Protokol. Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen - en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol. Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen - en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst"

Transkript

1 Protokol Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen - en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst Projektgruppe Formand for projektgruppen Forskningsleder, lektor, cand.scient.pol., ph.d. Camilla Palmhøj Nielsen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Projektleder Programleder, cand.pharm. et art., ph.d. Ulla Væggemose, MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Øvrig projektgruppe Seniorprojektleder, cand.scient.anth., ph.d. Kåre Jansbøl, KORA Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning Programleder, professor, cand.scient., MSc (health econ.) Jakob Kjellberg, KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Forskningsassistent, cand.scient.san. Jesper Bie Larsen, MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Programleder, lektor, sundhedsøkonom, ph.d. Rikke Søgaard, Sundhedsøkonomi, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Projektleder for det samlede projekt Ulla Væggemose Projektleder for KORA Jakob Kjellberg KORA - Det Nationale Institut for Kommuners CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Regioners Analyse og Forskning Olof Palmes Allé 15 Købmagergade Aarhus N 1150 København K

2 Baggrund Patienters udeblivelse fra aftaler i sundhedsvæsenet opleves som et stigende problem i det danske sundhedsvæsen. Udeblivelse vanskeliggør optimal planlægning, og dermed også effektiv ressourceudnyttelse, men det kan ligeledes påvirke sundhedspersonalets og borgernes oplevelse af driften. Omfanget af udeblivelser såvel som årsager hertil har haft interesse i både dansk og international sammenhæng, om end mængden af litteratur er yderst sparsom. Man har forsøgt sig med forskellige strategier for at nedbringe udeblivelser i sundhedsvæsenet, og i en dansk kontekst har man således fundet, at Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg nedsatte antallet af udeblivelser ved at sende en påmindelses-sms en uge før patientens aftale. I interventionsgruppen var udeblivelsesraten 5,9 % i studieperioden mod 10 % for kontrolgruppen som ingen påmindelse fik (Kruse et al. 2009). På Pædiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus viste et forsøg med påmindelsesbrev udsendt 14 dage før patientens aftale at nedbringe antallet af udeblivelser til 5,7 % i interventionsgruppen mod 14,2 % i kontrolgruppen (Kofoed et al. 2009a). Samme afdeling valgte derefter at indføre påmindelsesbreve som standard og lavede et opfølgningsstudie på dette. Indsatsen fik antallet af udeblivelser til at falde fra ca. 7,5 % i årene , hvor der ikke var noget påmindelsesbrev, til ca. 4,5 % i årene hvor patienterne modtog et påmindelsesbrev (Kofoed et al. 2009b). Der er således påvist en effekt ved at indføre remindere, enten som sms eller brev, men studierne viser, at der stadig resterer et uhensigtsmæssigt højt antal af udeblivelser. KORA undersøgte i et litteraturstudie, hvilke faktorer der influerer på patienternes udeblivelser. Man konkluderede på baggrund af internationale studier, at bestemte karakteristika går igen hos de patienter, som hyppigst udebliver fra deres aftaler. Patienterne, som udeblev, var yngre (17-40 år), kom fra lav social gruppering, havde høj hyppighed af arbejdsløshed, var ufaglærte, boede i mindre bemidlede boligområder og havde lang transporttid til sygehuset. De væsentligste årsager til udeblivelser var at patienten havde glemt tiden, at telefonen var optaget på hospitalet, så man ikke kunne melde afbud, administrative fejl på sygehuset såsom manglende registrering af aflyst tid, eller at patienten havde fået en forkert tid (KORA 2013). Det er uvist, om de skitserede forhold også gælder i en dansk kontekst. I forbindelse med litteraturstudiet omtalte KORA desuden to internationale studier af effekten af indførelse af gebyr på udeblivelse fra ambulante aftaler. Et finsk studie (Mantyjarvi M. 1994) registrerede et moderat fald i antal udeblivelser fra 6,4 % før indførelse af gebyr til 5,5 % efter indførelse af gebyr. Tilsvarende fandt et schweizisk studie (Chariatte et al. 2007) et marginalt fald i antallet af udeblivelser fra 11,9 % til 11,6 % efter indførelse af gebyr. Begge studier var baseret på en før- og eftermåling uden en kontrolgruppe og det kan derfor ikke udelukkes, at faldene i udeblivelser skyldes andre forhold end introduktion af gebyr. Indførelse af gebyr ved udeblivelse i det offentlige danske sygehusvæsen vil være et omfattende initiativ, hvis konsekvenser kan være i konflikt med den nuværende kultur i sundhedsvæsenet. Det er således væsentligt, at en eventuel fordel i form af færre udeblivelser og dermed mere effektiv 2/9

3 ressourceudnyttelse vil opveje eventuelle negative konsekvenser. I lyset af den sparsomme eksisterende litteratur kræver det ny viden. Formål Formålet med dette studium er at undersøge effekt og eventuelle negative konsekvenser af indførelse af gebyr ved udeblivelse i forbindelse med elektive, ambulante besøg i det offentlige sygehusvæsen i Danmark. Forskningsspørgsmål De primære forskningsspørgsmål er følgende (spørgsmålene er listet i den rækkefølge de kan informeres i forhold til iværksættelse og gennemførelse af et klinisk forsøg): Forskningsspørgsmål 1: Hvad er omfanget af udeblivelse og hvad gøres for at dæmme op for det? en litteraturbaseret kortlægning Forskningsspørgsmål 2: Hvad er omfanget af udeblivelse, og hvad gøres for at dæmme op for det på de afdelinger, der deltager i det randomiserede, kontrollerede forsøg? baseline-undersøgelse Forskningsspørgsmål 3: Hvad er patienternes oplevelser af indførelse af gebyr ved udeblivelse? Forskningsspørgsmål 4: Hvilke konsekvenser har indførelse af gebyr ved udeblivelse for de fagprofessionelle? Forskningsspørgsmål 5: Hvilke konsekvenser har indførelse af gebyr ved udeblivelse for organisationen? Forskningsspørgsmål 6: Hvad er effekten af gebyr ved udeblivelse på omfanget af udeblivelser? Forskningsspørgsmål 7: Hvad er effekten af gebyr ved udeblivelse på lighed i adgang? Syntese Som en syntese af resultaterne af de ovennævnte forskningsspørgsmål redegøres der for de samlede samfundsmæssige konsekvenser af introduktion af gebyr i det offentlige danske sygehusvæsen. Materiale og metode Der gennemføres et randomiseret, kontrolleret forsøg (RCT) på udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Forsøgsperioden forventes at være et år, løbende fra februar 2015 til februar Denne tidsplan medfører, at relevante forskningsspørgsmål kan belyses observationelt før RCT'en iværksættes, under dennes gennemførelse, og endeligt kan nogle analytiske hovedspørgsmål analyseres efter gennemført RCT. I det følgende opridses kort, hvilke design de opstillede forskningsspørgsmål baseres på, hvorefter den omtalte RCT specificeres. Efter godkendelse af protokollen udarbejdes der udførlige protokoller for forskningsspørgsmålene samt en detaljeret tidsplan. 3/9

4 Studier forud for RCT (forskningsspørgsmål 1-2, dele af forskningsspørgsmål 3-5) Observationelt studium baseret på interview- og dokumentstudie samt registreringer (i det omfang sådanne er tilgængelige) af omfang af og årsager til udeblivelse på de afdelinger, der sidenhen skal indgå i RCT'en. Data kobles med nationale registre for at opnå så megen information som muligt. Med udgangspunkt i det foreliggende litteraturstudie af, hvilke faktorer der influerer på patienters udeblivelser, gennemføres en opdateret systematisk litteratursøgning, -vurdering og syntetisering. Studium baseret på spørgeskema og kvalitative interviews af patienter med henblik på at undersøge årsager til udeblivelse. Studiet gennemføres på begge afdelinger (gentages under gennemførelse af RCT). Udvælgelsen baseres på CPR- nummerudtræk på patienterne i de deltagende afdelinger. Studium baseret på kvalitative interviews og eventuelt spørgeskema med henblik på at undersøge, hvad der gøres for at dæmme op for/håndtere udeblivelser. Studiet gennemføres blandt personalet, der er involveret i administration af ambulante patienter på de afdelinger, der sidenhen skal indgå i RCT'en. Studier under gennemførelse af RCT (dele af forskningsspørgsmål 3-5) Studium baseret på spørgeskema til og kvalitative interviews af patienter med henblik på at undersøge patienternes oplevelser af indførelsen af gebyr. Patienterne udvælges, så der er en overvægt af udeblevne patienter, og så der er patienter, som har været underlagt såvel intet gebyr som gebyr. Udvælgelsen baseres på CPR- nummerudtræk på patienterne i de deltagende afdelinger. Kvalitativt studium baseret på interviews og dokumentanalyse med henblik på at beskrive erfaringer med organiseringen af og setuppet knyttet til introduktion/opkrævning af gebyr. Kvalitativt studium baseret på interviews med henblik på at undersøge personalets oplevelse af introduktion af og en dagligdag med gebyr. Kvalitativt studium baseret på interviews med henblik på at undersøge afdelingledelsers/hospitalsledelsers overvejelser i forhold til samt oplevelse af konsekvenser i forhold til fænomenet udeblivelse. Studier efter RCT (forskningsspørgsmål 6-7) Effekt på udeblivelse, ulighed og teknisk efficiens baseres på såvel individniveau- som afdelingsniveauanalyser af indsamlede RCT-baserede data. Disse data kobles endvidere med nationale registre for at få så megen som mulig information om relevante kovariate, der især skal anvendes til at analysere på eventuelle konsekvenser for lighed i adgang. 4/9

5 Specifikation af RCT Forsøgsafdelinger Der er udvalgt to afdelinger med henblik på repræsentativitet og praktisk gennemførbarhed: Afdelingerne er: Radiologisk Afsnit, Regionshospitalet Silkeborg og Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, begge Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland. Alle ambulante patientaftaler inkluderes. Forsøget kommer ikke til at omhandle stationære patienter, da udeblivelsesfrekvensen skønnes at være for lav. Konteksten på de enkelte afdelinger skal beskrives i forhold til fx eksisterende remindersystem, mulighed for at komme i kontakt med afdelingen, indkaldelse via digital post m.m. Det skal sikres, at afdelingerne i den samlede forsøgsperiode ikke indfører andre forandringer, som vil kunne have en indvirkning på udeblivelser. Randomisering Randomiseringen sker på individniveau hvor patienterne i forsøgsperioden fordeles tilfældigt i forbindelse med bookningen o til enten at modtage et gebyr i tilfælde af at den pågældende patient udebliver uden forud at have meldt afbud eller o til ikke at modtage et gebyr i tilfælde af at den pågældende patient udebliver uden forud at have meldt afbud. Randomiseringen sker så vidt det er muligt elektronisk. Primært effektparameter Samtlige udeblivelser fra elektive ambulante besøg registreres. Udeblivelser, som skyldes patienten eller hospitalet (administrative fejl hos udbyder) samt årsag hertil, registreres ligeledes. Desuden registreres de tilfælde, samt årsag hertil, hvor afdelingen aflyser et besøg. Udeblivelser, aflysninger og sene afbud registreres i BookPlan (en del af MidtEPJ), hvorfra data kan trækkes (se i øvrigt Bilag 1). I studiet defineres udeblivelser som: 1) Patienten udebliver fra sin aftale uden forud at have meldt afbud 2) Hospitalsafdelingen aflyser patientens aftale 3) Hospitalsafdelingen har fejlbooket patienten. Etik Overordnet kan indeværende forskningsprojekt betragtes som et kvalitetsforbedrende projekt, da sigtet er at undersøge om gebyr ved udeblivelse giver større effektivitet. I studiet foretages ingen ændringer af behandlingsforløbet, og gebyr har ingen indflydelse på patientens videre forløb i sundhedsvæsenet. Derfor vurderes det, at der ikke er videnskabsetiske betænkeligheder ved at gennemføre undersøgelsen. Der er ingen risici for patienten ved deltagelse i undersøgelsen. 5/9

6 Studiet skal godkendes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvorfor der ikke sendes en forespørgsel til Videnskabsetisk Komite med henblik på vurdering af anmeldelsespligt af studiet. Håndtering og arkivering af data Undersøgelsens data overføres til database, samtidig laves en nøglefil med cpr-nummer og løbenummer. Data samles, bearbejdes og suppleres med registerdata på CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling/KORA. Databearbejdelsen foregår på person-ikke-identificerbare filer. Undersøgelsens tidshorisont er ca. 2½ år, og når undersøgelsen er færdig vil personidentificerbare data blive destrueret. Undersøgelsen anmeldes til Datatilsynet og vil derefter følge Datatilsynets regler for håndtering og arkivering af data. Organisering Projektledelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Projektet gennemføres af CFK i samarbejde med KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Endvidere er Koncernøkonomi, Region Midtjylland og forsøgsafdelingerne tætte samarbejdspartnere i projektet, med henblik på at sikre den nødvendige sammenhæng med den praktiske implementering af gebyr ved udeblivelse. Projektets følgegruppe består af projektets opdragsgivere Danske Regioner i form af Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Følgegruppens opgave bliver at kommentere på projektbeskrivelsen med tilhørende protokoller, projektets tidsplan og fremdrift samt rapporten i en relativt færdig udgave. Følgegruppen kommenterer på aktuelle dokumenter, men gruppen har ingen beslutningskompetence i forhold til projektets videnskabelige resultater. Der etableres efter behov en faglig referencegruppe med henblik på at sikre det nødvendige videnskabelige og praktiske input til projektgruppen. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem CFK og KORA. Samarbejdsaftalen præciserer opgaveog ansvarsfordeling i projektet. Publikations- og formidlingsstrategi Resultaterne for undersøgelsen publiceres i videnskabelige artikler samt kongresoplæg/-abstracts og en dansksproget rapport til projektets opdragsgivere. Den videnskabelige publicering er uafhængig af, om resultaterne er positive, inkonklusive eller negative. Der indgås aftaler vedr. medforfatterskab, ligesom der udarbejdes en formidlingsplan i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem CFK og KORA. En samlet lancering af resultaterne i en dansk sammenhæng med udgangspunkt i rapporten aftales med projektets opdragsgivere. 6/9

7 Referencer Kruse LV, Hansen LG, Olesen C. Udeblivelse fra aftale i børneambulatoriet SMS-påmindelse hjælper. Ugeskr laeger 2009;171: (A) Kofoed PE, Hansen LM, Ammentorp J. Udeblivelser fra et børneambulatorium reduceres ved hjælp af påmindelsesbreve. Ugeskr laeger 2009;171: (B) Kofoed PE, Hansen LM, Ammentorp J. Påmindelsesbreve reducerer udeblivelser i et børneambulatorium et opfølgningsstudie. Ugeskr laeger 2009;171: Eriksen M, Kjellberg J. Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsenet internationalt litteraturstudie. København: KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Mäntyjärvi M. No-show patients in an ophthalmological out-patient department. Acta Ophthalmol 1994;72: Chariatte V, Michaud PA, Berchtold A, Akré C, Suris JC. Missed appointments in an adolescent outpatient clinic: descriptive analyses of consultations over 8 years. Swiss Med Wkly. 2007;137: FAPS - Foreningen af Praktiserende Speciallæger. Overenskomst København: Lægeforeningen, Rapport fra arbejdsgruppen vedr. betaling ved udeblivelse fra aftaler med det offentlige. København: Finansministeriet, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, Integrationsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, /9

8 Bilag 1 Rammer for det randomiserede kontrollerede forsøg med gebyr ved udeblivelse fra elektive ambulante besøg i det offentlige sygehusvæsen 1 Indkaldelser, påmindelser og afbud 1.1 Indkaldelser I de tilfælde, hvor det er muligt, udsendes indkaldelsesbrevet med digital post til patienternes e- boks. Hvis ikke det er muligt, udsendes indkaldelsen som almindelig brevpost. De patienter, som randomiseres til at indgå i interventionsgruppen, vil sammen med indkaldelsesbrevet modtage et bilag med information om, at de vil blive pålagt et gebyr, hvis de udebliver fra aftalen. Det skal pointeres i bilaget, hvor beslutningen om forsøgsmæssigt at indføre gebyr ved udeblivelser kommer fra, således at afdelingerne og sygehuspersonalet ikke fremstår som dem, der har truffet beslutningen om at indføre gebyr ved udeblivelse. 1.2 Påmindelser I de tilfælde, hvor det er muligt, vil der umiddelbart inden aftalen blive udsendt sms-påmindelser til de indkaldte patienter. Begge forsøgsafdelinger sender så vidt muligt sms-påmindelser og vil øge indsatsen for at indhente mobilnumre på patienterne. 1.3 Afbud I indkaldelsesbrevet vil der være fastsat en frist for rettidigt afbud, som sikrer, at afdelingerne kan udnytte den ledige tid. Afbud modtages dog helt op til det aftalte besøg. Det betyder, at det først er i det øjeblik, at patienterne udebliver, at de vil blive pålagt et gebyr. Det er vigtigt, at patienterne har den fornødne mulighed for at kunne komme i kontakt med afdelingerne, såfremt de ønsker at melde afbud. Muligheden for at melde afbud telefonisk eller på e- mail skal derfor sikres, så der ikke opleves situationer, hvor patienterne ikke har haft mulighed for at give afbud. 2 Registrering af udeblivelser Begge forsøgsafdelinger registrerer i forvejen udeblivelser i enten BookPlan eller RIS. Med henblik på fortsat at sikre datakvaliteten af dette, skal personalet på afdelingerne informeres om forsøget og vigtigheden af korrekt registrering af udeblivelser. 3 Gebyr og klagesagsbehandling 3.1 Gebyrstørrelse Gebyrstørrelsen foreslås at følge Lægeforeningens overenskomst for praktiserende speciallæger, 2011: 8/9

9 25. Overholdelse af tidsaftaler Stk. 1 Patienter, der har en tidsaftale, er forpligtede til at overholde denne aftale eller afmelde den. Patienterne må acceptere de ventetider, der kan opstå, bl.a. som følge af speciallægens forpligtelse til at varetage den akutte sygebehandling. Stk. 2 Såfremt en patient uden rimelig grund undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest dagen før, er patienten pligtig at betale speciallægen et gebyr pr. udeblivelse. Gebyret er 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. for udeblivelse fra en operation eller lignende. Gebyret kan alene opkræves ved udeblivelse fra aftaler vedrørende somatiske lidelser Anmærkning til 25, stk. 2: Det er en forudsætning, at patienter forudgående og senest ved tidsbestillingen er blevet gjort udtrykkelig opmærksom på, at ikke-undskyldelig udeblivelse kan medføre gebyr. Oplysningen skal tillige fremgå af speciallægens praksisdeklaration. (FAPS, 2011, 25). Med en gebyrstørrelse på kr. 250 antages gebyret at være adfærdsregulerende og ikke finansierende. 3.2 Udstedelse af gebyr Der udstedes gebyr til alle udeblevne patienter, og der er således ingen gyldige udeblivelsesgrunde. Det tilstræbes, at der udstedes og afsendes gebyropkrævning til udeblevne patienter mindst en gang ugentligt, således at udeblivelsen og modtagelsen af gebyropkrævningen falder tæt sammen. 3.3 Inddrivelse Der fremsendes to rykkere for betaling af gebyr til den udeblevne patient. Såfremt gebyret ikke er betalt derefter, sendes kravet til inddrivelse via SKAT. Udgifter til inddrivelse pålægges den udeblevne patient. 3.4 Klagesagsbehandling Sagsbehandling af eventuelle klager over gebyr ved udeblivelse forventes foretaget centralt i regionen, således at hverken sygehusadministrationen eller forsøgsafdelingerne involveres i den del. Dette for at sikre, at indførslen af gebyr ved udeblivelser har så lille en indflydelse på relationen mellem patient og sygehuspersonale som muligt. 4 Aflysninger fra sygehusenes side Der udbetales ikke kompensation til patienter, når der er tale om aflysninger fra sygehusets side. Arbejdsgruppen vedr. betaling ved udeblivelse fra aftaler med det offentlige vurderede i 2004 at princippet om noget for noget allerede i tilstrækkelig grad finder anvendelse i forhold til sygehusene (Rapport fra arbejdsgruppen vedr. betaling ved udeblivelse fra aftaler med det offentlige. Finansministeriet, 2004, side 8), idet der via takststyring er tilstrækkelige incitamenter for sygehusene til at undgå aflysninger. Desuden skal det pointeres, at der ikke eksisterer lovhjemmel til, at sygehuse kompenserer patienter ved aflysninger. 9/9

Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsenet

Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsenet Morten Eriksen og Jakob Kjellberg Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsenet - internationalt litteraturstudie Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsenet kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Astrid Kiil, Cand.econ, Ph.d. aski@kora.dk Helseøkonomikonferansen 2013 14. maj, Solstrand Kort om KORA

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben?

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Jacob Birkler, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet / Lektor, University College Vest. jbirkler@health.sdu.dk. Når et videnskabeligt

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø 2013 SAMMENFATNING CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud- Udarbejdet

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere