NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2015 for Lån & Spar Bank A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2015 for Lån & Spar Bank A/S"

Transkript

1 NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads København K CVR-nr Telefon Telefax Den 9. februar 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015 for Lån & Spar Bank A/S Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 1/15

2 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Resultatopgørelse for Totalindkomstopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Egenkapitalopgørelse for Noter Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 2/15

3 Hoved- og nøgletal (Mio. kr.) Resultat Netto rente- og gebyrindtægter 683,7 648,7 595,3 570,7 509,2 Kursreguleringer valuta 6,3 7,5 4,8 7,4 6,8 Andre driftsindtægter 2,2 2,2 5,3 5,6 5,7 Udgifter til personale og administration 505,6 453,3 444,6 430,4 402,8 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 15,3 20,2 18,0 16,5 14,7 Basisindtjening før nedskrivninger 171,3 184,9 142,8 136,8 104,2 Nedskrivninger på udlån m.v. 8,4 44,3 29,6 36,3 29,6 Basisindtjening 162,9 140,6 113,2 100,5 74,6 Øvrige kursreguleringer -11,7 9,9 1,3 13,0 0,1 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 2,3 2,1 2,2 1,9 1,3 Udgifter til nødlidende banker (netto) 22,1 20,3 19,7 12,2 17,5 Resultat før skat 131,4 132,3 97,0 103,2 58,5 Skat 30,1 30,8 25,3 25,1 14,9 Årets resultat 101,3 101,5 71,7 78,1 43,6 Balance Kassebeholdning og tilgodehavender i kreditinstitutter m.v , , , ,3 890,5 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris , , , , ,5 Obligationer og aktier 1.254, , , , ,7 Aktiver i alt , , , , ,9 Indlån og anden gæld , , , , ,1 Egenkapital 1.078,4 992,1 929,9 837,8 773,8 Nøgletal Kapitalprocent 15,1 16,3 18,9 16,2 17,8 Kernekapitalprocent 13,8 14,8 16,3 15,5 15,3 Egenkapitalforrentning før skat p.a. (%) 12,7 13,8 11,0 12,8 7,8 Egenkapitalforrentning efter skat p.a. (%) 9,8 10,6 8,1 9,7 5,8 O/I-nøgle (omkostninger/indtjening) 75,3 71,9 76,4 76,6 80,0 Renterisiko (%) 1,7 3,5 1,9 1,3 2,0 Valutaposition (%) 2,9 5,8 7,1 5,5 7,9 Valutarisiko (%) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 Udlån i forhold til indlån (%) 78,7 73,5 75,8 82,5 89,1 Udlån i forhold til egenkapital 10,0 8,8 8,9 9,4 9,4 Årets udlånsvækst (%) 23,1 6,2 4,7 8,2 9,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 115,9 160,9 160,0 130,8 106,1 Summen af store eksponeringer (%) 53,7 32,6 17,4 50,9 34,2 Årets nedskrivningsprocent 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 Årets resultat pr. aktie (kr.) 37,6 37,6 27,3 30,3 17,2 Indre værdi pr. aktie (kr.) 399,9 367,6 344,4 327,0 300,6 Udbytte pr. aktie (kr.) 8,0 8,0 7,0 7,0 5,0 Børskurs 414,0 413,5 295,0 275,0 270,0 Børskurs/periodens resultat pr. aktie 11,0 11,0 10,8 9,0 15,7 Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,0 1,1 0,9 0,8 0,9 Gennemsnitligt antal ansatte 387,0 369,0 375,0 360,0 360,0 Sammenligningstal for er tilpasset som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis i 2013 Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 3/15

4 Ledelsesberetning Årets resultat udgør 101,3 mio. kr., og forrenter egenkapitalen med 9,8 % (før skat 12,7 %). Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 171,3 mio. kr., hvilket indfrier den udmeldte resultatforventning for året. Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgør 162,9 mio. kr., hvilket er 22,3 mio. kr. mere end året før. Resultatudviklingen er kraftigt påvirket af fald i rentemarginalen, ekstraordinært store gebyrindtægter og fald i nedskrivninger på udlån. Kundetilgang har sikret vækst i udlån og indlån. Aktiviteterne i Konceptbanken er overtaget i oktober og videreført som en svensk filial af Lån & Spar, hvilket har øget udlånet med 1,1 mia. kr. Egentlig kernekapital på 13,8 % og kapitalprocent på 15,1 %. Betryggende likviditetsmæssig overdækning i forhold til FiL 152 og LCR-kravet. For 2016 forventes en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet mio. kr. Konklusion Årsregnskabet for 2015 udviser et resultat på 101,3 mio. kr., hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital efter skat med 9,8 %. Basisindtjening før nedskrivninger udgør 171,3 mio. kr., hvilket indfrier den udmeldte resultatforventning om en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet mio. kr. Lån & Spar har også i 2015 formået at skabe vækst i kunder, udlån og indlån, hvilket har påvirket indtjeningen positivt. Det samme har de ekstraordinært store gebyrindtægter fra formidling af realkreditlån. Det historisk lave renteniveau har betydet et kraftigt fald i rentemarginalen, og som følge heraf fald i netto renteindtægter. Udgifter til personale og administration er steget med 11,5 %, hvoraf en stor del kan henføres til etablering af filial i Sverige i årets sidste kvartal. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 8,4 mio. kr., hvilket er et fald på 35,9 mio. kr. Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgør 162,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 22,3 mio. kr. Sammenlignet med 2014 er årets resultat endvidere påvirket af kurstab på obligationsbeholdningen. Ledelsen anser årets resultat og basisindtjening for værende tilfredsstillende. Basisindtjeningen Netto renteindtægter udgør 416,7 mio. kr., hvilket er 11,8 mio. kr. mindre end året før. Dette fald skyldes det historisk lave renteniveau, som har betydet en lavere forrentning af overskudslikviditeten og en skærpet konkurrence på udlånsmarkedet. Sammenlignet med året før er rentemarginalen faldet 40 basispoint. Vi har i 2015 tiltrukket mange nye helkunder, og har derfor kunnet øge væksten i både udlån og indlån. Herudover har de tilkøbte aktiviteter i Sverige øget renteindtægterne i sidste kvartal af året. Det har delvist opvejet effekterne af det lave renteniveau. Gebyrer og provisionsindtægter udgør 317,1 mio. kr., hvilket er 64,3 mio. kr. mere end året før. Denne kraftige stigning i indtægterne skyldes hovedsagelig en meget stor aktivitet med formidling af realkreditlån drevet af det meget lave renteniveau. Stigningen i salget af ejer- og andelsboliger har også bidraget til den meget høje aktivitet i året. Gebyrindtægterne er også påvirket af den positive kundeudvikling. Resultat og basisindtjening: Netto rente- og gebyrindtægter: Mio. kr Mio. kr Basisindtjening før nedskrivninger Basisindtjening Resultat før skat Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 4/15

5 Afgivne gebyrer udgør 53,6 mio. kr., hvilket er 18,0 mio. kr. mere end året før. Netto rente- og gebyrindtægter udgør samlet 683,7 mio. kr., hvilket er en fremgang på 5,4 %. Udgifter til personale og administration udgør 505,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 11,5 %. Heraf kan 7,5 % henføres til 4. kvartal 2015, hvor omkostningerne er øget som følge af tilkøbte aktiviteter i Sverige. Herudover er omkostningerne øget som følge af flere medarbejdere og øgede it-udgifter. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgør 15,3 mio. kr., hvilket er et fald på 5,0 mio. kr. sammenlignet med året før. Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør herefter 171,3 mio. kr. Når omkostningerne sættes i forhold til indtægterne, har vi brugt 75 øre, for hver krone vi har tjent. lange rente i 2. kvartal Aktier har bidraget med en kursgevinst på 16,5 mio. kr. og afledte finansielle instrumenter med en gevinst på 4,4 mio. kr. I sidste års kursgevinst bidrog salget af aktier i Nets med en gevinst på 14,3 mio. kr. Resultat af kapitalandele Resultat af kapitalandele i Invest Administration A/S udgør 2,3 mio. kr. Udgifter til nødlidende banker Udgifter til nødlidende banker udgør 22,1 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mere end året før. Udgiften omfatter bidrag til Garantiformuen på 21,8 mio. kr. og bidrag til Afviklingsformuen på 0,3 mio. kr. Skat Skat af årets resultat udgør 30,1 mio. kr., hvilker svarer til en effektiv skattesats på 22,9 %, hvilket er på niveau med den gældende selskabsskatteprocent. Indtægter, omkostninger og O/I-nøgle: Mio. kr % 100 % Årets resultat og udbytte Årets resultat udgør herefter 101,3 mio. kr., hvilket er på niveau med året før. Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 8 kr. pr. aktie. svarende til 21,4 % af årets resultat % 80 % 70 % 60 % Indtægter Omkostninger O/I-nøgle Balance, risikoeksponering og kapitalforhold pr. 31. december 2015 Udlånet udgør ,4 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en stigning på 2.024,6 mio. kr. Korrigeret for tilkøbte aktiviteter i Sverige udgør væksten 906,2 mio. kr. eller 10,3 %. Stigningen skyldes primært den fortsatte tilgang af privatkunder, som skal have finansieret deres ejer- eller andelsbolig. Herudover er der et øget udlån til liberale erhverv. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 8,4 mio. kr. for året. Det er 35,9 mio. kr. mindre end året før. Posten er positivt påvirket af større tilbageførte nedskrivninger på udlån til erhverv. Herudover er der generelt færre nedskrivninger, hvilket bl.a. tilskrives det lave renteniveau. Sat i forhold til udlån og garantier udgør nedskrivningerne 0,1 %. Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgør 162,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 22,3 mio. kr. Udlån og indlån: Mio. kr Øvrige kursreguleringer Øvrige kursreguleringer udgør et kurstab på 11,7 mio. kr. mod en gevinst året før på 9,9 mio. kr. Obligationer har givet et kurstab på 32,6 mio. kr., som følge af en kraftig stigning i den Udlån Indlån Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 5/15

6 Udlånet er samlet nedskrevet med 110,6 mio. kr. ved udgangen af året, hvilket er et fald på 14,6 mio. kr. i forhold til året før. Balancen udgør samlet ,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 1.819,0 mio. kr. Stigningen i balancen er primært drevet af væksten i indlånet. Den maksimale krediteksponering ekskl. handelsbeholdningen udgør ,8 mio. kr., hvoraf garantier udgør 2.361,4 mio. kr. Udlån og garantier til privatkunder i Danmark (Detail, Danmark) udgør 68,1 % af krediteksponeringen, og er fortsat kendetegnet ved en meget høj kreditkvalitet. For detaileksponeringen i Sverige foretages en tilsvarende opdeling. Indtil banken har udviklet sine modeller til også at dække de svenske detaileksponeringer, foretages inddelingen baseret på ratings fra et anerkendt svensk kreditvurderingsbureau. Som det fremgår af grafen, er kreditkvaliteten af eksponeringen mere jævnt fordelt på risikoklasserne, end det er tilfældet for detaileksponeringerne i Danmark. Misligholdte eksponeringer udgør 4,8 mio. kr. Det svarer til 0,4 % af eksponeringen. Detaileksponeringer i Sverige: Maksimal krediteksponering: 40% (Mio. kr.) Detail, Danmark , ,6 Detail, Sverige 1.171,7 - Erhverv 949,2 939,5 Institut 203,4 241,0 30% 20% 10% Stat 2.817, ,8 I alt , ,9 0% M Detailkunder i Danmark inddeles efter bankens ratingsystem i ti risikoklasser efter sandsynligheden for tab. Kunder, der har misligholdt deres forpligtelser, placeres i en gruppe for sig. Fordelingen af eksponeringen efter kreditkvalitet er vist i grafen nedenfor. Risikoklasserne 7-10, hvor risikoen for tab er meget lille, udgør 63,6 % af eksponeringen. Misligholdte eksponeringer udgør 54,3 mio. kr. Det svarer til 0,5 % af eksponeringen. Erhvervseksponeringen vedrører primært organisationer og institutionelle investorer, men også et stigende udlån til liberale erhverv. Erhvervseksponeringerne inddeles efter Finanstilsynets bonitetskategorier til klassificering af eksponeringen efter kreditkvalitet. Fordelingen på de enkelte kategorier er vist i tabellen nedenfor. I kategorierne 3 og 2a er sandsynligheden for tab henholdsvis meget lav og lav, og her er 64,0 % af eksponeringen placeret. Detaileksponeringer i Danmark: Krediteksponeringen på erhverv: 40% 30% 20% 10% (Mio. kr.) utvivlsom god 15,5 45,7 2a normal 592,3 666,2 2b ingen væsentlige svaghedstegn 284,4 162,3 2c - væsentlige svaghedstegn 21,9 21,0 1 - OIV 35,1 44,3 Erhverv i alt 949,2 939,5 0% M Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 6/15

7 Statseksponeringen omfatter den del af bankens likvider, som er placeret i Danmarks Nationalbank. Obligationsbeholdningen udgør 1.147,3 mio. kr. ultimo december, og omfatter stort set udelukkende almindelige danske realkreditobligationer, som er kendetegnet ved en lav kreditrisiko. Obligationer: (Mio. kr.) Stat 7,4 1,7 Realkredit 1.139, ,2 Øvrige 0,7 28,8 Obligationer i alt 1.147, ,7 Egenkapitalen udgør 1.078,4 mio. kr., hvilket er en stigning i året på 86,3 mio. kr. Årets resultat samt værdireguleringer i anden totalindkomst har øget egenkapitalen med 108,9 mio. kr., mens udbetalt udbytte samt køb og salg af egne aktier har reduceret egenkapitalen med 22,6 mio. kr. Kravet til likviditeten efter FiL 152 (15 %-kravet) udgør 1.953,4 mio. kr. ved udgangen af året. Likviditeten er opgjort til 4.217,4 mio. kr. svarende til 115,9 % mere end lovkravet (overdækning). I forhold til 10 %-kravet udgør overdækningen 152,6 %. Den 1. oktober 2015 begyndte indfasningen af det nye likviditetskrav Liquidity Coverage Ratio (LCR). Ved udgangen af året er bankens LCR opgjort til 188,0 %. For 2015 udgør lovgivningens krav til LCR 60 %. De tilkøbte aktiviteter i Sverige har nedbragt overskudslikviditeten til et niveau, som er mere lønsom for banken, og som stadig er risikomæssigt betryggende. Renterisikoen, som hovedsageligt vedrører obligationsbeholdningen, udgør 16,8 mio. kr. pr. 31. december Det er et fald på 14,8 mio. kr. Risikoen skal ses i forhold til det forventede merafkast ved investering i obligationer. Aktiebeholdningen udgør 107,0 mio. kr. Medregnes ikke afregnede handler udgør den samlede aktieeksponering 97,7 mio. kr. Aktierisikoen kan udtrykkes som et fald i markedsværdien på 12 % af aktieeksponeringen, svarende til en middel negativ markedsudvikling, og vil betyde et kurstab på 11,7 mio. kr. Nettoeksponeringen i udenlandsk valuta udgør ved årets udgang 28,7 mio. kr. mod 52,6 mio. kr. året før. Kapitalgrundlaget er opgjort til 1.070,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 72,6 mio. kr. Af det samlede kapitalgrundlag udgør den egentlige kernekapital 977,9 mio. kr. Vækst og de tilkøbte aktiviteter har bragt risikoeksponeringen op på 7.094,9 mio. kr. Kapitalprocenten er som følge heraf faldet til 15,1 %, mens den egentlige kernekapitalprocent er faldet til 13,8 %. Kravet til størrelsen af kapitalgrundlaget udgør 11,2 % af risikoeksponeringen og omfatter den nødvendige solvens på 11,0 % og et aktuelt bufferkrav på 0,2 %. Kapitalgrundlaget overstiger dermed lovgivningens krav med 3,9 % af risikoeksponeringen. Af det samlede krav til kapital skal 8,5 procentpoint dækkes af egentlig kernekapital, og den egentlige kernekapital overstiger dermed lovgivningens krav med 5,3 % af risikoeksponeringen. Domicilejendomme er omvurderet ved udgangen af året og værdiansat til 132,7 mio. kr. Omvurderingen viste en positiv værdiregulering på 13,9 mio. kr., som følge af et observeret fald i kravet til forrentning af tilsvarene ejendomme. Af de 13,9 mio. kr. er 3,6 mio. kr. indregnet i årets resultat, mens de resterende 10,3 mio. kr. er indregnet i anden totalindkomst. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker udgør 23,6 mio. kr. Indlånet udgør ,3 mio. kr. Det er en stigning på 1.744,8 mio. kr. Fratrukket indlånet i de tilkøbte svenske aktiviteter udgør stigningen 1.686,2 mio. kr., hvilket er en stigning på hele 13,9 %. Stigningen skyldes kundetilgang og øget opsparing hos privatkunderne. Kapitalforhold: (Mio. kr.) Egentlig kernekapital 977,9 906,4 Kernekapital 977,9 906,4 Kapitalgrundlag 1.070,4 997,8 Samlet risikoeksponering 7.094, ,6 Egentlig kernekapitalprocent 13,8 % 14,8 % Kernekapitalprocent 13,8 % 14,8 % Kapitalprocent 15,1 % 16,3 % Kombinerede bufferkrav 0,2 % 0,0 % Nødvendig solvens 11,0 % 9,9 % Solvensbehov 9,2 % 10,1 % Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 7/15

8 Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har fastsat fem grænseværdier, som det enkelte pengeinstitut som udgangspunkt skal holde sig indenfor. Tabellen nedenfor viser tallene ultimo 2015 for Lån & Spar og de fastsatte grænseværdier. Tilsynsdiamanten: Grænseværdi Store eksponeringer 53,7 % Mindre end 125 % Udlånsvækst 23,1 % Mindre end 20 % Ejendomseksponering 0,6 % Mindre end 25 % Stabil funding 0,7 Mindre end 1 Likviditetsoverdækning 115,9 % Større end 50 % Når udlån fra tilkøbte aktiviteter medregnes, overstiger udlånsvæksten for 2015 grænseværdien på 20 %. Den organiske udlånsvækst for året udgør 10,3 %. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Regnskabsmæssige estimater og skøn Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med estimater og skøn. De fremtidige resultater vil derfor blive påvirket i det omfang, de faktiske forhold viser sig at afvige fra tidligere estimater og skøn. Estimater og skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige. Principperne for udøvelse af regnskabsmæssige skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, er uændrede i forhold til tidligere år, og omfatter områderne: Nedskrivninger på udlån Fastsættelse af dagsværdien for unoterede aktier Fastsættelse af dagsværdien ved omvurdering af domicilejendomme Nedskrivningstest af goodwill Måling af ydelsesbaserede pensionsordninger Forventninger til fremtiden Det strategiske mål om en basisindtjening før nedskrivninger på 200 mio. kr. kan synes tæt på. Det er imidlertid vores forventning, at markedsudviklingen vil være imod os. Væksten i udlånsmarkedet vil fortsat være svag, og renten vil en tid endnu være historisk lav. I 2016 vil vi ikke kunne hente de samme gebyrindtægter fra formidling af realkreditlån, som vi har gjort i Vi forventer, at vi fortsat vil få succes med at tiltrække kunder og forretninger på både det danske og svenske marked. Det vil delvist kunne opveje effekten af den lave rente og faldet i gebyrindtægterne fra formidling af realkreditlån. På den baggrund forventes basisindtjeningen før nedskrivninger for 2016 at udgøre mio. kr. Kontaktinformation Eventuelle henvendelser bedes rettet til adm. direktør John Christiansen på telefon eller bankdirektør Jesper Schiøler på telefon Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 8/15

9 Resultatopgørelse for 2015 NOTE(1.000 kr.) Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Årets resultat pr. aktie (kr.) 37,6 37,6 Totalindkomstopgørelse for 2015 Årets resultat Aktuarmæssige gevinster og tab Opskrivning af domicilejendomme Valutaregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 9/15

10 Balance pr. 31. december 2015 NOTE(1.000 kr.) Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger, i alt Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Værdireguleringer Opskrivningshenlæggelser Valutaomregningsreserve Andre reserver Lovpligtige reserver Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 5 Andre forpligtende aftaler Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 10/15

11 Pengestrømsopgørelse for 2015 (1.000 kr.) Årets resultat før skat Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre poster uden likviditetseffekt Betalte skatter Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Køb af virksomhed Salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likviditetsforskydning, netto Likvider, primo Likvider, ultimo Likvider, ultimo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker I alt Kreditfaciliteter: Bankens ikke-udnyttede kreditfaciliteter udgør t.kr. (2014: t.kr.), heraf t.kr. mod sikkerhed i værdipapirer (2014: t.kr.) Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 11/15

12 Egenkapitalopgørelse for 2015 (1.000 kr.) Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Valutaomregningsreserve Andre reserver Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt 2015 Egenkapital, primo Årets resultat Aktuarmæssige gevinster og tab Opskrivning af domicilejendomme Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for året Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ultimo Egenkapital, primo Årets resultat Aktuarmæssige gevinster og tab Tilbageført opskrivning af domicilejendomme Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for året Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ultimo Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 12/15

13 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Denne årsregnskabsmeddelelse er et sammendrag af årsrapporten 2015 for Lån & Spar Bank A/S. Årsrapporten kan den 9. februar 2016 hentes på hjemmesiden Årsrapporten er aflagt efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed og Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Herudover aflægges årsrapporten i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten For en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises til årsrapporten 2015 side Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med estimater og skøn. De fremtidige resultater vil derfor blive påvirket i det omfang, de faktiske forhold viser sig at afvige fra tidligere estimater og skøn. Estimater og skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige. Principperne for udøvelse af regnskabsmæssige skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, er uændrede i forhold til tidligere år, og omfatter områderne: Nedskrivninger på udlån Fastsættelse af dagsværdien for unoterede aktier Fastsættelse af dagsværdien ved omvurdering af domicilejendomme Nedskrivningstest af goodwill Måling af ydelsesbaserede pensionsordninger 2 Kursreguleringer (1.000 kr.) Obligationer Aktier Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter, i alt I alt Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 13/15

14 Noter 3 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. (1.000 kr.) Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt 2015 Udlån: Nedskrivninger, primo Årets nedskrivninger Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger Valutakursregulering Nedskrivninger, ultimo Udlån hvorpå der er foretaget nedskrivninger Garantier: Hensættelser, primo Årets hensættelser Tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser Hensættelser, ultimo Garantier hvorpå der er hensat til tab (1.000 kr.) Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt 2014 Udlån: Nedskrivninger, primo Årets nedskrivninger Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger Nedskrivninger, ultimo Udlån hvorpå der er foretaget nedskrivninger Garantier: Hensættelser, primo Årets hensættelser Tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser Hensættelser, ultimo Garantier hvorpå der er hensat til tab Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 14/15

15 Noter 4 Eventualforpligtelser (1.000 kr.) Garantier: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Eventualforpligtelser i alt Andre forpligtende aftaler (1.000 kr.) Lejeforpligtelse Sikkerhedsstillelser Medarbejderforpligtelse ved alvorlig sygdom eller død Forpligtelse ved udtræden af datacentral Andre forpligtende aftaler i alt Årsregnskabsmeddelelse 2015 side 15/15

NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 9. februar 2017 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. oktober 2015 Kvartalsrapport 1.-3.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2016 Halvårsrapport 2016

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 3. november Kvartalsrapport 1.-3. kvartal

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. april 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2013 Halvårsrapport

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. maj 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2014 Halvårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 3. november 2014 Kvartalsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 8. februar 2012 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 6. februar 2013 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2017 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport kvartal 2017 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 8. november Kvartalsrapport 1.-3. kvartal

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2017 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2017 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 24. august 2017 Halvårsrapport 2017

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2012 Halvårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 9. maj 2012 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Kvartalsrapport for Lån & Spar Bank A/S 29. oktober KVARTALSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning... 7 Resultatopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2010 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2010 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 9. februar 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere