1. Indledning Visioner Forslag til strategiske indsatsområder... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6"

Transkript

1

2 Indhold 1. Indledning Visioner Forslag til strategiske indsatsområder Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab Fremtidens marked for køb og salg Velfærdsledelse veje til omstilling og udvikling

3 Strategi 2014 Strategiforslaget er udviklet i en proces mellem virksomhedslederne i området og i dialog med Handicap- og Socialpsykiatriudvalget. Principperne for strategiudviklingen er: Tænke i resurser og muligheder Tænke i tillid og motivation Tænke i relationer mellem de forskellige aktører Strategi 2014 stiller skarpt på tre fokusområder: Et aktivt medborgerskab Fremtidens marked for køb og salg Velfærdsledelse veje til omstilling og udvikling Handicapråd, Rådet for Socialt Udsatte, Sektorudvalget for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug samt private samarbejdspartnere (Kirkens Korshær, Ringen og bestyrelsen for Toften) får mulighed for at diskutere Strategi 2014 på høringsmødet den 29. maj På dette møde kan alle naturligvis fremsætte synspunkter og også konkrete forslag, som man gerne ser, at udvalget tager op i den videre budgetproces. 3

4 Visioner 1. Indledning Handicap- og Socialpsykiatriudvalget har i foråret 2013 arbejdet med et forslag til Strategioplæg for handicap-, socialpsykiatri- og udsatteområdet gældende for Oplægget er baseret på udvalgets tre visioner. Disse tre visioner, som udvalget har arbejdet med igennem flere år, er suppleret med tre overordnede temaer eller indsatsområder. Disse indsatsområder indeholder idéer og forslag til, hvordan der i en økonomisk presset tid fortsat kan arbejdes konstruktivt med udviklingen af velfærdsydelser til kommunens borgere og de borgere fra andre kommuner, som har ophold her. Udvalget ønsker med dette oplæg at gå i dialog med Slagelse Kommunes Handicapråd og Rådet for Socialt Udsatte, med Sektorudvalget for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug og private samarbejdspartnere (Ringen, Kirkens Korshær og KFUMs sociale Arbejde). Igennem denne dialog håber udvalget at modtage konstruktiv kritik og inspiration til det videre arbejde med oplægget. 4

5 Visioner 2. Visioner Vi vil bidrage til at skabe sammenhæng og kvalitet i handicappede og udsatte borgeres liv Borgerens ansvar for eget liv optimeres ved, at vi i højere grad inddrager den enkelte i sagsbehandlingen, beslutninger og tilrettelæggelse af tilbuddene. Vi vil være fagligt i front med den enkelte borger i fokus Vi vil skabe rum for nye og kreative initiativer i et mangfoldigt samfund, hvor mennesker med handicap og socialt udsathed inkluderes. Vi vil leve op til den forsynings- og udviklingsforpligtelse, vi har over for egne borgere og over for andre kommuner. Det betyder, at der skal ske en fortsat kvalitetsudvikling, en fortsat specialisering og udvikling af nye nicher i kommunens tilbud. Derfor vil vi også satse på uddannelses- og forskningsaktiviteter. Vi vil have handlekraft, mangfoldighed og specialviden til at levere det bedste Vi er den største forsyningskommune i region Sjælland. Vi ønsker at fastholde og videreudvikle Slagelse som en førende kommune på handicap, socialpsykiatri og udsatteområdet. Vi vil være attraktive og konkurrencedygtige på både kvalitet og pris i vores tilbud. Vi vil som kommune handle proaktivt både for at give borgerne optimale tilbud og for at fastholde et højt fagligt niveau og et fortsat højt aktivitetsniveau. Vi vil tiltrække uddannelses- og forskningsmiljøer og nye specialer, som positivt kan bidrage til uddannelsesniveauet i kommunen. Kun gennem opkvalificering og øget professionalisering kan en førerposition på markedet fastholdes og videreudvikles. 5

6 3. Forslag til strategiske indsatsområder 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab Medborgerskab handler om at opleve sig selv som en del af samfundet på lige fod med alle andre. Aktivt medborgerskab er: At deltage i udviklingen af fællesskabet At deltage i fællesskabet At udvise social ansvarlighed At have rettigheder og pligter Mindre myndighed mere myndiggørelse skal være ledetråden for den sociale indsats til handicappede og udsatte borgere i Slagelse Kommune. Det betyder, at den enkeltes basale rettigheder skal anerkendes. Men der skal også stilles forventninger! Uanset graden af funktionsevnen har alle noget at bidrage med til fællesskabet. Størrelsen af den enkeltes bidrag vil naturligvis altid afhænge af deres livssituation, vilkår og handlemuligheder. Alle har resurser. Men der vil være nogle borgere, der har behov for hjælp til at leve det hele liv hele livet. Nogle vil have behov for støtte til at udvikle nye kompetencer til at kunne mestre sit liv og nyde godt af sin medborgerstatus. Og for andre vil det være tilstrækkeligt at blive mødt med anerkendelse fra sine omgivelser for at udvikle et positivt selvbillede og identitet. Det gør, at motivationen for at bidrage bliver større. Det handler om aktivt medborgerskab. Den nuværende organisering af velfærden har nogle iboende barrierer i forhold til understøttelsen af det aktive medborgerskab: Fagområdernes historiske baggrund med udstrakt institutionalisering og borgernes stigmatisering osv. Borgerne er underlagt institutionsbårne rammer, som er sat af politikere, forvaltningsmyndigheder, ledere og medarbejdere på boog dagtilbud. Borgernes selvbestemmelse er ofte knyttet til både deres kompetencer og deres livssituation. Der er derfor behov for at nedtone systemtænkningen i den sociale indsats, og i videst muligt omfang se på borgeren ud fra dennes eget behov og ikke ud fra de tilbud, der nu en gang er tilgængelige. Udgangspunktet er borgerens vilkår og forudsætninger. Herfra skal blikket rettes tilbage mod 6

7 systemet, og på, hvordan den borgerrettede indsats bedst muligt kan tilrettelægges. Kommunen skal i højere grad flytte det faglige fokus fra at levere velfærdsydelser til at facilitere velfærd. Borgere skal i lang større udstrækning have indflydelse og beslutningsret i forhold til eget liv, de sociale ydelser og indholdet i de tilbud, som de modtager. Aktivt medborgerskab: Hvad vil vi? Motivation af borgerne til et aktivt medborgerskab Borgerne skal have indflydelse på indholdet af de sociale ydelser gennem inddragelse og dialog Borgerne møder anerkendelse og respekt i mødet med kommunen Borgernes mål, resurser og kompetencer aktiveres gennem forventningsafstemning Rammer for et stærkere og mere aktivt medborgerskab Udvikling af nye modeller for samarbejdet mellem borger, civilsamfund, erhvervsliv og kommunen Der skal skabes forpligtende tværfaglige samarbejder på tværs, der sikrer borgerne en tidligere og forebyggende samt helhedsorienteret indsats, med høj faglig kvalitet Implementering af den etiske model på alle niveauer i organisationen til styrkelse af relationer, samarbejde og tillid med borgeren i centrum. Fælles tværsektoriel kompetenceudvikling Indsatser til et aktivt medborgerskab Etablering af sociale - eller socialøkonomiske virksomheder Styrkelse af borgernes tilknytning og deltagelse i det almene foreningsliv gennem samarbejde med civilsamfundet. Etablering af brugerdrevne tilbud, hvor borgerne står for drift, organisering, udvikling m.m. Velfærdsteknologiske løsninger 7

8 3.2 Fremtidens marked for køb og salg Handicap- og udsatteområdet i Slagelse Kommune har en størrelse og faglig bredde, der gør, at Slagelse Kommune er en vigtig aktør på det tværkommunale specialiserede marked. Dette såvel i - og uden for region Sjælland. Der er 9 offentlige virksomheder der samlet set har mere end 1000 årsværk ansat. Dertil kommer et skønnet antal årsværk ansat i de 20 private virksomheder inden for området på ca.100 årsværk. Den samlede omsætning for de 9 kommunale og 20 private virksomheder var i 2012 ca. 700 mio. kr. 60 % af pladserne på de kommunale botilbud sælges til andre kommuner end Slagelse. Det samme gælder 45 % af pladserne inden for specialundervisning og 50 % af pladserne inden for det sociale arbejdsmarked sælges til andre kommuner end Slagelse. I videreudviklingen af tilbuddene er der to bærende elementer: Slagelse skal altid kunne forsyne køberkommunerne med tilbud inden for stort set alle områder af det specialiserede social- og undervisningsområde. Markedsføringen af Slagelse Kommune som sælgerkommune skal være troværdig, og der skal ikke tilbydes mere end det, der reelt kan leveres. Slagelse Kommune skal af køberkommunerne fortsat opleves som en troværdig samarbejdspartner. Derfor skal der udarbejdes en købs- og salgsstrategi, der definerer indenfor hvilke fagområder Slagelse Kommune skal være selvforsynende, samt inden for hvilke fagområder opgaven skal løses i fællesskab med andre. Der skal derfor i de kommende år være strategisk fokus på fleksibilitet, innovation, tværgående samarbejder og nye partnerskaber. Efterspørgslen er under konstant forandring. Der er en begyndende tendens til, at flere og flere kommuner hjemtager borgere til egne tilbud. Det bevirker, at virksomhederne indenfor det specialiserede socialområde skal have en størrelse og bæredygtighed der gør, at de har rum til omstilling og udvikling. Udviklingen og tendenserne inden for området går i retning af vækst af at de højt specialiserede tilbud fortsat er i vækst. Slagelse Kommune har gode muligheder for at udvikle grundlaget for innovation, udvikling og omstilling af tilbud, der til en hver tid vil kunne matche køberkommunernes efterspørgsel. Det er vigtigt, at Slagelse Kommune til enhver tid har det bedst mulige overblik over efterspørgslen. Derfor skal der sker en løbende opsamling af 8

9 den konkrete efterspørgsel og udviklingstendenser, så flowet sikres i forhold til salg af pladser. Fremtidens marked for køb og salg Hvad vil vi? Efterspørgslen skal anvendes som guideline for en løbende udvikling af tilbud, der skal tilpasses borgernes behov. Markedsføringen af Slagelse Kommune som sælgerkommune skal være troværdig, og der skal ikke tilbydes mere end det, der reelt kan leveres. Tilbuddene skal i højere grad basere deres særegen/specialisering på, at der er på et højt fagligt miljø. Og at indsatserne, hviler på videns og evidensbaserede metoder, der er målrettet de enkelte målgrupper. Virksomhederne skal konstant udvikle nye og innovative tilbud i takt med at nye målgrupper identificeres. Der skal udarbejdes en købs- og salgsstrategi, der definerer indenfor hvilke fagområder Slagelse Kommune skal være selvforsynende og hvor på hvilke fagområder ydelsen skal købes af andre. Der skal findes nye samarbejds- og finansieringsformer mellem kommunerne og regioner. Dette skal ske med henblik på, at de mest specialiserede tilbud bevares, videreudvikles og drives økonomisk optimalt. Indsatsen for at etablere klyngesamarbejde i rammeaftaleregi skal forstærkes. Der skal arbejdes målrettet på, at etablere et kraftcenter eksempelvis dækkende Syd - og Vestsjælland. Tilbuddene på døgnområdet skal re-tænkes således de geares til bedre at kunne håndtere unge, midaldrende og ældres særlige udfordringer og vilkår. Fokus skal være på at give den enkelte borger mulighed for at være sammen med alderssvarende hele livet. 9

10 3.3 Velfærdsledelse veje til omstilling og udvikling Velfærdsstaten er under pres. Danmark har en af de relativt største offentlige sektorer i verden. Siden 1860 er de offentlige social- og sundhedsudgifter blevet fordoblet hvert 25. år, og i 2010 udgjorde disse udgifter mere end 37 % af bruttonationalproduktet (BNP). Den nye velfærdsstat kan ikke forventes at udvikle sig i samme stigningstakt, men må i bedste fald forventes at stige i takt med BNP og periodevis formentlig udvikle sig under nulvækst-vilkår. Det skaber en fundamentalt ny dagsorden for politiske beslutninger om velfærdsydelserne og det kræver derfor nye svar på de sociale (og sundhedsmæssige) udfordringer i samfundet. Udviklingen går fra en merbevillingssituation til en omprioriterings- og fordelingssituation, og derfor bliver frigørelse og omfordeling af ressourcer sat i fokus. Velfærdsledelse skal fremme velfærden i samfundet ved at sikre, at gældende love og regler administreres økonomisk hensigtsmæssigt, retligt forsvarligt og på et humant grundlag. Velfærdsledelse omfatter således både de økonomiske, de retlige og de menneskelige (individuelle behov) aspekter af velfærdsydelser. Velfærdsledelse handler også om, hvordan de forskellige velfærdsydelser konkret tilvejebringes og gives indhold i forhold til borgeren. Det er vanskeligt at adskille spørgsmålet om, hvordan der ledes, fra indholdet af ledelsen. Det betyder, at indførelse af bestemte ledelsesteknologier eller ledelsesformer eller økonomiske styringsinstrumenter kan forme velfærdsydelser og velfærdsinstitutioner, og hvilke relationer, der etableres. Velfærdsledelse vil indebære et stigende fokus på, hvordan det sikres, at de svageste grupper i samfundet fortsat kan have del i velfærden i et samfund med et stadig større fokus på arbejdsmarkedet. Medarbejderne har stærke fagligheder, der er baseret på deres uddannelse og udvikles i mødet med borgerne og i dialogen mellem ledere og medarbejdere. Anerkendelse, relationer og etik skal være grundlaget for velfærdsledelse. Vi har fokus på værdier og kulturudviklingen på de enkelte virksomheder under udvalgets område. Vi skal fremme sammenhængskraften ved at være bevidste om kompleksiteten i vores organisation. Ved et dialog- og tillidsbaseret 10

11 samarbejde på tværs af organisatoriske områder skal der skabes fælles ansvar for de resultater, som kommunen leverer til borgerne. Specialtilbuddene udgør en ny stor udfordring for kommunernes ledelse: Hvis de skal bevares og udvikles, nødvendiggør det et styrket og tæt samarbejde mellem kommunerne eventuelt i klynger af kommuner. Hellere få, relativt billige specialtilbud end mange, dyre i hver eneste kommune. Det er også god velfærdsledelse. Velfærdsledelse: Hvad vil vi? Styrkelse af samarbejdet om specialtilbud Der skal sikres en maksimal fleksibilitet i ydelser og tilbud til borgeren, således at de er tilpasset borgerens individuelle behov og kommunernes skiftende efterspørgsel Der skal udvikles redskaber, der øger gennemsigtigheden i de tilbud, som borgeren modtager for borgeren selv og for de kommuner, der har ansvaret for borgeren Tillid og relationer mellem borger og kommune Der skal udvikles etiske standarder for håndteringen af de dilemmaer, der opstår i mødet mellem borgeren og systemerne i kommunen Tillid og gensidig respekt skal være omdrejningspunktet for samtalen mellem borger og kommune Der skal være åbenhed om de afbalancerede krav om et humant, et retligt forsvarligt og økonomisk hensigtsmæssigt grundlag for samspillet mellem borger og kommune 11

12 Referencer: Evaluering af Kommunalreformen, marts 2013 Byrådets visioner i Slagelse Kommune Vækstvilkår Slagelse, Vækstforum Sjælland og Væksthus Sjælland Velfærdsledelse, red. Sløk & Villadsen (2008) 12

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 5 Februar 2014 Dette er projektets sidste nyhedsbrev og samler op på projektets resultater i hhv. Vejle og Slagelse kommuner Det gode BUM-samarbejde

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Side 1 af 13 Byens ressourcer fremtidens løsninger Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere