Behov for flere varmepumper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behov for flere varmepumper"

Transkript

1 Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering af store varmepumper i decentrale naturgasfyrede kraftvarmeområder og i områder uden kollektiv varmeforsyning som erstatning for store og små oliefyrede anlæg; 2. At den økonomiske hjælp gives som tilskud til etablering af varmepumper indtil der findes en mere permanent løsning via en generel omlægning af PSO- og afgiftssystemet; 3. At der afsættes et beløb på 200 mio. kr. årligt til store varmepumper og et beløb på 150 mio. kr. årligt til individuelle varmepumper; 4. At beløbene finansieres helt eller delvist via eksempelvis VEprocespuljen og udskydelse af forslaget om at fjerne CO2-afgift på fjernvarme Varmepumper gavner energisystemet og grøn omstilling Der er en bred politisk enighed om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i Og at den omstilling hviler påtre ben effektiv anvendelse af energi, omstilling til vedvarende energi og elektrificering af samfundet. Desværre halter det med at få skabt sammenhæng i energisystemet. Derfor er der behov for, at vi fokuserer på at øge elanvendelsen, hvor det giver samfundsøkonomisk mening at anvende de store mængder vindenergi, som allerede er i energisystemet. Et godt sted at starte er at øge anvendelsen af el til opvarmningsformål. Det gælder i først omgang i de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeområder og i områder, hvor der ikke er mulighed for at blive tilsluttet kollektiv opvarmning. El til varme er løsningen Allerede i 2020 vil mere end halvdelen af elproduktionen komme fra vindkraft, hvilket giver større udsving i produktionen. I 2018 bortfalder de decentrale kraftvarmeværkers grundbeløb med kraftigt stigende varmepriser til følge. Disse værker har behov for ny teknologi, der kan stabilisere varmeprisen derefter. Hele Danmarks el- og varmeproduktion forventes omstillet til vedvarende energi på den lange bane. Eldrevne varmepumper har en række fordele i forhold til at løse ovenstående udfordringer. Særligt store eldrevne varmepumper i de decentrale fjernvarmesystemer kan bidrage til et fleksibelt elforbrug i takt med at den varierende elproduktion fra vindkraft bliver større.

2 Især fjernvarmesystemet kan få en vigtig rolle ved muligheder for fleksibelt elforbrug og dermed lagring af vindenergi. Udover at bidrage til anvendelse af vindproduktion vil et skift til eldrevne varmepumper i decentral kraftvarme og områder uden kollektiv opvarmning også reducere forbruget af fossile brændsler, øge VE-andelen, nedbringe bruttoenergiforbruget og reducere de danske drivhusgasudledninger. Kort sagt et positivt bidrag til eksisterende energipolitiske målsætninger. Varmepumper i decentrale fjernvarmeområder De decentrale kraftvarmeværker står overfor store stigninger i varmeprisen, når grundbeløbet bortfalder med udgangen af Værkerne ser derfor på alternativer til naturgas. Den eldrevne varmepumpe er det samfundsøkonomiske bedste valg, men fliskedler er selskabsøkonomisk mere attraktive. Der er i dag et misforhold mellem samfundsøkonomi og selskabsøkonomi. Det hæmmer valget af varmepumper i decentrale fjernvarmeområder. Den varslede analyse af tilskud og afgifter, som kunne være vejen til at understøtte elektrificeringen og brug af el til varmepumper, lader vente på sig. En reform, der gør det mere attraktive at udnytte vindkraften, tilgodeser elektrificering og sikring af fjernvarmens konkurrenceevne, er dermed ikke lige på trapperne. Der er derfor behov for hurtigt at finde en løsning, der kan sikre flere varmepumper før 2018 og i årene umiddelbart derefter. Varmepumpernes succes kræver en kickstart. I mangel af en varig løsning af afgiftsproblemerne foreslås her og nu en markant opskalering og forlængelse af demonstrationsprogrammet for varmepumper for at give de decentrale kraftvarmeværker incitament til grønne investeringer. Det vil hjælpe til at imødegå stigende varmepriser, når grundbeløbet bortfalder. Det overordnede mål er fortsat at få afgiftssystemet tilpasset, så det fremmer en øget elektrificering af varmeforbruget, hvor dette er samfundsøkonomisk fornuftigt. Vi skal ændre udviklingen Ud af landets 422 varme- og kraftvarmeværker fyrer cirka 220 med biomasse i dag. Og yderligere 75 værker har besluttet at skifte til biomasse. Det viser en optælling, som Dansk Fjernvarme har lavet. Samme udvikling gør sig gældende i områder uden forsyning med fjernvarme eller naturgas, hvor der vælges træpillefyr fremfor varmepumper. Efter skrotningsordningen for oliefyr, er salget af små varmepumper faldet fra i 2011 til ca stk. i dag. Der er i dag ca træpillefyr mod ca varmepumper. Tilskud til varmepumper Den rigtige vej vil være en reform af afgiftssystemet til fordel for øget elektrificering og sikring af fjernvarmens konkurrenceevne, men en reform ser ud til at være langt væk uden den længe ventede afgifts- og tilskudsanalyse. Derfor risikerer vi, at det åbne vindue for varmepumper lukker. Tilskud kan ændre udviklingen.

3 Der er ikke sammenhæng mellem samfundsøkonomi og selskabsøkonomi, hvilket hæmmer at der vælges varmepumper Varmepumper i områder uden fjernvarme eller naturgas De eldrevne varmepumper til individuel opvarmning sælges i langt mindre omfang end forventet. Den primære årsag er at varmepumperne har træpillefyr som konkurrent. Træpillefyr har en lavere anskaffelsespris end varmepumper. I kombination med at træpiller er fritaget for afgifter, bliver varmepumperne økonomisk dårligere stillet og kunderne fravælger varmepumperne. Der i dag er ca træpillefyr og antallet stiger. Til sammenligning er der i dag ca varmepumper. Selv om afgiftsnedsættelsen på el til opvarmning i 2013 som udgangspunkt er et positivt element i at fremme el til opvarmning, har nedsættelsen ikke for alvor accelereret salget af individuelle varmepumper. Siden år 2010 har salget af varmepumper været faldende. På linje med de store varmepumper i de decentrale fjernvarmeområder er individuelle varmepumper samfundsøkonomisk en god idé, mens det kniber privatøkonomisk.

4 Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler En hurtig indsats for varmepumper i decentrale naturgasfyrede kraftvarmeområder og i områder uden kollektiv varmeforsyning som erstatning for store og små oliefyrede anlæg. Store eldrevne varmepumper i decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker: At der som kickstart gives tilskud på mellem 20 og 50 procent af anlægsinvesteringen, når der fortrænges fossile brændsler. At demonstrationsprogrammet for store varmepumper opskaleres og forlænges fra 2016 At der afsættes et beløb på 200 mio. kr. pr. år over en 6- årig periode i Varmepumper til individuel opvarmning At der gives tilskud på ca. 20 procent i forhold til investeringen ved at udskifte oliefyr med individuelle varmepumper i områder udenfor kollektiv forsyning At tilskudsordningen etableres for en tiårig periode At der afsættes 150 mio. kr. om året At energisparetilskud til nye oliekedler afskaffes At energisparetilskud til træpillefyr afskaffes Effekt af midlertidigt tilskud til store varmepumper For at sikre de decentrale kraftvarmeværker incitament til her og nu at investere i varmepumper frem for træfliskedler bør indføres et midlertidigt tilskud. Tilskud administreres og fordeles efter samme vilkår som det igangsatte demonstrationsprogram, blot med større tilskudsramme. Effekt af tilskud til individuelle varmepumper Med et tilskud på 20 procent vil en individuel varmepumpe akkurat være konkurrencedygtig med et træpillefyr i anlæggets levetid. Derudover er der ikke besvær med håndtering af brændsler ved en varmepumpe. Provenu til staten Et skift fra naturgasfyret kraftvarme til store eldrevne varmepumper vil medføre et mindre provenutab til staten,, hvorimod et skift fra naturgas til biomasse vil give staten et stort provenutab. Et skift til store eldrevne varmepumper i stedet for fliskedler, er beregnet til at give staten et merprovenu på 20,1 mio. kr. i nutidsværdi over 20 år pr. MW el varmepumpe, der etableres. Hvis der fx installeres 200 MW el varmepumper i år 1, vil det samlede nettoprovenu, over en 20 årig periode, efter et tilskud på op til 50 pct., være på 2 mia. kr. i nutidskroner. Den foreslåede tilskudspuljes simple tilbagebetalingstid til staten vil være på ca. 5-8 år. Hvis der installeres individuelle varmepumper, får samfundet over en 20-årig periode et statsligt provenu på 1,1 mia. kr. efter tilskud. Uden tiltag vurderes det, at hovedparten af oliefyrene vil blive udskiftet med træpillefyr og intet afgiftsprovenu til staten. Puljen vil være selvfinansierende som følge af øget afgiftsprovenu fra mersalg af el.

5 Finansiering på kort sigt Der er behov for hurtigt at afsætte midler til opskalering af det igangsatte demonstrationsprogram, da omstillingen ikke kan vente. En måde at klare det umiddelbare finansieringsbehov på er ved at allokere midler fra VE til proces-puljen fra Finansiering I lyset af vigtigheden af, at få accelereret omstillingen hurtigt for de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker helst før 2018 eller umiddelbart derefter er der brug for afklaring nu og midler til rådighed allerede fra Fra 2018 kan finansieringen komme fra en udskydelse af forslaget om at fjerne CO2-afgiften på fjernvarme. En måde at finde midlerne hertil kan i 2016 og nogle år frem være en omprioritering af procespuljen til industri (VE til proces), hvor det ikke er sikkert at puljen bruges fuldt ud. Dermed ligestilles fremme af varmepumper uanset om varmepumpen ejes af en større industrivirksomhed eller et decentralt fjernvarmeværk. Fra 2018 kan midlerne til opskalering af demonstrationsprogrammet komme ved at udskyde forslaget om at fjerne CO2-afgift på fjernvarme. Med de lave CO2-kvotepriser, der er lige nu, kan midlerne på nuværende tidspunkt bruges bedre på at hjælpe decentrale kraftvarmeværker til at få etableret en varmepumpe i forbindelse med grundbeløbets bortfald, og dermed hjælpe med at stabilisere varmeprisen. Det kan endvidere overvejes om midler målrettet energibesparelser i slutforbruget kan bruges som supplement til at fremme konvertering af naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker til eldrevne varmepumper.

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere