DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, piease consult

3 DET KONGELIGE BIBLIOTEK / Aarhus Vandkuranstalt i t Ved Overlæge V. Andersen. Idet jeg herved udsender Beretning om»aarhus Vandkuranstalt»s Virksomhed i 1891, er det mig en Glæde at kunne notere en ret respektabel Fremgang for dette Aar, idet Anstalten er bleven benyttet af 73 Patienter mod 62 i 1890, og af disse 73 havde 7 gjennemgaaet en Kur 1890 et forhaabentlig godt Bevis paa, at Anstalten i Aarenes Løb vil kunne samle sig et Klientel. Skjøndt jeg med Hensyn til de mere almindelige Betragtninger, hvortil den hydrotherapeutiske Behandling og dens i Udlandet stedse stigende Benyttelse vel kunde give Anledning, naar man ser, hvorlidet den anvendes her i Landet, skal jeg dog i saa Henseende henholde mig til min Aarsberetning for 1890 og her kun bemærke, at i Tyskland f. Ex. tindes der neppe noget nogenlunde renommeret Badested, i hvis Armamentarium Koldtvandsbehandling ikke er optaget. Det er en Selvfølge, at jeg ikke tror, at Hydrotherapien indeholder Livselixiren eller at den er Universalmiddel mod al Sot og Syge, men det er min Overbevisning, at den, rigtig anvendt og besindig benyttet, er et uvurderligt Hjælpemiddel og ofte giver Virkninger, der ere søgte forgjæves ved andre Kurmethoder. Medens ganske vist grumme mange Sygdomme, særlig mer eller mindre chroniske, ere tilgængelige for nævnte Behandling, kan jeg ikke undlade atter iaar ganske særlig at henlede mine ærede Kollegers Opmærksomhed paa Influenza en og dens mange forskelligartede Følger. Man kan tro mér eller mindre paa Betydningen af den hydrotherapeutiske Behandling, men hvad sikkert Ingen vil nægte den, er dens for Nervesystemet hærdende og styrkende Virkning, en Virkning, der netop er af saa stor Betydning overfor Influenza en, fordi denne saa ofte efterlader en Depression og Slappelse, der giver andre Sygdomme en kun altfor god Jordbund at ax-bejde i.

4 2 Naar jeg i Aar i nedenstaaende Fortegnelse ikke har optaget nogen Rubrik for Helbredede, men kun har holdt mig til»bedrede«og»uforandrede«, er det af Forsigtighedshensyn i Henseende til I remtiden; thi ikke faa ere rejste herfra, som have endt deres Kur med det Udsagn:»Jeg føler mig fuldstændig rask.«s y g d o m. I S K vinder. G S In d en b ys. U denbys. si 'i * : ^ U forandrede. R heum atism e » Neurasthenia » Ischias » H y ste ria...» 5» 1 4 : 4 1 A n æ m ia...» ! 3 Seqv. Influenzæ... 4»» Seqv. luxat. & contus.. 1 1» 2» 2 A rth ritis » N efritis » 2» 2 Lidelse i Centralnervesystemet. 3 I 1» Neuralgia... 2 j 1» 3» 3 Disposit. catarrh...»» ; L u e s... 1»» 1» 1 Morb. cord... 1»» 1»» 1 Lum bago...» 1 1» 1 1» Tilsammen ! 65 T Foruden selve Badebehandlingen er benyttet: Rønneby vand i 2 Tilfælde (1 Mand, 1 Kvinde). Elektrisk Bad i 6 Tilfælde (3 Mand, 3 Kvinder) Konstant Strøm i 3 Tilfælde (0 Mand, 3 Kvinder) Induceret Strøm i 2 Tilfælde (1 Mand, 1 Kvinde) Gytjemassage i 13 Tilfælde (8 Mænd, 5 Kvinder). Massage i 2 Tilfælde (2 Mænd). Det elektriske Bad, der i alle 6 Tilfælde er givet med induceret Strøm, anvendtes i 2 Tilfælde af Ischias med god Virkning, i 3 Tilfælde, der maa henføres under Gruppen ner-

5 vøse Sygdomme, ligeledes med god Virkning, og i 1 Tilfælde af Lidelse i Centralnervesystemet uden Resultat. Konstant Strøm anvendtes hos 1 Patient med Ischias og 1 Neurastheniker med godt Resultat, men i 1 Tilfælde af Plyste ri uden Virkning. Den inducerede Strøm gav god Bedring hos 1 Patient med betydelig Muskelslaphed efter Influenza og hos 1 Neurastheniker. Da Anstalten endnu ikke er indrettet paa Gytjemassage i dens mest gjennemførte Form, har den kun været benyttet til Lokallidelser, og jeg har hidtil institueret den paa følgende Maade: I Varmluftsrummet (40 50 ) er paagjældende Legemsdel bleven vel indgneden med den opvarmede Laurvig Gytje og massageret i 5 a 10 Minutter, hvorpaa et Gytjeomslag er paalagt, og med dette har Patienten nu siddet 10 å 15 Minutter i Dampstolen; derefter Regndouche paa 20 0 i 10 a 15 Sekunder og til Slutning skotsk Douche paa det angrebne Parti en Behandlingsmaade, der har været yderst velgjørende for Patienten og altid har svaret til sin Hensigt. Skjøndt Anstalten i det forløbne Aar hverken har faaet Tilskud fra Stat, Kommune eller velgjørende Institutioner, har den dog givet 9 Patienter 260 Bade til modereret Betaling, ligesom 11 Patienter have faaet deres Kur aldeles frit med 528 Bade. Med Hensyn til Anstaltens Udvikling og Udvidelse skal jeg meddele, at Indretningen saavel af de elektriske Bade som Behandling med konstant og induceret Strøm blev taget i Brug først paa Sommeren. Fra 1ste Juni vil den i forrige Aarsberetning i Tegning antydede Udvidelse været fuldført, idet hvert Kjøn faar sin Badesal (hidtil kun én fælles til forskj ellige Tider), saaledes at saavel Badekarrenes som Varmstolenes og Dampstolenes Antal bliver fordoblet samtidig med, at der er indrettet en Dampseng et meget hensigtsmæssigt Apparat, saavel for Patienter, der ikke godt taale Dampens Paavirkning i siddende Stilling, som for at kunne instituere elektrisk Behandling i selve Dampbadet. Til Anstaltens Fuldstændiggjørelse som Kuranstalt for Udenbys hører ogsaa, at den til samme Tidspunkt modtager Patienter i en Del af Hovedbygningen, der til en Begyndelse

6 4 er indrettet til Pensionat med Eneværelser, Spisesal, Samlingsstue m. m. Hvad jeg imidlertid af Grunde, der ere saa nærliggende, at de ikke behøve at udvikles nærmere anser for den betydningsfukleste Udvidelse, er, at fra 1. Juni vil en af prakt. Læge A. Vinge oprettet og ledet Klinik for Orthopædi, Sygegymnastik, Massage og Elektricitet staa i direkte Forbindelse med Vandkuranstalten. Til Slutning skal jeg i al Korthed meddele nogle enkelte Sygehistorier som Illustrationer af Anstaltens Virkemaade og opnaaede Resultater. 1) En 35-aarig Kvinde led i 2 Aar af en Lumbago, opstaaet spontant, i høj Grad hindrende hende i Udførelsen af den daglige Husgjerning; ingen paaviselig Nyrelidelse. Efter 9 Ugers Behandling skiftende Fyrrenaalsbad, Varmstol og Gytjemassage med efterfølgende Regndouche og skotsk Douche var hun saagodtsom helbredet, idet Arbejde kun i meget ringe Grad forvoldte hende Gene. Tilstanden har holdt sig det forløbne Aar. 2) 48-aarig Arbejdsmand rask til han tik Influenza i April En Maanedstid efter maatte han ophøre med sit Arbejde paa Grund af Svimmelhed, Dobbeltsyn, Mathed og Smerte i begge Knæled, saa han ikke kunde bukke sig og ligge paa Knæ, hvad hans Arbejde i Lokomotiver fordrede. Efter en længere Behandling med russiske Bade tog han fat, men maatte efter 3 Maaneders Forløb atter ophøre, og ved Ankomsten til Anstalten 5. Maj 91 havde han Intet bestilt siden November, klagede over Hovedpine, Svimmelhed, daarlig, krybende Gang paa Grund af Træthed og Smerter i begge Knæled. Efter 8 Ugers Behandling med Varmstol, Regndouche og skotsk Douche samt Halvbade med kolde Overgydning af Ryggen, rejste han hjem 29. Juni, opgivende fuldstændig Velbefindende, kan gaa saa langt det skal være uden Gene, men kan ikke ligge paa Knæ uden Smerter. For et Par Maaneder siden var Tilstanden endnu god. om end ikke saa god som ved Hjemrejsen, og det er beklageligt, at Forholdene forbyde ham at gjentage Kuren. 3) 32-aarig Forretningsmand led i 3 Maaneder af en alvorlig Ischias, som i 2 Maaneder holdt ham inde. Efter en Maaneds Behandling med Dampstol, Regn- og skotsk Douche, kunde han taale at gaa 1 Mil uden Gene og passede sin Forretning.

7 4) 47-aarig Præstekone, med chronisk Metritis og højresidig Vandrenyre, lider af Smerter i Underlivet og betydelig nervøs Depression, svækket Hukommelse, daar lig Nattesøvn, saa at den daglige Husgjerning selv i ringe Grad overtrætter hende. Ringe Madlyst, tit Trang til Mad, Oppression og træg Afføring. Efter 6 Ugers Kur med saa kortvarige energiske Opvarmninger som muligt samt Halvbad, Cirkeldouche og Afrivning rejste hun flink hjem uden Smerter og Oppression, god Søvn samt Følelse af Lyst og Evne til at tage fat. En intercurrent Ischias svandt paa 12 Dage ved Dampstol og skotsk Douche. 5) 58-aarig Kjøbmand med ret betydelig Albuminuri, stærke Ødemer og Ascites, saa at han var næsten urørlig og mattte kjøres til Anstalten, gjennemgik en 6 Ugers Kur med 2 Gange ugentlig Dampstol og Regndouche, 4 Gange ugentlig Helbad med tør Indpakning og Regndouche. Der var da kun svage Spor af Albumen i Urinen, Ødemer og Ascites forsvundne, ligesom han gik godt længere Ture med personligt Velbefindende. 6) 44-aarig Gaardmand fik paa fulstændig sund Fortid, for l 1/-* Aar siden Influenza og har i den forløbne Tid engang haft 4 Maaneders og engang 10 Ugers Sengeleje, dels paa Grund af nogen Hoste, som er aldeles forsvunden, men mest paa Grund af prikkende Smerter og stor Svaghed i begge Ben, saa at han nu kun gaar og det endda daarligt ved 2 Stokke. Samtidig stadige Smerter i Baghovedet, nogen Svimmelhed, Nattesøvnen tit forstyrret af Uro i Benene, Magtesløshed over Lænden, Ømhed langs Nn: ischiadici og stor Træthedsfølelse. Behandlingen bestod i Opvarmninger med efterfølgende Halvbade, kolde Rygovergydninger og Douche samt elektrisk Bad og konstant Strøm. Da han rejste hjem, gik han rask ved 1 Stok Ture paa 1 og 2 Timer med personligt Velbefindende. Bedringen holdt sig nogle Maaneder, da han fik et mindre Tilbagefald og tænkte paa at komme igen. 7) 27-aarig Mand for 2 Aar siden Ulc: penis med Pletter og Slimpapler, gjennemgik den Gang Smørekur og har siden været rask. Fik i Vinter atter Slimpapler i Munden med Hovedpine, Slaphed, Mathed og Tunghed i Hovedet. Slimpaplerne veg nogenlunde for lokal Behandling, men da de øvrige Tilfælde holdt sig, fik han i 4 a 5 Uger hver Aften en ludgnidning med 3 Gram Ungv. hydrargyr og om Morgenen

8 Helbad i 10 Minutter, efterfulgt af fugtig Indpakning til rigelig Sved og Halvbad fra 28 til 26 0 C. Han kunde under hele Kuren i Oktober passe sin Friluftsvirksomhed, rejste først i November rask herfra og har til nu haft det godt. 8) 25-aarig Pige begyndte for 2 Aar siden med arthritiske Udsvedninger i højre Haand og Fingerled. Nu ere alle Extremiteternes Artikulationer undtagen Hofteleddene Sædet for deformerende Hævelser med indskrænket Bevægelighed, Ømhed og Smerter. Efter 10 Ugers Kur med Fyrrenaalsbade, Dampstol og fugtige Indpakninger, efterfulgt af Douche og Halvbade, rejste hun hjem med subjektivt Velbefindende, betydelig mindre Ømhed, bedre Bevægelighed og flere Kræfter et efter Omstændighederne godt Resultat og omtrent hvad der var stillet hende i Udsigt ved Kurens Begyndelse. 0) 28-aarig Lærerinde led betydelig af nervøs Dyspepsi med Forstoppelse, Opstød og Opkastning, samt en Del hysteriske Tilfælde; utilfreds, pirrelig, kan ikke taale Nogen gaar bagved hende paa Gaden helt uskikket til at passe sin Gjerning. Efter 3 Maaneders Behandling med Opvarmning og paafølgende Douche og Afrivninger, samt skotsk Douche langs Forløbet af Colon, der bragte hendes Afføring i Orden, rejste hun tilbage til Kjøbenhavn fuldstændig befriet for sine»fornemmelser«og efter eget Udsagn rask og arbejdsdygtig. 10) Uden at komme nærmere ind paa Nauheini-Kuven, som vel desuden er bekjendt nok, ialfald efter Dr. med. Israels Bog derom, skal jeg kun berøre, at jeg i Slutningen af September fra en Kollega her i Aarhus modtog en Patient med en betydelig Hjertedilatation, Ødemer og Albuminuri til denne Behandling. Han fik i det hele 10 Bade og passiv Gymnastik. Efter enkelte af Badene følte han ganske vist forbigaaende Lettelse, men end ikke tilnærmelsesvis som andetsteds angivet, og da han 4. Oktober fik Febrilia, Sidesting o. s. v., der senere viste sig at være en Pleuritis, ophørte Kuren af sig selv. Skjøndt der altsaa intet Resultat opnaaedes, befandt han sig dog saa vel i hvert Bad, som jeg personlig overværede, at fortsatte Iagttagelser af denne Behandlings Indflydelse vilde være ønskelige. Trykt hos Chr. Andersen, Aarhus.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» Stavanger Museums Årbok, Årg. 92(1982), s. 93-135 BJØRN SAXE UTNE: ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» I 1888 kom forfatteren Alexander Kielland hjem fra Paris og bosatte seg i sin fars

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

FØLG MIG!" Den næste Dag vilde Han (Jesus) drage derfra til Galilæa; og Han finder Filip. Og Jesus siger til ham: Følg mig!"" (Joh. 1,44).

FØLG MIG! Den næste Dag vilde Han (Jesus) drage derfra til Galilæa; og Han finder Filip. Og Jesus siger til ham: Følg mig! (Joh. 1,44). FORORD Som ny omvendt fik jeg engang Lejlighed til at læse en Prædiken, i hvilken nogle korte, enkle Sætninger kastede et særligt Lys over Mesterens Vej. Jeg saa, at Frelsen indebærer Efterfølgelse, og

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

den borgerlige Retspleje.

den borgerlige Retspleje. 2713 Tillæg A. (171). Ordentlig Samling 1901. 2714 Bilag II. Bemærkninger til det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige

Læs mere

AKTIESELSKABET KØBENHAVN

AKTIESELSKABET KØBENHAVN LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK KØBENHAVN Efterskrift Denne udgave er en elektronisk genudgivelse af den oprindelige udgave. Ideen til genudgivelsen opstod

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

NEURITIS VEGETATIVA (EPIDEMICA?)

NEURITIS VEGETATIVA (EPIDEMICA?) Ugeskrift for Læger 1953; 115/33; 1244-1251: SUMMARY in English of Torben Fog: VEGETATIVE NEURITIS, POSSIBLY EPIDEMIC NEURITIS VEGETATIVA (EPIDEMICA?) Af TORBEN FOG I løbet af efteråret 1952 og videre

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Foran et nyt Arbejdsaar.

Foran et nyt Arbejdsaar. E. D. R. er dee danske Afdeling af Internationa! Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hvori bestaar min tro?

Hvori bestaar min tro? Side 1 Hvori bestaar min tro? Studie Léo Tolstoj Grev Udgivet: 1889 Paa Dansk ved J. Gøtzsche - Kjøbenhavn - Andreas Schous Forlag [www.estrup.org - ID: T226 - TS: 2007-01-08 05:50] Side 2 Indscannet af

Læs mere