Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 ML GC82-12 Betjeningsvejledning

2 UDPAKNING 1. Bemærk om emballagen er beskadiget. 2. Kontroller styklister. 3. Noter eventuelle fejl og mangler. 4. Indsend registreringskortet som kvittering for modtagelse og for registrering af garantiperiode. INSTALLATION BÆREGAS TÆTHED Trykflasken med bæregas (helium, argon eller nitrogen) forsynes med reduktionsventil.* Gaschromatografen forbindes til reduktionsventilen med 1/8" renset kobberrør. Kontroller for tæthed med læksøgningsvæske. Tæthedsprøvning af det totale system kan også foretages med overtryk: 1. Sæt indgangstrykket til gaschromatografen til ca. 2 bar ( bar). 2. Luk op for nåleventilerne A og B, så der opnås et svagt flow gennem kolonnerne. 3. Forbind de to detektorudgange med et kort stykke slange. 4. Luk for bæregassen på trykflasken. 5. Hvis manometerets visning nu holder sig på de 2 bar, er systemet tæt. 6. Fjern forbindelsesslangen efter afprøvningen. ELEKTRISK SYSTEM Kontroller, at den elektriske hovedafbryder på gaschromatografens bagside og øvrige afbrydere på frontpladen er afbrudt. Sæt netstikket i stikkontakten; fase, nul + jord (220 V vekselspænding). BRUN: fase SORT: nul GRØN: skærm (jord) * Ønskes trykflasken af sikkerhedshensyn anbragt udenfor arbejdslokalet, kan vi anbefale et ML gaspanel med trykregulator, manometer og afspærringsventil samt 1/8" udtag. Den ekstra trykregulator giver en finere kontrol af bæregastrykket og dermed flowet gennem kolonnen.

3 BETJENINGSPANEL (0 = SLUKKET) HOVEDKONTAKT VENTIL A og B INJ/DET - 0 TEMPERATUR VENT HEAT ON - 0 CURRENT ATTENUATOR ZERO POLARITY Er anbragt på chromatografens bagside. Ventil for nem åbning og lukning for bæregas ved skift af injektionsmembran og kolonner. Åbnes ved at løfte håndtaget til vandret stilling. Nåleventiler for justering af bæregasflow. Bør ikke anvendes som afspærringsventiler. Kontakt for opvarmning af injektorblok og detektorblok. Temperaturen følger ovntemperaturen og vil være ca. 30 o C højere. Digital indstilling af ovntemperaturen. Indstilles ved at trykke på SET og eller. Når kontakten står i stilling HEAT er varmelegemer + ventilator tilsluttet. Stilling VENT anvendes ved nedkøling af ovnen. Kontakt for detektorstrøm. Indstilling af detektorstrøm. Strømstyrken aflæses på amperemeteret. Følsomhedsomskifter. Angiver svækning af signal mellem GC og skriver. I stilling er udgangen kortsluttet (anvendes ved nulstilling af skriver). Nulstilling af detektorsignal (balancering af bro). Omskifter for polaritet af signal til skriver.

4 ML GC BETJENING 1. Skift eventuelt injektionsmembran. 2. Kontroller at detektorstrøm er slukket. Drej CURRENT mod uret til stop. 3. Tænd for hovedkontakten på chromatografens bagside (forneden til højre). Displayet tænder og viser den aktuelle temperatur. 4. Åbn for bæregassen på trykflasken og dennes reduktionsventil. Indstil udgangstrykket til 2 bar (1,5-3,5). Detektorstrømmen afbrydes ved tryk under 1 bar. 5. Der åbnes for bæregassen med kipventilen på gaschromatografen. 6. Bæregasflowet gennem de to kolonner reguleres med nåleventilerne A og B til samme flow (40-80 ml/min, se evt. tabel 1). Flowet måles ved detektorudgangen på højre side. Det bør evt. kontrolleres, når arbejdstemperaturen er nået. 7. Indstil ovntemperaturen på den ønskede temperatur. Sæt kontakt på HEAT. Ovnen har nået temperaturen, når kontrollampen blinker regelmæssigt. 8. Tænd for detektor/injektoropvarmning, hvis analysen kræver det. 9. Tænd for detektorstrømmen (ON). Med knappen CURRENT justeres strømstyrken til den ønskede værdi (se evt. tabel 2). 10. Tænd for skriver. Med ATTENUATOR i stilling fastlægges skriverens nullinie på det ønskede niveau ved hjælp af skriverens nul-knap (ZERO). 11. Med ATTENUATOR vælges nu en passende følsomhed (svækning) f.eks. 32 x. 12. Polariteten (POLARITY) (+,-) vælges, så udslaget bliver positivt. 13. Pennen bringes på 0 med ZERO-knappen på chromatografen. 14. Når basislinien er ret, kan prøvedoseringen begynde. Attenuationen ændres efter behov. Ved at indstille basislinien ved en følsomhed højere end den senere anvendte undgås basisliniespring i chromatogrammet, hvis der skiftes følsomhed under analysen. 15. Ved skift af injektionsmembran og kolonner: Sluk for detektorstrøm og luk for bæregassen. Skift ikke injektionsmembranen, før trykket er faldet til 0 (flowet stoppet). 16. Sluk for detektorstrøm. Drej CURRENT mod uret til stop. Sluk for opvarmning og lad kolonnen køle ned til stuetemperatur: Sæt omskifter på VENT og luk op for ovnen. Når kolonnen er nedkølet slukkes for ventilatoren (0). Luk for bæregassen på chromatograf og trykluftflaske. Sluk eventuelt på hovedkontakt.

5 PRAKTISKE ANVISNINGER INJEKTIONSMEMBRAN Før skift af injektionsmembran (9 mm Ø) afbrydes detektorstrøm og bæregasflow. Spænd ikke skruen for hårdt. Siliconegummi ekspanderer en del ved opvarmning. MONTERING AF KOLONNE Ved montering af kolonne føres indgangssiden helt op mod injektionsmembranen og trækkes 2-3 mm tilbage for at give bæregassen fri passage. I detektorsiden føres kolonnen helt i bund. Kolonnen fastholdes af en omløber og en ferrule (skærering) eller pakning af et egnet materiale. FITTINGS Fittings bør spændes med forsigtighed. Anvisningen bør følges. Ved montering af kolonnen skrues omløberen på med fingrene og derefter efterspændes ganske svagt med en fastnøgle. Kontroller med læksøgningsvæske om samlingen er tæt. For voldsom tilspænding af omløberen kan ødelægge fittings i selve gaschromatografen. FERRULER På metalkolonner anvendes ferruler af metal (messing eller rustfrit stål) eller følgende typer, der anvendes i forbindelse med glaskolonner: PTFE (blød) Polyimid (Vespel) (hård) Grafit (blød), kræver evt. en back-ferrule af f.eks. messing max. 180 o C max. 350 o C max. 450 o C EKVILIBRERING Ved montering af en ny kolonne bør denne ekvilibreres (flygtige stoffer fjernes): Udgangssiden kobles ikke til detektoren, for at undgå forurening af denne. Når der ikke er bæregas-flow igennem detektoren SKAL detektor strømmen være afbrudt. Kolonnetemperaturen hæves derefter gradvis til 20 o C over arbejdstemperaturen eller 30 o C under max. temp.). Sluttemperaturen holdes natten over. Der kan anvendes et flow lidt mindre end normalt.

6 FLOW Anbefalet flow i forhold til kolonnediameter er anført i tabel 1. Bæregasflowet måles ved kolonnens udgang (detektorudgang) med et f. e.s. et sæbebobleflowmeter. Ved at trykke kortvarigt på gummibolden bringes sæbeopløsningen op over siderøret, hvorved der dannes en sæbeboble. Med stopur måles nu vandringstiden (t sek) for boblens vandring mellem 2 inddelinger (V ml). Flowet kan også måles med et kugleflowmeter. Det er vigtigt, at flowet gennem analyse- og referencekolonne er ens. TABEL 1 Anbefalet flow som funktion af kolonnediameter: KOLONNE indvendig diameter FLOW ml/min. 4,6 mm (1/4" SS, Cu) 60 (50-100) 4,0 mm (6 mm glas) 50 (40-80) 3,0 mm (6 mm glas) 40 (30-60) 2,4 mm (1/8" SS) 25 (20-40) DETEKTOR TABEL 2 Varmetrådene i detektoren består normalt af wolfram-rhenium og bør beskyttes mod luftens oxygen. Derfor bør man vente med at tænde for detektorstrømmen til atmosfærisk luft er drevet ud af kolonnen og detektoren. Det er klogt at kontrollere (med flowmeter), at der virkelig strømmer bæregas gennem detektoren. Lav detektorstrøm og ovennævnte forholdsregler giver varmetrådene lang levetid. Normalt anvendes en detektorstrøm på ma med helium som bæregas. Se iøvrigt de vejledende værdier i tabel 2. Detektorstrøm (MAX.) som funktion af detektortemperatur og bæregas: Detektortemperatur o C Helium Hydrogen ma Nitrogen ma Argon ma Hvis analysen tillader det, anbefales det at anvende en lavere strøm (50-80% af MAX), hvorved levetiden for varmetrådene forlænges væsentligt.

7 TEMPERATUR I grundudgaven GC sker opvarmning af injektor og detektor med varmelegemer, der er koblet parallelt med ovnvarmelegemet. Opvarmningen sikrer hurtig fordampning af prøven og forhindrer kondensation i detektoren. Opvarmningen kan afbrydes med kontakten ON - 0 på temperaturmodulet. Den er kun tilkoblet, når omskifteren står på HEAT. Temperaturen i kolonneovnen indstilles digitalt på temperaturkontrollen på frontpanelet. Den aktuelle ovntemperatur vises på displayet. Lys i displayet på temperaturkontrollen indikerer om der er tændt for gaschromatografens hovedafbryder.

8 UDSKIFTNING AF VARMETRÅDE Hvis varmetrådenes modstand afviger for meget fra hinanden, vil det være umuligt at bringe signalet til nul, måske endda umuligt at bringe udslaget ind på papiret på skriveren. Man kan gøre et forsøg med at anbringe en modstand parallelt over en af referencemodstandene (model 82-12) eller over en af varmetrådene (model 82-22). NB: Denne modstand må ikke være mindre end 2 kohm, da det ellers vil gå ud over stabiliteten. Har dette ikke den ønskede effekt, skal varmetrådene udskiftes. 1. Fjern toppen fra overdelen. 2. Fjern den perforerede dækplade. 3. Fjern glasvævet med al-folie. 4. Fjern øverste lag isolering. 5. Detektorledningerne (med spadestik) fjernes fra detektor-kredsløbskortet. 6. Skruerne, der holder varmetrådene, løsnes, og varmetrådene tages forsigtigt op af detektorblokken. 7. Nye varmetråde indsættes. Orienter dem således, at ophænget vender mod højre. Monteringen skal være så symmetrisk som mulig. Tilspændingen af skruerne skal foregå forsigtigt. 8. Anbring ledningsisoleringen som tidligere. Hver leder overtrækkes med glasflex. Derefter trækkes et lag glasflex over de 2 ledere parvis. Mærk de to ledningspar, inden de føres gennem den tykke flex. Spadeskoene loddes på ledningerne og forbindes til attenuatorprintet. 9. Nu testes detektoren (med bæregas) for balance. Den mindre ubalance kan evt. fjernes ved at ombytte de to referencemodstande. Er dette ikke tilstrækkeligt kan montering af en parallelmodstand forsøges. 10. Kontroller om systemet er tæt, og anbring derefter isoleringsmaterialet og dækpladen. 22. august 2008

9 ML GC 82-12, SET BAGFRA 1. Hovedafbryder 7. Bæregas 2. Sikring, 200 ma 8. Detektorkontrol, bro 3. Netsikring, 4 A 9. Temperaturkontrol 4. Netledning 10. Bæregaskontrol 5. Power supply, strømforsyning 11. Ventilatormotor med udgangstrin (solid state relæ) 6. Signalledning

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr. 986097 Rev. R05 / Oktober 2005 R05 / Nov. 2005 Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG 3 1.1 Standardudførelse

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16 AB Issue 3 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM 1...5 Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed >

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere