Risikoredegørelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikoredegørelse 2013"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning Anvendelsesområde Målsætninger og risikopolitikker Kreditrisici Markedsrisici Operationelle risici Likviditets- og kapitalrisici Forretningsrisici Individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Beskrivelse af solvensbehovsprocess mm Solvensbehov Basiskapital og solvens Basiskapital Solvens Modpartsrisiko Afledte finansielle instrumenter Kreditrisiko og udvandingsrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Oplysninger vedrørende kreditreducerende metoder Afslutning Middelfart Sparekasse 2

3 Indledning Risikoredegørelse I henhold til Basel II søjle 3, og Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20, skal Middelfart Sparekasse offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og sine målsætninger og politikker for styring af finansielle risici. Nærværende risikorapport har til formål at opfylde disse oplysningskrav. I henhold til Sparekassens eksterne kommunikationspolitik samt kapitaldækningsbekendtgørelsens 63 stk. 2 er det endvidere Sparekassens vurdering, at oplysningerne i indeværende risikorapport er tilstrækkelige til at give markedsdeltagerne et retvisende billede af Sparekassens risikoprofil. Jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 kan oplysningskravene overordnet inddeles i områderne: Risikostyrings- og risikopolitik Basiskapital Individuelt solvensbehov Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Middelfart Sparekasse har vedtaget at offentliggøre oplysningerne som en hybridversion, hvor en del af søjle 3-kravene indarbejdes i den finansielle årsrapport og de resterende oplysninger bliver tilgængelige på Middelfart Sparekasses hjemmeside; Oplysningerne opdateres således minimum én gang årligt. 1. Anvendelsesområde Sparekassen aflægger regnskab i henhold til Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og følger Lov om finansiel virksomhed ved udfærdigelse af solvensopgørelsen. Følgende selskaber er fuldt konsoliderede efter begge regelsæt: Middelfart Sparekasse, Trekantens Ejendomsselskab A/S, Leasing Fyn Middelfart A/S, Et godt HJEM A/S og Kulturøen A/S. Følgende selskab er pro rata konsolideret efter begge regelsæt: Leasing Fyn Bank A/S. Til solvensmæssige formål konsolideres NEM Forsikring A/S ikke fuldt ud, da kapitalkravet skal fradrages i den samlede basiskapital, hvilket sker i henhold til bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 31, stk.10. Middelfart Sparekasse 3

4 Derudover fradrages kapitalandele i kredit- og finansieringsinstitutter, hvori Middelfart Sparekasse ejer mere end 10 % af det pågældende selskabs aktiekapital jævnfør bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 31, stk. 12. Fradraget foretages med 50 % i henholdsvis kerne- og basiskapital. Endelig fradrages summen af øvrige kapitalandele i kredit- og finansieringsinstitutter, der tilsammen udgør mere end 10 % af basiskapitalen jf. bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 31, stk Målsætninge ålsætninger og risikopolitikker Middelfart Sparekasse er eksponeret overfor forskellige typer risici, der alle styres og overvåges på forskellige niveauer i organisationen. Risikotyperne er i det følgende inddelt i følgende områder: Kreditrisici Markedsrisici Operationelle risici Likviditetsrisici Forretningsrisici 2.1 Kreditrisici Målsætning Sparekassen ønsker aktivt at medvirke ved finansiering af markedsområdets gode privat- og erhvervskunder i overensstemmelse med Sparekassens forretningsmodel; herunder Sparekassens værdigrundlag og det anførte markedsområde. Kreditpolitik Middelfart Sparekasse har et forretningskoncept med komplet rådgivning inden for alle væsentlige finansielle områder. Sparekassen ønsker som udgangspunkt helkunde-forhold, og indgår ikke i rene spekulationsforretninger. Et helkunde-forhold er karakteriseret ved at være en kunde, der overvejende får opfyldt behovet for finansielle ydelser hos Middelfart Sparekasse. Sparekassen ønsker principielt ikke erhvervskunder med bopæl uden for markedsområdet, da Sparekassen vurderer at manglende lokalkendskab gør kreditvurdering mindre kontrolleret og dermed mere risikobetonet. En kunde er kreditværdig, når denne over en flerårig tidsperiode vurderes at tilbagebetale det lånte beløb inklusiv omkostninger hertil. Dvs. at kundens evne og vilje til at opfylde indgåede betalingsforpligtelser ved forfald vurderes positivt. Det er Sparekassens vurdering, at risikoprofilen hører til i den konservative del af sammenlignelige pengeinstitutter i Danmark. Middelfart Sparekasse har fastlagt en kontrolleret kreditpolitik, som fast- Middelfart Sparekasse 4

5 sætter de overordnede retningslinjer for kreditgivning og håndtering af engagementer. Kreditpolitikken vurderes mindst én gang årligt. Politik og forretningsgang for kreditområdet indeholder bl.a. retningslinjer for kundeprofil, risikoprofil, engagementsstørrelse, brancher, produkter, investeringsprodukter, sikkerhedsstillelse, priser og nødlidende engagementer. Risikovurdering Det enkelte kundeengagement skal stå i rimeligt forhold til kundens samlede økonomi, herunder formueforhold, gældsfaktor og rådighedsbeløb. Sparekassen anvender en segmenteringsmodel til klassifikation og kreditvurdering af det enkelte kundeforhold. Der opereres med 10 kategorier for erhvervskunder og 9 kategorier for privatkunder. Modellen følger Finanstilsynets retningslinjer og er styret af Sparekassens kreditfunktion, og den enkelte kunderådgiver fastsætter kundekategorien på baggrund af faktuelle oplysninger, eksempelvis formue, rådighedsbeløb og gældsfaktor. En svag kundevurdering medfører øget opmærksomhed og agtpågivenhed hos såvel kunderådgiver som kreditfunktion. Sikkerheder For at reducere kreditrisikoen på den enkelte forretning etableres altid mest mulig pant i kundens aktiver under hensyntagen til det enkelte kundeforhold. De mest almindelige risikoreducerende elementer er pantsætning, kaution og garanti. De hyppigst forekommende former for pantsætning er pant i fast ejendom, pant i finansielle aktiver i form af aktier og obligationer samt pant i motorkøretøjer. Der sker en løbende ajourføring af den værdi sikkerhederne tillægges, f.eks. markedsmæssige værdiændringer og forringelse som følge af ibrugtagning mv. Kreditorganisation Sparekassens Kreditfunktion overvåger at retningslinjer og forretningsgange overholdes, bl.a. ved løbende tilsyn af udbetalte lån og gennemgang af låneengagementer i den enkelte afdeling. Kreditfunktionen orienterer løbende Sparekassens bestyrelse om Sparekassens store engagementer. Der foretages årligt en systematisk gennemgang af alle Sparekassens væsentligste kundeengagementer. 2.2 Markedsrisici Målsætning Formålet med at påtage sig markedsrisiko er at opnå et fornuftigt afkast af Sparekassens egenbeholdning. Bestyrelsen har i sin instruks til den administrerende direktør fastsat rammerne for Sparekassens markedsrisici. Middelfart Sparekasse 5

6 Definitioner Markedsrisikoen er risikoen for at lide tab på grund af ændringer i markedsforholdene og dermed ændringer i markedsværdien af Sparekassens aktiver og passiver samt øvrige finansielle kontrakter og off balance-forretninger. Under markedsrisiko hører rente, valuta- og aktierisiko. Renterisiko Renterisiko er risikoen for tab, som følge af at renten stiger eller falder. Renterisikoen måles som det forventede kurstab på rentepositioner, der vil følge af en umiddelbar ændring i alle renter på 1 procentpoint i enten op- eller nedadgående retning. Valutarisiko Valutarisikoen er risikoen for tab på Sparekassens positioner i fremmed valuta, når valutakurserne ændrer sig. Risikoen beregnes overordnet som den største sum af henholdsvis positioner i valutaer, hvor Sparekassen har et nettotilgodehavende, og sum af positioner i valutaer, hvor Sparekassen har nettogæld. Aktierisiko Aktierisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurser. Aktierisikoen kan opgøres som nettosummen af korte og lange positioner i aktier og aktierelaterede instrumenter. Handelsbeholdningen Sparekassens handelsbeholdning indgår som en del af egenbeholdningen. Positionerne i handelsbeholdningen besiddes med handelshensigt, idet handelsbeholdningen dog søges begrænset. Positionerne i handelsbeholdningen opstår på følgende måde: Flow fra låneoptagelse og låneindfrielse i forbindelse med boligfinansiering Beholdning af og flow fra køb/salg af de værdipapirer, som fremgår af Sparekassens anbefalingsark, som er udarbejdet efter kundernes risikoprofiler. Flow fra kunders køb/salg af øvrige værdipapirer. Restbeholdning fra afholdte salgskampagner på udvalgte værdipapirer. For de 2 sidstnævnte positionsgrupper gælder i øvrigt at alle aktiepositioner som udgangspunkt videresælges straks, således at der ingen position opstår. I situationer med aktiestørrelse lavere end mindste salgsstørrelse tillades akkumulering til mindste salgsstørrelse af hensyn til handelsomkostningerne. Middelfart Sparekasse 6

7 Struktur/politikker for risikostyringen Bestyrelsen har i sin instruks til den administrerende direktør udarbejdet en klar risikoramme for markedsrisici. Risikorapportering og måling: Ved hver måneds ultimo udregnes Sparekassens markedsrisiko. Markedsrisikoopgørelsen opdateres af økonomiafdelingen og forelægges på de månedlige bestyrelsesmøder. Samme dag, som der indgås finansielle kontrakter, meddeles dette til økonomiafdelingen. Den aktuelle kursregulering forelægges på de månedlige bestyrelsesmøder. Økonomiafdelingen opdaterer dagligt en oversigt over den aktuelle likviditet samt over den kendte likviditet for den kommende måned. Den administrerende direktør drøfter i samarbejde med økonomiafdelingen om likviditetsoversigten giver anledning til køb eller salg af obligationer. 2.3 Operationelle risici I henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen skal pengeinstitutterne kapitalmæssigt afdække operationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. Middelfart Sparekasse anvender basisindikatormetoden, jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres til 15 % af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægter og ikke renterelaterede nettoindtægter. Middelfart Sparekasse gennemfører imidlertid løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor vil der blive taget højde herfor under Sparekassens opgørelse af solvensbehovet. Det er Middelfart Sparekasses politik at afdække disse risici i videst muligt omfang, blandt andet gennem forsikringer, og ved løbende vurdering af hensigtsmæssigheden af interne procedurer, systemmæssige fejl og risikoen for eksterne begivenheder samt retlige risici. Der påregnes dog en selvrisiko af en vis størrelse. Behovet for forsikringer overvåges ved anvendelse af en forsikringsmægler. Der tilstræbes adskillelse af udførende og kontrollerende funktioner, ligesom der er etableret en juridisk funktion bl.a. til overvågning af den juridiske risiko. På It-området er Sparekassen tilsluttet SDC, som har dobbeltsikring af systemer og drift på alle kritiske områder. Middelfart Sparekasse 7

8 2.4 Likviditets- og kapitalrisici Kapitalplan Risikoredegørelse Ifølge Middelfart Sparekasses overordnede målsætning skal Sparekassen have en solvensprocent, der ligger så højt, at solvensoverdækningen er på minimum 4 procentpoint. I tilfælde af væsentlig nedgang i kapitalen vil der ske tiltag til optagelse af ny efterstillet kapital. Den administrerende direktør er ansvarlig for at styre Sparekassens kapitalrisici samt at fremskaffe den nødvendige kapital for at overholde målsætningen. Ved udgangen af december er Sparekassens solvens på 14,3 % mod et individuelt solvensbehov på 8,6 %. Opgørelse af solvensprocenten rapporteres til bestyrelse og den administrerende direktør hvert kvartal eller ved ændringer i forudsætninger. Udlån/indlån opdateres dagligt, herunder udviklingen af garantkapitalen. Disse opgørelser udfærdiges af økonomiafdelingen. Likviditetsoverdækning Overdækningen i forhold til likviditetskravet i FIL opgøres månedligt og rapporteres af økonomiafdelingen til bestyrelse og den administrerende direktør. Selve styringen foretages af den administrerende direktør når situationen tilsiger det. Det tilstræbes at fordele gælden til andre pengeinstitutter på kort (< 1 år), mellemlang (1 < 5 år) og lang løbetid (> 5 år). Pr har vi et indlånsoverskud på mere end 500 mio. kr. I planlægningen af likviditets- fremskaffelse på såvel kort som lang sigt tages der hensyn til sammensætningen af balancen og egenkapitalen. Den administrerende direktør er ansvarlig for fremskaffelse af likviditet samt at likviditetskravet overholdes. Nødplan for fremskaffelse af kapital / likviditet I tilfælde af at solvensoverdækningen kommer ned under 4 procentpoint og eller overdækningen af likviditet kommer under 75 % skal der ske tiltag for at forbedre disse nøgletal. Denne nødplan indeholder følgende initiativer: Sælge ud af obligationsbeholdningen for at forbedre solvensen. Forbedringen i solvensen sker pga. en mindre markedsrisiko. Optage yderligere funding /kapital i markedet. Opsige lån til kunder, eksempelvis Leasing Fyn Bank. Sælge ud af øvrige aktiver eksempelvis aktier og ejendomme. Iværksætte kampagner for at øge garantkapitalen Omdanne til aktieselskab og få kapital udefra. 1 Likviditeten: Kassebeholdning + Tilgodehavende i Nationalbank og andre PI + værdipapirer i forhold til: Likviditetskravet: Det største beløb af gæld < 1 måned x 15 % og reducerede gældsforpligtelser x 10 % (De reducerede gældsforpligtelser = Balancesum + garantier Egenkapital efterstillede kapitalindskud der kan medregnes i basiskapitalen.) Middelfart Sparekasse 8

9 I yderste konsekvens at fusionere med et andet pengeinstitut. 2.5 Forretningsrisici Ved forretningsrisici forstås risikoen for tab eller faldende indtjening som følge af ændringer i vilkårene for at drive forretning, det være sig f.eks. ændringer i konkurrencesituationen, konjunkturudsving, lovændringer eller skade på Sparekassens omdømme. Disse risici overvåges til stadighed, om end der alene for omdømmerisiko anvendes specifikke værktøjer til at måle risiciene. I forhold til omdømmerisiko har Sparekassen igennem mange år indhentet løbende indikatorer på, om vi lever op til egne og omverdenens forventninger til omdømme. Indtil 2007 anvendte vi det socialetiske regnskab, og siden 2009 er der blevet udarbejdet en CSR-rapportering. Derudover deltager Sparekassen i forskellige kundeanalyser. Vi deltager blandt andet i kundeanalyse via Analyse Danmark samt internt i undersøgelsen Danmarks bedste arbejdsplads. Hvis Sparekassens omdømme måtte blive truet på grund af en pludselig opstået situation, vil den administrerende direktør indhente relevant rådgivning ligesom der er klare retningslinjer for kommunikationen med offentligheden. Sparekassen driver pengeinstitut fra 16 afdelinger fordelt i Trekantområdet, samt i Odense, Horsens, Esbjerg, Århus og Roskilde. Vi har i dag næsten kunder, og vores udlån er volumenmæssigt fordelt næsten ligeligt mellem privat- og erhvervskunder. Der tilstræbes en vid branchespredning på erhvervskunderne, hvilket til stadighed overvåges. På privatkunderne har vi fokus på aldersfordelingen, og søger også her til stadighed at ramme den forretningsmæssigt mest hensigtsmæssige fordeling. Middelfart Sparekasse arbejder med et fuldservice koncept, hvorefter kunderne - ud over pengeinstitutydelser - tilbydes en lang række andre ydelser, herunder forsikring fra NEM Forsikring samt leasingprodukter gennem Leasing Fyn A/S. Desuden har Sparekassen en række samarbejdspartnere, og kan derigennem levere de produkter, vi ikke umiddelbart selv kan tilbyde. Endvidere er det en væsentlig del af Middelfart Sparekasses forretningsfilosofi at engagere sig lokalt for derved at understøtte en positiv udvikling i Sparekassens markedsområde og derigennem bevare et fornuftigt forretningsgrundlag. Middelfart Sparekasse 9

10 Via medlemskab af forskellige brancheforeninger henter Middelfart Sparekasse støtte til at håndtere branchemæssige vilkår og udfordringer, ligesom Sparekassens interne, juridiske afdeling bl.a. overvåger lovgivningsmæssige forhold. 3. Individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital 3.1 Beskrivelse af solvensbehovsprocess mm. Middelfart Sparekasses interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process) er udgangspunktet for fastsættelsen af Sparekassens tilstrækkelige basiskapital og solvensbehov. I ICAAP en identificeres de risici, som Middelfart Sparekasse er eksponeret overfor med henblik på, at vurdere risikoprofilen. Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan disse evt. kan reduceres f.eks. ved forretningsgange, beredskabsplaner m.m. Endelig vurderes det, hvilke risici, der skal afdækkes med kapital. Solvensbehovet er Sparekassens egen vurdering af kapitalbehovet, som følge af de risici, som Sparekassen påtager sig. Sparekassens bestyrelse har kvartalsvist drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra den administrerende direktør. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder vækstforventninger. På baggrund af en drøftelse træffer bestyrelsen afgørelse om, hvorvidt opgørelsen af Sparekassens solvensbehov er tilstrækkeligt til at dække Sparekassens risici, jf. FiL 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for Sparekassens solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. 3.2 Solvensbehov Solvensbehovet opgøres ved 8+ metoden, der omfatter de risikotyper, som det vurderes, skal afdækkes med kapital: kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici, øvrige risici samt tillæg som følge af lovbestemte krav. Vurderingen tager udgangspunkt i Middelfart Sparekasses risikoprofil, kapitalforhold samt fremadrettede betragtninger, der kan have betydning herfor, herunder budgettet. Finanstilsynet har udsendt Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Derudover har Lokale Pengeinstitutter udsendt en solvensbehovsmodel. Både Finanstilsynets vejledning og Lokale Pengeinstitutters solvensbehovsmodel, som Sparekassen anvender, bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. Middelfart Sparekasse 10

11 Derudover opstilles i Finanstilsynets vejledning benchmarks for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkelig inden for de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse inden for de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer Sparekassen på alle områder, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til Sparekassens risici, og har i nødvendigt omfang foretaget individuelle tilpasninger. Til det formål anvendes Middelfart Sparekasses egen historik. Sparekassen følger nedenstående skabelon ved opgørelse af solvensbehovet: Middelfart Sparekasse 11

12 Solvensbehov jf. 8+ metoden kr. % 1) Søjle I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) ,00 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) 0 0,00 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) ,18 4) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store kunder (>2 pct. af basiskapitalen) med finansielle problemer ,25 4b) Øvrig kreditrisici 0 0,00 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer ,08 4d) Koncentrationsrisiko på brancher ,11 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici 35 0,00 5b) Aktierisici 0 0,00 5c) Valutarisici 0 0,00 6) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) 0 0,00 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici ud over søjle I) 0 0,00 8) Kapitalrisici 0 0,00 9) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,00 Total ,62 De risikofaktorer, der er inkluderet i modellen, er efter Sparekassens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at Sparekassens ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at Middelfart Sparekasse har påtaget sig. Middelfart Sparekasse 12

13 Derudover skal bestyrelse og den administrerende direktør vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Sparekassen en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. Solvensbehov ud over søjle I kravet på 8 % - opdelt på risikoområder: Risikoområde Tilstrækkelig basiskapital udover 8 % kravet, t. kr. Solvensbehov udover 8 % kravet (%) Udlånsvækst Kreditrisici ,18 0,44 Markedsrisici 35 0,00 Operationelle risici 0 0,00 Likviditetsrisiko 0 0,00 Kapitalrisici 0 0,00 Tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,00 I alt ,62 Kreditrisici: Risiko for tab som følge af, at debitorer eller modparter misholder indgåede betalingsforpligtelser, udover hvad der er dækket i søjle I, herunder store kunder med finansielle problemer, koncentrationsrisiko på individuelle engagementer og brancher. Kreditrisikoen er et væsentligt risikoområde i Sparekassen, hvorfor der tilskrives 22 mio. kr. til dette område ud over søjle I kravet på 8 % af de risikovægtede poster. Markedsrisici: Risiko for tab som følge af potentielle ændringer i renter, aktiekurser samt valutakurser, udover hvad der er dækket i søjle I. I Sparekassen tages der udgangspunkt i den maksimale rammeudnyttelse inden for de seneste 12 måneder. Det betyder, at der reserveres 35 tkr. ud over søjle I kravet, hvilket udelukkende kan henføres til Sparekassens renterisiko uden for handelsbeholdningen. Operationelle risici: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl, systemfejl og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici, udover hvad der er dækket i søjle I. Sparekassens kontrolmiljø er tilstrækkeligt til at minimere operationelle risici. Middelfart Sparekasse opererer med forretningsgange på alle væsentlige forretningsområder samt risikopolitikker på alle væsentlige risikoområder. Herudover er der sikret tilstrækkelig funktionsadskillelse mellem udførende og kontrollerende enheder, og hvor dette ikke er tilfældet har ledelsen sikret at der er istandsat kompenserende foranstaltninger. Til dette risikoområde reserveres derfor udelukkende søjle I kravet på 8 % af de risikovægtede poster. Middelfart Sparekasse 13

14 Øvrige forhold: Eventuel kapital til risikodækning som følge af svag indtjening, eventuel kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen samt eventuel kapital til dækning af dyrere likviditet fra professionelle investorer. Sparekassens basisindtjening er pr og har historisk været på et tilstrækkeligt højt niveau, til at risici i forbindelse med indtjeningen kan absorberes af denne. Udlånsvæksten er budgetteret til 13,71 % i 2014, hvorfor der reserveres 8,8 mio. kr. ud over søjle I kravet. Endelig består Sparekassens likviditet hovedsageligt af indlån fra privatkunder, hvorfor Sparekassens likviditetsoverdækning ikke er afhængig af professionelle aktører i markedet. På nævnte område solvensreserveres derfor ikke yderligere. Lovbestemte krav: Dækker over 8 procentkravet i søjle I, jf. 124, stk. 2, nr.1 i lov om finansiel virksomhed, samt eventuelle tillæg i relation til de situationer, hvor krav i lov om Finansiel virksomhed giver et direkte tillæg i solvensbehovet. Dette er ikke relevant for Middelfart Sparekasse. Middelfart Sparekasse 14

15 4.. Basiskapital og solvens 4.1 Basiskapital I skemaet nedenfor er Middelfart Sparekasses basiskapital opgjort pr : Opgørelse af basiskapital Sparekassen Koncern 1. Kernekapital Garantkapital Reserver 1.4 Overført overskud Primære fradrag i Kernekapital Immatrielle aktiver Udskudte aktiverede skatteaktiver Foreslået udbytte Kernekapital efter primære fradrag Hybrid Kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag Halvdelen af kapitalandele vedr. forsikring Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10% Halvdelen af kapitalandele m.v. > 10% 6.5 Akk. værdiregulering af sikringsinstrumenter Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapitalen Halvdelen af kapitalandele vedr. forsikring Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10% Halvdelen af kapitalandele m.v. > 10% Basiskapital Middelfart Sparekasse 15

16 4.2 Solvens I det følgende vises Sparekassens solvensopgørelse pr : Opgørelse af kreditrisiko Risikovægtede eksponeringer, t.kr. Eksp. mod centralregeringer eller centralbanker - - Eksp. mod regionale el. lokale myndigheder - - Eksp. mod offentlige enheder - - Eksp. mod multilaterale udviklingsbanker - - Eksp. mod Internationale organisationer - - Eksp. mod institutter Eksp. mod erhvervsvirksomheder Eksp. mod detailkunder Eksp. sikret ved pant i fast ejendom Eksp. hvorpå der er restance eller overtræk Dækkede obligationer - - Kortfristet institut- og erhvervseksp. - - Eksp. mod kollektive investeringsordninger Eksp. i andre poster, herunder aktiver uden modparter Kapitalkrav 8% af eksponeringer, t.kr. Opgørelse af markedsrisici Risikovægtede eksponeringer, t.kr. Renterisiko Aktier Kollektive investeringsordninger Valutakursrisiko Råvarerisiko - - Opgørelse af operationelle risici. Risikovægtede eksponeringer, t.kr. Operationel risiko Kapitalkrav 8% af eksponeringer, t.kr. Kapitalkrav 8% af eksponeringer, t.kr. Samlet opgørelse af risikovægtede poster Risikovægtede eksponeringer, t.kr. Kapitalkrav 8% af eksponeringer, t.kr. Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Gruppevise nedskrivninger I alt Af ovenstående opgørelse andrager solvensprocenten 14,3, mens kernekapitalprocenten udgør 13,78. Middelfart Sparekasse 16

17 Herudover viser nedenstående tabel Middelfart Sparekasses solvensmæssige overdækning: Sparekassens solvensmæssige overdækning Basiskapital efter fradrag Tilstrækkelig basiskapital t. kr t. kr. Solvensprocent 14,3 % Solvensbehov 8,6 % Solvensbehovs-overdækning 5,7 pct.point Med et solvensbehov på 8,6 % og en solvens på 14,3 % bliver Middelfart Sparekasses solvensoverdækning på 5,7 procentpoint, hvilket betyder at Sparekassen har 66,3 % mere kapital end krævet i den tilstrækkelige basiskapital. Dette anses for at være tilfredsstillende. Solvensoverdækningen sikrer Sparekassens ønske om vækst i den eksisterende forretning. 5. Modpartsrisiko Afledte finansielle instrumenter Modpartsrisiko udtrykker den forretningsmæssige risiko, der er knyttet til modparten. Modpartsrisikoen kommer til udtryk hvis modparten i en kontrakt på et afledt finansielt instruments eller en obligationsspothandel ikke vil kunne opfylde sine forpligtelser. Middelfart Sparekasse anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17, samt for kreditderivater inden for handelsbeholdningen. Markedsværdimetoden er beskrevet nedenfor og den følger beskrivelsen i bilag 16 i Kapitaldækningsbekendtgørelsen. Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv markedsværdi. For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procentsatser, der er fastsat på baggrund af restløbetid og kontrakttype. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I forbindelse med Sparekassens fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital holdes kapital svarende til 8 % af den positive markedsværdi af derivaterne. I Sparekassens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. Middelfart Sparekasse 17

18 Aktuel modpartsrisiko pr : Dagsværdi / aktuel genanskaffelsesomk. Potentiel fremtidig krediteksponering Eksponeringsværdi/ modpartsrisiko Valutaswaps (EUR, CHF, JPY) Renteswaps Den positive bruttodagsværdi af finansielle kontrakter efter netting, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 17, er kr. Værdien af Sparekassens samlede modpartsrisiko opgjort efter markedsværdimetoden for modpartsrisiko, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 16, punkt 8-12, er kr. 6. Kreditrisiko og udva dvandingsrisiko dingsrisiko I det følgende behandles Sparekassens kredit- og udvandingsrisiko. Ved definition af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer følges Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl , hvortil henvises. Den samlede værdi af eksponeringer efter nedskrivninger, før hensyntagen til virkninger af kreditrisikoreduktion og inkl. ikke-balanceførte poster andrager pr. 31. december t.kr. Eksponeringerne opdelt geografisk og fordelt på væsentlige eksponeringskategorier er ikke belyst, da alle vores eksponeringer er i Danmark. Den relative fordeling af eksponeringer opdelt pr. branche er vist nedenfor. Middelfart Sparekasse 18

19 Branchefordeling af kreditkategorier kr. Centralregeringer eller centralbanker Regionale eller lokale myndigheder Offentlige enheder Multilaterale udviklingsbanker Internationale organisationer Institutter Erhvervsvirksomheder mv. Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Dækkede obligationer Kortfristede institutog erhvervseksponeringer mv. Kollektive investe steringsordninger Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvikling Energiforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private Eksponeringer i alt Middelfart Sparekasse 19

20 Herudover er fordeling af eksponeringernes restløbetider opdelt i kategorier belyst nedenfor: kr. Anfordring 0 3 mdr. 3 mdr. 1 år 1 5 år Over 5 år Centralregeringer eller centralbanker Regionale eller lokale myndigheder Offentlige enheder Multilaterale udviklingsbanker Internationale organisationer Institutter Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Dækkede obligationer Kortfristede institut- og erhvervseksponeringer mv. Kollektive investeringsordninger Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter Middelfart Sparekasse 20

21 Værdiforringede fordringer Definitionen af værdiforringede fordringer følger 52 stk. 3 i Regnskabsbekendtgørelsen. Skemaet nedenfor viser de værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher: Udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivning/hensættelse, t.kr. Nedskrivninger/hensættelser ultimo året, t.kr. Udgiftsførte beløb vedr. værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden*, t.kr. Individuelt vurderede Offentlig myndighed Landbrug, jagt, skovbrug & fiskeri Industri og Råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt individuelt Gruppevist vurderede Offentlig myndighed Erhverv Private I alt gruppevist * Beregnet som Nedskrivninger/hensættelser ultimo indeværende år fratrukket Nedskrivninger/hensættelser ultimo året før tillagt Endelig tabt (afskrevet) i år Ligesom ved krediteksponeringer er den samlede værdi af henholdsvis misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer, opdelt på betydende geografiske områder undladt, idet mere end 95 % af eksponeringerne er i Danmark. Middelfart Sparekasse 21

22 Nedenfor ses bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger: Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året: 1. Valutakursregulering 2. Nedskrivninger/hensættelser i årets løb 3. Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret 4. Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver 6. Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Individuelle nedskrivninger/hensættelser, t.kr. Gruppevise nedskrivninger/hensættelser, t.kr. Udlån Garantidebitorer Udlån Markedsrisiko Middelfart Sparekasses markedsrisikoopgørelse er vist i afsnit 4.2 omhandlende solvensopgørelsen. I opgørelsen af Sparekassens positioner i obligationer risikovægtes de enkelte papirer specifikt ud fra udstederens kreditvurdering, samtidig med at renterisikoen vægtes generelt ved at kigge på hvordan positionerne i gældsinstrumenterne kan afdække hinanden på tværs af tidshorisonter og instrumenternes modificerede varigheder, som angiver instrumentets følsomheld over for renteændringer. Hvor det i den øvrige markedsrisiko er handelsbeholdningen, der er taget udgangspunkt i, indgår valutarisikoen med både positioner udenfor og indenfor handelsbeholdningen. 8. Operationel risiko Til opgørelse af den operationelle risiko anvender Middelfart Sparekasse basisindikatormetoden, i overensstemmelse med Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18. Dette betyder at Sparekassens operationelle risici opgøres som 15 % af et tre-årigt gennemsnit af basisindikatoren. Basisindikatoren opgøres på følgende måde: Middelfart Sparekasse 22

23 Basisindikator: + Renteindtægter - Renteudgifter + Udbytte af aktier m.v. + Gebyrer og provisionsindtægter - Afgivne gebyr og provisionsudgifter +/- Kursreguleringer + Andre dritftsindtægter De 15% af basisindikatoren divideres til sidst med lovkravet, dvs. 8%. Sparekassen gennemfører dog en løbende vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor vil der blive taget højde derfor under Sparekassens solvensbehovsopgørelse. Opgørelsen af de operationelle risici pr kan ses i afsnit Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdd- ningen Middelfart Sparekasse har i samarbejde med en række andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Positioner i disse sektoraktier sker med det formål at understøtte Lokale Pengeinstitutters forretning inden for IT, investeringsforeninger, betalingsformidling, pension, m.v. Aktierne indgår ikke i handelsbeholdningen, da disse aktier ikke påtænkes solgt. I de respektive sektorselskaber fordeles aktierne efter de forskellige pengeinstitutters forretningsomfang med det pågældende selskab. Fordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Middelfart Sparekasse regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra de enkelte sektorselskaber. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. I andre sektorselskaber værdiansættes aktierne med udgangspunkt i den seneste kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringen i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber bogføres ligeledes over resultatopgørelsen. 10. Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handels- behol oldningen Middelfart Sparekasses eksponeringer for renterisiko uden for handelsbeholdningen er primært et resultat af fastforrentet udlån, pantebreve, efterstillet kapitalindskud samt indlån. Sparekassen afdæk- Middelfart Sparekasse 23

24 ker ikke denne renterisiko, der i omfang ikke er særlig væsentlig. Middelfart Sparekasse har pr. 31. december en samlet renterisiko uden for handelsbeholdningen på t.kr Oplysninger vedrørende kreditreducerende metoder Middelfart Sparekasse anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. Middelfart Sparekasse anvender dog følgende former for pant i fast ejendom til reduktion af krediteksponeringer: Helårsbolig Fritidsbolig Kontor og forretningsejendom Erhvervsejendomme Landbrugsejendom, driftsbygninger Ubebyggede grunde Herudover anvender Sparekassen finansielle sikkerheder til reduktion af kreditrisiko. Middelfart Sparekasse anvender her den udbyggede metode som kreditreducerende teknik, hvilket medfører at Sparekassen kan reducere kapitalbelastningen af et engagement, når der tages pant i diverse finansielle sikkerheder. Under hensyn til Kapitaldækningsbekendtgørelsens afgrænsninger i bilag 7 kan den finansielle sikkerhedsstillelse, som Sparekassen modtager, opdeles i følgende kategorier: Aktier Obligationer, almindelige, realkredit samt præmieobligationer Erhvervslån Investeringsforeninger Statsgæld Udenlandske værdipapirer Pant i indestående hos Sparekassen selv Sparekassens politik for værdiansættelse af finansielle sikkerheder medfører, at værdiansættelsen er en konservativ markedsværdibetragtning. Sparekassen har en fast procedure for forvaltning og værdiansættelse af de finansielle sikkerheder, der medfører, at Sparekassen har en forsvarlig kreditbeskyttelse af sine udlån. De beskrevne procedurer er en integreret del af den almindelig risikoovervågning, der foretages i Sparekassens kreditafdeling. Herudover anvender Middelfart Sparekasse kaution og garantier som kreditrisikoreducerende middel. Dog indgår kun garantier som kreditreducerende middel for detailkunder, mens både garantier og finansielle sikkerheder figurerer som kreditrisikoreducerende middel for erhvervskunder. Vedrørende Middelfart Sparekasse 24

25 garantistillere er det kun udstedere med særlig lav kreditrisiko der anvendes, hovedsageligt kommuner og pengeinstitutter. 12. Afslutning Supplerende oplysninger om Middelfart Sparekasses risikostyring og øvrige finansielle stilling kan findes i Årsrapporten samt på Middelfart, februar 2014 Middelfart Sparekasse 25

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

RISIKORAPPORT 2008. Middelfart Sparekasse Koncernen

RISIKORAPPORT 2008. Middelfart Sparekasse Koncernen RISIKORAPPORT 2008 Middelfart Sparekasse Koncernen I henhold til Basel II søjle 3, og Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20, skal Middelfart Sparekasse Koncernen offentliggøre oplysninger om sine finansielle

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. oktober 2014) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr

Sparekassen Thy. CVR-Nr Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikorapport for 2013

Risikorapport for 2013 Risikorapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2012

Risiko- og Solvensrapport 2012 Risiko- og Solvensrapport 2012 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) rg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden www.faan.dk og er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013 Basel II Søjle III Risikorapport ultimo 2013 Indhold Indledning... 3 Oplysningsforpligtelser... 4 1: Målsætninger og risikopolitikker... 4 Markedsrisici... 4 Kreditrisici... 4 Operationelle risici... 5

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Middelfart Sparekasse Risikorapport 2009

Middelfart Sparekasse Risikorapport 2009 Middelfart Sparekasse Risikorapport 2009 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Anvendelsesområde... 2 2. Målsætninger og risikopolitikker... 3 2.1 Kreditrisici... 3 2.2 Markedsrisici... 4 2.3 Operationelle

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Risikorapport

Indholdsfortegnelse. Risikorapport Indholdsfortegnelse Risikorapport Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditetsrisici...

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere