Cloud med omtanke! 10 gode råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cloud med omtanke! 10 gode råd"

Transkript

1 Cloud med omtanke! 10 gode råd

2 Oversigt Cloud med omtanke har mange vinkler Risiko og afdækning i aftalen Særlig fokus på persondataretlige krav september 2015

3 Agenda - Risikoafdækning 1 Vejledningen om Cloud Computing Kontrakter 2 Indledende selvevaluering af behov og risici 3 Cloudkontrakten som omdrejningspunkt 4 Vurdering af cloudkontrakten i et risikoperspektiv 5 Implementeringsrisikoen 6 Produktrisikoen 7 Leverancerisikoen 8 Compliancerisikoen 12 Skriftlig aftale 13 Er der styr på compliance og sikkerhed 14 Cloud er dødt 15 Er der ret til at bruge underleverandører? 16 Forlader dine data EU/EØS? 17 Opfølgning 18 Andre myndighedskrav 19 Er der tale om en koncern 20 Det sidste gode råd 9 Modpartsrisikoen 10 Exit-risikoen 11 Kontraktscoring september 2015

4 1 Vejledningen om cloudkontrakter Danske IT-advokater og Dansk IT har udgivet vejledning om Cloud Computing kontrakter i september 2014 Formålet med vejledningen er at give Kunden en forholdsvis let og overskuelig vejledning i forhold til de spørgsmål, der bør stilles, og overvejelser, der bør gøres, før Kunden går ind i en løsning baseret på cloud computing ("Cloudløsningen") Det særlige ved cloud computing er, at juridiske, kommercielle og tekniske forhold vanskeligt kan skilles ad Om en konkret Cloudløsning er det rette valg for Kunden, afhænger derfor ikke blot af en teknisk vurdering af Cloudløsningen, men også af juridiske, finansielle og strategiske overvejelser september 2015

5 2 Indledende selvevaluering af behov og risici For at Kunden kan forholde sig til det samlede billede af fordele og ulemper ved anvendelse af en Cloudløsning, bør Kunden i forhold til den Cloudløsning, som Kunden overvejer at tage i anvendelse, som minimum stille spørgsmål vedrørende: Formål Understøttelse af forretningen Krav til serviceniveau IT-arkitektur og integration Økonomisk kalkule Sikkerhed og compliance Exit Det afgørende er, at Kunden i sin tilgang får stillet de rigtige spørgsmål i rette tid, således at det undgås, at der enten ikke investeres unødig tid og ressourcer i undersøgelse af en Cloudløsning, som alligevel ikke vil opfylde Kundens behov september 2015

6 3 Cloudkontrakten som omdrejningspunkt Det første, man bør undersøge, er, om Kontrakten kan gøres til genstand for forhandling, eller om Kunden er nødt til at tage Kontrakten, som den er Hvis Kontrakten ikke kan forhandles, må Kunden vurdere, om det tilbudte produkt udover at leve op til Kundens tekniske krav også lever op til de krav, som Kunden har stillet i forhold til risici, og til de juridiske krav til Kontraktens indhold En sådan vurdering kan enten føre til, at Kunden skal afstå fra at indgå Kontrakten, fordi risikoen er for stor/manglende compliance, eller at risikoen er håndterbar sammenholdt med investeringens størrelse og betydningen af de involverede data september 2015

7 4 Vurdering af cloudkontrakten i et risikoperspektiv En måde at forholde sig til om en cloudkontrakt bør indgås er at vurdere den i et risikoperspektiv Generelt vil vurdering af følgende seks risici være de centrale: 1. Implementeringsrisikoen 2. Produktrisikoen 3. Leverancerisikoen 4. Compliancerisikoen 5. Modpartsrisikoen 6. Exit-risikoen september 2015

8 5 Implementeringsrisikoen De fleste Kunder (om ikke alle) er opmærksomme på, at traditionelle IT-løsninger skal implementeres for at kunne anvendes i virksomheden. Det samme gælder Cloudløsninger. Understøtter Cloudløsningen de processer, som Kunden ønsker løst? Kan et "gap" håndteres? Hvordan sikres integrationer? Hvordan håndteres ansvarsfordelingen ved implementering (implementeringsrisikoen)? Kan Kunden komme ud af cloudkontrakten, hvis implementeringen mislykkes (udtrædelsesret)? september 2015

9 6 Produktrisikoen Hvad er produktet, hvordan udvikles det, og forbliver produktet det samme? Er produktets funktionalitet "baselined" i cloudkontrakten? Hvad er med, og hvad er tilkøb? Nyudvikling; Er det et selvstændigt modul eller udvidelse af den bestående løsning? Roadmap; Er det tilgængeligt, ligger det fast, hvem bestemmer? Kundens deltagelse i Leverandørens udviklingsfora Fortrolighed og "competitive edge" september 2015

10 6 Produktrisikoen Ændringer: Da det, som Kunden typisk køber, er adgangen til en standardløsning, er spørgsmålet om ændringer væsentligt. Grundlæggende kan spørgsmålet deles op i to: 1. I hvilket omfang kan jeg som Kunde kræve ændringer, og 2. i hvilket omfang skal jeg som Kunde tåle ændringer Mange Kontrakter med Leverandører er meget åbne på dette punkt, og giver Leverandøren adgang til at foretage ændringer med kort varsel eller af og til uden varsel. Kunden bør derfor nøje overveje, i hvilket omfang ændringer i Cloudløsningen vil kunne få indflydelse på andre af Kundens applikationer og systemer, og om selve Cloudløsningen er så vigtig for Kunden, at Kunden ligefrem skal kunne modsætte sig ændringer i Cloudløsningen september 2015

11 7 Leverancerisikoen Garantier Servicemål/SLA Servicemål opstiller et mål ("target") for ydelsen Servicemål skal være operationelle (hvad måles og hvordan måles der?) Er SLA til forhandling? Ofte er det ikke muligt (og ej heller ønskeligt at ændre på servicemål og målemetoder), men.. Konsekvenserne af manglende overholdelse kan i et vist omfang godt adresseres individuelt Priser og fiksering af disse er et centralt emne, som også bør tænkes ind september 2015

12 7 Leverancerisikoen Undersøg nøje hvilke servicemål (om nogen) der garanteres for Cloudløsningen i forhold til oppetid, tilgængelighed og svartid, og hvordan performance defineres og måles Bed om oplysninger om Leverandørens historiske performance Hvis de juridiske konsekvenser er begrænsede og/eller ikke kan forhandles, må Kunden forlade sig på Leverandørens historik, afprøve Cloudløsningen indtil Kunden føler sig tilstrækkelig komfortabel med den og i øvrigt sikre sig, at en exit kan foretages sikkert, hurtigt og effektivt uden væsentlige omkostninger september 2015

13 7 Leverancerisikoen Ofte forekommende problemstillinger Kunden kan ikke kontrollere om serviceniveau er overholdt (manglende rapportering) Strid om hvorvidt manglende opfyldelse skyldes kundens, leverandørens eller tredjemands forhold SLA'er er (objektivt set) opfyldt, men kunden er utilfreds SLA'er er ikke opfyldt, men kunden er utilfreds med godtgørelse/afhjælpning september 2015

14 8 Compliancerisikoen Hvordan sikres det at Cloudløsningen og Kundens brug af den overholder lovgivningen? Typisk vil der være dels særlovgivnng (sektorspecifik) og dels generel lovgivning, som Kunden skal forholde sig til Persondatalovgivningen er ofte central og udstikker rammerne for det sikkerhedsniveau, der skal eller bør lægges september 2015

15 9 Modpartsrisikoen Hvordan er Kunden stillet, hvis Leverandøren går konkurs eller adgangen til Cloudløsningen på anden vis ophører? Er Leverandøren afhængig af underleverandører? Back up og adgang til data "Escrow" af Cloudløsninger; Hvordan, hvornår og af hvem? "Escape pod" et eksempel på en løsning september 2015

16 10 Exit-risikoen Lock in (låsningseffekter) (teknologi og konkurrencebilledet) Har leverandøren eksempler på vellykkede exits? Hvordan og hvor hurtigt vil det kunne ske (proces og plan)? Ret til forlængelse og levering af ydelser indtil overdragelse/insourcing? Krav om leverandørens medvirken ved ophør Behandling af data efter Kontrakten er udløbet september 2015

17 11 Kontraktscoring Kontraktscoring (1-5 med 1 som det laveste og 5 som det højeste) Risici Leverandør 1 Leverandør 2 1. Implementeringsriskoen 2. Produktrisikoen 3. Leverancerisikoen 4. Compliancerisikoen 5. Modpartsrisikoen 6. Exit-risikoen september 2015

18 Persondataret i skyen

19 12 Skriftlig aftale Der er krav om indgåelse af en skriftlig aftale ved brug af cloudleverandører Skal indeholde en række bestemmelser, bl.a. vedrørende Hvad må datacentret bruges data til Hvor længe gælder aftalen Overholdelse af compliancekrav og sikkerhedskrav Opfølgning og auditering Underleverandører Og meget mere. Husk at læse den, inden du indgår en cloudaftale! september 2015

20 13 Er der styr på compliance og sikkerhed? Man kan ikke vurdere, om man kan/må bruge en databehandler, uden at kende sine egne risici og dermed kravene til sit eget sikkerhedsniveau Derfor: Er der styr på din egen forretning? Start med at se på din egen risikovurdering: Complianceprogram: F.eks. oplysningspligt, behandlingsgrundlag, indsigtsret og slettefrister Sikkerhedsprogram: Ekstern sikkerhed, intern sikkerhed (f.eks. rollestyring) Særlige vilkår stillet af Datatilsynet i en tilladelse, eller af andre myndigheder! Der er pligt til at foretage en vurdering af compliance og sikkerhed ved brug af cloud, INDEN man begynder at bruge tjenesten Benchmark mod dit eget program/niveau! Adgang til de nødvendige oplysninger? Pligt til at overholde danske krav, selv om man bruger en databehandler uden for Danmark I øvrigt også pligt for databehandleren til at overholde sikkerhedskrav i sit hjemland september 2015

21 14 Cloud er dødt Også kendt som: Hvor er mine data? Krav om, at kunden har mulighed for at kende den præcise beliggenhed af datacentre inden aftaleindgåelse og hvordan kan kunden gennemføre en risikovurdering uden at have disse oplysninger? Ok med en dynamisk kontrakt, hvor kunden får oplyst beliggenhed for datacentre ved aftaleindgåelsen, sammen med en mekanisme i kontrakten, hvor kunden gives et rimeligt varsel om nye datacentre (sammen med en mulighed for at udtræde af kontrakten) Et servicecenter er også et datacenter! Læseadgang svarer til opbevaring Krav om, at kunden altid har adgang til den præcise adresse for alle datacentre september 2015

22 15 Er der ret til at bruge underleverandører? Krav om, at kunden ved- og godkender brugen af underleverandører (i det mindste, at det kan ske) Hvis generelt samtykke, som ikke kan tilbagekaldes, krav om mekanisme i kontrakten, hvor kunden gives et rimeligt varsel om nye underleverandører (sammen med en mulighed for at udtræde af kontrakten) Underleverandøren skal leve op til alle de formelle krav. Krav om, at kunden har de påkrævede juridiske rettigheder også over for underleverandøren Kunden skal have ret til at modtage en kopi af den formelle del af aftalen mellem leverandør og underleverandør, sådan at kunden kan kontrollere ovenstående Pas på underleverandører uden for Danmark september 2015

23 16 Forlader dine data EU/EØS? Overførsel til lande uden for EU/EØS (3L) kræver et særligt grundlag Både relevant for datacentre og servicecentre Kun få sikre 3L Safe Harbor (lidt endnu?) Binding Corporate Rules for processors Model Clause contracts (pas på, hvem der bliver parter til aftalen) Må man redigere model clauses? Overvej om der er anmeldelsespligt til Datatilsynet september 2015

24 17 Opfølgning Krav om, at kunden løbende følger op på aftalen, både ift compliance og sikkerhed Husk, hvad benchmark var! Hvis det ændrer sig og det bør det gøre - så ændrer kravene til leverandøren sig også I praksis ved at leverandøren indhenter erklæringer en gang årligt Men kontrakten skal give kunden ret til at sende egne eksperter ind på datacentre Krav om pligt for leverandøren til at stille alle relevante oplysninger til rådighed for kunden, sådan at kunden kan overholde sine forpligtelser Pligt for leverandøren til at samarbejde med tilsynsmyndighederne Gælder tilsvarende for underleverandører! september 2015

25 18 Andre myndighedskrav Anmeldelse af databehandler, hvis man har en tilladelse fra Datatilsynet Må data forlade Danmark? Krigsreglen for offentlige dataansvarlige Særregler for private, f.eks. om opbevaring af regnskabsoplysninger Kan leverandøren slette data, hvis kunden beder om det? Lyder simpelt, men det er det ikke! september 2015

26 19 Er der tale om en koncern? Pas på, hvis der er tale om brug af cloud, initieret af et moderselskab, men reelt på vegne af hele koncernen, som kan bruge tjenesten Tendens til at glemme, at danske og udenlandske datterselskaber kan være underlagt andre krav end dem, som gælder for moderselskabet Tilbage til punkt 2, 5 og 7, denne gang for hvert enkelt selskab Husk interne aftaler (Intra-Group Agreement) Tilbage til punkt september 2015

27 20 Det sidste gode råd er derfor Tal med din advokat Cloud er nemt af mange grunde men de samme grunde gør det juridisk og teknisk meget mere komplekst end jeres egen server i kælderen september 2015

28 Persondataretligt Forum Et netværk for personer med særlig interesse inden for databeskyttelse/ datasikkerhed mv. Aktuelle og generelle seminarer udbydes løbende 6 årlige nyhedsbreve om alt hvad der rører sig inden for persondatabeskyttelse De fleste arrangementer er gratis Læs mere og meld dig ind på september 2015

29 Vores team Michael Hopp Advokat, partner Persondata IP-ret Legal Risk Management It og telekommunikation Media, entertainment og sportsret T: M: Niels Chr. Ellegaard Advokat, partner Corporate/Commercial Dispute Resolution Energiret Financial services It og telekommunikation Offentlig sektor Outsourcing Selskabsret T: M: Henrik Bechgaard Advokat It og telekommunikation Corporate/Commercial Automotive Energiret Selskabsret T: M: XXX Christian Wiese Svanberg Advokat Persondata It og telekommunikation Offentlig sektor T: M: september 2015

30 Plesner Plesner Advokatfirma Amerika Plads København Ø Denmark T: Fax: CVR: Informationerne i denne præsentation er af generel karakter og er ikke at forveksle med juridisk rådgivning. Anvendelse af præsentationens informationer sker på eget ansvar. Du er velkommen til at kontakte Plesner ved behov for rådgivning.

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management 6 Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 contract management Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 1: Introduktion til elementerne i Contract

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen. 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater

CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen. 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater Cloud - servicekontrakt Udvalgte reguleringstemaer Kort introduktion til cloud 1. Persondata 2. Opstart

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives.

The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives. Executive summery This thesis has the purpose of assessing how the audit process works for financial institutions using a Cloud Computing solution. An analysis of the management considerations in the application

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring om modernisering af it-standardkontrakter i staten

Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring om modernisering af it-standardkontrakter i staten 10. marts 2014 MPK/chaga 2014-5193-005 Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring om modernisering af it-standardkontrakter i staten Indledning Der findes i dag tre forskellige it-standardkontrakter,

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2012

Datatilsynets årsberetning 2012 Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September 2013 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-4-7 Datatilsynets

Læs mere