POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted..."

Transkript

1 POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted...

2 Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren KVALITET og FAGLIGHED Nye VEJE MED IT DIALOG, SAMARBEJDE og UDVIKLING Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune. Borgerne skal opleve Randers Kommune som en professionel, troværdig og serviceorienteret samarbejdspartner. Vejen til målet går via en satsning på medarbejdernes kompetencer, trivsel og arbejdsglæde. Læs mere på de følgende sider. 2 3

3 Service og kvalitet Politik for administration og service i Randers Kommune. Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune. Målet er, at kommunens medarbejdere yder en imødekommende og helhedsorienteret service til borgerne baseret på et fagligt kvalifi ceret grundlag. Som kommune skal vi måles på, om vi leverer service, velfærdsydelser, uddannelse og myndighedsfunktioner, der matcher lovgivningens krav, borgernes behov og vores egne målsætninger. Denne politik omfatter alle medarbejdere i Randers Kommune. Uanset om det er pædagogen, der tager imod børn og forældre i børnehaven, sosu assistenten der passer og plejer den ældre, eller om det er sagsbehandleren, der tager imod en pensionsansøgning, har kvaliteten af indsatsen og mødet en væsentlig betydning for borgeren. Kommunens medarbejdere kan gøre en forskel i hvert møde. Ved at møde borgeren med respekt og faglig troværdighed øges ikke bare borgerens velfærd, men også kommunens og medarbejdernes omdømme. Som medarbejder i Randers Kommune udøver man myndighed. Man har både formel og reel magt i forhold til borgerne, og det forpligter. I enhver situation og i ethvert møde har man derfor som medarbejder en forpligtelse til at møde borgeren med imødekommenhed og respekt. Og særligt i forhold til borgere i udsatte positioner, er det vigtigt, at man er sin egen rolle og adfærd bevidst. Hvis man er i øjenhøjde, og giver borgeren indsigt og indfl ydelse, bidrager man faktisk til, at borgerne kan tage det maksimale ansvar for egen tilværelse. Med afsæt i Byrådets Vision 2016 bygger Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune på princippet om helhed og sammenhæng. Det indebærer, at servicen og indsatserne er baseret på en forståelse af borgerens situation og vilkår, og at kommunens sagsbehandling er koordineret og veltilrettelagt. Af Vision 2016 fremgår også, at medarbejderne er kommunens væsentligste ressource, og dermed den afgørende forudsætning i bestræbelsen på at skabe den bedste service for borgerne. Randers Kommune skal være en moderne, udviklingsorienteret organisation med attraktive arbejdspladser. Derfor er god ledelse, dialog og udvikling et omdrejningspunkt i denne politik. Med Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune lægges der op til, at de enkelte arbejdspladser hver især arbejder videre med de overordnede værdier, principper og målsætninger, der beskrives i politikken. Til inspiration er der vedlagt et indstik med spørgsmål og temaer, som kan danne udgangspunkt for den lokale dialog om politikken. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune vil blive evalueret i slutningen af Borgerne skal opleve Randers Kommune som en professionel, troværdig og serviceorienteret samarbejdspartner. Vejen til målet går via en satsning på medarbejdernes kompetencer, trivsel og arbejdsglæde. God arbejdslyst. Henning Jensen Nyhuus Borgmester Bent Peter Larsen Kommunaldirektør 4 5

4 Målsætning 1: Helhed og sammenhæng Borgeren oplever helhed og sammenhæng i sagsbehandlingen Målsætning 2: Mødet med borgeren Mødet mellem borgeren og kommunens medarbejder skal, hvad enten det er ansigt til ansigt, i telefonen eller skriftligt, være en positiv oplevelse Helhedsorienteret service og sagsbehandling tager højde for borgerens aktuelle situation og vilkår. Borgerens hele liv sættes i fokus. Som medarbejder skal man koordinere, samarbejde og planlægge på tværs af afdelinger og faggrænser, således at borgeren oplever kommunen som én samlet organisation. For at sikre helhed og sammenhæng er det nødvendigt, at medarbejdere er gode til at samarbejde på tværs af faggrænser, er opsøgende og tager ansvar for også at se sagen fra borgerens perspektiv. Det forudsætter, at kommunens ledere giver opbakning og skaber råderum til, at medarbejderne kan yde helhedsorienteret og veltilrettelagt service som en integreret del af den almindelige opgaveløsning. God kommunikation er altafgørende for oplevelsen af helhed og sammenhæng. Det har derfor stor betydning, at man som medarbejder giver hurtig og præcis respons og sikrer den nødvendige guidning af borgeren. I sager med flere involverede, skal der være en klar aftale om, hvem der har det koordinerende ansvar og kontakten til borgeren.. Vores ansvar rækker ud over vores fag område. Man har ansvaret for opgaven, til den er løst, eller der foreligger en klar aftale om, at en anden medarbejder har taget over. Er der tvivl, har man stadig en opgave. Vi sætter os i borgerens sted Venlighed, imødekommenhed, lydhørhed og forståelse er starten på et positivt møde. Det forventes, at medarbejderne aktivt medvirker til at skabe en konstruktiv og anerkendende dialog og kontakt med borgerne. I dialogen er det væsentligt at afklare de gensidige forventninger, således at begge parter kan varetage deres del af ansvaret. Som medarbejder er man en del af den kommunale myndighedsudøvelse, og man har derfor et særligt ansvar for at skabe ligeværdighed i relationen til borgerne. Indlevelse i borgerens samlede situation og inddragelse af borgerens perspektiv er vigtige elementer i alle typer samarbejde. Til det gode møde hører også tilgængelighed. Kommunens afdelinger og institutioner skal være tilgængelige i åbningstiden, telefonbetjeningen skal være velfungerende, telefonsvarerbeskeder følges op, og det skal være nemt at finde relevante adresser og telefonnumre. Sproget og sprogtonen spiller en stor rolle i borgernes oplevelse af kommunens service. Uanset om det er i form af afgørelser, nyhedsbreve eller hjemmesider skal informationen altid være tydelig, let forståelig og skrevet i en venlig og ordentlig tone. Fra sag til sag må man tage stilling til, hvilken kommunikationsform, der egner sig bedst.. I åbningstiden er vi altid tilgængelige. Vi møder borgeren med respekt. Vi giver borgeren indsigt og indflydelse. Vi kommunikerer, så borgeren kan forstå det 6 7

5 Målsætning 3: Kvalitet og faglighed Borgerne møder professionelle og kvalificerede medarbejdere i Randers Kommune Målsætning 4: Nye veje med styrket anvendelse af IT-løsninger IT-mulighederne udvikler sig med lynets hast, og skal Randers Kommune være på forkant med udviklingen, kræver det nytækning Det indgår i Vision 2016, at lederne og medarbejderne i Randers Kommune er beslutningsdygtige og kompetente. Der er frihed til at træffe kvalificerede beslutninger i en decentral organisation. Det forventes af kommunens ledere, at de går forrest i udviklingen af den faglige kvalitet på kommunens arbejdspladser. Kompetente faglige miljøer og tydelige resultater bidrager til trivsel og arbejdsglæde. Og det er grundlaget for service af høj kvalitet. Medarbejderne kender lovgivningen på deres område, følger med i udviklingen og leverer korrekte afgørelser med klare begrundelser. Det smitter af på kommunens service og omdømme, når medarbejderne har faglig stolthed. En høj faglig standard skaber troværdighed og gør medarbejderen i stand til at opstille klare mål og rammer for den service og de tilbud, borgeren kan forvente. Med til service af høj kvalitet hører også, at man som medarbejder bestræber sig på at differentiere kommunikation, service og sagsbehandling efter borgerens forudsætninger og behov. Alle skal have lige muligheder for at tilegne sig de informationer og serviceydelser, kommunen tilbyder. Det handler om at skabe lige muligheder for borgerne inden for rammerne af gældende lovgivning og Randers Kommunes overordnede værdigrundlag. Randers Kommune ansætter kun de bedste medarbejdere - og ser mangfoldighed som en ressource.. Forskellige mennesker skal behandles forskelligt for at have lige muligheder. Vi indgår klare aftaler med borgerne. Randers Kommune ansætter kun de bedste medarbejdere Politik for administration og service for borgere i Randers Kommune går hånd i hånd med Randers Kommunes digitaliseringsstrategi. Målet er at levere de nyeste og bedste digitale services døgnet rundt, og at bruge IT-mulighederne til at udvikle en effektiv administration centralt og decentralt. Ad den vej effektiviseres og kvalificeres den administrative service, og der frigøres flest mulige ressourcer til den direkte borgerkontakt. Anvendelsen af IT-teknologi skal overordnet set styrke borgernes muligheder for målrettet at søge relevante kommunale tilbud og ydelser og kommunikere enkelt og direkte med Randers Kommune uafhængigt af åbningstiden. Det forudsætter, at de digitale løsninger præges af let adgang, hurtige afgørelser og af dynamiske muligheder for at anvende og kombinere både kommunale, regionale og statslige informationer og services. Udviklingen af de digitale løsninger skal tænkes bredt for eksempel kan der i videre udstrækning benyttes sms-tjenester og distribueret teknologi. Også internt i organisationen skal de digitale løsninger tænkes bredt med øget fokus på samarbejde på tværs af forvaltninger og institutioner, så anvendelsen af IT medvirker til øget helhed og overblik i opgaveløsningen.. Randers Kommune skal levere de nyeste og bedste digitale services. Vi vil levere service døgnet rundt. Vores løsninger skal sikre borgeren øget information, bedre kommunikation og øget fleksibilitet. Vi bruger alle de kanaler, vi kan til at udbrede de digitale løsninger 8 9

6 Målsætning 5: Dialog, samarbejde og udvikling En forudsætning for velfungerende administration er dialog, samarbejde og udvikling Behovet for kommunal service, de teknologiske muligheder og kommunernes betydning for borgernes velfærd er under hastig udvikling. Kun ved at gribe mulighederne og sætte nuværende praksis til debat, kan Randers Kommune vedblive at levere service på et højt niveau. Som medarbejder skal man opleve, at der er råderum til at gå nye veje og sætte organisationsformer og arbejdsgange til drøftelse. Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for løbende at drøfte nye tiltag og ændringer, der kan forbedre den service, der leveres til borgerne. Lederne har et særligt ansvar for at implementere og udvikle politikken ved at skabe dialog om den i afdelinger, institutioner og i MED-systemet. Inddragelse og involvering er nøgleprocesser i at skabe udvikling. Og borgerne børn, unge og ældre er vigtige samarbejdspartnere, når det gælder om at udvikle de kommunale indsatser. De ved, hvordan den nuværende service virker. Inddragelse handler også om at samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige skel, og om kontinuerligt at inddrage flere perspektiver i opgaveløsningen. Ledelsesinformation, kvalitetsmodeller og evalueringer er vigtige redskaber i udviklingen af kommunens service og tilbud. Både oplevede erfaringer og faktuel information om effekt af indsatserne skal bruges til at videreudvikle kvalitet og effektivitet.. Vi tager ansvar for udviklingen af vores arbejdsplads. Vi udvikler vores service gennem dialog og samarbejde. Vi sætter vores arbejdsgange under lup. Vi involverer borgerne. Vi følger op på, om vores indsats virker Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune findes online på Se under Politik og demokrati Visionspolitikker. Her finder du også Randers Kommunes øvrige visionspolitikker

7 Der er fem målsætninger i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune: Helhed og Sammenhæng MØDET MED BORGEREN Kvalitet og faglighed Nye veje med styrket anvendelse af IT Dialog, samarbejde og udvikling Politikken er vedtaget af Randers Byråd 22. juni 2009 og omfatter alle kommunens arbejdspladser. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Tlf

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere