Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT"

Transkript

1 Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokalet Østergade 36, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 8. januar 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Anne Birthe Kajhøj Dorte Bitsch Dorthe Milthers Karina Kreutzfeldt Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Christina Rumley Eva Bak Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Mette Birgitte Høyer Kjeldsen Rita Langelund Thomassen Rita Melin Solvad Hansen Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen Lise Elkjær Fraværende: Dorthe Milthers Karina Kreutzfeldt Hanne Andersen Norddjurs Kommune

2 Områdeudvalg sundhed og omsorg Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referater Budgetopfølgning Arbejdsmiljøarbejdet Aftale om medgået tid Brugertilfredshedsundersøgelse Orientering om arbejdet med implementering af demenspolitikken Mødeplan Løft af ældreområdet Information fra medarbejderne Information fra ledelsen Eventuelt...18 Bilagsoversigt...19 Norddjurs Kommune

3 Områdeudvalg sundhed og omsorg Godkendelse af dagsorden A00 13/20784 Åben sag Sagsgang OMU Sundhed og omsorg Sagsfremstilling Der lægges op til, at mødet afholdes efter den skitserede dagsorden. Forventet tidsplan: Kl. 10:30 formøde for medarbejdersiden Kl. 11:30 formøde for ledersiden Kl. 12:30 mødet starter Kl. 15:00 mødet slutter Indstilling Formanden indstiller, at dagsorden godkendes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Dagsorden godkendt. 1

4 Områdeudvalg sundhed og omsorg Godkendelse af referater A00 13/20784 Åben sag Sagsgang OMU Sundhed og omsorg Sagsfremstilling Der er udsendt referat fra møderne 11. oktober 2013 og 21. august Fremover skrives og godkendes referatet under mødet. Indstilling Formanden indstiller, at referaterne godkendes. Bilag: 1 Åben Referat OMU 21. august /13 2 Åben Referat OMU 11. oktober /13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Referater godkendt. 2

5 Områdeudvalg sundhed og omsorg Budgetopfølgning A00 13/20784 Åben sag Sagsgang OMU Sundhed og omsorg Sagsfremstilling Punktet vedrører dels den aktuelle budgetopfølgning for 2013, dels status på fordeling af budget 2014 Budgetopfølgning Budget 2013 forventes overholdt. Der er på hele området gennemført en stram økonomistyring, som har resulteret i det fine resultat. Områder med overskud forventes at overføre dette til Ved mere end 5 % overskud skal der afleveres en beskrivelse. Såfremt der ikke sker markante ændringer den sidste måned, vil områder med underskud ikke føre underskuddet med over. Dette skyldes intentionen om at give alle en rimelig start på et nyt budgetår, samt at det ved årets udgang tegner til, at vi har de nødvendige ressourcer. Der er flere steder i organisationen tilført flere ressourcer, for at sikre driften. Det forventes, at dette vil blive reguleret med tildelingsmodellerne i 2014, hvor der fortsat arbejdes på at skabe gennemsigtighed og en retfærdig tildeling. Der arbejdes stadig på at opbygge en historisk oversigt over budgetudviklingen for såvel den enkelte institution som for hele området. Bilag med budgetopfølgning er vedhæftet. Det vil blive uddybet på mødet Budget Arbejdet med tildeling af budget 2014 har gennemgået 1. runde. Der er udarbejdet udkast til en tildelingsmodel for plejecentrene. Denne skal finjusteres i januar måned. Tildelingsmodellen danner grundlag for et tilsvarende arbejde med øvrige områder. Alle områder har fået tildelt et budget for 2014, hvor der efter den endelige justering af tildelingsmodellen kan ske justeringer. Der bliver taget højde for den organisatoriske tilpasning afledt af demenspolitik og midlertidige boliger. Bilag med budget 2014 er vedhæftet og vil blive uddybet på mødet 3

6 Områdeudvalg sundhed og omsorg Økonomiske konsekvenser Budget 2013 overholdes. Indstilling Formanden indstiller, at Budget 2013 og 2014 drøftes Bilag: 1 Åben Budgetoversigt /13 2 Åben Budget fordelt på aftaleholdere /13 3 Åben Regnskab for 2011, 2012 og 2013 Sundhed og Omsorg /13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Anne Aastrup orienterede om budget Der var ros til alle for det store arbejde, der blev udført i Budgetopfølgningen blev godkendt. Anne Aastrup gav desuden en orientering om budget Bag ved budget 2014 for Sundhed og Omsorg er en tildelingsmodel, som danner baggrunden for fordelingen af budgettet. Modellen vil fortsat blive udviklet hen over foråret. I første omgang anvendes modellen kun på plejecentrene, men modellen vil blive videreudviklet til også at gælde for de andre områder. Modellen vil blive fremvist for OMU på et senere møde. Orienteringen om budget 2014 blev taget til efterretning. 4

7 Områdeudvalg sundhed og omsorg Arbejdsmiljøarbejdet A00 13/20784 Åben sag Sagsgang OMU Sundhed og omsorg Sagsfremstilling På mødet gives en generel orientering om sikkerhedsarbejdet fra henholdsvis medarbejderside, arbejdsmiljørepræsentant og fra ledelsessiden. Arbejdsmiljødagen 2013 blev afholdt den 5. november. I den forbindelse er der udarbejdet en opsamling/referat fra dagen. På dagen blev der taget hul på arbejdet med 5-trinsmodellen og formulering af konkrete indsatsmål for Der var efterfølgende opfordring om, at fortsætte det gode arbejde hjemme i egen organisation. For at sikre en god opfølgning og fortsat udvikling samt planlægning af arbejdsmiljødagen 2015 anbefales det, at OMU Sundhed og omsorg følger op på arbejdet på møderne i Arbejdsskadestatistikken for 3. kvartal vedlagt. HMU har besluttet, at der er særlig bevågenhed på vold, ryg/arme/ben, og psykisk. Der lægges op til erfaringsudveksling og en drøftelse af, om der kræves en særlig indsats. Oversigten over arbejdsmiljørepræsentanter er vedlagt. Der lægges op til en opdatering af listen. Indstilling Formanden indstiller: 1. at arbejdsmiljødagen evalueres 2. at der tages beslutning om fast opfølgning på arbejdsmiljøet, herunder arbejdet med 5-trinsmodellen og indsatsmål, på OMU-møderne 3. at orienteringen om arbejdsskadestatistikken tages til efterretning 4. at oversigten over arbejdsmiljørepræsentanter opdateres 5

8 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilag: 1 Åben Værditræ /13 2 Åben Opsamling arbejdsmiljødag /13 3 Åben Arbejdsskadestatistik 3. kvartal /13 4 Åben Oversigt over AMR Sundhed og Omsorg /13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Der var enighed om, at arbejdsmiljødagen var en rigtig god dag. Besluttet at der printes plakater af værditræet. Arbejdsmiljødagen 2014 vil blive en forlængelse af arbejdsmiljødagen Type2dialog vil blive inddraget som proceskonsulent igen. 2. Det blev besluttet, at opfølgning på 5-trinsmodellen og indsatsområderne fremover vil være en fast del af punktet arbejdsmiljøarbejdet på OMU dagsordenen. Områdelederne giver en kort status! Der indhentes desuden skriftlig redegørelse i forbindelse med arbejdsmiljørapporten og forud for arbejdsmiljødagen. 3. Ellen Birthe Christensen orienterede om, at HMU har særlig bevågenhed på vold, ryg/arme/ben og psykisk. Opfordring til LMU om særlig bevågenhed på området. Anette Eriksen vil på det kommende møde præsentere Forebyggelsesfondens pakker samt gennemgå, hvordan der arbejdes med voldsregistrering på Violskrænten. Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Opdateringer af AMR listen sendes til Malene Poulsen. 6

9 Områdeudvalg sundhed og omsorg Aftale om medgået tid A00 13/20784 Åben sag Sagsgang OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling På OMU for Sundhed og Omsorgs møde den 15. maj 2013 drøftede udvalget formandens indstilling til opsigelse af aftale om medgået tid. Aftalen blev varslet opsagt med tre måneders varsel. På mødet var der interesse for at afdække mulighederne for en ny og justeret aftale. På den baggrund blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et udkast til ny aftale til det kommende OMU møde. På mødet den 21. august 2013 var arbejdsgruppen endnu ikke helt klar med et oplæg, og den fortsatte behandling blev udsat til det efterfølgende møde. Arbejdsgruppen fremlægger nu et oplæg til ny aftale for medgået tid. Begge aftaler er vedhæftet som bilag. Der har i løbet af sagsbehandlingen løbende været debat om håndteringen af sagen, og medarbejderne har ønsket sagen løftet til HMU til en principiel drøftelse. Dette er endnu ikke sket. Formanden har ønsket at sende et tydeligt signal om, at aftalen ikke kan fortsætte. Der har på intet tidspunkt været modvilje mod at definere en ny aftale. Der har på intet tidspunkt været ønske om ikke at overholde MED aftalen. Medarbejderne har oplevet, at formuleringen af sagsfremstillingen er i modstrid med MED aftalen, idet arbejdsgruppen først er nedsat under mødet, hvor den varsles opsagt Sagen har givet anledning til en del læringspunkter i forhold til at fastholde et velfungerende samarbejdsorgan: Stor opmærksomhed på kommunikationen, så der er overensstemmelse mellem det, der ønskes formidlet og det budskab, der er forstået. Dette er et fælles ansvar. 7

10 Områdeudvalg sundhed og omsorg Vigtigheden af, at sagsfremstillingerne er tydelige, og at evt. utydeligheder rettes senest ved mødets start, så debatten kan forgå på et korrekt grundlag. Dette er overvejende formandens og næstformandens ansvar. Løbende fastholdelse og udvikling af samarbejdet ud fra såvel MED aftale som værdigrundlag og med en helt grundlæggende antagelse om, at alle parter ønsker at dette. Indstilling Formanden indstiller at aftale om medgået tid fra 18. november 2009 udgår og erstattes af Aftale fra 8. januar Bilag: 1 Åben retningslinje for medgået tid 61393/13 2 Åben Regler for godtgørelse af medgået tid /13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Ninna Thomsen gav en orientering om arbejdsgruppens arbejde samt en indføring i den nye Aftale fra 8. januar Aftalen giver stadig anledning til diskussion og går derfor tilbage til arbejdsgruppen til genbehandling. Kørselstiden og pauserne gav stadig anledning til diskussion/forvirring, der vil derfor være fokus på dette i genbehandlingen. Rita Thomassen indgår i arbejdsgruppen i stedet for Carsten Povlsen. Rita Thomassen udarbejder et forslag til Aftale og får det gennemlæst hos udvalgte medlemmer af OMU. Nyt forslag fremlægges på kommende møde den 5. marts Bliver OMU ikke enig om indgåelse af Aftale på dette møde, vil aftalen blive opsagt. 8

11 Områdeudvalg sundhed og omsorg Brugertilfredshedsundersøgelse A00 13/20784 Åben sag Sagsgang OMU Sundhed og omsorg Sagsfremstilling Voksen- og plejeudvalget besluttede på mødet den 19. december 2012, at der skal udarbejdes et konkret forslag til gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelser på sundheds- og omsorgsområdet. Undersøgelsen omfatter alle borgere, der modtager hjemmehjælp. Spørgeundersøgelsen startede i oktober måned 2013 og var planlagt til at foregå hele året ud. Dataindsamlingen til brugertilfredshedsundersøgelsen er afsluttet og der afventes rapport. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Undersøgelsen omhandler desuden alle plejecentre. Orienteringen blev taget til efterretning. 9

12 Områdeudvalg sundhed og omsorg Orientering om arbejdet med implementering af demenspolitikken A00 13/20784 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune godkendte enstemmigt forslaget til en demenspolitik den 17. september Samtidig med godkendelsen af demenspolitikken godkendte kommunalbestyrelsen forslaget til anvendelse af midlerne til en styrkelse af demensindsatsen i Norddjurs Kommune. Demenspolitikken indeholder syv særlige indsatsområder, der vedrører: 1. Tidlig opsporing og diagnostisk udredning, 2. Borgerens hverdagsliv, 3. Familie og netværk, 4. Bolig, 5. Viden og samarbejde internt og eksternt, 6. velfærdsteknologi og 7. frivillige. Der er etableret en styregruppe og arbejdsgrupper til arbejdet med implementering af demenspolitikken og udmøntning af ressourcerne til styrkelse af demensindsatsen. Beskrivelse af processen for implementering af demenspolitikken er vedlagt. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Udkast til implementering af demenspolitikken /13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Ninna Thomsen gav en orientering om arbejdet med demenspolitikken. Anne Birthe Kajhøj og Anette Eriksen gav en orientering om de kommende ændringer på plejecentrene. Medarbejderne efterspurgte, at de nuværende medarbejdere på demensområdet bliver tilbudt at følge med opgaven. Medarbejdernes bekymring bliver taget ind i arbejdsgruppen. Øvrig orientering blev taget til efterretning. 10

13 Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødeplan A00 13/20784 Åben sag Sagsgang OMU Sundhed og omsorg Sagsfremstilling Det foreslås at OMU-møder på Sundhed og omsorgsområdet afholdes i overensstemmelse med den af hovedudvalget vedtagne mødeplan og Med-aftalen. Derudover er vedlagt en oversigt over sager til OMU møderne i Dokumentet foreslås anvendt som et arbejdsdokument for udvalget og vil løbende blive opdateret med dagsordenspunkter. Indstilling Formanden indstiller, at mødeplanen godkendes. at oversigten over sager til OMU anvendes som et arbejdsredskab for udvalget i Bilag: 1 Åben Mødeplan for OMU Sundhed og Omsorg /13 2 Åben Oversigt sager til OMU Sundhed og Omsorg /13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Mødeplan blev godkendt. 11

14 Områdeudvalg sundhed og omsorg Løft af ældreområdet A00 13/20784 Åben sag OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre. Norddjurs Kommune er tildelt 8.1 mio. kroner, som kommunen kan ansøge om senest 14. februar Midlerne vil blive udmøntet 5. marts 2014 og skal anvendes i Voksen- og plejeudvalget drøfter anvendelsen af midlerne på det førstkommende møde den 4. februar Det foreslås derfor, at OMU drøfter mulighederne for anvendelse af midlerne og fremsender eventuelle anbefalinger til VPU. Vedlagt er: Vejledning til ansøgning af puljen og oversigt over midler fordelt på kommuner. Indstilling Formanden indstiller, at udvalget drøfter mulighederne for anvendelse af midlerne og fremsender forslagene til VPU. Bilag: 1 Åben Vejledning - løft af ældreområdet 1963/14 2 Åben Midler fordelt på kommuner 1968/14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Områdeudvalget drøftede løft at ældreområdet og anvendelse af tilskud på 8.1 mio. kroner. Der fremkom følgende forslag: 12

15 Områdeudvalg sundhed og omsorg Udvidelse af træningsaktiviteter på plejecentre og i hjemmeplejen. Flere loftslifter til plejecentrene, på alle midlertidige boliger samt hos hjemmeboende. Begrundes i hurtigere udskrivelser. Generelt løft og bedre kvalitet at hjælpemidler (badestole, toiletstole m.v.) Løft af kronikerindsatsen hos de ældre (eks. smerte: mere uddannelse til personale og flere tilbud til borgerne) Problemet er de patienter/borgere, der af en eller flere grunde ikke kan/magter at deltage i tilbud på sundhedsskolen. Ønske om flere tilbud i hjemmet. Oprustning af sygeplejen ønske om opfølgning og bedre modtagelse efter indlæggelse. Kompetenceudvikling af sygeplejerne så borgerne i flere tilfælde kan blive i eget hjem. Rehabilitering: Flere gåture, indkøb, madlavning med borgeren m.m. Mere rengøring til de ældre borgere. Mere IT hjælp/tilbud til borgerne (hjælp til offentlige digitale løsninger). Kompetenceløft af personale i forbindelse med tidlige udskrivninger. Generelt kompetenceløft på hele Sundhed og Omsorg. Plejeforebyggende: Midler til at alle borgere, over en bestemt alder, kan blive tilbudt hjemmesygepleje. Ansættelse af en koordinator til det frivillige arbejde ude i kommunen (målrettet de ældre) Ekstra forebyggende medarbejder. Omsorg og sundhedsfremme af enke og enkemænd (forebyggende). Ekstra indsats i forhold til kvalitetssikring af medicinering. 13

16 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information fra medarbejderne A00 13/20784 Åben sag Sagsgang OMU Sundhed og omsorg Sagsfremstilling Fra medarbejdersiden orienteres om aktuelle emner. - Kodeks for godt samarbejde - Evaluering af møderne - Lift konflikt i mål vedrørende lift og 1 person for assistentelever Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben DSR's høringssvar om Fravalg af livsforlængende behandlingx.pdf 4829/14 2 Åben Kursus feb pdf 5493/14 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Hovedudvalget drøftede kodeks for godt samarbejde i april Ellen Birthe Christensen fremlagde forslag om, at dokumentet vedlægges OMU dagsorden. Blev godkendt. 2. Der blev fremlagt forslag om evaluering af møderne. Der var enighed om, at arbejde videre med forslaget om evaluering af møder på næste OMU møde. 3. Drøftelse af assistentelevers brug af lift alene. Retningslinjer for anvendelse af lift bliver sat på dagsorden til næste møde. Det blev besluttet, at Retningslinjerne justeres, underskrives og sendes ud til alle i OMU. 4. Det blev drøftet, om OMU har behov for en oversigt over LMU. Det blev besluttet ikke at indhente oversigt over LMU. 14

17 Områdeudvalg sundhed og omsorg Opfordring fra medarbejdersiden til, at flere medarbejdere ansættes på fuld tid. Ellen Birthe Christensen uddelte en oversigt over timeantallets betydning for løn. 6. Der blev orienteret om Sundhedsstyrelsens regler for genoplivning. Dokumentet vedhæftes referatet til orientering. 7. Orientering om kursus. Kursusbeskrivelse udsendes sammen med referat. 15

18 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information fra ledelsen A00 13/20784 Åben sag Sagsgang OMU Sundhed og omsorg Sagsfremstilling Fra ledelsen orienteres om aktuelle emner. På mødet vil blive givet en kort status på arbejdet med: Aftalestyring Link:http://www.norddjurs.dk/norddjurs/medarbejderportal/aftalestyring/velfaerd sdirektoer Midlertidige boliger KL Partnerskabsprojekt om dokumentation af sygeplejen Ændret serviceniveau på Anholt fra januar 2014 Indstilling Formanden indstiller, at sagerne drøftes og orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Anne Birthe Kajhøj orienterede om, at Karina Kreutzfeldt er tiltrådt som ny leder på Bakkely og Farsøhthus. Desuden overgår beboerne i Firkantshus til hjemmeplejen. Firkantshuset er nu under Hanne Winterberg, leder i område Vest. Køkken og Cafe på Møllehjemmet overgår til Træningscenter Vest. Birgit Appel er ny plejecenterleder på Møllehjemmet. Søs Fuglsang orienterede om, at Aftalerne for 2014 er underskrevet og findes på hjemmesiden. Lone Juncher gav en status på de midlertidige boliger. Der er især fokus på akutboliger. Det vil fremover være sygeplejerskerne der visiterer til akutboliger. Orientering om Partnerskabsprojekt vedrørende dokumentation af hjemmesygeplejen. Norddjurs Kommune indgår i projektet, som starter på sygeplejeområdet. Punktet sættes eventuelt på dagsorden til næste møde. 16

19 Områdeudvalg sundhed og omsorg Orienteringen blev taget til efterretning. 17

20 Områdeudvalg sundhed og omsorg Eventuelt A00 13/20784 Åben sag Sagsgang OMU Sundhed og omsorg Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling 18

21 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilagsoversigt 2. Godkendelse af referater 1. Referat OMU 21. august 2013 (156550/13) 2. Referat OMU 11. oktober 2013 (156546/13) 3. Budgetopfølgning 1. Budgetoversigt (156518/13) 2. Budget fordelt på aftaleholdere (156564/13) 3. Regnskab for 2011, 2012 og 2013 Sundhed og Omsorg (169217/13) 4. Arbejdsmiljøarbejdet 1. Værditræ 2013 (156234/13) 2. Opsamling arbejdsmiljødag 2013 (156480/13) 3. Arbejdsskadestatistik 3. kvartal 2013 (139522/13) 4. Oversigt over AMR Sundhed og Omsorg (169267/13) 5. Aftale om medgået tid 1. retningslinje for medgået tid (61393/13) 2. Regler for godtgørelse af medgået tid (169187/13) 7. Orientering om arbejdet med implementering af demenspolitikken 1. Udkast til implementering af demenspolitikken (169142/13) 8. Mødeplan Mødeplan for OMU Sundhed og Omsorg 2014 (156495/13) 2. Oversigt sager til OMU Sundhed og Omsorg (169683/13) 9. Løft af ældreområdet Vejledning - løft af ældreområdet (1963/14) 2. Midler fordelt på kommuner (1968/14) 10. Information fra medarbejderne 1. DSR's høringssvar om Fravalg af livsforlængende behandlingx.pdf (4829/14) 2. Kursus feb pdf (5493/14) 19

22 Områdeudvalg sundhed og omsorg Underskriftsside Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Anne Birthe Kajhøj Dorte Bitsch Dorthe Milthers Karina Kreutzfeldt Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Christina Rumley Eva Bak Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Mette Birgitte Høyer Kjeldsen Rita Langelund Thomassen Rita Melin Solvad Hansen Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen Lise Elkjær 20

23 Bilag: 2.1. Referat OMU 21. august 2013 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

24 Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Hjemmepleje Øst Sygehusvej 12, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Anne Birthe Kajhøj Dorte Bitsch Dorthe Milthers Karina Kreutzfeldt Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Christina Rumley Carsten Povlsen Eva Bak Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Mette Birgitte Høyer Kjeldsen Rita Langelund Thomassen Rita Melin Solvad Hansen Susan Bach Vibeke Binnerup Bibi Bak Fraværende: Anette Overgaard Eriksen Eva Bak Hanne Andersen Mette Birgitte Høyer Kjeldsen Rita Melin Norddjurs Kommune

25 Områdeudvalg sundhed og omsorg Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Budgetopfølgning - halvårsopfølgning Arbejdsmiljøarbejdet Evaluering af sygefraværsprojekt Opsigelse af aftale om medgået tid Evaluering af aftale omkring brug af Facebook Brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet Information fra medarbejderne Information fra ledelsen Eventuelt...16 Bilagsoversigt...17 Norddjurs Kommune

26 Områdeudvalg sundhed og omsorg Godkendelse af dagsorden A00 13/9411 Åben sag OMU sundhed og omsorg Sagsfremstilling Der lægges op til, at mødet afvikles efter den skitserede dagsorden. Forventet tidsplan: Kl. 10:00 formøde for medarbejdersiden Kl. 11:30 formøde for ledersiden Kl. 12:30 mødet starter Kl. 15:00 mødet slutter I områdeudvalget er Susan Bach indtrådt på medarbejdersiden i stedet for Lisa Svendsen. 1. suppleant er Anne Marie Olsen 2. suppleant er Vibbe Vogel Hansen Velkommen til de nye medlemmer og tak for en engageret indsats til den fratrædende. Indstilling Formanden indstiller, at dagsorden godkendes Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Dagsorden godkendt 1

27 Områdeudvalg sundhed og omsorg Godkendelse af referat A00 13/9411 Åben sag OMU Sundhed og msorg Sagsfremstilling Der er udsendt referat fra mødet den 15. maj Indstilling Formanden indstiller, at referatet godkendes Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Referat af mødet den 15. maj 2013 godkendt 2

28 Områdeudvalg sundhed og omsorg Budgetopfølgning - halvårsopfølgning A00 13/9414 Åben sag OMU Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Budgetopfølgningsmaterialet er under udarbejdelse. Materialet vil blive eftersendt eller udleveret til formødet. Materialet vil desuden blive grundigt gennemgået på mødet. Der lægges op til en drøftelse af den aktuelle budgetsituation Indstilling Formanden indstiller, at budgetsituationen drøftes, og at orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning Sundhed og omsorg.pdf /13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Budgetopfølgning pr med formandens kommentarer blev udleveret til medarbejdersiden til formødet. Budgetopfølgning med tilhørende kommentarer er vedlagt som bilag. Medarbejdersiden kritiserede den sene fremkost af materialet. Man ønskede endvidere, at tallene fra sidste år fremgår af oversigten. Formanden bekræftede, at det fremadrettet vil give mening med sidste års tal, når tallene bliver sammenlignelige. Formanden uddybede det fremlagte materiale. Informationen blev drøftet og taget til efterretning. 3

29 Områdeudvalg sundhed og omsorg Arbejdsmiljøarbejdet A00 13/9413 Åben sag OMU Sundhed og omsorg Sagsfremstilling På mødet gives en generel orientering om sikkerhedsarbejdet fra henholdsvis medarbejderside, arbejdsmiljørepræsentant og fra ledelsessiden. Den reviderede Retningslinje for anvendelse af lift vedhæftes med henblik på drøftelse og godkendelse. Der lægges op til en drøftelse af det kommende års arbejdsmiljøudfordringer. Indstilling Formanden indstiller, at 1. Retningslinje for anvendelse af lift drøftes og godkendes 2. Orientering om øvrige punkter tages til efterretning. 3. Kommende udfordringer drøftes. Bilag: 1 Åben Retningslinie for anvendelse af lift. August /13 2 Åben Arbejdsmiljørapport - samlet rapport 70685/13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Der blev spurgt, om de 1½ dage, der er afsat til arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde, bliver brugt. Det gør de. Arbejdsmiljødagen tæller ikke med i den 1½ dage. 4

30 Områdeudvalg sundhed og omsorg Arbejdsmiljødagen er den 5. november Planlægning igangsættes nu. Behandling af arbejdsmiljørapporten i hovedudvalget blev indgående drøftet specielt omkring tildeling af smiley på baggrund af rapporterne. Smiley ordningen vurderes uhensigtsmæssig og giver ikke et retvisende billede. Drøftet, om der findes andre muligheder. På den baggrund skal rapporten tilbage til lokaludvalgene til gennemgang. Kan vi beskrive det bedre? Kan vi gøre det anderledes? Opfølgning tages med på arbejdsmiljødag. Formanden beder om, at evt. spørgsmål, der skal bringes op i hovedudvalget fra sundhed og omsorg, først kommer omkring formanden, således at formanden har mulighed for at reagere, før det bringes op. Næstformanden spørger, om konfliktløsning i forhold til borger/pårørende er en fællessag, eller om det skal klares lokalt. Aftalt, at udfordringerne som udgangspunkt, løses lokalt. Generelle problemstillinger kan bringes op i OMU. Næstformanden informerede om, at det ikke var lykkedes at finde en arbejdsmiljøkonsulent. I stedet er det besluttet at etablere en central pulje, der skal finansiere større tværgående arbejdsmiljømæssige projekter eller større udfordringer i de enkelte områder. Derudover udvides den eksisterende ordning, hvor arbejdspladserne kan søge tilskud til konkret hjælp til løsning af arbejdsmiljøopgaver gennem Arbejdsmiljøcenter Randers. I Retningslinjer for anvendelse af lift ønsker medarbejdersiden tilføjet, at der laves en risikovurdering hver gang, der skal laves et løft. Risikovurderingen består i, at den, der laver forflytningen skal vurdere, om der er sket ændring af borgerens tilstand, som kan medføre risiko for borger og/eller medarbejder. 5

31 Områdeudvalg sundhed og omsorg Konklusion: OMU understreger, at der ved alle forflytninger skal foretages en risikovurdering. Med denne rettelse er retningslinjer for anvendelse af lift godkendt. 6

32 Områdeudvalg sundhed og omsorg Evaluering af sygefraværsprojekt A00 13/9415 Åben sag OMU sundhed og omsorg Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes sygefraværsprojekt skal evalueres i Hovedudvalget den 19. august Områdeudvalget skal i den forbindelse fremsende et statusnotat. Af tidsmæssige årsager er behandlingen af dette sket på følgende måde. Formand og næstformand for de enkelte LMU er anmodet om at fremsende en beskrivelse af 1. udgangspunktet for indsatsen 2. hvilke indsatser, der er igangsat i perioden samt 3. hvilke erfaringer LMU har gjort i den forbindelse Den lokale indberetning drøftes på førstkommende LMU Formand og næstformand har gennemgået de enkelte indberetninger og udarbejdet en samlet redegørelse, som er fremsendt til HMU Der lægges op til, at de enkelte indberetninger og formandens og næstformanden sammenskrivning drøftes og godendes Indstilling Formanden indstiller, at evalueringen drøftes og godkendes Bilag: 1 Åben Evaluering af Sygefraværsprojekt. Hjemmeplejen Øst /13 7

33 Områdeudvalg sundhed og omsorg Åben Evaluering af sygefraværsprojekt. Vioskrænten /13 3 Åben Evaluering af sygefraværsprojekt. Visitation og hjælpemiddeldepot /13 4 Åben Evaluering af Sygefraværsprojekt. Sundhed og omsorg /13 5 Åben Evaluering af sygefraværsprojekt. Digterparken /13 6 Åben Evaluering af sygefraværsprojekt. Bakkely og Farsøhthus /13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Det blev besluttet, at sygefraværsprojekt sendes til lokaludvalgene, som skal forholde sig til indholdet og melde tilbage, om de har tilføjelser/ændringer. Tilbagemelding inden næste OMU møde. 8

34 Områdeudvalg sundhed og omsorg Opsigelse af aftale om medgået tid A00 13/9418 Åben sag OMU sundhed og Omsorg Sagsfremstilling På Områdeudvalgets møde den 15. maj blev aftale om kompensation for medgået tid opsagt med virkning fra 15. august Samtidig blev jævnfør medaftalens 10 stk. 5. nedsat en arbejdsgruppe, som skulle komme med et oplæg til ny aftale. Arbejdsgruppen har påbegyndt arbejdet, som endnu ikke er helt afsluttet. Der gives på mødet en orientering om status på arbejdet Indstilling Formanden indstiller, at den opsagte aftale forlænges til områdeudvalgets efterfølgende møde, hvor et nyt forslag forventes fremlagt. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Indstilling om forlængelse af Aftale om kompensation for medgået tid blev vedtaget. Der er indledt forhandlinger om ny aftale, som fremlægges på næste OMU-møde. 9

35 Områdeudvalg sundhed og omsorg Evaluering af aftale omkring brug af Facebook OMU sundhed og omsorg Åben sag Sagsfremstilling På tidligere områdeudvalgsmøder har brug af Facebook af medarbejdere ansat i sundhed og omsorg været drøftet. Følgende er uddrag af referater fra tidligere møder: Referat af områdeudvalgsmøde 18. november 2009 punkt 7, orientering fra ledergruppen: Anvendelse af Facebook i arbejdstiden. Områdeledergruppen har på møde den 12. november 2009 drøftet/udvekslet synspunkter vedr. anvendelsen af Facebook, herunder brug af Facebook i arbejdstiden, iagttagelse af tavshedspligt, anvendelse af billeder fra de kommunale institutioner m.v. Drøftet med henblik på at koordinere ledergruppens udmeldinger, holdninger m.v. Områdeudvalget tiltræder at facebook ikke anvendes i arbejdstiden at anvendelsen af billeder fra arbejdspladsen, beboere, lejere m.v. kan give problemer med tavshedspligten. at personlige meningstilkendegivelser omkring ledere, kolleger, borgere m.v. kan være en overtrædelse af tavshedspligten. Iagttages, således at den enkelte medarbejder ikke utilsigtet/eller ved manglende omtanke kommer i en situation, der kan betinge en arbejdsmæssig irettesættelse påtale, eller bortvisning/opsigelse e.l. 10

36 Områdeudvalg sundhed og omsorg Referat af områdeudvalgsmøde 24. februar 2010 punkt 2, godkendelse af referat af mødet den 18. november 2009: Under referatets punkt 7 blev anvendelse af Facebook herunder anvendelse i arbejdstiden behandlet, og udvalget tiltrådte de i referatet nævnte punkter. Medarbejdersiden ønskede faste retningslinjer omkring Facebook. Det blev besluttet, at fastsættelse af retningslinjer bringes op i hovedudvalget, såfremt det er aktuelt, samt drøftes i lokaludvalgene. Indstilling Formanden indstiller, at aftalen drøftes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Aftalen om anvendelse af Facebook blev drøftet. Konklusion: Aftalen er ikke længere aktuel og bortfalder. Der henvises til personalehåndbogen, og mindes om iagttagelse af tavshedspligten. 11

37 Områdeudvalg sundhed og omsorg Brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet OMU Sundhed og omsorg Åben sag Sagsfremstilling Voksen- og plejeudvalget har på møde den 19. december 2012 besluttet, at der skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet. Forslag til spørgeskemaer samt tids- og aktivitetsplan er godkendt på VPU-møde den 23. maj Sagsfremstilling og referat vedlægges som bilag. Bilag: 1 Åben Uddrag af referat fra voksen- og plejeudvalgets møde 23. maj /13 2 Åben BTU. Spørgeskema til beboere i plejeboliger /13 3 Åben Spørgeskema. BTU. Hjemmepleje 52770/13 Indstilling Formanden indstiller at sagen drøftes og tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Formanden informerede om, at spørgeundersøgelsen starter i oktober måned 2013 og foregår resten af året. Undersøgelsen omfatter alle borgere, der modtager hjemmehjælp. Drøftet og orienteringen taget til efterretning. 12

38 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information fra medarbejderne A00 13/9416 Åben sag OMU sundhed og omsorg Sagsfremstilling Fra medarbejdersiden orienteres om aktuelle emner Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Næstformanden oplyste, at der er nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en folder om frivilliges ABC. Vibeke Binnerup informerede om fyraftensmøde den 18. september med Søs Fuglsang som oplægsholder. Næstformanden orienterede om, at der er oprettet en kommunal kompetencefond, hvor medarbejdergrupper, der er omfattet af aftalen, kan ansøge om midler til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Aftalen ligger som bilag til HU møde 19. august

39 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information fra ledelsen A00 13/9416 Åben sag OMU sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Fra ledelsen orienteres om aktuelle emner På mødet vil blive givet en kort status på arbejdet med Frivilligpolitik Demenspolitik Midlertidige boliger Velfærdsteknologi Kompetenceudvikling - rotationsprojekter Indstilling Formanden indstiller, at sagerne drøftes og orienteringen tages til efterretning Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Formanden orienterede- og gav en status på de nævnte punkter i dagsordenen. Herudover blev der orienteret om: Undervisning i IV-antibiotika for voksne er igangsat på sygehuset og videreføres i kommunerne. Der er tale om en sygeplejerskeopgave. Case flow-projekt/omsorgssystem er i fuld gang. Der er ansat en 20-timers projektmedarbejder under gennemførsel af projektet. Partnerskabsprojekt på sygeplejeydelser. 14

40 Områdeudvalg sundhed og omsorg Døgnafsnittet i Auning er kommet godt i gang transport af borgere til og fra centret er en udfordring. Hjælpemiddelområdet har følgende orienteringspunkter: Budgettet er presset på grund af stigende ønsker/bevillinger af hjælpemidler Der er iværksat et leanprojekt på hjælpemiddeldepotet Alle medarbejdere gennemgår kommunikationskursus Der er behov for gensidig forventningsafstemning i forhold til APVhjælpemidler Der er iværksat nyt tilbud om quickservice Orienteringen blev taget til efterretning. 15

41 Områdeudvalg sundhed og omsorg Eventuelt A00 13/9416 Åben sag OMU sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Der skal afholdes møde om høringssvar til budget Efterfølgende fastsat til 12. september

42 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilagsoversigt 3. Budgetopfølgning - halvårsopfølgning 1. Budgetopfølgning Sundhed og omsorg.pdf (138501/13) 4. Arbejdsmiljøarbejdet 1. Retningslinie for anvendelse af lift. August 2013 (101394/13) 2. Arbejdsmiljørapport - samlet rapport (70685/13) 5. Evaluering af sygefraværsprojekt 1. Evaluering af Sygefraværsprojekt. Hjemmeplejen Øst (101437/13) 2. Evaluering af sygefraværsprojekt. Vioskrænten (101436/13) 3. Evaluering af sygefraværsprojekt. Visitation og hjælpemiddeldepot (101430/13) 4. Evaluering af Sygefraværsprojekt. Sundhed og omsorg (101410/13) 5. Evaluering af sygefraværsprojekt. Digterparken 2012 (101426/13) 6. Evaluering af sygefraværsprojekt. Bakkely og Farsøhthus (105700/13) 8. Brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet 1. Uddrag af referat fra voksen- og plejeudvalgets møde 23. maj 2013 (106492/13) 2. BTU. Spørgeskema til beboere i plejeboliger. (53461/13) 3. Spørgeskema. BTU. Hjemmepleje (52770/13) 17

43 Områdeudvalg sundhed og omsorg Underskriftsside Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Anne Birthe Kajhøj Dorte Bitsch Dorthe Milthers Karina Kreutzfeldt Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Christina Rumley Carsten Povlsen Eva Bak Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Mette Birgitte Høyer Kjeldsen Rita Langelund Thomassen Rita Melin Solvad Hansen Susan Bach Vibeke Binnerup Bibi Bak 18

44 Bilag: 2.2. Referat OMU 11. oktober 2013 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

45 Områdeudvalg sundhed og omsorg OMRÅDEUDVALGSMØDE Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Fredag den 11. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:00 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Anne Birthe Kajhøj Dorte Bitsch Dorthe Milthers Karina Kreutzfeldt Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Christina Rumley Carsten Povlsen Eva Bak Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Mette Birgitte Høyer Kjeldsen Rita Langelund Thomassen Rita Melin Solvad Hansen Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen Fraværende: Dorte Bitsch Carsten Povlsen Eva Bak Hanne Andersen Mette Birgitte Høyer Kjeldsen Norddjurs Kommune

46 Områdeudvalg sundhed og omsorg Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Budget Demenspolitik. Udpegning af medarbejderrepræsentanter Midlertidige boliger. Udpegning af medarbejderrepræsentant Orientering om aktuel organisationsudvikling i Sundhed og Omsorg Vest...7 Bilagsoversigt...8 Norddjurs Kommune

47 Områdeudvalg sundhed og omsorg Godkendelse af dagsorden A00 13/9411 Åben sag Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Der lægges op til, at mødet afvikles efter den skitserede dagsorden. Forventet tidsplan Kl gennemgang af budget 2014 ved Kenneth Koed Nielsen Kl øvrige punkter og mødet slutter Førstkommende ordinære møde i OMU er den 27. november. Forslag til dagsordenspunkter skal være formand eller næstformand i hænde senest den 15. november. Økonomiske konsekvenser Ikke aktuel Indstilling Formanden indstiller, at dagsorden godkendes Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Dagsorden godkendt. 1

48 Områdeudvalg sundhed og omsorg Budget S55 13/17889 Åben sag Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen vil på mødet orientere om budget Der er fælles orientering for OMU på hele velfærdsforvaltningen. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober. Der kan ske ændringer i budgettet i forbindelse med 2. behandlingen../. vedhæftede filer: Pressemeddelelse Prosabeskrivelse af forligets indhold Taloversigt over forligets indhold Økonomiske konsekvenser Indstilling Formanden indstiller, at velfærdsdirektørens orientering tages til efterretning Bilag: 1 Åben TAL budget Norddjurs Kommune pdf /13 2 Åben TEKST budgetaftale Norddjurs Kommune pdf /13 2

49 Områdeudvalg sundhed og omsorg Åben Pressemeddelse budget pdf /13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen gav en orientering om budgettet for 2014, som netop er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budgettet, der eksempelvis indeholder en styrkelse på psykiatri og demens området. 3

50 Områdeudvalg sundhed og omsorg Demenspolitik. Udpegning af medarbejderrepræsentanter A00 13/3850 Åben sag Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september Demenspolitik for Norddjurs Kommune, samt udmøntningen af ressourcer til styrkelse af demensindsatsen. Beslutningen betyder en del ændringer på sundheds og omsorgsområdet. I den forbindelse vil den tidligere styregruppe og projektgruppe blive nedlagt. I dette regi er der foregået et ambitiøst og velkvalificeret arbejde, som der skal udtrykkes stor tak for. Ud over politik og forslag til styrkelse af indsatsen, er der foretaget det indledende arbejde med en handleplan for implementeringen. Der lægges nu op til etablering af en ny styregruppe og flere arbejdsgrupper. Sammensætningen vil blive præsenteret på det kommende ordinære OMU møde, sammen med det konkrete arbejde med implementeringen. Ninna Thomsen vil være formand for styregruppen. Sundheds og omsorgschefen anmoder om, at OMU udpeger en medarbejderrepræsentant til styregruppen. (Medaftalen 6, 8, 9 og 11) Der vil være såvel ledelses- som medarbejderrepræsenter i alle grupper../. Den godkendte demenspolitik Den godkendte styrkelse af demensindsatsen Sagsfremstilling til KB for begge punkter Økonomiske konsekvenser Indstilling Formanden indstiller, at medarbejdersiden udpeger en medarbejderrepræsentant fra kredsen til styregruppen for implementering af demenspolitikken. 4

51 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilag: 1 Åben Demenspolitik i Norddjurs Kommune 79399/13 2 Åben Styrkelse ad demensindsatsen /13 3 Åben Styrkelse af demensindsatsen i Norddjurs Kommune /13 4 Åben Demenspolitik i Norddjurs Kommune /13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Valg af medarbejderrepræsentant blev Rita Thomasen og suppleant Ellen Birthe Christensen. 5

52 Områdeudvalg sundhed og omsorg Midlertidige boliger. Udpegning af medarbejderrepræsentant P00 13/11626 Åben sag Sundhed og omsorg Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 17. september den fremtidige udnyttelse af midlertidige boliger i Norddjurs Kommune. Der har til arbejdet været nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe, som har leveret et meget flot arbejde. Disse grupper nedlægges nu med tak for en stor indsats. Til implementeringen af det fremadrettede oprettes ny styregruppe og flere arbejdsgrupper. Sundheds og omsorgschefen anmoder om, at medarbejdersiden på OMU udpeger en medarbejderrepræsentant til styregruppen. ( medaftalens 6, 8, 9 og 1) Styregruppens formand vil være Dorthe Milthers. Der vil blive orienteret om det fremadrettede arbejde og sammensætning af grupper på førstkommende ordinære møde. :/. Bilag Den godkendte statusrapport og oplæg til fremadrettet indsats Dagsorden fra behandlingen i KB Økonomiske konsekvenser Indstilling Bilag: 1 Åben Den fremtidige anvendelse af midlertidige boliger /13 2 Åben Statusrapport og forslag til fremtidig anvendelse af midlertidige boliger 77144/13 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Valg af medarbejderrepræsentant blev Vibeke Binnerup og suppleant Susan Bach. 6

53 Områdeudvalg sundhed og omsorg Orientering om aktuel organisationsudvikling i Sundhed og Omsorg Vest A00 13/9412 Åben sag Sundhed og Omsorg Sagsfremstilling Sundhed og Omsorg Vest har i 2013 gennemført den planlagt organisationsændring, der skal skabe større sammenhæng mellem hjemmepleje og plejecentre. Området har desuden haft langvarig sygefravær på ledersiden. Der vil på mødet blive givet en aktuel status på ledelsessituationen. Der vil blive lagt op til en drøftelse af formen for medarbejderinddragelse i den fremadrettede proces. Økonomiske konsekvenser Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at medarbejderinvolvering drøftes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Områdeleder Anne Birthe Kajhøj gav en status på den planlagte organisationsændring i Sundhed og omsorg Vest. Organisationsændringen går efter planen og er generelt blevet taget godt imod. 7

54 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilagsoversigt 2. Budget TAL budget Norddjurs Kommune pdf (125520/13) 2. TEKST budgetaftale Norddjurs Kommune pdf (125518/13) 3. Pressemeddelse budget pdf (125514/13) 3. Demenspolitik. Udpegning af medarbejderrepræsentanter. 1. Demenspolitik i Norddjurs Kommune (79399/13) 2. Styrkelse ad demensindsatsen (125547/13) 3. Styrkelse af demensindsatsen i Norddjurs Kommune (119458/13) 4. Demenspolitik i Norddjurs Kommune (119457/13) 4. Midlertidige boliger. Udpegning af medarbejderrepræsentant 1. Den fremtidige anvendelse af midlertidige boliger (119460/13) 2. Statusrapport og forslag til fremtidig anvendelse af midlertidige boliger (77144/13) 8

55 Områdeudvalg sundhed og omsorg Underskriftsside Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Anne Birthe Kajhøj Dorte Bitsch Dorthe Milthers Karina Kreutzfeldt Lone Juncher Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Christina Rumley Carsten Povlsen Eva Bak Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Mette Birgitte Høyer Kjeldsen Rita Langelund Thomassen Rita Melin Solvad Hansen Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen 9

56 Bilag: 3.1. Budgetoversigt Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

57 Sundhed og omsorg pr. ultimo oktober 2013 Forbrug JAN -OKT kr. Korr. budget kr. Rest. korr. budget kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Forbrugs % 2013 Udgiftsba seret Samlet resultat ,78 Visitationsafdelinge ,97 Visitationsområdet ,00 Visitationsområdet ,68 Adm.Visitationsafdel ,33 Hjælpemidler ,59 Hjælpemiddeldepotet ,00 Hjælpemiddeldepot ,00 Hjælpemidler - Admin ,85 I alt hjælpemidler ,65 Sundhed og omsorg fæ ,30 ADM Plejeafdelingen ,63 ADM plejeafdelingen ,35 Projekt ,00 Ældreboliger/andre f ,94 Sundhedsområdet ,06 Øvrige - sundhed og omsorg fælles Sundhed og Omsorg Øs ,23 Hjemmepleje - øst ,58 Hjemmesygepleje - øs ,34 Træning ØST ,69 Plejecentre Øst ,09 Digterparken ,03 Violskrænten ,84 Center Fuglsanggård ,37 Fuglsanggården,Toldm ,41 Sundhed og Omsorg Ve ,84 Hjemmepleje - vest ,25 Hjemmesygepleje - ve ,36 Træning - vest ,46 Plejecentre Vest ,87 Farsøhthus - service ,54 Bakkely, servicecent ,88 Boenheder Møllehjem ,97 Glesborg Plejecenter ,16 Side 1 af 1

58 Bilag: 3.2. Budget fordelt på aftaleholdere Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

59 Budget 2014 fordelt på aftaleholdere Profitcenter Korr. budget kr. Udgiftsbaseret Samlet resultat Visitationsafdelinge Visitationsområdet Adm.Visitationsafdel Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Hjælpemidler - Admin Sundhed og omsorg fæ ADM plejeafdelingen Øvrige drift vedr. sundhed og omsorg fælles DKK Ældreboliger/andre f (udenfor service rammen) Sundhedsområdet (udenfor servicerammen) Sundhed og Omsorg Øs Hjemmepleje - øst Hjemmesygepleje - øs Træning ØST Plejecentre Øst Digterparken Teamleder Violskrænten Teamleder Center Fuglsanggård Teamleder Sundhed og Omsorg Ve Hjemmepleje - vest Hjemmesygepleje - ve Træning - vest Plejecentre Vest Farsøhthus - service Teamleder Bakkely, servicecent Teamleder Boenheder Møllehjem Teamleder Glesborg Plejecenter Teamleder Side 1 af 1

60 Bilag: 3.3. Regnskab for 2011, 2012 og 2013 Sundhed og Omsorg Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

61 Regnskabsår 2011, 2012 og Forbrug JAN - NOV 1 kr. Korr. budget 1 kr. Rest korr. budget 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Forbrugs % Udgiftsba seret Forbrug JAN - NOV 1 kr. Korr. budget 1 kr. Rest korr. budget 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Forbrugs % Udgiftsb aseret Forbrug JAN - NOV 1 kr. Korr. budget 1 kr. Rest korr. budget 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Sundhed og Omsorg , , ,39 ADM Plejeafdelingen , , ,98 Visitationsafdelingen , , , Visitationsområdet , , , /0020/ , Adm.Visitationsafdel , , ,92 Hjælpemidler , , ,85 Hjælpemiddeldepotet (5.98) , , ,15 Hjælpemiddeldepot - toldmoms , , ,00 Hjælpemidler - Administration , , ,62 Sundhed og omsorg fælles , , ,21 Ældreboliger/andre faste ejend , , ,03 Sundhedsområdet , , ,73 Øvirige sundhed og omsorg fælles Forbrugs % Udgiftsba seret , , ,79 Centralkøkkener , , ,00 Hjemmepleje/-sygepleje, plejecentre , , ,72 Sundhed og Omsorg Øst , , ,60 Hjemmepleje - øst , , ,82 Hjemmesygepleje - øst , , ,21 Træning ØST , , ,32 Plejecentre Øst , , , Digterparken , , , Violskrænten , , , Center Fuglsanggård , , , Fuglsanggården,Toldm , , ,48 Sundhed og Omsorg Vest , , ,86 Hjemmepleje - vest , , ,62 Hjemmesygepleje - vest , , ,14 Træning - vest , , ,01 Plejecentre Vest , , , Farsøhthus - service , , , Bakkely, servicecent , , , Boenheder Møllehjem , , , Glesborg Plejecenter , , ,37 Plejeboliger/Plejehjem , , ,00 Side 1 af 2

62 Regnskabsår 2011, 2012 og Forbrug JAN - NOV 1 kr. Korr. budget 1 kr. Rest korr. budget 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Forbrugs % Udgiftsba seret Forbrug JAN - NOV 1 kr. Korr. budget 1 kr. Rest korr. budget 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Forbrugs % Udgiftsb aseret Forbrug JAN - NOV 1 kr. Korr. budget 1 kr. Rest korr. budget 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Forbrugs % Udgiftsba seret Forskellen på det korrigerede budget mellem 2012 og 2013 fremkommer ved: Der er et indtægtsbudget på ældreboligområdet, der er ca. 10 mio. kr. større i 2013 end i Der er teknisk set en ændring på ca. 10 mio. kr. i det korrigerede budget mellem 2012 og Beløbet er fjernet som en indtægt på det korrigerede budget og indsat som en indtægt på forbruget i På hjælpemiddelområdet er budgettet til høreapparater fjernet for 2013, da ydelsen er overgået til regionen (2,7 mio. kr.) Plejeboliger og plejehjem fælles er nedlagt fra 2013 og beløbet er overført til en fælles konto. Side 2 af 2

63 Bilag: 4.1. Værditræ 2013 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

64 VÆRDI TRÆ Bedre resultater Arbejdsglæde Mindre sygefravær God information Tid Energi Tryghed Fælles fodslag Medindflydelse Menings fuldt Tilfredshed Effektivitet Etik Positiv Glæde Samarbejde Mening Tillid Humor Fællesskab Overskud Faglighed Mindre stress Videndeling Sikkerhed Mod Respekt Dialog Engagement God ledelse Åbenhed Sundhed Tolerance Motivation Sammenhold Vision Kultur Mission

65 Bilag: 4.2. Opsamling arbejdsmiljødag 2013 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

66 Opsamling på arbejdsmiljødag 2013 Arbejdsmiljødagen 2013 byggede videre på arbejdet fra 2012, hvor der særligt var fokus på et godt arbejdsmiljø og Sundhedsstyrelsens 5-trinsmodel en model, der skal være med til at understøtte udviklingen med sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Siden arbejdsmiljødagen i 2012 er der arbejdet videre med arbejdsmiljøet lokalt og i OMU. Pia Bjerregaard (medlem af VPU) vandt tidligere på året en konsulentdag med Type2dialog. Type2dialog guidede derfor igennem dagen, hvor vi eksempelvis blev klogere på, hvordan hver afdeling arbejder med arbejdsmiljøet lokalt og hvilken retning vi skal bevæge os i, for at komme endnu længere og forhåbentlig høste endnu flere af arbejdsmiljøets glæder. Derudover satte dagen fokus på kommunikation og vigtigheden af et fælles sprog og forståelsesramme. Oplæg Susanne Ormstrup fra Type2dialog satte fokus på kulturens betydning for arbejdsmiljøet; Culture beats strategy. Arbejdet med arbejdsmiljøet lokalt berører også kulturen på arbejdspladsen. Arbejdsmiljø er en svær størrelse at beskæftige sig med, da det handler om meget mere end KRAM faktorer. Faktorerne ud over KRAM kan være svære (og følsomme) at arbejde med, da det i mange tilfælde handler om kultur og bløde værdier. At skabe et godt arbejdsmiljø handler om vilje! Arbejdet med arbejdsmiljø er en løbende opgave og et fælles ansvar for både ledere og medarbejdere. Arbejdsmiljøet hænger tæt sammen med vores samarbejdsevner og den kvalitet vi leverer. Ledere og medarbejdere opfordres til at huske på, at det gode arbejdsmiljø starter hos en selv. Som kollega er man forpligtet til, at være med til aktivt at skabe og levere det gode arbejdsmiljø og dermed være en del af fællesskabet. Det er dog vigtigtig, stadig, at have for øje, at kerneopgaven og målet i hverdagen er den service der leveres til borgerne. Som ansatte er vi sat til verden for borgeren! Et godt arbejdsmiljø kan være et af midlerne til, at få endnu mere tilfredse og glade borgere. Susanne introducerede begrebet relationel koordinering, der sætter fokus på, at sammen er vi bedre end hver for sig. Relationel koordinering betyder, at koordinere arbejdet gennem relationer bygget på fælles mål, fælles viden og gensidig respekt. Relationel koordinering øger kvalitet og effektivitet samt jobtilfredshed og er specielt vigtigt på arbejdspladser med mange forskellige samarbejdsflader. Oplægget resulterede i et Værdi træ, som bæres med videre i processen. Efter oplægget var der en drøftelse af 5-trinsmodellen og hvilket trin afdelingerne er på. Det blev tydeligt, at det er meget forskelligt hvor hver enkelt afdeling befinder sig på trappen. Der var opfordring om, at fortsætte det gode arbejde med at klarlægge, hvilket trin afdelingerne er på og fortsætte udviklingen/fastholdelsen mod trin 5. Alex Bødiker fra Udviklingscenter Syd gav et energipust til gruppen og berørte nogle emner som eksempelvis arbejdsglæde, kultur, sammenhold, kommunikation og meget mere. Susanne Ormstrup og Alex Bødikers oplæg er vedlagt som bilag. 1

67 Arbejdet fortsatte om eftermiddagen i grupper, hvor formålet var at blive konkrete og formulere fremtidsscenarier og indsatsmål for arbejdsmiljø for det kommende år. Fremtidsscenarierne og indsatsmålene for afdelingerne kan ses nedenfor. Der arbejdes videre med de allerede nedskrevne indsatsmål, samt på at få endnu flere indsatsmål for 2014 nedskrevet. Budskaber Arbejdsmiljødagen endt ud i en række konkrete opgaver for det kommende år. 5-trinsmodellen blev igen berørt og det står klart, at hver afdeling er forskellige steder på trappen. Derudover kan billedet skifte over tid, hvor på trappen afdelingerne befinder sig. En ting stod dog klart efter dagen en løbende proces og arbejde med trappen er relevant i alle afdelinger. Trappen bliver desuden endnu mere relevant for mange af afdelingerne, hvis der ud over KRAM faktorerne bliver tilføjet det psykiske arbejdsmiljø (KRAMS). Den store forskel på arbejdspladserne gør, at der nogle steder ikke er behov for nær så meget fokus på KRAM faktorerne som andre steder. Alle steder er det dog vigtigt med løbende fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Sundhed er KRAM, men sundhed er også meget mere end KRAM, hvorfor trappen er relevant for alle afdelinger. Det kan ligeledes vurderes om det sidste s for søvn bør/kan tilføjes arbejdet med KRAMS(s). Alex Bødiker forklarede i sit oplæg, at tiden er inde til at fokusere på arbejdsglæde. Prognoserne siger, at i år 2020 vil 50 % af vores dødsfald kunne relateres til stress.hvis vi ikke gør noget! Ud over 5-trinsmodellen ligger der også en opgave i, at udbygge og arbejde videre med de lokale mål og indsatser for Formulering af konkrete indsatsmål er med til at holde fokus og sørge for at arbejdsmiljøindsatsen er et opmærksomhedspunkt hele året. Opsummering aftaler Fortsat fokus og udvikling af 5-trinsmodellen lokalt Formulere lokale indsatsmål for 2014 Næste års arbejdsmiljødag bliver 5. november Søs Fuglsang takkede for en god dag med masser af energi, engagement og vilje. 2

68 Fremtidsscenariet Et kig gennem vinduet Afdeling: Hjælpemidler og Visitation Hvad ser vi hos borgerne: Hvad ser vi hos medarbejderne: Borgeren oplever større selvstændighed Borgeren får flere ressourcer Borgeren er herre i eget liv Mindre sygdom Flere smil Lille personale flow Udstråler energi Hvordan ser vi samarbejdet: Hvilken rolle har vi: Mere ligeværdigt Frigiver tid og energi Synergieffekt Mere tryghed Tillid mellem samarbejdspartnere Er med til at finde muligheder. Katalysator i samarbejdet med borgeren. Fremtidsscenariet Et kig gennem vinduet Afdeling: Digterparken Hvad ser vi hos borgerne: Hvad ser vi hos medarbejderne: Borgerne er glade og tilfredse Borgeren fortæller den gode historie med stolthed Borgerne er aktive Arbejdsglæde Medarbejderne har det sjovt Høj faglighed Stor søgning til en attraktiv arbejdsplads Langtidsfriskhedsprocenten nær 100 Hvordan ser vi samarbejdet: Hvilken rolle har vi: Stærkt tværfagligt samarbejde Stærkt monofagligt samarbejde Frivillige Civilt samfund Et hus Styrket rollen som rehabiliterende og sundhedsfremmende Selvledende teams Akutte boliger og træning under samme tag 3

69 Fremtidsscenariet Et kig gennem vinduet Afdeling: Glesborg Plejecenter og Møllehjemmet Hvad ser vi hos borgerne: Hvad ser vi hos medarbejderne: Borgerens ressourcer skal i spil De pårørende skal mere på banen Bevarer vaner! Netværk Naboskab Tage individuelle hensyn Faglighed Hvordan ser vi samarbejdet: Hvilken rolle har vi: Rummelighed Kommunikation Rollemodel Tovholder Fremtidsscenariet Et kig gennem vinduet Afdeling: Fuglsanggården Hvad ser vi hos borgerne: Hvad ser vi hos medarbejderne: Kontinuitet Vi fastholder høj fremmøde Kendte medarbejdere på arbejde procent Friske sunde medarbejdere der Vi nærmer os ligestilling vi har gør en forskel 30 % mænd Mandlige personaler giver andre Fortsat høj faglighed snakke Vi fastholder og udvikler Kvalitet tværfaglighed Fra god til bedre Hvordan ser vi samarbejdet: Hvilken rolle har vi: Flere kan opgaver i spil Vi kan bedre være tilstede på arbejde selv om vi ikke er helt på toppen Vi sætter fokus på de positive ting Skabe den bedste arbejdsplads på FSG, som alle holder af Enighed og udbrede ejerskab Når fagligheden bliver tydelig får nærheden sin betydning 4

70 Fremtidsscenariet Et kig gennem vinduet Afdeling: Sundhed, administration og udvikling Hvad ser vi hos borgerne: Hvad ser vi hos medarbejderne: Forstår sammenhæng i systemet/tilbud Borgeren bliver set og hørt Respekt Forventningsafstemning Glæde Trivsel Tryghed Engagement Viden hvad ved vi og hvad ved vi ikke noget om Ved, tør, gør, lære Kender serviceniveau/kerneopgaver Hvordan ser vi samarbejdet: Hvilken rolle har vi: I top 2+2=5 Dagsordensætte Være synlige Fælles ansvar Nej er ikke en mulighed (-bonsai) Fremtidsscenariet Et kig gennem vinduet Afdeling: Træning og hjemmepleje Vest Hvad ser vi hos borgerne: Hvad ser vi hos medarbejderne: Rutineopgaver overtages af teknologi Rengøring offentlig/privat o Egenbetaling? Medarbejderne bliver mere svømmelærer (konsulenter) Øget specialisering Fortsat fokus på bløde værdier hos borgeren (omsorg, kontakt) Hvordan ser vi samarbejdet: Hvilken rolle har vi: Elektronisk kommunikation fungerer over hele linjen Konsulenter 5

71 Fremtidsscenariet Et kig gennem vinduet Afdeling: Farthsøhus og Bakkely Hvad ser vi hos borgerne: Hvad ser vi hos medarbejderne: Væsentlig længere med DGH Mere selvstændighed Hvordan ser vi samarbejdet: Mindre slidtage Kompetenceløft Større faglig bevidsthed Hvilken rolle har vi: Større fleksibilitet Information (beboere, pårørende, personale, frivillige) Fremtidsscenariet Et kig gennem vinduet Afdeling: Posthaven, hjemmepleje Øst Hvad ser vi hos borgerne: Hvad ser vi hos medarbejderne: Tilfredse borgere Selvhjulpne Vilje Mere oplyste Større krav Teknologi Målsætte Kompetenceudvikling Glade medarbejdere konsulent Selvledelse Begejstrede for faget Hvordan ser vi samarbejdet: Hvilken rolle har vi: Tværfaglig samarbejde på tværs af sektorer og forvaltninger IT-systemer taler sammen fælles borgerjournal Kommunikation Igangsættere Sundhedsfremme Stress forebyggelse Analyse af arbejdsgange og tilpasse teknologiske hjælpemidler 6

72 Indsatsmål for ( ) Afdeling: Fuglsanggården Mål: Hvad vil vi opnå? Hvilken værdi vil det skabe? Handling: Hvordan gør vi det? Hvilke handlinger/aktiviteter sætter vi i værk? Tid: Hvornår gør vi det? Hvornår er vi i mål? Ansvarlig: Hvem gør hvad? Evaluering: Hvordan gik det? Kontinuitet Flere kan opgaver i spil Ansætte flere mænd Fremme ligestilling Når der er kvalificerede ansøgere til ledige stillinger Ansættelsesudvalget Friske sunde medarbejdere Flere muligheder Holde flere fester Festudvalget Arbejdsglæde med stort G Fortsat godt samarbejde med arbejdstilsynet Endnu bedre samspil mellem beboere, pårørende og personale Vi synliggør vores gode arbejdsplads Vi ser udfordringerne i øjnene og handler på dem. APV psykisk i foråret April Sikkerhedsgrupperne 7

73 Indsatsmål for ( ) Afdeling: Træning og hjemmeplejen Vest Mål: Hvad vil vi opnå? Hvilken værdi vil det skabe? Handling: Hvordan gør vi det? Hvilke handlinger/aktiviteter sætter vi i værk? Tid: Hvornår gør vi det? Hvornår er vi i mål? Ansvarlig: Hvem gør hvad? Evaluering: Hvordan gik det? Sundhedsambassadører Fokus på sundere livsstil skub i den rigtige retning Italesætte ide hvem vil? Arrangere netværk med andre ligestillede. 17. januar 2014 Ledere og AMR Efter sommerferien 2014 Ønske om arrangement hver eller hver anden måned. 8

74 Indsatsmål for ( ) Afdeling: Glesborg Plejecenter Mål: Hvad vil vi opnå? Hvilken værdi vil det skabe? Handling: Hvordan gør vi det? Hvilke handlinger/aktiviteter sætter vi i værk? Tid: Hvornår gør vi det? Hvornår er vi i mål? Ansvarlig: Hvem gør hvad? Evaluering: Hvordan gik det? Øget fokus på samarbejdet i og mellem teams. Gøre mere brug af hinandens kompetencer Arbejdsglæde, tryghed, samarbejde, humor, tillid, motivation og effektivitet Forventningsafstemning Trivselsundersøgelse Spilleregler i teams Fra i dag. AMR, TR, LMU -> Fælles ansvar Evaluere løbende på LMU møder og team møder. Anerkendende tilgang Alex Bødike inviteres til at informere kollegaer om arbejdsmiljødagen 9

75 Indsatsmål for ( ) Afdeling: Sundhed, administration og udvikling Mål: Hvad vil vi opnå? Hvilken værdi vil det skabe? Handling: Hvordan gør vi det? Hvilke handlinger/aktiviteter sætter vi i værk? Tid: Hvornår gør vi det? Hvornår er vi i mål? Ansvarlig: Hvem gør hvad? Evaluering: Hvordan gik det? Fælles forståelse for 5- trinsmodellen Vedvarende synlig arbejdsmiljøindsats Giver mere sundhed at gå på arbejde end at blive hjemme. Tillid, tryghed, trivsel Introduktion af 5-trinsmodellen for alle medarbejdere. Fast punkt på personalemøder med MED-status. Fast møde i arbejdsmiljøgruppen. Fælles møder vedr. APV Næste fælles personalemøde Hver 3. måned Et møde hver måned Februar 2014 Anne Aastrup/Maj- Brit Mikkelsen Anne Aastrup/Maj- Brit Mikkelsen Få sat ord/handlinger på 5- trinsmodellen Klarhed over hvor vi er med arbejdsmiljøet og hvad vi arbejder mod. Arbejdsmiljøgruppen arbejder med modellen. Anne Aastrup/Maj- Brit Mikkelsen Dette skema skal udfyldes Konkrete mål for 2014 Indsatsmål for ( ) 10

76 Afdeling: Rehabiliteringscenter Posthaven Mål: Hvad vil vi opnå? Hvilken værdi vil det skabe? Handling: Hvordan gør vi det? Hvilke handlinger/aktiviteter sætter vi i værk? Tid: Hvornår gør vi det? Hvornår er vi i mål? Ansvarlig: Hvem gør hvad? Evaluering: Hvordan gik det? At være mere proaktive i arbejdsmiljøgruppen På forkant + forebyggende arbejde Udarbejde handleplaner Mere kontinuitet/fast mødestruktur LMU møder 4xårligt AMR møder 4xårligt + efter behov Grete Ølgaard Oprette eget LMU Dagsorden på G-drev Indsatsmål for ( ) 11

77 Afdeling: Mål: Hvad vil vi opnå? Øget sundhed i personalegruppen både fysisk og mentalt Hvilken værdi vil det skabe? Give den enkelte medarbejder bedre velvære/livskvalitet Større fremmøde Større effektivitet Handling: Hvordan gør vi det? Hvilke handlinger/aktiviteter sætter vi i værk?. Fast LMU dagsordenspunkt Handleplan efter LMU 1. kvartal Evt. foredrag Tid: Hvornår gør vi det? Hvornår er vi i mål? Første kvartal LMUmøde: Indføre LMU i grundtanken vha. Alex slides Ansvarlig: Hvem gør hvad? Formanden + næstformanden gerne med hjælp fra AMR Evaluering: Hvordan gik det? Evaluering/justering af handleplan 2. kvartal Arbejdsglæde og trivsel 86: At borgerne målsætter Borgerne får ejerskab til handleplanen Giver mening i arbejdet Igangsætte implementering på gruppemøderne Januar 2014 Mål: Januar 2015 AMR gruppen Midtvejsevaluering 2014 Evaluering januar

78 Bilag: 4.3. Arbejdsskadestatistik 3. kvartal 2013 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

79 Side 1 Arbejdsskadestatistik (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvatal 2013 Skader Sygedage (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 Skader Sygedage Fordeling af skader under kategorien "" 2013 (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Briller Skulder Stikskader Hals 0 Tandskader Ribben 0 Sårskader 2 2 Hofte Udslæt 2 2 Nakke Øjenskade 1 1 Kroppen Finger Hoved Brok 0 Forbrænding 0 Allergi 0 Tå 3 3 Bækken 0 I alt Skadekategorierne "ryg", "psykisk" og "vold" er under særlig bevågenhed, og anmeldte skader perioden fordeler sig på Ryg Arme/ben Psykisk Vold Antal skader 1. kvt Antal skader 2. kvt Antal skader 3. kvt Antal skader 4. kvt I alt

80 Side 2 Arbejdsskadestatistik fordelt på aftaleenheder / medudvalg Antal skader i alt Sygedage i alt Rådhuset Grenaa Kim Bruun Nielsen 2 0 Administrationsbygningen Glesborg Kim Bruun Nielsen Administrationsbygningen Allingåbro Kim Bruun Nielsen 1 0 Administrationsbygningen Østergade (Grenaa) Kim Bruun Nielsen Norddjurs Biblioteker Peter Hansen Administrative områder i alt 3 0 Teknik og drift Kim T. Jensen 1 0 Grenaa-Anholt Færgefart Mogens Caspersen UU Djursland Per Søjmark Personer udsendt af Jobcentret i aktivering / jobtræning Karen Skau Brand og redning Leif Bang Serviceområdet i alt Klasse Center Djursland Lissie Pedersen Djurslandsskolen Jesper Juel Pedersen 4 0 Auning Skole Henrik Schou 3 0 Vestre Skole Jacob Hørlyck 1 2 Kattegatskolen Allan Vestrup 2 0 Område Auning Doris Bang Område Grenaa Bente Have 3 0 Distrikt Allingåbro Christian Sloth Distrikt Anholt Helene Hennings Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen 6 0 Distrikt Langhøj Jonna Nielsen 2 Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk 1 0 Distrikt Toubro Martin Bak Distrikt Voldby Jacob Hørlyck Distrikt Ørsted Henning Hansen Distrikt Ørum Karsten Refsgaard PPR Jakob Hvidberg Skole- og dagtilbudsområdet i alt 22 2

81 Side 3 Arbejdsskadestatistik fordelt på aftaleenheder / medudvalg UngNorddjurs Henrik Larsen Antal skader i alt Sygedage i alt Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller Familiehuset og sundhedsplejen Annette Kristensen Tandplejen Susanne Byg Team 16-25/30, Ravnholtskolen, Kløvervang, døgntilbud til unge, kollegium Helle Hartman Team 16-25/30, Centervej 18/20, ungetilbud Henriette Eriksen Område Ørum, Vestervang, Kornvænget, Åparken Birte Kousted 1 0 Psykiatriområde Auning - Glesborg, Bostøtte og botilbud Ole Svinth Psykiatriområde Grenaa, Dolmer Have, Team 68, Neuropæd. Team, AUC Jan Hoel 9 2 Skovstjernen Mia Hedegaard van de 1 0 Område Ørsted, Kærvang, Skovvang, Solhøj Sande Carina Brøgger Rougsøcentret, Broagervej, Stadionparken, Bostøtte Bjarne Knudsen Ålunden, Mellemgården, Nærheden Bostøtte Dick Rønde Rusmiddelcentret Helle Kristensen Socialområdet i alt 11 2 Rehabilitering og Hjemmepleje ØST Ninna Thomsen 4 0 Træning og Hjemmepleje VEST Anne Birthe Kajhøj 5 4 Bakkely og Møllehjemmet Jytte Skak Digterparken Inge Bukart 6 15 Farsøhthus Karina Kreutzfeldt 1 0 Fuglsanggården Helle Thomsen 2 0 Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen Violskrænten Anette Overgaard 6 3 Hjælpemidler Eriksen Ellen Keller Visitationen Dorthe Milthers Ældreområdet i alt Total alle områder

82 Side 4 Arbejdsskadestatistik Antal Sygedage fordeling af skaderne: i arme / skader ryg udspecificeret på afdelinger / adresser i alt alt ben psykisk vold Rådhuset Grenaa Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Glesborg Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Allingåbro Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Østergade (Grenaa) Kim Bruun Nielsen kontor Norddjurs Biblioteker Peter Hansen alle Teknik og drift Kim T. Jensen alle Grenaa-Anholt Færgefart Anders Brinch Larsen alle UU Djursland Per Søjmark undervisning Aktivering / jobtræning Karen Skau Brand og redning Leif Bang Beredskab Klasse Center Djursland Lissie Pedersen undervisning Djurslandsskolen Jesper Juel Pedersen undervisning skole og SFO pædagoger Auning Skole Henrik Schou undervisning skole SFO pædagoger Vestre Skole Jacob Hørlyck undervisning skole SFO pædagoger Kattegatskolen Allan Vestrup undervisning skole SFO pædagoger

83 Side 5 Arbejdsskadestatistik Antal skader i alt Sygedage i alt fordeling af skaderne: udspecificeret på afdelinger / adresser ryg psykisk vold Område Auning Doris Bang Dagplejen pædagoger Bette-Bo pædagoger Nyvang pædagoger Skovvang pædagoger Område Grenaa Bente Have Dagplejen pædagoger Landsbyen pædagoger 0 1 Regnbuen pædagoger Gymnasievejen pædagoger Vuggestuen pædagoger Åboulevarden Vores Hus pædagoger Troldebo pædagoger Skovbørnehaven pædagoger Distrikt Allingåbro Christian Sloth Dagplejen pædagoger Allingåbroskolen undervisning pædagoger SFO Allingåbro Børnecenter pædagoger arme / ben

84 Side 6 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Distrikt Anholt Helene Hennings Anholt Skole og SFO undervisning pædagoger pædagoger Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Anholt Børnehave Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen Dagplejen pædagoger Glesborg Skole undervisning SFO pædagoger Glesborg pædagoger Børnehave Bønnerup pædagoger Børnehave Savværket pædagoger Distrikt Langhøj Jonna Nielsen Dagplejen pædagoger Langhøjskolen undervisning SFO pædagoger Blinklyset pædagoger Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk Dagplejen pædagoger Mølleskolen undervisning SFO pædagoger Møllehaven pædagoger 1 0 1

85 Side 7 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Distrikt Toubro Martin Bak Dagplejen pædagoger Toubroskolen undervisning SFO pædagoger Børnenes Hus pædagoger Distrikt Voldby Jacob Hørlyck Dagplejen pædagoger (konstitueret) undervisning Voldby Skole SFO pædagoger Frihedslyst pædagoger Distrikt Ørsted Henning Hansen Dagplejen pædagoger Rougsøskolen undervisning SFO pædagoger Skovly pædagoger Blæksprutten pædagoger Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Dagplejen pædagoger Ørum Skole undervisning SFO pædagoger Åparken pædagoger Fjellerup Børnehave pædagoger Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben

86 Side 8 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser PPR Jakob Hvidberg alle UngNorddjurs Henrik Larsen undervisning pædagoger Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller pædagoger Familiehuset og sundhedsplejen Annette Kristensen Sundhedsplejen alle Familiehuset pædagoger Tandplejen Susanne Byg plejen Team 16-25/30, Ravnholtskolen, Kløvervang, døgntilbud til unge, kollegium Skovstjernen Helle Hartman Mia Hedegaard van de Sande Team 16-25/30 Ravnholtskolen Kløvervang Døgntilbud til unge Kollegium Rusmiddelcentret Helle Kristensen alle Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger 1 0 1

87 Side 9 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Team 16-25/30, Centervej 18/20, ungetilbud Område Ørum, Vestervang, Kornvænget, Åparken, Voldby Psykiatriområde Auning - Glesborg, Bostøtte og botilbud Område Ørsted, Kærvang, Skovvang, Solhøj Henriette Eriksen Birte Kousted Ole Svinth Carina Brøgger Team 16-25/30 Centervej 18/20 Ungetilbud Vestervang Kornvænget Åparken Auning Glesborg Kærvang Skovvang Solhøj Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen

88 Side 10 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Psykiatriområde Grenaa, Dolmer Have, Team 68, Neuropæd. Team, AUC Rougsøcentret, Broagervej, Stadionparken, Bostøtte Jan Hoel Bjarne Knudsen Solhøj pædagoger Antal Sygedage fordeling af skaderne: i arme / skader ryg i alt alt ben psykisk vold plejen Dolmer Have pædagoger plejen Team 68 pædagoger plejen Neuropæd. team pædagoger plejen AUC pædagoger plejen Rougsøcentret pædagoger plejen Broagervej pædagoger plejen Stadionparken pædagoger plejen Bostøtte pædagoger

89 Side 11 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Ålunden, Mellemgården, Nærheden Bostøtte Dick Rønde Ålunden Mellemgården Nærheden Bostøtte Rehabilitering og Hjemmepleje ØST Ninna Thomsen Hjemmepleje Øst Rehabilitering Træning og Hjemmepleje VEST Anne Birthe Kajhøj Hjemmepleje Vest Bakkely og Møllehjemmet Jytte Skak Træning Bakkely Møllehjemmet Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen pædagoger plejen plejen plejen plejen plejen plejen Digterparken Inge Bukart plejen Farsøhthus Karina Kreutzfeldt plejen Fuglsanggården Helle Thomsen plejen

90 Side 12 Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen plejen Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Hjælpemidler Ellen Keller alle Visitationen Dorthe Milthers alle Antal Sygedage fordeling af skaderne: i arme / skader ryg i alt alt ben psykisk vold plejen

91 Bilag: 4.4. Oversigt over AMR Sundhed og Omsorg Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

92 Aftaleenhed Ansættelsessted Dækningsområde Titel Navn Valgdato Sundhed og omsorg vest Døgnafdelingen Auning sosu-assistent Anja Dam Hedegaard Sundhed og omsorg øst Rehabiliteringscenter Posthavpersonalet i døgnafdelingersygeplejerske Anne-Grethe Kristensen Sundhed og omsorg øst Digterparken pedel Bent Skjellerup Nielsen Sundhed og omsorg øst Digterparken sosu-assistent Bente Bundgård Sundhed og omsorg vest Farsøhthus sosu-hjælper Birgit Eriksen Sundhed og omsorg øst Rehabiliteringscenter Posthavabulant personale / servicepfysioterapeut Christina Rumley Sundhed og omsorg øst Violskrænten sosu-assistent Dagmar B. Vohnsen Buonaventsen Sundhed og omsorg øst Fuglsanggården boenhed 1+2 sosu-hjælper Ginna Daugbjerg Andersen Sundhed og omsorg vest Farsøhthus sosu-hjælper Jeanette Madsen Sundhed og omsorg vest Glesborg Plejecenter sosu-hjælper Liselotte Lønsgren Sundhed og omsorg vest Glesborg Plejecenter sosu-assistent Pia Anita Jensen Sundhed og omsorg øst Digterparken sosu-assistent Poul Stig Hansen Sundhed og omsorg øst Fuglsanggården boenhed 3+4 sosu-hjælper Solvad MarieHansen Sundhed og omsorg øst Violskrænten sosu-assistent Stine Thygesen Sundhed og omsorg øst Violskrænten husassistent Stinne Andersen Sundhed og omsorg vest Møllehjemmet sygehjælper Maybritt Petersen

93 Bilag: 5.1. retningslinje for medgået tid Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 61393/13

94 Regler for godtgørelse af medgået tid, betaling af transport m.v. til uddannelse/kurser og møder uden for normal arbejdstid gældende for medarbejdere i Plejeområdet. 03 Godkendt af Omådeudvalget 18. november 2009 Uddannelse. Norddjurs Kommune ønsker at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling, derfor indregnes den tid medarbejderne anvender på videreuddannelse i arbejdstiden. Internatkurser For første kursusdag medregnes al den tid der er kursus (hvis undervisningstiden er fra kl inkl. pauser medregnes 11 timer den pågældende dag), for anden og efterfølgende dage medregnes 7,4 time pr. dag uanset den daglige arbejdstid. Transporttid ved ud og hjemrejse, der ligger ud over den normale transporttid - til og fra arbejde - medregnes ligeledes. Eksternatkurser Den medgåede tid inklusive evt. transporttid, der ligger udover pågældendes normale transporttid - til og fra arbejde medregnes i arbejdstiden den pågældende dag. Transporttid ved ud og hjemrejse gælder som udgangspunkt fra arbejdsstedet, med mindre der er kortere tidsafstand fra hjem til møde-/kursussted. Møder/seminarer o.l. Deltagelse i tjenstlige møder/seminarer o.l., der varer udover normal arbejdstid medregnes i præsteret arbejdstid. Transporttid ved ud og hjemrejse, der ligger ud over pågældendes normale transporttid - til og fra arbejde - medregnes ligeledes. Diæter. Ved kurser der varer mere end et døgn gives diæter efter statens takster for de måltider som ikke er indeholdt i kurset. Overnatning. Ved eksternatkurser dækkes til billigst mulig overnatning. Også hvis man er nødt til at komme dagen før, for at kunne møde til tiden. Obs. at Norddjurs har indkøbsaftale Kørsel. Gældende regler vedtaget i hovedudvalget. 1

95 VEU. Der skal søges VEU godtgørelse hvor muligheden er til stede. Arbejdsstedet får godtgørelsen og man får sædvanlig løn Kompetence/afklaring af uenighed. Kompetencen til at bevilge kurser, uddannelse o.l. ligger på den enkelte arbejdsplads ved ledelsen. Uenighed om vilkår, muligheder, omfang m.v. skal forelægges det lokale medudvalg til orientering, drøftelse m.v. Det er lederen der har den endelige beslutningskompetence. Godkendt af områdeudvalget for plejeområdet Den 18. november Kurser afvikling af kurser, vilkår m.v. retningslinier. Områdeudvalget har på mødet den 26. august 2009 drøftet udkast til retningslinier vedr. afvikling af kurser m.v. Drøftelserne skete med udgangspunkt i et oplæg fra områdeledergruppen. På mødet i områdeudvalget blev det tilkendegivet, at medarbejderne ønsker fælles regler ikke individuelle som anbefalet fra områdeledergruppen. Det blev aftalt, at områdeledergruppen tager emnet op til fornyet drøftelse med henblik på at udarbejde/tilpasse udkast til retningslinier. Områdeledergruppen har gendrøftet sagen på møde den 1. oktober 2009, hvor det blev aftalt, at områdeledergruppen fremlægger det udarbejdede udkast for områdeudvalget. Det påpeges, at ledergruppen ønsker en evaluering/gendrøftelse efter et år, således at evt. uhensigtsmæssige forhold kan tilpasses../. Udkast til retningslinier vedlagt som bilag Fremlæges til drøftelse med henblik på en afklaring. Godkendt fremadrettet for nye tiltag. Aftalt at aftaler, der er indgået på nuværende tidspunkt afvikles som aftalt, indtil de er gennemført. John Andreasen Formand 2

96 Bilag: 5.2. Regler for godtgørelse af medgået tid Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

97 17. september 2013 Forslag Regler for godtgørelse af medgået tid, betaling af transport m.v. til uddannelse/ kurser og møder udenfor normal arbejdstid gældende for medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Uddannelse Norddjurs Kommune ønsker at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling. Kurser ønsket af ledelsen Kursustid Der honoreres for den faktiske kursustid ekskl. pauser. Kørselstid En time pr. vej betales af medarbejderne. Øvrig kørselstid honoreres af arbejdsgiver. (Kørselstiden afspadseres). Kurser ønsket af medarbejderne Honorering af kursustid og kørselstid efter aftale. Betaling for kørsel Gældende regler i henhold til personalepolitikken i Norddjurs kommune. Diæter Ved kurser der varer mere end et døgn gives diæter efter statens takster for de måltider, som ikke er indeholdt i kurset. Overnatning Ved eksternatkurser, hvor der ikke indgår overnatningsmulighed, dækkes til billigst mulig overnatning. Også hvis man er nødt til at komme dagen før, for at møde til tiden. Evt. indgåede indkøbsaftaler skal overholdes. Lisa Svendsen Carsten Povlsen Anne Birthe Kajhøj Ellen Birthe Christensen Ninna Thomsen E:\Sundhed og omsorg\hjemmepleje Øst\_Hjemmepleje\_Ledelse\_Ninna\Sundhed og omsorg\godtgørelse af medgået tid.doc

98 Bilag: 7.1. Udkast til implementering af demenspolitikken Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 08. januar Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

99 Sundhed og Omsorg UDKAST TIL IMPLEMENTERING AF DEMENSPOLITIKKEN Den Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf:

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Østergade 36, 8500 Grenaa Formøde for medarbejdersiden kl. 8.30 Dato: Fredag den 8. februar 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Anette Hjelm Anne Birthe Kajhøj Bibi

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet Områdeudvalg voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Hjemmeplejen Øst Sygehusvej 6, Grenaa Dato : 3. december 2008 Start kl. : 12:30 Slut kl. : 14:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg 02-05-2016 Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Mandag den 2. maj 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 12 marts 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 9 december 2015 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Mødelokale 2, Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 12.30 Slut kl. : 15.00 Medarbejdersiden holder formøde samme dag, samme

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2015 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2015 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2015 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Bakkely, Auningvej 8, Gjesing Dato : 24. oktober 2007 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.30 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Tirsdag den 4 juni 2013 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:30 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen - (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten Povlsen

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Dato: Onsdag den 9. december 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Der er formøde for medarbejdersiden kl. 15.00-15.30 Dato: Mandag den 17. juni 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den 2. september 2013 Start kl.: 12:30

Læs mere

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat Refer Mødedo: Starttidspunkt: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 2, Afbud: Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden. 2 6. Godkendelse af dagsorden Lokalt MED-udvalg Rådhusvej 2 indstiller, dagsordenen godkendes.

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Hedebo Centret - Grenaa Dato : 23. januar 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.45 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere)

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådhuset, Rådssalen Dato: Tirsdag den 15. september 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Rådsalen Dato: Mandag den 18 august 2014 Start kl: 13:00 Slut kl: 16:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør) Kenneth Koed

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde

Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Dato: 5. februar 2014 Tid: Kl. 16.00 18.00 Sted: Østergade 36, Grenaa Kommunalt Lægeligt Udvalg Navn: Thyge Traulsen, praktiserende læge Søren Dujardin, praktiserende

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 16. juni 2013 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen, Michael Quist, Janne Karlsson (til kl. 12,30), Henrik Stougaard Larsen, Bente

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl. MTSU Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 2/09 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 4. maj 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.55 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl.

Læs mere

Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag)

Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag) Stillings- og personprofil Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag) Norddjurs Kommune November 2014 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs Kommune,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS Sundhed og Omsorg + DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS 23-8- 2016 Ninna Thomsen Norddjurs Kommune Østergade 36 Side 8500 1 af Grenaa 6 Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Mål Målet er at borgerne

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Østergade 36, Grenaa Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Anette Hjelm Anne Birthe Kajhøj Bibi Bak

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 19 Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2017 1 20 Orientering: Klippekort til beboere

Læs mere

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat Områdeudvalg for Børn og Unge Referat Mødedato: Tirsdag den 08-12-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 4+5 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Lone Bjerregaard, Henrik Petersen,

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 14. november, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Susan Thøstesen Christina Rosenquist Mette Eskebjerg Til stede: Mads Toftegaard Hans

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale Kantinen Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Onsdag den 16. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 11. september 2008 Mødelokale 120 - Rådhuset i Brønderslev kl. 12.00-14.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 14. maj 2008 Mødelokale 120. Brønderslev Rådhus kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat... 1

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Gæstekantinen, rådhuset Gæstekantinen, Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Fælles MED Børn og Kultur. Referat

Fælles MED Børn og Kultur. Referat Fælles MED Børn og Kultur Referat Mødedato: Tirsdag den 25-09-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Henrik Ingvor Petersen, Michael Kjeldsen,

Læs mere