Børn og Unge med handicap

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unge med handicap"

Transkript

1 Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre

2 Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen 7 Hvem kan hvad? 8 Gode råd i samarbejdet 9 Ydelser, som du kan søge om i Handicaprådgivningen 10 Afl astning i familiepleje, døgninstitution eller opholdssted 11 Ydelser, som du skal søge andre steder 13 Dine rettigheder og pligter 14 Herudover skal du vide, at

3 Målsætninger Slagelse Kommunes mission, værdi og visioner vedr. mennesker med funktionsnedsættelser Slagelse Kommunes handicappolitik Se - Voksne og ældre/ Politikker og råd Handicappede skal have lige adgang - trods forskellige vilkår Slagelse er noget særligt og gør en forskel. Handicap er ikke en byrde men en styrke. Vi vil bidrage til at skabe sammenhæng og kvalitet i handicappede og sindslidende borgers liv. Vi vil være fagligt i front med den enkelte borger i fokus. Vi vil have handlekraft, mangfoldighed og specialviden til at levere det bedste. Socialministeriets overordnede mål for børn med handicap Ligebehandling Ligestilling Et liv så tæt på det normale som muligt Forebyggelse Ligebehandling betyder, at dit barn skal behandles på lige fod med og have de samme tilbud som andre børn. Ligestilling betyder derimod at dit barn i visse tilfælde skal have en særlig behandling for at blive stillet på lige fod med andre børn. Ligestilling er altså ikke det 3

4 samme som ligebehandling, da familier er forskellige. Hver familie skal behandles konkret og individuelt og ikke nødvendigvis ens. På den måde opnår man ligestilling med andre familier. Børn og unge med funktionsnedsættelse skal have et liv så tæt på det normale som muligt. Det kan ske ved at afhjælpe så meget som muligt af den nedsatte funktionsevne, for eksempel gennem handicapkompenserende ydelser, økonomisk kompensation og rådgivning som hjælper familien til at fi nde det rette tilbud. Sociale problemer, der er relateret til barnets eller den unges funktionsnedsættelse, skal forebygges. Introduktion hvem hvad - hvor Hvem henvender pjecen sig til? Pjecen er til forældre til børn med handicap som er bosat i Slagelse Kommune. Pjecen beskriver hvad du som forælder til et barn med handicap kan forvente af samarbejdet med Handicaprådgivningen i Slagelse Kommune. Pjecen betragtes som et supplement til Socialministeriets pjece: Forældre til et barn med handicap. Guide til støtte og hjælp. (Socialministeriet, 2005) Boern_Med_ Handicap_2007.ht Hvad kan Handicaprådgivningen tilbyde? Generelle råd og vejledning i forhold til dit barn med handicap. 4

5 Vejledning om muligheder for økonomiske ydelser ved forsørgelse af dit barn med handicap. Hjælp og støtte ved sociale problemer. Medarbejderne i Specialområdet er socialrådgivere/socialformidlere. Hvad er Handicaprådgivningen? Handicaprådgivningen er en del af Center for Børn, Unge og Familie i Slagelse Kommune. Rådgivningen kan fås på: Handicaprådgivningen Rådhuspladsen Slagelse: Faglig koordinator Lene Milter Andersen tlf Mail: Socialrådgiver Gitte Olsen tlf Mail: Socialrådgiver Bente Wrem tlf Mail: Socialformidler Ellen Aam tlf Mail: Rådgiver Anita Lykke Rasmussen tlf Mail: Socialrådgiver Louise Johnsen tlf Mail: 5

6 Socialrådgiver Lene Rasmusen tlf Mail: Vi har pt. en vakant stilling Handicaprådgivningens åbningstider Mandag - fredag mellem kl Vi samarbejder med Sundhedsplejersker Motorikkonsulenter Tale-høre-konsulenter PPR Special institutioner Slagelse Familie Center Hjælpemiddelafdelingen Voksenafdelingen Sygehusene Indledende samarbejde Første gang Børn,Unge og Familie får besked om dit barns behov for støtte, er det som regel enten fra jeres egen læge eller sygehus, jeres barns sundhedsplejerske eller pædagoger i daginstitutionen. Fagpersonerne skal orientere dig om deres pligt til at give Børn, Unge og Familie, jf. serviceloven 153. Med din accept vil der så blive sendt en underretning til 6

7 Børn, Unge og Familie i Slagelse Kommune, som står for at vurdere dit barns behov nærmere. Vores sagsbehandler vil ud fra underretningens beskrivelse af dit barn, foretage en vurdering af dit barns funktion. Hvis vi vurderer at dit barn har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, vil du blive indbudt til et møde med sagsbehandleren. Formålet med mødet er At der kan blive ydet råd og vejledning i forhold til Serviceloven. Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen Du kan som udgangspunkt forvente at blive kontaktet af handicaprådgiveren: Umiddelbart efter dit barns handicap er blevet kendt. Før den unge bliver 18 år. Når eventuelle bevillinger skal revurderes. Det sker almindeligvis en gang årligt, eller når der skal ske noget nyt for dit barn eller for familien. Kontakten til Handicaprådgivningen kan enten være skriftlig, telefonisk eller foregå ved et møde mellem dig og handicaprådgiveren. Når du søger hjælp Når Handicaprådgivningen modtager en ansøgning fra dig, vil du senest 14 dage efter få svar på din ansøgning eller et kvitteringsbrev med besked om hvornår du kan forvente svar. 7

8 Hvis ansøgningen drejer sig om fuld eller delvis tabt arbejdsfortjeneste i en periode, dvs. forsørgelse, vil du inden 4 uger få svar. Hvem kan hvad? i samarbejdet mellem dig og handicaprådgiver I samarbejdet mellem handicaprådgivere og forældre er det vigtigt, at begge parter er opmærksomme på at give tilstrækkelige oplysninger og afstemme forventninger til sagsbehandlingens forløb fra starten. Oplysninger Oplysninger som du oplever for indlysende og selvfølgelige har handicaprådgiveren tit ikke kendskab til. Derfor er det vigtigt, at du giver handicaprådgiveren mulighed for at få indsigt i dit, din familie og dit barns forhold. Forhold dækker i denne sammenhæng over barnets hverdagssituation. Jo fl ere oplysninger handicaprådgiveren får, jo bedre grundlag er der for at give dit barn den bedste behandling. Det er godt at være opmærksom på at rådgiveren f.eks. ikke kender din families hverdag og heller ikke har kontakt med dit barn. Handicaprådgiveren kan bidrage til samarbejdet med: Rådgivning om tilbud, ydelser og rettigheder inden for Serviceloven. Rettigheder i forbindelse med et aktuelt spørgsmål, herunder klagemuligheder og retten til at have bisid- 8

9 der med. Rådgivning om forebyggelse af sociale problemer i familien og støtte til selvhjælp. Som forældre kan du bidrage til samarbejdet med: At beskrive dine forventninger til samarbejdet. At beskrive dit barn grundigt. At beskrive familiens samlede situation grundigt. At beskrive ændringer i barnets og din families behov og situation. Rådgiveren skal informere om sagsgangen og give dig aktindsigt i dit barns sag hvis du ønsker det. Gode råd i samarbejdet Justering af forventninger til samtalen Det kan være en hjælp for samarbejdet mellem forældre og handicaprådgiver, hvis du gør det klart i samtalen med handicaprådgiveren hvad du ønsker. Det kan for eksempel være rådgivning om de forskellige tilbud, et bestemt tilbud eller andre ønsker til rådgivningen. Aktindsigt Det er en god idé at bede om aktindsigt i de tilgængelige oplysninger i dit barns sag. Det kan give dig en god baggrund for at vurdere hvad du selv skal give af oplysninger, så handicaprådgiveren har tilstrækkelig viden om dit barn og dig. Skriftlige afgørelser Handicaprådgiveren afgør om der er lovmæssigt grundlag for bevilling af en ydelse. 9

10 Får du afslag på ansøgningen, har du ret til en skriftlig afgørelse med begrundelse for afslaget. Sammen med afslaget får du også en ankevejledning, så du kan anke afgørelsen. Din handicaprådgiver kan hjælpe dig med ankeskrivelsen. Ydelser, som du kan søge om i Handicaprådgivningen Merudgifter til børn med handicap En merudgift er en udgift, som er nødvendig for forsørgelsen af dit barn med handicap. Øvrige udgifter skal du selv afholde som alle andre forældre. For at være berettiget til merudgifter, skal du have merudgifter over en vis størrelse på et år. Din handicaprådgiver kan forklare dig reglerne. Sammen med din handicaprådgiver laver du et overslag, der viser de sandsynlige udgifter for det kommende år. Du vil så få udbetalt en fast månedlig merudgiftsydelse, som er fastsat ud fra et standardbeløb. Du skal oplyse til Handicaprådgivningen, hvis der enten opstår store uventede udgifter eller hvis en merudgift bortfalder. I begge tilfælde vil det betyde en ny beregning af merudgiftsydelsen. En betingelse for at få merudgiftsydelse er at dit barn bor hos dig, dvs. at barnet har folkeregisteradresse på din bopæl. Er dit barn indlagt på hospital, i afl astning eller på kost- eller efterskole som led i almindelig skolegang, betragtes barnet stadig som værende forsørget af dig. Du er ikke berettiget til merudgiftsydelse, hvis dit barn har folkeregisteradresse et andet sted end på din bopæl og derfor ikke regnes for at være forsørget af dig. Der kan dog være afvigelser fra denne regel, hvis du er skilt og har fælles forældremyndighed. 10

11 Aflastning I de tilfælde, hvor handicaprådgiveren vurderer, at barnets daginstitutionstilbud ikke udgør en tilstrækkelig afl astning for dig, er der mulighed for at modtage afl astning. Det kan ske enten i eget hjem eller dit barn kan lejlighedsvis komme i familiepleje, på en døgninstitution eller på et opholdssted. Aflastning i eget hjem Formålet med afl astning i eget hjem er at afl aste dig for den belastning, det psykisk som fysisk kan være at have et plejekrævende barn eller ung hjemme. Afl astningen har som formål, at jeres familie kan fungere så normalt som muligt med de ekstraordinære belastninger, der følger af et familiemedlems handicap. Afl astning i eget hjem kan foregå på to forskellige måder alt efter graden af barnets handicap og alder: Aflastningsperson via Aflastningsordningen Du kan søge om at få afl astning i hjemmet, og kommunen vil hjælpe dig med at ansætte en person via Afl astningsordningen i Kernehuset. Barnepigeordning De fl este familier der har børn mellem 0 og 11 år, har lejlighedsvis brug for barnepige. Hvis barnets handicap kræver en voksen barnepige kan du søge om den ekstra udgift det koster. Du skal være opmærksom på, at begge ovenstående ydelser er merudgiftsydelser. Aflastning i familiepleje, døgninstitution eller opholdssted Somme tider kan det være en afl astning, at dit barn med 11

12 handicap en gang imellem kommer væk fra hjemmet i en weekend. Det kan give et pusterum for dig, og det kan give dig mulighed for at gøre ting, som ellers ville være umuligt når dit barn med handicap er hjemme. Hvor tit afl astningen skal foregå, vurderes i hvert enkelt tilfælde af Handicaprådgivningen i samarbejde med dig. Tabt arbejdsfortjeneste Betingelsen for at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er: At det er en nødvendig konsekvens af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at det passes i hjemmet. At det er mest hensigtsmæssigt at en af forældrene varetager den opgave. Handicaprådgivningen afgør om der er et lovmæssigt grundlag for tildeling af tabt arbejdsfortjeneste. Det sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Kompensationen kan ydes fra få timer ugentligt i en kortere periode til fuld tid over fl ere år. Der kan også ydes kompensation for enkelte timer og dage, for eksempel i forbindelse med lægebesøg. Inden du træffer beslutningen om at søge tabt arbejdsfortjeneste, er det vigtigt at handicaprådgiveren får lejlighed til at rådgive dig om hvilke andre muligheder du har, og konsekvenserne ved at være væk fra arbejdsmarkedet. Da kompensation for tabtarbejdsfortjeneste kan have konsekvenser for dagpenge, er det vigtigt at kontakte A-kassen,før du tager beslutning om at ansøge om tabt arbejdsfortjeneste. 12

13 Boligskift I ganske særlige tilfælde, hvor din bolig ikke er eller kan gøres egnet som bolig til dit barn med handicap, kan Handicap og psykiatriafdelingen yde økonomisk hjælp til anskaffelse af en egnet ejerbolig. Det er dog en betingelse, at kommunen ikke kan skaffe en egnet lejebolig. Halv behandlingsmæssig friplads Mens dit barn går i vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning, skal du som forælder kun betale halvdelen af egenbetalingen, hvis dit barn på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i dagtilbuddet jf. Dagtilbudslovens 43.3 og Selvom dit barn får halv behandlingsmæssig friplads kan du samtidig søge økonomisk eller socialpædagogisk friplads. Går dit barn i en særlig daginstitution eller en særlig klub hovedsagelig af behandlingsmæssige årsager, er der ingen forældrebetaling. Går dit barn i klubtilbud, bliver der ikke givet halv behandlingsmæssig friplads. Du har dog stadig mulighed for at søge om økonomisk eller socialpædagogisk friplads. Ydelser, som du skal søge andre steder Her kan du læse om ydelser, som du skal søge andre steder end hos Handicaprådgivningen. Hjælpemidler Hvis dit barns handicap kan kompenseres med et hjæl- 13

14 pemiddel i den daglige pasning og pleje, kan du søge om dette hjælpemiddel i Center for Handicap- og Psykiatri. Hjælp til boligindretning Handicap- og Psykiatri giver hjælp til indretning af boligen, hvis indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som hjem for dit barn. Handicap- og Psykiatri vurderer om det er muligt at gøre boligen egnet. Støtte til køb af bil Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis barnets handicap i væsentlig grad gør det vanskeligt at færdes uden brug af bil. Du skal søge om støtte til bil hos Handicapog Psykiatri. Støtte til transport mellem hjem og specialklasse Når et barn visiteres til specialklasse, vurderes samtidig et evt. behov for transport. Vederlagsfri fysioterapi og rideterapi Hvis dit barn har en betydelig og varig funktionsnedsættelse, kan det i visse tilfælde få gratis fysioterapeutisk behandling eller rideterapi. Barnets egen læge skal udstede en henvisning til fysioterapi og rideterapi. Dine rettigheder og pligter Hvad har du ret til? - når du er i kontakt med Kommunen Vejledning Børn, Unge og Familie har pligt til at rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan søge eller få tilbudt. Du kan søge hjælp mundtligt eller du kan sende et brev. 14

15 Medvirken Du skal have mulighed for at medvirke i behandlingen af din sag. Børn, Unge og Familie skal tilrettelægge forløbet, så det kan lade sig gøre. Partshøring Hvis din rådgiver har indhentet oplysninger du ikke har set eller hørt om før, skal du have mulighed for at se dem og kommentere dem, inden der træffes en afgørelse. Aktindsigt Alle vigtige oplysninger står i sagen. Du har som hovedregel ret til at se papirerne i din sag og ret til at se det, der er registreret om dig. Du skal henvende dig hos din rådgiver, hvis du ønsker aktindsigt. At få rettet forkerte oplysninger Du har ret til at få rettet forkerte, faktiske oplysninger. De oplysninger der allerede står i sagen, bliver ikke slettet, men rettelserne bliver lavet sådan, at de oplysninger, du kommer med, bliver skrevet ind i journalen som en tilføjelse. En bisidder Du har ret til at tage en anden med til møderne i Børn, Unge og Familie. Det kan f.eks. være en ven eller et familiemedlem. Fuldmagt Du kan give en anden person en fuldmagt til at repræsentere dig og deltage i møderne på dine vegne eller sammen med dig. Du kan blive bedt om at sende et brev hvor der tydeligt står hvem du har givet fuldmagten til, og hvad der gives fuldmagt til. 15

16 Skriftlig og begrundet afgørelse Hvis der bliver truffet en afgørelse som du ikke er tilfreds med, har du ret til at få den skriftligt. Du skal bede om en skriftlig afgørelse senest 14 dage efter, at du har fået en mundtlig afgørelse. Den skriftlige afgørelse skal være begrundet. Der skal stå, hvad Børn og Ungeområdet har lagt vægt på, og der skal være henvisning til de paragraffer i loven, som danner grundlag for afgørelsen. Klagevejledning Hvis du kan klage over en afgørelse, skal der i afgørelsen stå, hvordan du gør det. Hvis du ikke kan klage, skal det stå i afgørelsen. Hvad har du pligt til? - når du er i kontakt med Kommunen Oplyse om adresseændring mm. Når du søger og når du modtager hjælp efter serviceloven, har du pligt til at give korrekte oplysninger. Senere ændringer i f.eks. bolig-, ægteskabs- eller arbejdsforhold skal meddeles din rådgiver. Forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling og evt. tiltale for bedrageri. Oplyse om økonomiske ændringer Når du modtager hjælp der er beregnet efter dine økonomiske forhold, skal du give besked til din rådgiver hvis dine økonomiske forhold ændrer sig. Forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling og evt. tiltale for bedrageri. 16

17 Herudover skal du vide, at.. Slagelse Kommune kan kontrollere økonomiske oplysninger. Det vil sige, at kommunen kan indhente økonomiske oplysninger om dig eller din ægtefælle fra andre offentlige myndigheder og fra arbejdsløshedskasser. Dette kan også ske elektronisk. Det betyder ikke, at du er fritaget for din pligt til selv at oplyse om ændringer. Når det drejer sig om børn og unge under 18 år, kan kommunen i visse situationer indhente oplysninger fra andre myndigheder uden forældrenes samtykke. Du vil som udgangspunkt altid først blive spurgt, om du vil give samtykke til, at oplysningerne indhentes. De oplysninger, kommunen får i din sag, journaliseres og tekstbehandles elektronisk, og er derfor omfattet af persondataloven. Er du i tvivl kan du altid spørge din rådgiver! 17

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? Børnefamiliecenter København har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE Du er kommet i kontakt med Børnefamiliecenter

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer.

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Til unge med særlige behov og deres forældre Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Du bliver myndig og skal i det omfang, det er muligt, tage ansvar for din egen tilværelse. Støtte- og hjælpemuligheder

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Hvad er vedligeholdelsestræning?

Hvad er vedligeholdelsestræning? Vedligeholdelsestræning til børn. Kvalitetsstandard 2010 Forældre kan få deres barn visiteret til vedligeholdelses-træning. Det kræver, at barnet har brug for fysisk træning for at vedligeholde eller forebygge

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Lov og ret Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Indhold Den vigtige lov: Serviceloven... 4 Den særlige familievejlederordning... 4 Træning og behandling... 4 Merudgifter... 4 Tabt

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01)

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01) Rita Vinter Ebbe Alle 16 4891 Toreby L eyesofshiva@icloud.com tlf: 53 66 05 20 23. jun. 2015 Guldborgsund kommune Center for familie og forebyggelse Att: Jette Larsen Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen I denne pjece kan du læse om de almindelige klageregler

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte Udgiver: Socialministeriet, 2005 Tekst og redaktion: Marie Louise Knigge,

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed KEN nr 11294 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2140-22064 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget Børn og unge-udvalget Her kan du læse om hvilke rettigheder du, som forælder med forældremyndighed, har og hvordan du kan forberede dig bedst muligt til mødet. Når dit barns sag skal for børn og ungeudvalget,

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

BOLIGER FOR ÆLDRE & HANDICAPPEDE SERVICEDEKLARATION

BOLIGER FOR ÆLDRE & HANDICAPPEDE SERVICEDEKLARATION BOLIGER FOR ÆLDRE & HANDICAPPEDE SERVICEDEKLARATION 1 2 HJÆLP TIL INDRETNING AF BOLIGEN TIL BORGERE MED VARIGT NEDSAT FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSEVNE SERVICEINFORMATIONER FOR BOLIGÆNDRIN- GER EFTER

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Lov Område Sagsbehandlings tider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Find vej til dine muligheder

Find vej til dine muligheder Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Find vej til dine muligheder Vejviser til unge med særlige behov Hvad betyder de fine ord? Hvordan gør jeg, når jeg skal i kontakt

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Støtte og rådgivning i hverdagen Sjældne Diagnoser 2005 ISBN 87-989614-3-8 Tryk: Fladså Grafisk

Støtte og rådgivning i hverdagen Sjældne Diagnoser 2005 ISBN 87-989614-3-8 Tryk: Fladså Grafisk Støtte og rådgivning i hverdagen Sjældne Diagnoser 2005 ISBN 87-989614-3-8 Tryk: Fladså Grafisk 2 Indhold 1. Resumé af undersøgelsen 1.1 Om undersøgelsen 1.2 Hovedproblemstillinger 2. Hvad betyder en sjælden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...2 3.1 Sagsbehandlingstid...2 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...3 3.3 Revurdering...3 4.0 Målgruppe Hvem kan få hjælp?...3

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3 stk. 2, 5, 8 stk. 3, 8 a, 11, 12, 15, 18 stk. 3, 18 a stk. 3, 20 stk. 3, 22 stk.

Læs mere