Forslag til mulige handlinger til understøttelse af Uddannelsesstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til mulige handlinger til understøttelse af Uddannelsesstrategi 2015 2017"

Transkript

1 Forslag til mulige handlinger til understøttelse af Uddannelsesstrategi Tema: Tidlig inspiration og sammenhængende udskoling for alle Handlinger der understøtter målsætning 1 Vi vil kvalificere elevernes valg og motivation ved at skabe sammenhængskraft mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne gennem særlige udskolingsforløb. 1 Undersøgelse af, hvorvidt der er positivt evidens i forhold til at undervise i spor i udskolingen og i så fald i hvilken udgave? Vil det kunne virke som katalysator til at motivere de unge så de bliver så dygtige, som de kan. Undersøge om der findes eventuelle erfaringer fra andre skoler i Danmark. 2 Fagpakker tilrettelægges i forhold til elevens evner og interesser "udfordre dogmer"; herunder Ungdomsuddannelserne August 2015 understøttende erhvervspraktik. 3 Kvalificere og styrke udskolingen ved at tilrettelægge af udskolingsmodeller og strukturer; Er igangsat del af den nuværende proces i B og U 4 Faggrupper på tværs opdelt i fag og forløb udvikler go udveksler Ungdomsuddannelserne August Omskrivning af folkeskolens udskoling så den forbereder eleven på ungdomsuddannelsen. Der bør udarbejdes et kommissorium for denne opgave Ungdomsuddannelserne Kommissorium: Udmøntning af omskrivning: Erhvervslivet sender repræsentanter ud på skolerne for at informere om de forskellige VER Fra skoleåret 2015/2016 erhverv både til elever og lærere. UU, Viborg Kommune 7 Erhvervspraktik genindføres Hurtigst muligt 8 Etablering af Praktikpladsdatabasen (UU har det tekniske grundlag); lave Boot Camp for kommune, erhvervsråd og brancheorganisationer. (relevante erhverv, klasse) Aftale underskrives Implementering i grundskolen UU, Viborg Kommune VER Ultimo 2015 Primo 2016 Skolestart Opblødning af forholdstal i forhold til praktikvejledere; 1 praktikant/5 medarbejdere Undervisningsministeriet Hurtigst muligt 10 Nationalt netværk for skole virksomhedssamarbejde Jet Net.dk om naturfag udbredes i Viborg Kommune. Kommunen inviterer til speed dating møde for de kommunale grundskoler og udvalgte virksomheder. Efterfølgende hjælper NVH samarbejdet i gang. Naturvidenskabernes Hus Maj Dygtige elever fra ungdomsuddannelserne ansættes med løn, som hjælpeundervisere til relevante dele (fag/spor/emner/ projekter etc.) af udskolingssporene. Inspiration til endelig udformning kan evt. hentes hos hjælpeundervisertilgangen på universiteterne. 12 Etablering af udviklingsgruppe med repræsentanter fra alle skoler, ungdomsuddannelser og B og U forvaltningen Igangsættes sammen med "Udskolingssporene" Ungdomsuddannelserne Hurtigst muligt 1

2 (Fortsat) 13 Tæt samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og grundskolerne i forbindelse med projekter Ny Nordisk Samarbej eksempelvis udskolingsprojekter, pædagogisk assistent uddannelsen mv. de/netværk 14 Ny Nordisk Skoles resultater skal udbredes systematisk indenfor kommunen og på tværs Ungdomsuddannelserne og 9. klasse undervises på ungdomsuddannelserne som understøttende undervisning. Tættere samarbejde mellem folkeskolen og EUD undervisningen Ungdomsuddannelserne Forum 100 Skolestart 2015 (Fortsættes) Handlinger der understøtter målsætning 2 Vi vil skærpe elevernes interesse for erhvervslivet og ungdomsuddannelserne tidligt (4. 7. klasse). 16 Systematik i overgangene fra grundskolerne til ungdomsuddannelserne TOPI og UPV. UU, Viborg Kommune Hurtigst muligt Arbejdsgruppe nedsættes med repræsentanter fra de forskellige interessenter. 17 Udfordre elevernes valg UU, Viborg Kommune Så snart ressourcerne tildeles 18 Dannelse af faglige netværk på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse som skal tilrettelægge Forum 100 Hurtigst muligt fælles faglige forløb 19 Lighed i omtale af uddannelserne; Grundskolerne: uddannelse af lærere via praktik på ungdomsuddannelserne; mindske fordomme og "valg som de andre". Kommunikation Byrådet Start Færdigt etableret Lærerne skal på uddannelsesdage på EUD institutionerne. EUD institutionerne 2

3 Tema: Attraktive videregående uddannelser Handlinger der understøtter målsætning 3 Vi vil udvikle uddannelser, baseret på erhvervslivets efterspørgsel nu og i fremtiden. 21 ViborgEgnens Uddannelsesråd skal på deres møde midt i marts skal igangsætte en udredning/analyse Uddannelsesrådet April 2015 med fokus på erhvervslivets behov for efter /videreuddannelse i Viborg inkl. EB vurdering af den nuværende infrastruktur. 23 Virksomheder og uddannelsesinstitutioner har ansvar for at sikre fælles viden om det lokale arbejdsmarked. VER Uddannelsesrådet April 2015 Uddannelsesråd og Erhvervsråd udpeger tovholdere i et antal netværk, som forbereder en praksis på området. De udpegede netværk skal: Beskrive erhvervslivets behov, Udarbejde en handleplan for, hvordan behovene understøttes med uddannelse, forskning og praktik, Igangsætte tværfaglige og tværgående tiltag Eksempler på netværk: VHG, Asmildkloster, AU Foulum og landbruget VIA og Viborg kommune på Børne ungeområdet Handlinger der understøtter målsætning 4 Viborg skal være en attraktiv studieby, med et aktivt og levende studiemiljø. 22 Arbejde på at få relevante punkter såsom markedsføring, studiemiljø, ægtefællejob mm på dagsordenen i samarbejdsfora som fx uddannelsesrådet, dialogforum og politiske udvalg og gennem disse få sat "ejere" på. Uddannelsesrådet Dialogforum Politiske udvalg April a Klarlægning og analyse af bolig og transportbehov tages op i boligkoordineringsgruppen. Transportbehov afdækkes af VGHF. VGHF Boligkoordineringsgruppen April

4 Tema: Et internationaliseret uddannelsesmiljø Handlinger der understøtter målsætning 5 Vi vil skabe sammenhængende internationale forløb fra førskole til videregående uddannelser. Herigennem vil vi tiltrække, fastholde og inkludere internationale studerende og borgere. 24 Synliggøre og markedsføre de internationale uddannelser i Viborg Kommune internt og Uddannelsesrådet Kan igangsættes straks eksternt 25 Undersøge og udvikle mulighed for double degrees Mercantec Kan igangsættes straks 26 Nedsætte international arbejdsgruppe for folkeskolen i Viborg Kommune Kan igangsættes straks 27 Indgåelse af lokale arbejdsmarkedsaftaler om Internationale praktikpladser, børs, web Erhverv og Udvikling Kan igangsættes straks 28 Arbejde for en international bachelor som top up på udvalgte korte videregående uddannelser Dania Kan igangsættes straks 29 Etablering af internationale førskoleaktiviteter Viborg private Realskole Inden 2 år 30 Skolerne fungerer som ramme for det internationale møde Skype adgang til venskabsskoler (lokalt, nationalt og internationalt) tale med hinanden, fælles projekter osv. Afventer nedsættelse af international arbejdsgruppe for folkeskolen 31 Etablering af koordinerende ramme/organ som faciliterer det internationale møde Inddrage medarbejdere fra de forskellige institutioner/skoler/civilsamfund Arbejdsgrupper der mødes / arbejder med projekter / aktiviteter f.eks. familiementorordning (kobling mellem udlændinge og danskere deltage i aktiviteter, Dining with the Danes) Viborg Bibliotekerne Inden for et år % af alle læringsaktiviteter i folkeskolerne skal have et internationalt / interkulturelt fokus Afventer nedsættelse af international arbejdsgruppe for folkeskolen Handlinger der understøtter målsætning 6 Vi vil tilstræbe det internationale møde i hverdagen og herigennem styrke globalt udsyn og interkulturel forståelse mellem mennesker. 33 Social facilitator (myndighedsperson, som hjælper internationale tilflyttere/familier/studerende Jobcenter Inden for et år med praktiske udfordringer og adgang til civilsamfund) 34 Matchmaking mellem eksportvirksomheder og internationale studerende (herunder fokus VER Inden for et år på ægtefælleprogram) f.eks. fysisk børs eller webbaseret 35 Etablering af en international club blandt studerende i Viborg Kommune Student House Inden for et år 4

5 Tema: Erhvervslivets behov tegner fremtidens uddannelser Handlinger der understøtter målsætning 7 Vi vil sikre fuld praktikpladsgaranti på områder med mangel på arbejdskraft. 37 Der skal udarbejdes en konceptbeskrivelse for målsætningen. VER Uddannelsesinstitutionerne Erhverv og Udvikling 38 Kommunen skal undersøge muligheden for at yde praktiktilskud til virksomheder, der tager Arbejdsmarkedsstaben elever. 39 Alle virksomheder skal påvirkes til at åbne op for at tage elever. VER Brancheorganisationer Arbejdsgiverorganisationer 40 Alle praktikpladser skal opslås på samme sted, som der dannes et bedre overblik over de VER Uddannelsesinstitutionerne pladser, og der skal gennemføres en imagekampagne. 41 Viborg Kommune sætter sig for bordenden mhp. at sikre større grad af dialog mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Erhverv og Udvikling Handlinger der understøtter målsætning 8 [Uafklaret evt. noget med flere faglærte og færre ufaglærte ]. 36 Virksomhederne skal indenfor de klynger, der er defineret i regi af VER, lave uddannelsesstrategier. Uddannelsesinstitutionerne skal tilbyde EUV pakker og give tilbud om kompetenceafklaringer. VER Uddannelsesinstitutionerne 5

6 Tema: Alle unge i uddannelse Handlinger der understøtter målsætning 9 Vi vil øge andelen af unge med en afsluttet ungdomsuddannelse gennem forpligtende aftaler med de unge, øget fokus på personlig uddannelsesparathed og individuelle forløb. 42 Skabe øget livsduelighed hos de unge gennem medarbejderrettet indsats: UU, Viborg Kommune Netværk, Videndeling, Individuelle overgangsmøder aftaler om indsats 43 Mere effektiv karrierevejledning gennem: Erhvervspraktik LO UU, Viborg Kommune Projekt som Industriens karrierevejledning (Herning) Ung til ung 44 Bedre "sikkerhedsnet" gennem "Garantiskolen" (alle altid i uddannelse) Produktionsskolen 45 Vi vil udrede mentorordninger (væk fra, at det er det offentliges ansvar) ved at inddrage virksomheder, borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner, elever, politi m.v.: Information til virksomheder via VER Info kampagner om fælles ansvar Metode: Spørge de unge om relevant information ved indgangen (når de ansøger om hjælp) Anvende database forpligtige % færre unge på uddannelses og kontanthjælp (Kendt og klar samarbejdsform for alle interessenter (forvaltninger, skoler, uddannelser m.fl.), hvor anvendelsen af kontrakter indgår) gennem kortlægning af aktørnetværk Dette skal ændres: Sådan ser vi på det (syn); Sådan gør vi det (model); Sådan finansierer vi det (ressourcer); Sådan er vi forpligtet (kontrakt) Arbejdsmarkedsstaben Arbejdsmarkedsstaben Erhverv og Udvikling Kommunikation SAU Uddannelsesinstitutionerne Sekretariatet, Job & Velfærd Kultur, Service & Events Teknik & Miljø Byrådet Handlinger der understøtter målsætning 10 Vi vil reducere ungeledigheden gennem styrket samarbejde mellem aktørerne på ungeområdet og forstærket brobygning (for ledige unge). 47 Gennem møder skal der ske en beskrivelse af forløb Arbejdsmarkedsstaben VER Erhvervsskolerne 48 Der skal være en kontraktlig forpligtigelse til at tage elever i praktik. Opnås gennem involvering af erhvervsliv/ver Arbejdsmarkedsstaben VER Erhvervsskolerne 49 En "rundbordsmodel" skal sikre opfølgning på den unge (før, under efter): status, fravær. udvikling Arbejdsmarkedsstaben VER Erhvervsskolerne 6

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen

Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen - Anbefalinger fra Vækstforum Hovedstadens task force om erhvervsuddannelser Marts 2012 Redaktion: Vækstforum Hovedstadens

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg CAMPUS FAABORG What Moves You? 1 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune GENTOFTE KOMMUNE :KOMMUNAL BESTYRELSEN GLADSAXE KOMMUNE BYRÅDET Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Juni 2011 Side 2 Indhold Indledning... 3 Resume af de indsendte ansøgninger...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere