunes byråd, maj

5 Menneskesyn Borgeren skal opleve respekt, medmenneskelighed og individuel tilgang i kontakten med kommunen. Med andre ord: borgeren skal opleve at blive behandlet ordentligt i alle situationer. Derfor møder vi borgeren med følgende menneskesyn i Holbæk Kommune: Alle har ressourcer og muligheder Vi mener, at alle er gode til noget, og at fokus på den enkeltes ressourcer og muligheder fremmer motivationen til at tage ansvar for eget liv. Vores opgave er at yde hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i den enkeltes egne ressourcer. Ved at arbejde med at fastholde og udvikle borgerens kompetencer opnår vi, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. Det giver borgeren mulighed for et mere aktivt og selvstændigt liv, hvor selvrespekt og livsglæde kan udfolde sig. Mennesker er forskellige Vi tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige; både når det gælder håb og drømme for fremtiden, og når det gælder adfærd, kommunikation og levemåde. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor den enkelte oplever sig set, hørt og respekteret også når borgeren træffer beslutninger, som vi ikke umiddelbart forstår. Princippet om mindst mulig indgriben i borgerens liv går hånd i hånd med opgaven om at fremme den enkeltes motivation til at arbejde med sin egen situation. Dette sker med en klar iagttagelse af individets ret til selv at bestemme over eget liv og samtidige pligt til at tage ansvar for eget liv. For borgeren betyder det: Mennesket i centrum. Borgeren bliver mødt som et menneske med muligheder, håb, drømme og kompetencer og ikke med udgangspunkt i hvilken diagnose borgeren eventuelt måtte have. Vi vil spørge: hvad kan du? og hvad vil du? Ansvar efter evne. Borgeren bliver understøttet i selv at tage ansvar for egen trivsel og udvikling. Kommunen har en særlig forpligtelse til at give borgerne den hjælp og støtte, som gør dem i stand til at leve et værdigt liv. Involvering. Vi holder møder med borgeren ikke om borgeren. Og løsninger findes i dialog og samarbejde med borgeren. Accept og respekt i mødet med kommunen. Mennesker er forskellige, og vi skal ikke alle leve de samme liv. Det, der er rigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis, det rigtige for den anden. Der er altid et eller andet, man er god til. Medarbejder på fyraftensmøde i forbindelse med politikudviklingen. At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Søren Kierkegaard 5

6 Udviklingsområde 1: Sammenhæng Borgere, der modtager støtte inden for det specialiserede voksenområde, har ofte mange og sammensatte problemer. Netop denne gruppe borgere har i særlig grad brug for, at kommunen tager ansvar for at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen. Sammenhæng skaber overblik, tryghed og en bedre oplevelse for borgeren. Sammenhæng mindsker risikoen for dobbeltarbejde og virkningsløse tiltag, og for at borgerens forløb bliver trukket i unødvendigt langdrag. På det specialiserede voksenområde arbejder flere forskellige enheder med hvert deres speciale og indsigt. Borgeren har derfor ofte flere sagsbehandlere, der arbejder med hver deres faglige tilgang og lovområde. Dertil kommer en række ikke-kommunale aktører, for eksempel egen læge, sygehus, uddannelsesinstitutioner, regionale behandlingstilbud med videre. Det stiller krav til vores evne til at koordinere og kommunikere. På nogle områder har vi gode erfaringer med at skabe sammenhæng i indsatsen. For eksempel omkring uddannelser til unge med særlige behov, mentorordninger til voksne, der skal fastholdes eller indsluses på arbejdsmarkedet samt inden for misbrugsbehandlingen, hvor rådgivningen arbejder tæt sammen med de regionale tilbud. Eksemplerne viser, at dialog virker! Vi lykkes, når vi, i dialog med borgeren og andre myndigheder i den konkrete sag, formår at opstille fælles mål for indsatsen. Både borgere, pårørende og medarbejdere peger på, at for mange borgere ikke oplever denne sammenhæng. Måske oplever de endda, at forskellige kommunale enheder trækker i hver sin retning. Byrådet vil sikre, at borgeren møder én kommune, som tager ansvar for, at borgeren får den relevante rådgivning og støtte. Det er centralt for byrådet, at borgeren hele vejen igennem et sagsforløb ved, hvem der har hånd om sagsbehandlingen, hvad der er næste skridt, og hvor man kan henvende sig med spørgsmål. Borgeren skal opleve at være i centrum for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Udviklingsområder Byrådet har valgt to udviklingsområder. Det udtrykker en prioritering af, hvor alle medarbejdere de kommende år skal skærpe blikket og videreudvikle indsatsen. For hvert udviklingsområde er det beskrevet, hvad byrådet ønsker at opnå. Efterfølgende udarbejdes en udviklingsplan, der beskriver, hvordan denne forandring gennemføres i organisationen. Udviklingsplanen godkendes af byrådet sommeren Borger 6

7 i indsatsen Udviklingsmål Borgerne skal opleve en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor den enkelte er i centrum. Det betyder, at de forskellige kommunale indsatser skal understøtte hinanden og koordineres omkring borgeren. Og det betyder også, at kommunen tager ansvaret for at koordinere samarbejdet med andre kommuner og ikke-kommunale samarbejdspartnere, når det er relevant. Hvis du er kontanthjælpsmodtager kan din ydelse blive stoppet, hvis du ikke møder op til en aftale. Hvis du så bliver indlagt på grund af en psykisk lidelse, og derfor ikke møder op, risikerer du rent faktisk, at din ydelse ophører. Så bliver din husleje ikke betalt, og du bliver sat på gaden. Pårørende på konferencen om det specialiserede voksenområde Vi medarbejdere har selv svært ved at få overblik og finde ud af, hvor i systemet vi skal henvende os. Vi arbejder med hvert vores speciale, men ved ikke så meget om, hvad de andre laver. Hvordan kan vi så forvente, at borgeren skal kunne se sammenhængen? Pejlemærker for indsatsen Pejlemærkerne er et udtryk for, hvilken virkning byrådet ønsker. Borgerne skal opleve, at deres problemer ses i sammenhæng og helhed. Borgerne skal opleve, at kommunens medarbejdere sikrer koordinering og samarbejde mellem de kommunale enheder og andre samarbejdspartere som for eksempel sygehuse og uddannelsesinstitutioner, når der er behov. Det betyder for eksempel at: -- Børn med særlige behov vil opleve, at overgangen til voksenområdet er planlagt i god tid, så forsørgelse, uddannelse og så videre er afklaret inden, det fyldte 18. år. -- Unge med særlige behov vil opleve bedre overgang fra uddannelse til arbejde/aktivitet og bolig. -- Borgere på midlertidige botilbud vil opleve, at myndighedsindsatsen i hele kommunen målrettes mod, at borgeren skal bo i en mere selvstændig bolig. -- Hjemløse vil opleve, at de hurtigst muligt kommer i egen bolig, fordi kommunens indsats koordineres bedre. Medarbejderne skal opleve, at de bliver understøttet i at sikre sammenhæng i indsatsen; herunder at de har den nødvendige opbakning fra ledelsen og nødvendige kompetencer og værktøjer til at løfte opgaven. Medarbejder på fyraftensmøde i forbindelse med politikudviklingen 7

8 Udviklingsområde 2: Livskvalitet Vi tror på, at alle mennesker, som udgangspunkt har glæde af at være en del af et fællesskab. Deltagelse i et fællesskab giver livskvalitet. Man føler sig værdsat af andre mennesker, og fællesskabet danner ramme om personlig udvikling, venskaber og oplevelser. Der findes mange forskellige fællesskaber: De nære fællesskaber i familien og der, hvor man bor. Fællesskabet i ungdomsklubben eller den lokale fodboldklub, fællesskabet på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet samt de digitale fællesskaber på Facebook eller Twitter. Og så er der det store fællesskab samfundet hvor det at kunne købe ind, låne bøger på biblioteket og komme til orde i offentlige forsamlinger har betydning for oplevelsen af livskvalitet. Desværre er ikke alle en del af et fællesskab. Mennesker med fysiske, psykiske eller sociale handicap kan have udfordringer, som vanskeliggør deres deltagelse i sociale sammenhænge. Måske har de svært ved at deltage på grund af begrænsede muligheder for at transportere sig selv. Måske har de svært ved at leve op til fællesskabets forventninger eller krav. Eller måske føler de sig ikke velkomne i opgangen, i idrætsforeningen, på caféen eller i biografklubben. Hvis man ikke er del af et fællesskab, øges risikoen for et ensomt og inaktivt liv. Derfor vil vi have fokus på borgernes deltagelse i fællesskaber som et vigtigt element til at øge livskvaliteten. Når vi møder borgeren, har vi øje for hvilke fællesskaber, der kan give livskvalitet for den enkelte. Vi samarbejder med erhvervslivet og kultur- og idrætsforeninger om at give plads til forskellighed. Også i vores egne tilbud tænker vi deltagelse i fællesskaber ind som en vigtig del af indsatsen, for eksempel på uddannelsesområdet og på bostederne. Desuden arbejder vi løbende med at sikre god tilgængelighed i bygninger, byrum og natur. Byrådet vil sikre, at borgere med særlige behov får mulighed for at deltage i fællesskaber, som giver livskvalitet for dem. Det handler om at forebygge, at borgere dropper ud af uddannelse, arbejde eller fritidsaktiviteter, og det handler om at understøtte deltagelse i og etablering af fællesskaber, som giver livskvalitet i de nære sociale sammenhænge. 8

9 i fællesskabet Udviklingsmål Borgerne skal understøttes i at deltage i fællesskaber, som giver livskvalitet, og fællesskaberne skal baseres på mangfoldighed, så der skabes plads til alle. Det betyder, at mulighederne for livskvalitet i fællesskaber tænkes ind i alle kommunens indsatser: botilbud, behandlingsindsatser og fritids- og aktivitetstilbud. Og det betyder, at kommunen skal medvirke til at understøtte mulighederne for at arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud kan rumme og fastholde borgere med særlige behov. Pejlemærker for indsatsen Pejlemærkerne er et udtryk for, hvilken virkning byrådet ønsker. Flere unge med særlige behov går i almindelige skoler og uddannelser og oplever udvikling og livskvalitet i disse fællesskaber. Flere borgere med særlige behov tager del i kultur- og fritidslivet. Kan I huske HBI i gamle dage? Villy Præst og Tut-Ernst det var hele deres liv at komme derude. Det gav dem livsindhold. Og samtidig hjalp de med en masse. Byrådspolitiker på byrådets temamøde om politik for voksne med særlige behov I skal ikke lave tosseaktivering. Kommunen skal være foregangskommune og skabe meningsfulde jobs til udviklingshæmmede og andre borgere, for eksempel i kantinen. Repræsentant fra brugerorgaisation på konferencen om det specialiserede voksenområde. Når ensomheden tager over, så savner man at være sammen med andre. Derfor er det vigtig, at der er et tilbud, som kan udfylde ensomheden. Man skal acceptere, at alle ikke passer ind i de tilbud, der er i kommunen. Repræsentant fra brugerorganisation på konferencen om det specialiserede voksenområde Flere borgere får arbejde i jobfunktioner tæt på det almindelige arbejdsmarked. Flere fleksible boliger til borgere med særlige behov i almindelige boligområder. Større mangfoldighed på bosteder og aktivitetstilbud pårørende og andre sociale netværk er med til at udvikle aktiviteter og fællesskaber. Fysisk og social tilgængelighed i bygninger, i det offentlige rum, på kommunens hjemmeside og ved aktiviteter og arrangementer i kommunalt regi prioriteres. 9

10 Fra politik til handling Politik for voksne med særlige behov følges op af en udviklingsplan, som sætter ord på, hvilke konkrete tiltag der skal ske for at omsætte politikkens udviklingsområder til handling. Men en politik og en udviklingsplan skaber ikke i sig selv forandringer. Forandringen sker først, når den enkelte medarbejder løser opgaverne på en ny måde eller møder borgerne med en ny tilgang. Forandring kræver mod, tillid og ejerskab til forandringstiltagene. Udarbejdelse af udviklingsplanen og den efterfølgende realisering skal derfor ske i et tæt samarbejde mellem direktion, chefer, ledere og medarbejdere på området. Desuden vil vi aktivt inddrage samarbejdspartnere uden for den kommunale administration, for eksempel sygehuse, virksomheder og foreninger. Byrådet ønsker at udvikle dialogen med borgerne og de organisationer og foreninger, der repræsenterer de berørte borgere. Sammen skal vi skabe rum for debat om aktuelle emner - mellem byråd, foreninger, organisationer og medarbejdere. Udviklingsplanen forventes færdig i efteråret Der udarbejdes en årlig status for indsatsen på politikkens udviklingsområder. Første status udarbejdes i Arbejdet med at gennemføre forandringstiltagene vil løbe frem til udgangen af 2014, hvor et nyt byråd vil vurdere om Politik for voksne med særlige behov skal revideres. 10

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere