Risikoredegørelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikoredegørelse 2013"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning Anvendelsesområde Målsætninger og risikopolitikker Kreditrisici Markedsrisici Operationelle risici Likviditets- og kapitalrisici Forretningsrisici Individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Beskrivelse af solvensbehovsprocess mm Solvensbehov Basiskapital og solvens Basiskapital Solvens Modpartsrisiko Afledte finansielle instrumenter Kreditrisiko og udvandingsrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Oplysninger vedrørende kreditreducerende metoder Afslutning Middelfart Sparekasse 2

3 Indledning Risikoredegørelse I henhold til Basel II søjle 3, og Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20, skal Middelfart Sparekasse offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og sine målsætninger og politikker for styring af finansielle risici. Nærværende risikorapport har til formål at opfylde disse oplysningskrav. I henhold til Sparekassens eksterne kommunikationspolitik samt kapitaldækningsbekendtgørelsens 63 stk. 2 er det endvidere Sparekassens vurdering, at oplysningerne i indeværende risikorapport er tilstrækkelige til at give markedsdeltagerne et retvisende billede af Sparekassens risikoprofil. Jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 kan oplysningskravene overordnet inddeles i områderne: Risikostyrings- og risikopolitik Basiskapital Individuelt solvensbehov Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Middelfart Sparekasse har vedtaget at offentliggøre oplysningerne som en hybridversion, hvor en del af søjle 3-kravene indarbejdes i den finansielle årsrapport og de resterende oplysninger bliver tilgængelige på Middelfart Sparekasses hjemmeside; Oplysningerne opdateres således minimum én gang årligt. 1. Anvendelsesområde Sparekassen aflægger regnskab i henhold til Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og følger Lov om finansiel virksomhed ved udfærdigelse af solvensopgørelsen. Følgende selskaber er fuldt konsoliderede efter begge regelsæt: Middelfart Sparekasse, Trekantens Ejendomsselskab A/S, Leasing Fyn Middelfart A/S, Et godt HJEM A/S og Kulturøen A/S. Følgende selskab er pro rata konsolideret efter begge regelsæt: Leasing Fyn Bank A/S. Til solvensmæssige formål konsolideres NEM Forsikring A/S ikke fuldt ud, da kapitalkravet skal fradrages i den samlede basiskapital, hvilket sker i henhold til bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 31, stk.10. Middelfart Sparekasse 3

4 Derudover fradrages kapitalandele i kredit- og finansieringsinstitutter, hvori Middelfart Sparekasse ejer mere end 10 % af det pågældende selskabs aktiekapital jævnfør bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 31, stk. 12. Fradraget foretages med 50 % i henholdsvis kerne- og basiskapital. Endelig fradrages summen af øvrige kapitalandele i kredit- og finansieringsinstitutter, der tilsammen udgør mere end 10 % af basiskapitalen jf. bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 31, stk Målsætninge ålsætninger og risikopolitikker Middelfart Sparekasse er eksponeret overfor forskellige typer risici, der alle styres og overvåges på forskellige niveauer i organisationen. Risikotyperne er i det følgende inddelt i følgende områder: Kreditrisici Markedsrisici Operationelle risici Likviditetsrisici Forretningsrisici 2.1 Kreditrisici Målsætning Sparekassen ønsker aktivt at medvirke ved finansiering af markedsområdets gode privat- og erhvervskunder i overensstemmelse med Sparekassens forretningsmodel; herunder Sparekassens værdigrundlag og det anførte markedsområde. Kreditpolitik Middelfart Sparekasse har et forretningskoncept med komplet rådgivning inden for alle væsentlige finansielle områder. Sparekassen ønsker som udgangspunkt helkunde-forhold, og indgår ikke i rene spekulationsforretninger. Et helkunde-forhold er karakteriseret ved at være en kunde, der overvejende får opfyldt behovet for finansielle ydelser hos Middelfart Sparekasse. Sparekassen ønsker principielt ikke erhvervskunder med bopæl uden for markedsområdet, da Sparekassen vurderer at manglende lokalkendskab gør kreditvurdering mindre kontrolleret og dermed mere risikobetonet. En kunde er kreditværdig, når denne over en flerårig tidsperiode vurderes at tilbagebetale det lånte beløb inklusiv omkostninger hertil. Dvs. at kundens evne og vilje til at opfylde indgåede betalingsforpligtelser ved forfald vurderes positivt. Det er Sparekassens vurdering, at risikoprofilen hører til i den konservative del af sammenlignelige pengeinstitutter i Danmark. Middelfart Sparekasse har fastlagt en kontrolleret kreditpolitik, som fast- Middelfart Sparekasse 4

5 sætter de overordnede retningslinjer for kreditgivning og håndtering af engagementer. Kreditpolitikken vurderes mindst én gang årligt. Politik og forretningsgang for kreditområdet indeholder bl.a. retningslinjer for kundeprofil, risikoprofil, engagementsstørrelse, brancher, produkter, investeringsprodukter, sikkerhedsstillelse, priser og nødlidende engagementer. Risikovurdering Det enkelte kundeengagement skal stå i rimeligt forhold til kundens samlede økonomi, herunder formueforhold, gældsfaktor og rådighedsbeløb. Sparekassen anvender en segmenteringsmodel til klassifikation og kreditvurdering af det enkelte kundeforhold. Der opereres med 10 kategorier for erhvervskunder og 9 kategorier for privatkunder. Modellen følger Finanstilsynets retningslinjer og er styret af Sparekassens kreditfunktion, og den enkelte kunderådgiver fastsætter kundekategorien på baggrund af faktuelle oplysninger, eksempelvis formue, rådighedsbeløb og gældsfaktor. En svag kundevurdering medfører øget opmærksomhed og agtpågivenhed hos såvel kunderådgiver som kreditfunktion. Sikkerheder For at reducere kreditrisikoen på den enkelte forretning etableres altid mest mulig pant i kundens aktiver under hensyntagen til det enkelte kundeforhold. De mest almindelige risikoreducerende elementer er pantsætning, kaution og garanti. De hyppigst forekommende former for pantsætning er pant i fast ejendom, pant i finansielle aktiver i form af aktier og obligationer samt pant i motorkøretøjer. Der sker en løbende ajourføring af den værdi sikkerhederne tillægges, f.eks. markedsmæssige værdiændringer og forringelse som følge af ibrugtagning mv. Kreditorganisation Sparekassens Kreditfunktion overvåger at retningslinjer og forretningsgange overholdes, bl.a. ved løbende tilsyn af udbetalte lån og gennemgang af låneengagementer i den enkelte afdeling. Kreditfunktionen orienterer løbende Sparekassens bestyrelse om Sparekassens store engagementer. Der foretages årligt en systematisk gennemgang af alle Sparekassens væsentligste kundeengagementer. 2.2 Markedsrisici Målsætning Formålet med at påtage sig markedsrisiko er at opnå et fornuftigt afkast af Sparekassens egenbeholdning. Bestyrelsen har i sin instruks til den administrerende direktør fastsat rammerne for Sparekassens markedsrisici. Middelfart Sparekasse 5

6 Definitioner Markedsrisikoen er risikoen for at lide tab på grund af ændringer i markedsforholdene og dermed ændringer i markedsværdien af Sparekassens aktiver og passiver samt øvrige finansielle kontrakter og off balance-forretninger. Under markedsrisiko hører rente, valuta- og aktierisiko. Renterisiko Renterisiko er risikoen for tab, som følge af at renten stiger eller falder. Renterisikoen måles som det forventede kurstab på rentepositioner, der vil følge af en umiddelbar ændring i alle renter på 1 procentpoint i enten op- eller nedadgående retning. Valutarisiko Valutarisikoen er risikoen for tab på Sparekassens positioner i fremmed valuta, når valutakurserne ændrer sig. Risikoen beregnes overordnet som den største sum af henholdsvis positioner i valutaer, hvor Sparekassen har et nettotilgodehavende, og sum af positioner i valutaer, hvor Sparekassen har nettogæld. Aktierisiko Aktierisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurser. Aktierisikoen kan opgøres som nettosummen af korte og lange positioner i aktier og aktierelaterede instrumenter. Handelsbeholdningen Sparekassens handelsbeholdning indgår som en del af egenbeholdningen. Positionerne i handelsbeholdningen besiddes med handelshensigt, idet handelsbeholdningen dog søges begrænset. Positionerne i handelsbeholdningen opstår på følgende måde: Flow fra låneoptagelse og låneindfrielse i forbindelse med boligfinansiering Beholdning af og flow fra køb/salg af de værdipapirer, som fremgår af Sparekassens anbefalingsark, som er udarbejdet efter kundernes risikoprofiler. Flow fra kunders køb/salg af øvrige værdipapirer. Restbeholdning fra afholdte salgskampagner på udvalgte værdipapirer. For de 2 sidstnævnte positionsgrupper gælder i øvrigt at alle aktiepositioner som udgangspunkt videresælges straks, således at der ingen position opstår. I situationer med aktiestørrelse lavere end mindste salgsstørrelse tillades akkumulering til mindste salgsstørrelse af hensyn til handelsomkostningerne. Middelfart Sparekasse 6

7 Struktur/politikker for risikostyringen Bestyrelsen har i sin instruks til den administrerende direktør udarbejdet en klar risikoramme for markedsrisici. Risikorapportering og måling: Ved hver måneds ultimo udregnes Sparekassens markedsrisiko. Markedsrisikoopgørelsen opdateres af økonomiafdelingen og forelægges på de månedlige bestyrelsesmøder. Samme dag, som der indgås finansielle kontrakter, meddeles dette til økonomiafdelingen. Den aktuelle kursregulering forelægges på de månedlige bestyrelsesmøder. Økonomiafdelingen opdaterer dagligt en oversigt over den aktuelle likviditet samt over den kendte likviditet for den kommende måned. Den administrerende direktør drøfter i samarbejde med økonomiafdelingen om likviditetsoversigten giver anledning til køb eller salg af obligationer. 2.3 Operationelle risici I henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen skal pengeinstitutterne kapitalmæssigt afdække operationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. Middelfart Sparekasse anvender basisindikatormetoden, jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres til 15 % af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægter og ikke renterelaterede nettoindtægter. Middelfart Sparekasse gennemfører imidlertid løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor vil der blive taget højde herfor under Sparekassens opgørelse af solvensbehovet. Det er Middelfart Sparekasses politik at afdække disse risici i videst muligt omfang, blandt andet gennem forsikringer, og ved løbende vurdering af hensigtsmæssigheden af interne procedurer, systemmæssige fejl og risikoen for eksterne begivenheder samt retlige risici. Der påregnes dog en selvrisiko af en vis størrelse. Behovet for forsikringer overvåges ved anvendelse af en forsikringsmægler. Der tilstræbes adskillelse af udførende og kontrollerende funktioner, ligesom der er etableret en juridisk funktion bl.a. til overvågning af den juridiske risiko. På It-området er Sparekassen tilsluttet SDC, som har dobbeltsikring af systemer og drift på alle kritiske områder. Middelfart Sparekasse 7

8 2.4 Likviditets- og kapitalrisici Kapitalplan Risikoredegørelse Ifølge Middelfart Sparekasses overordnede målsætning skal Sparekassen have en solvensprocent, der ligger så højt, at solvensoverdækningen er på minimum 4 procentpoint. I tilfælde af væsentlig nedgang i kapitalen vil der ske tiltag til optagelse af ny efterstillet kapital. Den administrerende direktør er ansvarlig for at styre Sparekassens kapitalrisici samt at fremskaffe den nødvendige kapital for at overholde målsætningen. Ved udgangen af december er Sparekassens solvens på 14,3 % mod et individuelt solvensbehov på 8,6 %. Opgørelse af solvensprocenten rapporteres til bestyrelse og den administrerende direktør hvert kvartal eller ved ændringer i forudsætninger. Udlån/indlån opdateres dagligt, herunder udviklingen af garantkapitalen. Disse opgørelser udfærdiges af økonomiafdelingen. Likviditetsoverdækning Overdækningen i forhold til likviditetskravet i FIL opgøres månedligt og rapporteres af økonomiafdelingen til bestyrelse og den administrerende direktør. Selve styringen foretages af den administrerende direktør når situationen tilsiger det. Det tilstræbes at fordele gælden til andre pengeinstitutter på kort (< 1 år), mellemlang (1 < 5 år) og lang løbetid (> 5 år). Pr har vi et indlånsoverskud på mere end 500 mio. kr. I planlægningen af likviditets- fremskaffelse på såvel kort som lang sigt tages der hensyn til sammensætningen af balancen og egenkapitalen. Den administrerende direktør er ansvarlig for fremskaffelse af likviditet samt at likviditetskravet overholdes. Nødplan for fremskaffelse af kapital / likviditet I tilfælde af at solvensoverdækningen kommer ned under 4 procentpoint og eller overdækningen af likviditet kommer under 75 % skal der ske tiltag for at forbedre disse nøgletal. Denne nødplan indeholder følgende initiativer: Sælge ud af obligationsbeholdningen for at forbedre solvensen. Forbedringen i solvensen sker pga. en mindre markedsrisiko. Optage yderligere funding /kapital i markedet. Opsige lån til kunder, eksempelvis Leasing Fyn Bank. Sælge ud af øvrige aktiver eksempelvis aktier og ejendomme. Iværksætte kampagner for at øge garantkapitalen Omdanne til aktieselskab og få kapital udefra. 1 Likviditeten: Kassebeholdning + Tilgodehavende i Nationalbank og andre PI + værdipapirer i forhold til: Likviditetskravet: Det største beløb af gæld < 1 måned x 15 % og reducerede gældsforpligtelser x 10 % (De reducerede gældsforpligtelser = Balancesum + garantier Egenkapital efterstillede kapitalindskud der kan medregnes i basiskapitalen.) Middelfart Sparekasse 8

9 I yderste konsekvens at fusionere med et andet pengeinstitut. 2.5 Forretningsrisici Ved forretningsrisici forstås risikoen for tab eller faldende indtjening som følge af ændringer i vilkårene for at drive forretning, det være sig f.eks. ændringer i konkurrencesituationen, konjunkturudsving, lovændringer eller skade på Sparekassens omdømme. Disse risici overvåges til stadighed, om end der alene for omdømmerisiko anvendes specifikke værktøjer til at måle risiciene. I forhold til omdømmerisiko har Sparekassen igennem mange år indhentet løbende indikatorer på, om vi lever op til egne og omverdenens forventninger til omdømme. Indtil 2007 anvendte vi det socialetiske regnskab, og siden 2009 er der blevet udarbejdet en CSR-rapportering. Derudover deltager Sparekassen i forskellige kundeanalyser. Vi deltager blandt andet i kundeanalyse via Analyse Danmark samt internt i undersøgelsen Danmarks bedste arbejdsplads. Hvis Sparekassens omdømme måtte blive truet på grund af en pludselig opstået situation, vil den administrerende direktør indhente relevant rådgivning ligesom der er klare retningslinjer for kommunikationen med offentligheden. Sparekassen driver pengeinstitut fra 16 afdelinger fordelt i Trekantområdet, samt i Odense, Horsens, Esbjerg, Århus og Roskilde. Vi har i dag næsten kunder, og vores udlån er volumenmæssigt fordelt næsten ligeligt mellem privat- og erhvervskunder. Der tilstræbes en vid branchespredning på erhvervskunderne, hvilket til stadighed overvåges. På privatkunderne har vi fokus på aldersfordelingen, og søger også her til stadighed at ramme den forretningsmæssigt mest hensigtsmæssige fordeling. Middelfart Sparekasse arbejder med et fuldservice koncept, hvorefter kunderne - ud over pengeinstitutydelser - tilbydes en lang række andre ydelser, herunder forsikring fra NEM Forsikring samt leasingprodukter gennem Leasing Fyn A/S. Desuden har Sparekassen en række samarbejdspartnere, og kan derigennem levere de produkter, vi ikke umiddelbart selv kan tilbyde. Endvidere er det en væsentlig del af Middelfart Sparekasses forretningsfilosofi at engagere sig lokalt for derved at understøtte en positiv udvikling i Sparekassens markedsområde og derigennem bevare et fornuftigt forretningsgrundlag. Middelfart Sparekasse 9

10 Via medlemskab af forskellige brancheforeninger henter Middelfart Sparekasse støtte til at håndtere branchemæssige vilkår og udfordringer, ligesom Sparekassens interne, juridiske afdeling bl.a. overvåger lovgivningsmæssige forhold. 3. Individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital 3.1 Beskrivelse af solvensbehovsprocess mm. Middelfart Sparekasses interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process) er udgangspunktet for fastsættelsen af Sparekassens tilstrækkelige basiskapital og solvensbehov. I ICAAP en identificeres de risici, som Middelfart Sparekasse er eksponeret overfor med henblik på, at vurdere risikoprofilen. Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan disse evt. kan reduceres f.eks. ved forretningsgange, beredskabsplaner m.m. Endelig vurderes det, hvilke risici, der skal afdækkes med kapital. Solvensbehovet er Sparekassens egen vurdering af kapitalbehovet, som følge af de risici, som Sparekassen påtager sig. Sparekassens bestyrelse har kvartalsvist drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra den administrerende direktør. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder vækstforventninger. På baggrund af en drøftelse træffer bestyrelsen afgørelse om, hvorvidt opgørelsen af Sparekassens solvensbehov er tilstrækkeligt til at dække Sparekassens risici, jf. FiL 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for Sparekassens solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. 3.2 Solvensbehov Solvensbehovet opgøres ved 8+ metoden, der omfatter de risikotyper, som det vurderes, skal afdækkes med kapital: kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici, øvrige risici samt tillæg som følge af lovbestemte krav. Vurderingen tager udgangspunkt i Middelfart Sparekasses risikoprofil, kapitalforhold samt fremadrettede betragtninger, der kan have betydning herfor, herunder budgettet. Finanstilsynet har udsendt Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Derudover har Lokale Pengeinstitutter udsendt en solvensbehovsmodel. Både Finanstilsynets vejledning og Lokale Pengeinstitutters solvensbehovsmodel, som Sparekassen anvender, bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. Middelfart Sparekasse 10

11 Derudover opstilles i Finanstilsynets vejledning benchmarks for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkelig inden for de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse inden for de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer Sparekassen på alle områder, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til Sparekassens risici, og har i nødvendigt omfang foretaget individuelle tilpasninger. Til det formål anvendes Middelfart Sparekasses egen historik. Sparekassen følger nedenstående skabelon ved opgørelse af solvensbehovet: Middelfart Sparekasse 11

12 Solvensbehov jf. 8+ metoden kr. % 1) Søjle I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) ,00 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) 0 0,00 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) ,18 4) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store kunder (>2 pct. af basiskapitalen) med finansielle problemer ,25 4b) Øvrig kreditrisici 0 0,00 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer ,08 4d) Koncentrationsrisiko på brancher ,11 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici 35 0,00 5b) Aktierisici 0 0,00 5c) Valutarisici 0 0,00 6) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) 0 0,00 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici ud over søjle I) 0 0,00 8) Kapitalrisici 0 0,00 9) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,00 Total ,62 De risikofaktorer, der er inkluderet i modellen, er efter Sparekassens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at Sparekassens ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at Middelfart Sparekasse har påtaget sig. Middelfart Sparekasse 12

13 Derudover skal bestyrelse og den administrerende direktør vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Sparekassen en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. Solvensbehov ud over søjle I kravet på 8 % - opdelt på risikoområder: Risikoområde Tilstrækkelig basiskapital udover 8 % kravet, t. kr. Solvensbehov udover 8 % kravet (%) Udlånsvækst Kreditrisici ,18 0,44 Markedsrisici 35 0,00 Operationelle risici 0 0,00 Likviditetsrisiko 0 0,00 Kapitalrisici 0 0,00 Tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,00 I alt ,62 Kreditrisici: Risiko for tab som følge af, at debitorer eller modparter misholder indgåede betalingsforpligtelser, udover hvad der er dækket i søjle I, herunder store kunder med finansielle problemer, koncentrationsrisiko på individuelle engagementer og brancher. Kreditrisikoen er et væsentligt risikoområde i Sparekassen, hvorfor der tilskrives 22 mio. kr. til dette område ud over søjle I kravet på 8 % af de risikovægtede poster. Markedsrisici: Risiko for tab som følge af potentielle ændringer i renter, aktiekurser samt valutakurser, udover hvad der er dækket i søjle I. I Sparekassen tages der udgangspunkt i den maksimale rammeudnyttelse inden for de seneste 12 måneder. Det betyder, at der reserveres 35 tkr. ud over søjle I kravet, hvilket udelukkende kan henføres til Sparekassens renterisiko uden for handelsbeholdningen. Operationelle risici: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl, systemfejl og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici, udover hvad der er dækket i søjle I. Sparekassens kontrolmiljø er tilstrækkeligt til at minimere operationelle risici. Middelfart Sparekasse opererer med forretningsgange på alle væsentlige forretningsområder samt risikopolitikker på alle væsentlige risikoområder. Herudover er der sikret tilstrækkelig funktionsadskillelse mellem udførende og kontrollerende enheder, og hvor dette ikke er tilfældet har ledelsen sikret at der er istandsat kompenserende foranstaltninger. Til dette risikoområde reserveres derfor udelukkende søjle I kravet på 8 % af de risikovægtede poster. Middelfart Sparekasse 13

14 Øvrige forhold: Eventuel kapital til risikodækning som følge af svag indtjening, eventuel kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen samt eventuel kapital til dækning af dyrere likviditet fra professionelle investorer. Sparekassens basisindtjening er pr og har historisk været på et tilstrækkeligt højt niveau, til at risici i forbindelse med indtjeningen kan absorberes af denne. Udlånsvæksten er budgetteret til 13,71 % i 2014, hvorfor der reserveres 8,8 mio. kr. ud over søjle I kravet. Endelig består Sparekassens likviditet hovedsageligt af indlån fra privatkunder, hvorfor Sparekassens likviditetsoverdækning ikke er afhængig af professionelle aktører i markedet. På nævnte område solvensreserveres derfor ikke yderligere. Lovbestemte krav: Dækker over 8 procentkravet i søjle I, jf. 124, stk. 2, nr.1 i lov om finansiel virksomhed, samt eventuelle tillæg i relation til de situationer, hvor krav i lov om Finansiel virksomhed giver et direkte tillæg i solvensbehovet. Dette er ikke relevant for Middelfart Sparekasse. Middelfart Sparekasse 14

15 4.. Basiskapital og solvens 4.1 Basiskapital I skemaet nedenfor er Middelfart Sparekasses basiskapital opgjort pr : Opgørelse af basiskapital Sparekassen Koncern 1. Kernekapital Garantkapital Reserver 1.4 Overført overskud Primære fradrag i Kernekapital Immatrielle aktiver Udskudte aktiverede skatteaktiver Foreslået udbytte Kernekapital efter primære fradrag Hybrid Kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag Halvdelen af kapitalandele vedr. forsikring Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10% Halvdelen af kapitalandele m.v. > 10% 6.5 Akk. værdiregulering af sikringsinstrumenter Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapitalen Halvdelen af kapitalandele vedr. forsikring Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10% Halvdelen af kapitalandele m.v. > 10% Basiskapital Middelfart Sparekasse 15

16 4.2 Solvens I det følgende vises Sparekassens solvensopgørelse pr : Opgørelse af kreditrisiko Risikovægtede eksponeringer, t.kr. Eksp. mod centralregeringer eller centralbanker - - Eksp. mod regionale el. lokale myndigheder - - Eksp. mod offentlige enheder - - Eksp. mod multilaterale udviklingsbanker - - Eksp. mod Internationale organisationer - - Eksp. mod institutter Eksp. mod erhvervsvirksomheder Eksp. mod detailkunder Eksp. sikret ved pant i fast ejendom Eksp. hvorpå der er restance eller overtræk Dækkede obligationer - - Kortfristet institut- og erhvervseksp. - - Eksp. mod kollektive investeringsordninger Eksp. i andre poster, herunder aktiver uden modparter Kapitalkrav 8% af eksponeringer, t.kr. Opgørelse af markedsrisici Risikovægtede eksponeringer, t.kr. Renterisiko Aktier Kollektive investeringsordninger Valutakursrisiko Råvarerisiko - - Opgørelse af operationelle risici. Risikovægtede eksponeringer, t.kr. Operationel risiko Kapitalkrav 8% af eksponeringer, t.kr. Kapitalkrav 8% af eksponeringer, t.kr. Samlet opgørelse af risikovægtede poster Risikovægtede eksponeringer, t.kr. Kapitalkrav 8% af eksponeringer, t.kr. Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Gruppevise nedskrivninger I alt Af ovenstående opgørelse andrager solvensprocenten 14,3, mens kernekapitalprocenten udgør 13,78. Middelfart Sparekasse 16

17 Herudover viser nedenstående tabel Middelfart Sparekasses solvensmæssige overdækning: Sparekassens solvensmæssige overdækning Basiskapital efter fradrag Tilstrækkelig basiskapital t. kr t. kr. Solvensprocent 14,3 % Solvensbehov 8,6 % Solvensbehovs-overdækning 5,7 pct.point Med et solvensbehov på 8,6 % og en solvens på 14,3 % bliver Middelfart Sparekasses solvensoverdækning på 5,7 procentpoint, hvilket betyder at Sparekassen har 66,3 % mere kapital end krævet i den tilstrækkelige basiskapital. Dette anses for at være tilfredsstillende. Solvensoverdækningen sikrer Sparekassens ønske om vækst i den eksisterende forretning. 5. Modpartsrisiko Afledte finansielle instrumenter Modpartsrisiko udtrykker den forretningsmæssige risiko, der er knyttet til modparten. Modpartsrisikoen kommer til udtryk hvis modparten i en kontrakt på et afledt finansielt instruments eller en obligationsspothandel ikke vil kunne opfylde sine forpligtelser. Middelfart Sparekasse anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17, samt for kreditderivater inden for handelsbeholdningen. Markedsværdimetoden er beskrevet nedenfor og den følger beskrivelsen i bilag 16 i Kapitaldækningsbekendtgørelsen. Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv markedsværdi. For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procentsatser, der er fastsat på baggrund af restløbetid og kontrakttype. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I forbindelse med Sparekassens fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital holdes kapital svarende til 8 % af den positive markedsværdi af derivaterne. I Sparekassens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. Middelfart Sparekasse 17

18 Aktuel modpartsrisiko pr : Dagsværdi / aktuel genanskaffelsesomk. Potentiel fremtidig krediteksponering Eksponeringsværdi/ modpartsrisiko Valutaswaps (EUR, CHF, JPY) Renteswaps Den positive bruttodagsværdi af finansielle kontrakter efter netting, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 17, er kr. Værdien af Sparekassens samlede modpartsrisiko opgjort efter markedsværdimetoden for modpartsrisiko, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 16, punkt 8-12, er kr. 6. Kreditrisiko og udva dvandingsrisiko dingsrisiko I det følgende behandles Sparekassens kredit- og udvandingsrisiko. Ved definition af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer følges Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl , hvortil henvises. Den samlede værdi af eksponeringer efter nedskrivninger, før hensyntagen til virkninger af kreditrisikoreduktion og inkl. ikke-balanceførte poster andrager pr. 31. december t.kr. Eksponeringerne opdelt geografisk og fordelt på væsentlige eksponeringskategorier er ikke belyst, da alle vores eksponeringer er i Danmark. Den relative fordeling af eksponeringer opdelt pr. branche er vist nedenfor. Middelfart Sparekasse 18

19 Branchefordeling af kreditkategorier kr. Centralregeringer eller centralbanker Regionale eller lokale myndigheder Offentlige enheder Multilaterale udviklingsbanker Internationale organisationer Institutter Erhvervsvirksomheder mv. Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Dækkede obligationer Kortfristede institutog erhvervseksponeringer mv. Kollektive investe steringsordninger Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvikling Energiforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private Eksponeringer i alt Middelfart Sparekasse 19

20 Herudover er fordeling af eksponeringernes restløbetider opdelt i kategorier belyst nedenfor: kr. Anfordring 0 3 mdr. 3 mdr. 1 år 1 5 år Over 5 år Centralregeringer eller centralbanker Regionale eller lokale myndigheder Offentlige enheder Multilaterale udviklingsbanker Internationale organisationer Institutter Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Dækkede obligationer Kortfristede institut- og erhvervseksponeringer mv. Kollektive investeringsordninger Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter Middelfart Sparekasse 20

21 Værdiforringede fordringer Definitionen af værdiforringede fordringer følger 52 stk. 3 i Regnskabsbekendtgørelsen. Skemaet nedenfor viser de værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher: Udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivning/hensættelse, t.kr. Nedskrivninger/hensættelser ultimo året, t.kr. Udgiftsførte beløb vedr. værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden*, t.kr. Individuelt vurderede Offentlig myndighed Landbrug, jagt, skovbrug & fiskeri Industri og Råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt individuelt Gruppevist vurderede Offentlig myndighed Erhverv Private I alt gruppevist * Beregnet som Nedskrivninger/hensættelser ultimo indeværende år fratrukket Nedskrivninger/hensættelser ultimo året før tillagt Endelig tabt (afskrevet) i år Ligesom ved krediteksponeringer er den samlede værdi af henholdsvis misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer, opdelt på betydende geografiske områder undladt, idet mere end 95 % af eksponeringerne er i Danmark. Middelfart Sparekasse 21

22 Nedenfor ses bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger: Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året: 1. Valutakursregulering 2. Nedskrivninger/hensættelser i årets løb 3. Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret 4. Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver 6. Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Individuelle nedskrivninger/hensættelser, t.kr. Gruppevise nedskrivninger/hensættelser, t.kr. Udlån Garantidebitorer Udlån Markedsrisiko Middelfart Sparekasses markedsrisikoopgørelse er vist i afsnit 4.2 omhandlende solvensopgørelsen. I opgørelsen af Sparekassens positioner i obligationer risikovægtes de enkelte papirer specifikt ud fra udstederens kreditvurdering, samtidig med at renterisikoen vægtes generelt ved at kigge på hvordan positionerne i gældsinstrumenterne kan afdække hinanden på tværs af tidshorisonter og instrumenternes modificerede varigheder, som angiver instrumentets følsomheld over for renteændringer. Hvor det i den øvrige markedsrisiko er handelsbeholdningen, der er taget udgangspunkt i, indgår valutarisikoen med både positioner udenfor og indenfor handelsbeholdningen. 8. Operationel risiko Til opgørelse af den operationelle risiko anvender Middelfart Sparekasse basisindikatormetoden, i overensstemmelse med Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18. Dette betyder at Sparekassens operationelle risici opgøres som 15 % af et tre-årigt gennemsnit af basisindikatoren. Basisindikatoren opgøres på følgende måde: Middelfart Sparekasse 22

23 Basisindikator: + Renteindtægter - Renteudgifter + Udbytte af aktier m.v. + Gebyrer og provisionsindtægter - Afgivne gebyr og provisionsudgifter +/- Kursreguleringer + Andre dritftsindtægter De 15% af basisindikatoren divideres til sidst med lovkravet, dvs. 8%. Sparekassen gennemfører dog en løbende vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor vil der blive taget højde derfor under Sparekassens solvensbehovsopgørelse. Opgørelsen af de operationelle risici pr kan ses i afsnit Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdd- ningen Middelfart Sparekasse har i samarbejde med en række andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Positioner i disse sektoraktier sker med det formål at understøtte Lokale Pengeinstitutters forretning inden for IT, investeringsforeninger, betalingsformidling, pension, m.v. Aktierne indgår ikke i handelsbeholdningen, da disse aktier ikke påtænkes solgt. I de respektive sektorselskaber fordeles aktierne efter de forskellige pengeinstitutters forretningsomfang med det pågældende selskab. Fordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Middelfart Sparekasse regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra de enkelte sektorselskaber. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. I andre sektorselskaber værdiansættes aktierne med udgangspunkt i den seneste kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringen i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber bogføres ligeledes over resultatopgørelsen. 10. Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handels- behol oldningen Middelfart Sparekasses eksponeringer for renterisiko uden for handelsbeholdningen er primært et resultat af fastforrentet udlån, pantebreve, efterstillet kapitalindskud samt indlån. Sparekassen afdæk- Middelfart Sparekasse 23

24 ker ikke denne renterisiko, der i omfang ikke er særlig væsentlig. Middelfart Sparekasse har pr. 31. december en samlet renterisiko uden for handelsbeholdningen på t.kr Oplysninger vedrørende kreditreducerende metoder Middelfart Sparekasse anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. Middelfart Sparekasse anvender dog følgende former for pant i fast ejendom til reduktion af krediteksponeringer: Helårsbolig Fritidsbolig Kontor og forretningsejendom Erhvervsejendomme Landbrugsejendom, driftsbygninger Ubebyggede grunde Herudover anvender Sparekassen finansielle sikkerheder til reduktion af kreditrisiko. Middelfart Sparekasse anvender her den udbyggede metode som kreditreducerende teknik, hvilket medfører at Sparekassen kan reducere kapitalbelastningen af et engagement, når der tages pant i diverse finansielle sikkerheder. Under hensyn til Kapitaldækningsbekendtgørelsens afgrænsninger i bilag 7 kan den finansielle sikkerhedsstillelse, som Sparekassen modtager, opdeles i følgende kategorier: Aktier Obligationer, almindelige, realkredit samt præmieobligationer Erhvervslån Investeringsforeninger Statsgæld Udenlandske værdipapirer Pant i indestående hos Sparekassen selv Sparekassens politik for værdiansættelse af finansielle sikkerheder medfører, at værdiansættelsen er en konservativ markedsværdibetragtning. Sparekassen har en fast procedure for forvaltning og værdiansættelse af de finansielle sikkerheder, der medfører, at Sparekassen har en forsvarlig kreditbeskyttelse af sine udlån. De beskrevne procedurer er en integreret del af den almindelig risikoovervågning, der foretages i Sparekassens kreditafdeling. Herudover anvender Middelfart Sparekasse kaution og garantier som kreditrisikoreducerende middel. Dog indgår kun garantier som kreditreducerende middel for detailkunder, mens både garantier og finansielle sikkerheder figurerer som kreditrisikoreducerende middel for erhvervskunder. Vedrørende Middelfart Sparekasse 24

25 garantistillere er det kun udstedere med særlig lav kreditrisiko der anvendes, hovedsageligt kommuner og pengeinstitutter. 12. Afslutning Supplerende oplysninger om Middelfart Sparekasses risikostyring og øvrige finansielle stilling kan findes i Årsrapporten samt på Middelfart, februar 2014 Middelfart Sparekasse 25

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE Risikorapport SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE 2011 INDHOLD A. Risikooplysninger og solvensbehov for Merkur, Den Almennyttige Andelskasse... 5 0. Indledning... 5 1. Anvendelsesområde... 5 2. Målsætninger

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2012 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisici 4

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

RISIKORAPPORT 2012. Forord

RISIKORAPPORT 2012. Forord Risikorapport 2012 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav)

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) LOLLANDS BANK Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) 1 Indhold 1. Baggrund for krav om offentliggørelse af søjle III-oplysninger m.m.... 3 1.1 Krav til udformning af offentliggørelsespolitik, -form,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 RISIKORAPPORT 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse FORORD 4 RISIKOORGANISATION 5 Bestyrelsen 5 Risiko- og revisionsudvalget 5 Direktionen 6 Investeringskomiteen 6 Compliancefunktionen 7

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Forord

RISIKORAPPORT 2014. Forord Risikorapport 2014 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Bekendtgørelse om opgørelse

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere