Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husholdningernes energiforbrug og - produktion"

Transkript

1 Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion : Hvad er de væsentligste energimæssige udfordringer fremadrettet, hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer ud i dag, og hvilke forhold er særligt vigtige at tage højde for i forbindelse med en omlægning af de økonomiske rammer? - Hvilke økonomiske incitamenter er nødvendige for at sikre en udfasning af olie og naturgas til individuel opvarmning frem mod 2035? - Hvordan bør afgifts- og tilskudssystemerne indrettes, så de giver forbrugerne incitament til at vælge de energirigtige løsninger? - Hvordan gives incitamenter til at investere i eldrevne varmepumper frem for opvarmning baseret på biomasse? - Hvordan støttes solceller mest hensigtsmæssigt fremadrettet? Husholdningernes energiforbrug har gennem de sidste 30 år ligget ret konstant på ca. 200 PJ. Tilbage i 1980 var olie den dominerende energikilde, men siden er olieforbruget faldet drastisk og udgør i dag under 20 PJ. Naturgasforbruget steg i løbet af 1980 erne og 1990 erne i takt med udbygningen af gasdistributionsnettet og har i de senere år ligget ret konstant på PJ. Regeringen har som mål, at oliefyr er udfaset i 2030, og sigter mod en halvering af antallet fra 2010 til I 2035 er det målet, at også naturgas skal være udfaset til opvarmning. Disse mål vil primært skulle nås ved dels at gennemføre varmebesparelser i bygningsmassen dels via omlægning til fossilfri energikilder. Udvidelse af fjernvarmeforsyningen vil være relevant i energitætte bolig- og erhvervsområder, mens eldrevne varmepumper kan være en økonomisk og energimæssig fornuftig løsning i den øvrige boligmasse. Varmepumperne er energieffektive og passer godt ind i et fremtidigt energisystem, hvor energiproduktion i højere og højere grad vil komme fra vindkraft. I modsætning til eksempelvis træpillefyr trækkes der desuden ikke på en begrænset biomasseresurse.

2 Det tekniske potentiale for at gennemføre varmebesparelser er betragteligt. Generelt er omkostningerne ved at lave varmebesparelser dog høje, men de kan reduceres betragteligt, hvis de gennemføres som et led i øvrig renovering, og varmebesparelser vil blive mere attraktive i takt at energiresurserne bliver mere knappe. Der er ligeledes et stort potentiale for at gennemføre elbesparelser, bl.a. ved at skifte til de mest effektive teknologier på markedet. Solceller Inden for det sidste år er der desuden sket et boom i opsætningen af solcellepaneler på op til 6 kw, som favoriseres af den såkaldte nettomålerordning, hvor produktionen fra solcellerne kan modregnes i bygningers elforbrug. Energinet.dk anslår, at der inden årets udgang vil være installeret solcelleanlæg, hvilket svarer til en effekt på op mod 150 MW. Nuværende afgiftsforhold Husholdningerne er pålagt høje afgifter både på energi til opvarmning og på el. Biomasse er fritaget for energiafgifter, men vil fremadrettet blive pålagt forsyningssikkerhedsafgift, der gradvist vil stige frem til Forsyningssikkerhedsafgiften vil i 2020 udgøre 27,4 kr./gj for biobrændsler og 19,8 kr./gj for fossile brændsler. Kr./GJ El Elforbrug > 4000 kwh* Naturgas Olie Biomasse I dag 224 (81 øre/kwh) (inkl. forsyningssikkerhedsafgift) 224 (81 øre/kwh) Afgifter i dag og i 2020 (faste 2012 priser): Summen af energiafgifter, CO2- afgifter, og forsyningssikkerhedsafgifter. CO2- afgiften forudsættes at blive på 150 kr./ton i 2020.* i husholdninger med elvarme. Derudover skal man som forbruger betale PSO tarif, som finansierer bl.a. udbygningen med vedvarende energi. PSO tariffen svinger i modsat takt med elprisen og har historisk ligget på ca øre/kwh for husholdninger (ca kr./gj).. Energiselskaberne er desuden pålagt energispareforpligtelser. Forpligtelserne svarer i 2012 til 1,5 % af energiselskabernes årlige salg og vil blive øget fremadrettet, så de i perioden vil være dobbelt så store som nu. En meget stor del af spareforpligtelsen indfris ved, at give tilskud til forbrugere og erhvervsvirksomheder som gennemfører energibesparelser. Tilskuddene ligger typisk på 30 øre/kwh førsteårsbesparelse (ca. 100 kr./gj). Energibesparelserne finansieres hos forbrugerne, og omkostningerne til at gennemføre besparelsesindsatsen fungerer derfor også som en lille skat på energi (ca.1,5 kr./gj). Derudover reguleres husholdningernes energiforbrug via en række ikke- økonomiske styringsmidler, som dog har væsentlige økonomiske implikationer: - Forbrugerne afskæres fra at indkøbe apparater og produkter med lav energieffektivitet ved hjælp af minimumsstandarder. Energieffektivitetskravene fastsættes i henhold til EU- direktiv 2005/32/EF om miljøvenligt design af elforbrugende produkter, også kaldt Eco- designdirektivet. - Energimærkning af apparater og produkter - Der stilles forholdsvist skrappe krav til nybyggeris energieffektivitet og

3 - Dilemmaer og barrierer energikrav i forbindelse med større bygningsrenoveringer Boliger skal energimærkes i forbindelse med salg og større bygninger skal energimærkes periodisk. Af Energiaftalen fra marts fremgår det desuden, at der skal udarbejdes en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, herunder undersøges muligheder for stramning af kravene til bygningskomponenter, samt en samlet analyse af området, herunder initiativer for bedre overholdelse af kravene i bygningsreglementet samt anvendelse af ESCO- modeller. Solceller fremmes af nettomålerordningen, hvor forbrugeren sparer omkostninger til køb af el, net- og PSO- afgifter og afgifter på el. Samlet set giver det et tilskud på ca. 1,15 øre ekskl. moms og køb af el (afgifter: 80 øre, net og PSO: ca. 35 øre). Derudover kan man opnå boligfradrag, også kaldet håndværkerfradrag på op til kr. til arbejdsløn til opsætning af solcellepanelet, ligesom solcellens produktion kan sælges som energibesparelse under energispareordningen (værdi ca kr. for 6 kw panel). Provenu På baggrund af oplysningerne fra Energistatistik 2010 om energiforbruget til opvarmning estimeres de gældende energi- og CO2- afgifter at give et samlet provenu på godt 11 mia. kr., Naturgas: 1,8 mia. kr. (27 PJ), olie: 1,3 mia. kr. (18 PJ) og elforbrug: 8 mia. kr. (37 PJ). Der til kommer provenu på ca. 4,7 mia. kr. fra fjernvarme, som dog også dækker over fjernvarmesalg til virksomheder. Er incitamenterne til konvertering til eldrevne varmepumper tilstrækkelige? Mange analyser peger som nævnt på eldrevne varmepumper som en hensigtsmæssig varmekilde i de områder, hvor eksempelvis fjernvarmeforsyning ikke er realistisk. Varmepumper kræver imidlertid forholdsvis store investeringer, hvilket kan betyde, at forbrugerne særligt i udkantsdanmark, hvor lånemulighederne er dårlige, foretrækker mindre investeringstunge teknologier, som eksempelvis træpillefyr. Økonomiske virkemidler, som fx lavere afgifter på el, vil bidrage til at fremme varmepumper. Ulempen ved at sænke afgiften på el er, at staten mister provenu, ligesom der også er en risiko for at det generelle elforbrug i husholdningerne til køleskabe, belysning mv. øges. Differentierede eller dynamiske elafgifter, som er afhængige af elmarkedsprisen, eller af hvor meget vindkraft der er i systemet, kunne give et stærkere incitament til at bruge el på de rigtige tidspunkter. Ulempen ved dynamiske afgifter er, at de kan være mere komplekse at implementere, ligesom de kan føre til øgede forvridningstab afhængigt af, hvordan de designes. Flere afgifter på biomasse? Med indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften pålægges også biomasse afgifter. Spørgsmålet er, om i niveauet er det rigtige. Beskatningen af biomasse kan begrundes med at biomasse er en begrænset resurse, at energiudnyttelsen til lokal varmeproduktion ofte er dårlig og at fyring med biomasse bidrager til lokal forurening. Afgifter på biomasse kan desuden udgøre en vigtig fremtidig kilde til provenu, når forbruget af olie og gas i husholdninger reduceres. Forsyningssikkerhedsafgiften omfatter kun handlede brændsler og ikke eksempelvis brænde, som folk selv sanker. Derfor har man også diskuteret muligheden for at indføre en brændeovnsafgift. Problemet med en brændeovnsafgift er imidlertid, at den rammer alle brændeovnsejere ens, uanset hvor meget de anvender deres brændeovn. Hvordan skal naturgas udfases?

4 Potentialer IEA seneste brændselsfremskrivning peger på at naturgaspriserne vil ligge på et lavere niveau fremadrettet end man tidligere har forventet. Samtidig afskrives gasnettene i løbet af de kommende ca. 10 år, først i HMNs net og senere i Naturgas Fyns og Dong Energys net. Begge forhold peger på, at gas kan forblive en konkurrencedygtig kilde til opvarmning mange år fremover. Spørgsmålet er hvilke økonomiske virkemidler, der bør sættes i spil for at sikre målsætningen om fossilfri varme i 2035, herunder hvilken rolle biogas kan spille som erstatning for naturgas? Hvordan giver man forbrugerne incitament til at vælge de mest energirigtige løsninger? De forholdsvist høje afgifter på el og energi til opvarmning betyder, at der i udgangspunktet er et kraftigt afgiftsmæssigt incitament til at købe energieffektive produkter og foretager energirenoveringer af bygninger. Forbrugerne reagerer imidlertid ikke altid rationelt på energipriserne og tager ikke nødvendigvis højde for energiomkostninger i et nyt produkts samlede levetid. Virkemidler som er målrettet investeringstidspunktet, som fx en værdiafgift (moms), der afhænger af produktets energieffektivitet vil give forbrugerne stærkere incitament til at foretage de energirigtige valg. Omvendt kan omkostningerne ved at administrative en sådan ordning være betydelige og afhængigt af hvordan den indføres kan den også give et provenutab til staten. Er støtten til solceller for høj? Som før nævnt modtager solceller via nettomålerordningen meget betydelig indirekte støtte. Den høje støtte betyder, at staten mister provenu fra elafgifter, og at elselskaberne dels mister indtægter fra eldistribution, dels i nogle netområder skal forstærke distributionsnettet, som skal dækkes af de øvrige kunder. Samtidig fremmes en elproduktionsteknologi, hvis samfundsøkonomiske produktionsomkostning på trods af store prisfald fortsat er 2-4 gange højere end vindkrafts. Der er ingen tekniske barrierer for at foretage en omstilling fra olie og gas til eksempelvis fjernvarme og eldrevne varmepumper.

5 Udvikling i PSO tarif. DK/Politik/Dansk- klima- og- energi- politik/regeringensklimaogenergipolitik/forhandlinger11/forhandlinger_om_vores_energi/documents/finansieringen %20af%20Vores%20energi.pdf

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere