Støtte til familier med børn med medfødt immundefekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtte til familier med børn med medfødt immundefekt"

Transkript

1 Støtte til familier med børn med medfødt immundefekt Sea West, d. 30. juni 2008 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1

2 Det bør du kunne forvente af kommunen En viden om forældres reaktioner på at få/have et barn med en kronisk sygdom En viden om hjælpemuligheder i lovgivningen, dels på eget område, dels på andre myndigheders viden At ansøgninger behandles korrekt At afgørelser begrundes At nødvendige oplysninger indhentes 2

3 Det kan du ikke forvente af kommunen At din sagsbehandler Kender netop dit barns funktionsnedsættelse Kender netop din families behov Har en paratviden om medfødt immun defekt 3

4 Hvad kan du selv gøre Når du vil søge kommunen om hjælp Det er altid en god idé at henvende dig skriftligt, så har du dokumentation for at du har søgt om hjælp, så er du sikker på, at dine begrundelser for din ansøgning er noteret Er dit barn undersøgt på hospital eller lignende vil en skriftlig henvendelse herfra ofte være hensigtsmæssig Du kan også søge om hjælp mundtligt, kommunen har i givet fald pligt til at gøre notater om din henvendelse 4

5 Hvad kan du selv gøre Før mødet med kommunen Forbered dig til mødet, skriv evt. en huskeliste Overvej evt. at tage en bisidder med, (gør det klart hvad der er din rolle og hvad der er bisidderens rolle) Ved mødet med kommunen Beskriv dine behov konkret, få evt. hjælp fra foreningen eller fagpersoner, der kender dit barn Giv konkrete bud på dine merudgifter, f.eks. hvor tit kører du hvorhen Fortæl din sagsbehandler, hvor hun kan få oplysninger om dit barn, hvis hun mangler oplysninger Mød din sagsbehandler, som du selv gerne vil mødes formodentlig med et åbent sind og med respekt 5

6 Hvad kan du selv gøre Søg om hjælp, før du handler Det er et almindeligt princip i den sociale lovgivning, at en ansøgning skal indgives, og bevilling modtages, inden en ting anskaffes. Der gives derfor som hovedregel afslag på støtte til noget der er anskaffet, inden der er givet bevilling. 6

7 Hvordan behandles din ansøgning Kommunen skal fastsætte en frist for behandling af din ansøgning Kommunen skal sørge for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, det vil sige, at den skal indhente de nødvendige oplysninger for at kunne træffe en afgørelse Såfremt der indhentes oplysninger, som du ikke er bekendt med, skal kommunen partshøre dig Kommunen skal behandle en ansøgning efter alle de muligheder, der findes i lovgivningen Du har ret til at få en skriftlig begrundet afgørelse på din ansøgning samt en klagevejledning, hvis du ikke får det, du har søgt om 7

8 Klage over en afgørelse Du kan klage til det sociale nævn over en afgørelse inden 4 uger (28 dage) fra det tidspunkt, du har modtaget den Klagen skal sendes til kommunen, der revurderer afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, vil kommunen videresende klagen sammen med sagens akter til det sociale nævn Klagefristen skal overholdes, idet klagen ellers vil blive afvist. Du kan altid aflevere en foreløbig klage, hvis du har brug for mere tid til f.eks. at søge vejledning hos din organisation 8

9 Klage over en afgørelse Der kan som en hovedregel ikke klages over det sociale nævns afgørelse. Ankestyrelsen kan dog optage en sag til behandling, når det skønnes, at sagen har principiel eller generel betydning. 9

10 Gode råd om sagsbehandlingsregler "Kend spillereglerne" - om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste. Kan hentes på 10

11 Støtte til forældre til et barn med primær immundefekt Støttemuligheder i serviceloven 11

12 Merudgifter ( 41) kommunen yder støtte til nødvendige merudgifter til personer der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med: betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk lidelse eller indgribende langvarig lidelse 12

13 Merudgifter - målgruppe Det er en betingelse, at barnet/den unge har en indgribende kronisk lidelse eller en indgribende langvarig lidelse. Inden kommunen tager stilling til en ansøgning om merudgifter, skal det derfor først afklares, om dit barn falder indenfor målgruppen for bevilling af merudgifter (og tabt arbejdsfortjeneste). 13

14 Merudgifter beskrivelse af funktionsevne Det er vigtigt, at du som forælder i forbindelse med en ansøgning om merudgifter konkret kan beskrive, hvordan dit barn fungerer i dagligdagen. Udover din egen beskrivelse kan dit barns funktionsevne beskrives af relevante fagpersoner, som kender dit barn, eller som har undersøgt dit barn. 14

15 Nødvendige merudgifter Det er også en betingelse, at merudgifterne er nødvendige og at de er en følge af barnets nedsatte funktionsevne. Det betyder, at du selv skal afholde de udgifter en familie normalt har. Merudgiften er altså forskellen mellem udgiften til et barn med primær immundefekt og et almindeligt barn. Der er altid tale om en konkret vurdering. Det kan være vanskeligt at vurdere, idet man som regel ikke har tal på, hvad det koster at forsørge et barn uden handicap. At merudgiften er nødvendig betyder, at kommunen skal vurdere, at de ekstra udgifter du har på grund af dit barns funktionsnedsættelse, er nødvendige på grund af immundefekten. 15

16 Merudgifter led i forsørgelsen Det er også en betingelse, at merudgifterne er et led i forsørgelsen af barnet Udgifter til behandling eller undervisning regnes ikke som en et led i forsørgelsen, disse udgifter kan evt. søges dækket i sundheds- eller undervisningssektoren 16

17 Beregning af merudgiftsydelsen der beregnes en merudgiftsydelse på grundlag af det konkrete behov der skal være merudgifter på mindst kr. inden for et år (2008) hvis en familie har flere børn med nedsat funktionsevne, er det de samlede merudgifter for disse børn, der lægges til grund ved beregningen ydelsen udbetales månedligt som en eller flere gange ottendedele af standardbeløbet eller flere gange standardbeløbet. En ottendedel udgør 325 kr. (2008) hvis der ved beregning af merudgifter nås frem til et beløb, der ligger imellem standardbeløbene, rundes der op eller ned til den nærmeste del af standardbeløbet. 17

18 Regulering og opfølgning Der skal ske en opfølgning på, om den udmålte ydelse dækker de konkrete behov. Kommunen skal derfor med jævne mellemrum, som hovedregel mindst en gang årligt, holder et møde med dig, hvor familiens situation og behov drøftes. Det er kommunens ansvar at der følges op på merudgifterne (det samme gælder for tabt arbejdsfortjeneste), og kommunen kan ikke forlange at der søges på ny hvert år se afgørelse fra Ankestyrelsen C-8-03 Kommunen må ikke stoppe udbetalingen af hverken merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste, fordi den ikke når at følge op på ydelsen inden for et år 18

19 Eksempler på merudgifter ekstra nærende kost medicin hospitalsophold befordring (til dagtilbud, behandling, fritid) handicap rettede kurser til forældre og andre pårørende vask og personlig hygiejne ferie forsikringer aflastning og praktisk bistand Det er kun eksempler, Der kan godt være andre merudgifter 19

20 Forsikringer HANDI Hændelsesforsikring Når man ønsker at tegne en ulykkesforsikring, er det normalt sådan, at man skal besvare spørgsmål om sit helbred. Og er man handicappet, så er muligheden for at tegne en forsikring på normale vilkår ofte ringe. HANDI Hændelsesforsikring er en ny type forsikring, hvor der ikke spørges til helbred eller handicap. Modsat en almindelig ulykkesforsikring udbetaler HANDI Hændelsesforsikring erstatning også for kortvarige skader som f.eks. et brækket ben. En anden fordel ved hændelsesforsikringen er, at der også udbetales erstatning i forbindelse med tand- og "tygge- /bideskader". læs mere på 20

21 Tabt arbejdsfortjeneste ( 42) Kommunen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Udover at passe barnet i hjemmet kan der også gives tabt arbejdsfortjeneste til ledsagelse af barnet til f.eks. behandling eller kurser. Det er desuden en forudsætning, at det er nødvendigt for dig helt eller delvist at opgive dit arbejde for at passe barnet, og at du derved har et indtægtstab. 21

22 Tabt arbejdsfortjeneste - målgruppe Der kan også ydes kompensation selv om du på ansøgningstidspunktet endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, f.eks. fordi du afslutter en uddannelse og er forhindret i at opnå beskæftigelse pga. dit barns sygdom Støtten kan ydes til både lønmodtagere og selvstændige. Det vil altid bero på en konkret vurdering af familiens samlede situation om og i hvilket omfang, der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste. 22

23 Vurdering af behov for tabt arbejdsfortjeneste Når det skal fastsættes hvor mange timers kompensation, der er behov for, er det vigtigt at kunne beskrive de ekstra opgaver der er, i forbindelse med jeres barns sygdom F.eks.: Ledsagelse til behandling Behandling i hjemmet Ekstra vask og rengøring 23

24 Rådgivning ved ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste Når du søger om tabt arbejdsfortjeneste, er det vigtigt at få en grundig rådgivning i kommunen, hvor det samtidig kan vurderes, om der måske er andre muligheder for hjælp, der på længere sigt tilgodeser familien bedre. Er du medlem af en a-kasse, er det også vigtigt at få rådgivning hos denne omkring konsekvenserne af at modtage tabt arbejdsfortjeneste i forhold til at kunne opfylde rådighedsforpligtelsen ved evt. ledighed. 24

25 Tabt arbejdsfortjeneste udmåling af hjælpen Ved udmåling af hjælpen tages der udgangspunkt i, at du skal have det samme beløb til rådighed som tidligere. Det, der lægges til grund ved beregningen, er således den seneste indtægt, eller den indtægt du kunne have fået, hvis du p.t. ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Tillæg, som er et integreret led i lønnen, indgår i beregningsgrundlaget, hvis du normalt modtager tillæggene. Er du arbejdsløs er beregningsgrundlaget ikke dagpenge, men den indtægt der ligger til grund for at du modtager dagpenge. 25

26 Tabt arbejdsfortjeneste udmåling af hjælpen Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der betales skat og arbejdsmarkedsbidrag. Ydelsen reguleres 1. januar hvert år med satsreguleringsprocenten (2,9 % for 2008). Det betyder, at evt. lønstigninger ikke får indflydelse på ydelsen. Ved jobskift fortsætter den tidligere beregnede tabte arbejdsfortjeneste lønændringer får ingen indflydelse på ydelsen 26

27 Tabt arbejdsfortjeneste pensionsbidrag Der beregnes et bidrag til pension for personer, der umiddelbart før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Bidraget udgør 10 procent af bruttoydelsen, dog højest et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Er du ansat i staten med tjenestemandspensionsordning regnes et pensionsbidrag på 15 procent som arbejdsgiverbidraget Der indbetales ATP-bidrag 27

28 Fradrag for besparelser Der skal tages hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medfører, dvs. at ydelsen skal reduceres med de udgifter, som du har haft ved at varetage dit arbejde. Det drejer sig typisk om befordring til og fra arbejde og udgifter til barnets dagtilbud 28

29 Tabt arbejdsfortjeneste - selvstændige det kan være svært at udregne et indtægtstab, men du vil ofte via revisor, regnskaber mv. kunne sandsynliggøre et indtægtstab, som beregningen kan tage sit udgangspunkt i. i de tilfælde, hvor det er umuligt at tilvejebringe et realistisk beregningsgrundlag, kan der tages udgangspunkt i udgiften til en vikar eller et beregnet beløb på grundlag af din hidtidige disponible indkomst. når beregningsgrundlaget er fundet, beregnes ydelsen ligesom til lønmodtagere. Den udbetales som en bruttoydelse, hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag. 29

30 Tabt arbejdsfortjeneste - ferietillæg når du modtager tabt arbejdsfortjeneste, er du berettiget til et tillæg til ferieformål tillægget ligner de almindelige regler om feriepenge og ferietillæg, men du er ikke omfattet af ferielovens regler kommunen er forpligtet til at udbetale beløbet til dig, og du skal ikke selv søge om at få udbetalt beløbet. tillægget beregnes ved årsskiftet og er på 1 % af bruttoydelsen i det forudgående kalenderår udbetalingen finder sted pr. 1. maj. 30

31 Tabt arbejdsfortjeneste - ferietillæg der udbetales et tillæg til ferie, når du ophører med tabt arbejdsfortjeneste ophør omfatter såvel delvist som fuldstændigt ophør med at modtage tabt arbejdsfortjeneste tillægget udgør 12,5 % af bruttoydelsen i det forudgående kalenderår. Der beregnes endvidere et tillæg på 12,5 % af bruttoydelsen i det kalenderår, hvor ophøret finder sted, beløbet udbetales til dig ved ferieårets start. når du ophører med tabt arbejdsfortjeneste, skal du have udbetalt tillægget til ferieformål direkte, henholdsvis ved ophøret og ved ferieårets start det kommende år, og du skal ikke have et feriekort kommunen kan ikke kræve dokumentation for, at du holder ferie. 31

32 Støtte til børn og voksne med medfødt immundefekt Støtte til medicin Til både børn og voksne 32

33 Kronikertilskud til medicin Har du udgifter på mere end kr. om året til medicin til dit barn pga. immundefekten, kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om et kronikertilskud Et kronikertilskud lægger et loft over de årlige medicinudgifter til tilskudsberettigede lægemidler. Når du selv har betalt kr. i tilskudsåret, betaler sygesikringen resten. Læs mere på

34 Enkelttilskud til medicin Der er ikke generelt tilskud efter sundhedsloven til al den medicin børn med medfødt immundefekt får (f.eks. vaccinationer) Du skal derfor bede din læge om at søge tilskud ved lægemiddelstyrelsen efter reglerne om enkelttilskud En enkelttilskudsbevilling gør medicinen tilskudsberettiget for dit barn. Du kan få enkelttilskud med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at hvis du har købt medicinen, før du fik bevillingen, kan du efterfølgende få udbetalt det tilskud på apoteket, som du med bevillingen har ret til at få. Du skal have kvitteringer med for den medicin, du har købt, når du henvender dig på apoteket. Der kan højest gives enkelttilskud med 180 dages tilbagevirkende kraft. Når der ydes enkelttilskud til medicin indgår denne medicin også i kronikertilskuddet Læs mere på:

35 Kronikertilskud til medicin Der kan evt. indgås en aftale (afdragsordning) med apoteket, således at din egenbetaling ikke sker som én samlet indbetaling, men ved månedlige afdrag (273 kr. pr måned i 2008). Har du på trods af dette ikke økonomisk mulighed for at betale udgiften selv, kan du søge hjælp til at få dækket udgiften helt eller delvist efter aktivlovens

36 Støtte til forældre til et barn med medfødt immundefekt Støtte til betaling af dagtilbud og SFO 36

37 Fripladstilskud Dagtilbudslovens 43 Kommunen skal give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter 80, økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud, og socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. 37

38 Betaling i SFO Folkeskolelovens 50 stk. 2 Kommunen yder søskendetilskud eller delvis fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, eller hvor sociale eller pædagogiske forhold gør sig gældende Tilskuddet gives efter de regler som findes i Dagtilbudsloven Det vil sige, at der kan ydes økonomisk og pædagogisk friplads i en SFO, men der kan ikke ydes behandlingsmæssig friplads i en SFO 38

39 Børn med medfødt immundefekt Støtte i skolen 39

40 Støtte i skolen - sygeundervisning Har et barn fravær på grund af sygdom eller lignende, der må skønnes at blive af længere varighed, skal skolen snarest muligt rette henvendelse til forældrene for at få en vurdering af behovet for sygeundervisning. Ved genoptagelse af normal skolegang tager skolens leder stilling til, om eleven har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Det samme gør sig gældende ved hyppige kortvarige forsømmelser på grund af sygdom, når de har haft en samlet varighed af 3 uger (15 skoledage) inden for et kvartal. 40

41 Støtte i skolen Folkeskolen folkeskolen er en kommunal opgave, kommunen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. formålet med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov. der kan ud over egentlig specialundervisning være tale om særlige hjælpemidler, særligt tilrettelagt undervisningsmateriale eller andet, som er nødvendigt for, at eleven kan følge undervisningen. Private skoler ud over den kommunale folkeskole - med det kommunale tilbud om specialundervisning - er der undervisningstilbud på frie grundskoler og kostskoler i privat regi, men med statstilskud til almindelig undervisning og specialundervisning 41

42 Klage over specialpædagogisk indsats Folkeskolens 51 Klage over afgørelser, der er truffet af de enkelte skoler, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for de kommunale myndigheder Kommunens afgørelse kan som hovedregel ikke indbringes for højere administrativ myndighed Bemærk dog: Kommunens afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning i regionale tilbud, afgørelser om henvisning, afslag på henvisning eller tilbagekaldelse af henvisning til specialskoler og specialklasser samt afgørelser vedrørende elever, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden (12 timer om ugen), kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. 42

43 Støtte i gymnasiet Sygeundervisning i gymnasiet I følge bekendtgørelsen om studentereksamen skal elever, der midlertidigt på grund af sygdom ikke kan følge den almindelige undervisning, have tilbud om sygeundervisning. Skolen skal desuden tilbyde supplerende undervisning efter behov til elever, der på grund af sygdom har eller forventes at få hyppige, kortvarige fravær. Forlængelse af gymnasieperioden fra 3 til 4 år Rektor kan desuden tillade, at for elever, der på grund af langvarig sygdom ikke har mulighed for at følge den ordinære undervisning, kan det 3-årige forløb udstrækkes over 4 år 43

44 Hvor kan du få mere viden Om støtte i folkeskolen: Om støtte på private skoler: Om støtte i gymnasiale uddannelser Om klagenævnet: 44

45 Find vej Hvor kan du få mere viden 45

46 Når der er brug for hjælp til samarbejdet med kommunen DUKH den uvildige konsulentordning på handicapområdet, Du kan ringe, hvis du har spørgsmål om retssikkerhed for handicappede eller hvis du er borger med et handicap og har en sag, der er ved at gå i hårdknude på telefon

47 Når der er brug for særlig viden VISO bistår kommuner og borgere med gratis vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune. Både borgere og kommuner kan henvende sig direkte til VISO Den rådgivning, der ydes af VISO, er vejledende - det vil være kommunens ansvar at træffe de relevante afgørelser. Det er VISO selv, der afgør, om en sag hører under VISOs område VISO giver specialrådgivning både i forhold til socialområdet og undervisningsområdet Telefonnummer: (link til forsiden for borgere) 47

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtteforanstaltninger, der som oftest kommer på tale for en familie med et barn eller

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforening Oplæg for Danmarks Bløderforening d. 9. september 2017 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke Dagens program Præsentation af DUKH Støttemuligheder: Sociale rettigheder og pligter Klagemuligheder Pause

Læs mere

Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtteforanstaltninger, der som oftest kommer på tale for en familie med et barn eller

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Servicestandard for merudgifter

Servicestandard for merudgifter Servicestandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om Social Service 41 Mål med ydelsen Målet er at medvirke til, at Familier lever så normalt som muligt på trods af et barns eller en ungs nedsatte funktionsevne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 b, stk. 6, 66 c, stk. 4, og 66 d, stk. stk. 2, i lov om social service jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, som ændret ved 1 i lov nr. 1530

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Oplæg for. Dyspraksiforeningen. d. 29. juni v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg for. Dyspraksiforeningen. d. 29. juni v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Dyspraksiforeningen d. 29. juni 2017 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Hvem er DUKH Sociale rettigheder og pligter Klagemuligheder Merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Handicapteamet Fagcenter børn & Familie

Handicapteamet Fagcenter børn & Familie 06.17 Handicapteamet Fagcenter børn & Familie Handicapteamet -en del af Fagcenter Børn & Familie. Teamet består af 7 rådgivere, der sammen dækker hele målgruppen for Handicapteamets indsats: Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter jf. 100 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter jf. 100 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter jf. 100 i Lov om Social Service Myndighed social Voksenhandicap Revideret udkast 26. februar 2019 Dækning af nødvendige merudgifter 100 i Lov om Social

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Hjælp til alvorligt syge og handicappede

Hjælp til alvorligt syge og handicappede Hjælp til alvorligt syge og handicappede xx 91 91 Hjælp til alvorligt syge og handicappede Når kommunen bevilger handicapkompenserende ydelser, sker det på baggrund af en vurdering af funktionsevnen. I

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2010/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-2680 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Trekanten 26.9.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Tuesday, 27 September 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Merudgifter. Efter Servicelovens 100. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Merudgifter. Efter Servicelovens 100. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Merudgifter Efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Bilag Vejledende serviceniveau til servicelovens 42 & 43

Bilag Vejledende serviceniveau til servicelovens 42 & 43 Skema til afgivelse af høringssvar - kvalitetsstandarder Bilag Vejledende serviceniveau til servicelovens 42 & 43 Høringssvar fra Dialoggruppen Forældre til syge- og handicappede børn i Ringsted Kommune

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 100, DÆKNING AF MERUDGIFTER. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 100, DÆKNING AF MERUDGIFTER. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 100, DÆKNING AF MERUDGIFTER Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 Kvalitetsstandard 100 i Lov om social service Kommunalbestyrelsen skal en gang om året

Læs mere

Socialrådgivning Børn og Unge - Indlæggelse og Ambulante Forløb

Socialrådgivning Børn og Unge - Indlæggelse og Ambulante Forløb Socialrådgivning Børn og Unge - Indlæggelse og Ambulante Forløb Februar 2018 Rigshospitalet 1 2. Indholdsoversigt Når man rammes af alvorlig sygdom eller handicap, er der en række muligheder for at få

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Støttemuligheder Enhver har mulighed for at få kontakt med en socialrådgiver ved kommunen og søge vejledning

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for merudgifter efter Lov om Social Service 100. Du kan

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Østjylland 30.11.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 01 December 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Indhold INDHOLD...1 INDLEDNING...2 VÆRDIGRUNDLAG...2 SERVICEMÅL...3 VISITATION/ANSØGNING...3 LOVGIVNING...3

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse DUKH-nyt DUKH Nyt: Nr. 10 Januar 2019 Merudgifter efter servicelovens 100 af DUKH-konsulent Inga Petersen Om DUKH-nyt: DUKH har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at formidle vores erfaringer om udviklingen

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Oplæg om DUKH. Dansk Forening for Albinisme. 17. september Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen

Oplæg om DUKH. Dansk Forening for Albinisme. 17. september Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Oplæg om DUKH Dansk Forening for Albinisme 17. september 2016 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Serviceloven i voksenperspektiv

Serviceloven i voksenperspektiv Serviceloven i voksenperspektiv Aspergerforeningen Århus 15.3.2010 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere