NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET"

Transkript

1 NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T Indhold 1. Boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) Projektet Baggrund for ændring af projektet: Levering af projektet Beregning af BNBO Beregningsmetode og forudsætninger Risikovurdering inden for BNBO Anbefalinger til foranstaltninger Foranstaltninger der bør iværksættes snarest Reference /12 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI

2 1. Boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) 1.1 Projektet BNBO er et supplement til grundvandsbeskyttelsen og har til formål at beskytte indvindingsanlægget mod forurening fra de nærmeste omgivelser. BNBO vil typisk omfatte arealer, der er større end den fysiske sikringszone, men mindre end det område, der er relateret til indsatsplanerne /1/. Naturstyrelsen (NST) afsatte en pulje på 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, hvor kommunerne kunne søge om støtte til BNBO relaterede projekter. Silkeborg Kommune fik i september 2012 afgørelse fra Naturstyrelsen om tilskud til BNBOprojekt. I juni 2013 fik kommunen Naturstyrelsens godkendelse af revideret projekt til færdiggørelse 1. april Projektet gennemføres med bistand af Rambøll, Aarhus. Projektet/tilbuddet lægger op til, at Rambøll leverer det nødvendige vidensniveau herunder proportionalitetsafvejningerne, der kræves i forbindelse med meddelelse af påbud eller forbud efter 24. I forbindelse med projektets gennemførelse blev Silkeborg Kommune opmærksomme på, og er af den opfattelse, at de i mange tilfælde ikke får det fornødne grundlag for at kunne meddele påbud. Se afsnit 1.2. Derfor har Silkeborg Kommune anmodet NST om og fået accept af, i januar 2014 at projektet justeres således, at meddelelse af påbud og de samlede proportionalitetsafvejninger afventer indsatsplanlægningens gennemførelse med mindre, det er åbenlyst, at et påbud ikke kan afvente dette. 1.2 Baggrund for ændring af projektet Silkeborg Kommune ser BNBO-udpegningens særlige muligheder for grundvandsbeskyttelse som et supplement til de beskyttelsesmuligheder, som indsatsplanlægningen giver. BNBOudpegningen og tilhørende opgørelse af foranstaltninger vil derfor være en integreret del af indsatsplanlægningen og vil blive indarbejdet i indsatsplanerne, jf. vejledning om indsatsplaner. De samlede foranstaltninger og omkostninger for at sikre drikkevandsressourcen vil således være resultatet af BNBO-udredningen og indsatsplanlægningen. Det må forudses at for at kunne gennemføre de nødvendige indsatser, skal der i en del tilfælde meddeles forbud/eller påbud. Værdien eller vigtigheden af et vandværk eller ressource er en faktor, som vil indgå i forbindelse med proportionalitetsafvejningerne. Dvs. står de samlede foranstaltninger/ omkostninger i rimeligt forhold til det anlæg/eller den ressource, som skal sikres. Der vil være en række elementer, der bør indgå i en sådan vurdering af anlægget og grundvandsressourcens vigtighed eller værdi: Indvindingens størrelse Beliggenhed i forhold til drikkevandsinteresser og sårbare områder 2/12

3 Vandværkets fremtid og mulighed for alternativ forsyning eller ny kildeplads Anlæggets og ressourcens tilstand Samlede foranstaltninger og omkostninger til sikring af anlægget og grundvandsressourcen Sidstnævnte element i vurderingen - de samlede omkostninger og foranstaltninger, der skal til for at sikre et anlæg og grundvandsressourcen, betyder sammenfattende, at samtlige omkostninger og foranstaltninger til grundvandssikring skal vejes op mod anlægget og grundvandsressourcens værdi. Der er ikke tidsmæssigt sammenhæng mellem BNBO-udredningerne og indsatsplanerne. BNBO-udredningerne forventes afsluttet foråret Indsatsplanerne forventes vedtaget i perioden Derfor vil der for de fleste vandværker og indsatsområder ikke være et samlet overblik over de samlede foranstaltninger og omkostninger til sikring af anlæg og grundvandsressourcer, før indsatsplanerne er udarbejdet og dermed i princippet ikke være et fyldestgørende grundlag for udstedelse af forbud/påbud. Imidlertid kan det ikke udelukkes, at risikovurderingen af potentielle forureningskilder i BNBO vil afdække enkelte forureningskilder, hvor risikoen over for et anlæg er så åbenlys, at en indsats eller påbud ikke kan afvente indsatsplanlægningen. Her vurderes, at proportionalitetsafvejningen kan gennemføres på et sikkert grundlag på baggrund af ovenstående elementer - bortset fra de samlede omkostninger til værdifastsættelsen. Silkeborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at det er hensigtsmæssigt at afvente indsatsplanlægningen for at sikre, at vandværkerne ikke får udgifter i forbindelse med BNBO, hvis omkostningerne til de nødvendige indsatser i indsatsplanen ikke står mål med indvindingens værdi. Silkeborg Kommune har mange mindre indvindinger, hvor denne situation kan forekomme til stor gene for både vandværkerne og lodsejerne. Imidlertid vurderer Silkeborg Kommune, at der for Almtoft Kjellerup Vandværk og Hvinningdal Vandværk, er en så relativ stor risiko for forurening, sammenholdt med en stor og vigtig forsyning, at de opstillede foranstaltninger bør iværksættes og ikke afventer indsatsplanlægningen. 1.3 Levering af projektet Projektet afleveres elektronisk i delprojekter se oversigt i bilag 1: Datablade for beregnede BNBO er med tilhørende notat, som beskriver beregningsmetode og antagelser. Regneark med beregning af risikoen for forurening (BRIBE) for alle BNBO er og tilhørende notat med baggrund for valg af scenarier. Desuden foreligger der en samlet oversigt af resultaterne. Regneark med risikovurdering herunder sandsynlighed og konsekvens for alle BNBO er med tilhørende notat. Rapport med arealanvendelse leveret af ConTerra for alle vandværker med opgørelse af erstatning. Datablad med mulige forureningstrusler (anlæg) inden for BNBO. Vandværksbeskrivelser med opgørelse af foranstaltninger og erstatninger. 3/12

4 2. Beregning af BNBO Dette afsnit er et resume af beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grunde for beregningerne af BNBO. Se endvidere /2/. Etablering af BNBO har grænseflade til den fysiske sikringszone, Naturstyrelsens grundvandskortlægning og tilhørende indsatsplanlægning /1/. Størrelsen af BNBO vil typisk baseres på flere data end den fysiske sikringszone og færre data end zoneringen, hvor der indgår detaljeret hydrogeologisk kortlægning /1/. BNBO har til formål at beskytte indvindingsanlægget mod forurening fra de nærmeste omgivelser, og derfor er både geologi og tid vigtige parametre i beregningen. Både for et frit magasin og for boringer med lag af moræneler er det nødvendigt med beskyttelse af et større areal omkring boringen mod nedsivning af forurening fra de nærmeste omgivelser. Dette skyldes dels, at nedsivningen omkring boringen er påvirket af indvindingen, og at geologiens homogenitet ikke er kendt. Parametrene, som indgår i beregningen af BNBO: Magasintykkelsen Den effektive porøsitet Indvindingen Den hydrauliske gradient Transmissiviteten 2.1 Beregningsmetode og forudsætninger Beregningen af BNBO er foretaget med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning og de beregningsalgoritmer, der er opstillet af Rambøll. Metoden i vejledningen er valgt ud fra en betragtning om, at metoden skal være anvendelig i forhold til et begrænset datagrundlag. Samtlige BNBO beregninger er foretaget som analytiske beregninger. Rambøll har foretaget en korrekt beregning af form, placering og størrelsen af BNBO. Til dette er benyttet Rambølls BNBO-TOOL til beregning af BNBO-arealet både med og uden grundvandsstrømning. I BNBO-TOOL er der 2 forskellige muligheder til beregning af BNBO, som omfatter: den cirkulære løsning som angivet i Miljøstyrelsens vejledning den iterative metode som inddrager transmissiviteten og gradienten Den cirkulære metode er valgt for boringer, der indvinder mindre end m 3 /år og for kildepladser, hvor gradienten er usikker (toppunkter og lavninger), se tabel 1. 4/12

5 Tabel 1 Angivelse af grundlaget for beregning af BNBO på baggrund af cirkulær løsning efter Naturstyrelsens vejledning /1/ Cirkulær beregning < m 3 /år Bryrup Gammel Bryrup Ny Charlottenlund Duelund Østre Frederiksdal Funder Kirkeby Gjern Østermark Gjessø Hesselhus Hjøllund Nord Hjøllund Syd Katrinedal Kragelund Laven Lemming Linå Marienlyst Meklenborg Mollerup Møldrup Neder Hvam Resenbro Salten By Salten Skovvej Serup Skannerup Skorup Svejbæk Teglgårdsparken Toustrup Tømmerby Vinding Voel Volstrup Vrads Usikkerhed på gradienten Indvindingsboringer tilhørende vandværkerne Fårvang Gjern Roe Virklund Højbo 5/12

6 3. Risikovurdering inden for BNBO Dette afsnit er et resume af risikovurderingen. Se endvidere /3/. Da vurderingen omfatter en potentiel fremtidig forurening, er det vanskeligt at opstille præcise retningslinier for vurderingen, da forureningstype, mængde, spildemåde og afstand til boringen ikke er kendt på vurderingstidspunktet /1/. Vurderingen og skønnet tager derfor udgangspunkt i følgende forhold: den mulige anvendelse af arealet, den mulige aktivitet på arealet og de mulige anlæg og installationer på arealet, de hydrogeologiske forhold, den mulige forureningsmængde, som skal spildes for at forurene grundvandet eller indvindingsboringen, konsekvensen for grundvandet og indvindingen, herunder om boringen kunne blive permanent eller midlertidigt lukket, de forsyningsmæssige konsekvenser af en forurening, Inden for de beregnede BNBO er er der lavet en opgørelse over, hvilke grundvandstrusler der er kendskab til, samt en vurdering af om spild og uheld kan forurene vandet i en indvindingsboring. Til denne vurdering anvendes "Beregningsværktøj til risikovurdering af forureninger i boringsnære beskyttelsesområder (BRIBE)" /4/, /5/. I forhold til identificering af grundvandstruende anlæg og aktiviteter fokuseres der her på spild og uheld i forbindelse med lovlige og/eller forventelige aktiviteter og arealanvendelser spild og uheld i forbindelse med brud/utætheder fra eksisterende anlæg Hermed omfatter grundvandstruslerne alle typer sandsynlige kilder til grundvandsforurening, herunder pesticider, miljøfremmede stoffer og ledningsførte materialer inkl. spildevand, se tabel 2. Inden for BNBO er der gennemført en kortlægning af mulige forureningskilder, som fremgår af tabel 2. På baggrund heraf er der fundet følgende forureningstrusler i Silkeborg Kommune: Anvendelse og håndtering af pesticider på landbrugsarealer Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på landbrugsejendomme med og uden erhvervsmæssig drift Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider omkring parcelhuse og øvrige ejendomme Spildevandsledninger 9 private spildevandsanlæg med nedsivning 45 olietanke 1 jordvarmeanlæg 8 virksomheder Regionens udpegede V1 og V2 kortlagt grunde inden for BNBO er ikke risikovurderet i dette projekt. Regionen er myndighed og skal sikre, at disse grunde undersøges og oprydningen 6/12

7 prioriteres bl.a. på baggrund af en konkret vurdering af fare for forurening af grundvand og indvindingsanlæg. V1 og V2 kortlagte grunde illustreres på databladet som en oplysning til vandværkerne. Viden om V1 og V2 kortlagte grund bør indgå som en del af proportionalitetsafvejningerne i forbindelse med indsatsplanlægningen. Potentielle forureningskilder, fundet i Silkeborg Kommune, risikovurderes ved at kombinere effekten af en given forurening og sandsynligheden for at der forekommer en hændelse som forårsager udslip af miljøfremmede stoffer/3/, /4/. Risikovurderingen giver anledning til opgørelser over foranstaltninger, der enten kan iværksættes umiddelbart eller som afhænger af supplerende konkrete vurderinger, som f.eks. tilsyn. 7/12

8 Tabel 2 Fuldstændig liste af kortlagte forureningskilder med angivelse af foranstaltninger, og hvem der har ansvaret for gennemførslen Forureningskilder Foranstaltninger Ansvar og evt. økonomi Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider ved landbrugsdrift Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på landbrugsejendomme med erhvervsmæssig drift Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider omkring parcelhuse og øvrige ejendomme Virksomheder Spildevandsanlæg Regnvandsbassin Private spildevandsanlæg herunder nedsivningsanlæg Gylletanke Jordvarmeanlæg Aftaler eller påbud om ophør med anvendelse af pesticider Aftaler eller påbud om ophør med anvendelse af pesticider Aftaler eller påbud om ophør med anvendelse af pesticider Grundvandstilsyn og evt. revision af godkendelser Prioritering af renovering af spildevandsledninger Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af anlægget Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af anlægget Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af anlægget Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af anlægget Vandværk og myndighed. Vandværk afholder erstatning Vandværk og myndighed. Vandværk afholder erstatning Vandværk og myndighed. Myndighed og virksomhed Myndighed og spildevandsselskab Myndighed og spildevandsselskab Myndighed og grundejer Myndighed og grundejer Myndighed og grundejer Olietanke Tilsyn og konkret vurdering som evt. kan udløse et påbud om fjernelse eller udbedring af anlægget Myndighed og grundejer 8/12

9 4. Anbefalinger til foranstaltninger Målet har været at vurdere behovet for en yderligere regulering og indsatser i forhold til den generelle miljøregulering, grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning. Det er afgørende, at der dokumenteres en konkret fare eller risiko for forurening over for det konkrete anlæg, for at kommuner og vandværker får et håndterbart værktøj til beskyttelse af kildepladsen. Inden for de beregnede BNBO er og med udgangspunkt i indsamlede data samt udtræk fra landbrugsregister er der udarbejdet en opgørelse over, hvilke grundvandstrusler der er kendskab til /6/, /7/ samt en vurdering af risikoen for forurening af kildepladsen i forhold til de kortlagte trusler /8/. På baggrund af erfaringstal og afgørelser i taksationskommissionen er der også opgjort en skønsmæssigt samlet erstatning for ændret arealanvendelse inden for BNBO-arealet /7/. Den endelige erstatning vil sandsynligvis afvige herfra f.eks. pga. udlægning af mere hensigtsmæssige afgrænsninger og lokale forhold. På baggrund af risikovurderingerne er der i vandværksbeskrivelserne udarbejdet anbefalinger til foranstaltninger for at sikre kildepladsen. I denne del beskrives også de økonomiske omkostninger der må forventes ved gennemførelse heraf. En væsentlig del af arbejdet med anbefalingerne er at afveje disse i forhold til de forsyningsmæssige og økonomiske konsekvenser af lukning af en boring eller et vandværk. Det vurderes, om de opgjorte foranstaltninger til sikring af indvindingsanlægget mod forurening udgør en så stor grundvandstrussel, at disse bør iværksættes snarest og ikke nødvendigvis skal afvente en samlet opgørelse af beskyttelsesbehovet i oplandet til vandværkets kildeplads i forbindelse med indsatsplanlægningen. Denne vurdering vil inddrage forhold omkring vandværket, som f.eks. indvindingens størrelse og mulighed for alternativ forsyning /3/. Regulering af opbevaring, håndtering og anvendelse af pesticider Inden for alle BNBO er vil spild og uheld med pesticider udgøre fare for forurening af indvindingsanlæggene ud fra sandsynligheden for spild og den beregnet konsekvens /3/, /8/. Meddelelse af påbud eller nedlæggelse af forbud mod opbevaring, håndtering og anvendelse af pesticider i private haver og på landbrugsarealer kan derfor ske efter Miljøbeskyttelseslovens 24, da det udgør en konkret fare for forurening af indvindingsanlægget. Silkeborg Kommune vil i forbindelse med indsatsplanlægningen foretage afvejninger, der skal belyse hvorvidt de samlede foranstaltninger til sikring af indvindingsanlægget mod forurening står mål med indvindingens værdi. Regulering af øvrige anlæg Silkeborg Kommune vurderer, at øvrige anlæg herunder olietanke, jordvarmeanlæg og private spildevandsanlæg bør reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens 20, hvis en konkret vurdering, herunder tilsyn med anlægget, viser, at anlægget udgør fare for forurening af indvindingsanlægget. Der er udarbejdet en vurdering af om spild og uheld fra olietanke, jordvarmeanlæg og spildevandsanlæg (bakterier og virus) udgør en risiko for forurening af indvindingsanlæggene 9/12

10 /3/, /8/. Sammenholdt med anlæggets tilstand og indvindingsværdi vurderer Silkeborg Kommune, om anlæggene bør reguleres efter miljøbeskyttelseslovens Tilladelser meddelt efter 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til: 1) fare for forurening af vandforsyningsanlæg, 2) gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter 32 eller 3) miljøbeskyttelsen i øvrigt. Spild på veje i forbindelse med en tankvogn, der vælter, vil udgøre en moderat risiko, da sandsynligheden vurderes at være lille, men konsekvensen stor /3/, /8/. Er det en betydelig kildeplads, der på ingen måde kan erstattes med anden vandforsyning eller anden kileplads bør der iværksættes foranstaltninger til sikring af anlægget, så som høj kantsten og lukket afløb.. For at sikre at virksomhederne inden for BNBO ikke udgør en risiko for forurening af indvindingsanlæggene, vil Silkeborg Kommune udføre et grundvandstilsyn på virksomhederne. På baggrund af tilsynet udarbejdes en konkret vurdering, som skal belyse hvorvidt virksomhederne udgør en fare for forurening af indvindingsanlæggene. For virksomheder med miljøgodkendelser bør der stilles skærpede vilkår ved revision af miljøgodkendelserne, hvis grundvandtilsynet og den konkrete vurdering sammenholdt med indvindingsværdi, viser at anlæg eller aktivitet på virksomheden kan udgøre en fare for forurening af indvindingsanlæggene. Silkeborg Kommune har endvidere valgt at prioriterer renovering af spildevandsledninger og implementere denne prioritering i Spildevandsplanen. 5. Foranstaltninger der bør iværksættes snarest Der er ikke tidsmæssigt sammenhæng mellem BNBO-udredningerne og indsatsplanerne. BNBO-udredningerne afsluttes i foråret Indsatsplanerne forventes vedtaget i perioden Derfor vil der ikke være et samlet overblik over foranstaltninger og omkostninger til sikring af både indvindingsanlæg og grundvandsressource før indsatsplanerne er udarbejdet og dermed ikke være et fyldestgørende grundlag for udstedelse af forbud/påbud som følge af BNBO-udredningen. Selvom der er en stor risiko for forurening af indvindingsanlæggene, vurderer Silkeborg Kommune, at hovedparten af vandværkerne ikke bør igangsætter foranstaltninger, før der foreligger en afklaring af omfanget af de samlede foranstaltninger og omkostninger i forbindelse med indsatsplanlægningen. Imidlertid vurderer Silkeborg Kommune i forhold til Vandværkerne Almtoft-Kjellerup og Hvinningdal, at den relative store risiko for forurening af indvindingsanlæggene, sammen- 10/12

11 holdt med en stor og vigtig forsyning, at de opstillede foranstaltninger iværksættes og ikke afventer indsatsplanlægningen. For vandværkerne Gudenå, Teglgårdsparken og Katrinedal er der ikke kortlagte anlæg eller aktiviteter, som udgør en risiko for forurening af indvindingsanlægget. Silkeborg Kommune vurderer derfor, at der ikke er grundlag for udstedelse af forbud/påbud alene som følge af BNBO-udredningen. 11/12

12 7. Reference /1/ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Boringsnære beskyttelsesområder BNBO. /2/ Notat om beregning af BNBO for Silkeborg Kommune, Rambøll /3/ Notat om risikovurdering inden for BNBO, Rambøll /4/ Beregningsværktøj til risikovurdering af forureninger indenfor BNBO. Dokumentation og brugervejledning. COWI 18. marts /5/ Notat om beregning og antagelser der ligger til grunde for beregning af risiko for forurening af indvindingsanlægget, Rambøll /6/ Datablade for hver BNBO der illustrere anlæg der kan udgøre en risiko for indvindingsanlægget, Rambøll /7/ Arealanvendelsen og erstatning inden for BNBO til alle boringer, ConTerra /8/ Regneark med opgørelse af risikoen for forurening inden for de enkelte BNBOér. 12/12

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning G E U S Grundvandskortlægning Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning Introduktion Nærværende inspirationspapir er tænkt som oplæg til udarbejdelse af udbudsmateriale for trin 1 af grundvandskortlægningen.

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere