Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde"

Transkript

1 Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde Den socialpolitiske indsats i København retter sig mod de borgere, der måtte have brug for en særlig indsats. Det er de socialt udsatte borgere som børn og unge med særlige behov, misbrugere og hjemløse. Og det er borgere med psykiske lidelse, borgere med handicap, voldsramte og prostituerede. Socialforvaltningens kerneopgave er at hjælpe og understøtte udsatte københavnere og københavnere med særlige behov samt understøtte og udvikle deres potentialer. Indsatsen sker gennem forebyggende indsatser, råd og vejledning, social behandling og socialpædagogisk indsats. Arbejdet på det sociale område handler om at øge livskvaliteten og skabe social mobilitet for kommunens borgere med særlige behov ved bl.a. at styrke deres mulighed for at deltage i hverdagslivet. For den enkelte borger er styrket deltagelse i hverdagen afgørende for at kunne klare sig selv og få øget livskvalitet, fordi borgeren oplever at styrke sine egne ressourcer og klare sig godt i forskellige sammenhænge i livet. For nogle borgere betyder det, at de kan udvikle sig så meget, at de ikke længere kan karakteriseres som socialt udsatte. For denne gruppe betyder det, at indsatsen skal fokusere på, at flere skal inkluderes i det almindelige samfundsliv med uddannelse, beskæftigelse og egen bolig. For andre borgere med særlige behov handler den social indsats først og fremmest om at understøtte at borgerne i højere grad kan mestre eget liv og på den måde at opnå øget livskvalitet. Og endelig er der borgere, for hvem livskvalitet handler om at have stabile rammer for deres liv, samt den nødvendige omsorg. For at nå dette vil Socialudvalget og Socialforvaltningen i perioden arbejde med følgende socialpolitiske mål: 1. Flere udsatte københavnere får anvist en bolig. Et mål kunne fx være: 165 flere udsatte københavnere får anvist en bolig, svarende til en stigning på ca. 20 pct. 2. Færre udsættes fra deres bolig på årsplan. Et mål kunne fx være: 80 færre udsættelser på årsplan. Det svarer til et fald på ca. 15 pct. 3. Færre unge begår alvorlig kriminalitet. Et mål kunne fx være:100 færre unge begår alvorlig kriminalitet. Det svarer til et fald på 24 pct.

2 4. Flere borgere med særlige behov bliver selvforsørgende via beskæftigelse eller uddannelse. Et mål kunne fx være:300 flere borgere med særlige behov kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Det svarer til en stigning på 1,4 pct. 5. Færre københavnere lever i langtidsfattigdom. Et mål kunne fx være: 730 færre københavnere lever i langtidsfattigdom. Det svarer til et fald på 5 pct. 6. Flere københavnere klarer sig bedre og har derfor mindre behov for hjælp. Et mål kunne fx være: 480 flere københavnere klarer sig bedre og har derfor mindre behov for hjælp. Det svarer til en stigning på X pct. (baseline endnu ukendt). 7. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Et mål kunne fx være: X pct. af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 8. Flere borgere med særlige behov skal have øget deres livskvalitet. Et mål kunne fx være: X pct. flere borgere med særlige behov skal have øget deres livskvalitet 9. Flere af brugerne er tilfredse med de leverede ydelser Et mål kunne fx være: X pct. af brugerne er tilfredse med de leverede ydelser. 10. Flere borgere reducerer eller stopper deres misbrug af stoffer eller alkohol Et mål kunne fx være: X pct. flere borgere reducerer eller stopper deres misbrug af stoffer eller alkohol.

3 Flere udsatte københavnere får anvist en bolig og færre udsættes fra deres bolig. Social udsathed forstærkes, hvis man ikke har en bolig. Det er vanskeligere at håndtere sociale problemer som fx økonomi, misbrug og ensomhed, hvis man ikke har en permanent løsning af sin boligsituation. Midlertidige tilbud som herberger og krisecentre fastholder borgeren i en venteposition, der ikke på længere sigt giver gode betingelser for at flytte sig væk fra den sociale udsathed. Vi ønsker derfor, at flere udsatte københavnere får anvist egen bolig og at de støttes i at fastholde boligen. Færre unge begår alvorlig kriminalitet. Kriminalitet blandt unge har store konsekvenser for de unges muligheder for at klare sig i livet. En kriminel løbebane kan betyder, at de unge fastholdes i sociale problemer og gør det vanskeligt for

4 dem at gennemføre en uddannelse. Ligesom en plettet straffeattest kan skabe problemer i forhold til at komme i beskæftigelses senere hen. Vi ønsker derfor, at der skal ske et markant fald i antallet af unge der begår alvorlig kriminalitet. Flere borgere med særlige behov bliver selvforsørgende via beskæftigelse eller uddannelse. Arbejdet på det sociale område handler i vid udstrækning om at øge borgernes deltagelse i hverdagslivet enten ved at fremme den sociale mobilitet eller ved at skabe gode rammer for social deltagelse. Vejen ud af social udsathed går for de flestes vedkommende via uddannelse og beskæftigelse. Det kan bidrage til at bane vejen for at flere københavnske borgere kan inkluderes i det almindelige samfundsliv. Vi ønsker derfor, at flere borgere med særlige behov bliver selvforsørgende via beskæftigelse eller uddannelse. Færre københavnere lever i langtidsfattigdom. En væsentlig parameter for social udsathed er økonomien. Mange år i fattigdom kan både være skyld i men også forstærke de sociale problemer den enkelte står i. Særligt kan man pege på tab af forsørgelsesgrundlag og udsættelse af boligen som to sociale begivenheder, der markant øger risikoen for at ende i langtidsfattigdom. Vi ønsker derfor, at færre københavnere lever i langtidsfattigdom Flere københavnere klarer sig bedre og har derfor mindre behov for hjælp. At være københavner med særlige behov, hvad enten det handler om et fysisk handicap eller en psykisk lidelse, betyder ikke, at tingene ikke kan ændres. Med den rette teknologi, behandling og støtte kan mange formå at klare sig bedre på egen hånd. Det giver højere livskvalitet at mestre sin egen situation. Vi ønsker derfor, at flere københavnere klarer sig bedre og har mindre behov for hjælp. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Uddannelse er en af de vigtigste faktorer i forhold til at bryde den sociale arv. Resultaterne i folkeskolen er derfor helt centrale for at udsatte børn og unge senere formår at gennemføre en ungdomsuddannelse og senere hen kommer i beskæftigelse. Vi ønsker derfor, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Flere borgere med særlige behov skal have øget deres livskvalitet Det at kunne kontrollere sit eget liv og have mulighed for at give og få den nødvendige støtte for at udvikle sig, er for mange borgere centralt for oplevelsen af livskvalitet. Troen på og hjælpen til at mestre eget liv og muligheden for at indgå i sociale relationer er væsentlige for de flestes trivsel. Vi ønsker derfor, at flere borgere med særlige behov skal have øget deres livskvalitet Flere brugere er tilfredse med de leverede ydelser Høj kvalitet i forvaltningens sagsbehandling og øvrige indsatser, god dialog med borgere og pårørende er centralt for, hvordan brugerne oplever de ydelser, de modtager, uanset om det er på et

5 af vores mange bosteder eller om det er indholdet og forløbet i forhold behandlingen af borgerens sag. Vi ønsker, at flere brugere er tilfredse med de leverede ydelser Flere borgere reducerer eller stopper deres misbrug af stoffer eller alkohol Misbrug kan, hvad enten der er tale om stof- eller alkoholmisbrug er et alvorligt socialt problem. Misbruget kan have store konsekvenser både for den enkelte borger og dennes familie. Det er vanskeligere at tage en uddannelse eller passe et job. Behandling er afgørende for at bryde den sociale deroute, der ofte følger med misbrug. Vi ønsker derfor, at flere borgere reducerer eller stopper deres misbrug af stoffer eller alkohol Principper for arbejdet med de socialpolitiske pejlemærker Grundlæggende vil vi nå vores mål ved så vidt muligt at basere indsatserne på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger i forvaltningen, og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sociale problemstillinger, og at vi støtter anvendelses-orienteret forskning. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i det sociale arbejde. Den indsats der skal til for at nå de socialpolitiske pejlermærker, skal ud over at hvile på det, der virker basere sig på fire principper: Princip1: København skal være i front i forhold til forebyggelse og tidlig indsats Alle københavnske børn, unge og voksne, der har brug for støtte fra Socialforvaltningen, skal have hjælp så tidligt som muligt. Det er afgørende for, at de får de bedste chancer for at leve et godt liv og udvikle sig på deres egne præmisser. Gevinsten ved en tidlig indsats og målrettet forebyggelse er først og fremmest, at borgernes problemer bliver håndteret, inden de vokser sig store, og at færre københavnere ender i en situation, hvor de har brug for varig hjælp og støtte og risikerer social deroute. Fx kan en tidlig indsats i form af udredning, behandling og støtte samt systematisk forebyggelse af tilbagefald have stor positiv effekt for borgere med sindslidelser. Tilsvarende kan forebyggelse og tidlig indsats med fokus på fx ledighed og begyndende misbrug bremse tilgangen til gruppen af udsatte københavnere. Princip 2: Udsatte københavnere og københavnske borgere med handicap skal gennem aktivering af ressourcer og netværk sikres gode rammer for udvikling, recovery og rehabilitering Det er væsentligt at støtte borgerne i at udvikle egne kompetencer og ressourcer, så de i stigende grad kan tage vare på sig selv. Borgernes bevægelse i retning af normalområdet kan styrkes ved at se på både borgeren og borgerens pårørende og øvrige netværk. Ved at anlægge et helhedssyn på borgerens situation kan flere ressourcer og løsninger bringes i spil.

6 Borgerne skal som udgangspunkt ikke ses som passive klienter, men som aktive borgere, hvis ressourcer og potentialer forvaltningen skal understøtte og udvikle mest muligt. Samtidig skal der være plads til, at de udsatte borgere, for hvem bevægelse i retning af normalområdet ikke er en mulighed, får de tilbud og den omsorg, der passer til deres behov. Og at de understøttes i at mestre så store dele af deres eget liv som muligt. Et øget fokus på borgernes ressourcer og netværk, recovery og rehabilitering vil have markant effekter for mange af de borgere, der er i kontakt med Socialforvaltning. Børn, forældre og netværk skal involveres og opleve sig mødt og lyttet til i en respektfuld dialog. Barnets forældre og det private netværk vil altid være en del af barnets/den unges liv. Princip 3: København skal være i front i samarbejdet med borgerne gennem samskabelse, samproduktion og frivillig indsats At samarbejde på tværs af offentlige instanser, private virksomheder og frivillige organisationer giver mulighed for at skabe en merværdi for borgerne, der ellers ikke ville kunne skabes. Ved ikke blot at have borgeren i centrum, men at arbejde sammen med borgeren og civilsamfundet, kan der skabes merværdi på forvaltningens tilbud. Målet er ikke, at de frivillige skal overtage socialfaglige opgaver, som i dag løses af Socialforvaltningen. Målet er derimod, at medarbejderne sammen med de frivillige skaber mere værdi for borgerne og de frivillige ved at udforske mulighederne for samarbejde og samskabelse Samtidig skal der skabes plads og forståelse for kommunens udsatte borgere i alle dele af København. Dermed øges livskvaliteten for både borgere og frivillige. Frivillig indsats, samskabelse og samproduktion kan ske på mange måder. Nogle områder egner sig til, at borgere, frivillige og forvaltning producerer kerneydelsen sammen, mens den frivillige indsats og samskabelsen/samproduktionen på andre områder egner sig bedst til at være et supplement til eksisterende kerneydelse. Brugerne af forvaltningens tilbud kan også bidrage som frivillige og derigennem øge værdien af forvaltningens tilbud for andre borgere, samtidig med at egen situation forbedres. Endelig kan inddragelsen af frivillige, NGO er, øvrige lokale aktører mv. og de nye løsninger, der kan samskabes mellem forvaltning og eksempelvis private organisationer og borgerne, bidrage til at styrke den lokale forankring og modvirke, at byen knækker over. Princip 4: København skal være blandt de bedste, når det drejer sig om kvalitet i indsatsen og dialog med borgerne Høj kvalitet i forvaltningens sagsbehandling og øvrige indsatser, god dialog med borgere og pårørende og tillid til borgere, pårørende og medarbejdere er højt prioriteret. Arbejdet skal generelt foregå i en tillidsfuld ånd i tråd med Københavns Kommunes kodeks for tillid. Borgernes retssikkerhed skal naturligvis altid være på plads, og dialogen mellem borger og forvaltning skal ske på en måde, så borgeren bliver både set og hørt og så vidt muligt er en ligeværdig partner i sin egen sag og er med til at finde løsninger. Det bidrager ikke bare til det

7 overordnede københavnermål om øget livskvalitet, men også til at øge den sociale mobilitet. En åben og tillidsfuld dialog er en forudsætning for at sikre et godt match mellem foranstaltningen og de udsatte borgeres behov. Mange af de borgere, der har kontakt med Socialforvaltningen står med komplekse problemstillinger, som kan være svære at formidle. Borgerne kan have begrænsede ressourcer til at indgå i dialog og overskue deres sag. Derfor er det afgørende for disse borgere, at forvaltningen har en klar, tillidsbaseret, modtagerorienteret dialog og en gennemsigtig sagsbehandling af høj kvalitet.

Grundlagspapir for SUD

Grundlagspapir for SUD KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Grundlagspapir for SUD 2014-2017 Øget social mobilitet Socialforvaltningens kerneopgave er at hjælpe og understøtte udsatte københavnere og københavnere

Læs mere

Nedenstående er eksempler på, hvordan et realistisk og ambitiøst mål kunne se ud for hvert af de forslag til mål, som findes i grundlagspapiret.

Nedenstående er eksempler på, hvordan et realistisk og ambitiøst mål kunne se ud for hvert af de forslag til mål, som findes i grundlagspapiret. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Resultater NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1 Eksempler på målsætninger Nedenstående er eksempler på, hvordan et realistisk og ambitiøst mål kunne se ud

Læs mere

en by med plads til alle

en by med plads til alle by med plads til alle SocialStrategi 2018 by med plads til alle indhold 4 Et værdigt liv en helstøbt og langsigtet løsning Et selvstændigt liv 6 en sund og fagligt stærk organisation 10 introduktion København

Læs mere

EN NY SOCIALSTRATEGI

EN NY SOCIALSTRATEGI EN NY SOCIALSTRATEGI Socialstrategien er de politiske visioner for det sociale arbejde i København for børn, unge og voksne med sociale og psykiske udfordringer eller et handicap. Socialstrategien skitserer

Læs mere

EN BY MED PLADS TIL ALLE

EN BY MED PLADS TIL ALLE BY MED PLADS TIL ALLE SOCIALSTRATEGI 2018 BY MED PLADS TILINDHOLD ALLE 4 8 VÆRDIGT HELSTØBT OG LANGSIGT LØSNING SELVSTÆNDIGT SUND OG FAGLIGT STÆRK ORGANISATION 6 10 INTRODUKTION København skal være en

Læs mere

Billedet er fra Holdninger til Socialt udsatte Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, marts 2018

Billedet er fra Holdninger til Socialt udsatte Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, marts 2018 2018-2022 Billedet er fra Holdninger til Socialt udsatte Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, marts 2018 VI SER DET STORE BILLEDE Vi finder løsninger i samskabelse i samspil med borgeren og ved samarbejde

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Flere udsatte københavnere får anvist en bolig. 150 flere udsatte københavnere får anvist en bolig. Det svarer til en stigning på 18. pct.

Flere udsatte københavnere får anvist en bolig. 150 flere udsatte københavnere får anvist en bolig. Det svarer til en stigning på 18. pct. Andelen af elever med dårlige resultat i de nat. test for læsning og mat. uanset social baggrund skal 1 reduceres Færre unge begår alvorlig kriminalitet Flere københavnere derfor mindre behov for hjælp

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Socialpolitiske pejlemærker for København

Socialpolitiske pejlemærker for København Socialpolitiske pejlemærker for København Socialforvaltningens kerneopgave er at hjælpe socialt udsatte københavnere og københavnere med særlige behov og at understøtte og udvikle deres potentialer. Det

Læs mere

FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET. KKR-møder i november 2016

FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET. KKR-møder i november 2016 FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET KKR-møder i november 2016 En forstærket dialog KL inviterer til dialog med bl.a. brugerorganisationer og de faglige organisationer som afsæt for et nyt socialpolitisk

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Sagsnr A Dato: Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Sagsnr A Dato: Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Sagsnr. 27.24.00-A00-2-17 Dato: 28.09.2018 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Horsens Kommune 2018 1. Indledning Som en del af en sammenhængende børne- og ungepolitik har Horsens

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Hvordan ser det ud på landsplan?

Hvordan ser det ud på landsplan? Hvordan ser det ud på landsplan? Kilde: Socialpolitisk redegørelse 2017 Udgiftstræk for forskellige grupper Kilde: Socialpolitisk Redegørelse Kort fortalt 2016 Hvordan ser det ud på landsplan? - Flere

Læs mere

Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version )

Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version ) Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version 220517) Serviceområde 10, 12 og 16 Fokusområde Alle børn skal være en del af fællesskabet. - Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler. - Fastholdelse af børn

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

De 10 sociale mål Holstebro Kommune (voksenområdet)

De 10 sociale mål Holstebro Kommune (voksenområdet) De 1 sociale mål Holstebro Kommune (voksenområdet) Regeringens 1 sociale mål skal sætte retning for og skabe større fremdrift i socialpolitikken: Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Effektstyring og læring i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Kontorchef Dorte Bukdahl, Oktober 2012 Hvordan effektstyrer SOF? De 10 pejlemærker Flere hjemløse får og fastholder egen bolig Flere udsatte

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR alle KØBENHAVNERE

SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR alle KØBENHAVNERE SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR alle KØBENHAVNERE 1 2 Indhold SOCIALSTRATEGIEN GIVER ET FÆLLES FAGLIGT FUNDAMENT Principper og pejlemærker for social mobilitet HØJ KVALITET I INDSATSEN OG GOD DIALOG MED

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002.

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. HANDICAPPOLITIK Indledning. Forord: Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. Det er med den nye politik vigtigt at afspejle de intentioner,

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR ALLE KØBENHAVNERE

SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR ALLE KØBENHAVNERE SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR ALLE KØBENHAVNERE 1 2 Indhold SOCIALSTRATEGIEN GIVER ET FÆLLES FAGLIGT FUNDAMENT... 4 Principper og pejlemærker for social mobilitet...6 1. HØJ KVALITET I INDSATSEN OG GOD

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK Det mangfoldige Frederiksberg

INTEGRATIONSPOLITIK Det mangfoldige Frederiksberg INTEGRATIONSPOLITIK 2019-2022 - Det mangfoldige Frederiksberg 1 FORORD Borgmester og Socialudvalgsformand - afventer endelig godkendelse af politikken Retningen for integrationspolitikken alle er en del

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Sammen om det gode liv. Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv. Sønderborg Kommunes socialpolitik Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 1 Indhold Sammen om det gode liv...3 Indledning...5 Værdier...7 Sammen er vores mål...7 Værdighed...9 Sociale fællesskaber... 11 Beskæftigelse...13

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Mål i Socialforvaltningen, status oktober 2012

Mål i Socialforvaltningen, status oktober 2012 NOTAT i Socialforvaltningen, status oktober 2012 Indledning I dette bilag følges op på de politiske mål fra vedtaget budget 2012. Der er i alt 10 pejlemærker fordelt på fire målgruppeområder: Børnefamilier

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi

Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi Anbefalinger til ny forebyggelsesstrategi 12. juni 2018 Børne- og Uddannelsesudvalget 12. juni 2018 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 13. Juni 2018 Velfærds- og Sundhedsudvalget Fra 2014 til i dag

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

EKP RESULTAT- OG EFFEKTAFRAPPORTERING Enheden for Kriminalpræventive Programmer (EKP) 15. april Udarbejdet af:

EKP RESULTAT- OG EFFEKTAFRAPPORTERING Enheden for Kriminalpræventive Programmer (EKP) 15. april Udarbejdet af: EKP RESULTAT- OG EFFEKTAFRAPPORTERING 2014 Enheden for Kriminalpræventive Programmer (EKP) 15. april 2015 Udarbejdet af: Pernille Christel Bak & Malene Lue Kessing Indhold 1. Indledning... 3 2. Henvendelser...

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge

Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge 1 en nye forebyggelsesstrategi bygger på tankegangen om den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt. Det stiller store krav til, at den enkelte medarbejder

Læs mere

SAMMEN AD NYE VEJE PLAN FOR VIDEREUDVIKLINGEN AF INDSATSER TIL BORGERE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMSTILLINGER I RUDERSDAL KOMMUNE

SAMMEN AD NYE VEJE PLAN FOR VIDEREUDVIKLINGEN AF INDSATSER TIL BORGERE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMSTILLINGER I RUDERSDAL KOMMUNE SAMMEN AD NYE VEJE PLAN FOR VIDEREUDVIKLINGEN AF INDSATSER TIL BORGERE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMSTILLINGER I RUDERSDAL KOMMUNE 2 SAMMEN AD NYE VEJE PLAN FOR VIDEREUDVIKLINGEN AF INDSATSER TIL BORGERE MED

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Analyse af unge og ungeindsatsen Oplæg ved strategiseminar for jobcenterchefer 12. marts 2012

Analyse af unge og ungeindsatsen Oplæg ved strategiseminar for jobcenterchefer 12. marts 2012 Analyse af unge og ungeindsatsen Oplæg ved strategiseminar for jobcenterchefer 12. marts 212 Oplæg v/ analysechef Mads Kromann Fog Hvad er mploy blevet bedt om? At opgøre fordelingen af de unge i kommunen

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

EN BY MED PLADS TIL ALLE ODENSE KOMMUNES POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

EN BY MED PLADS TIL ALLE ODENSE KOMMUNES POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE EN BY MED PLADS TIL ALLE ODENSE KOMMUNES POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE MAJ 2017 INDHOLD Odense Kommunes visioner og politiske mål på udsatteområdet.. side 5 Alle borgere skal have én sammenhængende

Læs mere

Behov for alles ressourcer

Behov for alles ressourcer Behov for alles ressourcer Rå-udkast til Handicappolitik for Hedensted Kommune. 2016 1. Forord (½ side) Om processen, involvering, arbejdsgruppe o.l. 2. Vision og bærende principper (½ side) Visionen for

Læs mere

Kolding Kommunes udsattepolitik

Kolding Kommunes udsattepolitik Kolding Kommunes udsattepolitik LOGO6D_Bånd1-linjeStor_Rød En kommune for alle 1 Formål Formålet med Kolding Kommunes udsattepolitik er at synliggøre de socialt udsatte borgeres problemstillinger og sikre

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Styring af det specialiserede socialområde for voksne Kommunal Økonomisk Forum 14.-15. januar 2016 Charlotte Markussen, Direktør Høje-Taastrup

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 321 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Samråd i Social- Indenrigs- og Børneudvalget

Læs mere