BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN"

Transkript

1 BRUGERMANUAL BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN HENKELMAN BV Adresse Veemarktkade 8 / D AE s-hertogenbosch The Netherlands Post adresse P.O. Box CC s-hertogenbosch The Netherlands Tel (+ 31) (0) Fax (+ 31) (0) Internet Version DIG.DK

2 Denne manual omhandler BOXER, MARLIN, FALCON og POLAR serien. De generelle anvisninger gælder for modeller i denne kategori. Henkelman B.V. kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes afvigelser i maskinens specifikationer. Denne manual er udarbejdet omhyggeligt. Henkelman B.V. påtager sig intet ansvar for fejl i manualen og/eller misfortolkninger af manualen. Henkelman B.V. kan ikke drags til ansvar for skader som skyldes anvendelse af reservedele, som ikke er leveret af Henkelman B.V. Henkelman B.V. forbeholder sig ret til ændring af specifikationer eller reservedele, uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Manualen eller dele af denne må ikke kopieres, udskrives eller på anden made mangfoldiggøres, uden tilladelse fra Henkelman B.V. ERSTATNINGSANSVAR 1. Vi påtager os alene det erstatningsansvar som loven foreskriver. 2. Vort erstatningsansvar kan aldrig overstige ordrens samlede beløb. 3. Udover de generelle lovbestemte regler for forretningsforhold og god tro, er vi ikke erstatningspligtige for nogen form for skader, direkte eller indirekte, inklusiv produktionstab, følgeskader eller personskader for modparten eller tredje part. 4. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for skader som skyldes en anvendelse af produktet, til andre formal end det tiltænkte. GARANTI 1. Der ydes 12 måneders garanti på det leverede produkt, dog med nedenstående undtagelser. Garantien er begrænset til fabrikationsfejl og inkluderer derfor ikke nedbrud som involverer dele af produktet, som er udsat for normalt slid. 2. Garantien på dele eller udstyr som er leveret af tredje part, er begrænset til denne leverandørs garanti. 3. Garantien bortfalder hvis produktet anvendes af uautoriserede personer. 4. Garantien bortfalder ligeledes hvis der udføres nogen form for uautoriseret arbejde med, eller modifikationer på produktet. 5. Ved udskiftning af dele under garantien, er den udskiftede del vor ejendom. 6. Hvis kunden helt eller delvist, undlader at opfylde betingelserne i kontrakten, bortfalder garantien, så længe denne situation er gældende. Vore normale salgs- og leveringsbetingelser fremsendes til kunden efter anmodning. Version DIG.DK 2

3 INDHOLD INTRODUKTION / ANSVAR / GARANTI... 2 INDHOLD... 3 MASKINREGISTRERING... 4 VIGTIGT FOR INSTALLATION LÆSES FØRST!!!! VIGTIGT FOR BRUG LÆSES FØRST!!!! 7 ADVARSELSSKILTE... 8 VIGTIGT MASKINDELE... 9 OPSTART OG BETJENING ON/OFF afbryder 11 Sleep funktion 11 Start af maskinen 11 Betjening 12 BETJENINGSPANEL Kontrolpanel version 13 Kontrolpanel layout 14 PROGRAMMERING VEDLIGEHOLDELSE Driftsmode Programmode Andre modes Driftstimetæller Manuel programmering 18 Automatisk programmering Generelt 21 Vigtigt før og under vedligeholdelse 21 Standard vedligeholdelse 22 Vakuumpumpe vedligeholdelse 22 Klargøringsprogram 22 Svejsesystem vedligeholdelse 25 Silikoneholder og lågpakning vedligeholdelse 27 Liste over vedligeholdelsesdele 29 TEKNISKE SPECIFIKATIONER EL-DIAGRAMMER FEJLKODER PNEUMATIK DIAGRAMMER PROBLEMLØSNING FABRIKSINDSTILLINGER SPECIALAPPLIKATIONER Maskine med gasskylning 40 Pakning af flydende produkter 40 Ekstern vakuumering af beholdere 41 VEDLIGEHOLDELSESSKEMA/NOTER AFMONTERING AF FRONTPANEL Version DIG.DK 3

4 FØR MASKINEN TAGES I BRUG, SKAL MASKINREGISTRERINGEN UDFYLDES AF BRUGEREN Maskinen registreres med følgende data. Disse oplysninger vigtige for alle henvendelser vedrørende maskinen. TYPESKILT Relevante data for henvendelser findes på maskinens typeskilt. Typeskiltet er placeret bagpå maskinen. Noter følgende data: 1. MASKINTYPE 2. MASKINNUMMER 3. SPÆNDING KONTROLPANEL DATA Når maskinen startes vises to koder på displayet, før styringen skifter til brugermode. Den første kode angiver softwareversionen for styringen og den anden kode angiver de aktive options. Skriv begge koder ind i nedenstående felter: 4. KODE 1 5. KODE 2 Version DIG.DK 4

5 VIGTIGT FOR INSTALLATION!!! LÆSES FØRST!!! GENERELT Læs omhyggeligt manualen før maskinen tages i brug. Manualen indeholder vigtige anvisninger for opstart, vedligeholdelse og applikationer. Ved problemer som kunne have været undgået ved at studere manualen, bortfalder garantien. Henkelman BV ønsker kunden mange års tilfredshed med maskinen. I tilfælde af problemer står vi naturligvis altid til disposition med råd og vejledning. MILJØ Maskinen skal transporteres i lodret stilling. Maskinen må IKKE vippes, da dette kan skade vakuumpumpen. Placer maskinen på et plant og bæredygtigt underlag. Dette er vigtigt for en fejlfri drift. Sørg for tilstrækkelig plads omkring maskinen, for at sikre god ventilation. Der skal være mindst 5 cm fri plads. Maskinens omgivelsestemperatur skal ligge mellem 5 0 C og 30 0 C. Ved drift under andre temperature, skal leverandøren kontaktes. Placer ALDRIG maskinen tæt på varmekilder eller dampende udstyr (f.eks. en opvasker eller lignende). FORSYNINGSSPÆNDING/JORD Kontroller at forsyningsspændingen svarer til den angivne på typeskiltet. Maskinen skal altid jordforbindes forskriftsmæssigt. Forsyningskablet skal oplægges frit, så det ikke udsættes for mekanisk overlast. Ved skader på kablet skal dette omgående udskiftes. Før der udføres nogen form for vedligeholdelse eller fejlsøgning på maskinen, skal forsyningsspændingen afbrydes. Hvis maskinen hensættes i længere tid, skal forsyningsspændingen afbrydes. Version DIG.DK 5

6 VAKUUMPUMPE Kontroller at der er olie på vakuumpumpen før maskinen startes (se side 16). Start ALDRIG maskinen uden olie på vakuumpumpen. Brug altid den rigtige olietype til pumpen (se side 24). Efter flytning/transport skal olieniveauet kontrolleres, før maskinen sættes i drift. Når maskinen starts første gang eller længere tids stilstand, skal klargøringsprogrammet køres først (se side 22). TILSLUTNING AF GASSKYLNINGSSYSTEM (option) Brug ALDRIG brændbare gasser eller gasblandinger som indeholder meget ilt. Der kan være fare for eksplosioner ved brug af sådanne gasser. Henkelman BV kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes brug af sådanne gasser. Gasflaskerne skal altid være korrekt sikrede. Hvis gasskylning ikke bruges, skal hovedhanen på flasken altid være lukket. Trykket på reduktionsventilen på gasflasken må aldrig indstilles højere end 1 atmosfære. Højere tryk kan skade maskinen. Diameteren på slangekonnektoren er 6 mm (BOXER og MARLIN 42/42 XL), 13 mm (POLAR 2-85 og 2-95), og 8 mm for andre maskiner. Konnektorerne er placeret bagpå maskinen. Kontakt gasleverandør for yderligere oplysninger om gasflasker TILSLUTNING AF EKSTERN TRYKLUFT TIL SVEJSETRYK (option) Trykket må ALDRIG indstilles højere end 1 atmosfære, højere tryk kan skade maskinen. Kun ren og tør trykluft må bruges til eksternt svejsetryk. Diameteren på slangekonnektoren er 6 mm (bagpå maskinen). Kontakt gasleverandør for yderligere oplysninger om trykluft. Version DIG.DK 6

7 VIGTIGT FOR BETJENING!!! LÆSES FØRST!!! GENERELT Pak aldrig produkter som kan skades under eller efter vakuumering. Levende organismer må aldrig vakuumeres. Se manualen ved tvivl om betjening eller funktion. Hvis manualen ikke giver løsningen, kontakt da leverandøren. Garanti og ansvar bortfalder hvis skaden skyldes reparationer eller ændringer, som er udført af kunden. Kontakt altid vor serviceafdeling ved fejlfunktioner. Ved funktionsfejl skal maskinen stoppes og sikres mod genindkobling, ved at afbryde forsyningsspændingen. VEDLIGEHOLDELSE GENERELT Det er vigtigt at maskinen servicers regelmæssigt, for at sikre en optimal drift og en god tilstand på maskinen. Denne vedligeholdelse er beskrevet tydeligt på side 15. Hvis de foreskrevne intervaller ikke overholdes, bortfalder garantien. Det samme er gældende ved mangelfuld vedligeholdelse. Afbryd altid forsyningsspændingen før der udføres nogen form for vedligeholdelse på maskinen. Ved tvivl om vedligeholdelsesarbejdet eller hvis maskinen ikke fungerer korrekt, kontakt da vor tekniske afdeling. TRANSPARENT LÅG Placer aldrig maskinen nær varmekilder, dette kan skade låget. Placer aldrig varme, skarpe eller tunge objekter på låget, dette kan skade låget. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af låget. Kontroller låget for revner mindst en gang om ugen. Ved synlige revner i låget skal maskinen OMGÅENDE slukkes og først tages i brug igen når låget er udskiftet. Hvis arbejdet fortsættes er der fare for at låget imploderer. Ved drift med et revnet låg, bortfalder alle garanti- og erstatningskrav. Det transparente låg skal udskiftes hvert 4 år, som en del af den forebyggende vedligeholdelse. Version DIG.DK 7

8 VAKUUMPUMPE Kontroller jævnligt niveauet og kvaliteten af olien i pumpen. Ved for lav oliestand eller for dårlig kvalitet, skal der efterfyldes hhv. olien skal udskiftes (se side 23). Lad pumpens klargøringsprogram køre mindst en gang før olien udskiftes (se side 22). Brug altid den foreskrevne olietype (se side 24). Brug klargøringsprogrammet mindst en gang om ugen for at sikre en lang og sikker pumpedrift (se side 22). BRUG AF GASSKYLNINGSSYSTEM (option) Brug ALDRIG brændbare gasser eller gasblandinger som indeholder meget ilt. Der kan være fare for eksplosioner ved brug af sådanne gasser. Henkelman BV kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes brug af sådanne gasser. Gasflaskerne skal altid være korrekt sikrede. Hvis gasskylning ikke bruges, skal hovedhanen på flasken altid være lukket. Trykket på reduktionsventilen på gasflasken må aldrig indstilles højere end 1 atmosfære. Højere tryk kan skade maskinen. Kontakt gasleverandør for yderligere oplysninger om gasflasker ADVARSELSSKILTE PÅ MASKINEN!!! BEMÆRK korrekt forsyningsspænding. Sæt stikket forsvarligt i udtaget. Skal jordforbindes forskriftsmæssigt. Under vedligeholdelse eller ved hensætning, skal forsyningsspændingen afbrydes. Brug ALDRIG brændbare gasser eller blandinger med meget ilt. Dette kan medføre fare for eksplosioner Ved brug af ovenstående bortfalder alle garantikrav og ansvar for Henkelman BV. Version DIG.DK 8

9 VIGTIGE MASKINDELE BOXER SERIE MARLIN SERIE Vakuumkammer Sidesnit BOXER maskiner MARLIN maskine set bagfra BOXER maskine set bagfra Svejsebom i vakuumkammer monteres med et kliksystem 2. Silkoneholdere monteret på transparent låg 3. Gasskylningsdyser 4. Gummipakning i låg for hermetisk lukning 5. Gasfjedre for åbning af låg efter maskincyklus 6. Vakuum / Ventilationsåbning 7. Kontrol panel 8. Vakuummeter 9. ON/OFF Afbyrder 10. Hovedafbryder (kun MARLIN serie) 11. Oilaftapning 12. Oilpåfyldning 13. Skueglas 14. Forsyningskabel 15. Sikringsholder med sikring (kun BOXER serie og MARLIN 42 og 42 XL) 16. Gastilslutning, bemærk max 1 Bar 17. Typeskilt 18. Advarselsskilt Udseendet kan variere fra maskinen til maskine Version DIG.DK 9

10 FALCON SERIE POLAR SERIE FALCON og POLAR enkelt kammer model set bagfra Inderside låg POLAR serie POLAR dobbelt kammer model med åben side 1 1. Svejsebom monteret med bolte 2. Silikoneholder på holdere i vakuumkammer (FALCON) eller på arbejdsplade (POLAR) 3. Gasdyser monteret på silikoneholdere 4. Gummipakning i låg for hermetisk lukning 5. Vakuum / Dekompression / Sugerør 6. Kontrolpanel 7. ON/OFF Afbryder 8. Vakuummeter 9. Hovedafbryder 10. Olieaftapning 11. Oliepåfyldning 12. Skueglas 13. Oliefilterhus 14. Forsyningskabel 15. Gastilslutning, bemærk max. 1 bar 16. Tryklufttilslutning, bemærk max. 1 bar 17. Typeskilt 18. Advarselsskilt Udseende kan variere fra maskine til maskine POLAR dobbelt kammer model set bagfra Version DIG.DK 10

11 START OG BETJENING AF MASKINEN AFBRYDER HOVEDAFBRYDER Afbryderen bruges til at tænde og slukke for maskinen. FORSIGTIG Afbryderen afbryder ikke spændingen til maskinen komplet. For BOXER serien, MARLIN 42, MARLIN 42 XL og andre modeller som kører på 1 fase, er det nødvendigt at fjerne stikket fra udtaget på væggen, for at afbryde al spænding til maskinen. For andre MARLIN modeller, FALCON serien, POLAR serien og andre modeller som kører på trefaset forsyning, skal hovedafbryderen slukkes for at gøre maskinen spændingsløs. Sørg for at maskinen er helt spændingsløs, før der udføres nogen form for vedligeholdelse på maskinen. BOXER serien / MARLIN 42 & 42 XL Når maskinen er tændt kører vakuumpumpen kun under vakuumcyklussen. MARLIN / FALCON / POLAR serien Når maskinen er tændt kører pumpen kontinuerligt. De 3-fasede pumper kræver længere opvarmningstid og start og stop ad disse vil reducere levetiden. Hvis maskinen er tændt, men ikke bruges, slukker pumpen automatisk efter 10 minutter. Dette er for at undgå at olien overophedes og reducere tilsmudsningen af filteret. Dette kaldes sleep funktionen. SLEEP FUNKTION På modellerne: Marlin, Falcon og Polar, er sleep funktionen sat til som standard. Dette betyder at pumpen stopper efter 10 minutter, hvis maskinen ikke bruges. Når låget lukkes starter cyklussen og pumpen samtidigt. START AF MASKINEN Når maskinen er tilsluttet og hovedafbryderen er tændt, kan maskinen tændes via afbryderen. Når maskinen startes vises der to koder på displayet, før panelet skifter til driftsstatus. Den første kode angiver softwareversionen og den anden kode angiver maskinens aktive optioner. Husk at notere begge koder på side 4 i manualen. Dette er VIGTIGT for leverandøren, ved alle henvendelser. Når der er skiftet til brugermode er maskinen klar til brug. Hvis maskinen er ny eller ikke har været brugt i længere tid, er det VIGTIGT at køre klargøringsprogrammet for pumpen (15 minutter). Se side 17 for anvisninger vedrørende dette. Efter skift til brugermode kan displayet vise [ OIL ]. Dette betyder at driftstimetælleren er sat til og at det indstillede timetal er nået. Timetælleren er slået fra som standard, men brugeren kan aktivere denne som en hjælp til at huske vedligeholdelsesintervallerne. Hvis [Oil] vises på displayet, kan maskinen stadigt bruges, men det anbefales at slukke timetælleren eller nulstille denne. Kontakt leverandøren for yderligere information om indstilling af driftstimetælleren. Version DIG.DK 11

12 STANDARDBETJENING AF MASKINEN 1. Tænd maskinen via afbryderen. Varm pumpen op via klargøringsprogrammet, hvis maskinen har stået stille i længere tid (se side 22). 2. Fyld vakuumposen med produkt. Vælg en korrekt posestørrelse som lægger sig pænt omkring produktet, men som ikke er for stor. Vær opmærksom på hygiejnen omkring denne håndtering. Emballage, produkt og hænder skal være ren og gerne tørre. 3. Læg vakuumposen i kammeret. Den åbne side skal ligge over svejsebommen, dog må posen ikke rage ud fra kammeret. Hvis produktet er meget lavere end højden på svejsebommen, skal de medfølgende indlægsplader bruges.. Dette letter funktionen og reducerer cyklustiden. 4. Vakuumposen må ikke folde over svejsebommen. 5. Ved gasskylningssystem skal posens åbning trækkes ind over gasdysen (se skitse). 6. Hvis svejsebommen er længere end poseåbningen kan der placeres flere poser ad gangen. Poserne må dog aldrig overlappe hinanden på svejsebommen. Hvis der er flere svejsebomme kan disse naturligvis bruges samtidigt. 7. Via [PROG] tasten vælges det ønskede program, se side 18 for programmering. 8. Luk låget, maskinen starter automatisk den fulde cyklus for de installerede funktioner. Låget åbnes automatisk når sidste funktion ventilation er afsluttet. 9. Om nødvendigt kan cyklussen afbrydes helt eller delvist ved at trykke på tasten [VAKUUM STOP] eller [STOP] tasten. Tasten [VAKUUM STOP] afbryder den aktive funktion (vakuum eller svejsning) og springer automatisk videre til næste funktion. [STOP] tasten afbryder hele cyklussen og skifter direkte til ventilation. 10. Det pakkede produkt kan fjernes fra maskinen. 11. Hvis maskinen er forsynet med klippesystem kan den resterende flap rives af vakuumposen. SIKKERHED og PRODUKTBESKYTTELSE Pakkeprocessen kan afbrydes helt eller delvist når som helst: Stop aktiv funktion, tryk på tasten [VAKUUM STOP] Stop cyklussen helt, tryk på [STOP] tasten OPTIMALT OG EFFEKTIVT PAKKERESULTAT Brug poser af korrekt størrelse og god kvalitet Fyld maksimalt 75 % produkt i posen Placer vakuumposen uden folder på svejsebommen (brug indlægsplader efter behov) Version DIG.DK 12

13 KONTROLPANEL KONTROLPANEL VERSION Generelt Det digitale kontrolpanel har 9 forvalgsprogrammer, som kan programmeres individuelt med forskellige funktionsværdier. Program 0 kan ikke indstilles, dette bruges til service og test. En programcyklus er et komplet sæt af funktioner som maskinen kører gennem, under pakningen. Kontrolpanelet har et driftsmode og et programmeringsmode. Driftsmode bruges under drift til valg af programnummer. De indstillede værdier kan ses i driftsmode, men ikke ændres. Program mode bruges til at ændre de indstillede værdier. Kontrolpanelet er som standard forsynet med et klargøringsprogram til regelmæssig vedligeholdelse af pumpen og to STOP taster til afbrydelse af hele programmet eller den aktuelle programdel. Ligeledes er den en række serviceprogrammer. Kontakt leverandøren vedrørende disse. Digital tidsstyring Digital sensorstyring Værdien for alle aktive funktioner kan indstilles på en bestemt tid. Vakuumfunktion, gasskylning (option) og ventilation, kan indstilles i hele sekunder, op til 99 sekunder. Svejsefunktionen kan indstilles i tiendedele sekunder op til 6.0 sekunder. Værdien for vakuumfunktion og gasskylning (option) kan indstilles som en procentdel af vakuummet. Dette er procentdelen af vakuumtrykket i kammeret i forhold til det udvendige tryk på 1 atmosfære (0 %). Den maksimale indstilling er 99 %. Dette betyder at kammeret skylles med gas til 30 % undertryk i forhold til 1 atmosfæres tryk. Dette udtrykkes ofte som 70 % (99+ % - 30 % = 70 %). Tiden for ventilation kan indstilles i hele sekunder op til 99 sekunder. Tiden for svejsning kan indstilles i tiendedele sekunder op til 6 sekunder. Den digitale sensorstyring er standard for VAKUUM PLUS funktionen. VAKUUM PLUS funktionen er en tidsstyret ekstra vakuumfunktion for ekstra tid efter 99 % værdi for vakuumfunktion (kun hvis vakuum er sat til 99 %). Denne funktion bruges til fjernelse af eventuel restluft i pakken. Kontakt leverandør for oplysninger om specielle betjeningspaneler. Version DIG.DK 13

14 KONTROLPANEL LAYOUT Lille display Viser aktive programdele og program mode. 2. Stort display Viser aktuel funktionsværdi under programcyklus eller den indstillede værdi under drift og program mode. 3. PROG 0-9 tast Vælger programnummer i drift eller programmering. 4. REPROG tast Skifter fra drift til programmering og omvendt. Efter indstilling af en værdi skal tasten altid bruges til kvittering af ændringen, for at gemme denne i hukommelsen. 5. FUNKTIONSTAST Vælger funktion for det aktuelle program. Funktionen er valgt hvis lampen foran funktionen lyser. 6. KLARGØRINGSTAST Starter klargøringsprogrammet (varer 15 minutter), Se side 22 for yderligere oplysninger. 7. FUNKTIONSLAMPER Lampen foran funktionsindikatoren lyser når funktionen er aktiv eller hvis funktionen er valgt under programmering. Specielle bemærkninger Der findes en ekstra tidsstyret vakuumfunktion for digital sensorstyring, VAKUUM PLUS funktionen. Denne vises ikke på displayet. VAKUUM PLUS funktionen kan kun aktiveres hvis vakuummet er indstillet til 99 % VAKUUM PLUS funktionsvisning under cyklus: Vakuumindikatorens lys forbliver tændt efter at 99 % vakuum er nået, i den indstillede tid for VAKUUM PLUS. Under VAKUUM PLUS cyklussen lyser en prik i nederste højre hjørne af det store display. Visning under drift og programmering: hvis VAKUUM PLUS tiden aktiveres under det valgte program, lyser en lille prik nederst til højre på displayet, under drift og programmering. Hvis funktionen vælges via funktionstasterne, vil indikatoren foran VAKUUM tænde 2 gange, og vakuum procent og vakuum plus tid vises i rækkefølge. Hvis maskinen er forsynet med gasskylning og denne funktion aktiveres, for det aktuelle program, vises en prik forneden til højre på det lille display, når det pågældende programnummer vælges. Version DIG.DK 14

15 8. + / STOP VAKUUM Funktion under cyklus Funktion programmering 9. - / STOP tast Funktion under cyklus Funktion programmering Afbryder den aktive funktion under programforløb. Cyklussen går omgående videre med næste funktion. Hæver værdien for den valgte funktion. Afslutter hele programforløbet. Cyklussen skifter omgående til ventilation. Reducerer værdien for den valgte funktion. 10. Vakuummeter Viser vakuumtrykket i vakuumkammeret. Se nedenstående tabel for forhold mellem vakuummeter og procentdel vakuum. Position vakuummeter Vakuum procent Afbryder Afbryderen bruges til at tænde og slukke maskinen med. Afbryder alle enheder i maskinen. Forsigtig, afbryderen afbryder ikke al spænding til maskinen. DRIFTSMODE Når maskinen tændes skifter den til driftsmode, efter at de 2 koder er vist (se side 4). Driftsmode er standardindstilling for kontrolpanelet til pakning af produkter. Indstillingsværdier kan ikke ændres her. Via PROG tasten og funktionstasterne kan de forskellige værdier aflæses. Hvis maskinen er klar til pakning og der er produkt i kammeret, skal der blot vælges produkt via [PROG] tasten og derefter skal låget lukkes. Programcyklussen starter nu automatisk og kører gennem alle funktionerne. Beskrivelse af programcyklus for digital tidsstyring 1. Vælg program nummer via PROG tast og lille display. Hvis det pågældende program omfatter gasskylning, vises en prik nederst til højre på det lille display. 2. Luk låget. 3. Vakuumfunktion Maskinen starter vakuumering af kammeret. Lyset foran [VAKUUM] tænder. Stort display: tæller tiden ned i sekunder (max. 99 sek.). Vakuummeter stiger mod venstre. Version DIG.DK 15

16 4. Gasskylning Når vakuumeringen er afsluttet starter gasskylningen af kammeret. (option) Lampen foran [GAS] tænder. Stort display: tæller ned i sekunder (max. 99 sek.). Vakuummeter falder mod højre. 5. Svejsefunktion Når vakuumering er gasskylning er afsluttet starter svejsefunktionen. Lampen foran [SEAL] tænder. Stort display: tæller ned i tiendedele sekunder (max. 6.0 sec.). Vakuummeteret forbliver uændret. 6. Soft ventilation funktion Efter svejsning starter softventilationen en langsom ventilering af kammeret. (option) Lampen foran [SOFT AIR] tænder. Stort display: tæller ned i sekunder (max. 99 sek.). Vakuummeter flader mod højre. 7. Ventilationsfunktion Efter svejsning eller softventilation starter ventileringen af kammeret til 1 atmosfæres tryk og låget åbner. Alle funktionslamper er slukket. Stort display: linjer kører op og ned til låget er åbent. Vakuummeter går tilbage til nulstilling og låget åbner automatisk. 8. Produkterne kan nu fjernes. Beskrivelse af programcyklus for digital sensorstyring 1. Vælg program nummer via PROG tast og lille display. Hvis det pågældende program omfatter gasskylning, vises en prik nederst til højre på det lille display. Hvis det valgte program har VAKUUM PLUS funktion, vises en prik nederst til højre på det store display. 2. Luk låget. 3. Vakuumfunktion Maskinen starter vakuumering af kammeret. Lyset foran [VAKUUM] tænder. Stort display: viser vakuumprocent op til indstilling (max. 99 %) og en prik nederst til højre hvis VAKUUM PLUS funktion er aktiveret. Vakuummeter stiger mod venstre. 4. VAKUUM PLUS funktion Maskinen fortsætter vakuumering efter at 99 % er nået. (option) Lampen foran [VAKUUM] tænder. Stort display: tæller tiden ned i sekunder (max. 99 sek.). En prik vises nederst til højre. Vakuummeteret stiger svagt til venstre. Bemærk: kræver at vakuumindstillingen er sat til 99 %. 5. Gasskylning Når vakuumering er afsluttet starter gasskylningen og blæser gas ind i vakuumkammeret. (option) Lampen foran [GAS] tænder. Stort display: tæller vakuumprocent ned til min. 30 %. Vakuummeter falder mod højre. Version DIG.DK 16

17 6. Svejsefunktion Når vakuumfunktionen eller gasskylningen er afsluttet, starter svejsefunktionen med svejsning af posen (poserne). Lyset foran [SEAL] tænder. Stort display: tæller tiden ned i tiendedele sekunder, starter fra den indstillede tid (max. 6.0 sek.). Aflæsningen på vakuummeteret forbliver den samme. 7. Softventilation Efter svejsning starter softventilationen med langsomt at ventilere kammeret. (option) Lampen foran [SOFT AIR] tænder. Stort display: tæller tiden ned i sekunder (max. 99 sek.). Vakuummeter falder langsomt mod højre. 8. Ventilationsfunktion Efter afslutning af svejsning eller softventilation starter ventilationen, denne ventilerer kammeret til 1,0 atmosfære og låget åbner. Alle funktionslamper er slukket. Stort display: linjer kører op og ned indtil låget er åbent. Vakuummeteret kører tilbage til nul og låget åbnes automatisk. 9. Produkterne kan nu fjernes. PROGRAM MODE Program mode bruges til at ændre funktionsværdier i programmerne. Se side for information om programmering. ANDRE MODES Kontrolpanelet er også forsynet med en række serviceprogrammer, som kan være nyttige under vedligeholdelse eller reparation. Klargøringsprogrammet for pumpen er det mest brugte serviceprogram (se beskrivelse på side 22). Driftstimetæller En af servicefunktionerne er driftstimetælleren, som bruges til at indikere regelmæssige servicekrav. Denne funktion indstiller timetallet som pumpen kører for hver 10 timer. Bemærk at for BOXER serien og MARLIN XL, kører pumpen ikke kontinuerligt. Når det indstillede timetal nås, vises beskeden [OIL] på displayet (se side 11). Maskinen kan stadigt bruges, men beskeden vil blive ved med at komme frem på displayet. Fabriksindstillingen for timetælleren er OFF (slukket). Følgende trin bruges til at aktivere timetælleren eller nulstille denne: Tryk på tasten FUNKTIONSTASTEN i mindst 3 sekunder. Efter 3 sekunder vises antal driftstimer i 2 sekunder. Efter 2 sekunder vises det indstillede antal driftstimer. Når timetælleren slukkes vises antal driftstimer ikke, i stedet vises beskeden [OFF] hvis tasten aktiveres i 3 sekunder. Den oprindelige indstilling kan ændres via + og tasterne (fra 0 til 990 timer). Ved indstilling på 0 vises den næste tid automatisk. Nye indstillinger gemmes via tasten REPROG. Det aktuelle timetal nulstilles samtidigt. Efter tryk på REPROG tasten, skifter kontrolpanelet automatisk til driftsmode. Version DIG.DK 17

18 PROGRAMMERING Funktionsværdierne for et valgt program kan ændres via manuel eller automatisk programmering. For enheder, område og grænser, se foregående afsnit KONTROLPANEL. 10 programmer kan vælges og indstilles, nummer 0 til 9. Bemærk: program 0 kan ikke programmeres. Værdierne i dette program er for service og reference brug. MANUEL PROGRAMMERING Udgangspunkt: maskine i normal driftsmode og låget åbent A. Vælg det ønskede program via PROG 0-9 tasten for indstilling af funktionsværdier. Programnummeret vises på det lille display. B. Tryk på tasten REPROG for at skifte til programmering. Programnummeret blinker nu på displayet. C. Vælg den ønskede funktion via tasten FUNKTIONSTASTEN. Indikatorlampen foran funktionen tænder. Bemærk: Svejsefunktion for 1-2 klippesvejsning For denne funktion vil indikatoren tænde 2 gange hvis den vælges. Første gang for indstilling af svejsetid og anden gang for indstilling af klippetid. Bemærk: Digital sensorstyring For denne funktion vil indikatoren tænde 2 gange hvis den vælges. Første gang er for vakuumfunktion (%). Anden gang er for vakuum plus funktion (tidslængde), se side 14,16. D. Digital tidsstyring Indstil den ønskede tid via + og tasterne. Digital sensorstyring Indstil det ønskede vakuum i % for den aktuelle funktion, via + og tasterne Bemærk Indstillingsværdier vises på det store display. Funktionerne vakuum plus (sensorstyring), gasskylning og softventilation kan afbrydes efter ønske i programmet. For at slukke funktionen, tryk på tasten til OFF vises på displayet. E. Gentag trin C og D for indstilling af andre funktionsværdier. F. Tryk på tasten REPROG efter indstilling af alle relevante funktioner i programmet. Styringen skifter derved automatisk tilbage til driftsmode og maskinen er klar til brug. De nye indstillede værdier er nu indlæst i programmet. Version DIG.DK 18

19 AUTOMATISK PROGRAMMERING Udgangspunkt: Maskine i normalt driftsmode og låget åbent. A. Vælg det ønskede program via PROG 0-9 tasten. Programnummeret vises på det lille display. B. Tryk derefter på tasten REPROG for at skifte til programmering. Programnummeret blinker på det lille display. Luk låget. Maskincyklussen starter automatisk. C. VAKUUM FUNKTION Digital tidsstyring Tiden øges. Så snart vakuummeteret når 1 tryk på tasten STOP VAKUUM. Maskinen skifter automatisk til næste funktion. Bemærk: digital tidsstyring Lad vakuumfunktionen køre 2 til 4 sekunder længere når 1 er nået, således at eventuelt indespærret luft i pakken suges ud. Digital sensorstyring Vakuumprocenten øges. Så snart værdien når 99 % tryk på tasten STOP VAKUUM. Maskinen skifter automatisk til næste funktion. Bemærk Hvis der ikke kræves fuldt vakuum, tryk da på tasten STOP VAKUUM når det ønskede vakuum er nået. D. VAKUUM PLUS FUNKTION (kun med digital sensorstyring) Digital sensorstyring Tiden øges. Tryk på tasten STOP VAKUUM på den ønskede tid. Maskinen skifter automatisk til næste funktion. Bemærk VAKUUM PLUS funktionen kan kun deaktiveres via manuel programmering. VAKUUM PLUS funktionen kører kun hvis VAKUUM funktion er indstillet til 99 %. E. GASSKYLNING (option) Digital tidsstyring Tiden øges. Så snart vakuummeteret når det indstillede undertryk, tryk på tasten STOP VAKUUM. Maskinen skifter automatisk til den næste funktion. Digital sensorstyring Vakuumprocenten falder. Så snart den ønskede vakuumværdi nås, tryk på tasten STOP VAKUUM. Maskinen skifter automatisk til den næste funktion. Bemærk Det mindst tilrådelige undertryk er 0.5 bar eller 50 % vakuum. Det mindste undertryk der kan indstilles er 0.3 bar eller 30 %. GASSKYLNING kan kun deaktiveres i manuel programmering. Version DIG.DK 19

20 F. SVEJSEFUNKTION Kan kun programmeres manuelt. For automatisk programmering vil den indstillede tid køres og maskinen skifter automatisk til næste funktion. G. SOFTAIR FUNKTION / GEM FUNKTIONSVÆRDIER I PROGRAM Digital tids- og sensorstyring Tiden øges. Så snart indstillingen nås, tryk på tasten STOP VAKUUM. Herefter starter softair funktionen og låget åbner. Værdierne gemmes automatisk og kontrolpanelet skifter automatisk tilbage til driftsmode. Maskinen er klar til brug. Bemærk Softair funktionen kan kun deaktiveres via manuel programmering. SPECIELT VEDRØRENDE PROGRAMMERING For digital sensorstyring Værdien som indstilles for gasskylning er den endelige vakuumprocent i kammeret efter gasskylning. Hvis denne f.eks. indstilles til 99 % og gasskylningen sættes til 60 %, betyder dette at der skylles med gas til der er 60 % vakuum og 40 % gas i kammeret (reelt 39 %). For automatisk programmering Kontroller at alle funktioner er aktiveret i det valgte program. Det vil sige at funktionen er tildelt en værdi. Hvis værdien er OFF betyder det at funktionen ikke er aktiveret og derfor ikke inkluderes i programcyklussen. For maskiner med gasskylning (option) Hvis et program sættes op med gasskylning, indikeres dette via en prik i nederste højre hjørne på det lille display, når dette program vælges. For maskiner med sensorstyring (option) Hvis et program sættes op med sensorstyring, indikeres dette via en prik i nederste højre hjørne på det store display, når dette program vælges. Hvis en funktionsværdi er sat til OFF, kan denne kun aktiveres via manuel programmering. Kontakt leverandør vedrørende oplysninger om programmering. Version DIG.DK 20

21 MASKINVEDLIGEHOLDELSE GENERELT Regelmæssig, grundig vedligeholdelse er afgørende for maskinens levetid, for at undgå funktionsfejl og for at opnå et optimalt pakkeresultat. Hvis maskinen bruges intensivt (over 4 timer pr. dag) anbefales et serviceeftersyn hver 6 måned. I andre tilfælde vil et årligt eftersyn være tilstrækkeligt, dog afhængigt af miljø og produkter. Der er dog også mindre vedligeholdelsesopgaver som skal udføres regelmæssigt og som brugeren selv kan udføre. Den følgende side viser en oversigt over disse opgaver. VIGTIGT FØR OG UNDER VEDLIGEHOLDELSE Før der udføres nogen form for vedligeholdelse på maskinen, skal forsyningsspændingen afbrydes og sikres mod utilsigtet indkobling. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt eller frembringer unormal støj, skal afbryderen omgående slukkes og en servicetekniker tilkaldes. Hvis maskinen er forsynet med gasskylning, skal gashanen altid lukkes før der udføres nogen form for vedligeholdelse på maskinen. Sørg for at trykket aldrig er over 1 atmosfære. Højere tryk kan medføre skader på maskine. Brændbare gasser må ALDRIG bruges. Ved rengøring af transparente låg, må der ALDRIG bruges midler som indeholder opløsningsmidler. Kontroller mindst en gang om ugen om der er opstået revner i låget. I tilfælde af dette skal maskinen omgående afbrydes og en servicetekniker tilkaldes. Højtryksrensning er ikke tilladt, dette kan medføre alvorlige skader på maskinens elektroniske dele og andre dele af maskinen. Vand må aldrig trænge ind i udsugningsdysen eller pumpens udblæsningshul. Dette kan medføre uoprettelige skader på pumpen. Større serviceopgaver bør overlades til en autoriseret servicetekniker. BOXER og MARLIN 42 og 42XL maskiner er beregnet til maksimalt 5 timers drift pr. dag. Andre maskiner er beregnet il 8 timers daglig drift. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes en overskridelse af denne grænse uden forudgående aftale. Maskine skal flyttes og transporteres i lodret stilling. Maskinen må IKKE vippes, da dette kan medføre skader på pumpen. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes en tilsidesættelse af vedligeholdelsesanvisningerne i denne manual. I tvivlstilfælde bør leverandøren kontaktes. Version DIG.DK 21

22 STANDARD VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINEN Daglig Ugentlig Hver 6 måned Rengør vakuumkammer, låg og hus med en fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmidler som indeholder opløsningsmidler. Brug aldrig højtryksrenser. Kontroller olieniveau, udskift olien hvis denne er grumset og fyld op efter behov. Se side 23. Aktiver klargøringsprogrammet for pumpen mindst en gang om ugen. Kontroller svejsebom for skader. Udskift teflontapen/svejsetråden hvis svejsningen ikke længere er tilfredsstillende, se side 26. Kontroller lågpakning og udskift hvis denne er skadet eller strukket, se side 27. Kontroller låget for revner. Ved synlige revner skal maskinen omgående afbrydes og en servicetekniker tilkaldes. Udskift olien. Årligt Kontroller oliefilter for tilstopning. Udskift ved tilstopning, se side 24. Tilkald servicetekniker. Hvert 4 år Udskift transparent låg og gasfjedre. Udskift svejsecylinder og membraner. VAKUUMPUMPE VEDLIGEHOLDELSE Regelmæssig vedligeholdelse af pumpen er meget vigtig, for at sikre en lang og korrekt drift. Følgende opgaver er vigtige for en korrekt vedligeholdelse. Hvis maskinen bruges regelmæssigt tilrådes et årligt eftersyn af pumpen. Dette bør udføres af en autoriseret servicetekniker. Klargøringsprogram Klargøringsprogrammet sikrer at pumpen renses grundigt. Under programmet kommer pumpen og olien op på driftstemperatur, således at olien bedre kan absorbere fugt og urenheder og filtrere disse. Den høje temperatur får eventuel fugt til at fordampe og derved nedsætte risikoen for korrosion i pumpen. Programmet varer 15 minutter og bør køres mindst 1 gang om ugen. Tænd maskinen, tryk på tasten for klargøringsprogram og luk låget. Programmet kører automatisk. Under programmet viser displayet skiftende prikker. Programmet kan afbrydes via [STOP] tasten, det er dog vigtigt for en god vedligeholdelse, at programmet køres helt igennem, stop derfor kun programmet hvis dette er absolut nødvendigt. Programmet bør også køres før maskinen tages i brug første gang og hvis maskinen har stået stille i længere tid. Programmet er især vigtigt før et olieskift. Version DIG.DK 22

23 Udskiftning/påfyldning af olie Olieniveauet og kvaliteten skal kontrolleres mindst 1 gang om ugen. Til dette findes der et skueglas. Efterfyld hvis olieniveauet er for lavt. Udskift olien hvis den er grumset. Olien skal udskiftes mindst hver 6 måned. BOXER serien Oliepåfyldning 2. Olieaftapning 3. Skueglas 4. Olieskilt Brug altid den korrekte olietype til pumpen. 2 Pas på varme oliedampe under aftapning. MARLIN / FALCON / POLAR serien Aftapning Hvis olien er hvid eller grumset skal den udskiftes. Før olien aftappes skal klargøringsprogrammet køres, således at fugt og snavs opsuges af olien og denne lettere kan aftappes. Efter programmet fjernes aftapningsproppen. FORSIGTIG, når proppen løsnes kan der komme varme oliedampe. Lad nu olien løbe ned i en passende opsamlingsbakke. Når olien er løbet ud vippes maskinen lidt, for at få det sidste olie ud. Skru nu proppen i igen. Placeret bagpå maskinen, udseendet kan variere. Påfyldning Efter aftapning eller hvis niveauet er faldet, skal der påfyldes olie. Påfyldningsproppen fjernes med en fastnøgle og pumpen kan derefter fyldes med olie. Vær opmærksom på den rigtige mængde (se side 24). BEMÆRK: Påfyld kun små mængder ad gangen. Fyld op til toppen af markeringen. BEMÆRK: Husk at skifte oliefilter før påfyldning. Olietyper og mængder Det er vigtigt at bruge den korrekte type og mængde til pumpen. Forkert eller for meget olie kan skade pumpen. Maskinens omgivelsestemperatur er også vigtig, se tabellen på næste side for mængde og type i forhold til omgivelsestemperaturen. Godkendte typer af standard olie er Shell Vitrea, Aral Motanol GM, BP Energol CS, eller Texaco Regal R+ O med tilhørende viskositet. Hvis maskinen ligger udenfor normale specifikationer vedrørende omgivelsestemperatur, kontakt leverandøren af maskinen eller Henkelman BV. Version DIG.DK 23

24 Maskintype Pumpe kapacitet Vol. (liter) Standard Olietype o C Ambient Temperature Kold Olietype 5-10 o C Varm Olietype o C BOXER m 3 /h 0.4 Viskositet VG 32 VM 32 VS 32 BOXER 42 / 42 XL - MARLIN 42 / 42 XL 021 m 3 /h 0.4 Viskositet VG 32 VM 32 VS 32 MARLIN m 3 /h 1.0 Viskositet VG 32 VM 32 VS 32 MARLIN 52 / 90 - FALCON 52 / 2-60 POLAR 52 / m 3 /h 1.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 FALCON POLAR m 3 /h 2.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 POLAR m 3 /h 5.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 POLAR 2-85 / m 3 /h 7.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 Maskiner leveres med standard olietype.. Kapaciteten for modeller med 063 m3/h pumpe og 60Hz spænding er 2.0 liter i stedet for 1.0 liter. Udskiftning af oliefilter Pumperne på alle modeller undtagen BOXER serien og MARLIN 42 & 42 XL har oliefiltre. Ved udskiftning af olie skal filtrene også udskiftes. Oliefilteret er skruet bagpå oliefilterhuset. Ved olieskift aftappes først olien og derefter skrues filteret af og et nyt monteres. Nu kan der påfyldes olie. For korrekt filtertype, se side 29. Kontrol og udskiftning af oliefilter Oliefilter Der findes et eller flere filtre i pumpen som opfanger og filtrerer oliedampe. Disse fíltre vil blive mættet med oliedampe efter en tid og skal derfor udskiftes. Normalt for hver 12 til 18 måned. Hvis filtrene er mættede er det ikke muligt at opnå maksimalt vakuum. Filterhustyper Filterhuset kan være placeret på siden af maskinen eller bagpå. Udseendet kan variere fra maskine til maskine m3/h m3/h m3/h Version DIG.DK 24

25 Udskiftning af oliefiltre Åbn maskinen for adgang til pumpen Skru afdækningen af filterhuset Filteret er placeret bag holdebøjlen. Løsn holdebøjlen med en tang Placer og spænd det nye filter, kontroller at pakningen sidder korrekt i huset. Skru afdækningen på igen. Skru afdækningspladen på maskinen igen. Fjern bøjle og filter fra huset. Pas på at filterpakningen ikke efterlades i huset. Pumper og hus kan variere fra maskine til maskine. Brug altid korrekt filtertype, se side 29 for filtertypei forhold til pumpetype. Arbejdet bør udføres af en autoriseret servicetekniker. VEDLIGEHOLDELSE AF SVEJSESYSTEM Alle eller nogle af følgende systemer kan findes i BOXER/MARLIN/FALCON/POLAR serien. Det er vigtigt at kende det aktuelle system. DOBBELT SVEJSNING 2 x 3,5 mm KLIPPESVEJSNING 1 x 3,5 mm svejs 1 x 1,1 mm klip enkelt tidsindst. 1-2 KLIPPESVEJSNING 1 x 3,5 mm svejs 1 x 1,1 mm klip individuel tidsindst. BRED SVEJSNING 1 x 8,0 mm svejs BI-AKTIV SVEJSNING 1 x 5,0 mm svejs over og under Servicering af svejsebomme er stort set identisk for alle systemer. Svejsekvaliteten er for en stor del afhængig af denne vedligeholdelse. Den vigtigste vedligeholdelse er den daglige rengøring af svejsebommen og silikoneholderen, med en fugtig klud, samt en ugentlig kontrol af svejsebomme, med eventuel udskiftning af svejsetråd, teflontape eller silikonegummi, hvis disse er uregelmæssige eller svejsningen ikke er tilfredsstillende. Svejsebommen bør som hovedregel efterses mindst 1 gang hver 3 måned. (Dette interval er vejledende og skal tilpasses de aktuelle driftsbetingelser.) Version DIG.DK 25

26 Udskiftning af svejsetråd og teflontape 1. Fjern svejsebommen fra holderen (i kammer eller låg) ved at udløse kliksystemet eller løsne skruerne. 2. Fjern teflontapen fra svejsebommen. Fjern teflontapen 3. De gamle svejsetråde og klippetråde (option) kan afmonteres ved at løsn klemmen (se illustration) og trække trådene ud af sporene. 4. Fjern teflontapen fra toppen af svejsebommen og monter et nyt stykke, efter at have rengjort og affedtet bommen med en ren fnugfri klud. 5. Klip en ny svejsetråd og klippetråd af, på samme længde som bommen, plus 15 cm. Hvis der er monteret 2 tråde på bommen skal der naturligvis afklippes to nye på samme længde. 6. Placer enden af tråden i sporet på siden af svejsebommen og spænd tråden fast i bunden. Løsn og fjern svejsetråden 7. Placer svejsebommen omvendt i en skruestik og træk tråden (trådene) gennem sporene i svejsebommen. 8. Stram tråden op med en tang og spænd den fast. Kontroller at tråden er trukket stramt til og ligger helt lige i sporet, før den spændes helt fast. 9. Det er en fordel at bruge en tang til at stramme tråden op med. Sæt enden af svejsebommen fast i skruestikken og stram tråden ved at presse bommen nedad. Monter nyt tape. 10. Klip enden (enderne) af, efter tilspændingen. 11. Afklip et stykke teflontape med samme længde som bommen, plus 5 cm. 12. Klæb tapen fast over svejsetråden (e). Kontroller at tapen er helt glat og uden folder. 13. Klip tapen af så enderne ikke klæber fast på siderne af klemmen, men således at det går ud over enden af klemmerne. Spænd den nye tråd fast under pladen. 14. Placer svejsebommen i maskinen. Kontroller at den klikker fast på plads eller at skruerne er spændt fast til. Stram tråden hårdt op med en tang og spænd klemmepladen.. Specielt for biaktivt svejsesystem Svejsetråden skal være præcist placeret på over- og underbommen, således at trådene ligger præcist overfor hinanden under svejsning. Se side 29 for korrekte dele og antal Klip enden af tråden og klæb tapen fast på bommen uden folder. Version DIG.DK 26

27 SILIKONEHOLDER OG LÅGPAKNING VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af silikonegummiholder Silikoneholderen skal kontrolleres hver uge for ujævnheder på gummiet (oftest som følge af varmen fra svejsetråden). Ved uregelmæssigheder skal silikonegummiet udskiftes. Som udgangspunkt skal gummiet udskiftes hver 6 måned (Denne angivelse er vejledende. Frekvensen afgøres af driftsbetingelserne.) 1. Fjern det gamle silikonegummi fra holderen. 2. Klip et nyt stykke af på samme mål. Dette er meget vigtigt da et for kort eller for langt stykke vil medføre driftsproblemer. 3. Placer det nye stykke i holderen. Kontroller at det ligger jævnt og ens i spalten. Det er også vigtigt at overfladen på gummiet er jævn og glat og at det ikke viser tegn på spændinger, når det er monteret. Udseendet kan variere, men princippet er det same. Udskiftning af lågpakning Lågpakningen sikrer at vakuumkammeret er helt tæt under maskincyklussen. Dette er afgørende for at opnå det nødvendige vakuum. Lågpakningen slides på grund af den store trykforskel og skal derfor udskiftes med jævne mellemrum. Pakningen skal kontrolleres ugentligt for skader og slid. Normalt skal pakningen udskiftes hver 6 måned. (Dette gælder maskiner med 5 timers daglig drift og standard produkter, men intervallet skal afstemmes efter driftsbetingelserne). Længden på den nye pakning udmåles efter den gamle. Hvis pakningen er for lang eller for kort kan dette medføre problemer ved lukning eller utætheder. Kontroller at enderne passer præcist sammen. Pakningen skal ligge jævnt og uden spændinger i holderen. Enderne skal klippes lige af og ligge stramt mod hinanden, for at undgå utætheder. Version DIG.DK 27

28 OVERSIGT OVER SLIDDELE VAKUUMPUMPE BUSCH VAKUUMPUMPER HENKELMAN MODELLER 016 m 3 /h BOXER m 3 /h BOXER 42 / 42 XL / 42 XL BA MARLIN 42 / 42 XL 040 m 3 /h MARLIN m 3 /h 50Hz MARLIN 52 / 90 FALCON 52 / 2-60 POLAR 52 / m 3 /h FALCON 80 / 2-70 POLAR 80 / m 3 /h POLAR m 3 /h POLAR 2-85 / 2-95 BUSCH STANDARD OLIE OLIEFILTER OLIETÅGEFILTER Henkelman Henkelman Henkelman Type Liter Type Type Reference Reference Reference Antal 016 m 3 /h VG Hz m 3 /h VG Hz m 3 /h VG Hz m 3 /h 50Hz VG Hz m 3 /h 60Hz VG Hz m 3 /h VG Hz m 3 /h VG Hz m 3 /h VG Hz SVEJSESYSTEM PART SPECIFIKATIONER HENKELMAN REFERENCE ANTAL Teflontape 46 mm bred teflontape Længde svejsebom + 5 cm Dobbelt svejsning 2 x 3.5 mm rund tråd tråde længde svejsebom + 15 cm Klippesvejsning 1 x 3.5 mm rund tråd tråd længde svejsebom + 15 cm 1 x 1.1 mm rund tråd tråd længde svejsebom + 15 cm 1-2 klippesvejsning 1 x 3.5 mm rund tråd tråd længde svejsebom + 15 cm 1 x 1.1 mm rund tråd tråd længde svejsebom + 15 cm Bred svejsning 1 x 8.0 mm flad tråd tråd længde svejsebom + 15 cm Bi-Aktiv svejsning 1 x 5.0 mm flad tråd tråd længde svejsebom + 15 cm 1 x 8.0 mm flad tråd tråd længde svejsebom + 15 cm Silikonegummi Silikone 17 x Længde silikoneholder Version DIG.DK 28

29 LÅGPAKNING MODEL HENKELMAN REFERENCE LÆNGDE PR. MODEL (i cm) BOXER SERIEN MARLIN 42 / 42 XL BOXER 35 BOXER 42 / MARLIN 42 BOXER 42 XL / BOXER 42 XL BA / MARLIN 42 XL MARLIN 46 / 52 / 90 FALCON SERIEN POLAR 52 / 80 / 2-40 / MARLIN 46 MARLIN 52 / FALCON 52 / POLAR 52 MARLIN 90 FALCON 80 / POLAR 80 FALCON 2-60 / 2-70 POLAR 2-40 / / / 300 POLAR 2-75 / 2-85 / POLAR 2-75 / 2-85 / / 390 / 440 Længden opgives altid lidt for lang og skal afklippes. Version DIG.DK 29

30 TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL VAKUUMKAMMER ARBEJDSPLADE LÅG HUS DIMENSIONER (mm) PUMP (m 3 /h) SLUT VAKUUM (%) BOXER SERIEN 35 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 450x525x ,80 % 42 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x525x ,80 % 42 XL Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x610x ,80 % 42 XL Bi-aktiv Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x610x ,80 % MARLIN SERIEN 42 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x525x ,80 % 42 XL Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x610x ,80 % 46 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 780x660x ,98 % 52 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 700x690x ,98 % 90 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 1065x480x ,98 % FALCON SERIEN 52 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 700x690x ,98 % 80 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 900x820x ,98 % 2-60 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 1060x880x ,98 % 2-70 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 1260x1010x ,98 % POLAR SERIEN 52 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 700x730x ,98 % 80 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 920x790x ,98 % 2-40 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1480x790x1090 * ,98 % 2-50 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1480x970x1120 * ,98 % 2-75 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1545x1150x1150 * ,99 % 2-85 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1900x1300x1150 * ,99 % 2-95 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 2420x1210x ,99 % Punkter markeret med * er ny type med sugerør i låg. Standard omgivelsestemperatur For afvigende omgivelsestemperatur Max. drift pr. dag 5 0 C 30 0 C se side 24 for specielle oliespecifikationer BOXER serien / MARLIN 42 & 42 XL 5 timer pr. dag Andre maskiner: 8 timer pr. dag Elektrisk forsyning: Spænding: se typeskilt Frekvens: se typeskilt Effekt: se typeskilt Forsyningsspænding Max. afvigelse ± 10 % Gasflaske tilslutning BOXER serien / MARLIN 42 & 42 XL diameter 6 mm (option) POLAR 2-85 / 2-95: diameter 13 mm ANDRE MODELLER: diameter 8 mm Max. gastryk (option) Eksternt svejsetryk tilslutning (option) Lydtryk 1 ATO diameter 6 mm < 70 DB Version DIG.DK 30

31 EL-DIAGRAMMER Styrestrømsdiagram BOXER serien / MARLIN 42/42 XL Hovedstrømsdiagram BOXER serien / MARLIN 42/42 XL Diagrammerne viser en standard konfiguration. Version DIG.DK 31

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere