Protokol. Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen - en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol. Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen - en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst"

Transkript

1 Protokol Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen - en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst Projektgruppe Formand for projektgruppen Forskningsleder, lektor, cand.scient.pol., ph.d. Camilla Palmhøj Nielsen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Projektleder Programleder, cand.pharm. et art., ph.d. Ulla Væggemose, MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Øvrig projektgruppe Seniorprojektleder, cand.scient.anth., ph.d. Kåre Jansbøl, KORA Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning Programleder, professor, cand.scient., MSc (health econ.) Jakob Kjellberg, KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Forskningsassistent, cand.scient.san. Jesper Bie Larsen, MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Programleder, lektor, sundhedsøkonom, ph.d. Rikke Søgaard, Sundhedsøkonomi, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Projektleder for det samlede projekt Ulla Væggemose Projektleder for KORA Jakob Kjellberg KORA - Det Nationale Institut for Kommuners CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Regioners Analyse og Forskning Olof Palmes Allé 15 Købmagergade Aarhus N 1150 København K

2 Baggrund Patienters udeblivelse fra aftaler i sundhedsvæsenet opleves som et stigende problem i det danske sundhedsvæsen. Udeblivelse vanskeliggør optimal planlægning, og dermed også effektiv ressourceudnyttelse, men det kan ligeledes påvirke sundhedspersonalets og borgernes oplevelse af driften. Omfanget af udeblivelser såvel som årsager hertil har haft interesse i både dansk og international sammenhæng, om end mængden af litteratur er yderst sparsom. Man har forsøgt sig med forskellige strategier for at nedbringe udeblivelser i sundhedsvæsenet, og i en dansk kontekst har man således fundet, at Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg nedsatte antallet af udeblivelser ved at sende en påmindelses-sms en uge før patientens aftale. I interventionsgruppen var udeblivelsesraten 5,9 % i studieperioden mod 10 % for kontrolgruppen som ingen påmindelse fik (Kruse et al. 2009). På Pædiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus viste et forsøg med påmindelsesbrev udsendt 14 dage før patientens aftale at nedbringe antallet af udeblivelser til 5,7 % i interventionsgruppen mod 14,2 % i kontrolgruppen (Kofoed et al. 2009a). Samme afdeling valgte derefter at indføre påmindelsesbreve som standard og lavede et opfølgningsstudie på dette. Indsatsen fik antallet af udeblivelser til at falde fra ca. 7,5 % i årene , hvor der ikke var noget påmindelsesbrev, til ca. 4,5 % i årene hvor patienterne modtog et påmindelsesbrev (Kofoed et al. 2009b). Der er således påvist en effekt ved at indføre remindere, enten som sms eller brev, men studierne viser, at der stadig resterer et uhensigtsmæssigt højt antal af udeblivelser. KORA undersøgte i et litteraturstudie, hvilke faktorer der influerer på patienternes udeblivelser. Man konkluderede på baggrund af internationale studier, at bestemte karakteristika går igen hos de patienter, som hyppigst udebliver fra deres aftaler. Patienterne, som udeblev, var yngre (17-40 år), kom fra lav social gruppering, havde høj hyppighed af arbejdsløshed, var ufaglærte, boede i mindre bemidlede boligområder og havde lang transporttid til sygehuset. De væsentligste årsager til udeblivelser var at patienten havde glemt tiden, at telefonen var optaget på hospitalet, så man ikke kunne melde afbud, administrative fejl på sygehuset såsom manglende registrering af aflyst tid, eller at patienten havde fået en forkert tid (KORA 2013). Det er uvist, om de skitserede forhold også gælder i en dansk kontekst. I forbindelse med litteraturstudiet omtalte KORA desuden to internationale studier af effekten af indførelse af gebyr på udeblivelse fra ambulante aftaler. Et finsk studie (Mantyjarvi M. 1994) registrerede et moderat fald i antal udeblivelser fra 6,4 % før indførelse af gebyr til 5,5 % efter indførelse af gebyr. Tilsvarende fandt et schweizisk studie (Chariatte et al. 2007) et marginalt fald i antallet af udeblivelser fra 11,9 % til 11,6 % efter indførelse af gebyr. Begge studier var baseret på en før- og eftermåling uden en kontrolgruppe og det kan derfor ikke udelukkes, at faldene i udeblivelser skyldes andre forhold end introduktion af gebyr. Indførelse af gebyr ved udeblivelse i det offentlige danske sygehusvæsen vil være et omfattende initiativ, hvis konsekvenser kan være i konflikt med den nuværende kultur i sundhedsvæsenet. Det er således væsentligt, at en eventuel fordel i form af færre udeblivelser og dermed mere effektiv 2/9

3 ressourceudnyttelse vil opveje eventuelle negative konsekvenser. I lyset af den sparsomme eksisterende litteratur kræver det ny viden. Formål Formålet med dette studium er at undersøge effekt og eventuelle negative konsekvenser af indførelse af gebyr ved udeblivelse i forbindelse med elektive, ambulante besøg i det offentlige sygehusvæsen i Danmark. Forskningsspørgsmål De primære forskningsspørgsmål er følgende (spørgsmålene er listet i den rækkefølge de kan informeres i forhold til iværksættelse og gennemførelse af et klinisk forsøg): Forskningsspørgsmål 1: Hvad er omfanget af udeblivelse og hvad gøres for at dæmme op for det? en litteraturbaseret kortlægning Forskningsspørgsmål 2: Hvad er omfanget af udeblivelse, og hvad gøres for at dæmme op for det på de afdelinger, der deltager i det randomiserede, kontrollerede forsøg? baseline-undersøgelse Forskningsspørgsmål 3: Hvad er patienternes oplevelser af indførelse af gebyr ved udeblivelse? Forskningsspørgsmål 4: Hvilke konsekvenser har indførelse af gebyr ved udeblivelse for de fagprofessionelle? Forskningsspørgsmål 5: Hvilke konsekvenser har indførelse af gebyr ved udeblivelse for organisationen? Forskningsspørgsmål 6: Hvad er effekten af gebyr ved udeblivelse på omfanget af udeblivelser? Forskningsspørgsmål 7: Hvad er effekten af gebyr ved udeblivelse på lighed i adgang? Syntese Som en syntese af resultaterne af de ovennævnte forskningsspørgsmål redegøres der for de samlede samfundsmæssige konsekvenser af introduktion af gebyr i det offentlige danske sygehusvæsen. Materiale og metode Der gennemføres et randomiseret, kontrolleret forsøg (RCT) på udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Forsøgsperioden forventes at være et år, løbende fra februar 2015 til februar Denne tidsplan medfører, at relevante forskningsspørgsmål kan belyses observationelt før RCT'en iværksættes, under dennes gennemførelse, og endeligt kan nogle analytiske hovedspørgsmål analyseres efter gennemført RCT. I det følgende opridses kort, hvilke design de opstillede forskningsspørgsmål baseres på, hvorefter den omtalte RCT specificeres. Efter godkendelse af protokollen udarbejdes der udførlige protokoller for forskningsspørgsmålene samt en detaljeret tidsplan. 3/9

4 Studier forud for RCT (forskningsspørgsmål 1-2, dele af forskningsspørgsmål 3-5) Observationelt studium baseret på interview- og dokumentstudie samt registreringer (i det omfang sådanne er tilgængelige) af omfang af og årsager til udeblivelse på de afdelinger, der sidenhen skal indgå i RCT'en. Data kobles med nationale registre for at opnå så megen information som muligt. Med udgangspunkt i det foreliggende litteraturstudie af, hvilke faktorer der influerer på patienters udeblivelser, gennemføres en opdateret systematisk litteratursøgning, -vurdering og syntetisering. Studium baseret på spørgeskema og kvalitative interviews af patienter med henblik på at undersøge årsager til udeblivelse. Studiet gennemføres på begge afdelinger (gentages under gennemførelse af RCT). Udvælgelsen baseres på CPR- nummerudtræk på patienterne i de deltagende afdelinger. Studium baseret på kvalitative interviews og eventuelt spørgeskema med henblik på at undersøge, hvad der gøres for at dæmme op for/håndtere udeblivelser. Studiet gennemføres blandt personalet, der er involveret i administration af ambulante patienter på de afdelinger, der sidenhen skal indgå i RCT'en. Studier under gennemførelse af RCT (dele af forskningsspørgsmål 3-5) Studium baseret på spørgeskema til og kvalitative interviews af patienter med henblik på at undersøge patienternes oplevelser af indførelsen af gebyr. Patienterne udvælges, så der er en overvægt af udeblevne patienter, og så der er patienter, som har været underlagt såvel intet gebyr som gebyr. Udvælgelsen baseres på CPR- nummerudtræk på patienterne i de deltagende afdelinger. Kvalitativt studium baseret på interviews og dokumentanalyse med henblik på at beskrive erfaringer med organiseringen af og setuppet knyttet til introduktion/opkrævning af gebyr. Kvalitativt studium baseret på interviews med henblik på at undersøge personalets oplevelse af introduktion af og en dagligdag med gebyr. Kvalitativt studium baseret på interviews med henblik på at undersøge afdelingledelsers/hospitalsledelsers overvejelser i forhold til samt oplevelse af konsekvenser i forhold til fænomenet udeblivelse. Studier efter RCT (forskningsspørgsmål 6-7) Effekt på udeblivelse, ulighed og teknisk efficiens baseres på såvel individniveau- som afdelingsniveauanalyser af indsamlede RCT-baserede data. Disse data kobles endvidere med nationale registre for at få så megen som mulig information om relevante kovariate, der især skal anvendes til at analysere på eventuelle konsekvenser for lighed i adgang. 4/9

5 Specifikation af RCT Forsøgsafdelinger Der er udvalgt to afdelinger med henblik på repræsentativitet og praktisk gennemførbarhed: Afdelingerne er: Radiologisk Afsnit, Regionshospitalet Silkeborg og Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, begge Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland. Alle ambulante patientaftaler inkluderes. Forsøget kommer ikke til at omhandle stationære patienter, da udeblivelsesfrekvensen skønnes at være for lav. Konteksten på de enkelte afdelinger skal beskrives i forhold til fx eksisterende remindersystem, mulighed for at komme i kontakt med afdelingen, indkaldelse via digital post m.m. Det skal sikres, at afdelingerne i den samlede forsøgsperiode ikke indfører andre forandringer, som vil kunne have en indvirkning på udeblivelser. Randomisering Randomiseringen sker på individniveau hvor patienterne i forsøgsperioden fordeles tilfældigt i forbindelse med bookningen o til enten at modtage et gebyr i tilfælde af at den pågældende patient udebliver uden forud at have meldt afbud eller o til ikke at modtage et gebyr i tilfælde af at den pågældende patient udebliver uden forud at have meldt afbud. Randomiseringen sker så vidt det er muligt elektronisk. Primært effektparameter Samtlige udeblivelser fra elektive ambulante besøg registreres. Udeblivelser, som skyldes patienten eller hospitalet (administrative fejl hos udbyder) samt årsag hertil, registreres ligeledes. Desuden registreres de tilfælde, samt årsag hertil, hvor afdelingen aflyser et besøg. Udeblivelser, aflysninger og sene afbud registreres i BookPlan (en del af MidtEPJ), hvorfra data kan trækkes (se i øvrigt Bilag 1). I studiet defineres udeblivelser som: 1) Patienten udebliver fra sin aftale uden forud at have meldt afbud 2) Hospitalsafdelingen aflyser patientens aftale 3) Hospitalsafdelingen har fejlbooket patienten. Etik Overordnet kan indeværende forskningsprojekt betragtes som et kvalitetsforbedrende projekt, da sigtet er at undersøge om gebyr ved udeblivelse giver større effektivitet. I studiet foretages ingen ændringer af behandlingsforløbet, og gebyr har ingen indflydelse på patientens videre forløb i sundhedsvæsenet. Derfor vurderes det, at der ikke er videnskabsetiske betænkeligheder ved at gennemføre undersøgelsen. Der er ingen risici for patienten ved deltagelse i undersøgelsen. 5/9

6 Studiet skal godkendes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvorfor der ikke sendes en forespørgsel til Videnskabsetisk Komite med henblik på vurdering af anmeldelsespligt af studiet. Håndtering og arkivering af data Undersøgelsens data overføres til database, samtidig laves en nøglefil med cpr-nummer og løbenummer. Data samles, bearbejdes og suppleres med registerdata på CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling/KORA. Databearbejdelsen foregår på person-ikke-identificerbare filer. Undersøgelsens tidshorisont er ca. 2½ år, og når undersøgelsen er færdig vil personidentificerbare data blive destrueret. Undersøgelsen anmeldes til Datatilsynet og vil derefter følge Datatilsynets regler for håndtering og arkivering af data. Organisering Projektledelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Projektet gennemføres af CFK i samarbejde med KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Endvidere er Koncernøkonomi, Region Midtjylland og forsøgsafdelingerne tætte samarbejdspartnere i projektet, med henblik på at sikre den nødvendige sammenhæng med den praktiske implementering af gebyr ved udeblivelse. Projektets følgegruppe består af projektets opdragsgivere Danske Regioner i form af Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Følgegruppens opgave bliver at kommentere på projektbeskrivelsen med tilhørende protokoller, projektets tidsplan og fremdrift samt rapporten i en relativt færdig udgave. Følgegruppen kommenterer på aktuelle dokumenter, men gruppen har ingen beslutningskompetence i forhold til projektets videnskabelige resultater. Der etableres efter behov en faglig referencegruppe med henblik på at sikre det nødvendige videnskabelige og praktiske input til projektgruppen. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem CFK og KORA. Samarbejdsaftalen præciserer opgaveog ansvarsfordeling i projektet. Publikations- og formidlingsstrategi Resultaterne for undersøgelsen publiceres i videnskabelige artikler samt kongresoplæg/-abstracts og en dansksproget rapport til projektets opdragsgivere. Den videnskabelige publicering er uafhængig af, om resultaterne er positive, inkonklusive eller negative. Der indgås aftaler vedr. medforfatterskab, ligesom der udarbejdes en formidlingsplan i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem CFK og KORA. En samlet lancering af resultaterne i en dansk sammenhæng med udgangspunkt i rapporten aftales med projektets opdragsgivere. 6/9

7 Referencer Kruse LV, Hansen LG, Olesen C. Udeblivelse fra aftale i børneambulatoriet SMS-påmindelse hjælper. Ugeskr laeger 2009;171: (A) Kofoed PE, Hansen LM, Ammentorp J. Udeblivelser fra et børneambulatorium reduceres ved hjælp af påmindelsesbreve. Ugeskr laeger 2009;171: (B) Kofoed PE, Hansen LM, Ammentorp J. Påmindelsesbreve reducerer udeblivelser i et børneambulatorium et opfølgningsstudie. Ugeskr laeger 2009;171: Eriksen M, Kjellberg J. Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsenet internationalt litteraturstudie. København: KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Mäntyjärvi M. No-show patients in an ophthalmological out-patient department. Acta Ophthalmol 1994;72: Chariatte V, Michaud PA, Berchtold A, Akré C, Suris JC. Missed appointments in an adolescent outpatient clinic: descriptive analyses of consultations over 8 years. Swiss Med Wkly. 2007;137: FAPS - Foreningen af Praktiserende Speciallæger. Overenskomst København: Lægeforeningen, Rapport fra arbejdsgruppen vedr. betaling ved udeblivelse fra aftaler med det offentlige. København: Finansministeriet, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, Integrationsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, /9

8 Bilag 1 Rammer for det randomiserede kontrollerede forsøg med gebyr ved udeblivelse fra elektive ambulante besøg i det offentlige sygehusvæsen 1 Indkaldelser, påmindelser og afbud 1.1 Indkaldelser I de tilfælde, hvor det er muligt, udsendes indkaldelsesbrevet med digital post til patienternes e- boks. Hvis ikke det er muligt, udsendes indkaldelsen som almindelig brevpost. De patienter, som randomiseres til at indgå i interventionsgruppen, vil sammen med indkaldelsesbrevet modtage et bilag med information om, at de vil blive pålagt et gebyr, hvis de udebliver fra aftalen. Det skal pointeres i bilaget, hvor beslutningen om forsøgsmæssigt at indføre gebyr ved udeblivelser kommer fra, således at afdelingerne og sygehuspersonalet ikke fremstår som dem, der har truffet beslutningen om at indføre gebyr ved udeblivelse. 1.2 Påmindelser I de tilfælde, hvor det er muligt, vil der umiddelbart inden aftalen blive udsendt sms-påmindelser til de indkaldte patienter. Begge forsøgsafdelinger sender så vidt muligt sms-påmindelser og vil øge indsatsen for at indhente mobilnumre på patienterne. 1.3 Afbud I indkaldelsesbrevet vil der være fastsat en frist for rettidigt afbud, som sikrer, at afdelingerne kan udnytte den ledige tid. Afbud modtages dog helt op til det aftalte besøg. Det betyder, at det først er i det øjeblik, at patienterne udebliver, at de vil blive pålagt et gebyr. Det er vigtigt, at patienterne har den fornødne mulighed for at kunne komme i kontakt med afdelingerne, såfremt de ønsker at melde afbud. Muligheden for at melde afbud telefonisk eller på e- mail skal derfor sikres, så der ikke opleves situationer, hvor patienterne ikke har haft mulighed for at give afbud. 2 Registrering af udeblivelser Begge forsøgsafdelinger registrerer i forvejen udeblivelser i enten BookPlan eller RIS. Med henblik på fortsat at sikre datakvaliteten af dette, skal personalet på afdelingerne informeres om forsøget og vigtigheden af korrekt registrering af udeblivelser. 3 Gebyr og klagesagsbehandling 3.1 Gebyrstørrelse Gebyrstørrelsen foreslås at følge Lægeforeningens overenskomst for praktiserende speciallæger, 2011: 8/9

9 25. Overholdelse af tidsaftaler Stk. 1 Patienter, der har en tidsaftale, er forpligtede til at overholde denne aftale eller afmelde den. Patienterne må acceptere de ventetider, der kan opstå, bl.a. som følge af speciallægens forpligtelse til at varetage den akutte sygebehandling. Stk. 2 Såfremt en patient uden rimelig grund undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest dagen før, er patienten pligtig at betale speciallægen et gebyr pr. udeblivelse. Gebyret er 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. for udeblivelse fra en operation eller lignende. Gebyret kan alene opkræves ved udeblivelse fra aftaler vedrørende somatiske lidelser Anmærkning til 25, stk. 2: Det er en forudsætning, at patienter forudgående og senest ved tidsbestillingen er blevet gjort udtrykkelig opmærksom på, at ikke-undskyldelig udeblivelse kan medføre gebyr. Oplysningen skal tillige fremgå af speciallægens praksisdeklaration. (FAPS, 2011, 25). Med en gebyrstørrelse på kr. 250 antages gebyret at være adfærdsregulerende og ikke finansierende. 3.2 Udstedelse af gebyr Der udstedes gebyr til alle udeblevne patienter, og der er således ingen gyldige udeblivelsesgrunde. Det tilstræbes, at der udstedes og afsendes gebyropkrævning til udeblevne patienter mindst en gang ugentligt, således at udeblivelsen og modtagelsen af gebyropkrævningen falder tæt sammen. 3.3 Inddrivelse Der fremsendes to rykkere for betaling af gebyr til den udeblevne patient. Såfremt gebyret ikke er betalt derefter, sendes kravet til inddrivelse via SKAT. Udgifter til inddrivelse pålægges den udeblevne patient. 3.4 Klagesagsbehandling Sagsbehandling af eventuelle klager over gebyr ved udeblivelse forventes foretaget centralt i regionen, således at hverken sygehusadministrationen eller forsøgsafdelingerne involveres i den del. Dette for at sikre, at indførslen af gebyr ved udeblivelser har så lille en indflydelse på relationen mellem patient og sygehuspersonale som muligt. 4 Aflysninger fra sygehusenes side Der udbetales ikke kompensation til patienter, når der er tale om aflysninger fra sygehusets side. Arbejdsgruppen vedr. betaling ved udeblivelse fra aftaler med det offentlige vurderede i 2004 at princippet om noget for noget allerede i tilstrækkelig grad finder anvendelse i forhold til sygehusene (Rapport fra arbejdsgruppen vedr. betaling ved udeblivelse fra aftaler med det offentlige. Finansministeriet, 2004, side 8), idet der via takststyring er tilstrækkelige incitamenter for sygehusene til at undgå aflysninger. Desuden skal det pointeres, at der ikke eksisterer lovhjemmel til, at sygehuse kompenserer patienter ved aflysninger. 9/9

Protokol. Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen - en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst

Protokol. Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen - en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst Protokol Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen - en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst Projektgruppe Formand for projektgruppen Forskningsleder, lektor, cand.scient.pol.,

Læs mere

Datarapport marts 2016 til Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Region Midtjylland for projektet

Datarapport marts 2016 til Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Region Midtjylland for projektet Datarapport marts 2016 til Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Region Midtjylland for projektet Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen - en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser

Læs mere

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Vi får mere sundhed for pengene, når vi reducerer antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger. Aflysninger

Læs mere

Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsenet

Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsenet Morten Eriksen og Jakob Kjellberg Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsenet - internationalt litteraturstudie Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsenet kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk.

Læs mere

Reducerer vi antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger sikrer vi, at vi får mest mulig sundhed for pengene.

Reducerer vi antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger sikrer vi, at vi får mest mulig sundhed for pengene. N O T A T 30-11-2010 Aflyste operationer og eksempelkatalog Ses der udelukkende på operationer, er det en ud af tyve operationer, der bliver aflyst. Otte ud af ti aflysninger af operationer skyldes patienten.

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Børn og Unge Hospitalsenhed Midt

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Børn og Unge Hospitalsenhed Midt REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Børn og Unge Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Det videnskabsetiske Komitésystem

Det videnskabsetiske Komitésystem En dyster fortid etisk selvransagelse Afvejning af videnskabelig god forskning versus etisk forsvarlig forskning Nürnbergkoden (1947): Det første internationale medicinsk etiske dokument (vægt på frivillighed

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Når kommunikation på tværs af sektorer udfordres af forskellige målemetoder

Når kommunikation på tværs af sektorer udfordres af forskellige målemetoder Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Når kommunikation på tværs af sektorer udfordres af forskellige målemetoder Seniorforsker, klinisk lektor. DEFACTUM, Region Midtjylland Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Pædiatrisk Overafd. B Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland Retningslinjer for udlevering af -data til kommunerne i April 2016 Baggrund 1. Formålet med -undersøgelserne Formålet med (HHDD) er at kortlægge borgernes sundhed, trivsel og sygdom i at anvende resultaterne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på MEDICINSK HEPATO-GASTROENT. AFD. V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale D A G S O R D E N Onsdag den 14. april 2010 Kl. 15.00 Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering.

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Claus Vinther Nielsen Professor, forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og

Læs mere

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende N O TAT Inspirationspapir - Effektiv håndtering af genoptræningsplanen giver patienterne hu r- tig afklaring af deres genoptræningsforløb KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Sundhedsøkonomi er et fagligt fællesskab i Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning i CFK. Vi søger aktuelt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

En social gradient i deltagelse i brystkræftscreening

En social gradient i deltagelse i brystkræftscreening En social gradient i deltagelse i brystkræftscreening Studie viser, at lav uddannelse og indkomst har indflydelse på kvinders deltagelse i screeningstilbud Af Line Flytkjær Jensen, Berit Andersen og Peter

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 3 elementer i evalueringen: de økonomiske aspekter (ift. sygehussektoren og prak. læger) de kommunale aspekter de patientmæssige

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ambulatorium for Ortopædkirurgiske Ryglidelser Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på GERIATRISK AFD. G Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere