Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde og Holbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde og Holbæk"

Transkript

1 Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde og Holbæk Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Juni 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde og Holbæk 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 7 3 Vurdering af de enkelte kriterier 10

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en supplerende akkrediteringsvurdering af University College Sjællands eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen i Roskilde og Holbæk. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 3). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om de er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. EVA indstillede i december 2011 udbudsstederne til betinget positiv akkreditering, fordi et ekspertpanel vurderede, at kriterierne samlet set ikke var opfyldt. Ekspertpanelet vurderede dengang de enkelte kriterier sådan: Kriterierne 2, 10 og 14 blev vurderet som delvist opfyldt. De øvrige kriterier blev vurderet som opfyldt. De kriterier, som var opfyldt i 2011, betragtes fortsat som opfyldt, og det er derfor kun kriterierne 2, 10 og 14, som ekspertpanelet har vurderet igen i forbindelse med den supplerende akkrediteringsvurdering. Alle 17 kriterier er dog lagt til grund for indstillingen. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstederne har gennemført en række hensigtsmæssige initiativer og iværksat en del tiltag, som har højnet kvaliteten af udbuddet. University College Sjælland (UCSJ) har siden sidste vurdering gennemført en større organisationsændring. Således har læreruddannelsen udbudt ved UCSJ siden 28. marts 2012 fungeret som et samlet udbud med én uddannelseschef. Den tidligere uddannelsesleder på læreruddannelsen i Vordingborg er nu uddannelseschef for den samlede læreruddannelse, mens der er lokale uddannelsesledere på læreruddannelserne i hhv. Roskilde og Holbæk. Ekspertpanelet vurderer, at UCSJ med den nye ledelsesstruktur og de tiltag, der siden sidste vurdering er blevet iværksat, har påbegyndt et arbejde med at etablere en helt ny kvalitetskultur på udbudsstederne, som allerede nu har givet positivt resultat, og som vil udvikle sig over tid. Som opfølgning på det tidligere påpegede problem med manglende kontakt til et dækkende felt af dimittender kan det nævnes, at UCSJ har nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra ledelsen og underviserne, der har haft til opgave at udbrede dimittendkontakten med særligt fokus på at få kontakt med dimittender, der ikke er i arbejde som skolelærere. På baggrund heraf er dimittenderne fra 2010 og 2011 blevet personligt inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, gennem hvilken dimittender, der ikke er i arbejde som lærere, efterfølgende er blevet bedt om at deltage i et telefoninterview. Herudover har udbudsstederne indført forskellige tiltag for at opnå en bedre kontakt med dimittenderne. For at få flere dimittender til at deltage i dimittendarrangementer er det eksempelvis blevet indført, at de studerende ved overrækkelsen af deres eksamensbevis modtager en skriftlig invitation, ligesom man fremover vil invitere oplægsholdere, der er aktuelle i forbindelse med faglige debatter, til disse arrangementer. 4

5 Hvad angår det tidligere påpegede problem med utilstrækkelig inddragelse af de studerende i kvalitetssikringen af praktikken vurderer ekspertpanelet ligeledes, at udbudsstederne har indført nye tiltag, der sikrer en tilfredsstillende kvalitetssikring af praktikken. Således har man i både Roskilde og Holbæk siden januar 2012 udført kvalitetssikringen af praktikken i samarbejde med udbudsstedet i Vordingborg. Dette sikrer større ensartethed og gennemskuelighed i kvalitetssikringen på tværs af de tre udbud i UCSJ. I denne forbindelse er der blevet indført elektroniske spørgeskemaer i kvalitetssikringen af praktikken. For at sikre opsamling, tilbagemelding og tilfredsstillende kommunikation om evalueringernes gennemførelse og resultaterne heraf har udbudsstederne nu indført en praksis, hvor uddannelseslederen besøger alle klasser, når resultaterne af evalueringen foreligger, og drøfter disse med de studerende. For at øge den generelle kommunikation om praktikken til studerende, undervisere og praktikstederne har UCSJ i øvrigt revideret praktikhåndbøgerne, og man har derigennem skabt større klarhed om praktikken og dens gennemførelse. Hvad angår det tidligere påpegede problem med, at der ikke var sikkerhed for tilstrækkelig opfølgning på de evalueringer, der gennemføres på udbudsstedet i Roskilde, vurderer ekspertpanelet, at der nu er indført en række praksisser, der tilsammen på tilfredsstillende vis sikrer, at der følges tilstrækkeligt op på evalueringerne. Efter den tidligere omtalte organisationsændring er praksis nu den samme på alle de tre steder, hvor UCSJ udbyder læreruddannelsen. Således gennemfører udbudsstederne en studietilfredshedsundersøgelse hvert andet år, som drøftes i fællesrådet og lærerrådet. Herudover gennemfører hver institution en årlig spørgeskemaundersøgelse om undervisningen, som sendes til studielederen og drøftes med de studerende, og som suppleres med fokusgruppeinterviews. Ligesom i de ovenfor nævnte evalueringer af praktikopholdet har UCSJ nu indført den praksis, at studielederen gennemfører besøgsrunder i klasserne som opfølgning på evalueringerne. Her drøftes emner, som der er sat fokus på gennem besvarelsen af det elekroniske spørgeskema. Desuden har UCSJ påbegyndt en fornyelse af brugen af Fronter, således at den elektroniske kommunikation med de studerende fremover kan blive nemmere. Eftersom samtlige kriterier nu er opfyldt for begge udbudssteder, indstiller ekspertpanelet udbudsstederne til positiv akkreditering. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstederne nu opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 3. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den fag- 5

6 lige vurderingsproces. Den oprindelige akkrediteringsrapport, Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen ved professionshøjskolen University College, kan findes på 6

7 2 Indledning Denne supplerende akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) supplerende akkrediteringsvurdering af University College Sjællands eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen i Roskilde og Holbæk. Baggrund Læreruddannelsen i Roskilde og Holbæk fik en betinget positiv akkreditering af Akkrediteringsrådet 9. februar 2012 på baggrund af en akkrediteringsrapport udarbejdet af EVA. Rapporten Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen ved professionshøjskolen University College kan læses på Det var Akkrediteringsrådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddenes relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, samlet set ikke var opfyldt. Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering var i afgørelsesbrevet til uddannelsesinstitutionen begrundet sådan: Akkrediteringsrådet bemærker, at udbudsstederne ikke har dokumenteret kontakt til et dækkende felt af dimittender (kriterium 2). Akkrediteringsrådet bemærker, at udbudsstederne ikke har dokumenteret, at de studerende inddrages på tilfredsstillende vis i kvalitetssikringen af praktikken (kriterium 10). Akkrediteringsrådet bemærker, at udbudsstedet ikke har dokumenteret, at der er sikkerhed for opfølgning på de evalueringer, der foretages på udbudsstedet i Roskilde. Akkrediteringsrådets afgørelsesbrev kan læses på Akkrediteringsrådet gav institutionen en frist på et år til at rette op på ovenstående forhold. Ved udløbet af denne frist indsendte institutionen dokumentation til EVA for, hvordan den har arbejdet med de påpegede svagheder og mangler, og hvordan den nu mener at opfylde kriterierne. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Den supplerende akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstederne. Det fremgår i slutningen af dette kapitel, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Hvis Akkrediteringsrådets afgørelse er positiv, er det ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser der træffer beslutning om godkendelse, jf. lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LOV nr. 207 af , 13). Ministeren giver en eventuel godkendelse af en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de udbudssteder, hvor institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Hvis rådets afgørelse er negativ, bortfalder udbudsgodkendelsen, jf. lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LOV nr. 207 af , 16, stk. 2). 7

8 Den faglige vurdering En supplerende akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted, evt. flere udbudssteder, har fulgt op på de problemer i forhold til kriterierne, som Akkrediteringsrådet har peget på i forbindelse med den oprindelige akkreditering. EVA har nedsat et panel af eksterne eksperter til at foretage de faglige vurderinger. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført den supplerende akkrediteringsvurdering på baggrund af professionshøjskolens skriftlige redegørelse med bilag og de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen set fra et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav, som EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Susanne Rahbek, cand.pæd.psych., læreruddannet. Autoriseret psykolog, specialistgodkendt i børnepsykologi og i psykoterapi, Master of Public Management. Psykologfaglig konsulent i Viborg Kommune. Tidligere lektor ved Silkeborg Lærerseminarium og tidligere ekstern lektor ved Danmarks Lærerhøjskole med undervisnings- og vejledererfaring i psykologi, pædagogisk speciale og almen didaktik. Tidligere desuden ledende psykolog. Censor ved de pædagogiske diplomuddannelser, ved diplomuddannelserne i ledelse og ved lærer- og pædagoguddannelserne. Jeppe Skott, ph.d. i matematikdidaktik, cand.pæd. i matematik, læreruddannet. Professor i matematikdidaktik ved Linnéuniversitetet i Sverige og lektor på samme felt ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Tidligere læreruddanner ved Københavns Dag- og Aftensseminarium og Vordingborg Statsseminarium og tidligere underviser på ungdomsuddannelse. Har deltaget i uddannelsesprojekter i Europa, Asien og Afrika, heraf flere om udvikling af lærernes grund-, efter- og videreuddannelse. Medforfatter til lærebogsserie til læreruddannelsen i matematik. Medlem af redaktionskomiteerne for flere internationale tidsskrifter og bogserier om matematikdidaktik og reviewer for en række andre videnskabelige tidsskrifter. Lise Roar, læreruddannet. Viceskoleleder på Nørre Nissum Skole. Tidligere afdelingsleder for de kommunale specialklasser på Nørre Nissum Skole. Samarbejder med Læreruddannelsen i Nørre Nissum om tilrettelæggelsen og udviklingen af praktikfaget. Er med i følgegruppen under projektet Teaching Lab, der undersøger forholdet mellem teori og praksis på læreruddannelsen. Aktiv i skolelederforeningen som næstformand i lokalbestyrelsen i Lemvig. Morten Marquard Bundgaard, nyuddannet lærer på Efterskolen Helle. Dimitteret i 2012 fra Læreruddannelsen i Silkeborg. Tidligere repræsentant i Lærerstuderendes Landskreds bestyrelse og forhenværende medlem af uddannelsespolitisk udvalg i Lærerstuderendes Landskreds. Forhenværende medlem af de studerendes råd ved professionshøjskolen VIA University College og ved Læreruddannelsen i Silkeborg. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Samtlige eksperter har også deltaget i den oprindelige akkrediteringsvurdering. 8

9 Evalueringskonsulent Jon Alix Olsen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Projektleder Martin Sørensen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK nr. 562 af ). Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på samme metodiske elementer som den oprindelige akkreditering af udbudsstedet, og processen er forløbet sådan: Institutionen har indsendt en skriftlig redegørelse med bilag efter EVA s skriftlige vejledning fra marts 2011, som var gældende på tidspunktet for den oprindelige akkreditering, og som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet den supplerende akkrediteringsrapport på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger af de kriterier, som Akkrediteringsrådet har angivet. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere eventuelle faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige supplerende akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 8. EVA udarbejder en supplerende akkrediteringsrapport for de udbud, som Akkrediteringsrådet har akkrediteret betinget positivt, jf. 13, stk. 2, sidste pkt. Stk. 2. EVA afgiver den supplerende akkrediteringsrapport med en indstilling til Akkrediteringsrådet om, hvorvidt de kriterier, som rådet har angivet, er opfyldt ved udløbet af den fastsatte periode, jf. 15, stk Ved en betinget positiv akkreditering angiver rådet, hvilke kriterier udbuddet ikke opfylder, og fastsætter en periode på op til 12 måneder, inden for hvilken udbuddet samlet set skal leve op til de fastsatte kriterier for at kunne akkrediteres positivt. Stk. 2. Grundlaget for rådets afgørelse efter udløbet af den fastsatte periode er en supplerende akkrediteringsrapport fra EVA, jf. 8, stk. 2. 9

10 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet 2) At denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans Vurdering: Tidligere vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Aktuel vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Tidligere begrundelse, kort resumé: Ekspertpanelet vurderede i 2011, at kontakten med aftagerfeltet var tilstrækkelig, men at dimittendkontakten ikke var dækkende, idet der udelukkende var kontakt til dimittender med beskæftigelse som lærere. Ekspertpanelet vurderede, at den manglende fokus på dimittender uden for beskæftigelse eller med beskæftigelse inden for andre felter end lærerfaget var en svaghed for udbuddets samlede dimittendkontakt. Det skal i øvrigt bemærkes, at uddannelsen i Roskilde i 2011 endnu ikke havde haft et fuldt gennemløb og derfor ikke havde nogen dimittender. Vurderingen dengang og nu er derfor baseret på praksis på udbudsstedet i Holbæk. Aktuel begrundelse: Ekspertpanelet vurderer, at læreruddannelsen på udbudsstedet i Holbæk har en tilfredsstillende kontakt til et dækkende felt af dimittender, der kan anvendes til at sikre uddannelsens relevans. Udbudsstedet i Holbæk gennemfører fortsat årlige netværksmøder og dimittenddage samt en dimittendundersøgelse hvert andet år med deltagelse af dimittender fra to årgange. Herudover har udbudsstedet efter akkrediteringsrapportens offentliggørelse i 2011 sat fokus på kontakten til dimittender, der ikke er i beskæftigelse som skolelærere. Således har udbudsstedet i foråret

11 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af ledere og undervisere, hvilket har medført en række nye tiltag, som på forskellig vis har været med til at forbedre dimittendkontakten. I forbindelse med institutionsbesøget understregede ledelsen dog, at dette er et område, der fortsat arbejdes på at forbedre. Som eksempel på aktiviteter, der er iværksat efter nedsættelsen af arbejdsgruppen, nævner udbudsstedet, at der er blevet udsendt en personlig invitation til dimittender fra årgang 2010 og 2011 til at deltage i en elektronisk alumneundersøgelse. Her kan dimittenderne yderligere tilkendegive interesse i at blive kontaktet angående et personligt interview. De dimittender, der efter sidste undersøgelse tilkendegav en sådan interesse, og som ikke var i beskæftigelse som lærere, er efterfølgende blevet interviewet for specifikt at øge kontakten til dimittender, der ikke er i beskæftigelse inden for professionen. Dette er en praksis, som udbudsstedet fremover vil følge. Udbudsstedet har ligeledes indført en praksis, hvor de studerende ved overrækkelsen af deres eksamensbevis modtager en skriftlig invitation til et fagligt arrangement, hvor der også skal indhentes viden om dimittenders erfaring. Ekspertpanelet finder dette arbejde positivt. Det understreger, at institutionen tager problemstillingen alvorligt, og at der arbejdes aktivt på at sikre, at dimittendkontakten er dækkende. Udbudsstedet redegør for, at den indsamlede viden deles via lærerrådet og indgår i grundlaget for drøftelserne ved det årlige kvalitetsmøde, hvor aftagere, undervisere, studerende og ledelse mødes. Den viden, udbudsstedet har indsamlet over det seneste år, har eksempelvis afdækket et behov for at arbejde mere med samarbejde og relationer, konflikthåndtering og integration af praksis i den daglige undervisning. Disse områder er efterfølgende blevet integreret i undervisningen gennem kurser og undervisningstemaer. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, supplerende dokumentation og interview med ledelsen, samt følgende bilag. Bilag 2.1: Invitation til deltagelse i dimittendundersøgelse 2012 Bilag 2.2: Besvarelse af dimittendspørgeskema 2012 Bilag 2.3: Ny lærer i arbejde slutrapport Bilag 2.4a: Spørgeguide til interview med dimittender Bilag 2.4b: Gruppeinterview med dimittender Bilag 2.4c: Telefoninterview med dimittender Bilag 2.5a: Referat fra LR-møde d Bilag 2.5b: Invitation til kvalitetssikringsmøde d Bilag 2.5c: Referat fra kvalitetssikringsmøde d Bilag 2.6: Eksempel på undervisningsplan i psykologi Bilag 2.7: Eksempel på undervisningsplan i pædagogik Bilag 2.8: Eksempel på undervisningsplan i almen didaktik Bilag 2.9: Eksempel på aktivitet, hvor der arbejdes med mobning som konflikt i skolen i engelskfaget Bilag 2.10: Eksempel fra engelskundervisningen Bilag 2.11: Eksempel på forældrebrev Bilag 2.12: Program og indhold, tværprofessionel uge 41, 2012 Bilag 2.13: Eksempel på cases, som der blev arbejdet med Bilag 2.14: Plan for TPE elæring, sundhedsdilemmaer Bilag 2.15: Plan for TPE elæring, udsatte børn Bilag 2.16: Den vanskelige samtale oplæg i undervisningen, elæring Bilag 2.17: Studiespørgsmål TPE uge 41 Bilag 2.18: Eksempel på hvordan der er fokus på praktik-ckf omkring samarbejde Bilag 2.19: Eksempel på undervisningsplan i psykologi Bilag 2.20: Fagdag om konflikthåndtering Bilag 2.21: Præsentation af fagdag om konflikthåndtering på UCSJ s hjemmeside 11

12 Bilag 2.22: Beskrivelse af IMODUS projekt PULS Bilag 2.23: Skema om IMODUS projektet PULS Bilag 2.24: Artikel til tidsskriftet Kaskelot om PCK Bilag 2.25: Gæsteundervisning ved Tina Isen i engelsk Bilag 2.26: Eksempel på gæstelærer fra praksis i pædagogundervisningen Bilag 2.27: Eksempel på inddragelse af gæstelærer fra praksis i matematik Bilag 2.28: Invitation til netværksmøde for dimittender 2012 Bilag 2.29: Invitationer samlet til netværksmøde d Bilag 2.30: Eksempel på dimittendkontakt underviser-studerende. 12

13 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Tidligere vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Aktuel vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Tidligere begrundelse, kort resumé: Ekspertpanelet vurderede i 2011, at udbudsstederne stiller tilstrækkelige og hensigtsmæssige krav til praktikstederne, og at der foregår løbende evalueringsaktiviteter, som sikrer, at praktikken fungerer tilfredsstillende. Dog vurderede ekspertpanelet, at de studerende ikke på tilfredsstillende vis blev inddraget i kvalitetssikringen, og at de studerende ikke var klar over, hvor de skulle henvende sig, hvis de oplevede problemer i praktikken. Aktuel begrundelse Ekspertpanelet vurderer, at de studerende på tilfredsstillende vis inddrages i kvalitetssikringen af praktikken. Desuden vurderer ekspertpanelet, at kvalitetssikringen er tilstrækkelig og foregår løbende. Under institutionsbesøget redegjorde ledelsen for, at udbudsstederne, siden den oprindelige akkrediteringsrapport blev offentliggjort i 2011, har opbygget en mere systematisk evaluering af praktikken samt øget informationen og inddragelsen af såvel studerende som undervisere og praktiksteder. Dette har sikret, at de studerende i højere grad bliver inddraget i kvalitetssikringen, og at der er opstået klarhed om rollefordeling, rettigheder og pligter i samarbejdet mellem de studerende, udbudsstederne og praktikstederne. Siden januar 2012 har udbudsstederne i Roskilde og Holbæk udført evalueringen af praktikken i samarbejde med udbudsstedet i Vordingborg gennem etableringen af et fælles praktikteam, der skal være med til at sikre ensartethed i kvalitetssikringen og opfølgningen. Den fælles kvalitetssikring indebærer bl.a., at udbudsstederne har indført elektroniske spørgeskemaer. Resultaterne fra spørgeskemaerne anvendes efterfølgende som udgangspunkt for fokusgruppeinterviews med de studerende. I fokusgruppeinterviewene taler de studerende om deres oplevelser i praktikken og om, hvordan man kunne gøre praktikken bedre. Sammenfatningen af de elektroniske spørgeskemaer og de efterfølgende fokusgruppeinterviews sendes til udbudsstedernes ledelse samt til den centrale ledelse for læreruddannelsen på UCSJ. Som et supplement til kvalitetssikringen besøger uddannelseslederen nu selv de studerende i deres klasselokale efter endt praktik, hvor de indsamlede indtryk fra kvalitetssikringsprocessen drøftes med de studerende. Denne praksis finder ekspertpanelet meget positiv. Under besøget bekræftede de studerende, at kvalitetssikringen foregår som beskrevet. Eks- 13

14 pertpanelet bemærker dog, at der fortsat kan arbejdes med at højne svarprocenten for de elektroniske spørgeskemaer, men vurderer, at udbudsstederne er opmærksomme på dette. Udbudsstederne arbejder eksempelvis på at forklare de studerende, at deres besvarelser af de elektroniske spørgeskemaer er anonyme, hvilket de studerende ellers er bekymrede for ikke er tilfældet. Evalueringsresultaterne drøftes i praktikudvalget, der består repræsentanter for de studerende, praktikstederne og underviserne på udbudsstedet, og fremlægges på dialogmøder med aftagere og studerende. Herudover afholder ledelsen mindst to årlige møder med uddannelsernes praktikkoordinatorer, dels for at planlægge det kommende års praktik, dels for at sikre, at ledelsen får de nødvendige informationer om praktikken. Evalueringsresultaterne har siden 2011 ført til ændringer i procedurerne for praktikkens afvikling, så praktikken nu lægges senere. Desuden har resultaterne medført, at der er sat fokus på at informere de studerende om praktikkens mål før og under praktikken, ligesom der er udgivet planer for, hvad der skal ske i praktikken. Ekspertpanelet finder dette tilfredsstillende. Ekspertpanelet vurderer desuden, at det siden 2011 er blevet klart for de studerende, hvor de skal henvende sig, hvis de oplever problemer i praktikken. For at sikre, at de studerende har denne viden, har udbudsstederne gjort to ting. For det første har UCSJ revideret praktikhæftet for de lærerstuderende. Praktikhæfterne informerer om en række emner vedrørende praktikkens afvikling, herunder hvad de studerende skal gøre, hvis de oplever problemer i praktikken. For det andet har udbudsstederne mundtligt informeret de studerende om, hvor de skal henvende sig, hvis de har problemer i praktikken. Under besøget blev det bekræftet af de studerende, at de ved, hvor de skal henvende sig, hvis de oplever sådanne problemer. De studerende tilkendegav i øvrigt, at de har oplevet en klar forbedring af kvalitetssikringen af praktikken siden 2011, og at der nu er større klarhed på praktikstederne om deres rolle. Alt i alt vurderer ekspertpanelet nu kriteriet som opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 10, supplerende dokumentation, interview med praktikansvarlige og studerende og følgende bilag: Bilag 10.1: Invitation til møde i praktikudvalget Bilag 10.2: Referat fra møde i praktikudvalget Bilag 10.3: Praktikbesøg Bilag 10.4: Evalueringsresultater studerende studieåret 2011/12 Bilag 10.5: Mødeindkaldelse praktikskoler januar 2012 Bilag 10.5a: Foreløbige resultater af evalueringen Bilag 10.5b: Mødeindkaldelse praktikudvalg marts 2012 Bilag 10.5c: Praktik 3. årgang praktikundervisning Bilag 10.5d: Opsamling af drøftelse af evalueringsresultater med studerende årgang 10 Bilag 10.5e: Praktikevaluering dec. 12 pp Bilag 10.5f: Program for lærermøder om praktik Bilag 10.5g: Kvalitetssikring af praktikken resultater og tendenser pp Bilag 10.5h: Møder med lærere d Bilag 10.5i: Invitation til årligt evalueringsmøde på læreruddannelserne i Holbæk og Roskilde Bilag 10.5j: Kvalitetssikring af praktikken resultater og tendenser Bilag 10.5k: Referat fra mødet d Bilag 10.6: Indbydelse til praktikeftermiddag Bilag 10.7: Deltagerliste fra praktikefternmiddag Bilag 10.8: Power point fra mødet Bilag 10.9: Case fra møder Bilag 10.10a: Praktikskolernes forventninger 14

15 Bilag 10.10b: Læreruddannelsens tiltag Bilag 10.11: Opsamling praktikskolernes forventninger Bilag 10.12: Praktikskolernes evaluering studieåret 2011/12 Bilag 10.13: Lærere i læreruddannelsens evaluering studieåret 2011/12 Bilag 10.14: Opsamling studerende og forslag til tiltag evaluering 2011/12 Bilag 10.15: Opsamling praktikskoler og forslag til tiltag evaluering 2011/12 Bilag 10.16: Opsamling undervisere læreruddannelsen og forslag til tiltag evalueringen 2011/12 Bilag 10.17: Opsamling studerende vinteroptag Bilag 10.18: Opsamling praktikskoler vinteroptag Bilag 10.19: Hovedpunkter fra gruppeinterview med studerende 1. årgang Bilag 10.20: Hovedpunkter fra gruppeinterview med studerende 2. årgang Bilag 10.21: Hovedpunkter fra interview med linjefagslærer fra læreruddannelsen Bilag 10.22: Hovedpunkter fra interview med lærer i de pædagogiske fag fra læreruddannel sen Bilag 10.23: Sammenfatning af interview med studerende Bilag 10.24: Hovedpunkter og tiltag interview med studerende Bilag 10.25: Hovedpunkter og tiltag interview med undervisere i læreruddannelsen Bilag 10.26: Hovedpunkter og tiltag interview med praktiklærere Bilag 10.27: Praktikhæfte 1. årgang Bilag 10.28: Praktikhæfte 2. årgang Bilag 10.29: Praktikhæfte 3. årgang Bilag 10.30: Praktikhæfte 4. årgang Bilag 10.31: Køreplan for praktikken 1. årgang Bilag 10.32: Køreplan for praktikken 2. årgang Bilag 10.33: Køreplan for praktikken 3. årgang Bilag 10.34: Køreplan for praktikken 4. årgang Bilag 10.35: Mail fra praktikkoordinatorerne til studerende januar 2012 Bilag 10.36: Dagsorden lærermøde januar 2012 Bilag 10.37: Brev til studerende vedr. anbefaling af fælles litteratur Bilag 10.38: Dagsorden faggruppemøde d. 6. december Bilag 10.39: Brev til lærere november 2012 Bilag 10.40: Brev fra ledelsen 4. december 2012 Bilag 10.41: Oversigt over tildeling til praktikkontrakt praktik 2012/13 Bilag 10.42: Samlet mødeplan praktikprojekt. 15

16 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Tidligere vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Aktuel vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Tidligere begrundelse, kort resumé: Ekspertpanelet vurderede i 2011, at kvalitetsarbejdet på begge udbud omfattede de forhold, som er centrale for sikringen af kvaliteten. På baggrund af interviewene med de studerende vurderede ekspertpanelet dog, at der ikke var sikkerhed for tilstrækkelig opfølgning på de evalueringer, der fandt sted på udbudsstedet i Roskilde, hvorfor kriteriet kun blev vurderet som delvist opfyldt. Nedenstående vurdering omhandler derfor kun udbudsstedet i Roskilde. Aktuel begrundelse Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet i Roskilde gennemfører systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde og på tilfredsstillende vis sikrer, at der følges op på de evalueringer, som de studerende inddrages i. Efter den tidligere omtalte organisationsændring er praksis nu den samme for alle tre udbud af læreruddannelsen i UCSJ. Således gennemfører udbudsstedet i Roskilde hvert andet år en studentertilfredshedsundersøgelse, der diskuteres i fællesrådet og i lærerrådet. Desuden gennemføres hvert år en elektronisk spørgeskemaundersøgelse om undervisningen. Resultaterne af spørgeskemaet sendes til uddannelseslederen og drøftes i klasserne af underviseren og de studerende. Konklusionerne af disse drøftelser samles i et referat, der sendes til uddannelseslederen med kopi til de studerende. Herefter gennemfører uddannelseslederen klassebesøg, hvor undervisningsevalueringen drøftes med klassen. Herudover har der været gennemført fokusgruppeinterviews med de studerende som opfølgning på evalueringen. Som led i arbejdet med at sikre en bedre opfølgning på evalueringsarbejdet og med at forbedre kommunikationen mellem de studerende og ledelsen på udbudsstedet har uddannelseslederen ligeledes gennemført besøgsrunder. Her besøgte uddannelseslederen 16 klasser, der på forhånd var adviseret om mødet og havde fået udleveret emner for drøftelse, blandt andet studiesociale aktiviteter, anvendelse af Fronter og forventningsafstemning. Denne fremgangsmåde, hvor ledelsen som element i opfølgningen på evalueringerne går i direkte dialog med de studerende, vil fremover blive anvendt på alle UCSJ s udbud af læreruddannelsen. Under besøget udtrykte de studerende, at de oplever evalueringsprocessen som velfungerende, 16

17 og at de samlet set vurderer, at institutionens kvalitetssikring er blevet bedre i løbet af det seneste år. Som eksempler på opfølgning på evalueringerne kan nævnes, at ledelsen har besluttet at arbejde med organiseringen af udbuddet, herunder at tilpasse de studerendes arbejdsopgaver fagene imellem, så alle spidsbelastninger ikke ligger på samme tid, at skabe større klarhed om linjefagsudbud, at skabe bedre kommunikation, blandt andet via Fronter, som der arbejdes på at forbedre, at arbejde på at skabe en bedre studievejledning, blandt andet gennem ansættelse af nye studievejledere, og at skabe bedre studiemiljø. På baggrund heraf vurderer ekspertpanelet, at udbudsstedet i Roskilde nu lever op til kriteriet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 14, supplerende dokumentation, interview med ledelsen, underviserne og de studerende og følgende bilag: Bilag 14.1a: Studentertilfredshedsundersøgelse 2011 Holbæk Bilag 14.1b: Studentertilfredshedsundersøgelse 2011 Roskilde Bilag 14.1c: Årshjul for kvalitetssikring Bilag 14.2a: Referat LR-møde 15. marts 2012 Bilag 14.2b: Referat af fællesrådsmøde d Bilag 14.2c: Referat af fællesrådsmøde d Bilag 14.3: Evaluering af undervisning 2012 Bilag 14.4: Indbydelse fokusgruppeinterviews forår 2012 Bilag 14.5: Opsamling på interview om studietilfredshed Bilag 14.6: Input fra KLM-studerende til forberedelse af ledelse og organisering af uddan nelsen Bilag 14.7: Referat af LR-møde 3. maj 2012 Bilag 14.8: Eksempel på besked om besøg i undervisningen Bilag 14.9: Referat af Fællesrådsmøde d Bilag 14.10: Valg af linjefag for årgang 2010 Bilag 14.11: Valg af linjefag for årgang 2011 Bilag 14.12: Valg af linjefag for meritstuderende Bilag 14.13: Strategipapir Center for studie- og karrierevejledning Bilag 14.14: Ny funktionsbeskrivelse for studentervejledere oktober

University College Capital Att: Karin Kunzendorf. Sendt pr. mail: kk@ucc.dk laererbornholm@ucc.dk

University College Capital Att: Karin Kunzendorf. Sendt pr. mail: kk@ucc.dk laererbornholm@ucc.dk University College Capital Att: Karin Kunzendorf Sendt pr. mail: kk@ucc.dk laererbornholm@ucc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i Professionshøjskolen VIA University College Att.: Lisbeth Sørensen Sendt pr. e-mail: lso@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i sygepleje Akkrediteringsrådet

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Supplerende akkreditering af eksisterende udbud, 2014 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved professionshøjskolen

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Sagsnummer: 2011-619 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen Sjælland University College Campus Roskilde Att.: Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af den eksisterende pædagogiske diplomuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0063 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation ved Professionshøjskolen Metropol

Uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation ved Professionshøjskolen Metropol Uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation ved Professionshøjskolen Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0209/KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0224/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Hindsgaul

Professionshøjskolen Via University College Att.: Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Hindsgaul Professionshøjskolen Via University College Att.: Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Hindsgaul Sendt pr. e-mail: viauc@viauc.dk, hm@viauc.dk, bh@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.dk Akkreditering af nyt udbud

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog Professionshøjskolen University College Sjælland Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog Sendt pr. mail: dbk@ucsj.dk ucsj@ucsj.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Syddanmark Att.: Udviklingschef Alexander von Oettingen Sendt pr. e-mail: avo@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur. Sendt pr.

Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur Sendt pr. e-mail: ach@dalumuc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i PH UC Syddanmark Esbjerg Att.: Søren Vang Rasmussen Sendt pr. e-mail: svr@ucsyd.dk ucvest@ucvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i sygepleje Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-646 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere