NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg"

Transkript

1 NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

2 nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ august 2014 Meget tilfredsstillende resultat, udlånsfremgang og opjustering Meget tilfredsstillende resultat før skat på 47,4 mio. kr. mod 11,3 mio. kr. i 2013 Opjustering af resultatforventningerne for hele året til intervallet mio. kr. før nedskrivninger og kursreguleringer Nedskrivninger reduceret til 22,0 mio. kr. mod 31,5 mio. kr. i 2013 Solvens- og kernekapitalprocent på henholdsvis 17,0 % og 14,1 % Udstedelse af ansvarligt lån på 100 mio. kr. blev fuldtegnet og gennemført i maj måned 2014 Individuelt solvensbehov er opgjort til 11,3 % hvilket er et fald på 0,3 %-point i forhold til pr. 31. marts 2014 Tilfredsstillende indlånsoverskud på 519 mio. kr. Organisk udlånsfremgang på 90 mio. kr. svarende til 2,5 % siden 31. december 2013 Resultat før skat i 2014 forventes markant højere end i 2013 Indhold Hovedtal og basisresultat Nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance Eventualforpligtelser Egenkapitalopgørelse Noter

3 Hovedtal og basisresultat - halvår Beløb i kr Resultatopgørelse Nettorenteindtægter m.v Udbytte af aktier Gebyrer og provisioner (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter i alt Bidrag til Indskydergarantifonden Øvrige driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende m.v. i alt Resultat af kap.andele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat Balance pr. 30. juni Uddrag af poster Aktiver i alt Udlån m.v Garantier Obligationer Aktier m.v Indlån og anden gæld Efterstillet kapitalindskud Egenkapital heraf udbytte... 0 Kapitalgrundlag Risikovægtede poster Basisresultat Basisindtjening Udgifter m.v Basisresultat før kursregulering, nedskrivninger og Bankpakke I Garantiprovision til staten *) Basisresultat *) Provision på 0,95% af udstedte obligationer med statsgaranti. 3

4 nærvær Handlekraft individuelle løsninger Nøgletal - halvår Tal i procent 4 Solvensprocent Kernekapitalprocent Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Indtjening pr. omkostningskrone (kroner) Renterisiko Valutaposition Valutarisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Akkumuleret nedskrivningsprocent Periodens nedskrivningsprocent Periodens udlånsvækst Udlån i forhold til egenkapital ,0 17,0 16,1 15,4 15,7 14,1 13,4 11,4 10,7 10,9 8,0 2,1 1,4 1,1 2,9 5,9 1,5 1,0 0,8 2,2 1,49 1,11 1,05 1,04 1,09-1,7-1,9-4,5 1,3 1,8 0,5 0,8 0,5 3,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,5 96,6 90,6 107,6 107,7 127,8 167,4 232,8 158,3 276,9 10,3 21,5 17,3 53,0 74,6 5,4 5,3 7,3 6,4 7,1 0,5 0,7 0,8 0,6 0,9 2,5 2,5-1,8-0,6 0,3 6,1 6,4 9,0 9,5 9,7 (beløb pr. 100 kr. aktie) Periodens resultat efter skat pr. aktie Indre værdi pr. aktie Børskurs/periodens resultat pr. aktie Børskurs/indre værdi pr. aktie ,4 17,4 13,5 48, ,2 28,6 26,4 40,7 14,0 0,64 0,43 0,25 0,30 0,40

5 Ledelsesberetning Skjern Bank har i årets første halvår opnået et meget tilfredsstillende resultat. Resultatet er præget af stigende nettorenteindtægter, stigende gebyrindtægter og kursreguleringer, samt et faldende nedskrivningsniveau som forventet. Banken kan konstatere en nettotilgang af udlån på 90 mio. kr. i forhold til 31. december 2013, svarende til 2,5 % og fortsætter dermed den positive tendens fra 2013, hvor nettotilgangen af udlån endte på 4,1 %. Den positive udvikling skyldes blandt andet en tilfredsstillende fremgang i antallet af privatkunder. Det er uændret bankens målsætning at øge andelen af private udlån yderligere. Den solide likviditetsmæssige overdækning er fastholdt på et fuldt forsvarligt niveau på 127,8 %, og det er bankens uændrede målsætning, at opretholde en solid likviditetsoverdækning baseret primært på kundeindlån. Bankens solvens er på 17,0 % og kernekapitalen 14,1 %. Bankens solvens er således styrket med 2,8%-point fra 14,2 % efter 1. kvartal 2014 og er som forventet og meddelt i 1. kvartalsrapport Stigningen skyldes primært optagelse af ny ansvarlig lånekapital på nom. 100 mio. kr. samt indregning af halvårets resultat. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 11,3 %, svarende til en solvensmæssig dækning på 150,4 %. Sammenholdt med det faktiske kapitalgrundlag på 713 mio. kr. var der ved udgangen af 1. halvår 2014 en overdækning på 239 mio. kr. Basisresultatet overstiger årsbudgettet og er på et højt niveau historisk set, hvilket er meget tilfredsstillende. Forventningen til basisresultatet for helåret 2014 opjusteres derfor til mio. kr. Basisresultatet fremgår af side 3 i denne rapport. Aktiekursen på bankens aktie er faldet fra kurs 44 pr. 31. december 2013 til kurs 40,2 pr. 30. juni Kursværdien af hele banken kan dermed opgøres til 388 mio. kr. pr. 30. juni 2014, svarende til kurs indre værdi på 0,64. Handlen med Skjern Bank aktien er fortsat på et højt niveau og viser en generelt tilfredsstillende likviditet i aktien, idet værdiansættelsen dagligt understøttes af væsentligt flere handler end før bankens aktieudvidelse i 4. kvartal Nettorenteindtægter Nettorenteindtægterne er steget med 5,7 mio. kr. eller 7,6 % i forhold til pr. 30. juni Renteindtægterne er faldet med 1,2 % til 122,2 mio. kr., hvilket skyldes fortsat pres på den gennemsnitlige udlånsrente. Renteudgifterne er reduceret med 15,3 % til 40,4 mio. kr. Reduktionen skyldes reducerede omkostninger til udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud på i alt 1,5 mio. kr. samt at renteudgifterne til indlån er reduceret med 5,7 mio. kr. Den reducerede renteudgift til indlån skyldes primært genplacering af højrenteindlån til en lavere gennemsnitlig indlånsrente. Udviklingen i ren- Bankens udlån- og garantidebitorer fordelt på segmenter udgør: 30/ / /12-12 Offentlige myndigheder 1,4 % 2,4 % 1,5 % Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri - Planteavl 1,6 % 1,4 % 1,6 % - Kvægbrug 6,8 % 6,7 % 7,1 % - Svinebrug 2,7 % 2,4 % 3,3 % - Minkproduktion 0,8 % 1,1 % 0,6 % - Øvrig landbrug 1,2 % 0,6 % 1,8 % Industri- og råstofudvinding 5,4 % 5,3 % 4,8 % Energiforsyning 5,6 % 5,5 % 2,7 % Bygge og anlæg 5,9 % 6,9 % 4,0 % Handel 8,1 % 8,4 % 7,2 % Transport, hoteller og restauranter 1,9 % 1,8 % 2,0 % Information og kommunikation 0,2 % 0,2 % 0,3 % Finansiering og forsikring 7,2 % 7,7 % 7,7 % Fast ejendom 15,6 % 15,5 % 20,4 % Øvrige erhverv 5,2 % 4,1 % 4,9 % Private 30,4 % 30,0 % 30,1 % Af ovenstående branchefordeling udgør alternativ energi 6,8 % fordelt på segmenterne. 5

6 mio. kr mio. kr. Renteindtægter i kvartalerne ,2 61,0 62,6 63,1 61,3 2. kvt Gebyrer- og provisionsindtægter (mio. kroner) Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner 7,4 4,1 14,4 3,5 11,4 1. kvt halvår kvt Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt 22,0 31,5 33,7 27,8 38,7 1. halvår 1. halvår 1. halvår kvt ,2 4,3 13,3 3,1 8,7 1. halvår kvt halvår 1. halvår teudgifterne er som forventet. Samlet set er bankens rentemarginal reduceret marginalt i årets første halvår i forhold til samme periode i Udbytte, provisioner og gebyrer Nettoindtægterne fra gebyrer og provisioner er steget med 6,3 mio. kr. Indtjeningen er primært opnået i kraft af indtægter fra øvrige gebyrer og provisioner på 2,2 mio. kr., samt transaktionsbaserede indtægter fra værdipapirhandelen, der er steget med 2,8 mio. kr. Indtægten på lånesagsgebyrer er samtidig steget 1,1 mio. kr. Udbytte fra bankens aktiebesiddelser er realiseret med 5,3 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mere end i 1. halvår Nettorente- og gebyrindtægter udgør 125,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,0 mio. kr. svarende til 11,6 % i forhold til samme periode sidste år. Omkostninger Omkostninger til personale og administration m.v. udgør 66,7 mio. kr. mod 65,5 mio. kr. i samme periode i 2013, og er dermed steget med 1,2 mio. kr. Banken har fortsat stor fokus på omkostningsforbruget, der forventes dog en stigning i De stigende omkostninger skyldes hovedsagligt stigning i markedsføringsomkostninger i forbindelse med bankens iværksatte vækstkampagne. Herudover stiger bankens lønsumsafgift og lønninger marginalt. Kursreguleringer Kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. udviser en gevinst på 18,2 mio. kr. mod 2,7 mio. kr. i samme periode i Kursgevinsten på obligationsbeholdningen har i perioden været på 4,3 mio. kr., og på bankens beholdning af aktier er der realiseret en kursgevinst på 12,3 mio. kr., hvoraf sektoraktier udgør 7,1 mio. kr. Der er på valuta og afledte finansielle instrumenter i samme periode opnået indtægter på 1,5 mio. kr. Nedskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 22 mio. kr. pr. 30. juni 2014 mod 31,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår udgør 22 mio. kr. mens konstaterede tab pr. 30. juni 2014 er opgjort til 26,3 mio. kr., hvoraf de 3,7 mio. kr. ikke tidligere har været nedskrevet. Periodens nedskrivninger på udlån m.v. svarer til 0,5 % af de samlede udlån og garantier, hvilket ledelsen vurderer som et normalt niveau i de nuværende konjunkturer. Ledelsen vurderer, at antallet af svage engagementer er væsentligt reduceret, og forventer på denne baggrund, at nedskrivningerne også fremadrettet vil kunne realiseres på et normalt niveau i forhold til konjunkturerne. Periodens resultat Det samlede resultat før skat udgør 47,4 mio. kr. mod 11,3 mio. kr. pr. 30. juni Efter skat udgør periodens nettoresultat 34,6 mio. kr. Ledelsen noterer med tilfredshed, at basisindtjeningen er væsentligt forbedret, at efterspørgslen efter udlån er stigende med øget volumen til følge samt at den samlede omkostningsbase er reduceret, herunder primært renteudgifter og nedskrivninger. Bankens ledelse anser resultatet for meget tilfredsstillende. 6

7 Udsigt til Ribe Domkirke Supplerende kapital fordelt på udløbstidspunkt (endelig slutdato) t. kr Uendelig I alt Kapitaldækning Egenkapitalen er opgjort til 608,2 mio. kr. mod 573,8 mio. kr. ved årsskiftet. Efter tillæg af efterstillede kapitalindskud på 269 mio. kr. og reguleret for nedvægtninger og øvrige fradrag udgør bankens kapitalgrundlag ved halvårets udgang 712,6 mio. kr. Solvensen er opgjort til 17,0 %, hvilket er en marginal stigning i forhold til pr. 31. december 2013, hvor solvensen kunne opgøres til 16,8 %. Bankens fuldtegnede udstedelse af 100 mio. kr. ansvarlig lånekapital i 2. kvartal og det realiserede resultat for halvåret har fastholdt bankens tilfredsstillende solvensmæssige overdækning. Kernekapitalprocenten er 14,1 % som er uændret i forhold til pr. 31. december Den nødvendige kapital svarende til det individuelle solvensbehov, er opgjort til 11,3 %, hvilket er et fald i forhold til ultimo 2013 på 0,3 %-point. Banken er dermed fortsat kapitalmæssigt funderet med en dækning på 150,4 % i forhold til den nødvendige kapital. Indlån og likviditet Kundeindlån udgør mio. kr., hvoraf de mio. kr. er dækket af Indskydergarantiordningen. Indlånene anses for stabile, idet en stor del heraf hidrører fra basiskundeforhold. Den likviditetsmæssige overdækning er på 127,8 % som følger den strategiske målsætning om, at opretholde en likviditetsoverdækning på et tilstrækkeligt og forsvarligt niveau. Skjern Bank aktien Banken var ved kvartalets udgang ejet af aktionærer, hvilket er en stigning i forhold til udgangen af 2013 på små 200 aktionærer. Koncernredegørelse Skjern Bank ejer hele aktiekapitalen i Knud Eskildsen Ejendomme A/S, hvis eneste aktivitet er at eje en byejendom i Esbjerg. Grunden, som ejendommen ligger på, var oprindelig tiltænkt opførelse af en domicilejendom. Byejendommen forventes solgt til den bogførte værdi. Aktierne er optaget til 3,2 mio. kr., der er den regnskabsmæssige indre værdi. Ejendommen ønskes afhændet. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet datterselskabets virksomhed, set i forhold til banken, er ubetydelig. Forventninger Banken opjusterer på baggrund af det meget tilfredsstillende resultat i 1. halvår basisresultatforventningerne for hele 2014 til intervallet mio. kr. 7

8 Tilsynsdiamanten Finanstilsynets obligatoriske tilsynsdiamant angiver fem pejlemærker for pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Bankens status på de enkelte pejlemærker pr. 30. juni 2014 er opgjort i nedenstående figur, hvor også de af Finanstilsynet fastlagte pejlemærker fremgår. Skjern Bank overholder fortsat alle grænseværdier pr. 30. juni 2014 og har på intet tidspunkt, siden Tilsynsdiamantens introduktion, overskredet nogle af grænseværdierne. Likviditetsoverdækning (min. 50 %): Skjern Banks likviditetsoverdækning er tilstrækkelig, og udgør 127,8 % pr. 30. juni 2014, mod 144,6 % pr. 31. december Funding-ratio (max. 100 %): Den aktuelle funding situation giver plads til væsentligt mere udlån, idet bankens udlån i forhold til indlån, egenkapital og udstedte obligationer blot er på 73 %, hvilket er på samme niveau som pr. 31. december 2013, hvor funding-ratio kunne opgøres til 72 %. Ejendomseksponering (max. 25 %): Skjern Bank har en pæn branchemæssig spredning, og i forhold til ejendomssektoren er eksponeringen på 15,6 %, hvilket er uændret i forhold til pr. 31. december Store engagementer(max. 125 %): Store engagementer er defineret som summen af store engagementer, der udgør mere end 10 procent af basiskapitalen. Skjern Bank henvender sig primært til private kunder, samt små og mellemstore virksomheder og havde pr. 30. juni 2014 et stort kundeengagement på i alt 10,3% mod 23,2 % pr. 31. december Udlånsvækst (max. 20 %): Banken har som forventet realiseret en udlånsfremgang i 2014 og udlånsvæksten kan opgøres til 2,5 % pr. 30. juni 2014 mod 4,1 % i hele Tilsynsdiamant Transaktioner med nærtstående parter Der har i årets første halvår ikke været større transaktioner mellem Skjern Bank og bankens nærtstående parter. Bidrag til Indskydergarantifonden Bidraget til Indskydergarantifonden kan i årets første halvår opgøres til 5,1 mio. kr., hvilket er på samme niveau som i Store engagementer < 125 % Skjern Bank: 10,3 % Likviditetsoverdækning > 50 % Skjern Bank: 127,8 % Udlånsvækst < 20 % Skjern Bank: 2,5 % Ejendomseksponering < 25 % Skjern Bank: 15,6 % Funding-ratio < 1,00 Skjern Bank: 0,73 8

9 nærvær Handlekraft individuelle løsninger Ribe Å Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Begivenheder efter 30. juni 2014 Der er ikke indtruffet forhold efter balancedagen, der er af betydning for bedømmelsen af periodens resultat. Retssager Banken er som led i den almindelige drift involveret i tvister og retssager. Bankens risici på disse sager vurderes løbende af bankens advokater og ledelse. Hensættelser foretages ud fra en vurdering af risiko for tab. Finanskalender oktober 2014: Rapport efter 3. kvartal 2014 Venlig hilsen Skjern Bank Hans Ladekjær Jeppesen Per Munck Bestyrelsesformand Direktør 9

10 nærvær Handlekraft individuelle løsninger Poul Erik Pitters byder velkommen i Skjern Bank, Ribe Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014 for Skjern Bank A/S. Rapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og yderligere danske oplysningskrav til delårs- rapporter for børsnoterede pengeinstitutter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten, men ekstern revision har påset, at betingelserne for løbende indregning af periodens indtjening i kernekapitalen er opfyldt. Skjern, den 14. august 2014 Direktionen for Skjern Bank A/S Per Munck Direktør Bestyrelsen for Skjern Bank A/S 10 Hans Ladekjær Jeppesen Formand Jens Okholm Næstformand Bjørn Jepsen Finn Erik Kristiansen Søren Dalum Tinggaard Lars Lerke Lars Skov Hansen

11 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. januar 30. juni Beløb i kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter i alt Bidrag til Indskydergarantifonden Øvrige driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. i alt Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst

12 nærvær Handlekraft individuelle løsninger Balance pr. 30. juni Beløb i kr Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger, i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

13 Balance pr. 30. juni (fortsat) Beløb i kr Passiver Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Ansvarlig lånekapital Hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud ialt Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt

14 Eventualforpligtelser pr. 30. juni Beløb i kr Garantier m.v. Garantier Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser I alt Andre eventualforpligtelser Uigenkaldelige kredittilsagn I alt

15 Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni Beløb i kr Aktiekapital primo Aktiekaptital ultimo Opskrivningshenlæggelser primo Tilgang ved omvurdering Anden afgang Opskrivningshenlæggelser ultimo Overført overskud primo Periodens resultat Tilgang ved salg af egne aktier Afgang ved køb af egne aktier Overført overskud ultimo Egenkapital i alt

16 Noter pr. 30. juni Beløb i kr Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Obligationer Aktier i alt Aktier i sektorselskaber Andre aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt kursreguleringer

17 Noter pr. 30. juni (fortsat) Beløb i kr Udgifter til personale og administration Lønninger incl. pensionsbidrag og vederlag til direktion, bestyrelse, revisionsudvalg og repræsentantskab Direktion Heraf fast vederlag Heraf pension Bestyrelse Revisionsudvalg Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Lønsumsafgift I alt Øvrige administrationsudgifter i alt I alt udgifter til personale og administration Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal ansatte omregnet til heltid

18 Noter pr. 30. juni (fortsat) Beløb i kr Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endelig tabt, ikke tidligere nedskrevet Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger i alt Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Individuelle nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Nedskrivninger primo Nedskrivninger i året Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Tabsbogføringer dækket af tidligere nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger/tilbageførsler i året Gruppevise nedskrivninger i alt Nedskrivninger i alt

19 Noter pr. 30. juni (fortsat) Beløb i kr Hensættelser på garantidebitorer Hensættelser primo Hensættelser i årets løb Tab på garantidebitorer Overført til gældsforpligtelser Hensættelser på garantidebitorer i alt Udlån m.v. med standset renteberegning udgør Aktiekapital Antal aktier á kr. 20 (stk.) Aktiekapital Egne kapitalandele Antal af egne aktier i beholdning (stk.) Pålydende værdi heraf Markedsværdi heraf Egne aktiers andel af bankens aktiekapital (pct.)... 0,10% 0,40% 0,10% 19

20 Skjern Bank, Skjern: Banktorvet Skjern tlf Skjern Bank, Esbjerg: Kongensgade Esbjerg tlf Skjern Bank, Ribe: J. Lauritzens Plads Ribe tlf Skjern Bank, Varde: Bøgevej Varde tlf Skjern Bank, Bramming: Storegade Bramming tlf Skjern Bank, Hellerup: Strandvejen Hellerup tlf

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere